Avtombil (Elektrik) – Məlumatların ötürülməsinin diaqnostikası

291

Avtombil (Elektrik) – Məlumatların ötürülməsinin diaqnostikası

Şəbəkə rabitəsi cihazının təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı

İşin məqsədi:

• Əhəmiyyətli hissələrin yoxlanışı ∙ Diaqnostikanın nəticəsindən asılı olaraq, hissələrin əvəz olunmasına ehtiyac olub-olmadığını müəyyənləşdirmək olar.
• Siz texniki qulluq üzrə təlimatlara uyğun şəkildə sökülmə prosesi üzrə plan tərtib edərək, avadanlıq və alətləri hazırlaya bilərsiniz.
• Fərdi komponentlərin yenisi ilə əvəz olunması texniki qulluq üzrə təlimatlara əsasən həyata keçirilə bilər.
• Ayrılma və ya qısa qapanmanın qarşısını almaq üçün naqillərin çəkilməsi işini həyata keçirmək mümkündür.
• Texniki qulluq üzrə təlimatlara əsasən, əvəz etmə və ya təmir imkanlarını mühakimə etməklə (yenisi ilə əvəz etmək yoxsa təmir etmək), qüsurlu rabitə xətlərini və təmirə ehtiyacı olan hissələri təmir edə bilərsiniz.
• Şəbəkə rabitəsi cihazı diaqnostikaya və ya texniki qulluq üzrə təlimatlara əsasən təmir edilə bilər.
• Əməliyyat statusunun müəyyən olunmasını və istismar göstəricilərinin təhlilini texniki qulluq üzrə təlimatlara uyğun olaraq həyata keçirmək olar.

Zəruri biliklər
Şəbəkə rabitəsi cihazına baxışı

Avtomobil sənayesinin inkişafı ilə birlikdə, sərnişinlərin təhlükəsizliyi və rahatlığı üçün evdə və ev xaricində müxtəlif inkişaf etmiş cihazlar artan sürətlə istifadə olunur. Bundan əlavə, ekoloji müdafiə üçün çirkli qazların tənzimlənməsi haqqında sərt qanunların meydana gəlməsinə bir çox nəzarət modulları nəqliyyat vasitəsinin içində quraşdırılır və şəbəkənin rabitəsi sistemi də sürətli və dəqiq informasiya ötürməsinə nail olmaq üçün tətbiq edilir. Nəticədə, nəqliyyat vasitəsinin şəbəkə rabitəsi sistemləri getdikcə daha çox problemlərə gətirib çıxarır. Buna görə də, rabitə sisteminin, onun yoxlanışının və analiz metodlarının sadə quruluşunu öyrənmək zəruridir.

1. Şəbəkə rabitəsi cihazında mesaj və siqnal

CAN şinində məlumatın ötürülməsi mesajın kontrollerdə şinə göndərilməsi mənasına gəlir. Hər kontrollerdən göndərilən verilənlər dəsti mesaj adlanır və bu mesajın bir vahidində verilənlər mübadilə olunur. Bir mesaj ölçüsü 64 bitdir (8 bayt). Bu mesajın tərkibində bir neçə siqnal var.

MNB-dan (mühərrikə nəzarət bloku) ötürülən mesaj EMS mesajı kimi EMS1 və EMS2 şəklində ötürülür. Avtomatik ötürmədə mesajlar VDC1 və VDC2 şəklində TCU1, TCU2 və VDC kimi müəyyən olunur. Hər kontrollerdən ötürülən verilənləri həcmi böyükdürsə, mesajların sayı artır. Verilənlərin həcmi kiçikdirsə, mesajların sayı azalır.

2. Mesaj və siqnalın quruluşu

Nəqliyyat vasitəsində şəbəkənin idarə olunmasında və ya şəbəkəyə nəzarət edilməsində mesajlar və siqnallardan istifadə edilə bilər. Mühərrikdə MNM-dan CAN şininə göndərilən mesaj ‘EMS3’ adlanır və onu kontrollerdə müəyyən etmək üçün zəruri olan identifikator (unikal ədəd) müsbətdir (0280H). EMS3 mesajı 14 siqnaldan ibarətdir. SIGAL nişanı MAF (sorulan havanın həcmi), ATS (sorulan havanın temperaturu) və MAP (sorma boru kəmərində təzyiq) siqnalları da daxil olmaqla, hər bir siqnalın adıdır. MAF, ATS və MAP siqnallarının qiymətləri çox yer tutur (8 bit olmaqla), çünki onlar bəzən dəyişən fiziki göstəricilərdir. Bununla belə, digər göstəricilər ON/OFF (YANILI/SÖNÜLÜ) və ya sadə status qiyməti 1 bitdir.

Bu qayda ilə hər bir nəzarət modulunda unikal məlumatlar şəbəkə rabitəsi ilə paylanır. (Hər bir modulda olan məlumat müxtəlif ola bilər).

3. Mesajları necə göndərməli

Şəbəkəyə qoşulmuş hər bir kontroller bir-biri ilə CAN şini vasitəsilə məlumat bölüşür. İstifadə olunacaq kontrollerin identifikasiya nömrəsi yoxlandıqdan sonra şindəki məlumat qəbul edilir. Belə mesajın quruluşu verilənlər bloku vahidlərindən ibarətdir. Bu qiymətlər hər bir nəqliyyat vasitəsi istehsalçısı üçün hər bir siqnalın ayrı-ayrılıqda identifikasiya nömrəsini, ötürmə siqnalını, funksiyasını və fiziki kəmiyyətini (çevirmə ekspressiyası) müəyyən etmək üçün istifadə olunur. (Hər bir modulda olan məlumat müxtəlif ola bilər).

4. Mesajın ötürülməsinin dalğa şəkli

Mesajların ötürülməsi ossilloskop vasitəsilə ölçülə bilər. Bununla belə, CAN rabitəsi olan halları ümumi ölçmə aləti ilə ölçmək çox çətindir, çünki məlumat çox sürətli axır. Buna görə də, ötürülən mesajın tipini məlumatın dalğa şəkli ilə yoxlamaq və hər bir modulun hansı şəbəkə dalğa şəkli buraxdığını təsdiqləmək mümkündür. (Hər bir modulda olan məlumat müxtəlif ola bilər).

5. MNB-dan göndərilən mesaj

MTB-nin içində mühərrikin kontrolleri və avtomatik ötürmə kontrolleri, müvafiq olaraq, MNB (mərkəzi nəzarət bloku) və qəbuledici-ötürücü ilə konfiqurasiya edilir. Onların arasında, mühərrikdə MüNV-da (mühərrikə nəzarət vahidi) 120 uc (son məntəqə) rezistoru mövcuddur və klaster ilə birlikdə C-CAN-ı konfiqurasiya etmək üçün terminus (son məntəqə) olaraq fəaliyyət göstərir. Mühərrikdə MüNV C-CAN şininə bir neçə mesaj göndərir. Mühərrikdəki real zamanlı məlumatlar daimi vaxt aralıqları ilə CAN şininə ötürülür. İstifadədə olan kontroller filtrdən istifadə etməklə, mesajları seçərək qəbul edir. (Hər bir modulda olan məlumat müxtəlif ola bilər).

6. MNM-də qəbul edilən mesaj

Mühərrikin MNM tərəfindən qəbul edilən mesaj, əsasən, mühərrikin gücünə olan sorğular və müxtəlif idarəetmə qurğularına olan siqnallardan ibarətdir. Mühərrikə QQİ (qurğunun qrafik interfeysi) injektoruna və yüksək təzyiq nasosuna, cari təzyiqə və yanacaq nasosunu hərəkətə gətirmək üçün diaqnostik məlumata və mühərrik sürətinə ÖNM (ötürməyə nəzarət modulu) ötürmələrinə, burucu momentin tələb siqnalına və dişli çarxın MNM-ə cari ötürmə mövqeyinə nəzarət etmək üçün siqnallar da daxildir. Bundan əlavə, şassi kontrollerləri MNM-ə nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi ilə əlaqəli məlumatlar göndərir ki, mühərrikin bir dəqiqədəki fırlanmaların sayına və dartma momentinə ETN (elektron yedəkləmə əleyhinə sistemi) tərəfindən nəzarət olunur (Hər modul üçün məlumat fərqli ola bilər).

Nə etməli / Şəbəkə rabitə cihazlarının təmir, dəyişməsi və yoxlanışı
Materiallar

• Əvəz ediləcək hissələr {əriyən qoruyucular, relelər, icra mexanizmləri, ötürücülər, elektrik naqilləri, məftillər və konnektorlar, sensorlar
• Müştəri Razılaşması
• Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısının texniki qulluq üzrə təlimatları və sxemləri
• İşin gedişat diaqramı
• Görüləcək işlərin ardıcıllığı
• Texniki qulluq üzrə yoxlanış aktları, kvotaları

Avadanlıq və alətlər

• Osilloqraf
• Universal diaqnostika avadanlığı
• Multitester
• Əl alətləri, güc alətləri, hava alətləri
• Sökmək və yığmaq üçün xüsusi alətlər

Təhlükəsizlik ∙ Xəbərdarlıq

• Tapşırığa başlamazdan əvvəl təlimin ardıcıllığını təyin edin və tapşırıqla bağlı avadanlığı, alətləri, texniki qulluq üzrə təlimatları və materialları diqqətlə nəzərdən keçirin.
• Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəzlik təlimi keçin, yanğın təhlükəsi ilə əlaqədar yanğınsöndürənləri hazırlayın və yanğın təhlükəsinin qarşını almaq üçün neft kimi tezalışan maddələri ayrıca təhlükəsiz bir yerdə yerləşdirin.
• Tapşırığa və təcrübə üzərində işləməyə başlamazdan əvvəl təcrübənin keçirildiyi ərazini təmizləyin.
• Tapşırığın gedişatında yalnız o məqsədlə istifadə üçün olan alətlərdən istifadə edin və ehtiyatlı olun ki, təcrübə təhlükəsiz və yanğınsız keçsin.
• Şəbəkə rabitəsi cihazının verilənlərini ölçərkən nəqliyyat vasitəsinin texniki qulluq üzrə təlimatlarını və təhlükəsizlik tədbirləri üzrə əməliyyatları oxuduğunuzdan və başa düşdüyünüzdən əmin olun.
• Şəbəkə rabitəsi cihazı dəyişikliklər ehtiyatlı şəkildə ölçmə üsulundan asılı olaraq, rabitə müddətinə və gərginlik şərtlərinə və normal əməliyyatın təsdiqinə əsasən mühakimə edilməlidir.
• Əməliyyat ərzində şəbəkə rabitəsi cihazına müxtəlif məlumatlar daxil olur. Buna görə də, nəqliyyat vasitəsinin vəziyyətinə əsasən nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz olub-olmadığını yoxlamaq zəruridir.
• Bolt və qaykanı bərkidərkən onları artıq güc sərf etmədən müəyyən edilmiş fırlatma momentinə əsasən bərkidin.
• Bütün hissələr ardıcıllıqla sökülüb yığılmalıdır və sökülmüş hissələr qanuna uyğun şəkildə iş masasına yerləşdirilməlidir.
• Təcrübəni bitirdikdən sonra ərazini təmizləyin.

Yerinə yetirmə ardıcıllığı
Bir hissənin təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
1. Ayrıla biləm KNM modulu

(1) Akkumlyatorun mənfi (-) qütbünü ayırın və toqquşma yastığını söküb çıxarın. Akkumlyatoru ayırmazdan əvvəl güc açarını söndürün. Akkumlyatoru qəza yastığından kənarlaşdırın.

(2) Ağıllı açar moduluna, KNM-a (kuzova nəzarət moduluna), maillilik moduluna və teleskopik modula birləşdirilmiş konnektorları, boltları və qaykaları söküb çıxarın. Bundan sonra ağıllı açar modulu (A) və BCM modulu ayrılır.

2. Rabitə qütbü və konnektorun təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı

(1) Elektronik cihazlar bir neçə naqil və konnektordan ibarətdir. Bu konnektorları birləşdirmək müxtəlif problemlərə və komponentlərin zədələnməsinə səbəb ola bilər.
(2) Konnektoru boşluq, kontakt qüsuru, əyilmə, korroziya, çirklənmə, deformasiya və ya zədə əleyhinə yoxlayın.

(3) Konnektoru təmir edin və ya yenisi ilə əvəz edin.
(A) Konnektora daxil edilmiş saxlayıcını açın (dartın/qaldırın).
(B) Alət və nizə bir-birinə toxunduqda, nizə yuxarı olmaqla naqili ox istiqamətində dartın.
(C) Terminalı kənarlaşdırdıqdan sonra milin korreksiyası və nizəni bərpa edin.

(D) Konnektoru yenisi ilə əvəz edərkən və ya rabitə naqillərini təmir edərkən qaynaq dəzgahından istifadə etməklə birləşmələri əridin.

(4) Quraşdırdıqdan sonra konnektoru birləşdirin və naqil və avtomobilin kuzası arasında hər
hansı bir toxunma olub-olmadığını yoxlayın
(5) Akkumulyatoru birləşdirdikdən sonra diaqnostika alətindən istifadə etməklə, K-xətti rabitəsinin olub-olmadığını yoxlayın. Bu zaman skannerdə diaqnostika seçimi olaraq BCM-i seçin və məlumatları yoxlayın.

KWP 2000 konnektorunun təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
1. Qapalı şəraitdə konnektorun müstəqil diaqnostikasının ölçüsü

Bu konnektor nəqliyyat vasitəsi ilə ən yaxın kommunikasiya nöqtəsi olduğu üçün, ölçülərə
buradan başlayın. Nəqliyyat vasitəsinin içində olan rabitə xəttindən istifadə etməklə qüsurlu
modulu və rabitə naqillərini yoxlayın.

2. KWP 2000 konnektorunun söküb çıxarılması

(1) Akkumulyatoru ayırmazdan əvvəl güc açarını söndürün.

(2) Qüsurlu kontakt terminalını (kontakt) blokdan sökün, güc aləti (bərkitmə, əvəz etmə) ilə təmir etdikdən sonra təkrar birləşdirin.

(3) Rabitə dövrəsi konnektorunun terminal dövrəsini təmir etdikdən sonra, nasazlıqların yoxlanması testini həyata keçirin.

(4) Quraşdırdıqdan sonra konnektoru birləşdirin və naqil və avtomobilin kuzası arasında hər
hansı bir toxunma olub-olmadığını yoxlayın.
(5) Akkumulyatoru birləşdirdikdən sonra diaqnostika alətindən istifadə etməklə, K-xətti rabitəsinin olub-olmadığını yoxlayın. Bu zaman skannerdə diaqnostika seçimi olaraq KNM-i seçin və məlumatları yoxlayın.

3 CAN (Kontroller Sahəsinin Şəbəkəsi) təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
1. Rabitə ilə əlaqəli hissələrin dəyişdirilməsi və yoxlanışı (SSB (Başlama Dayanma düyməsi)
ilə əlaqəli problemlər

Rabitə problemləri meydana gəldikdə, rabitə xətlərinin problemləri və rabitə ilə əlaqəli sistemlərin problemləri qarışıq olur.
Buna görə də bu bölmə CAN rabitəsi ilə əlaqədar digər sistemlərin təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı ilə əlaqəlidir.
(1) Müvafiq bloku söküb çıxarmaq üçün elektrik təchizatını söndürün.

(2) Bloku təkrar quraşdırmazdan əvvəl naqillərin və konnektorun terminallarının vəziyyətini yoxlayın.

(3) Təmir və ya əvəzetmədən sonra normal fəaliyyət

Avtomobilinizdə ideal təmizliyi təmin edəcək 14 hiylə

Əvvəlki məqaləMəntiqli düşünmə sənəti – Rolf Dobelli
Növbəti məqaləSon illərin 5 ən uğurlu sexual elmi kəşfləri

Fikirlərinizi bildirin.