Sürmə təlimi (maddə 78)

323

Sürmə təlimi (maddə 78)

I.Nәqliyyat vasitәlәrinin idarә edilmәsi üzrә ilkin tәlim bağlı meydançalarda vә ya avtodromlarda keçirilmәlidir.

II.Yollarda sürmә tәliminә yalnız tәlim verәn şәxsin iştirakı ilә vә nәqliyyat vasitәsini sürmәyi öyrәnәn şәxsin onu idarә etmәkdә ilkin vәrdişi olduqda yol verilir. Nәqliyyat vasitәsini sürmәyi öyrәnәn şәxs bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş yol hәrәkәti qaydalarını bilmәli vә onun tәlәblәrini yerinә yetirmәlidir.

III.Sürmә tәlimi verәn şәxsin üstündә hәmin kateqoriyalı nәqliyyat vasitәsini sürmә tәlimi vermәk hüququna dair sәnәd vә ya azı 5 il sürücülük stajına malik olmasına; habelә müvafiq kateqoriyalı nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququna dair vәsiqә olmalıdır.

IV.Sürmә tәlimi keçirilәn mexaniki nәqliyyat vasitәsi “Tәlim nәqliyyat vasitәsi” tanınma nişanı ilә işarәlәnmәli. Vә sürmә tәlimi verәn şәxs üçün arxanı göstәrәn güzgü vә pedallar ilә tәchiz olunmalıdır (şəkil 1).

V.Siyahısı müәyyәn edilmiş qaydada elan olunan yollarda sürmә tәlimi qadağandır.

Online sürücülük imtahan testləri 66 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 65 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 64 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 63 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 61 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 60 (şərhlərlə) –  Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 59 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 57 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

Əvvəlki məqaləQoç ♥ Oxatan
Növbəti məqaləQoç ♥ Oğlaq

Fikirlərinizi bildirin.