Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

648

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin havalandırma sisteminin sökülməsi və quraşdırılması yolu ilə avtomobilin havalandırma sisteminin cihazlarının quruluşunu/adını/işləmə prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Havalandırma sisteminin sökülməsi/quraşdırılması yolu ilə havalandırma sistemini müvafiq qaydada təmir etməyi biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Toz əsgisi
2. Yuyucu yağ
3. R134a soyuducu vasitə
4. ND–OIL 8 kompressor yağı

Avadanlıq və alətlər:

1. Sökmə və quraşdırma üçün yanacaqla işləyən mühərrik
2. Soyuducu vasitənin emal bloku
3. Kollektorun manometri
4. Vakuum nasosu
5. Soyuducu vasitənin konteyneri
6. Qaz sızıntısı detektoru
7. Daşına bilən alət qutusu dəsti
8. Yüksək performanslı kombinasiyalı qayka açarları dəsti
9. Dinamometrik açar
10. Reversiv xırxıra kombinasiyalı qayka açarları dəsti
11. 41 hissəli peşəkar 1/2 torslu başlıq

Mövzu ilə əlaqəli biliklər
Havalandırma sisteminin əsasları
1. İstiliyin mənbələri

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Avtomobil şosse yolunda idarə olunursa və ya günəşin altında saxlanmışsa, isti bir çox mənbələrdən avtomobilə daxil olur. Birbaşa günəş şüası avtomobilin tavanına və əsas hissələrinin səthinə, həmçinin şüşə hissələrə istilik verir. İstilik isti asfalt səthlərdən və sərnişinlərdən yayılır. Mühərrikin istiliyi istiyə dözümlü arakəsmədən ötürülür. Tüstü ixracı sisteminin istiliyi qaz çıxarıcı borulardan, tüstü borularından, səsboğan və katalitik keçirici tərəfindən meydana gəlir və bu istilik avtomobilin döşəməsi vasitəsilə daxil olur. Bu və digər kiçik istilik mənbələri avtomobilin içindəki havanın temperaturunu yüksəldir. Qeyd olunub ki, isti bir gündə (təxminən 30°C) günəşin altında saxlanmış və pəncərələri bağlı avtomobilin daxilindəki temperatur 60°C-dən yüksək ola bilər!

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

2. İstiliyin ötürülməsi

Ötürülmə: istilik maddə vasitəsilə konduksiya yolu ilə istilik məntəqəsindən daha sərin əraziyə ötürülür. Hamımız qaynar tavanı sobadan çıxarmaqla buna şahid olmuşuq. Tavanın dəstəyi istilik ilə birbaşa təmasda olmasa da, qaynar olur. İstilik tavanın metal hissəsi vasitəsilə daha soyuq olan dəstəyə ötürülür (Yadda saxlayın ki, istilik daha isti obyektdən daha soyuq obyektə ötürülür). Eyni şəkildə, bir ucu isinmiş metal çubuğun digər ucu da konduksiya yolu ilə isinir.

Radiasiya: istilik hər hansı isti maddədən istilik dalğaları şəklində yayılır. Bu dalğalar enerji şəklindədir və onlar təmasa girdiyi istənilən əşyanın temperaturunu artıracaq. Günəş yer kürəsinin əsas istilik mənbəyidir. Onun istilik dalğaları kosmosla ötürülür və yer kürəsi ilə təmasa keçdiyi anda yer kürəsini isitməyə başlayır. Birbaşa günəş şüası radiasiya yolu ilə istiliyin yayılması üçün yaxşı nümunədir. Rəng istiliyin radiasiyasında mühüm rol oynayır. Tünd rəngli avtomobil açıq rəngli avtomobildən daha çox isinəcək. Çünki daha açıq rəngli sərinləşdiricilər istilik (işıq) şüalarını daha çox əks etdirir, daha tünd rənglər isə daha çox istilik (işıq) şüası udur. Radiasiyanın istiliyini havalandırma sistemi nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirdikdə, nəzərdə saxlayın ki, yüksək temperaturlu soyuducu maddəyə malik kondensator istiliyini çöldəki soyuducuya ötürəcək və istiliyi yayacaq.

Konveksiya: istilik isinmiş maddənin hərəkəti ilə bir nöqtədən digər nöqtəyə konveksiya edilir (daşınır). Bu istilik hərəkəti konveksiya adlanır. Biz isti su kranını açdıqda su isidicisinin müəyyən məsafədə olmağına baxmayaraq, isti su gəlir. Çünki hərəkət edən su istiliyi su isidicisindən krana daşıyır.

Maddənin aqreqat halı

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Aqreqat halının dəyişməsi: Buxarlanma və Kondensasiya. İstilik mübadiləsinin daha bir təsiri odur ki, molekullar öz temperaturlarını deyil, aqreqat hallarını dəyişirlər. Müəyyən məqamda (qaynama nöqtəsi, bərkimə nöqtəsi) su buxara və ya buza çevrilir. Bu hadisələr aqreqat halının dəyişməsini təsvir edən üç prosesdir: buxarlanma, kondensasiya və donma.

Buxarlanma o halda istifadə olunur ki, maye halının buxara (qaza) çevrilməsi üçün istilik kifayət qədər artsın. Siz qaynayan su və bu vaxt ayrılan buxar ilə tanışsınız. Suyun qaynama nöqtəsində (100°C) su öz halını dəyişmək üçün kifayət qədər istilik udur. Maye buxara çevrilir.

Kondensasiya buxarlanma prosesinin əksini təsvir etmək üçün istifadə olunan termindir. Əgər siz buxardan kifayət qədər istilik ayırsanız, aqreqat halı dəyişəcək və buxar mayeyə çevriləcək.

Donma o halda baş verir ki, istilik davamlı olaraq maye maddədən ayrılır və maddə bərkiyir.
Yadda saxlayın ki, –273°C-dən aşağı temperaturlu istənilən maddə eyni miqdarda istiliyə malik olur. Havalandırma sistemlərində donmaya yol vermək olmaz.

QEYD: Plazma (ionlaşdırılmış qaz yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir) aqreqasiyanın dördüncü halı hesab olunur.

3. Buxarlanmanın gizli istiliyi

Spesifik istilik həcmi

Spesifik istilik həcmi maddənin temperaturunu yüksəltmək üçün tələb olunan istiliyin J (Coul) miqdarıdır. Spesifik istilik həcmi temperaturdan asılıdır. Qaz hallarında sabit təzyiq və sabit həcm zamanı spesifik istilik həcmini fərqləndirmək lazımdır.

Ərimənin spesifik istiliyi:

Ərimənin spesifik istiliyi ərimə temperaturundakı 1 kq maddəni bərk haldan maye halına çevirmək üçün tələb olunan istiliyin J miqdarıdır.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Buxarlanmanın Gizli İstiliyi

Maye buxarlanmasının gizli istiliyi qaynama nöqtəsindəki 1 kq mayeni buxarlandırmaq üçün
tələb olunan istiliyin J miqdarıdır. Buxarlanmanın gizli istiliyi təzyiqdən asılıdır. Məsələn: 100°C temperatura malik (dəniz səviyyəsində) 1 kq suyun konteynerinə istilik əlavə edildikdə, su termometrin göstəricisini dəyişmədən 1023 kJ gizli istiliyi udacaq. Lakin aqreqat halı maye halından buxara dəyişəcək. Udulan istilik “Buxarlanmanın gizli istiliyi” adlanır. Buxarın 1023 kJ istiliyi olacaq, çünki bu istilik aqreqat halının dəyişməsi üçün tələb olunan istilik miqdarıdır.

Kondensasiyanın Gizli İstiliyi

Yuxarıdakı proses əks istiqamətdə getdikdə və 100°C temperatura malik (dəniz səviyyəsində) bir kq sudan istilik ayrıldıqda, buxar termometrin göstəricisini aşağı salmadan 1023 kJ istilik yayacaq. Lakin aqreqat halı buxardan maye halına keçəcək. Yayılan istilik “kondensasiyanın gizli istiliyi” adlanır.

İstiliyin Ölçülməsi

Temperatur və ya istiliyin İNTENSİVLİYİ termometrlə ölçülür. Bəzi hallarda həm Selsi (°C), həm də Farenheyt (°F) istifadə olunsa da, bu kitabçadakı istinadların çoxu Selsi ilə ifadə olunub. Temperatur göstəricisi bizə istiliyin həqiqi miqdarını yox, yalnız maddənin istilik intensivliyini və ya FİZİKİ İSTİLİYİNİ göstərir. Sadə insan 21-27°C temperaturda özünü rahat hiss edir. Bu temperatur aralığı özümüzü ən rahat hiss etdiyimiz temperaturdur. Temperatur bu aralıqdan yuxarı və ya aşağıdırsa, biz temperaturu isti və ya soyuq kimi qəbul edirik. Alimlər bildirir ki, “mütləq sıfır” əşyadan bütün istiliyin ayrıldığı temperaturdur. Bu nöqtə –273°C kimi müəyyən olunub. Bu mütləq temperaturdan yüksək temperatura malik hər hansı obyekt müəyyən istiliyə malikdir. Havalandırmanı başa düşmək üçün təzyiq və onun temperaturu və maddənin quruluşu ilə əlaqəsini bilmək lazımdır.

Yaşadığımız dünya hava və ya qaz ilə əhatə olunub. Qaz bütün istiqamətlərdə eyni qüvvətlə təzyiq göstərir. Bizi əhatə edən qaz 21% oksigendən və 78% nitrogendən ibarətdir. Qalan 1% digər nadir qazlardan təşkil olunub. Bu qazların kombinasiyası atmosfer adlanır, yer kürəsinin səthindən bir neçə yüz kilometr hündürlüyə qədər davam edir və cazibə qüvvəsi ilə orada qalır. Dəniz səviyyəsində atmosfer təzyiqi 1.0 bar-dır və suyun qaynama temperaturu 100°C-dir. Biz dəniz səviyyəsindən yüksəkdə olsaq, atmosfer temperaturu və suyun qaynama temperaturu daha aşağı olur. Əgər təzyiq 0.38 bar-a qədər azalsa, suyun qaynama temperaturu 75°C olacaq. Təzyiq 0.12 bara düşsə, suyun qaynama temperaturu 50°C olacaq. Suyun qaynama nöqtəsi təzyiqin azalması ilə dəyişirsə, deməli, təzyiqin artması suyun qaynama temperaturunu yüksəldəcək. MƏSƏLƏN, BUXAR QAZANI!

Əlavə məlumat: Farenheyti Selsiyə və ya əksinə necə çevirməli: C = 5/9 x (F-32) F = (9/5xC)+32 Kelvin = C +273 Renkin = F + 460

4.Temperatur və təzyiq

Təzyiqlə istiliyin əlaqəsi: havalandırma sisteminin soyuducu maddəsinin təzyiq-temperatur əlaqəsini bilmək çox vacibdir. Soyuducu maddənin təzyiqi aşağıdırsa, onun temperaturu da aşağı olacaq. Əksinə, əgər təzyiq yüksəkdirsə, temperaturu da yüksək olacaq. Bu deməkdir ki, məsələn, temperaturun yüksəlməsi təzyiqi yüksəldəcək və təzyiqin yüksəlməsi də temperaturu yüksəldəcək.

Məsələn, velosipedin hava nasosu. Bunu yadda saxlamaq vacibdir, çünki təzyiqin, həmçinin temperaturun dəyişməsi havalandırma sisteminin işləməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

5. Havalandırmanın iş prinsipi

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Havalandırma sisteminin necə işlədiyini başa düşmək üçün biz sistemin komponentlərini təqdim etməli və onların bir-birilə necə əlaqədar olduğunu bilməliyik. Havalandırma sisteminin əsas komponentlərindən danışarkən, biz həm də sistemin yüksək təzyiq konturu və aşağı təzyiq konturu terminlərini başa düşməliyik. Hər bir havalandırma sisteminin əsas komponentləri həmçinin sisteminin yüksək təzyiq və aşağı təzyiq konturu ilə əlaqəli olacaq.

Yüksək Təzyiq Konturu:

Yüksək təzyiq konturu sistemin elə bir hissəsidir ki, orada təzyiq yüksək olur. Yüksək təzyiq (və temperatur) meydana gətirmək kompressorun işidir ki, R1234a kondensasiya edə və istiliyi kondensatora ötürə bilsin. Təzyiq fərqi genişləndirici klapanda meydana gəlir – kompressordan sonra bu hissə yüksək təzyiq və aşağı təzyiq sahələri arasındakı ikinci ayırma nöqtəsidir.

Aşağı Təzyiq Konturu:

Aşağı təzyiq konturu havalandırma sisteminin aşağı təzyiq və aşağı temperatura malik olduğu hissədir. R134a buxarlandırıcı vasitəsilə genişləndirici klapandan kompressorun giriş hissəsinə qədər aşağı təzyiq sahəsində olur. Bu vəziyyət istiliyin avtomobilin içindən daha soyuq R134a maddəsinə və beləliklə kabinin xaricinə ötürülməsinə imkan verir.

Ümumi:

Havalandırma sistemi çöldən daxil olan hava buxarlandırıcıdan keçərkən istiliyi ayırır və sərin hava bölməyə daxil olur. Daxildəki isti hava istiliyin bir hissəsini yeni daxil olmuş sərin havaya ötürür. Bununla da bölmə ümumilikdə soyuyur. Soyutma prosesi dövranının trayektoriyası havalandırma sisteminin iş prinsipini göstərir: Soyutma prosesi qapalı dövrədə dövr edir və daima maye və qaz halları arasında dəyişir. Bununla da istilik daxildən çıxarılaraq çölə ötürülür. Soyutma prosesi, əsasən, beş əsas hissədən ibarətdir: kompressor, kondensator, quruducu/ toplama çəni, genişləndirici klapan, buxarlandırıcı. Hissələr qapalı soyutma dövrəsi ilə əlaqələndirilib və soyuducu maddə bu dövrədə hərəkət edir. Kompressora daxil olan soyuducu maddə qaz halındadır, sonra qaz sıxılır, istiliyin emissiyası ilə kondensasiyaya uğrayır və mayeyə çevrilir. Genişləndirici klapana çatdıqda təzyiq aşağı düşür, beləliklə, maddə istiliyi udaraq buxarlanır (buxarlandırıcı daxilində). Qaz halında olan maddə yenidən kompressora daxil olur və dövrə təkrar başlayır. Soyutma dövrəsi yüksək təzyiq və aşağı təzyiq (seyrəlmə bölməsi) dövrələrinə bölünüb. Ayrılma nöqtələri kompressor, klapan lövhəsi və genişləndirici klapandır.

6. R12 Soyuducu maddəsi

7. HFC-134 a soyuducu maddəsi

Qeyd olunmuş soyuducu maddələr, istiliyə davamlılıq və alışmama kimi xüsusiyyətlərə malik kimyəvi cəhətdən sabit maddələr rəngsiz və qoxusuzdurlar, alışqan, korroziv və toksik deyillər. Bu səbəblərə görə onlardan havalandırma sistemlərinin və soyuducuların soyuducu maddələri, aezorol pulverizator maddələri, elektronik sistemlər üçün təmizləyici maddələr, yanğınsöndürmə materialları, köpük maddələri və sintetik rezinlər üçün xammal qismində istifadə olunur.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Bunun əksinə olaraq, alternativ freonun ən mühüm xüsusiyyəti odur ki, ozon qatını aşındırma ehtimalı aşağıdır və bu minimal şərt bu maddənin hər sahədə təhlükəsiz şəkildə istifadə edilməsinə imkan verir. Freon elə bir maddədir ki, hidrogen atomlarının müəyyən hissələri və ya hamısı, məsələn, metan və propan flüorin (F) və xlorin (C1) kimi halogen elementləri ilə birləşmə meydana gətirirlər. Bu birləşmələr nəticəsində freonun müxtəlif növləri meydana gəlir. Tərkibində ozon qatının aşınmasının əsas səbəbi olan xlorinin olmadığı alternativ maddələr arasında HFC134a ən uyğun maddədir və PAFT-1 [alternativ flüorokarbonun ətraf mühit toksikliyinin sınağı] üzrə təhlükəsizlik sınaqları davam etməkdədir.

8. Soyuducu maddənin xüsusiyyətləri

R134a maddəsinin molekul həcmi R12 maddəsindən qat-qat kiçikdir. Nəticədə, soyuducu maddənin daha böyük hissəsi itirilir. Bir ildə 10-15% itki normaldır! Bundan əlavə, fərqli qaynama nöqtələri genişləndirici klapanın uyğunlaşması kimi sistem xüsusiyyətlərinin dəyişməsini tələb edir. Həmçinin fərqli yağdan istifadə etmək lazımdır. Buna görə də retrofit quruducu kimi bəzi hissələrin dəyişdirilməsini tələb edir və bundan əlavə, mümkün qədər çox mineral yağ əldə etmək üçün sistem 2-3 dəfə yuyulmalıdır (kompressordan çıxarıldıqdan sonra və s). 134a əvəzinə istifadə oluna biləcək maddələr alternativ ola bilər, lakin onları əldə etmək çətindir və xidmət zamanı problem meydana yarada bilərlər: buna görə də biz 134a əvəzləyicilərini tövsiyə etmirik.

9. Təzyiq və qaynama nöqtəsi

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Mayenin qaynama nöqtəsi cədvəllərdə göstərilib və həmişə 1 bar atmosfer təzyiqinə istinad
edir. Mayeyə göstərilən təzyiq dəyişdikdə, onun qaynama nöqtəsi də dəyişir. Bütün homogen mayelər buna uyğun olaraq dəyişir. Buxar təzyiqi qrafikindən görmək olar ki, məsələn, davamlı təzyiq və temperaturda azalma ilə buxar mayeyə çevrilir (kondensatorda). Təzyiqi azaltmaqla, mayenin soyuducu maddəsi buxar halına keçir (buxarlandırıcıda). Buxarlanma prosesi nəqliyyat vasitələrindəki havalandırma sistemlərində istifadə olunur. Bu hal soyuducu maddələrin qaynaması ilə asanlıqla meydana gəlir. Tətbiq olunan soyuducu maddələrə -29.8°C-də qaynayan R12 və -26.5°C-də qaynayan R134a aiddir. Göstərilmiş qaynama nöqtələri normal atmosfer təzyiqindəki qaynama temperaturuna (760 Torr = 1013.25 millibar) uyğun gəlir.

10.R 12 əvəzləyiciləri üçün tələb olunan dəyişikliklər

R12 maddəsinə alternativ olaraq hazırlanmış R134a R12 ilə müqayisədə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: ənənəvi sürtkü yağları (kompressor yağı) ilə uyğunluğu aşağıdır. Suda həll olma qabiliyyəti yüksəkdir və şişmə, bərkitmə və şlanq materiallarından keçirmə qabiliyyəti yüksəkdir. Yeni R134a soyuducu maddəsi R12 xüsusiyyətlərindən fərqli xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün müvafiq dəyişikliklər edilməlidir. R134a R12 ilə işləyən havalandırma sisteminə doldurulduqda, kompressorun qıfıl vəziyyətinə düşməsi və ya soyuducu maddənin sızması kimi problemlər meydana gələcək. Buna görə də səhv qaz dolmasının meydana gəlməməsi üçün əks tədbirlər görülməkdədir, bu tədbirlər xüsusiyyətlərdəki fərqlər səbəbi ilə edilən dəyişikliklərlə birlikdə yerinə yetirilmişdir.

Xüsusiyyətlərdəki fərqlər aşağıdakılardır: ətraf mühitin temperaturu yüksəldikdə təzyiq və yük artır (zəif soyuma ilə nəticələnir). Sistemin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, maqnit ilişmə muftasının və kondensatorun dəyişdirilməsi, təzyiq keçiriciləri, genişləndirici klapanlar və s. kimi hissələr üçün sazlama göstəricilərinin dəyişdirilməsi ilə uyğunlaşdırılıb. Satışdan sonrakı xidmətlər üçün: soyuducu maddə, yağ və O-halqasını dəyiş dirmə imkanı yoxdur. Səhv boru birləşmələrinin və səhv soyuducu maddənin doldurulmasının qarşısını almaq üçün boruların şəkli, birləşmələr, doldurma klapanları və xidmət alətlərinin identifikasiyası dəyişdirilib. Soyuducu maddənin atmosferə buraxılmasının qarşısını almaq üçün əriyə bilən boltlar artıq istifadə olunmur və əvəzinə təzyiqə nəzarət edən klapanlar quraşdırılıb.

Sistemdə dəyişikliklər

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

R134a SOYUDUCUSUNUN İSTİFADƏSİ ÜZRƏ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ

1. YENİ R134a SOYUDUCU MADDƏSİNDƏN İSTİFADƏ EDİN.

R134a və R12 maddələrinin fərqli xüsusiyyətlərə malik olması onlara müvafiq havalandırma sisteminin konstruksiyasını müəyyən edir. Heç bir halda R12 maddəsinin R134a üçün nəzərdə tutulmuş sistemə və ya əksinə daxil olmasına imkan verməyin, çünki ciddi zədələr meydana gələ bilər.

2.UYĞUN KOMPRESSOR YAĞINDAN İSTİ- FADƏ EDİN.

Ənənəvi R12 havalandırma sistemlərində istifadə olunan kompressor yağı R134a havalandırma sistemlərində istifadə oluna bilməz.

Həmişə original Toyota R134a havalandırma yağı olan və xüsusilə R134a üçün hazırlanmış
ND OIL 8-dən istifadə edin.

Səhv yağ kiçik miqdarda belə sistemə daxil olsa, soyuducu maddənin bulanmasına səbəb
olacaq. Böyük miqdarda yağ kompressorun sıradan çıxmasına səbəb olacaq.

3.MÜVAFİQ O-HALQALARINDAN VƏ KİPLƏŞDİRİCİLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİN.

Ənənəvi R12 havalandırma sistemi üçün nəzərdə tutulmuş O-halqalar və kipləşdiricilər
R134a havalandırma sistemində istifadə oluna bilməz.

Həmişə original Toyota R134a sistemi üçün nəzərdə tutulmuş R124a O-halqalardan və
kipləşdiricilərdən istifadə edin.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

R12 havalandırma sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş O-halqaları və ya kipləşdiriciləri səhvən
R134a havalandırma sistemində istifadə olunarsa, O-halqa və kipləşdiricilər köpüklənəcək və şişərək soyuducu maddənin sızmasına səbəb olacaq.

4.BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏRİ MÖHKƏM BƏRKİDİN.

Soyuducu qazın sızmasının qarşısını almaq üçün birləşdirici hissələri kip bərkidin. Asan kipləşdirmək və soyuducu qazın sızmasının qarşısını almaq üçün bir O-halqasının hissələrinə bir neçə damcı kompressor yağı tökün.

DİQQƏT:

Yalnız ND-OIL 8 kompressor yağından istifadə edin

Borunun burulmasının qarşısını almaq üçün vintləri 2 qayka açarı ilə bərkidin. O-halqasının hissələrini və ya bolt tipli hissələri müvafiq burulma momenti ilə bərkidin

5. TIXACI AYRILMIŞ HİSSƏLƏRƏ DƏRHAL DAXİL EDİN.

Rütubət və toz yığılmasının qarşısını almaq üçün elektrodu dərhal ayrılmış hissələrə daxil edin

6.TIXACI QURAŞDIRMADAN TAM ƏVVƏL ÇIXARIN .
7. YENİ KOMPRESSORDAKI QAZI QURAŞDIRMAZDAN ƏVVƏL DOLDURMA KLAPANINDAN BOŞALDIN.

Avtombil (Elektrik) – Havalandırma sisteminin diaqnostikası

Yeni kompressordakı qaz ilk növbədə boşaldılmasa, tıxacı çıxardıqda, kompressorun yağı qazla birlikdə ətrafa sıçrayacaq.

Gil vasitəsi ilə avtomobilin təmizlənməsi

Əvvəlki məqaləWill Smith həyat qanunları
Növbəti məqaləSevmək sənəti – Erich Fromm

Fikirlərinizi bildirin.