Avtombil (Elektrik) – HEV/EV-lərin cərəyanının kəsilməsi

366

Avtombil (Elektrik) – HEV/EV-lərin cərəyanının kəsilməsi

İşin məqsədi:

• Hibrid elektrik cihazın hərəkət vəziyyətini aşağıdakı istismar təlimatlarına əsasən müəyyən edə bilərsiniz.
• İstismar təlimatlarından ətraflı yoxlama siyahısını yoxlayın və nasazlığın səbəbini aşkar etmək üçün diaqnostika avadanlığından istifadə edin.
• Yüksək gərginlikli avadanlıq əməliyyatdan sonra istismar təlimatlarına uyğun şəkildə müvafiq göstəriciyə köklənə bilər.
• İstismar təlimatlarına əsasən, tədrisin məqsədi texniki xidmət zamanı təhlükəni başa düşmək, təhlükəsizlik avadanlığından istifadə etmək və işləməkdir.
• Diaqnostikanın nəticəsindən asılı olaraq, elektrik nəqliyyat vasitəsinin elektrik hissələrinin yoxlanması nəticəsində hissələri dəyişib-dəyişməmək haqqında qərar vermək mümkündür.
• İstismar təlimatlarına uyğun olaraq, siz sökülmə və quraşdırma prosedurunun planını və alətləri hazırlaya bilərsiniz.
• Nasaz hissələr istismar təlimatlarına uyğun şəkildə dəyişdirilə bilər.
• İş istismar təlimatlarındakı təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə aparıla bilər.

Təcrübə materialları:

• Hibrid motor, yüksək-gərginlikli malik batareya, YG (yüksək güc) (1)

Avadanlıq və alətlər:

• Osilloqraf
• Meqaommetr
• Ümumi Diaqnostika Avadanlığı
• Multimetr
• Təhlükəsizlik avadanlıqları (qaz maskaları, toza qarşı qoruyucu maska, təhlükəsizlik eynəkləri, qoruyucu əlcəklər, toza qarşı qoruyucu geyim, işçi geyim)
• Həlledici qurğunun kompensatoru

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Bu tapşırığa başlamazdan əvvəl təcrübi prosedur tərtib edin və təcrübə avadanlığı, alətləri, istismar təlimatlarını və materialları nəzərdən keçirin.
• Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik üzrə təlim keçin və yanğın hallarına qarşı hazırlıqlı olmaq üçün yanğınsöndürənləri hazırlayın, yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün yağ kimi alışabilən maddələri ayrıca təhlükəsiz bir otaqda saxlayın.
• Təcrübi çalışmaya başlamazdan əvvəl və təcrübi çalışma vaxtı təcrübə sahəsinin ətrafını təmizləyin.
• Təcrübi nümayiş zamanı müvafiq alətlərdən istifadə edin və praktika vaxtı təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsinə qarşı diqqətli olun.
• Bolt qaykasını bərkidərkən həddən artıq güc tətbiq etmədən müvafiq dinamometrik açar ilə bərkidin.
• Bütün hissələr sökülmə növbəsinə uyğun şəkildə sökülməli və quraşdırılmalıdır.
• Təlim dərsindən sonra təcrübi sahə ətrafını təmizləyin.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1.HİSG (Hibrid İşə Salma Generatoru)

HİSG ötürücü qayış vasitəsilə dirsəkli valın qasnağına birləşdirilib və mühərriki işə salma və güc meydana gətirmə funksiyalarını yerinə yetirir.

(A) İşə salmaya nəzarət

HEV modelləri elektrik nəqliyyat vasitəsi rejiminə keçdikdə, mühərrik işə düşür.

(B) Mühərrikin sürətinə nəzarət

EV nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən mühərriki və motoru müvafiq şəkildə əlaqələndirmək üçün, HEV motor sürəti ilə sinxronizə etmək məqsədilə mühərrikin sürəti qısa zamanda artmalıdır və bundan sonra mühərrikin ilişmə muftası şok və vibrasiyaları azaltmaq üçün dövrəyə qoşulur.

(C) Yumşaq enişə nəzarət

İşə düşərkən mühərrikin vibrasiyasını minimallaşdırmaq üçün mühərrikin sürətinə nəzarət edilir.

(D) Gücün meydana gəlməsinə nəzarət

Yüksək-gərginlikli batareya səviyyəsi (DS) istinad səviyyəsindən aşağıya düşdükcə mühərrik HİSG vasitəsilə elektrik istehsal edərək, kənar müdaxilə ilə işə salınır. Meydana gəlmiş elektrik enerjisi yüksək-gərginlikli batareya vasitəsilə təchiz olunur.

2. İlişmənin karteri

İlişmənin karterinə nəzarət HEV-in əsas nəzarət texnologiyalarından biridir və nəqliyyat vasitəsi EV rejimində hərəkət edərkən və sonradan mühərrikin enerjisinə qoşularkən, kənar müdaxilə olmadan dayanmış mühərriki hərəkətdə olan HEV motoru ilə əlaqələndirir. İlişmənin karteri mühərrik və HEV motoru arasında mühərrikin gücünü HEV motoru ilə əlaqələndirən əsas hissədir və transmissiya qurğusunun içində yerləşir.

EV rejimi

Vasitəni idarə edərkən güc mənbəyini HEV motordan mühərrikə keçirdikdə, mühərriki tez zamanda işə salmaq və sürətini transmissiyanın aparan val sürətinə çatdırmaq üçün HNB (hidravlik nəzarət bloku) işə salma motoru olan HİSG-ni işə salır. Bu zaman mühərrik və transmissiya sürətləri arasında fərq olmadıqda, işə salma karterini birləşdirmək üçün HNB TNB-na (transmissiyaya nəzarət bloku) hədəf hidravlik təzyiq səviyyəsini müəyyən etmək üçün siqnal ötürür. Hədəf hidravlik təzyiq mühərrikin burucu momenti və transmissiya yağının temperaturu nəzərə almaqla müəyyən olunur və TNB transmissiya klapanındakı işə salma karterinin solenoidinə nəzarət edir.

HNB sıradan çıxdıqda və ya kommunikasiya problemləri meydana gəldikdə, TNB təklikdə işə salma karterinə nəzarət edir. TNB sıradan çıxdıqda və ya işə salma karterinin solenoid klapanı xarab olduqda, işə salma karteri ayrılır, bu halda mühərrik vasitəsilə işə düşmə mümkün deyil və mühərrik HEV motoru ilə hərəkət edir. Mühərrik dayanma vəziyyətindədirsə, o yenidən işə düşür və HNB vasitəsilə yüksək gərginlikli batareyanı doldurur.

3. HNB mübadiləsi

1. Sökmə
(1) Yüksək gərginlikli dövrəni söndürün və aparıcı qayışı sökün.
(2) Boşaltma tıxacını fırladıb çıxarın və inverterin soyuducu mayesini boşaldın.
(3) Soyuducu maye qabını (A) hibrid işə salma generatorundan (HİSG) sökün.
(4) Hibrid işə salma generatorunun (HİSG) yüksək gərginlikli enerji kabeli konnektorunu (A) sökün.

(5) Hibrid işə salma generatorunun (HİSG) sensor birləşdiricisini (A) sökün.
(6) İşə salma kollektorunu və sonra aparıcı qayışı sökün.
(7) Hibrid işə salma generatoru (HİSG) qurğusunu (A) sökün.

4. Quraşdırma

Quraşdırma əks sıra ilə aparılır və yüksək gərginlikli hissələrinin soyuducu mayesinin nəql qaydasına riayət edilməlidir.

Yüksək gərginlikli hissələrin soyuducu mayesini dəyişdirin və deaerasiya edin.

Gil vasitəsi ilə avtomobilin təmizlənməsi

Əvvəlki məqaləBillie Eilish həyat qanunları
Növbəti məqaləValideyinləri homosexual olmuş məşhurlar

Fikirlərinizi bildirin.