Avtombil (Şassi) – Dayanacaq əyləcinin yoxlanması/ texniki xidməti

398

Avtombil (Şassi) – Dayanacaq əyləcinin yoxlanması/ texniki xidməti

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin dayanacaq əyləci sisteminin strukturunu/adını/sökülmə və yığılma vasitəsilə dayanacaq əyləci sisteminin iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Dayanaq əyləci sisteminin təmiri vasitəsilə sistemi bacarıqla təmir etmək iqtidarında olacaqdır.

Təcrübə materialları:

1. Silgi kağızı
2. Pambıq əlcək
3. Sarımtıl səpələnən sürtgü yağı
4. Sürtgü yağı
5. Əyləc yağı

Avadanlıq və alətlər:

1. Sərnişin avtomobili
2. Əyləc yağının dəyişdiricisi
3. Qaraj domkratı
4. Zərbə açarı
5. Siyirməli alət arabası ilə mexaniki alətlər dəsti
6. Portativ alətlər yeşiyi
7. Burma açarı
8. Portativ alətlər yeşiyi
9. Qatlanan (açılan) burğulu alətlər qayka açarları dəsti
10. Ştangenpərgarlar
11. Yağ şprisi

Mövzu ilə əlaqəli biliklər
1. Ümumi təsvir

Dayanacaq əyləci nəqliyyat vasitəsini dayanmış vəziyyətdə saxlamağa xidmət edir və həmçinin ayaq əyləci idarəetmə zamanı sındıqda qəza tormozlanması üçün istifadə edilir. Bu əyləc adətən əl əyləci adlanır, çünki əl ilə idarə olunur. Ling tipli və pedal tipli əyləclər ötürücü kimi istifadə olunur. İstismar növünə uyğun olaraq, mərkəz əyləc növü və təkər əyləci növü mövcuddur. Son illərdə xüsusi elektrik mühərriki ilə işlədilən elektron dayanacaq əyləci (EPB) yüksək dərəcəli nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunur.

2. Mərkəz tipli dayanacaq əyləci

Mərkəz tipli dayanacaq əyləci ötürülmə qutusunun çıxış vallarına və ya kardan vallarına əyləc barabanları quraşdırmaqla avtobuslar və yük maşınları kimi böyük yük avtomobillərində istifadə olunur. Xarici yığılma tipli və daxili genişlənmə tipli dayanacaq əyləcləri istifadə olunur.

A. Xarici sıxılma tipli

Bu tipli əyləclər polad plitədən hazırlanmış əyləc lentinin daxilində üzlüyü pərçimləməklə yığılır və kronşteyn vasitəsilə quraşdırılır və əyləc barabanı ötürülmə qutusunun xarici valı və ya kardan valının üzərinə quraşdırılır. Ling çölə dartıldıqda, lent sıxılır və baraban möhkəm şəkildə bərkidilir. Bu tipli əyləclərin mənfi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, rütubət və ya toz asanlıqla sürtünmə hissəsinə yapışır və əyləc gücü stabilləşdirilmir.

B. Daxili genişlənmə tipli

Bu tipli əyləclər əyləc barabanları və əyləc qəliblərindən (məs: təkər əyləcləri) istifadə edir. Əyləc lingi çölə dartıldıqda, paylayıcı valın lingi məftildən hərəkət etdirilir və qəlib baraban ilə yaxın təmasa gətirilir.

3. Təkər tipli dayanacaq əyləci

Təkər tipli dayanacaq əyləcləri ümumilikdə arxa təkər əyləcləri üçün istifadə olunur və baraban və disk tiplidir.

A. Baraban tipli

Baraban tipli əyləclər daxili genişlənmə növündədir və şəkildə göstərildiyi kimi, ayaq əyləci ilə birləşdirilən və dayanacaq əyləcinə təyin olunan növlər mövcuddur.

Bu tipli əyləclər işçi mexanizmdə bərabərləşdiriciyə malikdir ki, iş zamanı hər iki təkərə eyni iş ötürülsün.

B. Disk tipli

Şəkil 16-52-də (a) göstərildiyi kimi, dayanacaq əyləci disk əyləcin supportu ilə birləşdirilir.

Əyləc lingi dartıldıqda, ling kabellə hərəkət etdikdə, lingin valı və porşen birləşdirilmiş bəndlə şpindel vasitəsilə ox istiqamətində hərəkət etdirilir və qəlib tormozlama işini icra etmək üçün diskə qarşı sıxılır. Bu metod istifadə zamanı qəlib yeyildikdə daxili avtomatik nizamlama cihazı ilə lingin dayanacaq əyləcini dartma gedişini avtomatik şəkildə nizamlayır.

4. Elektron idarəetməli dayanacaq əyləci
A. qısa icmal

Elektron dayanacaq əyləci (EPB) standart ling və ya pedaldan istifadə etmədən açarı işlətməklə mühərriklə dayanacaq əyləcini işlədən rahat cihazdır. Sürücü sadəcə olaraq açarı işlətdikdə EPB mühərriki idarə etməklə əyləc gücü yaradır. Bundan əlavə, AVH (nəqliyyat vasitəsinin avtomatik saxlanması) funksiyası siqnal gözləməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi dayanan zaman tıxacın və maneə mənbəyi dayandıqda və sonra təkrar işə salındıqda nəqliyyat vasitələrinin tıxacının qarşısını almaq üçün hərəkətə gətirilir. Həmçinin, mühərrik söndürüldükdə dayanacaq əyləci avtomatik şəkildə hərəkətə gətirilir və işəsalma mühərrik avtomatik şəkildə ayrılır.

B. Növləri

Elektron dayanacaq əyləci istismar növünə uyğun olaraq, kabel tipli və support tipli əyləclərə bölünür.

(1) Kabel sistemi
Kabel tipli elektron dayanacaq əyləcləri dayanacaq açarı, EPB qurğusu və arxa dayanacaq əyləcindən ibarətdir. EPB qurğusu dayanacaq əyləcini dartdıqda, arxa dayanacaq əyləci hərəkətə gətirilir.

(2) Support sistemi

Support sistemi dayanacaq açarı, müxtəlif məlumatlar alan və EPB-ni idarə edən ECU ilə birləşdirilən support və iş işıqları və xəbərdarlıq işıqlarını göstərən blokdan ibarətdir. Açar sıxıldıqda, ECU supportda kompleks mühərriki işlədir.

Supportlar support, mühərrik və ötürmə qutusu daxil edilmiş ötürücüdən ibarətdir. İçərisində əyləc porşeninin hərəkət etdiyi şpindel mövcuddur. Mühərrik idarə edildikdə, şpindel planetar dişli çarxın fırlanması nəticəsində əyləc qəliblərini bağlamaq və ya ayırmaq məqsədilə əyləc porşenini hərəkətə gətirmək üçün irəli və geri hərəkət etdirilir.

C. Əsas funksiya.
(1) Dayanma funksiyası

Statik tormozlama funksiyası; Bu funksiya nəqliyyat vasitəsi 3 km / saat və ya daha az sürətlə hərəkət edərkən EPB-nin işi ilə hərəkətə gətirilə və dayandırıla bilər. Bu funksiya əyləc pedalı və yanma açarını qoşmaqla ayrıla bilər. Bu anda alətlər panelinin əyləc lampası yanır. Ayırma vəziyyəti IG-dir. Əyləc pedalını QOŞULU (ON) vəziyyətində sıxdıqda və EPB açarını dartdıqda, EPB ayrılır və alətlər panelinin üzərindəki əyləc lampası sönür.

(2) Qəza əyləc funksiyası

Nəqliyyat vasitəsinin 3 km/saatdan artıq sürülməsi zamanı əyləc pedalını işlətmək çətin olduqda (bu materialın əyləc pedalların arasına daxil edilməsi və ya ayağın qəfil qıc olması), dinamik əyləc funksiyası nəqliyyat vasitəsinin sürətini maksimuma azaltmaq üçün istifadə edilir; Əgər EPB açarı davamlı olaraq sıxılarsa, sürücü arzuolunan sürətə qədər nəqliyyat vasitəsini yavaşıda bilər. Bu anda alətlər panelinin əyləc lampası yanıb-sönür. Deaktivasiya EPB açarının ayrılması ilə ayrılır.

(3) Avtomatik ayrılma funksiyası

Dayanacaq əyləcinin ayrılması funksiyası sürətləndiricinin pedalı EPB-nin işçi vəziyyətində sürətləndiricinin pedalı sıxıldıqda avtomatik şəkildə EPB-ni ayırır. Avtomatik şəkildə ayrıla bilməyən vəziyyət sürücünün qapısı açıq olduqda, sürücünün təhlükəsizlik kəməri yeyilmədikdə, kapot və ya yük yeri açıq olduqda avtomatik şəkildə ayrılmır.

(4) Mühərrikin dayanmasında funksiya

Mühərrikin ayrılma funksiyası mühərrik sönülü olduqda avtomatik şəkildə EPB-ni işə salır. Nəqliyyat vasitəsini dayanacaq lotunda dayandırmaq üçün EPB dayandırılmalıdır. EPB ayrılmış vəziyyətdə avtomobili dayandırmaq üçün əyləc qoşulu, EPB açarı dartılmış vəziyyətdə mühərriki söndürün və ya EPB açarını dartdıqdan sonra 5 saniyə daxilində mühərriki söndürün. Bu anda alətlər panelinin əyləc lampası yanmanın söndürülməsindən sonra təxminən 15 saniyə yanır.

(5) Avtomatik dayanma funksiyası

Nəqliyyat vasitəsinin avtomatik saxlanması funksiyası nəqliyyat vasitəsi düz yerə və ya təpənin üstünə sürüşmənin qarşısını almaq məqsədilə dayandırıldıqda, hətta sürücü əyləc pedalına basmadıqda belə EPB-nin işlədilməsi ilə nəqliyyat vasitəsini avtomatik şəkildə dayandırır. Bu funksiya aşağıdakı şərtlərdə işləyir: mühərriki işəsalma vəziyyəti, dəyişdirmə lingindən P mövqeyindən başqa mövqe, nəqliyyat vasitəsinin dayanma vəziyyəti, sürücünün qapısının bağlanması, sürücünün təhlükəsizlik kəmərinin yeyilməsi, kapotun və yük yerinin bağlanması.

5. Nasazlıq hadisəsi: Dayanacaq əyləcinin lingi adi vəziyyətdən çox qalxır.
1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin

Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsinin üzərində əyləcin işi vasitəsilə hadisəni yoxlayın (hadisənin baş verdiyi yerdə) və hadisənin təsdiqi metodunu yazın (Ehtiyat tədbiri: Yolda sürmə vasitəsilə təsdiq edərkən qəza ehtimalı olduğuna görə əyləc gücündən istifadə etməklə hadisənin yoxlanması).

2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün

Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkünlüyünü qeyd edin.

3) Təmir prosedurunu yazın

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

4) Nasazlığın səbəbi

Cari nasazlığın səbəbini yazın

5) Nasazlıq hadisəsi: Dayanacaq əyləci ayrıla bilməz.
(1) Vəziyyəti yoxlayıb təsdiq edin

Xahiş olunur, nəqliyyat vasitəsinin üzərində əyləcin işi vasitəsilə hadisəni yoxlayın (hadisənin baş verdiyi yerdə) və hadisənin təsdiqi metodunu yazın (Ehtiyat tədbiri: Yolda sürmə vasitəsilə təsdiq edərkən qəza ehtimalı olduğuna görə əyləc gücündən istifadə etməklə hadisənin yoxlanması).

(2) Ehtimal olunan səbəb barədə düşünün

Hadisənin ehtimal olunan səbəbini nəzərə alın və ehtimal olunan səbəbin mümkün səbəbi ni qeyd edin.

(3) Təmir prosedurunu yazın.

Hər biri səbəbin səbəbini yoxlayın və texniki xidmət təlimatlarına və ya əlaqəli materiallara istinad edərək nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu yoxlayın və nasaz hissə üzrə təmir prosedurunu doldurun.

Avtombil (Mühərrik) – Turbo Şarj Sistemi haqqında Məlumat

Əvvəlki məqaləQaçış üçün 10 səbəb
Növbəti məqaləBiznes haqqında ən maraqlı və gərəkli 9 kitab

Fikirlərinizi bildirin.