Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

456

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Dizel mühərriki üçün akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin quruluşunu, adını və onun əməliyyat prinsiplərini dizel mühərriki üçün akkumulyator tipli yüksək təzyiqli
yanacaq sistemini dəyişdirməklə izah etməyi bacaracaq;

2. Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sistemini məharətlə sökməklə yanacaq sistemini dizel mühərriki üçün dəyişməyi və sınaq etməyi bacaracaq;

3. Dizel mühərriki üçün akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin vəziyyətini
mühərrik skaneri ilə düzgün sınaq etməyi biləcək.

Təcrübə materialları:

• Hər bir nəqliyyat vasitəsinin növü üçün müştəri müqaviləsi, iş prosesinin diaqramı, texniki
istismar yoxlanılması bildirişi, istismar üzrə təlimat Avadanlıq və alətlər:

• Hava alətləri

• Əl alətləri: ölçmə alətləri, diaqnoz alətlər, sökülmə/yığılma üçün dinamometrik açarlar kimi xüsusi alətlər, təhlükəsizlik mühafizə alətləri, istismar alət vasitələri, təmizləmə avadanlıqları.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Tapşırığa başlamazdan əvvəl təcrübənin ardıcıllığını müəyyənləşdirin və tapşırıq avadanlıqlarını, alətlərini, istismar təlimatlarını və materiallarını diqqətlə təkrar nəzərdən keçirin.

• Təlim başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik təlimi keçirin, yanğın hadisələri üçün yanğınsöndürmə balonlarını hazırlayın və yanğın təhlükələrinin qarşısını almaqdan ötrü yağ kimi tez alışan maddələri kənarda təhlükəsiz bir yerdə saxlayın.

• Təcrübə keçirməyə başlamazdan əvvəl təcrübə ərazisinin ətrafındakı ləvazimatları təmizləyin və təcrübəyə başlayın.

• Tapşırıq zamanı düzgün alətlərdən istifadə edin və təcrübə ərzində təhlükəsizliklə və yanğınla ehtiyat olun.

• Boltları və qaykaları sıxarkən həddən artıq güc tətbiq etməyin, ancaq xüsusi qüvvə altında
sıxın.

• Bütün hissələri sökülmə və yığılma prosedurlarına uyğun yerinə yetirin və sökülmüş hissələri iş masasının üzərində səliqəli şəkildə yerləşdirin.

• Təlimdən sonra təcrübə ərazisi ətrafında olan ləvazimatları təmizləyin.

Təcrübə mərhələləri
1. Ümumi magistral mübadiləsi

(1) Magistral təzyiq sensor birləşdiricisini (və magistral təzyiq tənzimləyicisinin klapan birləşdiricisini) çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(2) İnjektora və ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli borunu (q) çıxarın.
(3) Ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli yanacaq nasosunu və yüksək təzyiqli borunu (D) çıxarın.
(4) İki boltu (mayeni axıdın və umumi magistralı (F)) çıxarın.

2. Ümumi magistralın quraşdırılması

Ümumi magistralı çıxarılmanın əksi istiqamətində quraşdırın.

(1) Ümumi magistralın quraşdırılması zamanı ehtiyat tədbirləri Yüksək təzyiqli borunun quraşdırılması zamanı injektoru, flans qaykasını yüksək təzyiqli boru tərəfdən və ümumi magistral tərəfdən xüsusi alət istifadə etməklə verilmiş fırlanma momenti ilə quraşdırın. (Cədvəl 2-1)

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(2) Ümumi magistral quraşdırılarkən verilmiş fırlanma momenti
Sorğunun icrası

• (A) Ümumi magistral quraşdırılma boltları: 2.0~2.7 kqq • m
• (B) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (injektor və ya ümumi magistral): 2.5- dən 2.9 kqq • m-a qədər
• (C) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (ümumi magistral yüksək təzyiqli nasos): 2.5-dən 2.9 kqq• m-a qədər

İnjektor mübadiləsi
1. İnjektorun çıxarılması

(1) İnjektor birləşdiricisini ayırın.
(2) İnjektordan sıxacı (B) çıxardıqdan sonra qayıdış şlanqını (C) çıxarın.
(3) İnjektora və ümumi magistrala birləşən yüksək təzyiqli boru birləşdiricisini çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(4) Qolu saat əqrəbi istiqamətində fırladaraq çıxarın.

(5) Qısqaclı bərkitmə boltlarını buraraq açın və xüsusi injektor çıxarma alətindən istifadə etməklə çıxarın

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(2) İnjektor quraşdırılarkən verilmiş fırlanma momenti
Sorğunun icrası

• (A) İnjektor qısqaclı bərkitmə boltu: 2.5-dən 2.9 kqq • m-a qədər
• (B) Yüksək təzyiqli boru fl ans qaykaları (injektor və ya ümumi magistral): 2.5-dən 2.9 kqq • m-a qədər

(3) İnjektorun dəyişdirilməsi zamanı ehtiyat tədbirləri İnjektoru dəyişdirərkən diaqnoz avadanlığından istifadə etməklə ECM-nin (mühərriki idarəetmə modulu) daxilinə özünəməxsus injektor məlumatlarını (7 rəqəm) əlavə edin.

(A) Alışdırma açarını söndürün.

(B) Batareyanın (-) naqilini ayırın.

(C) İnjektoru dəyişin (injektorun çıxarılması və quraşdırılması proseduruna baxın).

(D) Diaqnoz avadanlığını özünü diaqnostika birləşdiricisinə (çöl tərəf) birləşdirin.

(E) Batareyanın (-) naqilini birləşdirin.

(F) Alışdırma açarını YANDIRIN.

(G) “Engine control diesel” (“Mühərrikə nəzarət dizeli”) bəndini seçin.

(H) “Injector data input” (“İnjektorun məlumatlarının daxil edilməsi”) bəndini seçin.

(I) F1-F4 və ox düymələrini istifadə etməklə hər bir silindrin injektor məlumatlarını (7
rəqəm) daxil edin.

(J) İnjektor məlumatları injektorun yuxarı hissəsində təsvir olunub.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun dəyişdirilməsi
1. Yüksək təzyiqli nasosu çıxarın.

(1) Hava təmizləyəni çıxarın (“EM” qrupuna baxın).

(2) İnjektor və ümumi magistrala birləşdirilmiş qayıdış şlanqını çıxarın (A, B).

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(3) Yanacaq təchiz etmə boru cəld-birləşdiricisini (s) və qayıdış boru cəld-birləşdiricisini (s) çıxarın.

(4) Yanacaq təzyiq idarəetmə klapanını və yanacaq temperatur sensorunu çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(5) Yüksək təzyiqli borunu yüksək təzyiqli nasosdan və ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli borunu çıxarın.

(6) Bərkitmə boltlarını buraraq açın və yüksək təzyiqli nasosu çıxarın.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

2. Yüksək təzyiqli nasos ilə təchiz olunmuşdur.

(1) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunu quraşdırarkən qeyd olunmalı məsələlər

(A) Yüksək təzyiqli boruların quraşdırılması zamanı yüksək təzyiqli borunu və flans qaykalarını ümumi magistral tərəfdə xüsusi alətlər istifadə etməklə verilmiş burma momenti ilə quraşdırın (aşağıdakı cədvələ baxın).

(B) İnjektoru çıxarılma prosesinin əksi istiqamətində quraşdırın.

(2) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun quraşdırılması zamanı verilmiş burma momenti
Sorğunun icrası

• (A) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun bərkitmə boltu: 2.0 ~ 2.7 kqq • m
• (B) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (ümumi magistral ↔ yüksək təzyiqli nasos): 2.5 ~ 2.9 kqq• m

Dizel mühərrikinin idarəetmə sistemi
Sorğunun icrası

• Əgər dizel mühərrikinin idarəetmə qurğusunun komponentlərində (sensor, ECM, injektor və s.) qeyri-normallıq varsa, müxtəlif mühərrik əməliyyat şərtlərinə uyğun yanacaq miqdarı təchiz etmək mümkün deyil.

Birincisi, mühərrik çətin işə düşür və ya heç düşmür.

İkincisi, boş yerinə işləmə qeyri-stabildir.

Üçüncüsü, mühərrikin işə düşmə bacarığı çox aşağıdır.

• Əgər bu baş verərsə, özünü diaqnoz və ilkin mühərrik yoxlamasından sonra diaqnoz və ya rəqəmsal multimeter istifadə etməklə dizel mühərrikinin idarəetmə qurğusunun komponentlərini yoxlayın.

1. Özünü diaqnoz

ECM G / Ç siqnalları (bəzi siqnallar hər zaman və bəziləri isə müəyyən şərtlər altında siqnal göndərirlər) mühərrikin mühərriki idarəetmə komponentlərinə göndərir. Əgər birinci qeyri- normal siqnalın göndərilməsindən müəyyən və ya artıq zaman keçibsə, ECM qeyri-normallığı qiymətləndirir, özünü diaqnostikanın nöqsan şifrəsini (DTC) yaddaşda saxlayır və özünü diaqnozun çıxış terminalına siqnal göndərir. Özünü diaqnostikanın nəticələrini diaqnoz avadanlığı ilə yoxlamaq olar. Bundan başqa, əgər hətta alışdırma açarı sönülü olsa belə diaqnozun nəticəsi özünü diaqnostikanın nöqsan şifrəsinin (DTC) yaddaşında qalır. Lakin akkumulyatorun terminalını və ya ECM birləşdiricinin ayrılması nöqsan diaqnoz nəticələrini silir.

Sorğunun icrası

• Özünü diaqnostika üçün ehtiyat tədbirləri Əgər sensor birləşdiricisi alışdırma açarı yanılı olduqda ayrılsa, özünü diaqnoz nöqsan şifrəsi (DTC) yaddaşda saxlanılır. Bu halda batareyanın (-) naqilinin 15 saniyədən artıq ayrılması nöqsan diaqnoz yaddaşını silir.

2. Özünü diaqnozun yoxlanılması proseduru (diaqnoz avadanlığını istifadə etməklə)

(1) Alışdırma açarının söndürülməsi.
(2) Diaqnostik avadanlığının özünü diaqnostika birləşdiricisinə (DLC) birləşdirilməsi.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

(3) Alışdırma açarını yandırın.
(4) Özünü diaqnoz nöqsan şifrəsini (DTC) diaqnoz avadanlığı istifadə etməklə yoxlayın.
(5) Özünü diaqnostika hər bir nöqsan şifrəsi üçün nöqsan şifrəsinə və nöqsan diaqnoz proseduruna aid nöqsanı yoxlayır və ya bərpa edir.
(6) Özünü diaqnoz nöqsan şifrələri silir.
(7) Diaqnoz avadanlığının çıxarılması.

Sorğunun icrası

• Özünü diaqnoz yoxlama prosedurunda ehtiyat tədbirləri

(1) Əgər sensor birləşdiricisi alışdırma açarı yanılı olduqda ayrılsa, özünü diaqnoz nöqsan şifrəsi (DTC) yaddaşda saxlanılır. Bu halda batareyanın (-) naqilinin 15 saniyədən artıq ayrılması nöqsan diaqnoz yaddaşını silir.
(2) Əgər batareyanın gərginliyi aşağıdırsa, o nöqsanı tapmaya bilər. Buna görə də yoxlamadan öncə batareya gərginliyini və digər şərtləri yoxlayın..
(3) Yoxlama və təmiri bitdikdən sonra özünü diaqnoz nöqsan şifrəsini (DTC) diaqnoz avadanlığını istifadə etməklə silmək üstünlük sayılır.
(4) Hər bir diaqnoz avadanlığının istifadəsi barədə təlimat üçün istehsalçını dərsliyinə müraciət edin.
(5) Özünü diaqnoz mümkün olduqda nöqsan şifrəsini (DTC) silməkdən ötrü diaqnoz avadanlığını istifadə edir.

Gil vasitəsi ilə avtomobilin təmizlənməsi

Əvvəlki məqaləBöyük kişilərin kiçik sexual şıltaqlıqları
Növbəti məqaləQadın orqazmı haqqında 6 mif

Fikirlərinizi bildirin.