Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

402

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin təkər və şininin strukturunu/adını/avtomobilin təkər və şininin yığılması və sökülməsi vasitəsilə onun iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Təkər və şini bacarıqla təmir etmək iqtidarında olacaqdır.

Təcrübə avadanlıqları və alətləri

• Ümumi alətlər dəsti
•Böyük domkratlar
• Təhlükəsizlik dayağı
•Təkərli kürsü
•Təkər balansı
• Təkərin halqaşəkilli qayka açarı
• Hava manometri

Materiallar

• Sürtgü yağı
• Əks ağırlıq
• Lif süpürgə

1. Təkər və şinlərin nasazlığı nəticəsində proqnozlaşdırılan xətaların yoxlanılması və aradan qaldırılması qaydasını müəyyənləşdirin.

İstinad:
Nasazlıq hadisəsinə uyğun olaraq gözlənilən təftiş sahəsi və təmir metodu halında bütün nəqliyyat vasitələrinə şamil olunmur, çünki hər bir nəqliyyat vasitəsi və avtomobilin növündən asılı olaraq fərq mövcuddur. Burada əhatə olunan mövzular ümumi hallara şamil olunur (və avtomobilin növünə uyğun olaraq); təmir metodu səhv ola bilər.

(1) Xəta hadisəsi: Əgər sükan çarxı avtomobilin idarə edilməsi zamanı sağa-sola və ya spesifik sürətdə (təxminən 60-80 km/saat və ya 110-130 km/saat) davamlı olaraq silkənərsə.

1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin.

Bu hadisənin baş verdiyi nəqliyyat vasitəsini müəyyənləşdirin və hadisənin təsdiqi qaydasını
qeyd edin (Ehtiyat tədbiri: Əgər yol üzərində yoxlayarsınızsa, qəza ehtimalı mövcuddur, buna görə də sürət sınaq cihazından istifadə edərək hadisəni yoxlayın).

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün

Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbini qeyd edin.

3) Təmir prosedurunu yazın.

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi

Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2. Təkərlər və şinlərin fərdi qaydada yoxlanılması

(1) Aidiyyəti nəqliyyat vasitəsinin texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək təkərlər və şinləri yoxlayın.
– Nəqliyyat vasitəsinin üzərində şin təzyiqini yoxlayın və göstərilmiş təzyiqi vurun.

– Şin altında standart dərinliyi yoxlayın.

– Təkərin halqaşəkilli qaykalarından istifadə etməklə, aşağıdakı nəqliyyat vasitələrinin üzərindəki şinləri ehtiyat şinlərlə əvəz edin.

– Növbəti təkər və şinin təkər balansını yoxlayın.

Təkərin tarazlığının ölçülməsi və nizamlanması

1. Təkəri və şini nizamlama sayğacına bərkidin. Bu zaman təkərin qapağı bərkidilən təkərin dəliyindən keçmək üçün sökülür.

2. Sayğaca mükəmməl quraşdırmanı təmin etmək üçün, əlavə materiallarında qeyd olunmuş bərkidici materialları təkərin tarazlıq sayğacına bərkidin.

3. Titrəmənin meydana gəlmədiyindən əmin olmaq üçün əllərinizi bir neçə dəfə titrədin.

4. Düyməni basaraq sayğacı işə salın.

(1) Moduldakı qeydləri şində qeyd olunmuş təkər diametrinə (inç) uyğunlaşdırın.

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

(2) Xüsusi ölçmə cihazından istifadə etməklə yuxarıda qeyd olunan qaydada modulun işarələnmiş hissəsini ölçün və bu göstəriciyə uyğun düyməni basaraq düzəliş edin.

(3) Tarazlıq cihazında qeyd olunan şkalanı əsas götürün və modulda qeyd olunan oxdan çənbərə qədər olan məsafəni ölçün.

5. Çənbərin müstəqil fırlandığını və gözlə görüləcək anormallığın və ya fırlanma zamanı anormal titrəmənin olmadığını təsdiqləyin.

6. Ölçmənin başa çatdığını ölçmə alətinin siqnalı ilə təsdiqləyin.

7. Daxili/xarici mövqeni və ekranda göstərilən çəkini yoxlayın. Ekran çəkinin mövqeyini INNER/ OUTER (DAXİLİ/XARİCİ) bölməsində göstərir və çəkini qeyd edir.

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

8. Alətin ədədi göstəricisinə uyğun gələn çəkini hazırlayın və siqnalın hansı anda meydana gəldiyini müəyyən etmək üçün təkəri əllə fırladın.

9. Xəbərdarlıq siqnalı meydana gəldikdə təkəri dayandırın və çəkini təkərin yuxarı sağ hissəsindəki daxili/xarici hissəyə birləşdirin. Bu zaman çəkinin dairəvi birləşmə hissəsi xüsusi alətlə döyəclənir.

10. Quraşdırma başa çatdıqdan sonra sayğacı təkrar işə salın və tarazlığın əldə olunduğunu təsdiqləyin.

3. Təkər və şin ayrılır

(1) Şinin bortundan ayırın

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

1) Hava təzyiqinə nəzarət cihazından istifadə edərək, şinin daxilindəki havanı mümkün qədər boşaldın və ya xüsusi alətdən istifadə edərək şinin borusundakı klapanı açın və şini boşaldın.

2) Əllə əməliyyatları yerinə yetirərkən şinin bortunu çarx qolundan və ya oxşar alətdən istifadə edərək çıxarın, şinin bir hissəsinə basın və təkər və şin arasındakı boşluğu təmizləyin.

3) Müvafiq avadanlıqdan istifadə edərkən əllə iş və forma eyni olur, lakin təkərə basmaq əvəzinə şinlə təkərin arası malaşəkilli alətlə qaşınır. Bu halda normal avadanlıq təkərlə şin arasında elə istifadə olunur ki, sökmə cihazının malaşəkilli sökmə hissəsi işə düşür və avadanlıq işə düşdükdə, şin bortunu güclə çıxarmaq üçün yuxarıda göstərilən şəkildə şinlə təkər arasına güc tətbiq olunur.

(2) Təkərlə şinin bortunun təkrar əməliyyatla ayrılması

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

1) Ayrılma dərəcəsindən asılı olaraq, şini üç-altı dəfə fırlatmaqla şin bortunun çıxarılma prosesini təkrarlayın. Əllə əməliyyat aparıldıqda şin əməliyyatı aparan şəxs tərəfindən və əməliyyat avadanlıqla aparıldıqda, avadanlıq vasitəsilə fırladılır.
2) Təkər və şin şinin bortundan tamamilə ayrılıbsa, təkəri çevirin və yuxarıdakı proseduru təkrarlayın.

4. Təkərin və şinin ayrılması

(1). Sökmə cihazını birləşdirin

1) Əvvəlki proses zamanı şin bortundan ayrılmış şinlər təkərə daxil edilir. Buna görə də şin təkərdən tamamilə ayrılmalıdır və təkər şinin elastikliyi nəticəsində zədələnə bilər.

2) Sökmə cihazının növündən asılı olaraq, təkərlərin bərkidildiyi hissələr bir-birindən fərqlənir, lakin əsas fərq addım açarındən istifadə edərək bərkidici detalların xaricdən bərkidilməsi formasına görə meydana gəlir.

3) Proses zamanı həddən artıq manipulyasiya ilə təkəri zədələməməyə diqqət edin.

(2) Ayrılma hissəsinin uyğunlaşdırılması

1) Şin çox dərin yerləşibsə, təkər zədələnə bilər. Əgər şin çox dərində yerləşirsə, şinləri çıxarmaq mümkün olmayacaq.

2) Təkəri elə idarə edin ki, təkərin daxili və xarici hissələri şəkildə göstərildiyi kimi, düzgün bucaq altında yerləşmiş olsun.

3) İşinizi asanlaşdırmaq üçün təkəri sökün, çünki təkərin tarazlığına əlavə olunan çəki səbəbi ilə sürtünmə meydana gələ bilər.

(3). Sökmə cihazının əməliyyatı

1) Ayırma hissəni ilə şinin arasında ling yerləşdirin və təkəri fırladın.

2) Bu zaman ling təkərə yox, sökülə bilən hissəyə yerləşdirilməlidir. Dəstək və ayrılma hissələri düzgün yerləşdirilibsə, şinin yarısı təkərin üstündən sökülməlidir.

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

3) Nəticədə, şinin aşağı hissəsi ilə eyni əməliyyat yerinə yetirilir.

(4) Sökülmüş şinlərin çıxarılması.

1) Şini təkərdən sökün.

2) Əməliyyat zamanı hər hansı zədənin meydana gəlib-gəlmədiyini yoxlayın. Şinin daxili səthinin zədələnib-zədələnmədiyini, həmçinin təkərin zədələnməsi kimi xarici qüsurları yoxlayın.

5. Təkərin və şinin birləşdirilməsi

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

(1) Təkəri sökmə cihazına birləşdirin və şini təkərin üstünə yerləşdirin.

(2) Şinin xarici səthinə yağ çəkin və sökmə cihazının ayırıcısını dəqiq şəkildə təkərin kənarına yerləşdirin.

(3) Dönmə stolunu əks istiqamətdə fırlatmaqla şini aşağı hissəsindən şini daxil edin.
(4) Eyni əməliyyatı şinin yuxarı hissəsi ilə yerinə yetirin.
(5)Birləşmə əməliyyatı başa çatdıqdan sonra şinin daxilindəki hava təzyiqini bərpa edin.
1) Şinin borusu təbii şəkildə çənbərlə birləşdirilir və müvafiq hava təzyiqi təchiz edilməklə proses başa çatır.
2) Adətən, şinin sökülmə dəzgahında pnevmatik inyeksiya portu mövcud olur və bu portdan istifadə oluna bilər.
(6) Hava təzyiqini nizamladıqdan sonra hava sızmasının meydana gəlmədiyini təsdiqləyin.

Təkər Şinin təmiri
Tədrisin məqsədləri

• İstismar təlimatlarına uyğun olaraq, dəyişdirmə və ya təmirin mümkünlüyünü yoxlamaqla, təmir hissələrini yoxlaya bilərsiniz.
• Siz təkərləri və şinləri təkər və şin cihazları üzrə diaqnostik nəticələrə uyğun olaraq təmir edə bilərsiniz.
• İstismar təlimatlarına uyğun olaraq təmir etdikdən sonra təkər və ya şinlərin qüsurlu olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz.

Tələb olunan biliklər
Şinin təmiri

Hərəkət zamanı maneələrin və ya xarici obyektlərin təsiri ilə şinlər hər zaman zədələnmə təhlükəsi altında olurlar. Xüsusilə, iti iynələr, boltlar və ya naqillər yüksək sürətlə fırlanan şinə bata bilər ki, bu da şinin xarici diametrini zədələyə və hava təzyiqini aşağı sala bilər, bu zaman hərəkət təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşə bilər.

Şinlər aşınan hissələr olduğu üçün, müəyyən dərəcəli zədələnmə halında onlar əvəz edilməlidir.
Lakin şinlərin dəyişdirilmə məsrəfi yüksək olduğu üçün, asanlıqla təmir oluna bilən zədələnmələr halında şinlər təmir olunur.

1. Kürəklərin zədələnməsi

(1) Zədələnin dərinliyini və dərəcəsini yoxlayın
(A) Gözlə zədənin dərinliyini və dərəcəsini yoxlayın.
(B) Protektor zədələndikdə, onun aşınma həddinin 30%-i və ya daha çox kəsildiyini təsdiqləyin.
(2) Təkrarlanmayan hissələr
(A) Çiyinliyin bir hissəsi zədələnibsə, əvəz edilə bilməz. Çünki nəqliyyat vasitəsinin şinləri şaquli yüklərə tab gətirmək üçün hazırlanıb və protektorlarla şaquli yüklərə dözümlülüyü yüksək səviyyədə olur, lakin üfüqi yüklərə və qüvvələrə dözümlülüyü olmur.

Avtombil (Şassi) – Təkər/şinin təmiri

(B) Protektorun yarı hissəsindən çoxu zədələnibsə və ya aşınma həddindən daha dərin zədə meydana gəlibsə, protektoru dəyişdirmək daha təhlükəsizdir, çünki tormozlama zamanı sürtünmə və ya təsirlə ətrafdakı hissələr zədələnə bilər.

(3) Təmir prosesi

(A) Qanovda 2-3 sm dərinliyində dəlik meydana gəlibsə, yamaq yapışdırmaqla təmir oluna bilər. Bu halda təkər və şin ayrılmalı və yamaq şinin daxili səthinə yapışdırılmaqla şin təmir olunmalıdır.
(B) Qanov və protektorlar davamlı olaraq daxili təzyiqə məruz qalırlar və atmosfer təzyiqindən yüksək təzyiqə malik şinlərin daxilində həmişə havanı xaricə ötürmək üçün qüvvə tətbiq olunur. Beləliklə, yamaqlar şinin daxili səthinə möhkəm şəkildə yapışır.

2. Deşilmə nəticəsində zədələnmə

(1) Zədələnmiş sahənin diametrini və ölçüsünü müəyyən edin

Nazik boltların və ya iynələrin təsiri ilə kəsilmə hallarında meydana gələn zədələrin çoxu müalicə oluna bilər, lakin diametr 3-4 mm-dən çoxdursa, bərpa çətin olur. Ümumilikdə çox hallarda kauçuk təkərlər nüfuz edən obyektlərlə pərçimlənir. Zədələnmiş səthin vəziyyəti nəzərdən keçirilir və təmirin mümkün olub-olmadığı gözlə yoxlanır.

(2) Təmir üsulunun müəyyən edilməsi

Təmir müəyyən olunubsa, bunun üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldan istifadə edərək şini təmir edin. İki növ kauçuk mövcuddur: tıxac və yamaq növləri. Tıxac növləri daha çox işi asanlaşdırmaq, təmir müddətini azaltmaq və məsrəfləri aşağı salmaq üçün istifadə olunur.

(3) Təmir üsulunun müəyyən edilməsi və təmir prosesi

(A) Yamaq üsulu şinləri təmir edərkən, təkər və şinlərin təmiri prosesinin bir çox addımları yerinə yetirilir. Təkəri şindən ayırmaq üçün təkəri kuzovun yumruğundan sökün, təkərin sökmə cihazı ilə şini sökün və zədələnmiş səthi təmir etdikdən sonra təkrar birləşdirin.
(B) Zədələnmiş şin qabaq təkərin şinidirsə və arxa və qabaq şinlər eyni dərəcədə aşınıbsa, qabaq və arxa şinlərin yeri dəyişdirilir. Bunu etməkdə məqsəd zədələnmiş şini nisbətən daha aşağı sürtünmə qüvvəsinə və yükə məruz qalan arxa hissəyə keçirməkdir (FF nəqliyyat vasitələrinə əsasən).
(C) İş tamamlandıqdan sonra həmişə yoxlama aparılır. Hava təzyiqini yoxlanmazdan əvvəl bu addım şinin təmirinin son mərhələsidir.

3. Sürtünmə nəticəsində meydana gəlmiş zədə

(1) Qəzanın ağırlığını müəyyən edin.
(A) Şin yolun səthinə görə, yol və ya qəza toqquşması nəticəsində zədələnirsə, yalnız zədəni deyil, həm də zədələnmədən sonra meydana gəlmiş deformasiyanı nəzərdən keçirmək lazımdır.
(B) Səth təmas edilən səthlə sürtünmə nəticəsində toz və ya boyanın təsiri ilə zədələnmişsə, təmirə ehtiyac yoxdur. Lakin kənar hissə təmas nəticəsində soyulubsa və ya qırılıbsa, əvəz edilməlidir.
(C) Şin şişibsə və ya zərbə nəticəsində deformasiyaya uğrayıbsa, şini dəyişdirmək lazımdır.
Təmas səthinin rezin materialının deformasiyaya uğraması halında dəyişdirilməsi tövsiyə olunur və bu halda həddən artıq qızma və ya zərbə ilə tamamilə sıradan çıxması gözləniləndir.

Təkərin təmiri

Qırılma halında nasazlıq meydana gəlməyibsə, adətən, təmir yerinə yetirilmir. Əgər dəyişdirmə zəruridirsə, təkərin deformasiyası və ya şinin müvafiq şəkildə birləşdirilməməsi nəticəsində şin əlavə zədə ala bilər. İlk baxışda şin və təkər müvafiq şəkildə birləşdirilməyib və ya forması deformasiya olub. Əyilmə meydana gəlibsə, şini dəyişdirin. Bundan əlavə, bəzi hallarda bərpa üsulu kimi təkər rənglənir və xarici səthin zədəsi təmir olunur. Lakin bu proses şassinin təmirindən daha çox kuzovun boyasının bərpası prosesinə uyğun gəlir, buna görə də müvafiq prosesə uyğun olaraq müstəqil şəkildə yerinə yetirilməlidir.

Kameralı şinin daxili kamerasının təmiri

Hal-hazırda kommersial istifadəyə malik nəqliyyat vasitələrinin bir çoxu kamerasiz şinlərdən istifadə edir. Lakin bəzi nəqliyyat vasitələri kamera tipli şinlərlə təchiz olunub ki, bu zaman xarici şinlərlə bərabər, daxili kameraların zədələnməsini nəzərə almaq lazımdır. Kameralı şinlər kameranın içinə daxil edilir və təkərlər adi sərnişin avtomobillərində olduğundan daha böyük və ağır olur. Bərk təkərin materialı, adətən, asanlıqla deformasiyaya uğramır. Lakin təsir yükünü paylamaq və formasını saxlamaq üçün kameraya daxil edilən kameralı şinlər yüksək təzyiqə malik hava ilə doldurulur və bu, kamerasız təkərlərdə olan formanı və elastikliyi təmin etməyə kömək edir. Digər tərəfdən, materialı ağır və bərk olan şinlərdən fərqli olaraq, şar kimi kameraların materialı tez-tez zəif təsirlə zədələnir və hərəkət zamanı daxili kamera qırıldıqda, təkər və şin ayrılır. Bu hallarda təmir tövsiyə olunur və kameranın dəyişdirilməsi daha məqsədəuyğundur.

Nə etməli / şinləri necə təmir etməli
Materiallar

• Şinin zədəsini bərpa etmək üçün rezin kauçuk tıxac

Avadanlıq (avadanlıq, alətlər)

• Yalnız kauçuk tıxaclar üçün alətlər dəsti
• Şinin zədəsini təmir etmək üçün matqab
• Şini zədələnmiş nəqliyyat vasitəsi
• Qaldırıcı qurğu

Təhlükəsizlik təlimatları

• Alətlərlə işləyərkən çox diqqətli olun.
• İş zamanı üfüqi səthdə dayanmış nəqliyyat vasitəsi ilə işləyirsinizsə, şinlərə tətbiq edilən şaquli qüvvənin təsiri ilə iş səthi həddən artıq geniş ola bilər və ya tıxac daxil edildikdə, burulma meydana gələ bilər. Nəqliyyat vasitəsi qaldırılmış vəziyyətdə təmir edilməlidir.
• İşi tamamladıqdan sonra hava təzyiqi yoxlayın və son mərhələ olaraq hərəkətin təhlükəsizliyini sınaqdan keçirin. Əlavə iş görülübsə, iş üzrə ehtiyat tədbirləri ilə tanış olduğunuzdan əmin olun.
• Şinlərin təmiri ilə əlaqəli bir çox iş hərəkət tələb edir, lakin tam bərpanı ehtiva etmir, buna görə də mümkün olduğu qədər iş sahəsinə əlavə zədə və ya təmir işlərini nəzərə alın.
• Şinlər istifadə müddəti ərzində təkrar şəkildə istismar olunur, buna görə də şin təmir edilmiş hissə ətrafında təkrar zədələnibsə, dəyişdirilməlidir.

İcra ardıcıllığı

Təmirin mümkün olub-olmadığını müəyyən edin

1. Şinin təmirinin uyğun olub-olmadığını müəyyən edin
(1) Nəqliyyat vasitəsini qaldırıcı qurğu ilə qaldırın.

(2) Qaldırılmış nəqliyyat vasitəsinin şinləri fırladılır və diqqətlə nəzərdən keçirilir.
(3) Şinin zədələnmiş sahəsi görünürsə, aşağıdakı standartlara uyğun yoxlama aparın.

2. Zədəyə uyğun olaraq şinin təmir üsulunu müəyyən edin

(1) Şin çatladıqda və ya cızıldıqda
(A) Əgər zədənin dərinliyini gözlə görə bilmirsinizsə və ya aydın şəkildə müəyyən edə bilmirsinizsə, əllə və ya nazik iynədən istifadə edərək dəliyin dərinliyini ölçə bilərsiniz.
(B) Protektorun aşınma həddindən artıq çatlaması halları kimi əlavə zədələr yoxlanıbsa və ya çatın dərinliyi 1-2 sm-dən çoxdursa, şin dəyişdirilir.

(2) Təkər zərbə aldıqda və ya əzildikdə
Zədənin izi çox dərindirsə və ya təmir olunma ehtimalı aşağıdırsa, şini dəyişdirin.
(3) Şin deşildikdə və ya əşya batdıqda
Dəliyin təmirinə davam edin
(4) Görünən səbəb olmadan hava təzyiqi azalıbsa
(A) Şinlərin və yumruğun ayrılması
Yaxından baxdıqda hava təzyiqi azalmış şini çıxarın

(B) Zədələnmiş hissənin yoxlanması

Şinin bütün səthini yavaşca sürtün və sabunlu su ilə püskürtün. Sabunlu su həmişə zəruri olmaya bilər, lakin meydana gələn köpüklərin asanlıqla müşahidə edildiyi məhluldan istifadə etmək tövsiyə edilir. Bu halda köpüklərin meydana gəldiyi hissəni yoxlamaq lazımdır. Əgər köpüklər kənar tərəfdə və ya çiyinlik hissəsində meydana gəlirsə, şinin təmiri mümkün deyil.

(C) Müvafiq təmir üsulundan istifadə etməklə təmir

Zədələnmiş hissəni yaxından nəzərdən keçirin. Zədə nazik olsa belə, uzun və dərin izlər təmir edilməli və ya şin dəyişdirilməlidir, daha böyük zədələr isə yamaqlardan, dəliyin təmiri üçün istifadə olunan təmir matqabının diametrinə bərabər və ya daha kiçik diametrə malik tıxaclardan istifadə edərək təmir edilməlidir.

3. Təkərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar mühakimə
(1) Təmir olunmayan şinlərin dəyişdirilməsi
(A) Şini yoxladıqdan sonra onun təmir olunma ehtimalı müəyyən edilməlidir.
(B) Təkərin şinini çıxardıqdan sonra köhnə şini yenisi ilə əvəz edin.
(C) Şini dəyişdirdikdən sonra təkrar yoxlayın.
(2) Şinin dəyişdirilməsi üzrə tövsiyə
(A) Şinin zədəsi təsdiqlənibsə, onun təmir etmək mümkündür, lakin eyni amanda təhlükəsizlik amilləri yoxlanmalıdır.
(B) Tıxacla təmir edərkən, qırılma diametri tıxacla eynidirsə və ya bir qədər çoxdursa, tıxacı
yarım qatladıqda belə, şinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunur, çünki qırılma və ya havanın sızması hallarının təkrar meydana gəlmə riski mövcuddur.
(C) Yamaqlarla təmir halında yamağın yapışdırıldığı sahədən daha kiçik sahələr təmir oluna və şin müvəqqəti istifadə oluna bilər. Lakin gələcəkdə yamaq genişlənə və ya şindən çıxa biləcəyinə görə, şinin dəyişdirilməsi arzuolunandır.

Tıxacdan istifadə etməklə təmir

1. Zədənin sahəsini müəyyən edin.
Zədələnmiş sahənin diametri kiçikdirsə (2-3 mm), tıxacla təmir daha məqsədəuyğundur. Sahə yırtılıbsa və ya çatlayıbsa, tıxacdan istifadə etmək olmaz.
2. Zədələnmiş səthi təmir üçün hazırlayın.
(1) Zədələnmiş səthi yalnız deşik açma üsulu ilə təmir edin.

(2) Deşici aləti təmir olunan səthə daxil edin. Yalnız zədələnmiş səth deşici alətin diametrindən kiçik olduqda, şinin zədələnmiş hissəsi təmir oluna bilər.
(3) Bu halda bizin yaxşı nüfuz etməsinin qarşısını alan vint növü mövcuddur və biz tıxacın asanlıqla yapışmasına imkan verən, cilalama kağızına bənzər orta hissəyə malikdir. Yumru hissələr daha dairəvi olması üçün cilalanır.

3. Tıxacı daxil edin.

(1) Tıxacı daxil etmə aləti müvafiq ankerə bənzər şəkildə hazırlanıb, lakin sonda tıxacı daxil etməklə şinə daxil edilir. Alət görünüşcə balıq tutma iynəsinə oxşayır, uzun ellips formasına malikdir və əsasən, 1-2 mm açılışa malik alətlər istifadə olunur, beləliklə, tıxac kürəciyə daxil edilir.

Avtombil (Mühərrik) – Təkər/şinin təmiri

(2) Daxil etmə alətini tıxacla birlikdə kip şəkildə daxil edin.
(3) Tıxacın ucunu 2-3 sm dərinliyə daxil etdikdən sonra daxil etmə alətini ehmalca çıxarın və yalnız tıxacı şinin içində saxlayın.
4. Əlavə materialların tətbiqi
(1) Xüsusilə alətlərə, adətən, kauçuk sement aid olur. Onu tutaraq, tıxacın ətrafına müvafiq şəkildə tətbiq edin.
(2) Bununla tıxac ətrafında havanın sızmasını mümkün qədər azaltmaq olur və kauçukdan hazırlanmış tıxacın tam şəkildə şinə yapışmasına imkan verir.
5. Tıxacı nizamlayın.
(1) Kauçuk sement yoxdursa, bu proses əməliyyatdan dərhal sonra yerinə yetirilə bilər.

(2) Ucluğun uzunluğu protektorun ucundan 3-5 mm uzundur. Protektorun ucunu kəsmək tövsiyə olunur. Ucluq həddən artıq dərinlikdədirsə, tıxac daxildə ilişib qala bilər. Əks halda, yolda sürtünmə nəticəsində tıxac çıxa bilər.
(3) Tıxacın materialı kifayət qədər yapışqan olduğuna görə, onu kəsmək üçün bıçaqdan istifadə çətinləşir.

Şinin yamaqla təmiri

1. Yamağın seçilməsi:
(1) Yamağın eninin və uzunluğunun kifayət qədər olduğundan əmin olmaq üçün yamaqları və zədələnmiş sahəni yoxlayın.
(2) Müvafiq ölçülərə malik və hava təzyiqinin təsiri və ya oxşar təsirlərlə qopmayacaq müvafiq yamaq seçin.

2. Şinin daxilini yoxlayın:
(1) Yamaqla təmirin mümkün olduğu bir çox hissələr çatlar şəklində olur. Nüfuzetmə halında yamaqlar, əsasən, o halda istifadə olunur ki, şinlər diametri 2 mm və ya daha kiçik olan nazik əşya ilə deşilib.
(2) Şinin daxilində zədə yoxdursa, yamağın yapışdıralacağı sahəni toz və çirkdən yaxşıca təmizləyin.
(3) Şinin daxilinə baxdıqda başqa zədələrin olub-olmadığını təsdiqləyin.

3. Yamağı yapışdırın:
(1) Yamağı tam qurumuş və təmizlənmiş zədələnmə sahəsinə yapışdırın.
(2) Mümkün olduğu qədər yaxın yapışdırmaq üçün yamağı bir neçə dəfə yapışdırın və görünüşdə çıxıntıların olmamasına nəzarət edin.

4. Təkrar quraşdırdıqdan sonra şini hava ilə doldurun:
(1) Təkərlə şini birləşdirdikdən sonra təkrar yumruğa quraşdırın.
(2) Yığılmış şının təzyiqini nizamlayın.

Digər təmir materiallarından istifadə etməklə şinin təmir edilməsi

1. Püskürtmə növlü maddə ilə püskürtmə
(1) Bu halda şin sökülməməlidir, çünki maddə şinin xarici səthinə tətbiq olunur.
(2) Bu maddədən təcili ilkin təmir üsulu kimi istifadə oluna bilər və uzunmüddətli hərəkət halında şini qorumaq çətin olacaq.
2. Hava girişi vasitəsilə daxiletmə materialının daxil edilməsi
(1) Yapışqan materialı birbaşa şinin hava girişi vasitəsilə daxil edin.

(2) Yapışqan material havanın sızdığı tərəfə itələnir və tədricən yığılaraq qat əmələ gətirir. Bu halda bərpa olunmuş yamaq yapışır və müvəqqəti yamağı yapışdırır.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

Əvvəlki məqaləÜz təmizlənməsi üçün 15 aspirinli maska
Növbəti məqaləKoryeralarını porno kinolarla başlayan ulduzlar

Fikirlərinizi bildirin.