Avtombil (Boyanma) – Təkrar boyanmış avtomobilin quruması

358

Avtombil (Boyanma) – Təkrar boyanmış avtomobilin quruması

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Nəqliyyat vasitəsinin təkrar boyanmasının funksiyasını izah edə biləcək;
2. Təkrar boyanmış nəqliyyat vasitəsinin quruma əməliyyatını yerinə yetirə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Texniki məlumat vərəqələri (TMV), avadanlığın istismar təlimatları, iş geyimi

Avadanlıq və alətlər:

• Püskürtmə kabinəsi, termiki emal kabinəsinin infraqırmızı qurutma cihazı (sabit, daşınan), qızdırma tapançası, qurumanı sürətləndirmə qurğusu (Hava ilə qurutma qurğusu, hava üfürücü qurğu), termometr.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Bütün boyama əməliyyatları zamanı həmişə təhlükəsizlik eynəklərindən istifadə edin.
• Elektrik naqilini elektrik mənbəyinə qoşarkən və ya mənbədən ayırarkən naqili dartıb çıxarmayın, naqil birləşmələrini zədələməmək üçün ştepseli əlinizlə tutun və sonra naqili mənbəyindən ayırın.
• İnfraqırmızı qızdırıcı qurğudan istifadə edərkən, onu elektrik mənbəyinə birbaşa birləşdirməyin, qurğunu müvafiq vəziyyətə gətirin və sonra birləşdirin.
• Qurutma qurğusunu qoşarkən, hava şlanqını gözləmə vəziyyətinə gətirin və qurutma blokuna havanı təchiz edin
• Quruma müddətini və qurutma cihazının temperaturunu (püskürtməli istilik kabinəsi, infraqırmızı quruducu və s.) düzgün şəkildə nizamlayın.
• Materialın Təhlükəsizlik üzrə Məlumat Vərəqələrini (MTMV) hazırlayın və təsdiq edin.
• Boya şirkəti tərəfindən hazırlanmış Avtomobilin təmir astarları üzrə TMV və hər avadanlıq üçün avadanlığın istismar təlimatlarına istinad edin.

Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığı:

1. Qarışıq (qismən) örtüyün quruması
1. Qarışıq boyanın çəkilməsi üçün zamaska işini yerinə yetirmək üçün daşınan infraqırmızı quruducunu (qızdırıcı qurğunu) hazırlayın.
2. Zamaskanı çəkdikdən sonra, zamaska və infraqırmızı quruducu cihaz arasında təqribən 50- 60 sm məsafə saxlayın.
3. İnfraqırmızı quruducu cihazı divar ştepselinə qoşun və cihazı işə salın.
4. Temperaturu 60°C-ə nizamlayın, 5 dəqiqə ərzində qurudun, məsafəni 20-30 sm olaraq dəyişin və 5 dəqiqə qurudun.
5. Zamaskanın quruması başa çatdıqdan sonra, zamaskanı cilaladıqdan və yağlardan təmizlədikdən sonra ilkin astar örtüyünü çəkin.
6. Astar çəkildikdən sonra 10 dəqiqə quruma müddəti təyin edin, infraqırmızı qurutma cihazını səthdən 50-60 sm məsafəyə qoyun və işə salın.
7. 5 dəqiqə qurutduqdan sonra cihazı təqribən 20-30 sm məsafədə qoyun və çəkilmiş qatın tam quruması üçün təkrar 5 dəqiqə qurudun.

8. Astar səthi tam quruduqdan sonra cilalayın və yağdan təmizləyin və sonrakı boyama işləri üçün alt qat örtüyünü, şəffaf örtük boyasını və qarışıq boya həlledicisini hazırlayın.
9. Yumşaq pambıq parçadan istifadə edərək örtüyün səthindən tozu təmizləyin və sonra suvağın alt qatını çəkin (suda həll olan, istifadə xüsusiyyətləri).
10. Alt qat istifadə üçün əlverişlidirsə, boyama işləri arasındakı fasilə hər boyamadan sonra 30 saniyə-1 dəqiqəyə qədər qısaldıla bilər, bundan sonra təmir boyama sahəsi ilə son boya qatının çəkilməsi arasındakı boya qatı və yekun uyğun rəngli boya çəkilir.

11. Boya işi başa çatdıqdan sonra 10 dəqiqəlik fasilə verin.

12. Bir və ya iki dəfə şəffaf örtük çəkin.
13. Alt qat suda həll olan maddədirsə, hər boyamadan sonra qat yox olana qədər hava ilə qurutma qurğusundan istifadə edin və sonra örtülmüş təmir olunan hissənin rəngini nəqliyyat vasitəsinin rənginə uyğun şəkildə boyayın.

14. 1-2 dəfə və 2-3 dəfə şəffaf boya örtüyünü çəkin, standart boyama işlərindən fərqli olaraq, şəffaf örtüyün boya işləri arasında təqribən 3-5 dəfə fasilə verin.
15. Şəffaf örtüyün çəkilməsi: boya işi başa çatdıqdan sonra dərhal təmir olunan hissənin kənarları ilə hamar şəkildə birləşdirmək üçün qarışıq boyanın həlledici maddəsindən istifadə edin və təmir olunan hissənin kənarlarını əridin.
16. Qarışıq boyanın çəkilməsi: boya işi başa çatdıqdan sonra təqribən 5-10 dəqiqə fasilə verin.
17. İnfraqırmızı quruducu qurğunu işə salın.
18. Əvvəlcə 50-60 sm məsafədə 5 dəqiqə ərzində qurudun. Bu zaman örtük qatındakı təbii həlledici havaya buxarlanacaq.
19. İkinci addımda infraqırmızı quruducu cihazı 20-30 sm məsafədə saxlayın və 10 dəqiqə
ərzində səthi qurudun.
20. Quruma işi başa çatdıqda infraqırmızı quruducu cihazı söndürün, ştepseldən ayırın və təmizləyin.

2. Lövhə (blok) boyasının quruma əməliyyatı

1. Nazik abraziv kağız (P600) və ya toxunmamış parça ilə elektrolit qatını polimerizasiya edin.
2. Müvafiq qat qalınlığını əldə etmək üçün astar örtüyünü 2-3 dəfə çəkin. Bu zaman boyama işləri arasında 2-3 dəqiqə fasilə verin və boyama başa çatdıqdan sonra qurumaq üçün 10-15 dəqiqə fasilə verin.
3. Püskürtmə kabinəsindəki infraqırmızı qızdırıcıya nəzarət edin. Püskürtmə kabinəsi infraqırmızı qızdırıcını səmərəli istifadə üçün zəruri olan tutumdan daha az tutumda istifadə etməklə, qurğunun səmərəliliyi artırır.
4. 60 ° C temperaturda 20-30 dəqiqə ərzində qurudun.
5. Örtüyün çəkilməsi başa çatdıqdan sonra astar örtüyünü P600 ilə cilalayın və yaxşıca təmizləyin.

6. Alt qatı və zəruri olduqda şəffaf örtük boyasını hazırlayın. Suda həll olan alt qatlar üçün yalnız suda həll olan püskürtmə tapançasından istifadə edin.
7. Yumşaq pambıq parçadan istifadə edərək lövhənin səthindəki nazik toz təbəqəsini təmizləyin və alt qatı (suda həll olan, istifadə üçün uyğun) çəkin.
8. Alt qat istifadə üçün uyğundursa,
(1) Örtüklər arasındakı fasilə müddəti hər boyamadan sonra 1-2 dəqiqəyə azaldıla bilər.
(2) Boyama işi başa çatdıqda təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin və istilik tətbiq edin.
9. Alt qat suda həll olandırsa,
(1) Örtüklərin çəkilmə işləri arasında iki qurumanı sürətləndirən qurğular quraşdıran və  örtük yox olana qədər onları qurudun. Xüsusilə, quruma müddəti örtüyün qalınlığından asılı olduğu üçün örtük 3-5 dəqiqə ərzində çəkilir. Bu zaman quruma cihazı və lövhənin səthi arasındakı bucaq 45°, məsafə isə təqribən 50-60 sm-dir.
(2) Boyama işi başa çatdıqda, qurumanı sürətləndirən qurğular vasitəsilə örtüyün rütubətini
aradan qaldırın, təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin və örtüyü qızdırın.
10. Alt qat (yağda həllolan və suda həllolan) quruduqdan sonra (fasilə verməklə təbii şəkildə qurudulur) hazırlanmış şəffaf örtük bir və ya iki dəfə çəkilir (yüksək bərkliyə malik boya çəkildikdə).

11. Hər boyama işindən sonra təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin.

12. Şəffaf örtük çəkildikdən sonra qızdırmadan əvvəl örtük qatını sabitləmək üçün 10-15 dəqiqəlik fasilə verilir və beləliklə, iynəşəkilli dəliklər və həlledicinin qabarması kimi örtük qüsurları meydana gəlmir.
13. Püskürtmə kabinəsinin nəzarət qutusunda müəyyən olunmuş temperaturu və vaxtı yoxlayın.
14. Ümumi akril tipli uretan boyaları
(1) 60°C temperaturla və 30 dəqiqə ərzində termiki emalla qurudun.
15. Ümumi 2K bərk uretan boyaları
(1) 60°C temperaturla və 20 dəqiqə ərzində termiki emalla qurudun
16. Müəyyən olunmuş temperatur və müddətlə istilik təchizatının başlama düyməsinə basaraq termiki emal prosesinə başlayın.
17. İstilik verilməsi başladıqda nəzarət qutusundakı yanma ekranının işıqlandığından əmin olun.
18. İstilik verməklə qurutma başa çatdıqdan sonra xəbərdarlıq vibrasiyası meydana gəlir.
19. Quruma prosesi və soyutma prosesi başa çatdıqda kabinə daxilində lövhənin örtüyünü yoxlayın.
20. İynəşəkilli dəliklər kimi qüsurların olub-olmadığını yoxlayın.
21. Lövhə soyuyarkən qoşulma üçün nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşın və püskürtmə kabinəsinin daxili hissəsini təmizləyin.
22. Püskürtmə kabinəsini söndürün.

Boyanı tam qurutma əməliyyatı

1. Məsələn, qrup şəklində boyama və tam boyama kimi hallarda olduğu kimi, qurudulmalı lövhələrin sayı çoxdursa, lövhələr önə və arxaya və ya sola və sağa hərəkət etdirilir, lövhələri tam qurutmaq üçün nəqliyyat vasitəsi püskürtmə kabinəsinin yerləşdiyi otağın ortasına yerləşdirilir.
2. Püskürtmə kabinəsinin termiki emalı qutusunu yandırın.
3. Müvafiq temperatur (60 ° C) və <30 müddətində termiki emala davam edin. Bərk uretan
örtüyü tətbiq olunduqda, termiki emal müvafiq temperaturda (80° C) və müddət (20 dəqiqə) ərzində yerinə yetirilir.
4. Kabinənin termiki emala başlama düyməsini basın.
5. Örtüyü müvafiq temperaturda və müddətdə isti külək və ya elektrik kimi istilik mənbələri ilə qurudun.
6. İstilik verilməsi başa çatdıqda, kabinə daxilindəki isti havanı havalandırma vasitəsilə çölə ötürün.
7. Kabinə soyuduqdan sonra qoruyucu örtüyü çıxarın və ətrafı təmizləyin.

Avtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləJim Carrey həyat qanunları
Növbəti məqaləKişilər üçün hədiyyəlik kitab seçərkən

Fikirlərinizi bildirin.