Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

438

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin ötürülmə qutusu cihazlarının strukturunu/adını/avtomatik ötürülmə qutusu sisteminin sökülməsi vasitəsilə onun iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Avtomatik ötürülmə qutusu sisteminin sökülməsi vasitəsilə avtomobilin ötürülmə qutusunu bacarıqla sökmək bacarıqlarına yiyələnəcəkdir.

Tədrisin məqsədləri

• Siz avtomatik ötürülmə qutusunun mayesini yoxlaya və yağı dəyişdirə bilərsiniz.
• Müxtəlif iş mexanizmləri yoxlanıla bilər.
• Siz hidravlik sistemin iş statusunu yoxlaya bilərsiniz.
• Mən avtomatik ötürülmə qutusunu montaj edə və birləşdirə bildim.
• Avtomatik ötürülmə qutusu yoxlanıla və nizamlana bilər.
• Siz avtomatik ötürülmə qutusunun hər bir detalını yoxlaya və onun normal işləyibişləmədiyini müəyyən edə bilərsiniz.

Təcrübə avadanlıqları və alətləri

Ümumi alətlər dəsti
• Avtomatik ötürülmə qutusu ilə işləyən nəqliyyat vasitələri
• İş işıqları
• Təkərli kürsü
• Lift
• Mikrometr
• Avtomatik ötürülmə qutusunun xüsusi aləti

Material

• Karter altlığının araqatı
• Disk
• Greece
• Təmizləyici yağ
• Avtomatik ötürülmə qutusunun mayesi
• Lif süpürgə

Avtomatik ötürülmə qutusuna dair əlaqəli biliklər
1. Avtomatik ötürülmə qutusunun ümumi təsviri

Avtomatik ötürülmə qutusu mexanizmə insanın yerinə ilişmə muftasını və ötürülmə qutusunu dəyişdirmək imkanı verən avtomatik mexanizmdir. Bu cihaz drossel qapağının dəliyinə və nəqliyyat vasitəsinin sürətinə uyğun olaraq, planetar mexanizm və ya hidravlik idarəetmə mexanizmindən istifadə edərək ötürülmə ədədini dəyişdirməklə, təkərləri avtomatik şəkildə hərəkətə gətirir.

Avtomatik ötürülmə qutusu mühərrik işləyən zaman dəyişdirmə lingi neytral olduqda mühərrikin ilişmə muftasının fəaliyyəti olmadan boş gedişdə olmasına və arxaya gediş ötürməsinin cihazını nəqliyyat vasitəsini arxaya döndərmək məqsədilə ötürülmə qutusunda yerləşdirməklə nəqliyyat vasitəsinin arxaya gedişinə imkan verir.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

Avtomatik ötürülmə qutusu ötürmə tipinə təsnif edildikdə, iki növə bölünə bilər: Qabaq intiqallı avtomatik ötürülmə qutusu və arxa intiqallı avtomatik ötürülmə qutusu.

2. Avtomatik ötürülmə qutusunun strukturu

Əsas struktur hidrotransformator, planetar dişli mexanizm, hidravlik idarəetmə mexanizmi və işçi mexanizmdən ibarətdir.

A. Hidrotransformator.

Hidrotransformatorun qapağı və rotor birləşdirilir boltla, mühərrikin nazim çarxına bağlanılır. Mühərrik fırlandıqda yağ rotorun mərkəzindən mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə nasosun qanadlarından axır. Bu maye enerjisi turbini fırlatmaq üçün turbinin qanadını itələyən güc rolunu oynayır.

Stator hərəkətsiz valın üzərində quraşdırılır; bunların arasında isə turbin ülgüclərini aralayaraq yağın axın istiqamətini dəyişdirmək və rotorda yağın mərkəzdənqaçma qüvvəsi və statorda axan mayenin birlikdə əlavə edilməsi üçün yağı rotora axıtmaq məqsədilə birtərəfli ilişmə muftası yerəşdirilir.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

● Dempferli mufta (bloklayıcı ilişmə muftası)

Hidrotransformator rotor və turbin arasındakı fərq ilə mühərrikin gücünü ötürülmə qutusuna ötürür. Buna görə də hidrotransformator əlverişsizliyi ondan ibarətdir ki, hidrotransformatorun rotoru və turbini arasında yağ dağılması baş verir və bu da ötürülmə qutusunun aşağı səmərəliliyi və sürtünmə muftası ilə müqayisədə yüksək yanacaq sərfi ilə nəticələnir. Dempferli mufta mexaniki sürtünmə muftası kimi fırlanan ilişmə muftası ilə birbaşa birləşdirməklə, güc ötürülməsinin və yanacaq sərfi yyatı hissəsinin səmərəliliyini təkmilləşdirməlidir.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) işi:

Hidrotransformatora vurulan yağın axınına nəzarət üçün dempferli muftanın idarəetmə klapanı açıldıqda, yağ şəkildə göstərildiyi kimi dempferli muftanın arxa tərəfi nə ötürülür ki, hidravlik təzyiq artsın və dempferli mufta ön qapağın üstünə sıxılsın. Buna görə də ötürülmə qutusunun giriş valı ön qapaq ilə birlikdə fırlanır.

● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) ayrılması

Dempferli muftanın idarəetmə klapanı bağlandıqda, hidrotransformatora vurulan yağ dempferli mufta işə salınan zaman əks istiqamətdə axır ki, dempferli muftanın önündə hidravlik təzyiq yüksəlsin və dempferli mufta ön qapaqdan ayrılaraq sağa doğru hərəkət etsin. Ön qapaqdan ötürülmə qutusunun giriş valına ötürülən güc dayandırılır.

● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) işləmədiyi diapazon:

• İşədüşmə və sürətlənməni təmin etmək üçün birinci sürət və tərs sürət işləməyəcək.
• Yavaşıma zamanı zərbələrin qarşısını almaq üçün mühərrik əyləcləri aktivləşdirilmir.
• Düzgün dəyişdirmə etmək üçün dəyişdirmə işləmir.
• Yağ temperaturu işi sabitləşdirmək üçün 60℃ altında olduqda işləmir.
• Mühərrik soyuducu temperaturu 50℃-dən aşağı olduqda işləmir.
• Mühərrik dövrlərinin sayı 1500rpm-dən az olduqda işləmir.
• Mühərrik dövrlərinin sayı 2,000 rpm-dən az olarsa, drossel klapanının dəliyi böyük olduqda, işləmir

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

B. Planetar

Planetar dişli çarxlar hidrotransformator vasitəsilə mühərrikdən güc çıxışını hər bir mərhələyə uyğun olaraq, ötürmə ədədinə qədər dəyişdirir və gücü ötürücü vala ötürür. Bundan əlavə, planetar dişli çarxlar avtomatik ötürülmə qutusunun dəyişdirmə ədədləri üçün ötürmə ədədləri yaradan və arxaya gediş ötürmələrini yerinə yetirən cihazlardır.

C. Hidravlik idarəetmə mexanizmi

Hidravlik idarəetmə mexanizmi hidravlik təzyiq yaradan yağ nasosu və hidravlik təzyiqə nəzarət etmək üçün yaranan hidravlik təzyiqi tənzimləyən və hidravlik təzyiqi hər bir işçi elementə (ilişmə muftası və əyləc) ötürən klapan gövdəsindən ibarətdir.

● Yağ nasosu

Yağ nasosu hidrotransformatorun arxa hissəsində, yəni avtomatik ötürülmə qutusu korpusunun ön kənarında və ya ötürülmə qutusunun arxa kənarında quraşdırılır.

Yağ nasosu ötürülmə qutusunun hər bir işçi elementində zəruri axın sürəti və hidravlik təzyiq yaratmaq və vermək üçün avtomatik ötürülmə qutusunun karter altlığında saxlanılan yağı sorur.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

● Klapan gövdəsi

Klapan gövdəsi yağ təzyiqini hidrotransformatora vermək və hidrotransformatordan ayırmaq üçün yağ nasosunun yaratdığı işçi yağ təzyiqi, elektromaqnit klapan və təzyiqə nəzarət klapanı ilişmə muftası, əyləcə yağ təzyiqi vermək və ayırmaq üçün quraşdırılır ki, ötürülmə tələb olunan mərhələyə uyğun olsun.

D. İşçi mexanizm

İşçi mexanizm ilişmə muftası və əyləcdən təşkil olunur, ötürülmə ədədinin nəqliyyat vasitəsinin idarə edilmə vəziyyətinə uyğun olmasına nəzarət edən cihazdır. Buna görə də işçi vəziyyətlər üçün münasib olan sürət ədədi planetar dişli çarx dəstinin hansı hissəsinin qoşulması (ilişmə muftası) və işçi elementlərlə bərkidilməsindən (əyləc) asılı olaraq əldə edilə bilər.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

● İlişmə muftası

İlişmə muftası giriş valının hərəkətverici qüvvəsini planetar dişli çarxın işçi elementinə ötürür. Yəni, planetar dişli çarx dəstinin elementləri ötürmə elementləri tələb olunan mərhələlərə uyğun olaraq dəyişən zaman hərəkətə gətirilir, çünki ötürmə elementləri hər bir mərhələnin sürət ədədini əldə etmək məqsədilə müvafi q mərhələlərə uyğun olaraq dəyişir.

İlişmə muftası işçi hidravlik təzyiq porşenə təsir edən zaman mühərrikin fırlanma qüvvəsini yağ rezervuarına ötürür.

Xətt təzyiqi porşenə təsir etdikdə, porşen çoxdiskli muftanı sıxmaq və gücü tələb olunan elementə ötürmək üçün disk yayının ucluğunu itələyir.

Əgər xətt təzyiqi işləməzsə, porşen disk yayının gərilməsi ilə çoxdiskli ilişmə muftasını ayırır və bununla da gücü dayandırır.

● Əyləc

Görünə bilər ki, planetar dişli çarxlardan istifadə edən dəyişdirmə ötürmə ədədini əldə etmək üçün planetar dişli çarxın işçi elementini bərkidir və ya fırladır. Əyləc planetar dişli çarxın işçi elementini bərkitməyə xidmət edir. Yəni, hər bir mərhələnin sürət ədədini əldə etmək üçün planetar dişli çarx dəstinin elementləri müvafi q mərhələlərə uyğun olaraq bərkidilir ki, bərkidilmiş elementlər tələb olunan mərhələlərə cavab vermək üçün dəyişən zaman bərkidilə bilsin.

Ümumilikdə, bunlar çoxdiskli ilişmə muftası və lent tiplidir.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

Çoxdiskli ilişmə muftası bir neçə plitə və diskin kombinasiyasından ibarətdir və əyləc porşenin köməyilə plitə və diskin sıxılması ilə işləyir. Hidravlik idarəetmə qurğusunda porşenə təzyiq tətbiq edildikdə, ilişmə muftasının korpusuna birləşdirilmiş plitə yağhidravlik cihaza birləşdirilmiş (işçi elementi bərkitmək məqsədilə fırlatmaq üçün) ilişmə muftası diskini sıxır.

Lentdən istifadə edən metod dairəvi lent şəklindədir və əyləc porşenin köməyi ilə dairənin ölçüsünü azaltmaqla barabanın sıxılması ilə işləyir. Porşenə təzyiq tətbiq edildikdə, ötürücü elementi bərkitmək üçün porşen mili vasitəsilə lenti kipləşdirin.

1. Avtomatik ötürülmə qutusu nə vaxt nasaz hesab edilməlidir?
(1) Sürücünün səbəb olduğu xətanın səbəblərini təsdiqi üzrə prosedurlar

Nasazlıq dedikdə, funksiyanın dayanması və ya pisləşməsi və bununla da detallar və ya cihaz ların işinin dayanması, detalların sıradan çıxması və ya zədələnmə nəzərdə tutulur. Avtomatik ötürülmə qutularının istehsalı zamanı cihazlar və komplektləşdirici hissələrin hər biri müəyyən məqsədə nail olmaq funksiyasına malik olur və bu funksiyanı qoruyub saxlamaq üçün materiallar seçilir, keyfi yyətə nəzarət edilir və uzunömürlük təmin edilir.

Buna baxmayaraq, funksiyanın qorunub saxlanılması bütün istifadə şərtlərinə uyğun gəlmədiyinə görə detallar və cihazların funksiyaları istifadə şərtləri, istifadə metodunun problemləri, yeyilmə və aşınma nəticəsində pisləşir.

Buna görə də nasazlığın səbəbini aradan qaldırmaq və orijinal məhsuldarlığı qoruyub saxlamaq məqsədilə qüsurlu detalı çıxartmaq üçün cihaz və ya detalların müntəzəm təftişi və nizamlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xətanın səbəblərinin yoxlanılması proseduru aşağıdakı kimidir.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

(2) Əsas yoxlama elementləri

1. Mühərrikin boş gedişini və qeyri-normal yanmanı yoxlayın.2. Avtomatik ötürülmə qutusu yağının səviyyəsini, rəngini və iyini yoxlayın. Avtomatik ötürülmə qutusunun yağının iyi gəldikdə, çirkli olduğuna görə diferensiallı ötürülmə qutusunu və soyutma xəttini metal fırça və narın toz (sürtünmə materialı kimi) ilə təmiz ləmək lazımdır.
3. Avtomatik ötürülmə qutusunda yağ sızmasının olub-olmadığını yoxlayın. Bu zaman diferensiallı ötürülmə qutusunun karter altlığını və diferensiallı ötürülmə qutusunu yağ soyuducuna birləşdirən şlanqdan yağ sızması olub-olmadığını yoxlayın.
4. Avtomatik ötürülmə qutusunun nəzarət kabelini yoxlayın.
ⓐ Əyləc pedalını sıxın və dayanacaq əyləcini tam doldurun.
ⓑ Seçmə mexanizminin lingini R diapazon mövqeyinə qoyun.
ⓒ Alışma açarını ST mövqeyinə qoyun.
ⓓ Əgər işəsalma mühərriki seçmə mexanizminin lingi P diapazonunun sıxılması ilə yuxarı qaldırılan və qoşulan zaman işə salınarsa, kabelin nizamlanma statusu düzgün olur. Həmçinin, əgər eyni üsulla N diapazon mövqeyinə qoyulduqda işə salınarsa, kabelin nizamlanması düzgün olur.
5. Hər bir datçikin və ötürücünün kabellərini yoxlayın.

(3) Yağ səviyyəsinin yoxlanılması

– Aşağıdakı metoda uyğun olaraq yağın səviyyəsini yoxlayın və yoxlama siyahısına qeyd edin.
1. Avtomobili üfüqi vəziyyətdə dayandırın və dayanacaq əyləcini dartın.

2. Avtomatik ötürülmə qutusunun yağı 70-80℃-yə (boş gediş və normal yağ temperaturu üçün təxminən 10-20 dəqiqə) çatana qədər mühərriki boş gediş sürətində işlədin.
※ Avtomatik ötürülmə qutusunun yağının həcmi temperaturdan asılı olaraq çox dəyişdiyinə görə normal yağ temperaturu altında yoxlanılmalıdır.
3. Seçmə mexanizminin linginin “P” mövqeyinə (nəqliyyat vasitəsinin növündən asılı olaraq) və ya “N” mövqeyinə qoyulması.
4. Yağölçənin ətrafındakı çirklərin təmizlənməsindən sonra yağölçəni dartıb çıxarın və göstəriciyə yığılan yağın vəziyyətini aşağıdakı qaydada qiymətləndirin.
ⓐ Rəngi sarı, boz və ya qara rəngə keçməməlidir.
ⓑAvtomatik ötürülmə qutusunun yeni yağı ilə müqayisədə heç bir özlülük dəyişkənliyi baş vermir.
ⓒ Kənar materialın heç bir böyük miqdarı olmamalıdır.
5. Yağölçəni daxil etdikdən və yenidən dartdıqdan sonra göstəricinin üzərinə yığılan yağın səviyyəsinin İSTİ diapazonda olub-olmadığını yoxlayın. Yağın miqdarı kiçik olarsa, onu “İSTİ” diapazona əlavə edin. Doldurulma zamanı yağ temperaturunun artması nəticəsində həcm artımını nəzərə alaraq yağın kiçik miqdarını götürün və normal yağ temperaturu altında təkrar yoxlayaraq az-az doldurun.
6. Yağölçəni möhkəm şəkildə daxil edin.

Qeyd:

• Yağın miqdarı kiçik olarsa, yağ nasosu hidravlik xətdə hava qovuqcuqları yaratmaq üçün yağla birlikdə havanı sorur ki, bu da hidravlik təzyiqin düşməsinə və bununla da dəyişdirmənin yubanmasına, habelə ilişmə muftası və əyləcin sürüşməsinə səbəb olur.
• Əgər yağın miqdarı həddən artıq olarsa, dişli çarx yağ və qovuqcuğu qaldıracaq, belə ki, eyni hadisə tutum aşağı olan zaman baş verir.
• Hər iki halda qovuqcuqlar həddən artıq qızmaya və yağın oksidləşməsinə səbəb olacaq, klapanlar, ilişmə muftaları və əyləclər lazımi qaydada işləməyəcək və əgər yağ qovuqlanarsa, yağ üzmə qovuğunun və ya diferensiallı ötürülmə qutusunun yağ süzgəci borucuğunun üzərinə axacaq.
Bu, sızmadan fərqlidir.
※ Yağ miqdarının yoxlanılması metodu modelə uyğun olaraq fərqlənir.
(Nümunə) Bu, işə düşən və yoxlayan və sönən və işəsalmanı yoxlayan nəqliyyat vasitəsinə bölünür.

(4) Dayanma rejimində sınaq

Dayanma sürətinin yoxlanılması AVTO T/A qüsurlu olduqda, yəni idarə edilmə və ya güc qeyri-qənaətbəxş olduqda mexaniki nasazlıq amilinin yoxlanılması üçün əhəmiyyətli sınaqdır. Dayanma sürətinin yoxlanılması zamanı avtomobilin qarşısında və ya arxasında maneənin olub-olmadığını yoxlayın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

① D və R diapazonlarının dayandırma tezliyini yoxlayın və qeyd edin.

② Əgər dayanmanın fırlanma sürəti D və R diapazonu vəziyyətində aşağı olarsa, xətanın səbəbini təsvir edin.

(5) Hidravlik ölçmə

– Texniki xidmət təlimatlarına uyğun olaraq, verilmiş avtomatik ötürülmə qutusunun hər bir işçi detalının hidravlik təzyiqini yoxlayın və qeydə alın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

AVTOMATİK ÖTÜRMƏ SİSTEMİ
QURAŞDIRMA

1. Ötürmələr qurğusunu mühərrik qurğusuna yerləşdirdikdən sonra ötürmələr mexanizminin aşağı quraşdırma boltlarını (A-3ea,B-2ea) bərkidin.
Burucu moment: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft)

2. Aparıcı diskin quraşdırma boltlarını bərkidin (A-3ea).
Burucu moment: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft)

3. Çərçivəni quraşdırın (A, B).
Burucu moment: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft)

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

4. Aparıcı valları (A, B) ötürmələr mexanizminə birləşdirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

5. Alt çərçivəni (A) domkrat və xüsusi alətlə (09624-38000) dəstəkləməklə, quraşdırma boltlarını bərkidin (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin).
Burucu moment: 140-160Nm (14-16kgf.m, 101-118lb-ft)

6. Səsbatıranın asılqan rezinini (A) quraşdırın

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

7. Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını (A, B) bərkidin.
Burucu moment: 50-65Nm (5-6.5kgf.m, 36.2-47.0lb-ft)

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

8. Aşağı qolun diyircəkli birləşmə qaykasını, stabilləşdirici lingin quraşdırma qaykasını quraşdırın və ucluğun quraşdırma qaykasını qabaq oynağa birləşdirin. (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin)

9. Su çilənməsindən qoruyucu örtüyü quraşdırın (A, B).

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

10. Kənar palçıqdan qoruyucu örtüyü quraşdırın (A).

11. Qabaq təkərləri və şinləri quraşdırın (SS qrupunu quraşdırma qeydlərinə istinad edin)

12. Sükanın birləşmə qurğusunun boltunu (A) quraşdırın (SS qrupunu Sükanın sütunu/valı qeydlərinə istinad edin).

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

13. Ötürmələr mexanizminin izolyatorunun quraşdırma çərçivəsi boltlarını (A) bərkidin.
Burucu moment: 60-80Nm (6.0-8.0kgf.m, 43.4-57.9lb-ft)

14. Ötürmələr mexanizminin yuxarı quraşdırma boltlarını (A-2ea) və işə salma motorunun quraşdırma boltlarını (B-2ea) bərkidin.
Burucu moment: [A] 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft)
[B] 39-60Nm (3.9-6.0kgf.m, 28.2-43.4lb-ft)

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

15. Xüsusi aləti ayırın.

16. Sıxacları sıxaraq ötürmələr mexanizminin yağının soyuducu şlanqlarını (A) birləşdirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

17. Nəzarət kabeli qurğusunu quraşdırın (A).

18. Xarici sürət sensorunun konnektorunu (A) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

19. İnhibitorun açar konnektorunu (A), solenoid klapanının konnektorunu (B) və daxili val sürəti sensorunun konnektorunu (C) birləşdirin.

20. İnhibitorun açarının konnektorunu (A) ötürmələr mexanizminə birləşdirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

21. Batareya altlığını quraşdırın (A).

22. Hava təmizləyici qurğunun aşağı örtüyünü (B) quraşdırın və MTB-nin (mühərrik və transmissiyanın idarəetmə elektron bloku) konnektorunu (A) birləşdirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

23. Havalandırma borusunu birləşdirin (A).

24. Akselerasiya kabelini (B) birləşdirməklə və sıxacları (A) sıxmaqla hava təmizləyici qurğunun yuxarı örtüyünü (C) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

25. Batareyanı (A) və batareyanın terminalını quraşdırın.

26. Mühərrikin örtüyünü quraşdırın (A).

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

27. Quraşdırma başa çatdıqdan sonra aşağıdakı proseduru yerinə yetirin.

• Sürət kabelini nizamlayın.
• Ötürmələr qutusunun mayesini doldurun.
• Batareya bloklarını və kabel terminallarını cilalama kağızı ilə təmizləyin və korroziyanın qarşısını almaq üçün quraşdırmazdan əvvəl yağlayın.

QEYD:

Avtomatik ötürmələr qutusunu dəyişərkən ötürmələr qutusunun göstəricilərini High-Scan Pro proqramından istifadə edərək sıfırlayın.

1. High-Scan Pro konnektorunu toqquşma yastığının altındakı verilənlərin birləşmə konnektoruna və elektrik təchizat kabelini mərkəzi cihazlar panelinin altındakı alışqanın başlığına qoşun.

2. Alışma açarını işə salın və Hi-Scan Pro proqramını yandırın.

3. Nəqliyyat vasitəsinin adını seçin.

4. “‘AUTOMATIC TRANSAXLE” (AVTOMATİK ÖTÜRMƏLƏR QUTUSU) seçin.

5. ‘RESETTING AUTO T/A VALUES’ (AVTOMOBİLİN T/A DƏYƏRLƏRİNİN SIFIRLANMASI) seçin və proseduru yerinə yetirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

6. F1 basmaqla proseduru yerinə yetirin (REST).

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FF Növü)

NİZAMLAMA

1. Ötürmələrə nəzarət kabelini quraşdırın və aşağıdakı kimi nizamlayın.
2. Ötürmələri dəyişmə dəstəyini və ötürmələr aralığının açarını “N” mövqeyinə gətirin və nəzarət kabelini birləşdirin.
3. Nəzarət kabelini ötürmələr mexanizminin quraşdırma çərçivəsinə birləşdirərkən sıxacı elə bərkidin ki, nəzarət kabelinə birləşsin.
4. Qaykanı nizamlamaqla nəzarət kabelinin boşluqlarını aradan qaldırın və dəstəyin rahatlıqla hərəkət edib-etməyini yoxlayın.
5. Nəzarət kabelinin (A) müvafiq şəkildə nizamlandığını yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiriAvtombil (Mühərrik) – Silindr başlıqlarının yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləMünasibətdə darıxan bürc nümayəndələri
Növbəti məqaləElon Musk həyat qanunları

Fikirlərinizi bildirin.