Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

447

Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

Təlim məqsədləri

• Texniki təmir təlimatlarına uyğun olaraq yanacaq sisteminin quruluşunu təyin edin və hissələrə ayırma və birləşdirmə ardıcıllığına əsasən, uyğun hissələri dəyişdirin.

• Yanacaq blokunun əlaqədar hissələri texniki təmir təlimatlarına uyğun olaraq təmir edilə bilər.

• Yanacaq sisteminin sxemini təyin edin.

• Yanacaq sistemi, yanacaq sisteminin diaqnostik təhlilinin nəticələrinə əsasən təmir edilə bilər.

• Yanacaq sistemi texniki təmir təlimatlarına uyğun olaraq diaqnostik avadanlıqlardan istifadə etməklə yoxlanıla bilər.

• Yanacaq sisteminin normal şəkildə işləyib işləmədiyini müəyyənləşdirmək mümkündür.

• Yanacaq sisteminin sızma testi prosedurları tətbiq edilə bilər.

• Fəaliyyətdən sonra yanacaq qurğusunun istismar keyfiyyətlərini yoxlaya bilərsiniz.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər
Yanacaq sisteminin konfiqurasiyası

Yanacaq sistemi yanma üzrə zəruri qaz qarışımı yaratmaq üçün mühərrikin əsas yardımçı qurğusudur və mühərrikin tutumu, yanma səmərəliliyi, zərərli işlənmiş qaz generasiyası kimi mühərrikin istismar keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Yanacaq qurğusuna yanacaq saxlama çəni, yanacaq tərkibindəki zərərli qarışıqları təmizləmək üçün yanacaq süzgəci, yanacaq təmini üçün yanacaq nasosu, yanacaq boruları və s. daxildir.

Yanacaq sisteminin yoxlanılması üçün profilaktik tədbirlər

Yanacaq sistemi mühərrikə birbaşa təsir edən hissədir. Uyğun hissələri dəyişdirərkən, təmir edərkən və yoxlayarkən nəqliyyat vasitəsinin texniki təmir kitabçasına uyğun olaraq dəyişdirmə, təmir və yoxlanış üsullarına riayət edərək tətbiq edin. Yoxlamalar apararkən, qanuni tənzimləmələrlə heç bir ziddiyyətin olmadığına əmin olun. Yanacaq sisteminin bəzi tərkib elementləri, müntəzəm dəyişmə tələb edir. Odur ki, texniki təmir, yanacaq qurğularının dəyişdirilməsi və təmiri üzrə qaydalar və üsullara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

Yanacaq qurğularının dəyişdirilməsi və yoxlama detalları

Yoxlama prosesi, yanacaq sisteminin normal fəaliyyətini təsdiqləməklə və nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsizliyini təmin etməklə, eləcə də qabaqcadan minik vasitəsinin tutumu və zərərli işlənmiş qazla bağlı problemləri bloklaşdırmaqla, nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz fəaliyyətini təmin edən zəruri prosedur xarakteri daşıyır. Burada yanacaq nasosu üzrə yanacaq süzgəcinin əvəz edilməsi.

Yanacaq blokunun dəyişdirilməsi, təmiri və yoxlanışı
Təcrübə materialları:

• Müştəri razılaşması, iş prosesi diaqramı, texniki xidmət prosesinə baxış üzrə hesabat, qiymətləndirmə, hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün texniki xidmət üzrə yönəldici

Avadanlıq və alətlər:

• Hava alətləri, əl alətləri, ölçü alətləri, diaqnostika alətləri, hissələrə ayırmaq və quraşdırmaq üçün dinamometrik açar kimi xüsusi alətlər, təhlükəsizlikdən qoruma avadanlıqları, çilingər işi, təmizləmə avadanlıqları

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

• Təlimə başlamazdan öncə təlim təhlükəsizliyini təmin edin, yanğın hadisələrinə qarşı hazır olmaq üçün yanğın söndürmə qurğusunu hazırlayın və yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün neft kimi yanan maddələri ayrıca təhlükəsiz bir yerdə saxlayın.

• Çalışma ərzində alətləri və digər əşyaları atmayın.

• Ağır bir obyekt qaldırarkən həmin obyekti kuzaya yaxınlaşdırmaq və orta hissəyə endirmək üçün beliniz əvəzinə dizinizi əyin.

• Əgər yerdə neft və ya yağ varsa həmin hissəni təmizlədikdən sonra çalışmağa keçin.

• Bolt və qaykaları bərkidərkən həddindən artıq güc sərf etmədən göstərilən burucu momentlə sıxın.

• Çalışma zamanı qoruyucu eynəklərdən istifadə edin ki, toz və ya mikro-maddələrin ətrafa saçılması ilə xarici cisimlər gözlərin kor olmasına səbəb ola bilər.

• İş yerində zərurət halında qoruyucu ayaqqabılar geyinin və tozlu mühitdə çalışarkən toz maskalarından istifadə etməlisiniz.

• Nəqliyyat ətrafında insanlar və ya maneələr olduqda, avtomobil liftləri qaldırılıb və ya endirildikdən sonra təhlükəsiz fəaliyyət göstərir.

• Xəta yaranması halında, cihazdan istifadəni dərhal dayandırın.

• Bütün tərkib elementləri hissələrə ayırma və ya birləşdirmə qaydalarına uyğun olaraq hissələrə ayrılır və birləşdirilir.

Təcrübə mərhələləri

Püskürmə borusunun dəyişdirilməsi

(1) Püskürmə borusunun boşaldılması

(A) Püskürmə borusunun hər iki ucundakı qaykanı boşaldarkən, ağzı açıq qayka açarı ilə bərkidilmiş əks hissədəki (nasosun təchiz hissəsi və forsunka gövdəsinin ucluq hissəsi) vinti açın.

Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

(2) Püskürmə borusunun montajı

(A) Püskürmə borusunu, çıxarılma üsulunun əks qaydasında montaj edin.

Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

Tətbiq növü

• Püskürmə borusu püskürmə nasosunun buraxma borusu ilə birləşdirilən yüksək təzyiqli kəmərdir. Püskürmə borusu yanacaq püskürməsinin gecikməsini azaltmaq üçün mümkün qədər qısa olmalıdır. Püskürmə borusu poladdan hazırlanır və quraşdırılmış ştuser, yüksək təzyiqli yanacaq sızmasının qarşısını almaq üçün möhkəm şəkildə qoşulmalıdır.

2. Püskürdücü ucluğu dəyişdirmək

(1) Püskürdücü forsunka gövdəsini püskürmə borusundan çıxarın.

(2) Əks borunu püskürdücü forsunka gövdəsindən ayırın.

(3) Ağzıaçıq qayka açarından istifadə etməklə püskürdücü forsunka gövdəsini forsunka gövdə qapağından ayırın.

Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

Tətbiq növü

• Yanacaq qaytarma borusunu bərkitmədən qaykanı söküb açın və bununla da həmin borunu bərkitdiyinizdən əmin olun və onu boşaldın.

(4) Çıxarılan püskürdücü forsunka gövdəsinə görə silindr sayını təyin edin ki, silindr ucluğu ayırd edilə bilsin.

(5) Çıxarılmış forsunka gövdəsini təmizləyici yağla təmizləyin.

(6) Püskürdücü ucluğu çıxarılma üsulunun əks qaydasında montaj edin.

3. Püskürmə nasosunun dəyişdirilməsi

(1) Püskürmə nasosunun çıxarılması (ötürücü növ);

(A) Batareya (-) klemini çıxarın və mexanik yerindən ayırın.

(B) PVC şlanqını, işəsalma kollektor qurğusunu və forsunka qapağını çıxarın.

(C) Yanacaq dayandırıcı klapan üzrə induktiv vericini və drossel qapağının vəziyyəti üzrə verici konnektoru (A / T nəqliyyat vasitəsi) birləşdirin.

(D) Təcil trosu və drossel qapağının trosunu çıxarın.

(E) Yanacaq püskürmə borusunu çıxarın.

(F) Vakuum şlanqı və yanacaq verici şlanqı çıxarın.

(G) Yağ təmizləyici qurğunu və sərinləşdirici ventilyatoru, su nasosunu çıxarın.

(H) Dirsəkli val qasnağı və karterin altlığını çıxarın.

(I) Yanacaq püskürmə nasosunun qapağını və plomb diskini çıxarın.

(J) Nizamlayıcı ötürmə qurğusunun qapağını çıxarın.

(K) Nizamlayıcı ötürmə qurğusunun paylayıcı valın fırlanma hərəkətinin qarşısını almaq üçün birləşdirici flans gövdəsini paylayıcı vala birləşdirin.

(L) Birləşdirici dartıdan istifadə etməklə, yanacaq nasosunun bərkidici qaykasını boşaldın.

(M) Ötürmələri dəyişdirmə lingindən istifadə etməklə yanacaq nasosunu çıxarın (yanacaq püskürmə nasosunun flansı və kronşteyni üzərində montaj işarəsini qoyun).

(2) Paylayıcı dişli çarxın tarazlaşdırılması

(A) Dirsəkli valı elə fırladın ki, nazim çarx və ya dirsəkli valın qasnağı üzərində qoyulmuş nizamlama nişanı, BTDC 30° dərəcədə olan göstərici ştift ilə tarazlaşsın.

(B) Dirsəkli valda dişli çarxı – “ㅣ” və paylayıcı valda aparıcı parazit dişli çarxı – “ㅣ” işarələyin, sonra isə dayaq diskini spindelə bərkidin.

(C) Paylayıcı valda aparıcı parazit dişli çarxı – “ㅣ” və paylayıcı valda ötürmə qurğusunu – “ㅣ” işarələyin, sonra isə friksion ötürücünü quraşdırın.

Avtombil (Mühərrik) – Mexaniki dizel püskürmə sisteminin diaqnozu (BOSCH)

(D) Paylayıcı valda aparıcı parazit dişli çarxı – “ㅣ” və yanacaq püskürmə nasosu üzrə parazit dişli çarxı – “ㅣ” işarələyin, sonra da dayaq diskini spindelə bərkidin.

(E) Yanacaq püskürmə nasosu üzrə parazit dişli çarxı – “ㅣ” və yanacaq nasosunun aparıcı mexanizmini – “ㅣ” işarələyin, sonra isə friksion ötürücünü quraşdırın.

(3) Püskürmə nasosunun montajı

(A) Dirsəkli valı elə fırladın ki, nazim çarx və ya dirsəkli valın qasnağı üzərində vurulmuş nizamlama nişanı, BTDC 30° dərəcədə olan göstərici ştift ilə tarazlaşsın.

(B) Yanacaq püskürmə nasosu. Nasosu hissələrə ayırarkən göstərilən işarələrə uyğun olaraq yanacaq nasosunu birləşdirin.

(C) Hissələrin quraşdırılması, çıxarılma üsulunun əks qaydasında həyata keçirilir.

Lamborghini üçün materialları artıq astronavtlar hazırlayacaq

Əvvəlki məqaləBozun əlli çaları – Erika Leonard Ceyms
Növbəti məqaləBeyin haqqında 7 maraqlı fakt

Fikirlərinizi bildirin.