Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin Püskürmə Sisteminin Diaqnozu (ÇNP)

456

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin Püskürmə Sisteminin Diaqnozu (ÇNP)

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Elektron benzin püskürmə sisteminin quraşdırılması / sınaqdan keçirilməsi yolu ilə elektron benzin püskürmə sisteminin adını/quruluşunu / onun istismar prinsiplərini izah edəcək;

2. Elektron benzin püskürmə sisteminin quraşdırılması / sınaqdan keçirilməsi yolu ilə avtomatik elektron benzin püskürmə sistemini məharətlə sınaqdan keçirməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

• Müştəri razılaşması, iş prosesi diaqramı, texniki xidmət prosesində baxış üzrə hesabat, qiymətləndirmə, hər bir nəqliyyat vasitəsi üzrə texniki xidmət.

Avadanlıq və alətlər:

• Hava alətləri, əl alətləri, hissələrə ayırmaq və quraşdırmaq üçün dinamometrik açar kimi xüsusi alətlər, təhlükəsizlikdən qoruma avadanlıqları, çilingər işi, təmizləmə avadanlıqları.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Təlimə başlamazdan öncə təlim təhlükəsizliyini təmin edin, yanğın hadisələrinə qarşı hazır olmaq üçün yanğınsöndürmə qurğusunu hazırlayın və yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün neft kimi yanan maddələri təhlükəsiz bir yerdə ayrıca saxlayın.
• Çalışma ərzində alətləri və digər əşyaları atmayın.
• Ağır bir obyekt qaldırarkən həmin obyekti kuzaya yaxınlaşdırmaq və orta hissəyə endirmək üçün belinizin əvəzinə dizinizi bükün.
• Əgər yerdə neft və ya yağ varsa, həmin hissəni təmizlədikdən sonra çalışmağa keçin.
• Bolt və qaykaları bərkidərkən həddindən artıq güc sərf etmədən göstərilən burucu momentlə sıxın.
• Çalışma zamanı qoruyucu eynəklərdən istifadə edin ki, toz və ya mikro-maddələrin ətrafa saçılmasıyla xarici cisimlər gözlərin kor olmasına səbəb ola bilər.
• İş yerində zərurət halında, qoruyucu ayaqqabılar geyinin və tozlu mühitdə çalışarkən, toz maskalarından istifadə etməlisiniz.
• Nəqliyyat ətrafında insanlar və ya maneələr olduqda, avtomobil liftləri qaldırılıb və ya endirildikdən sonra təhlükəsiz fəaliyyət göstərir.
• Xəta yaranması halında, cihazdan istifadəni dərhal dayandırın.
• Bütün hissələri, hissələrə ayırma və ya birləşdirmə üsullarına uyğun olaraq istismar edin və hissələrə ayrılmış parçaları cədvəldə göstərilən qaydaya uyğun düzəldin.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Avtomobil yanacağı konturu

Yanacaq sistemi, hər bir balona yanacağın verilməsi üçün bir cihaz kimi istifadə olunan yanacaqdan asılı olmaqla benzin mühərriki, MNQ (mayeləşdirilmiş neft qazı) və dizel mühərriki olaraq təsnif edilir.

Yanacaq anlayışı

Yanacaq, yanan maddələr üçün nəzərdə tutulmuş ümumi termindir. Son zamanlarda bütün diqqət alternativ enerjinin sayəsində əldə edilə bilən, ekoloji cəhətdən təmiz enerjinin inkişafına yönəldilmişdir. Hal-hazırda avtomobil yanacaqları benzin və dizel kimi neft əsaslı yanacaqlar əhatə edir.

2. Benzin mühərrikinin yanacağı və yanması

1. Benzin mühərriki yanacağı

Benzin rəngsiz, şəffaf və xüsusi qoxuya sahib, yüksək həcmli və xam neftdən təmizlənmiş, karbon (C) və hidrogen (H) üzvi birləşmələrinin qarışığıdır.

Havaya qırmızı alov buraxan və yaxşı yanan xarakterə sahibdir. Xalis benzin tamamilə yandırıldığı zaman karbon dioksid (CO) və su (H2O) yaranır.

2. Benzin mühərriklərinin yanması

(1) Hava Nisbəti

Mühərrikin içinə çəkdiyi havaya qarışan yanacağın miqdarı, hava nisbəti və ya qarışıq nisbət ilə müəyyən edilir. Bu nisbət, yanacağın tamamilə yanması üçün nə qədər hava və yanacağın qarışmalı olduğunu göstərir. Yanacaq keyfiyyətinə görə bəzi fərqlər olsa da benzinin bazarda satılması halında, 1kqq (kiloqram-qüvvə) benzin ilə təxminən 14 ~ 14.8kqq havanın qarışması üçün nəzəri hava nisbəti tələb olunur. Nəzəri nisbətdə, mühərrik tərəfindən sorulan havanın miqdarına uyğun yanacağın tamamilə yanması üçün zəruri olan hava miqdarı, hava nisbəti və ya izafi hava əmsalı adlanır.

Əgər nəzəri qarışıq nisbət hava nisbəti ilə təmsil edilirsə, lambda (lambda), lambda = 1 olur. Hava yanacaq nisbəti 1-in altında olduqda, bu deməkdir ki, hava natamam vəziyyətdədir, yəni hava-yanacaq qarışığında vəziyyət olduqca yüksəkdir. Hava nisbətinin λ = 1 olması, ən ideal dəyər hesab olunur.

3. Elektron İdarəetmə ilə Yanacaq Püskürmə Sistemi

Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi, müxtəlif sensorların quraşdırılması, sensora göndərilən məlumatların qəbul edilməsi, eləcə də mühərrikin fəaliyyət vəziyyətinə uyğun verilən yanacaq miqdarının kompüterlə (MİB) idarə olunması və injektor vasitəsilə işəsalma kollektoruna yanacağın püskürdülməsi kimi prosesləri əhatə edən bir sistemdir.

1. Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sisteminin təsnifatı

(1) İnjektor quraşdırma mövqeyinə uyğun təsnifat
(A) ÇNP (çoxnöqtəli püskürmə)

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

Bu metodda, hər bir silindr üçün bir injektor quraşdırılır və işəsalma klapanının qabaq hissəsindən yanacaq püskürdülür. Sorucu klapanın sorucuya- deşiyə yaxın açılmasını gözləyərək püskürdülən yanacaq buxarlanır və sorucu klapan açıldıqda sorucu qüvvə ilə silindrə daxil olur.

Divarın nəmlənməsi səbəbindən dolayı soyuq vəziyyətdə işəsalma və keçici xüsusiyyətləri olan ÇNP (çox nöqtəli püskürmə) geniş təsirə malikdir və aşağı və ya yuxarı sürətdə burucu momentin yerini dəyişmək mümkündür. Optimal performansın təmin edilməsi: İşəsalma kollektorunun konstruktoru, dizayn edərkən tutum səmərəliliyinin optimallaşdırılmasına diqqət yetirməklə mümkündür.

(B) Benzinin birbaşa silindr daxilinə püskürməsi. Bu metod, eynilə dizel mühərrikində olduğu kimi, benzini birbaşa silindr daxilinə püskürür, bu halda təxminən 30-40: 1 olduqca aşağı hava-yanacaq nisbətində yana bilir. Çən tipli porşenin, yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun, burulğan injektorun və s. şaquli qovma deşiyindən yanmanı idarə etmək üçün çən tipli porşenin təzyiqi olduqca yüksək, təxminən 50-100 kqq / sm2 olduqda, şərti elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi üzrə yanacağın verilmə təzyiqi təxminən 2.4 – 5.9 kqq / sm2 olur.

2. Elektron İdarəetmə ilə Yanacaq İnjektorunun Konfiqurasiyası

Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə qurğusunda, sabit təzyiqdə formalaşan yanacaq işəsalma kollektoruna püskürdülür. Mühərrikin qəbul etdiyi hava miqdarına uyğun olaraq püskürdülən yanacaq miqdarı, əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxt üzrə injektoru açmaqla tənzimlənir. İnjektorun iynəli klapanının açıq olması müəyyənləşdirildiyi üçün püskürdülən yanacaq miqdarı dəqiq şəkildə tənzimlənə bilər. Mühərrikin fəaliyyət şəraiti kompüter vasitəsilə idarə olunur.

Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi üç əsas hissədən ibarətdir: sorma sistemi, yanacaq sistemi və idarəetmə sistemi.

(1) Sorma sistemi

Hava təmizləyici, hava axını sensoru, drossel klapanı korpusu, sabit təzyiqli çən və işəsalma
kollektoru.

Elektron idarəetmə ilə yanacaq qəbulu sistemində, hava təmizləyiciyə verilən hava, hava axını sensoruna daxil olur və sorulan hava miqdarı müəyyən edilir, drossel korpusu üzrə drossel klapanının açılma dərəcəsinə uyğun olaraq sabit təzyiqli çənə göstərilən qaydada hava qəbul edilir. Sabit təzyiqli çənə verilən hava, hər bir silindrin işəsalma kollektoru üzrə paylaşdırılır, o cümlədən injektordan püskürdülən yanacaqla qarışdırılır və həmin silindrlərə verilir.

(2) Yanacaq sistemi

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

Yanacaq çəni, yanacaq nasosu, yanacaq filtri, paylama borusu, yanacaq təzyiqi üzrə nizamlayıcı və injektor. Yanacaq sistemi, mühərrikin bütün fəaliyyət şərtləri üzrə lazım olan yanacağı təmin edir, eləcə də dövrədə tənzimlənmiş təzyiqi və yetərli funksiyanı işlək funksiyada saxlayır.

(A) Yanacaq çəni (yanacaq balonu)

Bu, maşını idarə etmək üçün yanacağı saxlama konteyneridir və nəqliyyat vasitəsinin bir karkası və ya bir hissəsi olaraq quraşdırılır. Yanacaq çəninin daxilində korroziyanın qarşısını almaq məqsədilə qalvanizasiya vasitəsilə paslanmadan qorunmuş polad metal həmin materialın daxilində istifadə olunur, lakin son illərdə, sintetik qatran istifadə olunur.

(B) Yanacaq borusu

Bu, yağa davamlı rezin şlanq olmaqla bərabər, yanacaq daşıyan və yanacaq sisteminin hissələrini birləşdirən mis və ya polad tərkibli kəmər xarakteri daşıyır. Diametri adətən 5 ~ 8mm olur. Boruların birləşməsi, konusvari və ya girdə ağzıgen formaya sahib olmaqla, yanacaq itkisi baş vermir. Eləcə də o, borular vasitəsilə quraşdırılan fitinqlərlə (birləşdirici qaykalar) bərkidilir. Həmin fitinq, çənəsi qapanmayan (ağzıaçıq) qayka açarı ilə boşaldılmalı və ya bərkidilməlidir.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin
Şəkil 08-5: Yanacaq Boru Fitinqlərinin Boşaldılması
(C) Yanacaq filtri (yanacaq süzgəci)

Bu, yanacağın tərkibindəki zərərli qarışıqları (toz, su) təmizləyir, bununla bərabər, karteri elementdən ayıran parçalama növünə və kasetlər seriyası (birləşdirmə növünə) malikdir. Kasetlər əsasən, sərnişin maşınlarında istifadə olunur. Əgər yanacaq filtrindən uzun müddət istifadə olunarsa, çirklənmə səbəbi ilə həmin süzgəcin fəaliyyəti pisləşə bilər. Odur ki, müəyyən məsafəyə gedişdən sonra yeni biri ilə dəyişdirilməlidir.

(D) Yanacaq Nasosu

Yanacaq nasosu, yanacaq çənindən yanacağı qəbul edir və injektora ötürür. Yanacaq nasosunda, yanacaq çəni daxilində quraşdırılan sıralı bakdan və yanacaq çəni xaricində quraşdırılan sıralı sistemdən istifadə olunur.

Hal-hazırda, işlək vəziyyətdə olan yanacaq nasosunun səs-küyü və buxar tıxacı halının qarşısını almaq üçün daxili rezervuar metodundan istifadə edilir. Yanacaq verilməsi, mühərrikin tələb etdiyi maksimum miqdara nisbətən davamlı olaraq daha çox yanacağın təmin edilməsi ilə yanacaq sistemində təzyiqi sabit səviyyədə saxlayır, istənilən fəaliyyət şəraitində yanacaq təminatı çatışmazlığı baş vermir.

Yanacaq nasosunun daxilində qoruyucu klapan vardır ki, təzyiqin yüksəlməsi səbəbi ilə yanacağın sızması və korlanmasının qarşısını almaq məqsədilə nasosda təzyiqin qalxması halında fəaliyyətə keçir.

Qapayıcı klapan, mühərriki təkrar işəsalma keyfiyyətini artırmaq və yüksək temperaturda olan buxar tıxacının qarşısını almaq məqsədilə, yanacaq sistemindəki qalıq təzyiqin sürdürülməsi üçün təchiz edilir.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

(E) Yanacaq Paylama Borusu (Təchiz etmə Borusu)

Yanacaq paylama borusu, hər bir injektor üçün eyni püskürmə təzyiqini təmin edir, bununla bərabər yanacaq saxlama funksiyasına sahibdir. Paylama borusunun tutumu, injektordan püskürdülən yanacağın miqdarına mütənasibdir, odur ki, püskürmə səbəbi ilə boru daxilində heç bir təzyiq rəqsi baş vermir. O cümlədən, hər bir injektor bu boruya birləşdirilir ki, eyni püskürmə təzyiqi hər bir injektora tətbiq edilə bilər, yeri gəlmişkən injektorun quraşdırılması olduqca asandır.

(F) Yanacaq Təzyiqi üzrə Nizamlayıcı

Yanacaq təzyiqi üzrə nizamlayıcı, işəsalma kollektorunun mənfi təzyiqindən istifadə edərək yanacaq sistemindəki təzyiqi tənzimləyir. Bu, paylama borusunun öndən uc hissəsinə quraşdırılır. Belə ki, diafraqmanı idarəetmə qurğusunun boşaltma deşiyi, 2.4 ~ 5.9 kqq/sm2-lik yüksək axın zamanı yanacaq sistemindəki təzyiqi qoruyur. Yuxarıda göstərilən təzyiq halında, yanacaq klapan vasitəsilə yanacaq çəninə qaytarılır. İşəsalma kollektorunun vakuumu həmin diafraqmaya tətbiq edildiyindən, işəsalma kollektorunun mənfi təzyiqi yüksək olduqda, diafraqmanın gərilmə qüvvəsi daha güclü olur, belə ki, yanacaq çəninə qaytarılan yanacağın miqdarı artır və verilmə təzyiqi aşağı düşür. Bu fəaliyyət, yanacaq sistemində yanacaq təzyiqini tənzimləyir və injektordan püskürdülən təzyiqi daim saxlayır.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

(G) İnjektor

İnjektor solenoid klapanı olmaqla, hər bir balonun işəsalma klapanının (işəsalma kollektoru) ön hissəsindəki hər bir silindrə yanacaq püskürür. Strukturu, ventil gövdə və plunjerdən ibarət iynəli klapan olan injektor, kompüterdən gələn elektron siqnal vasitəsilə idarə olunur.

Solenoid spiral vasitəsilə heç bir cərəyan axını olmadıqda, yanacaq püskürməsini tıxamaq üçün iynəli klapan, dartılmaya işləyən yay vasitəsilə klapan yuvasına birləşdirilir. Solenoid spiral vasitəsilə cərəyan axını yarandıqda, solenoid spiral iynəli klapanı və silindr formalı püskürmə deşiyindən püskürdülən yanacağı qaldırır.

(3) İdarəetmə sistemi

Bu, elektron idarəetmə qurğusu, idarəetmə relesi, su temperaturu üzrə verici, hava temperaturu üzrə verici qurğusu, drossel formalı verici, boş gedişin dövrlər sayı üzrə tənzimləyici, 1 nömrəli silindrin yuxarı ölü nöqtə vericisi, çarx qolunun dönmə bucağı sensorundan ibarətdir. Sözügedən verici qurğu sorulan havanın miqdarını, drossel qapağının yerləşmə vəziyyətini, qazların buraxılmasında oksigenin miqdarını, soyuducu temperatura və s. xüsusiyyətə malik olan drossel qurğusunun sürətlənmə / yavaşıma vəziyyətini aşkara çıxarır və bu informasiyanı elektron idarəetmə qurğusuna ötürür. Buna əsaslanaraq, elektron idarəetmə qurğusu, püskürdülən yanacağın miqdarını və alovlanma müddətini müəyyənləşdirir.

Tətbiq qaydası

Yanacaq sisteminin vizual yoxlanması

1. Yanacaq deşiyinin yoxlanması

İşəsalmadan öncə yanacaq daxiletmə dəliyini açın və açıq dəlikdən korroziya halını, işəsalma kolpak qapağını və püskürmə qapağını yoxlayın.

2. Nəqliyyat vasitəsinin vəziyyətini yoxlamaq

İşəsalmadan öncə, nəqliyyat vasitəsini liftə qoyun, əlaqədar vəziyyəti vizual olaraq yoxlayın və bununla bağlı məruzə hazırlayın.

3. Yanacaq sisteminin və yanacaq nasosunun fəaliyyət vəziyyətini yoxlamaq.

Yanacaq sisteminin fəaliyyətini yoxlamaq üçün maşını işə salın və bununla əlaqədar raport yazın.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

Yanacaq sistemində benzinin yoxlanışı

1. Yanacaq nasosunun yoxlanışı

(1) Yanacaq nasosunun işlək vəziyyətdə çıxardığı səsi yoxlamaq
(A) Alışdırma komutatorunu söndürün və yanacaq nasosu birləşdiricisini ayırın.
(B) Yanacaq nasosunun səsi eşidildikdə birbaşa yanacaq nasosunun intiqal birləşdiricisinə bağlanan batareya gərginliyini yoxlayın.
(C) Yanacaq nasosu çənin içində olduqda, onu işlək vəziyyətdəki səsini eşitmək çətinləşir, odur ki, yanacaq çəninin qapağını (yanacaq doldurucu boru qapağı) açın və doldurucu rezervuar vasitəsilə işlək vəziyyətdəki səsini duyun.
(D) Hiss olunan yanacaq təzyiqini yoxlamaq üçün yanacaq verici şlanqın yüksək təzyiqini idarə edin.

Tətbiq növü
<Yanacaq nasosunun zədələnməsi halı>

• Boş gediş rejimində fəaliyyət dayanır.
• Maşını idarə edərkən, sürətlənmə gücü düşür, dartınma hərəkəti baş verir və ya fəaliyyət dayanır.
• Yanacaq nasosunun çıxardığı səs-küy olduqca yüksəlir.
• İşəsalma fəaliyyəti zəifləyir və ya dayanır.

(2) Yanacaq təzyiqini yoxlamaq.
(A) Yanacaq nasosunun elektrik naqili birləşdiricisini yanacaq çəni hissəsindən çıxardın.
(B) Yanacaq borusundakı yanacağı işə salın və buraxın, sonra isə mühərrik dayanana qədər gözləyin. Alışdırma hissəsi bağlı olduqda alovlanma komutatoru söndürülür.
(C) Batareyanı (-) kabel sonluqlu muftadan ayırın.
(D) Yanacaq nasosunun elektrik naqili konnektorunu birləşdirin.
(E) Yanacaq filtri və ya təchiz etmə borusu üzərində yanacaq manometri quraşdırın. Bu zaman, yanacaq sistemindəki qalıq təzyiqin səbəb olduğu yanacaq tozlandırılmasının qarşısını almaq üçün şlanq birləşdirici hissə parça ilə örtülür.

(F) Kabeli, batareya (-) kleminə birləşdirin.
(G) Mühərriki isitmək üçün işə salın, daha sonra hərəkətsiz vəziyyəti sürdürün. Bu zaman, manometr və ya ştuserdən yanacaq sızmasının olub-olmadığını yoxlayın.
(H) Yanacaq təzyiqi tənzimləyicisinə birləşdirilmiş vakuum şlanqı ilə təzyiqi ölçün.

Tətbiq növü

• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• Yanacaq nasosunun fəaliyyəti üçün batareya gərginliyi yanacaq nasosunun intiqal kleminə tətbiq edilə bilər.
• Vakuum şlanqını yanacaq təzyiqi tənzimləyicisindən ayırın və vakuum şlanqının ucuna kipləşdirin, sonra isə yanacaq təzyiqini ölçün. Bu zaman, yanacaq təzyiqi, göstərilən dəyərdən olduqca yüksək olacaqdır.
• Dəyişkən nizamlanan aşağı təzyiqli yanacaq nasosları, təxminən 2.5 mildən 6 milə qədər dəyişə bilirlər, bununla bərabər yüksək təzyiqli nasos vasitəsilə yanacaqla təchiz olunurlar.

(I) Ölçülmüş dəyər, göstərilən dəyərlə uyğun gəlmirsə, gözlənilən səbəbi tapın və lazımi təmir işini həyata keçirin.
(J) Mühərriki dayandırın və təlimatlardakı dəyişikliklər üzrə yanacaq manometrini yoxlayın.

(3) Yanacaq nasosunda cari yanacaq sərfinin yoxlanışı
(A) Arxa oturacağı çıxardıqdan sonra, fiksator tipli ampermetri (qarmaqlı metrə) yanacaq nasosuna birləşdirin.
(B) və ya batareyanı (+), yanacaq nasosunun intiqal kleminə birləşdirin və gərginlik dəyərini yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

Tətbiq növü

• Ümumiyyətlə, qarmaqlı metrə aralığını 400A səviyyəsində ölçün.
• Elektrik axını istiqamətində və ox istiqamətində quraşdırın (“-” əks istiqamətdə ölçülmüş dəyərdə göstərilir).
• Fiksator tipli ampermetri (qarmaqlı metrə) birləşdirərkən, mümkün qədər yanacaq nasosuna yaxın birləşdirin.
• Yanacaq nasosunun axın limiti is 3-dən 5A-ya qədərdir..

2. İnjektorun yoxlanışı

(1) İnjektor müqavimətinin yoxlanışı
(A) İnjektor birləşdiricisini mühərrikdən ayırdıqdan sonra, çoxölçülü seçmə komutatorunu rezistansa (200Ω seçmə) yerləşdirin və iki keçirici kabeli klemlərə qoşmaqla müqaviməti yoxlayın. [Göstərilən dəyər – 13 – 16Ω (20 ° C dərəcədə)]
(B) Nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı texniki təmir kitabçasını istifadə etməklə, tənzimləmə dəyərini yoxlayın.

Tətbiq növü

• İstehsalçı şərtləri arasında fərq mövcuddur.

(2) İnjektorun səsinin yoxlanışı

(A) Steteskop istifadə etməklə injektorun səsini yoxlayın.
(B) Mühərrik isti olduqda onu işə salmaq çətinləşir, belə olan halda yanacaq təzyiqini və injektordan gələn sızmanı yoxlayın.
(C) Mühərriki işə saldıqda injektor çalışmasa, kompüter enerji təchizatı konturunu və ya qüsurlu torpaq dairəsini, qüsurlu idarəetmə relesini və çarx qolunun dönmə bucağı sensorunu və ya 1 nömrəli silindrin yuxarı ölü nöqtə vericisini yoxlayın.
(D) Silindrin hərəkətsiz vəziyyəti dəyişməzsə, hərəkətsiz vəziyyətdəki yanacaq püskürməsi dayandırıldıqda həmin injektorun elektrik naqilini, alışma şamını, yüksək gərginlikli kabeli, sıxılma təzyiqini və s. yoxlayın.

(3) Öz-özünü diaqnostika cihazından istifadə etməklə, injektordan yanacağın püskürmə müddəti ilə bağlı məlumatları yoxlayın.

(A) DLC kabelini öz-özünü diaqnostika konnektoruna birləşdirin.
(B) Mühərriki işə sal düyməsilə nəqliyyat rabitəsinin seçimindən sonra daxil et düyməsini seçin.
(C) İstehsalçını seç → Nəqliyyat növünü seç → Spesifikasiyanı seç → İdarəetmə cihazını seç → Sensor çıxış siqnalını seçin və daha sonra “daxil et” düyməsini seçin.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

(4) Mühərrik diaqnozu sistemindən istifadə etməklə, sensor məlumatları ilə bağlı yanacaq sisteminin yoxlanılması.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin

6 təkərli 16 avtomobil

Əvvəlki məqaləFutbol dünyasında TOP 10 sex-skandal
Növbəti məqaləBöyük kişilərin kiçik sexual şıltaqlıqları

Fikirlərinizi bildirin.