Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

336

Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Birbaşa benzin püskürmə sisteminin quraşdırılması / sınaqdan keçirilməsi yolu ilə birbaşa benzin püskürmə sisteminin adını və quruluşunu, eləcə də fəaliyyət prinsiplərini izah edəcək;
2. Birbaşa benzin püskürmə sisteminin quraşdırılması / sınaqdan keçirilməsi yolu ilə avtomobilin birbaşa benzin püskürmə sistemini sınaqdan keçirmək bacarığına sahib olacaq.

Təcrübə materialları:

• Müştəri razılaşması, iş prosesi diaqramı, texniki xidmət prosesinə baxış üzrə hesabat, qiymətləndirmə, hər bir nəqliyyat vasitəsi üzrə texniki xidmət

Avadanlıq və alətlər:

• Hava alətləri, əl alətləri, ölçü alətləri, diaqnostika alətləri, hissələrə ayırmaq və quraşdırmaq üçün dinamometrik açar kimi xüsusi alətlər, təhlükəsizlikdən qoruma avadanlıqları, çilingər işi, təmizləmə avadanlıqları

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Təlimə başlamazdan öncə təlim təhlükəsizliyini təmin edin, yanğın hadisələrinə qarşı hazır
olmaq üçün yanğın söndürmə qurğusunu hazırlayın və yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün neft kimi yanan maddələr ayrıca təhlükəsiz bir yerdə saxlayın.

• Çalışma ərzində alətləri və digər əşyaları atmayın.

• Ağır bir obyekt qaldırarkən həmin obyekti kuzaya yaxınlaşdırmaq və orta hissəyə endirmək üçün beliniz yerinə dizinizi əyin.

• Əgər yerdə neft və ya yağ varsa, həmin hissəni təmizlədikdən sonra çalışmağa keçin.

• Bolt və qaykaları bərkidərkən, həddindən artıq güc sərf etmədən göstərilən burucu momentlə sıxın.

• Çalışma zamanı qoruyucu eynəklərdən istifadə edin ki, toz və ya mikro-maddələrin ətrafa saçılmasıyla xarici cisimlər gözlərin kor olmasına səbəb ola bilər.

• İş yerində zərurət halında, qoruyucu ayaqqabılar geyinin və tozlu mühitdə çalışarkən, toz maskalarından istifadə etməlisiniz.

• Nəqliyyat ətrafında insanlar və ya maneələr olduqda, avtomobil liftləri qaldırılıb və ya endirildikdən sonra təhlükəsiz fəaliyyət göstərir.

• Xəta yaranması halında, cihazdan istifadəni dərhal dayandırın.

• Bütün hissələri, hissələrə ayırma və ya birləşdirmə üsullarına uyğun olaraq istismar edin və hissələrə ayrılmış parçaları cədvəldə göstərilən qaydaya uyğun düzəldin.

Tükənmiş yanacaq mühərriki

14. 7:1 olan stokiometrik hava-yanacaq nisbətində şərti mühərrik yanması ilə müqayisədə, tükənmiş yanacaq mühərriki həmin mühərrikə nisbətən olduqca aşağı yəni, 22: 1 olan havayanacaq nisbətində fəaliyyət göstərə bilər. Əldə oluna bilən işəsalma gedişi ərzində vorteks generasiyanı və yanacaq püskürmə müddətini bu yanma vəziyyəti idarə edir.

Zəif yanacaq qarışığının yanması əlverişsiz mövqeyə malik olsa da həmin yanma prosesi, moment rəqsi nəticəsində hava-yanacaq nisbətinin azalması ilə qeyri-sabit forma alır. Odur ki, zəif alışmada ultra-zəif yanma prosesini reallaşdırmaq məqsədilə yanma sabitliyi üzrə əsas texnologiyanın qurulması öndə gəlməlidir.

1. Tükənmiş yanacaq mühərriklərinin təsirləri

Adi mühərriklə müqayisədə, 10%-dən çox olmaqla yanacaq səmərəliliyini artırmaq mümkündür və daimi sürət fəaliyyəti halında 20%-dən yuxarı ola bilər, çünki bu, zəif yanma zonasında olduqca zəif qarışıq nisbətində fəaliyyət göstərir. Yanacaq səmərəliliyinin artmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, eyni tutumda sorulan hava miqdarının artması səbəbi ilə nasosun pisləşməsi tədricən azaldılır.

Qarışdırıcıya olduqca geniş miqdarda havanın təmin edildiyi zəif yanma prosesində nisbətən
aşağı səviyyəli nasos pisləşməsi müşahidə olunur və beləcə normal yanma prosesi ilə müqayisə edərkən mühərrikin istilik effektivliyinin artması ilə xüsusi istilik nisbətinin də artdığını görürük. Zərərli emissiyaların azalması ilə nəticələnən tam yanma prosesi səbəbi ilə maksimum yanma temperaturunun aşağı düşməsi, azot oksidlərinin (NOx) mühüm dərəcədə azalması və karbon monoksitin (CO) azalması ilə nəticələnir.

2. Zəif yanma ilə bağlı şərtlər

Zəif hava-yanacaq nisbəti (22: 1) sadəcə müəyyən müddət çərçivəsində idarə olunur və stokiometrik hava-yanacaq nisbəti (14.7: 1) isə tükənmiş yanacaq mühərriki fəaliyyətdə olarkən idarə olunur.

Benzinin birbaşa püskürməsi (BBP: Birbaşa Benzin Püskürməsi)
1. BBP Mühərrikinə ümumi baxış:

BBP Mühərriki (Birbaşa Benzin Püskürməsi) elə bir mühərrikdir ki, fəaliyyəti gücləndirir, yanacağa qənaəti artırır, o cümlədən yüksək təzyiqdə yanacağın birbaşa balona püskürdülməsi ilə yaranan işlənmiş qazı azaldır və onu yandırır. Fəaliyyəti yüksəldən amil kimi yanacaq birbaşa yanma kamerasına püskürdülür və buxarlanmanın gizli istiliyi səbəbi ilə qəbuledici qurğunun temperaturu aşağı düşür və soyuducu təsirə malik sorucu qurğuya əsasən yükləmə effektivliyi artırılır, belə ki, burucu momentin bütün sahələr üzrə aşağı sürət fəaliyyəti artırılır.

Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

Nəqliyyat vasitəsində yanacağa qənaəti artırmaq məqsədilə detonasiya xüsusiyyətinin güclənməsi, kompressiya nisbətinin artması ilə qismən yüklənmiş yanacaq effektivliyini və fəaliyyəti artırır. İşəsalma müddətində, yanacaq birbaşa sıxma taktına püskürdülür və yanacaq alışma şamının (təbəqələşmə yaranır) ətrafında toplanır və yandırılır belə ki, bu, işəsalma zamanı yanacaq sərfini azaltmaq məqsədilə layihələşdirilmişdir.

İşlənmiş qazı azaltmaq məqsədilə katalizatorun aktivləşdirmə (qapalı) müddətini qısaldıb ilkin işlənmiş qazların temperaturunu artırmaqla, eləcə də işəsalmadan dərhal sonra bölünmüş püskürməni yerinə yetirib alışdırma müddətinə nəzarət etməklə, zərərli işlənmiş qazları azaltmaq mümkündür.

2. Birbaşa benzin püskürmə mühərrikinin işləmə qaydası:

stokiometrik hava-yanacaq nisbətindən çox yüksək olan 30-40: 1-luq hava-yanacaq nisbətində ultra zəif yanma prosesinə imkan yaratmaq məqsədilə, yanma kamerasındakı qarışıq alışma şamının ətraf hissəsində konsentrasiya olunmalıdır ki, tozlandırılmasın.

3. BBP Yanacaq Sistemi:

Yanacağın verilməsi “yanacaq çəni → aşağı təzyiqli nasos → yüksək təzyiqli nasos → yanacaq zolağı → yüksək təzyiqli injektor” prosesi sırasıyla təmin olunur.

(1) Yüksək Təzyiqli Yanacaq Nasosu

Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu, benzinin birbaşa balona püskürdülməsi üçün lazım olan ultra-yüksək təzyiqi generasiya edir. Sıxma müddəti ərzində yanacağın tozlandırılması, güclü püskürmə qüvvəsi tələb edir. Silindr daxili yüksək təzyiqi aradan qaldırsın və yanacağı bərabər şəkildə yaysın.

(A) Yanacaq Təzyiqi üzrə Tənzimləyici (FPR)

Yanacaq təzyiqi üzrə tənzimləyici yük artdığı zaman təzyiqin qalxması üçün konstruksiya edilir. Yanacaq, 5 mil təzyiqində yüksək təzyiqli yanacaq nasosuna təmin edilir. Klapanın təzyiqi tənzimləməsindən sonra dəqiqədə boş gedişin dövrlər sayı, təxminən 30 mil səviyyəsində idarə olunur və maksimum təzyiq 150 mildir. Uğursuzluq halında aşağı təzyiqli yanacaq təzyiqi 5 mil səviyyəsində təmin olunur.

(2) Yanacaq Zolağı və İnjektor

(A) Ümumi baxış

Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

Çox nöqtəli injektordan fərqli olan və yanacağı işəsalma kollektoruna püskürdən bu injektor, yüksək təzyiqli yanacaq nasosundan yanma kamerasına yanacağı birbaşa təmin etmək funksiyasına malikdir. Yanacağın birbaşa yanma kamerasına püskürdülməsi hava axının temperaturunu aşağı salır və intensivliyi artırır (aralıq soyuducu təsir), eləcə də inhalyasiya prosesi ərzində tutumu artırır. İnjektor EİB vasitəsilə aktivləşdirilərkən spiral maqnitləşir bununla bərabər, iynəli klapan və kürəvi ucluq qaldırılarkən yanacaq püskürdülür.

(3) Zolaq Təzyiqi üzrə Verici (ZTV)

(A) Ümumi baxış

Zolaq təzyiqi üzrə verici (ZTV) təchizat borusu üzərinə quraşdırılır, bununla bərabər, təchizat borusunun yanacaq təzyiqini ölçmək məqsədilə yarıkeçirici qurğudan istifadə edir və bunu gərginlik qiyməti kimi EM-ə ötürür.

Bu gərginlik siqnalından istifadə etməklə, EM, püskürdülən yanacağın miqdarını və püskürdülmə müddətini idarə edə bilir, əgər hədəf yanacaq təzyiqi aktual yanacaq təzyiqindən fərqlənirsə, yanacaq təzyiqi üzrə idarəetmə klapanı həmin yanacaq təzyiqini tənzimləmək üçün istifadə oluna bilər.

Birbaşa benzin püskürmə (BBP) prosesinin yoxlanışı

1. Yanacaq Nasosu

(1) Yanacaq təzyiqinin sınaq yoxlanışı

(A) Yanacaq kəmərindəki qalıq təzyiqin aradan qaldırılması

(B) Yanacaq manometrinin quraşdırılması

1) Aşağı təzyiqli yanacaq təmin edən borunu, yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun aşağı təzyiqli yanacaq deşiyindən ayırın.

2) Yanacaq təzyiqini ölçən xüsusi aləti, aşağı təzyiqli yanacaq təmin edən boru ilə yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun aşağı təzyiqli yanacaq dəliyi arasında quraşdırın.

Tətbiq növü

• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• “Yanacaq kəmərindəki qalıq təzyiqin çıxarılması” üsulunun tətbiqindən sonra bəzi qalıq yanacaq salına bilər odur ki, birləşən hissəni parça ilə örtün və ya qabaqcadan yanacaq kəmərini ayırın.

(C) Yanacaq kəmərinin alışma prosesini və qoşulmuş vəziyyətdə olan alışma ayırıcısı ilə birləşdirilmiş xüsusi aləti yoxlayın.
(D) Mühərrik hərəkətə gətirilir və yanacaq təzyiqi (nominal dəyər: 5.1 kqq / sm2) hərəkətsiz vəziyyətdə ölçülür.

Tətbiq növü

• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.

(E) Mühərriki dayandırın və yanacaq təzyiqindəki dəyişikliyi yoxlayın.

Tətbiq növü

• Göstərilən dəyər: Yanacaq təzyiqi, mühərrik dayandıqdan təxminən 5 dəqiqə sonra işlək vəziyyətdə saxlanmalıdır.

(F) Alışma ayırıcısını söndürün.
(G) Yanacaq kəmərinin qalıq təzyiqi aradan qaldırılır.

Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

(2) Yanacaq Təzyiqi üzrə Tənzimləyici Klapan
(A) Yanacaq təzyiqini idarə edən klapanın müqavimətinin yoxlanışı

1) Alışma ayırıcısını söndürün və batareya (-) kabelini ayırın.
2) Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapan birləşdiricini çıxarın.
3) Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapan klemləri 1 və 2 arasındakı müqaviməti ölçün.
4) Spesifikasiyaya istinad etməklə, ölçülən müqavimətin texniki şərtlərdən fərqləndiyini təsdiqləyin.

Tətbiq növü

• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapanın müqavimət dəyəri (Avante MD) – 0.5 Ω (20 ° C)-dir.
• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.

2. İnjektor

(1) İnjektor müqavimətini yoxlamaq

Avtombil (Mühərrik) – Birbaşa benzin püskürmə sisteminin təmiri (BBP)

(A) Alışma ayırıcısını söndürün (bağlayın).
(B) İnjektor birləşdiricini ayırın.
(C) İnjektor klemləri olan 1 və 2 arasındakı müqaviməti ölçün.
(D) İnjektor spiralının müqavimət spesifikasiyası (Avante MD) – 1.5 Ω (20 ℃)-dir.
(E) Spesifikasiyaya baxın və ölçülən müqavimətin texniki şərtlərdən fərqli olub olmadığını yoxlayın.

Tətbiq növü

• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.

Elektroavtomobillər haqqında 6 mif

Əvvəlki məqalə“Küçə uşaqlarının” pedofillərə verilmə eksperimenti
Növbəti məqaləDüşün və varlan – Napoleon Hill

Fikirlərinizi bildirin.