Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (maddə 29)

319

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (maddə 29)

I.Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanı AR-nın әrazisindә vә ya onun hüdudlarından kәnarda yol hәrәkәtindә olan hәr bir nәqliyyat vasitәsini fәrqlәndirәn; onun qabaq vә arxa hissәlәrindә (motosikletlәrdә; traktorlarda vә qoşqularda isә yalnız arxa hissәsindә) müәyyәn edilmiş yerlәrdә bәrkidilmiş xüsusi lövhәdir. AR-nda nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanı әrәb rәqәmlәrindә vә latın әlifbasının baş hәrflәrindәn istifadә edilmәklә tәrtib olunur.

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı (maddə 29)

II.NV dövlәt qeydiyyatı üzrә uçota alındıqda bu Qanunun 27-ci maddәsinin; ikinci hissәsindә nәzәrdә tutulmuş orqan tәrәfindәn NV-nin sahibinә NV-nin dövlәt qeydiyyat nişanı verilir. Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi üçün AR-nın qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş mәblәğdә dövlәt rüsumu ödәnilir.

II-I.Dövlәt qeydiyyat nişanında әks olunmuş rәqәmlәrin vә ya hәrflәrin kombinasiyası üzrә dövlәt qeydiyyat nişanlarının verilmәsinә görә dövlәt rüsumunun mәblәği; mövcud olan rәqәm vә ya hәrf kombinasiyaları barәdә mәlumatlar müvafıq icra hakimiyyәti orqanının internet sәhifәsindә yerlәşdirilir. Mövcud olan rәqәm vә ya hәrf kombinasiyaları barәdә mәlumatların öyrәnilmәsinә vә dövlәt rüsumunun ödәnilmәsinә imkan verәn istifadәsi sadә olan elektron avadanlıqlar hәmin orqanın imtahan-qeydiyyat mәntәqәlәrindә vә digәr yerlәrdә quraşdırılır. Habelә hәr kәsin yaxşı görә bilәcәyi yerlәrdә dövlәt qeydiyyat nişanlarının verilmәsinә görә dövlәt rüsumunun mәblәğini әks etdirәn lövhәlәr yerlәşdirilir.

III.AR әrazisindә dövlәt qeydiyyatına alınmış NV özgәninkilәşdirildikdә dövlәt qeydiyyatı üzrә daimi uçota alınması zamanı hәmin NV-nin dövlәt qeydiyyat nişanı saxlanılır. Belә nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanı yalnız nәqliyyat vasitәsini satan şәxsin istәyi ilә. Vә NV-ni alan şәxsin razılığı ilә nәqliyyat vasitәsini satan şәxsin digәr NV-yә bu maddәnin II hissәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada verilir. NV-ni satan vә alan şәxs NV-nin dövlәt qeydiyyat nişanını saxlamaq istәmәdikdә hәmin dövlәt qeydiyyat nişanı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәhvil alınır. Vә nәqliyyat vasitәsini alan şәxsin nәqliyyat vasitәsinә bu maddәnin II hissәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada digәr dövlәt qeydiyyat nişanı verilir.

IV.Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanı yararsız hala düşdükdә nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxs nәqliyyat vasitәsinin hәmin dövlәt qeydiyyat nişanının yenisi ilә (rәqәmlәrin vә hәrflәrin kombinasiyası saxlanılmaqla) әvәz edilmәsi barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına müraciәt etmәlidir. Hәmin dövlәt qeydiyyat nişanının yenisi ilә әvәz edilmәsi bu maddәnin II hissәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

V.Dövlәt qeydiyyat nişanı itdikdә vә ya oğurlandıqda, dövlәt qeydiyyat nişanı itmiş vә ya oğurlanmış nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxs nәqliyyat vasitәsinә yeni dövlәt qeydiyyat nişanının alınması üçün bu maddәnin II hissәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyәti orqanına müraciәt edir. İtmiş vә ya oğurlanmış dövlәt qeydiyyat nişanı tapıldıqda, hәmin dövlәt qeydiyyat nişanı ilk olaraq onun sonuncu sahibinә vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxsә tәklif edilir.

VI.Bu maddәnin III, IV vә V hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallarda dövlәt qeydiyyat nişanının әvvәlki (sonuncu) sahibinә vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxsә verilmәsinә görә, hәmin şәxs “Dövlәt rüsumu haqqında” AR Qanununun 18. 65.6.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş dövlәt rüsumunu ödәmәlidir.

Online sürücülük imtahan testləri 47 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 62 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydaları

Əvvəlki məqaləNiyə kişilər qadınların göz yaşlarından qorxurlar
Növbəti məqaləƏsəbləşən zaman bədəndə baş verənlər

Fikirlərinizi bildirin.