Home Taglar Yol hərəkəti qaydaları

Taglar: Yol hərəkəti qaydaları

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (YHT) təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsi (maddə 83)

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (YHT) təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsi (maddə 83) I.Yol hərəkəti haqqında Qanunun tələblərinə ciddi əməl etməklə yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə nəzarəti yalnız Azərbaycan...

Yüklərin daşınması (maddə 57)

Yüklərin daşınması (maddə 57) I.Daşınan yükün kütlәsi vә yüklәrin oxlar üzrә paylanması istehsalçı müәssisәnin hәmin nәqliyyat vasitәsinin növü üçün müәyyәn etdiyi kәmiyyәtlәrdәn artıq olmamalıdır. II.Yükün düşmәmәsi,...

Sürmə təlimi (maddə 78)

Sürmə təlimi (maddə 78) I.Nәqliyyat vasitәlәrinin idarә edilmәsi üzrә ilkin tәlim bağlı meydançalarda vә ya avtodromlarda keçirilmәlidir. II.Yollarda sürmә tәliminә yalnız tәlim verәn şәxsin iştirakı ilә...

Yaşayış zonalarında hərəkət (maddə 45)

Yaşayış zonalarında hərəkət (maddə 45) I.Yaşayış zonası olan әrazidә piyadaların hәrәkәtinә hәm sәkilәrdә, hәm dә yolun hәrәkәt hissәsindә icazә verilir. Yaşayış zonasında piyadalara üstünlük verilir,...

Dəmiryol keçidlərində hərəkət (maddə 44)

Dəmiryol keçidlərində hərəkət (maddə 44) I.Nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri dәmir yollarını qatara (lokomotivә, drezinaya) yol vermәklә, yalnız dәmiryol keçidlәrindә keçә bilәrlәr. II.Sürücü dәmiryol keçidinә yaxınlaşdıqda yol nişanlarını,...

Parklanma (maddə 53)

Parklanma (maddə 53) I.Dövlət avtomobil yollarında parklanma yerləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanın müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunur. II.Parklanma yerləri bələdiyyə yollarında bələdiyyələr, özəl avtomobil...

Xüsusi siqnalların tətbiqi (maddə 74)

Xüsusi siqnalların tətbiqi (maddə 74) I.Üstün keçid hüququ olan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün təhlükəli vəziyyət yaratmamaq şərtilə YH haqqında Qanunun tələblərindən...

NV-nin üstün hərəkət rejimi ilə hərəkəti və bununla əlaqədar digər sürücülərin...

NV-nin üstün hərəkət rejimi ilə hərəkəti və bununla əlaqədar digər sürücülərin vəzifələri (maddə 48) I.Üstündə “Polis”, “Təcili tibbi yardım”, “Yanğınsöndürən” yazıları olan, habelə Azərbaycan Respublikasının...

Yol işlərində istifadə olunan işarələr (maddə 71)

Yol işlərində istifadə olunan işarələr (maddə 71) I. Yol işləri aparılarkən, habelə yolun zədələnmiş sahələrində təlükəsisiz və fasiləsiz hərəkəti təmin etmək məqsədi ilə aşağıdakı işarələrdən...

Məlumatverici-göstərici nişanlar (maddə 66)

Məlumatverici-göstərici nişanlar (maddə 66) Məlumatverici-göstərici nişanlar hərəkətin müəyyən rejimini tətbiq və ya ləğv edir, eləcə də yaşayış məntəqələrinin və başqa obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verirlər. Bu...

Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62)

Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62) Xəbərdarlıq nişanları hərəkət zamanı şəraitə uyğun tədbirlər görülməsi tələb edilən yolun təhlükəli sahəsinə yaxınlaşma və təhlükənin xarakteri barədə yol hərəkəti iştirakçılarına...

Yol hәrәkәti iştirakçılarının әsas vәzifәlәri vә hüquqları (maddə 36)

Yol hәrәkәti iştirakçılarının әsas vәzifәlәri vә hüquqları (maddə 36) I.Yol hәrәkәtinin iştirakçıları: 1)yol hәrәkәti Qaydalarına riayәt etmәli, YH haqqında Qanunun yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrinә dair tәlәblәrini...

Sürücülük vәsiqәsi (maddə 34)

Sürücülük vәsiqәsi (maddə 34) I.Sürücülük vәsiqәsi hәr hansı şәxsin nәqliyyat vasitәlәrini idarә etmәk hüququnu tәsdiq edәn sәnәddir. Sürücülük vəsiqəsinin təsviri, spesifikasiyası və nümunəsi müvafiq icra...

Nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ (maddə 33)

Nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ (maddə 33) I.Bu maddәnin ikinci hissәsindә nәzәrdә tutulan yaş hәddinә çatmış, sağlamlıq cәhәtdәn sürücülüyә yararlı, yol hәrәkәti qaydalarını bilәn, sürmә vәrdişi...

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (maddə 29)

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (maddə 29) I.Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanı AR-nın әrazisindә vә ya onun hüdudlarından kәnarda yol hәrәkәtindә olan hәr bir nәqliyyat...

Nizamlayıcının siqnalları (maddə 58)

Nizamlayıcının siqnalları (maddə 58) I.Yollarda, yolayrıclarında və dəgər yerlərdə YH qaydalarına nəzarəti həyəta keçirmək, yol hərəkətinin gərginliyinə yol verməmək və ya onu aradan qaldırmaq üçün...

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı (maddə 27)

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı (maddə 27) I.Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә bütün mexaniki nәqliyyat vasitәlәri vә onların qoşquları bu Qanunla vә ona uyğun olaraq Az. Respublikasının müvafiq...

Svetoforun siqnalları (maddə 59)

Svetoforun siqnalları (maddə 59) I.Yolarda, yolayrıclarında və digər yerlərdə yol hərəkətini nizama salmaq üçün svetoforlardan istifadə olunur. Svetoforların vasitəsilə verilən siqnallarda yaşıl, sari, qırmızı və...

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnməsi (maddə 28)

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnməsi (maddə 28). I.Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda yol hrəkətində olan nəqiyyat vasitəsi və onun sahibi...

Yol hərəkəti ilə bağlı əsas anlayışlar

Yol hərəkəti ilə bağlı əsas anlayışlar. Yol hərəkəti qaydaları “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təsbit olunmuşdur. Bu qaydaları öyrənmək üçün ilk növbədə onların mətnində...
- Reklam-

Top oxunanlar

Arxiv