Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetmə gücləndiricili idarəetmə sisteminin təmiri

401

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetmə gücləndiricili idarəetmə sisteminin təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin elektron idarəetmə gücləndiricili idarəetmə sistemi cihazlarının strukturunu/ adını/ sistemin çıxarılması və quraşdırılması vasitəsilə onun iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Elektron idarəetmə gücləndiricili idarəetmə sistemini təmiri bacarıqla təmir etmək iqtidarında olacaqdır.

Təcrübə avadanlıqları və alətləri

• Ümumi alətlər dəsti
• Elektron idarəetməli nəqliyyat vasitəsi
• İş işıqları
• Multimetr

Material

• Hidravlik gücləndiricili sükan idarəsinin yağı
• Lif süpürgə

1. Elektron idarəetməli sükan mexanizmi ilə əlaqəli nasazlığa uyğun olaraq, gözlənilən nasazlıq sahəsinin yoxlanılması və təmiri qaydasına nəzər salaq.
İstinad:

Nasazlıq hadisəsinə uyğun olaraq gözlənilən təftiş sahəsi və təmir metodu halında bütün nəqliyyat vasitələrinə şamil olunmur, çünki hər bir nəqliyyat vasitəsi və pəncərənin növündən asılı olaraq fərq mövcuddur. Burada əhatə olunan mövzular ümumi hallara şamil olunur (və pəncərənin növünə uyğun olaraq); təmir metodu səhv ola bilər.

(1) Xəta hadisəsi: Elektron idarəetməli sükan sistemi ilə əlaqəli xəbərdarlıq işığı yandıqda

1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin.
Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsində baş verən hadisəni yoxlayın və hadisənin yoxlanılıb təsdiq olunma qaydasını qeyd edin.

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün.

Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbini qeyd edin.

3) Təmir prosedurunu yazın.

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi

Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2) Nasazlıq hadisəsi: Sükan çarxının çənbərinə düşən güc nəqliyyat vasitəsinin sürət artımı ilə dəyişmir.
1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin
Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsində baş verən hadisəni yoxlayın və hadisənin yoxlanılıb təsdiq olunma qaydasını qeyd edin.

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün

3) Təmir prosedurunu yazın.

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi

Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2. Elektron idarəetməli sükan qurğusunun ayrıca yoxlanılması

(1) Texniki xidmət təlimatlarına istinad etməklə, elektron idarəetməli sükan sistemi ilə əlaqəli avtomatik diaqnostika icra edin və nasazlıq kodu olarsa, onu hesabata yazın.

(2) Texniki xidmət təlimatlarına istinad etməklə elektron idarəetməli sükan mexanizminin (axına nəzarət tipli) təzyiqə nəzarət edən elektromaqnit klapanını yoxlayın.

(3) Texniki xidmət təlimatlarına istinad etməklə elektron idarəetməli sükan mexanizminin (mühərrikə nəzarət tipli) sürət datçikini yoxlamaq üçün skan alətindən istifadə edin.

(4) Texniki xidmət təlimatlarına istinad etməklə elektron idarəetməli sükan mexanizminin (mühərrikə nəzarət tipli) moment datçikini və mühərrik cərəyanına nəzarəti yoxlamaq üçün skan alətindən istifadə edin.

Avtombil (Mühərrik) – Silindr başlıqlarının yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləSənin istəyindən aslı olmayaraq bədəninin edə biləcəyi 5 qəribəlik
Növbəti məqaləBütün insanlar qardaşdır – Mohandas K. Gandhi

Fikirlərinizi bildirin.