Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

312

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Elektron idarəetməli asqı sisteminin strukturunu/adını və elektron idarəetməli asqı sisteminin sökülməsi vasitəsilə sistemin iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Elektron idarəetməli asqı sistemini bacarıqla sökmək iqtidarında olacaqdır.

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

1. Təcrübənin başlamasından əvvəl təcrübənin ardıcıllığını təyin edin və təcrübə avadanlığını, alətləri, texniki xidmət təlimatlarını və materialları hərtərəfli yoxlayın.
2. Təlimin başlamasından əvvəl təhlükəsizlə bağlı maarifləndirmə aparın və yanğın hadisəsinə hazır olmaq üçün yanğınsöndürmə balonunu hazırlayın və yağ kimi tezalışan materialları yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədilə ayrıca yerdə saxlayın.
3. Təcrübənin və təcrübə üzrə işin başlamasından əvvəl təcrübə sahəsinin ətrafındakı ləvazimatları təmizləyin.
4. Məşq zamanı lazımi alətlərdən istifadə edin və məşq zamanı təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsinə qarşı diqqətli olun.
5. Bolt və qaykaların bərkidilməsi zamanı həddən artıq güc tətbiq etməyin və göstərilmiş burucu moment ilə bərkidin.
6. Bütün hissələr ardıcıllıqla sökülür və yığılır, sökülmüş hissələr iş masasının üzərinə ardıcıllıqla qoyulur.
7. Təlimdən sonra təcrübə sahəsinin ətrafındakı ləvazimatları təmizləyin.

Təcrübə avadanlıqları və alətləri

• Ümumi alətlər dəsti
• Elektron idarəetməli asqıya malik nəqliyyat vasitəsi
• İş işıqları
• Skaner
• Təkərli kürsü

Materiallar

• Elektron idarəetməli asqı sensoru
• Lif süpürgə

1. Elektron idarəetməli asqı ilə əlaqəli nasazlığa uyğun olaraq, gözlənilən nasazlıq sahəsinin yoxlanılması və təmiri qaydasına nəzər salaq.

İstinad:

Nasazlıq hadisəsinə uyğun olaraq gözlənilən təftiş sahəsi və təmir metodu halında bütün nəqliyyat vasitələrinə şamil olunmur, çünki hər bir nəqliyyat vasitəsi və avtomobilin növündən asılı olaraq fərq mövcuddur. Burada əhatə olunan mövzular ümumi hallara şamil olunur (və avtomobilin növünə uyğun olaraq); təmir metodu səhv ola bilər.

(1) Xəta hadisəsi: Elektron idarəetməli asqı cihazı ilə əlaqəli xəbərdarlıq işığı yandıqda
1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin.
Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsində baş verən hadisəni yoxlayın və hadisənin yoxlanılıb təsdiq olunma qaydasını qeyd edin.

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün
Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbini qeyd edin.

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

3) Təmir prosedurunu yazın.
Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi
Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2) Nasazlıq hadisəsi: İdarəetmə hissi adi vəziyyət ilə eyni deyil və çətindir.
1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin.
Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsində baş verən hadisəni yoxlayın və hadisənin yoxlanılıb təsdiq olunma qaydasını qeyd edin.

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün.
Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbini
qeyd edin.

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

3) Təmir prosedurunu yazın.
Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi
Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2. Elektron idarəetməli asqı qurğusunun ayrıca yoxlanılması

(1) Elektron idarəetməli asqı ilə əlaqəli avtomatik diaqnostika üzrə texniki xidmət təlimatlarına istinad edin və nasazlıq kodu olarsa, onu hesabata yazın.

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

(2) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək elektron idarəetməli asqı ilə əlaqəli giriş sensorunu yoxlayın.

(3) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək elektron idarəetməli asqının pilləli mühərrikini yoxlayın.

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetməli asqı sisteminin təmiri

– Pilləli mühərriki ayrıca yoxlayın.

– Nəqliyyat vasitəsində skanerin ötürücü funksiyasından istifadə etməklə, pilləli mühərrikin iş vəziyyətini yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Yağlama sisteminin yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləQasıq nahiyyəsinin qırxılması – 7 vacib məsləhət
Növbəti məqaləAvtombil (Şassi) – Sükan sisteminin təmiri

Fikirlərinizi bildirin.