Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiri

389

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Havalandırma sisteminin sökülməsi və quraşdırılması yolu ilə avtomobilin havalandırma cihazının quruluşunu/adını/iş prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Havalandırma sisteminin sökülməsi/quraşdırılması yolu ilə havalandırma sistemini müvafiq qaydada təmir edə biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Toz əsgisi
2. Yuyucu yağ
3. R134a soyuducu maddəsi
4. ND–OIL 8 kompressor yağı

Avadanlıq və alətlər:

1. Quraşdırma və sökmə üçün yanacaqla işləyən mühərrik
2. Soyuducu maddənin emal bloku
3. Kollektorun manometri
4. Vakuum nasosu
5. Soyuducu maddənin konteyneri
6. Qaz sızması detektoru
7. Daşına bilən alətlər qutusu dəsti
8. Yüksək performanslı kombinasiyalı qayka açarları dəsti
9. Dinamometrik açar
10. Reversiv xır-xıra kombinasiyalı qayka açarları dəsti
11. 41 hissəli peşəkar 1/2” torslu başlıq dəsti

Mövzu ilə əlaqəli biliklər
KONDENSATOR:

Fəaliyyəti təmin etmək üçün kondensasiya temperaturunu azaldın, çünki R-134a sistemi, adətən, R-12 üçün hazırlanmış sistemlə müqayisədə daha yüksək kondensasiya həcminə malikdir.

KOMPRESSOR:

H-NBR R-134a PAS (proqramlaşdırıla bilən avtomatik sayğac) ilə daha yüksək uyğunluğu təmin edir. R134a ilə istifadəyə uyğun kompressorlar, adətən, soyuducu maddə ilə əlaqəli daha yüksək təzyiqə və müxtəlif sürtkü yağlarına qarşı daha davamlı hazırlanmışlar.

KOMPRESSOR YAĞI:

Mineral yağ R134a maddəsində həll olmur.

ŞLANQ MATERİALI:

Təkmilləşdirilmiş saxlama qabiliyyəti və R-134a ilə həllolma

RÜTUBƏT ÇƏKƏN:

Materiallar rütubətin daha yaxşı udulması üçün dəyişdirilmiş dəliklərin diametrini dəyişmişlər, miqdar 30 q-dan 45 q-a dəyişib.

YÜKSƏK TƏZYİQLİ AYIRICI:

R-134a R-12 ilə müqayisədə eyni kondensasiya temperaturunda daha yüksək boşalma təzyiqinə malikdir.

DOLDURMA GİRİŞLƏRİ:

R-12 ilə səhv salınmamaq üçün R-134a tək doldurma girişinə malikdir. Sistemdən sızıntıları
azaldın və səhv soyuducu maddənin doldurulmasına yol verməyin.

1. Havalandırma sisteminə baxış

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Havalandırma qurğusunda buxarlandırıcıdakı soyuducu maddəyə ötürülən istilik R-134a maddəsinin hərəkəti ilə (maddə kompressorun nasoslama hərəkətləri ilə hərəkət edir) sistem boyu hərəkət edir. Soyuducu maddənin axını istiliyi buxarlandırıcıdan kondensatora daşıyır və istilik buradan atmosferə buraxılır. Buna oxşar şəkildə, kondensatora keçmiş istilik kondensator qabırğaları vasitəsilə ötürülür və atmosferə buraxılır. Radiasiyalı hava axını (nəqliyyat vasitəsinin irəli hərəkəti nəticəsində meydana gələn, kondensatordan keçən hava) istiliyi kondensatordan kənara ötürür. Bu, konveksiyanın daha bir növüdür. Havalandırma sistemlərində avtomobilin içindəki istilik buxarlandırıcının metal qabırğaları ilə soyuducu maddəyə (R134a) ötürülür. Buna oxşar şəkildə, istilik kondensatorun metal qabırğaları vasitəsilə havalandırma sisteminin digər ucundakı daha isti soyuducu maddədən kənara ötürülür ki, burada radiasiya və konveksiya istiliyi kənara daşıyır. İstilik udulduqda, soyuducu maddə buxarlanır və istiliyi kondensatora daşıyır. Bu anda soyuducu maddə yüksək temperatura və yüksək təzyiqə malik olur. Soyuducu maddənin temperaturu kondensatordakı kənar havanın temperaturundan daha yüksək olur.

İstilik daha isti obyektdən daha soyuq obyektə təkrar ötürülür və beləliklə istilik nəqliyyat vasitəsindən kənara buraxılır. İstiliyi kənara buraxdıqda soyuducu maddə təkrar kondensasiya olaraq mayeyə çevrilir və dövran yenidən başlayır. Soyuducu maddədən istifadənin əsas üstünlüklərindən biri odur ki, bu maddə havalandırma sistemi daxilində mövcud olan geniş temperatur və təzyiq aralıqlarında aqreqat halını dəyişməklə dövr etmə xüsusiyyətinə malikdir. Xatırlatma: Soyuducu maddələr dövretmə ərzində iki dəfə hal dəyişdirirlər; kondensatorda qaz halında maye halına və buxarlandırıcıda maye halından qaz halına.

2. Kompressor
(1) Yellənən şaybalı kompressor

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Funksiyası (Ümumi):

Kompressor mühərrik tərəfindən hərəkətə gətirilir. O, buxarlanan soyuducu maddənin (qazın) təzyiqini artırır ki, yüksək təzyiq (yüksək temperatur) vasitəsilə kondensatora ötürülsün. Kondensatorda temperatur aşağı düşdükcə, soyuducu maddə mayeyə çevrilir. Mühərrikin müxtəlif sürətlərinə, ətraf mühit temperaturuna və ya sürücünün seçdiyi daxili temperaturlara uyğunlaşmaq üçün kompressorun ötürmə sürəti dəyişkən olur. Bir çox kompressorlar ötürməni işə salmaq və ya söndürmək qabiliyyətlərinə görə fərqlənirlər. Yellənən şaybalı kompressorlarda porşenlər maili vala birləşdirilmiş lövhəcik şəklindəki yellənən şayba adlanan hissə ilə hərəkətə gətirilirlər. Buna görə də val fırlandıqda, porşenlər irəli və geri hərəkət edirlər (sorulma və sıxılma hərəkətləri). Yellənən şaybalı kompressorlar bir neçə müstəqil porşenlərə, məsələn, 10 silindrə xidmət edən 5 porşenə malik olurlar. Sorulma hərəkətində R134a sistemin aşağı təzyiq sahəsindən (buxarlandırıcıdan) kompressora çəkilir. R134a maddəsinin sorulması əks klapan vasitəsilə baş verir. Bu birtərəfli klapan buxar halındakı soyuducu maddənin silindrə daxil olmasına nəzarət edir. Sıxılma hərəkəti zamanı buxar halındakı R134a sıxılır. Bu, soyuducu maddənin təzyiqini və temperaturunu yüksəldir. Sonra çıxış tərəfinin (boşalma) əks klapanları soyuducu maddənin kondensatora daxil olmasına imkan vermək üçün açılırlar. Çıxış klapanından sonra sistemin yüksək təzyiq sahəsi başlayır.

QEYD:

Kompressorlar yalnız soyuducu maddənin buxarı ilə fəaliyyət göstərmək üçün hazırlanıblar; kompressor daxilində maye halındakı soyuducu maddə kompressorun əks klapanlarını zədələyə bilər. Bəzi kompressorlar kompressorların qıfıl vəziyyətinə düşdükləri hallarda qayışın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün solenoid sarğısına quraşdırılmış termoqoruyuculara malikdirlər.

(2) Dəyişkən yellənən şaybalı kompressor
Funksiyası:

Kompressor mühərrik tərəfindən hərəkətə gətirilir. O, buxarlanan soyuducu maddənin (qazın) təzyiqini artırır ki, yüksək təzyiq (yüksək temperatur) vasitəsilə kondensatora ötürülsün. Kondensatorda temperatur aşağı düşdükcə, soyuducu maddə mayeyə çevrilir. Mühərrikin müxtəlif sürətlərinə, ətraf mühit temperaturuna və ya sürücünün seçdiyi daxili temperaturlara uyğunlaşmaq üçün kompressorun ötürmə sürəti dəyişkən olur.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Bir çox kompressorlar ötürməni işə salmaq və ya söndürmək qabiliyyətlərinə görə fərqlənirlər. Yellənən şaybalı kompressorlarda porşenlər maili vala birləşdirilmiş lövhəcik olan yellənən şayba adlanan hissə ilə hərəkətə gətirilirlər. Buna görə də val fırlandıqda, porşenlər irəli və geri hərəkət edirlər (sorulma və sıxılma hərəkətləri). Yellənən şaybalı kompressorlar bir neçə müstəqil porşen- lərə, məsələn, 10 silindrə xidmət edən 5 porşenə malik olurlar. Sorulma hərəkətində R134a sistemin aşağı təzyiq sahəsindən (buxarlandırıcıdan) kompressora çəkilir. R134a maddəsinin sorulması əks klapan vasitəsilə baş verir. Bu birtərəfli klapan buxar halındakı soyuducu maddənin silindrə daxil olmasına nəzarət edir. Sıxılma hərəkəti zamanı buxar halındakı R134a sıxılır. Bu, soyuducu maddənin təzyiqini və temperaturunu yüksəldir. Sonra çıxış tərəfinin (boşalma) əks klapanları soyuducu maddənin kondensatora daxil olmasına imkan vermək üçün açılırlar. Çıxış klapanından sonra sistemin yüksək təzyiq sahəsi başlayır.

QEYD:

Kompressorlar yalnız soyuducu maddənin buxarı ilə fəaliyyət göstərmək üçün hazırlanmışlar; kompressor daxilində maye halındakı soyuducu maddə kompressorun əks klapanlarını zədələyə bilər. Bəzi kompressorlar qıfıl vəziyyətinə düşdükləri hallarda qayışın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün solenoid sarğısına quraşdırılmış termo qoruyuculara malikdirlər.

(3) İş diaqramı:

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Burada siz kompressora nəzarət mexanizmini görə bilərsiniz. Nəzarət klapanı kompressorun giriş kamerasına, çıxış kamerasına və nəzarət kamerasına birləşdirilib. Nəzarət klapanının açılma və bağlanma təzyiqi giriş təzyiqinin, çıxış təzyiqinin və klapan daxilindəki yayların tarazlığı nəticəsində mexaniki şəkildə meydana gəlir. Soyuma yükü aşağıdırsa, maillik bucağı (ötürmə miqdarı) aşağı düşür. Soyuma yükü yüksəkdirsə, bucaq və ötürmə miqdarı yüksəlir.

(4) Kompressorun ilişmə muftası:

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

İlişmə muftası solenoid sarğısından, qasnaqdan və sıxıcı və lələk/yay lövhəciyindən ibarət bortdan ibarətdir. Solenoid sarğı birbaşa kompressorun gövdəsinə bərkidilib və qasnağın arxasında yerləşir. Qasnaq kompressora yastıq vasitəsilə birləşdirilib və buna görə də müstəqil şəkildə fırlana bilər; mühərrik fırlanmağa başlayan anda yastıq qayış vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Bort kompressorun intiqal valına birləşdirilib və lələk/yay lövhəciyinə malikdir. Soyutmaya ehtiyac duyulduqda, solenoid sarğısına enerji verilir və maqnit sahəsi meydana gələrək, yay lövhəciyi cəzb olunur və beləliklə yastığa birləşir.

Bu vəziyyətdə kompressorun valı hərəkətə gəlir. Buna görə də soyuducu maddə dövr etməyə başlayır və soyuma meydana gəlir. Kompressoru söndürmək üçün solenoidə enerji verilir, maqnit sahəsi aradan qalxır və lələk/yay lövhəciyi qayıdış yayları vasitəsilə yastıqdan ayrılır, beləliklə, lələk/yay lövhəciyi intiqal valına təsir etmədən müstəqil şəkildə hərəkət edir. Kompressorun ilişmə muftasının sarğı dövrəsində təhlükəsizlik məqsədilə termal qoruyucu yerləşdirilib. İstilik müəyyən səviyyəyə çatdıqda (təxminən 180°C), termal qoruyucu partlayır. Bu, solenoidə enerji təminatını dayandırır və qasnaq müstəqil şəkildə hərəkət edərək, ilişmə muftasının yastığını, qasnağı və qayışı zədələmir. Qoruyucu partladıqdan sonra solenoid dəyişdirilməlidir. Meydana gələn istənilən ilişmə muftası sürüşməsinə səhv ara boşluğu və ya ilişmə muftasına aşağı gərginlik ötürülməsi kimi nasazlıqlarla əlaqədar nəzarət edilməlidir. Həddən artıq kiçik ara boşluğu lövhəcikləri cıza bilər; həddən artıq böyük ara boşluğu maqnit sahəsinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Bu hallar yoxlanmışsa və nasazlıq aşkar edilməmişsə, lakin ilişmə muftası işə düşmürsə, dəyişdirilməlidir. Maqnit ilişmə muftasının təxminin axın sərfiyyatı 12 voltda təxminən 3 amperdir. Termal qoruyucunun vəziyyətini müəyyən etmək üçün ilişmə muftasının sarğısının müqavimətini (3.0 – 3.2 Om) yoxlayın və zəruri olduqda, ilişmə muftasının sarğısını dəyişin.

3. Borucuğun quruluşu

Əvvəldə qeyd edilən R134 üçün nəzərdə tutulmuş borucuqlar molekulların daha kiçik ölçüsünə uyğun olaraq daha kiçik olmalıdır. Lakin borucuqlar normal şəraitdə soyuducu maddənin yox olduğu və rütubətin sistemə daxil olduğu hissədir.

R134a maddəsinin yüksək təzyiq xüsusiyyətlərinə görə şlanqlardan sızıntının qarşısını almaq üçün şlanqların orta və daxili qatları dəyişdirilib.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

4. Kondensator

Kondensator borulardan və müvafiq istilik ötürülməsinə nail olmaq məqsədilə geniş istilik ötürmə səthi yaratmaq üçün borulara bərkidilmiş nazik lövhəcikərdən ibarətdir. Kondensator
radiatorun ön hissəsində quraşdırılıb. O, yüksək təzyiqli və yüksək temperaturlu soyuducu maddəni kondensasiya nöqtəsinə qədər soyudur və onu maye halına qaytarır. İsti qaz kondensatora 60-100°C temperaturla daxil olur, lakin 2-3°C soyuduqda belə, soyuducu maddənin xassələrinə uyğun olaraq qaz halından maye halına keçir. Kondensator daxilindəki istilik mübadiləsi havalandırma yolu ilə meydana gəlir. Havanın kondensator qabırğalarının arasından keçməsi ilə kondensatorların səmərəli şəkildə soyuması çox vacibdir. Kir, yarpaqlar, palçıq və ya hər hansı xarici maddə kimi maneələr soyuducu maddənin temperaturunu azaltmağa mane olaraq və istilik və bu hal təzyiqin artması ilə nəticələnəcək.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Normal şəraitdə kondensator avtomobilin radiatorundan daha aşağı temperatura malik olur, lakin əgər kondensatorun səmərəliliyi aşağı düşmüşsə, temperaturu yüksəlir. Temperatur avtomobilin radiatorunun temperaturundan da yüksək ola bilər ki, bu da mühərrikin həddən artıq qızması ilə nəticələnəcək. Kondensator üçün maneələrin təmizlənməsindən başqa texniki xidmətə ehtiyac yoxdur və təmir yalnız kondensatorun avtomobildən çıxarılması ilə yerinə yetirilə bilər.

5. Quruducu

Quruducunun məqsədi maye halına çevrilmiş soyuducu maddəni müvəqqəti olaraq saxlamaqdır. O, həm də soyuducu mayeni kir və rütubətdən təmizləyir. Buxarlandırıcı və kondensatorlardakı termal yük, kompressordakı çevrilmələrin sayı kimi müxtəlif istismar şəraitlərində soyuducu maddə müxtəlif miqdarlarda sistem boyu hərəkət edir. Bu dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün quruducu blok quraşdırılır. Kondensatordan daxil olan maye burada toplanır və saxlanır, beləliklə, yalnız zəruri miqdarda soyuducu maddə havanı soyutmaq üçün buxarlandırıcıya hərəkət edir. Bundan əlavə, quruducu dövrandan müəyyən qədər suyu xaric edir, adətən suyun miqdarı 6-12q təşkil edir və miqdar temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Aşağı temperaturlarda miqdar daha yüksək olur.

Quruducu vasitə: R12 sistemlərində rütubəti aradan qaldırmaq üçün silikon geldən quruducu vasitə kimi istifadə olunur, lakin R134a sistemlərində zeolit quruducu vasitə kimi istifadə edilir.

6. Genişləndirici klapan

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Təməl olaraq, biz iki növ soyuducu sistem fərqləndirə bilərik.

TGK növü: Termal genişləndirici klapan növü

İMDŞ növü: ilişmə muftasının dövretmə şırnaqlı növü

Yuxarıdakı cədvəl komponentlərdəki və iş prinsiplərindəki bəzi fərqləri təqdim edir.

7. İMDŞ soyuducu maddənin dövranı və komponentləri

Genişləndici klapan nəzarətindən fərqli olaraq maye soyuducu maddə sabit drossel qapağı ilə buxarlandırıcıya daxil olur. Bu sabit şırnaq buxarlandırıcıya yaxın hissədə mayenin dövretmə xəttində yerləşir və gövdənin giriş və çıxış borusunda yerləşən filter ekranlarına malikdir. Maye soyuducu maddə sabit şırnaqlı boruda buxarlanmağa başlayır, çünki bu uyğun soyuma dərəcəsinə nail olmaq üçün müvafiq miqdarda soyuducu maddənin buxarlandırıcıya daxil olmasına imkan verir. Sabit şırnaqdan sonra soyuducu maddənin halı 100% maye olur. Mayenin təzyiqi düşdükdə qaynamağa başlayır və bununla da istiliyi udur.

Bu istilik buxarlandırıcının soyuducu qabırğalarının üstündən keçən havadan ayrılır və hava soyuyur. Təzyiq keçiricisi buxarlandırıcıya daxil olan soyuducu maddənin miqdarına nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Keçiricinin kontaktları açıq olduqda və ilişmə muftasının sarğısı enerji ilə təchiz olunmadıqda, havalandırma sisteminin ilişmə muftası ayrılır və kompressor işləmir. Keçirici kontaktları bağlı olduqda, kompressorun maqnit ilişmə muftası enerji ilə təchiz olunur və havalandırmanın ilişmə muftası kompressoru ilə salmaq üçün hərəkətə keçir. Sabit şırnaqlı boru qurğusu xəttən sökülə bilməz və buna görə də texniki xidmət göstərmək mümkün deyil. Sabit şırnaqlı boru kompressor dəyişdirildikdə əvəz edilməlidir.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Akkumulyator (İMDŞ): Akkumulyator soyuducu maddənin dövranının aşağı təzyiq sahəsində yerləşir. Akkumulyatorun girişi sorma xətti vasitəsilə buxarlandırıcının əsas çıxış borusuna birləşdirilib. Soyuducu maddə giriş borusu vasitəsilə akkumulyatorun kanistrinə daxil olur. Yağ kanistrin dibində ayrılır. Soyuducu maddə quruducu vasitədən keçir, burada su və rütubət ayırd edilir və aşağıdakı plastik qapağa toplanır. Sonra maddə U-borusundan keçərək, kompressor vasitəsilə sorulur. Kiçik diametrik yağın qayıdış dəliyi kanistrin dibində yerləşir. Bu dəlik yağın nəzarət olunan sürətdə sorma xəttinə daxil olmasına imkan verir. Kir və rütubətin yağın qayıdış dəliyinə daxil olmasına mane olmaq üçün dəliyə süzgəc yerləşdirilib.

* İMDŞ: İlişmə Muftasının Dövretmə Şırnaqlı Növü

8. Genişləndirici klapanın daxili müvazinətləşdirici növü

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Genişləndirici klapanın çıxışı həddən artıq kiçikdirsə, avtomobilin daxili hissəsi kifayət qədər soyumayacaq. Həddən artıq genişdirsə, buxarlandırıcıda qırov əmələ gələrək soyumanın səmərəliliyini aşağı salacaq. Buna görə də bu kiçik pulverizasiya dəliyinin ölçüsünə müxtəlif şəraitlərə uyğun şəkildə nəzarət etmək lazımdır. Genişləndirici klapan həm də bu pulverizasiya dəliyinin tənzimləyicisi kimi xidmət edir. Buxarlandırıcının çıxışında soyuducu qazın həddən artıq qızmasından asılı olaraq, TGK buxarlandırıcıya daxil olan soyuducu maddənin miqdarını uyğunlaşdırır (müvafiq istismar şəraitindən asılı olaraq), beləliklə, buxarlandırıcının istilik mübadiləsi səthindən optimal səviyyədə istifadə olunacaq. TGK soyutma dövranının yüksək və aşağı təzyiq sahələri arasında və buxarlandırıcıdan əvvəl quraşdırılıb. Soyuducu maddənin (buxarlandırıcını tərk edən) temperaturu artsa, genişləndirici klapanın termostatındakı soyuducu maddə genişlənir və soyuducu maddənin buxarlandırıcıya axını yüksəlir. Soyuducunun temperaturu azalsa, termostatdakı həcmi azalır və buxarlandırıcıya axını aşağı düşür. Daha əvvəldə göstərildiyi kimi, genişləndirici klapan iki növə ayrılır: xarici müvazinətləşdirici növ və daxili müvazinətləşdirici növ.

Termal genişləndirici klapan üç qüvvənin qarşılıqlı təsiri ilə tənzimlənir:

1. Sensor xəttindəki təzyiqlə, bu təzyiq həddən artıq qızmış soyuducu maddənin temperaturundan asılıdır, diafraqmanın açılma gücünə təsir edir (PF).
2. Buxarlandırıcının təzyiqi diafraqmaya (PE) əks istiqamətdə təsir göstərir.
3. Nizamlayıcı yayın təzyiqi (PS); buxarlanma təzyiqi ilə eyni istiqamətdə təsir göstərir.

Genişləndirici klapanın xarici müvazinətləşdirici növü

Xarici müvazinətləşdirici növ buxar halındakı soyuducu maddə ilə doldurulmuş termal kapilyar borucuqdan, diafraqmanın güc elementindən, tarazlaşdırıcı yaydan, xarici müvazinətləşdirici təzyiq borusundan, klapan yəhərini aktivləşdirən iynədən, ölçmə klapanından, giriş nöqtəsindən və ekran və çıxış nöqtəsindən təşkil olunub. Bu növ daxili müvazinətləşdirici növdən onunla fərqlənir ki, xarici müvazinətləşdirici növ yalnız sensor lampasına yox, həm də buxarlandırıcının çıxışına birləşdirilmiş əlavə borudan ibarətdir. Bu boru vasitəsilə təzyiq çıxış temperaturunun müəyyən olunduğu yerə çox yaxın yerləşmiş çıxışda müəyyən oluna bilər. Bu hal, xüsusilə, buxarlandırıcının daxili müqavimətə malik olduğu vəziyyətdə daha dəqiq nəzarətə imkan verir.

Yuxarıdakı diafraqma kamerası buxarlandırıcının çıxış temperaturunu əks etdirir və çıxış temperaturunu çıxış təzyiqi ilə qarşılaşdıraraq, diferensial fəaliyyətə imkan verir. Çıxış temperaturu istilik sensoru borusuna təsir edir ki, bu da diafraqmanın üst hissəsinə göstərilən təzyiqi müvafiq surətdə dəyişir. Bu təzyiq klapandan keçən soyuducu maddənin miqdarını artırmaq üçün soyuducu maddənin girişini açmağa çalışır. Yay qüvvəsi ilə birlikdə çıxış təzyiqi diafraqmanın alt hissəsinə təsir edərək, girişi bağlamağa çalışır. Bu qüvvələrin tarazlığı girişin düzgün miqdarda açılmasına səbəb olur və beləliklə, soyuducu maddənin zəruri miqdarı buxarlandırıcıya daxil olur.

9. Buxarlandırıcı

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Aşağı təzyiqli soyuq soyuducu maddə ölçülmüş miqdarlarla buxarlandırıcı vasitəsilə kompressorun sorucu bölməsi tərəfindən çəkilir. Avtomobilin çöl hissəsindən daxil olan isti hava ventilyator ilə sarğılara ötürülür və isti hava və soyuq soyuducu maddə arasındakı temperatur fərqi istiliyin isti havadan soyuq mayeyə keçməsinə səbəb olur. Maye havadan istiliyi udduqca, soyuducu maddə buxarlanmağa başlayır. Soyuducu maddə tamamilə buxarlandıqda doyma nöqtəsinə çatır, lakin buxar çölə çıxmazdan əvvəl bir neçə sarğıdan keçməli olduğu üçün daha çox istilik udur. Bu hal həddən çox qızdırma adlanır. Havadakı rütubətin kondensasiyası eyni zamanda havadan temperaturunun azalması ilə müşayiət olunur. Bu su kondensatı buxarlandırıcı qurğudan drenaj olunur və drenaj boruları vasitəsilə boşaldılır. Bir çox hallarda kondensat avtomobil durma vəziyyətinə keçdikdən və üfürücünün dayanaraq avtomobilin altında kiçik yük meydana gətirdikdən sonra buxarlandırıcıdan boşalacaq. Bu təbii haldır və səbəbinin araşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Buxarlandırıcı üçün müntəzəm texniki xidmətə ehtiyac yoxdur, lakin pis qoxu aşkar olunduqda buxarlandırıcı vaxtaşırı təmizlənməlidir.

10. Soyuducu maddənin axınına nəzarət

İşləyən sistemin buxar təzyiqi sabit olduqda, PF=PS bərabərliyi təmin olunacaq. Bu halda iynə klapanının açılması sabit olacaq (hazırkı şəraitdə) və sabit soyuducu maddə axını təmin
olunacaq.

PF / PE = PS / PE: Sabit soyuducu maddə axını: buxarlandırıcıdakı soyuducu maddənin miqdarı azalsa, soyuducu maddə daha tez buxarlanacaq. Buna görə də müvazinətləşdirici dövrədə temperatur yüksələrək, yuxarı diafraqma kamerasındakı qazın genişlənməsinə səbəb olur və klapan açılır. Bu hal daha çox miqdarda soyuducu maddənin buxarlandırıcıya axmasına səbəb olur. PF / PE<PS: Soyuducu maddənin axını artacaq. Əksinə, buxarlandırıcıdakı soyuducu maddənin miqdarı yüksəldikcə, soyuducu maddə daha yavaş buxarlanacaq. Müvazinətləşdirici dövrədəki temperatur aşağı düşərək, klapanın bağlanmasına səbəb olacaq. Bu hal daha az miqdarda soyuducu maddənin dövr etməsi ilə nəticələnəcək.

PS>PF / PE:Soyuducu maddənin axını azalacaq

Havalandırmanın iş mərhələləri

Soyuducu maddənin dövranı aktivləşdirildikdə, yəni, havalandırma sistemi işə salındıqda; kompressor soyuq, qazlaşmış soyuducu maddəni buxarlandırıcıdan çəkir, sıxır və kondensatora ötürür. Sıxılma qazın temperaturunu yüksəldir. Kondensasiya nöqtəsinə çatdıqda (təzyiqdən asılıdır, qaynama nöqtəsi cədvəlinə istinad edin), soyuducu maddə kondensasiyaya uğrayır və mayeyə çevrilir. Kondensatordan daxil olan tamamilə mayeləşmiş soyuducu maddə quruducu bloka bərkidilmiş çənə toplanır. Bu qurğunun funksiyası odur ki, yalnız rütubətdən tamamilə təmizlənmiş maye buxarlandırıcıya ötürülsün. Sonra soyuducu maddə genişləndirici klapana doğru axır.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Yüksək təzyiqli mayeləşmiş soyuducu maddə buxarlandırıcıya daxil olur, bu zaman təzyiq aşağı düşür və soyuducu maddə buxarlanır. Buxarlanma üçün zəruri istilik buxarlandırıcının nazik lövhəciklərindən keçən havadan əldə olunur və beləliklə, hava soyumuş olur. Buxarlandırıcıdan çıxan tamamilə qazlaşmış soyuducu maddə kompressor tərəfindən çəkilir və təkrar sıxılır. Soyuducu maddənin dövranı başa çatır.

11. Qızdırıcı aqreqat

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Mühərriki soyudan maye qızdırıcının radiatorundan keçdikdə, soyuducu mayedən ayrılan istilik qızdırıcı radiatorun qabırğalarından keçən daha sərin havaya ötürülür. Soyutma və isitmə sistemlərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində temperatur arzuolunan, rahat səviyyəyə uyğunlaşdırıla bilər.

Elektrik zənciri

Blower and A/C controls – Üfürücü və kondisionerə nəzarət sistemi

Hansı elektrik hissələrin havalandırmada iştirak etdiyini müəyyən etmək üçün elektrik naqillərinin sxeminə nəzər salaq: məsələn, ətraf mühitin temperatur sensoru, YKS (yüksək keyfiyyət sistemi) sensoru, havalandırma relesi və s. İndi isə ayrı-ayrılıqda bu hissələrə baxaq.

12. İkiqat təzyiq keçiricisi

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Qeyri-normal şərait (həddən aşağı və ya yüksək təzyiq) aşkar olunduqda, ikiqat təzyiq keçiricisi elektro-maqnit ilişmə muftasını (EMİM) SÖNDÜRMƏKLƏ kompressoru SÖNDÜRƏN təhlükəsizlik cihazıdır.

Havalandırma qurğusunu doldurma sisteminin təmiri
Repair Air-Conditioning Chraging System
■ SOYUDUCU SİSTEMƏ TEXNİKİ XİDMƏT
TƏMƏL BİLİKLƏR
SOYUDUCU AGENTİN BƏRPA EDİLMƏSİ

Havalandırma qurğusundan HFC-13134a(R-134a)-nı kənarlaşdırmaq üçün yalnız U.L siyahısında olan və SAE (Avtomobil Mühəndisləri Cəmiyyəti) J2210 tələblərinə cavab verən xidmət avadanlıqlarından istifadə edin.

DİQQƏT :

– Havalandırma sistemi üzrə soyuducu agent və ya yağlayıcı materialın buxarı gözlərinizi, burnunuzu və ya boğazınızı qıcıqlandıra bilər.
– Xidmət avadanlığını qoşarkən ehtiyat olun.
– Soyuducu agent və ya buxarın nəfəsinizə getmədiyindən əmin olun.

Əgər qurğuda təsadüfi axıntı halı meydana gələrsə, xidmətə davam etməzdən əvvəl iş yerini havalandırın.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik haqqında əlavə məlumatlar soyuducu agentin və ya yağlayıcı materialın istehsalçısından əldə edilə bilər.

1. R-134a soyuducu agentini qoşun.

Bərpa/Utilizasiya/Doldurma Sistemini (A) avadanlıq istehsalçısının təlimatlarına əsasən, göstərilən şəkildə yüksək təzyiqli xidmət portuna (B) və aşağı təzyiqli xidmət portuna (C) qoşun.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

2. Bərpa prosesi bitdikdən sonra havalandırma sistemindən kənarlaşdırılan soyuducu yağın miqdarını ölçün. Doldurmadan əvvəl havalandırma sisteminə eyni miqdarda yeni soyuducu yağ əlavə edildiyindən əmin olun.

QURĞUNUN EVAKUASİYASI

Havalandırma qurğusundan HFC-13134a(R-134a) agentini kənarlaşdırmaq üçün yalnız U.L siyahısında olan və SAE J2210-un tələblərinə cavab verən xidmət avadanlıqlarından istifadə edin.

DİQQƏT:

– Havalandırma sistemi üzrə soyuducu agent və ya yağlayıcı materialın buxarı gözlərinizi, burnunuzu və ya boğazınızı qıcıqlandıra bilər.
– Xidmət avadanlığını qoşarkən ehtiyatlı olun.
– Soyuducu agent və ya buxarın nəfəsinizə getmədiyindən əmin olun.

Əgər qurğuda təsadüfi axıntı halı meydana gələrsə, xidmətə davam etməzdən əvvəl iş yerini havalandırın.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik haqqında əlavə məlumatlar soyuducu agentin və ya yağlayıcı materialın istehsalçısından əldə edilə bilər.

1. Havalandırma qurğusu quraşdırılarkən və ya təmir edilərkən atmosferə açıldıqda, o R-134a soyuducu Bərpa/Utilizasiya/ Doldurma Sistemi vasitəsilə evakuasiya edilməlidir. (Qurğu bir neçə gün açıq qalsa, quraşdırıcı/quruducu yenisi ilə əvəz olunmalıdır və qurğu bir neçə saat ərzində evakuasiya edilməlidir).

2. Bərpa/Utilizasiya/Doldurma Sistemini (A) avadanlıq istehsalçısının təlimatlarına əsasən, göstərilən şəkildə yüksək təzyiqli xidmət portuna (B) və aşağı təzyiqli xidmət portuna (C) qoşun.

3.Əgər aşağı təzyiq 10 dəqiqə ərzində 93.3 Kpa-dan (700 mmHg, 27.6 in.Hg) yuxarı olmazsa, deməli, böyük ehtimalla qurğuda sızıntı mövcuddur. Qurğunu qismən yükləyin və sızıntı ehtimalını yoxlayın (Sızıntı sınağının nəticəsinə baxın).

4. Aşağı təzyiq klapanını aşağı təzyiq xidmət portundan sökün.

QURĞUNUN DOLDURULMASI

Havalandırma qurğusundan HFC-13134a(R-134a) agentini kənarlaşdırmaq üçün yalnız U.L siyahısında olan və SAE J2210-un tələblərinə cavab verən xidmət avadanlıqlarından istifadə edin.

DİQQƏT:

– Havalandırma sistemi üzrə soyuducu agent və ya yağlayıcı materialın buxarı gözlərinizi, burnunuzu və ya boğazınızı qıcıqlandıra bilər.
– Xidmət avadanlığını qoşarkən ehtiyat olun.
– Soyuducu agent və ya buxarın nəfəsinizə getmədiyindən əmin olun.

Əgər qurğuda təsadüfi axıntı halı meydana gələrsə, xidmətə davam etməzdən əvvəl iş yerini havalandırın.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik haqqında əlavə məlumatlar soyuducu agentin və ya yağlayıcı materialın istehsalçısından əldə edilə bilər.

1. Bərpa/Utilizasiya/Doldurma Sistemini (A) avadanlıq istehsalçısının təlimatlarına əsasən, göstərilən şəkildə yüksək təzyiqli xidmət portuna (B) və aşağı təzyiqli xidmət portuna (C) qoşun.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

2. Qurğunun bərpa edilməsi zamanı kənarlaşdırılan eyni miqdarda soyuducu yağını qurğuya soyuducu yağ əlavə edin. Yalnız qurğuya uyğun olan soyuducu yağdan istifadə edin. Sistemi
R-134a soyuducu agenti olmaqla, 17.6 ± 0.88 (500 ± 25g) səviyyəsinə qədər yükləyin. Sistemin həddən artıq yüklənməsi kompressorun zədələnməsi ilə nəticələnə bilər.

SOYUDUCU AGENTİN SIZINTI SINAĞI

Soyuducu agentin sızıntı şübhəsi yarandıqda və birləşdirici hissələrin sökülməsi, boşalması və ya qoşulması ilə müşayiət olunan servis əməliyyatları apardıqda həmişə elektron sızma detektoru ilə sızıntı sınağını həyata keçirin.

QEYD:

Sızma detektorunu lazımi qaydada istifadə etmək üçün istehsalçı tərəfindən təmin edilmiş təlimatı oxuyun.

Əgər qaz sızıntısı aşkarlansa, işə aşağıda göstərilən qaydalara uyğun şəkildə davam edin:

1. Birləşdirici hissələrin qoşulmalarındakı burucu momenti yoxlayın və həddən artıq boş olduqda onu lazımi fırlanma momentinə uyğun bərkidin. Sızma detektoru ilə qaz sızmasını yoxlayın (A).

2. Əgər birləşdirici hissələrin bərkidilməsindən sonra sızma davam etsə, soyuducu agenti qurğudan boşaldın, birləşdirici hissələri bir-birindən ayırın və onların oturacaqlarının zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayın. Yüngül zədələr olduqda belə, zədələnən hissə həmişə yenisi ilə əvəz olunmalıdır.

3. Kompressorun yağını yoxlayın və ehtiyac olarsa yağ əlavə edin.

4. Qurğunu yükləyin və qaz sızmasını yenidən yoxlayın. Əgər heç bir sızıntı aşkarlanmazsa,
qurğunu evakuasiya edin və yenidən yükləyin.

SOYUDUCU AGENTİN BOŞALDILMA PROSEDURU

1. Təzyiqi ölçmək üçün manometri qurğuya qoşun.
2. Mərkəzdə yerləşən rezin borunun açıq qalan tərəfinə dəsmal yerləşdirin.
3. Soyuducu agenti boşaltmaq üçün yüksək təzyiq klapanını yavaş-yavaş açın.

DİQQƏT:

Soyuducu agentin boşalması sürətli baş versə, kompressorun yağı qurğudan axıb qurtara bilər.

4. Dəsmalda yağ ləkəsi olub-olmadığını yoxlayın. Ləkə varsa, klapanı ehtiyatla bağlayın.

5. Təzyiqi ölçmək manometrinin göstərişi 3.5 kq/sm2-dən aşağı düşsə, yavaş-yavaş aşağı təzyiq klapanını açın.

6. Qurğunun təzyiqini manometrin göstərişi 0 kq/sm2 -ı göstərənə qədər aşağı salmaq üçün yüksək və aşağı təzyiq klapanlarını yavaş-yavaş açın.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

SOYUDUCU AGENTİN EVAKUSİAYASI
QEYD:

Qurğu hər dəfə açıldıqda havalandırma sistemi evakuasiya edilməlidir. Evakuasiya qurğuya daxil ola biləcək hər hansı hava və nəmin sistemdən kənarlaşdırılması üçün zəruridir. Hər hansı bir komponent quraşdırıldıqdan sonra, qurğu təxminən 15 dəqiqə evakuasiya edilməlidir. Təmir etmək üçün açılan işlək komponentin evakuasiyası isə 30 dəqiqə olmalıdır.

1. Mühərrik sönülü olmalıdır.
2. Təzyiqi ölçmək üçün manometri kompressora qoşun. Yüksək və aşağı təzyiq klapanlarının hər ikisini bağlayın.
3. Soyuducu agentin qurğudan boşaldıldığındam əmin olun.
4. Mərkəzdə yerləşən rezin borunu vakuum nasosunun girişinə birləşdirin.
5. Vakuum nasosunu işə salın və sonra yüksək və aşağı təzyiq klapanlarını açın.
6. Təxminən on dəqiqədən sonra manometrin aşağı təzyiq göstərişinin vakuumda 94,39 kPa-dan (0.96 kq/sm2, 13.7 psi) yuxarı olub-olmadığını yoxlayın. Əgər mənfi təzyiq əldə edilməzsə, onda sistemdə sızma mövcuddur. Bu halda, sızmanı qarşısını aşağıdakı kimi ala bilərsiniz:

a. Boru kəmərinin klapanlarını bağlayın və vakuum nasosunu söndürün.
b. Qurğunu bir qutu soyuducu agent [təxminən 0.4 kq (0.9 lb)] ilə doldurun. Soyuducu agentin
doldurulması bölməsinə istinad edin.
c. Soyuducu agent sızıntısı olub-olmadığını sızma detektoru ilə yoxlayın.
Aşkar etdiyiniz sızıntıları təmir edin. Soyuducu agentin sızmasının yoxlanması bölməsinə istinad edin.
d. Soyuducu agenti yenidən boşaldın və sonra qurğunu evakuasiya edin. Sızmaya rast gəlməsəniz, qurğunu evakuasiya etməyə davam edin.

7. Vakuum nasosunu işə salın.

8. 94.39 kPa (0.96 kq/sm2, 13.7 psi) təzyiq əldə etmək üçün boru kəmərinin hər iki təzyiq klapanını açın.

9. Boru kəmərinin aşağı təzyiqi 94.39 kPa (0.96 kq/sm2, 13.7 psi) göstərdikdən sonra, evakuasiyanı 15 dəqiqə davam etdirin.

10. 15 dəqiqə evakuasiya etdikdən sonra, boru kəmərinin hər iki təzyiq klapanını bağlayın və vakuum nasosunu söndürün. Rezin borunu vakuum nasosundan ayırın. Qurğu indi doldurulmaq üçün hazır olmalıdır.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

SOYUDUCU AGENTİN SERVİS KRANININ TƏNZİMLƏNMƏSİ:

1. Klapanı soyuducu agentin konteynerinə qoşmazdan əvvəl tutacağı saat əqrəbinin əksi istiqamətində tam burun.

2. Disk ən yüksək mövqeyə yüksələnədək saat əqrəbinin əksi istiqamətində döndərin.

3. Mərkəzdə yerləşən rezin borunu klapanın birləşdirici hissəsinə qoşun. Diski əl ilə saat əqrəbi istiqamətində tam burun.

4. Möhürlənmiş tərəfdə dəlik əmələ gətirmək üçün tutacağı saat əqrəbi istiqamətində döndərin.

5. Mərkəzdə yerləşən rezin borunu hava ilə doldurmaq üçün tutacağı saat əqrəbinin əksi istiqamətində tam döndərin. Yüksək və aşağı təzyiq əl klapanlarını açmayın.

6. Boru kəmərində təzyiqi ölçmək üçün manometrin mərkəz qoluna birləşmiş mərkəzdə yerləşən rezin borunun qaykasını boşaldın.

7. Bir neçə saniyəlik havanın çıxmasına şərait yaradın və sonra qaykanı bərkidin.

SOYUDUCU AGENTİN QURĞUYA DOLDURULMASI (BUXAR)
QEYD:

Bu addım qurğunun aşağı təzyiq tərəfinin soyuducu agentin buxar vəziyyətində doldurulmasından ibarətdir. Soyuducu agentin konteynerinin sağ tərəfi yuxarı doğru yerləşdirildikdə, soyuducu agent qurğuya buxar olaraq daxil olacaq.

1. Soyuducu agentin qutusunun kranını Soyuducu Agentin Servis Kranının Tənzimlənməsi bölməsində təsvir olunan şəkildə quraşdırın.

2. Aşağı təzyiq klapanını açın. Klapanı elə nizamlayın ki, aşağı təzyiq göstəricisi 412 kPa-dan (4.2 kq/sm2 60 psi) yuxarı olmasın.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

3. Konteynerdəki buxar təzyiqini qurğudakı buxar təzyiqindən azca yuxarı saxlamaq üçün soyuducu agenti isti su (maksimum temperatur 40°C və ya (104°F)) olan qazana qoyun.

4. Mühərriki fırlanmaların sayının yüksək olduğu boş gediş rejimində işə salın və havalandırma sistemini yandırın.

DİQQƏT:

Maye soyuducu agentin sorucu tərəfdən qurğuya dolmasının qarşısını almaq üçün konteyneri şaquli vəziyyətdə yerləşdirdiyinizdən əmin olun, əks halda kompressorun zədələnə bilər.

5. Qurğunu müəyyən edilmiş miqdarda doldurun. Sonra aşağı təzyiq klapanını bağlayın.

Müəyyən edilmiş miqdar:
FURQON: 1200 ± 25q (R-134a)
FURQON-QOŞQU, YÜK MAŞINI: 650 ± 25q (R-134a)

Soyuducu agentin dolma sürəti yavaş olduqda, soyuducu agentin qutusunu təxminən 40°C (104°F) qızdırılmış suya salın.

XƏBƏRDARLIQ

• Soyuducu agentin qutusu heç bir halda 52°C-dən (126°F) artıq temperaturda olan suda isidilməməlidir.
• Qutunu isitmək üçün heç vaxt lehimləyici lampa və ya sobadan istifadə edilməməlidir.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

SOYUDUCU AGENTİN QURĞUYA DOLDURULMASI (MAYE)
QEYD:

Bu addım qurğununun yuxarı təzyiq tərəfinin soyuducu agentin maye vəziyyətində doldurulmasından və boşaldılmasından ibarətdir. Soyuducu agentin konteynerinin tərsinə tutulduqda, soyuducu agent qurğuya maye formasında daxil olacaq.

DİQQƏT:

Qurğunu yüksək təzyiq tərəfdən doldurduqda mühərriki heç vaxt işə salmayın. Qurğu maye soyuducu agent ilə doldurulduqda aşağı təzyiq klapanını açmayın.

1. Qurğu evakuasiya edildikdən sonra yuxarı və aşağı təzyiq klapanlarının hər ikisini tamamilə bağlayın.

2. Soyuducu agentin qutusunun kranını “Soyuducu Agentin Servis Kranının Tənzimlənməsi”
bölməsində təsvir olunduğu kimi quraşdırın.

3. Yüksək təzyiq klapanını tam açın və konteyneri tərsinə tutun.

4. Soyuducu agenti tərəzidə çəkdikdən sonra qurğunu müəyyən edilmiş miqdarda doldurun.
Qurğunun həddən artıq doldurulması boşalma təzyiqinin (yüksək tərəf) qalxmasına səbəb olacaq. Sonra yüksək təzyiq klapanını bağlayın.

Müəyyən edilmiş miqdar:
FURQON : 1200 ± 25q
FURQON-QOŞQU, YÜK MAŞINI : 650 ± 25q

QEYD:

Qurğunun tam dolması qəbuledici nəzarət şüşəsində heç bir köpüyün olmaması ilə müəyyən olunur.
Aşağı təzyiq manometrinin heç nə göstərməməsi qurğunun məhdud işləməsindən və təmirə ehtiyacı olmasından xəbər verir.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

5. Qurğuya müəyyən edilmiş miqdarda soyuducu agent doldurulduqdan sonra boru kəmərinin təzyiq manometrinin klapanını bağlayın.

6. Sızma detektorundan istifadə etməklə, qurğuda heç bir sızıntının olmadığından əmin olun. Soyuducu Agentin Sızmasının Yoxlanılması bölməsinə istinad edin.

QEYD:

Boru kəmərinin təzyiqini ölçmək üçün istifadə olunan manometri ayırmazdan əvvəl istismar
göstəricilərinin təhlilini aparmaq tövsiyə olunan servis əməliyyatıdır.

KOMPRESSORUN YAĞ SƏVİYYƏSİNİN YOXLANMASI

Kompressor işlək vəziyyətdə ikən kompressoru yağlamaq üçün istifadə olunan yağ qurğuda dövr edir. Qurğudakı hər hansı bir komponenti yenisi ilə əvəz edərkən və ya yüksək miqdarda qaz sızması meydana gəldikdə yağın müvafiq miqdarını saxlamaq üçün yağ əlavə edin.

YAĞIN TƏNZİMLƏNMƏSİ

1. Yağın tərkibində rütubət, toz, metal qırıntıları və s. olmamalıdır.
2. Rütubət tərkibi 20 ppm-dən artıq olmamalıdır.
3. Yağları bir-biri ilə qarışdırmayın.
4. Hava ilə uzun müddət təmas yarandıqda yağdakı tərkibindəki rütubətin miqdarı artır.
İstifadə etdikdən sonra konteyneri dərhal möhürləyin.

YAĞIN QAYTARILMASI ƏMƏLİYYATI

Yağ və soyuducu agent arasında oxşarlıq mövcuddur. Belə ki, normal əməliyyat şərtləri altında qurğudakı yağın bir hissəsi soyuducu agent ilə yenidən dövr edir.

Buna görə də, qurğudakı yağın miqdarının yoxlanması və ya qurğudakı hər hansı bir komponentin yenisi ilə əvəz olunması zamanı kompressor yağın qaytarılması əməliyyatından əvvəl işə salınmalıdır.

Bu proses aşağıdakı kimidir:

1. Qurğudakı soyuducu agentin miqdarı azalsa, onu təyin edilmiş miqdarda yükləyin.
2. Buxarlandırıcı kompressoru “YÜKSƏK” rejimdə işə salın.
3. Qurğunu işə salmaq üçün kompressoru dəqiqədə 800 və 1200 fırlanma sayı arasında ən az 20 dəqiqə işlədin.

YAĞIN YOXLANMASI ARALIQLARI

Mühərrik yağında olduğu kimi, kompressorun yağının tez-tez yoxlanması və dəyişdirilməsi zəruri deyil. Bununla belə, aşağıda göstərilən hallarda kompressorun yağı yoxlanmalı və ona yağ əlavə olunmalı və ya yenisi ilə dəyişdirilməlidir.

1. Kompressor, soyutma bölməsi, kondensator və ya maye çəni yenisi ilə əvəz olunduqda;

2. Soyutma dövrəsində rezin borulardan və ya boru kəmərlərindən və s. qaz sızması meydana gəldikdə;
3. Kompressordan qaz və ya yağ sızması meydana gəldikdə;
4. Soyutma dövrəsindən qəflətən soyuducu agent buraxıldıqda;
5. Soyutma dövrəsində yağla əlaqədar hər hansı problem meydana gəldikdə.

YOXLAMA PROSEDURU

İstifadə olunmuş qurğuya daxil edildikdə, kompressorun yağı aşağıda göstərilən ardıcıllıqla
yoxlanılmalıdır.

1. Yağın qaytarılması əməliyyatını yerinə yetirin. “Yağın qaytarılması əməliyyatı” bölməsinə istinad edin.
2. Kompressoru nəqliyyat vasitəsindən kənarlaşdırın.
3. Yağı qurğunun birləşmə portlarından boşaldın.

4. Xaric edilmiş yağı ölçmə silindri ilə ölçün.
5. Yağı çirklənmə dərəcəsini yoxlayın. “Yağın Tənzimlənməsi” bölməsinə istinad edin.
6. Boşaltma portu vasitəsilə yağı doldurun.

DOLDURMA MİQDARI AŞAĞIDAKI KİMİDİR:

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

Yağın qaytarılması əməliyyatını həyata keçirmək mümkün olmadıqda, kompressorun yağı aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yoxlanmalıdır:

7. Kompressoru nəqliyyat vasitəsindən söküb çıxarın.
8. Xaric edilmiş yağı ölçmə silindri ilə ölçün.
9. Yağın çirklənmə dərəcəsini yoxlayın. “Yağın tənzimlənməsi” bölməsinə istinad edin.
10. Əgər kompressordan 70cc-dən (2.5 lmp fl oz) artıq yağ xaric edilərsə, quraşdırılacaq kompressoru eyni miqdarda yağ ilə təmin edin.

Əgər kompressordan 70cc-dən (2.5 lmp fl oz) az yağ xaric edilsə, kompressorun yağını aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yenidən yoxlayın:

a. Kompressoru 50 cc (1.8 lamp fl oz) yağ ilə təmin edin və onu nəqliyyat vasitəsinə quraşdırın.
b. Yağın qaytarılması əməliyyatını yerinə yetirin. “Yağın qaytarılması əməliyyatı” bölməsinə
istinad edin.
c. Kompressoru kənarlaşdırın və yağın miqdarını yoxlayın.
d. Kompressoru yeni yağ ilə təmin edin.

DOLDURMA MİQDARI AŞAĞIDAKI KİMİDİR:

ELEKTROMAQNİT İLİŞMƏ MUFTASININ SINAĞI EQUC0090

1. Konnektoru (1P) elektromaqnit ilişmə muftasından ayırın.
2. Akkumlyatorun (+) gərginliyini maqnit diski üçün birbaşa konnektora qoşun.
3. Əgər elektromaqnit ilişmə muftası normaldırsa, “klik” eşidiləcək. Əgər qasnaq və lövbər bir-birinə təmas etmirsə (‘klik’), deməli onun işində nasazlıq mövcuddur.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin təmiriİşin məqsədi

QƏBULEDİCİ QURUDUCUNUN SINAĞI

1. Bloku işə salın və qəbuledici quruducunun girişinə və çıxışına toxunmaqla borunun temperaturunu yoxlayın.
2. Temperaturda fərqlər mövcuddursa, qəbuledici quruducunun fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

SOYUDUCU AGENTİN SƏVİYYƏSİNİN YOXLANMASI

1. Mühərriki işə salın və mühərrikin sürətini dəqiqədə 1,500 fırlanma sayında saxlayın.
2. Soyuducunun açarını “ON” vəziyyətinə gətirin.
3. Temperatura nəzarət lingini maksimum soyuq edin.
4. Kompressoru tam sürətə kökləyin.
5. Nəzarət şüşəsini 5 dəqiqədən sonra yoxlayın. Aşağıda göstərilən cədvələ əsasən qiymətləndirmə aparın.

6 təkərli 16 avtomobil

Əvvəlki məqaləSevmək sənəti – Erich Fromm
Növbəti məqaləKişi pencəklərinin arxasındakı qəribə kəsiklər nə üçündür?

Fikirlərinizi bildirin.