Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

440

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Yanacaq sisteminin dəyişdirilməsi və sınaqdan keçirilməsi vasitəsilə, yanacaq sisteminin
quruluşunu və adını və onun əməliyyat prinsiplərini izah edəcək;

2. Yanacaq sistemini məharətlə sökməklə, yanacaq sistemini dəyişdirmək və sınaqdan
keçirməyi bacaracaq;

3. İnjektoru mühərrik skaneri vasitəsilə düzgün yoxlamaqdan ötrü mühərrikin vəziyyətini
sınaqdan keçirməyi bacaraq.

Təcrübə Materialları:

1. Yuyucu yağ
2. Benzin
3. Dizel

Avadanlıq və Alətlər:

1. Mühərrik skaneri
2. Benzin mühərrik
3. CRDI Dizel mühərriki və A/T üçün simulyasiya sistemi
4. Mühərrik stendi
5. Mühərrik yuma qurğusu
6. Dilçək mexanizmli kombinasiyalı qayka açar dəsti
7. 41 ədədlik peşəkar 1/2 dərəcəli öt. yuvalı dəst
8. 7 yeşikli alət arabalı 227 ədədli mexaniki alət dəsti
9. Yığcam alət sandığı dəsti
10. Dirsəkli yüksək məhsuldarlıqlı kombinasiyalı qayka açar dəsti

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. İnjektor əməliyyatını siqnal əməliyyatı ilə yoxlayın və yoxlama nəticəsini yazın#1 ~#6
silindr:

2. İnjektor əməliyyatını sınaq lampası ilə yoxlayın və yoxlama nəticəsini yazın. #1~#6 silindr:

XƏBƏRDARLIQ

Ümumi magistrallı yüksək təzyiqli yanacaq sistemi son dərəcə yüksək təzyiqə (təqribən 1,600 bar) məruz qalır.

İşlək mühərrikli və ya mühərrik dayandırıldıqdan sonra 30 saniyə ərzində injektor sistemi üzrə heç bir iş görməyin.

Hər zaman ehtiyat tədbirlərinə diqqət yetirin.

Tam təmizliyi təmin edin.

İnjektorları heç bir bildiriş olmadan çıxarmaq tövsiyə olunmur.

Təcrübə mərhələləri:
■ YANACAQ NASOSUNU DƏYİŞDİRİN.

ÇIXARILMASI
1. Gövdədəki xidmət qapağını (A) çıxarın.

2. Yanacaq Nasos Birləşdiricisinin (A) və qayıdış şlanqının (B) ayrılması (B).

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

3. Sorma Borusu Cəld-Birləşdiricisini (A), Yanacaq Vermə Cəld-Birləşdiricisini (B) və yekunlayıcı Birləşdiricisini (C) ayırın.

4. Yanacaq nasosunun bərkidilmə boltlarını (D) açmaq və yanacaq nasosunun quraşdırılmasını çıxarmaq.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

QURAŞDIRILMA

1. Yanacaq Nasosunun quraşdırılmasını “ÇIXARILMA” proseduruna əks olan ardıcıllıqla quraşdırın.

Sıxılma Momenti
2.0 ~ 2.9 N·m (0.2 ~ 0.3 kq·m, 1.4 ~ 2.2 fq·ft)

■ YANACAQ SÜZGƏCİNİ DƏYİŞİN.

ÇIXARILMASI

1. Yanacaq giriş cəld-birləşdiricisini (A) və çıxış birləşdiricisini (B), su sensoru birləşdiricisini (C) ayırın.

2. Termostat birləşdiricisini (A) və qızdırıcı birləşdiricisini (B) ayırın.

3. Üç ədəd yanacaq süzgəcinin dirsək bərkitmə qaykalarını burub açın (C).

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

■ QURAŞDIRILMA
ÇIXARILMA» proseduruna əks olan ardıcıllıqla quraşdırın.

■ İNJEKTORUN TƏMİRİ PROSEDURU: YOXLAMA (HI-SCAN (PRO) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ)

Sınaq rejimi

SIXILMA SINAĞI
BOŞ GEDİŞ SÜRƏTİNİN MÜQAYİSƏSİ

■ SINAQ PROSEDURU

1. Skaner alətini (Scan tool) DLC-yə (Məlumatların Ötürülmə Kanalının İdarə Olunması) qoşun və “Vehicle” (“Nəqliyyat”) ilə “Engine Test Function”-nı (“Mühərrik Sınağının Funksiyası”) seçin.

2. ECM (Mühərrikin İdarə Olunma Modulu) versiyası üçün məlumat aşağıda təsvir olunur:

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

3. Sonra “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın, “COMPRESSION TEST” (“SIXILMA SINAĞI”) rejimini seçin və “[ENTER]”- ə (“[DAXİL OL]”) basın.

4. Aşağıdakı ekranda təsvir olunan sınaq şəraitini, sonra isə mühərrikin çarx qolunu
quraşdırın. Mühərrikin dayanması barədə ismarıc gələn kimi, tutacaqla işəsalmanı dayandırın.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

5. “ANAL”-a basın və sınağın nəticəsi peyda olsun

BİLDİRİŞ:
Dirsəkli valın döndərilməsi zamanı mühərrik işə düşmür

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

6. “AVG”-yə basın və hər bir silindr üçün orta qiymət məlumatı peyda olsun.

“HELP”-ə (“MƏLUMAT”) basın və məlumatın təsviri peyda olsun.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

7. “ESC”-i basdıqdan sonra select “IDLE SPEED COMPARISON” (“BOŞ GEDİŞ SÜRƏTİNİN MÜQAYİSƏSİ”) seçin və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın.

8. Sınaq şəraitini yan ekranda təsvir olunduğu kimi quraşdırın və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın.

9. Hər bir silindr üçün rpm məlumatı peyda olsun.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

10. AVG”-yə basın və hər bir silindr üçün orta qiymət məlumatı peyda olsun. “HELP”-ə (“MƏLUMAT”) basın və məlumatın təsviri peyda olsun.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

11. “ESC”-i basdıqdan sonra “INJECT QUANTITY COMPARISON” (“İNYEKSİYA SAYININ MÜQAYİSƏSİ”) seçin və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın.

12. Sınaq şərtini yan ekranda təsvir olunduğu kimi qurun və “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın.

13. Hər bir silindrin RPM-nin və injeksiya sayının əvəzinin verilməsi barədə məlumat peyda olsun.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

14. “HELP”-ə (“MƏLUMAT”) basın və məlumat yandakı kimi təsvir olunsun

15. Standart injektoru dəyişdirin, sonra injek torun normal olmasını yoxlamaq üçün əvvəlki sınaq rejimlərini təkrarlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

6 təkərli 16 avtomobilSon 100 ilin ən gözəl avtomobilləri

Əvvəlki məqaləNikbinliyin gücü – Tom Rat, Donald Klıfton
Növbəti məqaləNiyə uşaqlar daha çox yay aylarında dünyaya gəlirlər?

Fikirlərinizi bildirin.