Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetmə əyləc sisteminin təmiri

388

Avtombil (Şassi) – Elektron idarəetmə əyləc sisteminin təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin elektron idarəetmə əyləc sisteminin strukturunu/adını/sökülmə və yığılma vasitəsilə dayanacaq əyləci sisteminin iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Elektron idarəetmə əyləc sisteminin təmiri vasitəsilə sistemi bacarıqla təmir etmək iqtidarında olacaqdır.

Təcrübə avadanlıqları və alətləri

• Ümumi alətlər dəsti
• ABS ilə təchiz olunan nəqliyyat vasitələri
• İş işıqları
• Multimetr
• Skaner

Materiallar

• Təkərin fırlanma sürətinin datçiki
• Təmizləyici yağ
• Əyləc mayesi
• Lif süpürgə

1. Elektron idarəetmə əyləc sistemi ilə əlaqəli nasazlığa uyğun olaraq, gözlənilən nasazlıq sahəsinin yoxlanılması və təmiri qaydasına nəzər salaq.

İstinad
Nasazlıq hadisəsinə uyğun olaraq gözlənilən təftiş sahəsi və təmir metodu halında bütün nəqliy yat vasitələrinə şamil olunmur, çünki hər bir nəqliyyat vasitəsi və avtomobilin növündən asılı olaraq fərq mövcuddur. Burada əhatə olunan mövzular ümumi hallara şamil olunur (və avtomobilin növünə uyğun olaraq); təmir metodu səhv ola bilər.

(1) Xəta hadisəsi: Elektron idarəetmə əyləc sistemi ilə əlaqəli xəbərdarlıq lampası yandıqda

1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin.

Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsində baş verən hadisəni yoxlayın və hadisənin yoxlanılıb təsdiq olunma qaydasını qeyd edin.

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün.

Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbini qeyd edin.

3) Təmir prosedurunu yazın.

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi

Cari nasazlığın səbəbini yazın.

2. Elektron idarəetmə əyləc sisteminin ayrıca yoxlanılması

(1) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək elektron idarəetmə əyləc sistemi ilə əlaqəli özünü diaqnostikanı icra edin və xətanın kodunu hesabata yazın.

(3) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək elektron idarəetmə əyləc sistemində təkərlərin fırlanma sürətinin datçikini yoxlayın.
– Təkərlərin fırlanma sürətinin datçiki və rotor arasındakı məsafəni yoxlayın.

– Dişli çarxın zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayın.

– Təkərlərin fırlanma sürətinin datçikinin müqavimətini yoxlayın.

– Təkəri fırlatmaqla, təkərin fırlanma sürətinin datçikinin çıxış gərginliyini ölçün.

– Nəqliyyat vasitəsində datçikin çıxış funkasiyasından (skaner funksiyasının) istifadə edərək təkəri döndərməklə təkərin fırlanma sürəti datçikinin işini yoxlayın.

– Nəqliyyat vasitəsində skanerin ötürücü funksiyasından istifadə etməklə, hidravlik qurğunun işçi vəziyyətini yoxlayın.

ABS güc intiqalı

– Göstəricilər

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

Əvvəlki məqaləBiznes haqqında ən maraqlı və gərəkli 9 kitab
Növbəti məqaləAvtombil (Kuzov) – Zədələnmiş kuzovun analizi

Fikirlərinizi bildirin.