Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

393

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1.Mühərrikin soyutma sisteminin sökülməsi və yığılması yolu ilə mühərrikin soyutma sisteminin quruluşunu, adını və onun əməliyyat prinsiplərini izah edəcək;

2.Mühərrikin soyutma sisteminin sökülməsi və yığılması yolu ilə mühərrikin sökülmə və yığılması funksiyalarında təcrübə toplamağı bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1.Mühərrik döşəkçəsi

2.Yapışqan

3.Toz əsgisi

4.Yuyucu yağ

5.Qızdırıcı

Avadanlıq və alətlər:

1.Benzin mühərrikinin sökülməsi və yığılması

2.Dinamometrik açar

3.Yığcam alət sandığı dəsti

4.Dirsəkli yüksək məhsuldarlıqlı kombinasiyalı qayka açar dəsti

5.Yuma lövhəsi

6.Kombinasiyalı bucaq

7.Radiator qapağı üçün sınaq cihazı

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

Təcrübə mərhələləri:

SOYUTMA SİSTEMİNİN YOXLANMASI

Əgər termostat otaq temperaturunda açılırsa, o zaman onu dəyişin.

1.Termostatı su dolu konteynerdə saxlayın. Termometrin isti konteynerin aşağı hissəsinə toxunmasına icazə verməyin.

2.Suyu isidin və termometr vasitəsilə temperature yoxlayın. Termostatın birinci açıldığı temperaturu və onun tam açıldığı temperaturu yoxlayın.

3.Termostat tam açıldıqda onun qaldırılma hündürlüyünü yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Standard termostat

Qaldırılma hündürlüyü: 8.0 mm-dən yuxarı (0.31 düym.)

Açılmanın başlaması: 82°C (180°F)

Tam açılma: 95°C (203°F)

Su nasosu

1.Nasosda çatların, zədələnmənin, köhnəlmənin olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.

2.Podşipnikdə zədələnmənin, qeyri-normal küyün və asta fırlanmanın olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.

3.Kipkəcdə sızmaların olub-olmamasını yoxlayın. Ehtiyac olarsa, su nasosu quraşdırmasını dəyişdirin.

Radiator

1.Radiator qabırğalarının arasında kənar materialların olub-olmamasını yoxlayın.

2.Radiatorda korroziyanın, zədələnmənin, pasın və ya ərpin olub-olmamasını yoxlayın.

3.Radiator qabırğalarında zədələnmənin olub-olmamasını yoxlayın və lazım gələrsə düzləndirin.

Radiator qapağı

1.Radiator qapağında zədələnmənin, çatların və ya zəiflənmənin olub-olmamasını yoxlayın.

2.Sınaq cihazını radiator qapağına birləşdirin

3.Göstərici tərpənməyi dayandırana qədər təzyiqi artırın.

4.Əgər göstərici təqribən 10 saniyə ərzində sabit olmazsa, radiatorun qapağını dəyişin.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

ÇIXARILMA

Su Nasosu

1.Drenaj tıxacını (A) boşaldın və soyutma mayesini axıdın.

2.Radiator sərinkeşinin örtüyünü (A) çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

3.Ötürücü qayışları çıxarın.

4.Su nasosunun qasnağını çıxarın (A).

5.Qazpaylama mexanizminin qayışını çıxarın (EM – 18 səhifəsinə baxın).

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

6.Altı boltu çıxarmaqla, döşəkçəli su nasosunu (A) çıxarın.

Termostat
  1. Drenaj tıxacını boşaldın və soyutma mayesini axıdın.
  2. Su giriş fitinqini (A) çıxarın.

3. Termostatı (B) çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Radiator

1.Mühərrikin soyutma mayesini axıdın.

2.Radiatorun yuxarı və aşağı şlanqlarını çıxarın.

3.Radiatordan sərinkeş örtüyü dəstini və digər hissələri çıxarın.

4.Radiatoru çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

SOYUTMA SİSTEMİNİ QURAŞDIRIN

Təcrübə mərhələləri:

Su nasosu
  1. Su nasosunu quraşdırın

Burucu moment

A(8 × 25) 1EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft)

B(8 × 40) 4EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft)

C(8 × 70) 1EA : 20 ~ 27Nm (200 ~ 270kqq.sm, 14.7 ~ 20.0fq.ft)

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

2.Qazpaylama mexanizminin qayışının quraşdırılması.

3.Su nasosunun qasnağının (A) quraşdırılması

4.Ötürücü qayışları quraşdırın.

5.Radiatorun sərinkeş örtüyünü (A) quraşdırın.

6.Radiatoru mühərrik soyutma mayesi ilə doldurun və hava vurun.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Termostat

1.Termostatı (B) termostatın gövdəsinə quraşdırın

2.Su giriş fitinqini (A) quraşdırın.

3.Soyutma mayesini yenidən doldurun.

Radiator

1.Radiator quraşdırılmasını mühərrik bölməsinə quraşdırın.

2.Kondensatoru radiatora quraşdırın.

Burucu moment

12 ~ 15Nm (120 ~ 150kqq.sm, 8.8 ~ 11.0fq.ft)

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

3.Su nasosunun qasmağını quraşdırın.

4.Sərinkeş örtüyünü quraşdırın.

5.Radiatorun yuxarı və aşağı şlanqlarını quraşdırın.

6.Ötürücü qayışları quraşdırın.

7.Radiatoru mühərrik soyutma mayesi ilə doldurun və hava vurun.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Elektroavtomobillər haqqında 6 mifGil vasitəsi ilə avtomobilin təmizlənməsi

Əvvəlki məqaləDünyanın 10 ən bahalı sex oyuncaqları
Növbəti məqaləAvtombil (Mühərrik) – Yağlama sisteminin yoxlanması/təmiri

Fikirlərinizi bildirin.