Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

373

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. İşıqlandırma sisteminin sökülməsi və quraşdırılması yolu ilə avtomobilin işıqlandırma sisteminin quruluşunu/adını və işləmə prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobilin işıqlandırma sistemini təmir edə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Nəqliyyat vasitəsi istehsalçısının istismar təlimatları
• Əvəzetmə hissələri (əriyən qoruyucular, rele, icra mexanizmləri, lampalar, jqut (naqillər və birləşdiricilər), sensorlar)

Avadanlıq və alətlər:

• Əl alətləri, elektrik alətlər
• Ölçmə və diaqnostika avadanlıqları (lampaların yoxlanması üçün multimetr, ammetr, osilloqraf, fənərlərin yoxlanması üçün cihaz)

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Multimetrdən istifadə qaydaları ilə tanış olun.
• Elektrik cihazları sökərkən və ya birləşdirərkən batareyanın (-) terminalını çıxarın.
• Qısa qapanmaya yol verməmək üçün diqqətli olun.

Duman fənərini dəyişilməsi

1. Duman fənərini sökün.
(1) Batareyanın (-) terminalını sökün.
(2) Ön tərəfin qapağının vintini çıxarın.
(3) Duman işığının konnektorunu sökün.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(4) Duman fənərinin lampasını çıxarın (A).

2. Duman fənərinin quraşdırılması

(1) Duman fənərinin lampasını bərkidin.
(2) Duman fənəri konnektorunu quraşdırın.
(3) Ön tərəfin qapağını quraşdırın.

Fənərlərin dəyişdirilməsi
1. Fənərlərin sökülməsi.

(1) Batareyanın (-) terminalını sökün.
(2) İki fənərin quraşdırma boltlarını boşaldın, konnektoru sökün və lampanın konstruksiyasını sökün (A).

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(3) Bərkidici qısqacın zədələnməsinə yol verməyin (A).

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(4) Lampanın qapağını çıxarın.

(5) Fiksasiya edici yayı sökdükdən sonra, lampanı sökün.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• Fənərləri söndürün.
• Lampanın zədələnməsinə yol verməyin və lampanın orijinal hissələrindən istifadə edin
• Həddən artıq güc tətbiq etməyin.
• Lampanın tam bərkidildiyini yoxlayın (yüksək temperaturun meydana gəlməsi ilə keyfiyyət problemi ilə əlaqədardır).
• Fənərlərin keçiricisi YANILI/SÖNÜLÜ mövqeyinə gətirildikdə qığılcımlar meydana gələ bilər.

2. Fənərin quraşdırılması

(1) Lampanı quraşdırdıqdan sonra, onu yayla bərkidin.
(2) Lampanın qapağını bərkidin.
(3) Birləşdiricini birləşdirdikdən sonra fənəri bərkidin.

Dönmə işığının dəyişdirilməsi

1. Dönmə işığını sökün.

(1) Batareyanın (-) terminalını sökün. Remove the battery (-) terminal.
(2) Üç arxa kombinasiyalı lampaların bərkidici vintini boşaldın, konnektoru sökün və lampa konstruksiyasını sökün.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(3) Arxa kombinasiyalı lampa konstruksiyasını sökün və lampanı dəyişdirin.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(4) Lampanın qapağını kuzovdan sökdükdən sonra, 2 bərkidici muftanı, 2 qapaq muftasını boşaldın, konnektoru, sonra isə lampa konstruksiyasını sökün.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

(5) Kuzovun kombinasiyalı lampa konstruksiyasını, sonra isə lampanı sökün.

2. Dönmə siqnalı indikatorunun bərkidilməsi

(1) Lampanı kuzovun kombinasiya işığına bərkidin.
(2) Kuzovun kombinasiya işığını quraşdırın.
(3) Lampanı arxa kombinasiya işığına bərkidin.
(4) Arxa kombinasiya işığını quraşdırın.

Avtombil (Elektrik) – İşıqlandırma sisteminin diaqnostikası/təmiri

Avtomobilinizdə ideal təmizliyi təmin edəcək 14 hiylə

Əvvəlki məqaləHakimiyyətin 48 qanunu – Robert Greene
Növbəti məqaləKişilər qalstuku hansı səbəbdən geyinirdilər və onun tarixcəsi

Fikirlərinizi bildirin.