Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığını işlək vəziyyətdə saxlamaq

349

Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığını işlək vəziyyətdə saxlamaq

1. Yoxlanış maşınının fəaliyyəti

Təlim Məqsədləri

• Sınaq avadanlığına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq test avadanlığının işləmə qaydasını öyrənə bilərsiniz.
• Sınaq avadanlığına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq test avadanlığının dəqiqliyini sürdürmək qaydasını öyrənə bilərsiniz.
• Yoxlama avadanlıqları. Yoxlama avadanlıqları, təlimat kitabçasına uyğun olaraq idarə oluna bilər.
• Yoxlama avadanlıqlarına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq, öz-özünü diaqnostika, standart qaz qurumu üzrə standart süzgəc və s. vasitəsilə test avadanlığını dərəcələrə bölməklə dəqiqliyi sürdürmək mümkündür.

Lazımi məlumat

1. Yoxlanış avadanlıqlarının konfiqurasiyası
1. Maşın hissələri və avadanlıqların dəqiqliklə yoxlanılması
Avtomobilin yoxlanılması, saxlanılması və nəzarəti üçün istifadə olunan maşın alətlərini istehsal edən, quraşdıran, idxal edən və satan istənilən şəxs və onlardan istifadə edənlər Torpaq, Nəqliyyat və Turizm Naziri tərəfindən aparılmış dəqiq yoxlamaya tabe olmalıdır.

Avadanlıq və alətlər

(1) Avtomobilin idarə edilməsi aktının 40 (1) maddəsində təyin edilən dəqiq yoxlanışa bağlı olacaq maşın və avadanlıqlar aşağıdakı kimidir:
(A) Tormozların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(B) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(C) Yana maillik üzrə ölçü cihazı
(D) Spidometr üzrə sınaq cihazı
(E) Taksometr üzrə yoxlama sistemi
(F) Qaz sızması üzrə detektor (göstərici)
(2) Yuxarıda qeyd olunan maşın hissələrinin quraşdırıldığı tarixdən etibarən 30 gün ərzində dəqiq yoxlama həyata keçirilməlidir.
(3) Yuxarıda qeyd olunan ilkin dəqiqlik nəzarəti və struktur dəyişikliyinə malik presizion yoxlanış qəbul edildiyi gündən etibarən dekabr ayına qədər aylıq dəqiq yoxlanış qəbul edilir.
(4) Quraşdırılma yeri dəyişdirildiyi və istifadə edildiyi zaman, ilk dəqiq yoxlanış yenidən həyata keçirilir.

Yoxlama avadanlıqlarının dəqiq yoxlanış standartı

Avtomobilin idarə edilməsi aktının maddələri ilə əlaqədar, maşın hissələri və aparatların dəqiq yoxlanış standartları və nəzarət metodları aşağıdakı kimidir. (avtomobilin idarə edilməsi aktı ilə bağlı tətbiq qaydaları üzrə əlavə 12)

1. Dəqiq yoxlanış standartı

(1) Tormozlama üzrə sınaq cihazı;

(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Sadə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, hər bir təkərin sadəcə tormozlama qüvvəsini ölçən diyircəklər hərəkətə gətirildiyi və nəqliyyat vasitəsinin təkərləri sınaq cihazının valları üzərində yerləşdirildiyi zaman, eləcə də nəqliyyat vasitəsi çarxlarının sürəti azaldığı zaman yaranan fırlatma qüvvəsinin reaksiya gücünü aşkar edərək tormozlama qüvvəsini ölçən qurğu rolunu oynayır.
2) Nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, aparıcı diyircək növlü tormozların sınağını aparmaq üçün qurğu içərisindəki hər bir təkərin tormozlama qüvvəsini ölçən və nəqliyyat vasitəsinin spindeli və ya nəqliyyat vasitəsinin tormozlama qüvvəsinə görə tormoz qüvvəsinin nisbəti ilə cəmi və fərqi bildirməklə tormozlama qüvvəsinin uyğun olub olmadığını göstərir.
3) Təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, sınaq cihazının diyircəyi üzərində nəqliyyat vasitəsinin çarxını hərəkət etdirərək həmin diyircəyi fırlatmaqla sabit sürətlə tormozladığı zaman, diyircəyin yavaşlamasını aşkar edərək hər bir təkərin tormozlama qüvvəsini ölçür.

(B) Struktur

Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları:
1) Tormozlama qüvvəsi olaraq göstərmə dəyəri, həddindən artıq dalğalanmanın olmayacağı bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) Diyircəklər həddindən artıq zədələnməməli və ya istinad diametrinin 5%-dən çox sürtülməməlidir.
3) Tormozlama qüvvəsi reduksiya klapanı və mühərriki idarəetmə zamanı anormal səs və vibrasiyadan azad olunmalıdır.
4) Nəticə tipli və təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazının təyin etmə qurğusunda tormozlama qüvvəsi nasaz işləmədən azad olunmalıdır.
5) Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
6) Nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazının yükləmə tipli quraşdırma tərtibatı, fəaliyyət və funksiya müddətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
7) Sıxıcı tərtibatın qaldırıcı qüvvəsi və ya diyircəyi kimi avtomobili daxil etmək və çıxarmaq üçün cihazın fəaliyyətində heç bir anormallıq olmamalıdır.
8) Avtomobil təkərinin mexaniki müdafiəsi üzrə əməliyyatında heç bir zədələnmə və nasaz işləmə olmamalıdır.
9) Tormozlama üzrə sınaq cihazının növü, istehsal sayı, icazə verilən spindelin ağırlığı(çəki), istehsal tarixi və istehsalçısı aydın şəkildə göstərilməlidir.
10) Tormozlama üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanması, saxlanması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilər.

(C) Dəqiqlik üzrə yoxlama standartları

Tormozlama qüvvəsinin dəqiqliyi üzrə göstərmə və yükləmə tipli quraşdırma təlimatı, müəyyən edilmiş yüklə əlaqədar aşağıdakı icazə verilən xəta silsiləsi çərçivəsində olmaqla, nəticənin dəqiqliyi spindel üzrə aşağıdakı dözümlülük norması çərçivəsində olmalıdır.
1) Sol və sağ tormozlama qüvvəsinin göstəricisi: ± 5% çərçivəsində(təkər intiqalı növü üzrə ± 2% çərçivəsində)
2) Sol /sağ tormozlama qüvvəsinin göstəricisi: ± 5%çərçivəsində
3) Tormozlama qüvvəsinin göstəricisi üzrə sol / sağ fərq: ± 25% çərçivəsində
4) Yükləmə tipli quraşdırma təlimatı: ± 5%çərçivəsində
5) Sol /sağ tormozlama qüvvəsinin ümumi nəticəsi: ± 5% çərçivəsində
6) Sol və sağ tormozlama qüvvəsinin təyin edilməsi arasında fərq: ± 2% çərçivəsində

(2) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Passiv növ, faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahı qüvvə yolu ilə faranın ön hissəsində yerləşdirməklə işığın qüvvəsini və optik oxu ölçən növ xarakteri daşıyır.
2) Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah optik oxu tənzimləyir, eləcə də işığın qüvvəsini və optik oxu ölçür.
3) Optik toplama metodu, işıq qəbuledici hissənin mərkəzində kondensator obyektivi vasitəsilə faranın işığını toplayır və fotoelementdə işıq intensivliyi və optik oxu ölçür.
4) Proyeksiya düsturu, işıq qəbuledici hissənin mərkəzində, eləcə də yuxarı, aşağı, sol və sağ tərəflər üzrə dörd fotoelementdə kondensator obyektivini quraşdıraraq və fara formasında ekranı proyeksiya edərək işığın qüvvəsini və optik oxu ölçən metod xarakteri daşıyır.

(B) Struktur

Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları
1) Dəyəri göstərən göstərici və optik ox üzrə işıq qüvvəsi, həddindən artıq dalğalanma olmayacaq bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) Nəqliyyat vasitəsinin qarşısında istiqamətləndirilməsi üçün hədəf qurğunun funksiyasında heç bir anormallıq olmamalıdır.
3) Dayaq və hərəkət tipli qurğu üzrə işıq qəbuledici hissənin dəstəyi sabit şəkildə saxlanılmalı və sola və sağa doğru düzgün şəkildə hərəkət edə bilməlidir.
4) Avtomatik növ hədəf qurğunun nasaz işləməsindən azad olmalıdır.
5) Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
6) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahın növü, İstehsal sayı, İstehsal tarixi və istehsal şirkəti aydın şəkildə göstərilməlidir.
7) Tormozlama üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilsin.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahın işıq qüvvəsi üzrə göstərici• Optik ox üzrə deviasiya və nəticə dəqiqliyi, müəyyən dəyər üçün aşağıdakı dözümlülük norması çərçivəsində olmalıdır.
1) İşıq qüvvəsi üzrə göstərici± 15% çərçivəsində olmalıdır.
2) Optik ox üzrə deviasiya± 1/6 dərəcə çərçivəsində olmalıdır.
3) İşıq qüvvəsi ± 1,000CD çərçivəsində olmalıdır və optik ox isə nəticə dəqiqliyi üzrə ± 1/6 th dərəcə çərçivəsində olmalıdır.

(3) Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazı
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Bloklama növü. Bloklama növü, avtomobil idarəetmə çarxının lövhələrinin hər iki tərəfi üzərində hərəkət edərək yaranan yana sürüşmənin tutumunu ölçən qurğu rolunu oynayır.
2) Bir qatlı reaksiya verici lövhə tipi, lövhə üzərində avtomobilin sadəcə bir idarəetmə çarxının hərəkət etməsi ilə yaranan yana sürüşmənin tutumunu ölçən qurğu xarakteri daşıyır.
3) Sadə tip isə avtomobilin yana sürüşmə tutumunu ölçən, təlimatlandıran və qiymətləndirən metod xarakteri daşıyır.
4) Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada göstərmək və qiymətləndirmək üçün tormozlama üzrə sınaq cihazı və spidometr ilə birlikdə avtomobilin yana sürüşmə tutumunu ölçür.

(B) Struktur

Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları
1) Lövhənin üst səthi, təkər və nəqliyyat vasitə arasında müvafiq sürtünmə əmsalı olmalıdır. Bu üfüqi şəkildə olmalı və lövhənin hərəkət etməsi üçün lazım olan fəaliyyət qüvvəsi, əməliyyatın başlanğıc nöqtəsində 4kq və 5mm sonluqda isə 8 kq çərçivəsində olmalıdır.
2) Yana sürüşmə halı, verilən dəyərin həddindən artıq vibrasiyaya malik olmadan daxili və ya xarici hissədə etibarlı şəkildə göstərilməlidir.
3) Avtomatik tipli cihaz, hədəf qurğunun nasaz işləməsindən azad olunmalıdır.
4) Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
5) Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazının növü • İstehsal sayı • İstehsal tarixi və istehsalçı aydın şəkildə göstərilməlidir.
6) Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazı, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarətini düzgün şəkildə həyata keçirilə bilər.
Bu quraşdırılmalıdır.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

Sürüşmənin göstərilməsi və təyin edilməsi üzrə dəqiqlik aşağıdakı dözümlülük həddində olmalıdır.
1) Sıfır nöqtəsi üzrə xəta göstəricisi± 0.2mm / m (m / km) çərçivəsində olmalıdır.
2) 5 millimetrlik xəta göstəricisi± 0.2mm / m (m / km)çərçivəsində olmalıdır.
3) Nəticə dəqiqliyi± 0.2mm / m (m / km) çərçivəsində olmalıdır.

(4) Spidometr üzrə sınaq cihazı
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Təkər intiqalı növü (standart tip), ölçü götürmək üçün avtomobil təkərini hərəkət etdirməklə diyircəyin fırlanması üzrə metod xarakteri daşıyır.
2) Diyircək intiqalı növü (maqnit qüvvəsi növü), sınaq cihazı valını hərəkət etdirməklə avtomobil təkərini fırladaraq ölçən metod xarakteri daşıyır.
3) Sadə tipli metodda isə avtomobilin gediş sürəti ölçülür, idarə olunur və qiymətləndirilir.
4) Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada tormozlama üzrə sınaq cihazı və yana sürüşməni ölçən alət ilə birlikdə nəqliyyat vasitəsinin gediş sürəti ölçülür və idarə olunur.

(B) Struktur

Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları
1) Sürətin göstərilməsi üzrə göstərici, həddindən artıq dalğalanmanın olmayacağı bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) Diyircəklər kimi fırlatma hissələri, göstərici vasitəsilə göstərilən maksimum sürətə bərabər olan fırlanma sürəti ilə idarə edildiyi zaman həddindən artıq yüksək vibrasiya və birləşmələrə malik olmamalıdır.
3) Avtomatik tipli cihaz, qiymətləndirmə qurğusunun nasaz işləməsindən azad olunmalıdır.
4) Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
5) Diyircək üzərində valı təhlükəsiz şəkildə daxil edə və çıxara bilən fiksator oxunun iş şəraitində heç bir anormallıq olmamalıdır.
6) Anti-gediş qurğusu heç bir zərər vermədən fəaliyyət göstərməlidir.
7) Avtomobilin qaldırılması işində heç bir anormallıq olmamalıdır.
8) Sürət ölçən üzrə sınaq cihazının növü• İstehsal sayı • İcazə verilən spindel ağırlığı (çəki) • İstehsal tarixi və istehsalçı aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.
9) Spidometr üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, avtomobilin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilsin.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

1) Spidometrin xəta göstəricisi, müəyyən edilmiş sürətin ± 3% hüdudunda olmalıdır (35km / saat və ya daha çox).
2) Meyarlar standart dəyərin 1km hüdudunda olmalıdır.

(5) taksometr üzrə yoxlama sistemi
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Xarici aşkarlama növü, fırlanan diyircək xaricində quraşdırılan optik lif sensoru ilə fırlanmaların sayını aşkarlayaraq məsafəni ölçən metod xarakteri daşıyır.
2) Daxili aşkarlama növü isə fırlanan diyircək valı üzərində montaj edilmiş kodlayıcı vasitəsilə fırlanmaların sayını aşkarlayaraq məsafəni ölçən metod xarakteri daşıyır.

(B) Struktur

Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları
1) Göstəricidə məsafənin göstərilməsi kimi göstərilən dəyər də həddindən artıq dalğalanma olmayacaq bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) Aşkarlama sensorunun ayrılma və dağılması kimi, əlaqə xətti, əlaqə terminalı və s. heç bir anormallıq olmamalıdır.
3) Sınaq cihazının mil hesabı ilə yürüş və faktiki mil ilə məsafənin xətasını düzəldən korreksiyaedici qurğunun fəaliyyətində heç bir anormallıq olmamalıdır.
4) Taksometr üzrə idarəetmə tipli sınaq qurğusunun növü, istehsal sayı, istehsal tarixi və istehsal şirkəti aydın şəkildə göstərilməlidir.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

1) Məsafə göstəricisi, əlaqədar qurğunun impuls dəyərinin sınağı vasitəsilə əhatə olunan məsafə aralığını göstərir.
2) Korreksiya dəyəri, diyircək diametrinin 3% nisbəti hüdudunda olmalıdır.
3) Qiymətləndirmə qurğusu, hər bir təmir sınağı və ya istifadə sınağı üzrə müvafiq məsafə aralığını qiymətləndirir.

(6) Qaz Sızması üzrə Detektorlar
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) Kontakt uzunluğu, elektrik müqavimətinə təmasda yanma yolu ilə katalizatorun temperatur üzrə dəyişməsini konvertasiya etməklə ölçü götürmə xarakteri daşıyır.
2) Yarıkeçirici tipli metod isə qaz adsorbsiyası vasitəsilə yarıkeçiricinin ötürücülüyündə dəyişiklik tutumunu ölçür.
3) Digər tipli metodlar isə kontakt növ və ya yarıkeçirici növdən fərqlidir.

(B) Avadanlıqların struktur, istismarı və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) Yığım bölməsinin eləcə də seçmə bölməsi dəstəyinin parçalanması və dağılmasında olduğu kimi heç bir anormallıq olmamalıdır.
2) Göstərici işlək vəziyyətdə olmalıdır.
3) Ölçülmüş konsentrasiyaya əsasən siqnalizasiya sistemi, anormal siqnal funksiyasından azad olunmalıdır.
4) Qaz sızması üzrə detektorun növü, istehsal sayı, istehsal tarixi və istehsalçısı aydın şəkildə göstərilməlidir.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

Yoxlanış meyarları, partlayışın alt limitinin (PAL)20% nisbət həddində qaz sızmalarını aşkar etməlidir.

2. Dəqiq yoxlama metodu
(1) Tormozlama üzrə sınaq cihazı
(A) Sol və sağ tormozlama qüvvəsi

1) Sadə tipli və nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, göstərilən dəyər üzrə maksimum tormozlama qüvvəsinin 10% və ya daha çox olmaqla sol və sağ tərəflər üzərində iki və ya daha çox yükün qəbul edilməsi ilə ölçülməlidir.
2) Təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, sol və sağ diyircəklərin hər birinə uyğun üçdən artıq təzyiq göstərərək tormozlama qüvvəsini ölçməlidir.

(B) Ümumi sol və sağ tormozlama qüvvəsi

Maksimum tormozlama qüvvəsinin ən azı 10 faiz nisbətində göstərişi, sol və sağ tərəflər üzərində üç və ya daha çox yükün qəbul edilməsi ilə ölçülməlidir.

(C) Tormozlama qüvvəsinin sağ və sol fərqi

Maksimum tormozlama qüvvəsinin fərq göstəricisi dəyərinin 20% və ya daha çox nisbətində olmaqla, sol və sağ tərəflərin hər biri üzrə ən azı bir əyilməni ölçür.

(D) Çəkini nizamlama

Əgər avtomatik çəki ölçmə cihazı varsa, 100 kq və ya daha çox yük ilə üç və ya daha çox dəyərin qəbul edilməsilə ölçülməlidir.

(E) Ümumi tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsi

Sol və sağ ümumi tormozlama qüvvəsi üzrə göstəricini müvafiq olaraq təyin edilmiş çəkiyə uyğun bağlı enerji və dayanacaq tormozuna görə ölçün. Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyər üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.

(F) Diferensial tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsi

Diferensial tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsinin sol və sağ tərəfləri arasındakı fərq.
Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyəri üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.

(G) Quruluş

Cihazın fəaliyyət mövqeyi, hər bir struktur, cihazın fəaliyyət mövqeyinin yoxlama meyarlarına cavab verib vermədiyini dəqiqliklə müəyyənləşdirin.

(2) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(A) İşıq intensivliyi üzrə göstərici

0 (sıfır) nöqtəsi üzrə kalibrləmə qurğusunun sol və sağ optik oxları ilə 10.000 cd, 20.000 cd və 30.000 cd kimi kalibrləmə qurğusunun işıqlanmasını ölçün.

(B) Optik ox üzrə deviasiya təlimatı

1) 0 (sıfır) nöqtəsi ilə istinad dəyəri üzrə işıq qüvvəsi tənzimlənərkən, müvafiq olaraq 10.000 cd və 30.000 cd üzrə işıq qüvvəsini dəyişdirərək optik ox göstəricisinin deviasiyasını ölçməklə işıq qüvvəsinin dəyişməsi səbəbi ilə optik oxun deviasiya halı ölçülür.
2) Bucaq dəyişikliyi səbəbi ilə optik oxun deviasiya halı, 20.000 cd üzrə işıqlanmanı qurmaqla müvafiq olaraq1 dərəcə, 2 dərəcə və 1 dərəcə yuxarı səviyyədə ölçülməlidir.

(C) Qiymətləndirmə bölmələri

Təhlükəsizlik standartlarında nəzərdə tutulduğu kimi, işıq qüvvəsi və optik oxun
müvafiq qiymətləndirilməsini təsdiqləyin.
Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyər üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.

(D) Quruluş

Cihazın fəaliyyət mövqeyi, hər bir struktur, cihazın fəaliyyət mövqeyinin yoxlama meyarlarına cavab verib vermədiyini yoxlayın.

(3) Yana maillik üzrə ölçü cihazı
(A) 0 ballıq təlimat

Aşkarlama qurğusuna yerləşdirilən lövhənin daxili tərəfi və xarici tərəfinə 3 mm itələdikdən sonra lövhənin sabitliyini və sıfır nöqtəsi üzrə göstəricisini yoxlayın.

(B) 5 mm-lik punktlar

Təlimat lövhəsinin daxili tərəfi və xarici tərəfinin hər birinə 5 mm nisbətində itələyin və həmin vaxt göstərmə dərəcəsini ölçün (lövhənin uzunluğu 1m-ə bərabər olmalıdır).

(C) Qiymətləndirmə bölmələri

Göstərici qurğunun yan üstlüyünü daxili və xarici tərəfə 5 mm nisbətində itələməklə qiymətləndirmə punktunu təsdiqləyin. Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyər üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.

(D) Quruluş

Cihazın fəaliyyət mövqeyi, cihazın hər bir struktur üzrə fəaliyyət mövqeyinin yoxlama standartına uyğun gəlib gəlmədiyi yoxlanılmalıdır.

(4) Spidometr üzrə sınaq cihazı
(A) Sürət təlimatı

Saatda 30 km-dən daha çox və saatda 100 km-dən daha az olmaqla, ikidən çox dəyər üzrə ölçülməlidir.

(B) Qiymətləndirmə bölmələri

40 km/saat sürət həddində olmaqla, normal 15% nöqtəsi və 10% nöqtəsi yoxlanılmalıdır. Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyər üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.

(C) Quruluş

Cihazın fəaliyyət mövqeyi, cihazın hər bir struktur üzrə fəaliyyət mövqeyinin yoxlama standartına uyğun gəlib gəlmədiyi yoxlanılmalıdır.

(5) Taksometr üzrə yoxlama sistemi

(A) Göstərici istinad dəyəri xarakteri daşımalı, eləcə də intiqal sınaq cihazı üzrə əsas məsafə və sonrakı məsafəyəm uyğun olaraq impuls dəyəri ilə təmin olunmalıdır ki, göstərilən dəyəri təsdiqləsin.
(B) Qiymətləndirmə cihazı, əlaqəli qurğu üzrə məsəfənin imkanına uyğun olaraq impuls dəyərinin verilməsilə nəticənin əldə edilib-edilmədiyini təsdiqləyir (təmir sınağı 0 ilə 4% arası, istifadə sınağı ‒ 1 – 0 %).
(C) Hər bir struktur, avadanlıqların fəaliyyət şəraitinin yoxlama standartlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən etmək üçün həmin avadanlıqlar dəqiq şəkildə yoxlanmalıdır.

(6) Qaz sızması üzrə detektorlar

(A) Qəbul etmə funksiyasının düzgün şəkildə işləyib işləmədiyini yoxlamaq üçün standart qazdan istifadə edin.
(B) Hər bir struktur • Cihazın fəaliyyət şəraitinin yoxlama standartına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən etmək üçün dəqiq şəkildə yoxlanılmalıdır.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

Əvvəlki məqaləAvtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsini gözlə yoxlamaq
Növbəti məqaləAvtombil (Yoxlanış) – Test nəticələrini təhlil etmək

Fikirlərinizi bildirin.