Avto lüğət ENG/AZ

abatement ~ zəifləmə, azalma, kütləşmə
abatement noise ~ səs-küyün zəifləməsi, səs-küylə mübarizə
ability ~ bacarıq, qabiliyyət
ability to dismantle ~ sökmək üçün (imkan)
ability to rum with engine submerged in water ~ suda batırılmıs mühərrik ilə hərəkət imkanı [qabiliyyəti]
ability air-breathing ~ (mühərrikin) müxtəlif dövrlər sayında optimal dolmanı təmin etmək imkanı [qabiliyyəti]
ability alerting ~ (sürücünün) təhlükəli vəziyyətlər yarandıqda lazımi manevrləri yerinə yetirmək qabiliyyəti, ani olaraq reaksiya vermək qabiliyyəti
ability brake retarding ~ tormozlamaq, yubatmaq qabiliyyəti
ability climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability cold-starting ~ soyuq işə salınmaq qabiliyyəti
ability cornering ~ dönmə qabiliyyəti, dönərlik
ability cross-country (traveling) ~ yüksək keçicilik (avtomobilin), keçid ərazilərdə hərəkət etmək qabiliyyəti, yolsuzluq şəraitində hərəkət etmək qabiliyyəti
ability driver alerting ~ sürücünün təhlükəli vəziyyətlər yarandıqda lazımi manevrləri yerinə yetirmək qabiliyyəti, ani olaraq reaksiya vermək qabiliyyəti
ability dry running ~ yağsız işləyə bilmək qabiliyyəti
ability flotation ~ keçicilik
ability fording ~ dayaz yerləri dəf etmək qabiliyyəti
ability grade-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability grad-speed ~ yoxuşları müəyyən sürətlə dəf etmək qabiliyyəti
ability hauling ~ dartıcı qabiliyyəti
ability hill-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability legal stop(ping) ~ hərəkət qaydalaına görə müəyyən olunmuş tormoz yolunda tormozlama qabiliyyəti
ability mud ~ palçıqda hərəkət etmək qabiliyyəti
ability oil-control ~ artıq yağı kənarlaşdırmaq qabiliyyəti
ability oil-retaining ~ yağı özündə saxlamaq qabiliyyəti
ability oil-scraping ~ artıq yağı kənarlaşdırmaq qabiliyyəti
ability package ~ yığılmış vəziyyətdə nəql edilə bilmək
ability passing ~ 1. ötüb keçmə qabiliyyəti 2. keçicilik
ability pulling ~ dartıcı qabiliyyət
ability road-holding ~ verilmiş hərəkət istiqamətini saxlamaq qabiliyyəti, «yolu tutmaq» qabiliyyəti
ability running ~ hərəkət etmək və ya fırlanmaq qabiliyyəti
ability sealing ~ hermetikləşdirmə qabiliyyəti, kipləşdirmək və ya bərkitmək qabiliyyəti
ability slope-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability starting ~ (ağır yüklənmiş avtomobilin) yerindən tərpənmək qabiliyyəti, (mühərrikin) işə düşmək qabiliyyəti
ability stor (ping) ~ tormozlanmaq qabiliyyəti
ability tractive ~ dartıcı qabiliyyət
abortion ~ normal gedişin pozulması, sistemin imtinası və ya nasazlığ
abradant ~ 1. abraziv [cilalayıcı, pardaxlayıcı], abraziv material 2. yeyilmə sınaqlarında tədqiq olunan nümunə, təmizləyən əks maddə
abrade ~ cilalamaq, təmizləmək (məs., qum və ya qırma ilə)
abrasion ~ 1. sürtüb təmizləmə, abraziv yeyilmə 2. cilalama, silmə
abrasion oil (borne) ~ yağın çirklənməsi səbəbindən abraziv yeyilmə
abrasion surface ~ səthin abraziv yeyilməsi
abrasive ~ abraziv, yeyilməni təmin edən bərk hissəciklər
abrupt ~ gözlənilməz, ani, qəfil, sıldırımlı, uçurumlu, sərt (döngələr)
abscess ~ xal, boşluq (metalda)
absorb ~ 1. canına çəkmək 2.amortizasiya etmək
absorber ~ amortizator
absorber adjustable shock ~ nizamlanan amortizator
absorber adjustomatic shock ~ avtomatik nizamlanan amortizator
absorber air-cushion shock ~ pnevmatik amortizator
absorber coil-spiring shock ~ spiral yaylı amortizator
absorber direct-acting shock ~ düz [birbaşa] təsirli amortizator
absorber double-acting shock ~ ikitərəfli təsirli amortizator
absorber friction shock ~ sürtünməli [friksion] amortizator
absorber helical spring shock ~ spiral yaylı amortizator
absorber hudraulic shock ~ hidravlik amortizator
absorber inertia-controlled shock ~ ətalət klapanlı amortizator
absorber lateral stabilizer shock ~ eninə yerdəyişmələr (kuzanın, banın) stabilləşdiricisinin amortizatoru
absorber lever shock ~ lingli (hidravlik) amortizator
absorber load-leveler shock ~ yüklərin paylanması zamanı kuzanın vəziyyətini düzəldən amor tizator
absorber needle-valve shock ~ iynə klapanlı amortizator
absorber oil shock ~ hidravlik amortizator
absorber oscillation ~ rəqsləri söndürmək üçün amortizator
absorber ride control shock ~ yol şəraitlərindən asılı olaraq nizamlanan amortizator
absorber rotary vane-type shock ~ dönən pərvanə [flüger] tipli amortizator
absorber self-adjustable shock ~ öz-özünə tənzimlənən amortizator
absorber shock ~ amortizator
absorber single-acting shock ~ birtərəfli təsirli amortizator
absorber spring shock ~ yaylı amortizator
absorber telescopic shock ~ teleskopik amortizator
absorber two-way hydraulic shock ~ ikitərəfli hidravlik amortizator, ikitərəfli təsirli amortizator
absorber two-way shock ~ ikitərəfli hidravlik amortizator, ikitərəfli təsirli amortizator
absorber vibration ~ rəqsləri söndürmək üçün amortizator
absorption ~ udma, özünə çəkmə, hopdurma
absorption acoustic ~ akustik udma
absorption clutch energy ~ ilişmə [sürtünmə] ilə enerjinin söndürülməsi
absorption energy ~ enerjinin söndürülməsi (udulması)
absorption heat ~ istiliyin udulması
absorption moisture ~ rütubətin [nəmliyin] udulması
absorption oil shock ~ yağ ilə [maye ilə] amortizasiya
absorption pneumatic shock ~ pnevmatik amartizasiya
absorption shock ~ zərbələrin söndürülməsi, amartizasiya
absorption thermal ~ istiliyin udulması
absorption water ~ nəmliyin udulması, nəmliyi udma
absorptive ~ 1. udan, hopduran amortizasiya etdirən, yumşaldan (zərbələri)
absorptivity ~ 1. udma əmsalı 2.udma qabiliyyəti; hopdurma qabiliyyəti
absorptivity acoustical ~ səsi udma əmsalı
abuse ~ düzgün istifadə etməmək, pis davranmaq (maşın ilə)
accelerate ~ sürətləndirmək, sürətvermə
accelerate to ~ at growing rate ~ artan təcillə sürətləndirmək
accelerated ~ sürətləndirilmiş, tezləşdirilmiş
accelerating ~ sürətləndirici
acceleration ~ təcil, sürətlənmə
acceleration ~ due to gravity ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili [sərbəstdüşmə təcili]
acceleration ~ from idle ~ boş iş rejimindən sürətlənmək
acceleration ~ from rest ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
acceleration ~ from steady speed ~ sabit sürətdən sürətlənmə təcili
acceleration ~ from stop ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
acceleration ~ in gravity units ~ ağırlıq qüvvəsinin hissələri ilə təcil
acceleration ~ of gravity ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili
acceleration angular ~ bucaq təcili
acceleration apparent ~ faktiki [həqiqi] təcil
acceleration average ~ orta təcil
acceleration brisk ~ qəfil [tez] təcillənmə
acceleration centrifugal ~ mərkəzdənqaçma təcili
acceleration centripetal ~ mərkəzəqaçma təcili
acceleration direct-drive ~ düz ötürmədə təcil
accelerate drag ~ yavaşıma və ya mənfi təcil
accelerate fluctuating ~ dəyişən təcil
accelerate full-throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerate gravitational ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili [sərbəstdüşmə təcili]
accelerate instantaneous ~ ani təcil
accelerate instrument ~cihaza təsir edən təcil
accelerate lateral ~ eninə təcil
accelerate linear ~ xətti təcil
accelerate longitudinal ~ uzununa təcil
accelerate negative ~ yavaşıma, mənfi təcil
accelerate part-throttle ~ drossel qapağının natamam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerate rotary ~ fırlanmada təcil, bucaq təcili
accelerate smooth ~ səlis təcil
accelerate standing-start ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
accelerate stepless ~ pilləsiz təcillənmə
accelerate stepless timed ~ zamana görə tənzimlənən təcil
accelerate top-gear ~ yüksək ötürmədə təcil
accelerate unifrom ~ bərabər təcil, sabit təcillə sürətlənmə
accelerate valve ~ klapan və ya zolotnikin təcili
accelerate wide-open throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerator ~ 1. akselerator, drossel qapağı 2. katalizator
accelerograph ~ akseleroqraf, təcili yazmaq üçün cihaz
accelerometer ~ akselerometr, təcili ölçmək üçün cihaz
accelerometer counting ~ sayğaclı akselerometr
accelerometer fore-and-aft ~ akselerometr, uzununa təcili qeyd edən cihaz
accelerometer impact ~ zərbə yüklənmələrində təcili ölçən
accelerometer lateral ~ eninə təcili qeyd edən akselerometr
accelerometer linear ~ xətti akselerometr
accelerometer statistical ~ statistik akselerometr
accelerometer strain-gauge ~ tenzometrik akselerometr
acceptability design ~ konstruksiyanın qəbuledilənliyi
acceptable ~ məqbul, qəbul edilə bilən, münasib
acceptance ~ təhvil alma, qəbul etmə
acceptance ~ of batch ~ məmulat partiyasının və ya qrupunun qəbulu
acceptance ~ of materials ~ materialların qəbulu
acceptance customer ~ müştəri və ya sifarişçi tərəfindən qəbul edilmə [təhvil alma]
acceptance final ~ son qəbul [təhvil alma]
acceptance prove-out ~ sınamadan və yoxlamadan sonra qəbul [təhvil alma]
accepted ~ 1. adətən qəbul edilən, ümumi qəbul edilmiş 2. qəbul edilmiş (yoxlamada)
accepted wodely ~ geniş yayılmış
access ~ 1. yol tapma, keçid, yanaşma, giriş, giriş yolu 2. məlumatların seçilməsi
access ~ for repair ~ təmirə giriş
access ~ to engine ~ mühərrikə yaxınlaşma [yaxınlaşmanın mümkünlüyü]
access all-weather ~ yanaşma yolu, ixtiyari hava şəraitində giriş yolu
access road-and-rail ~ avtomobil və dəmir yollarının giriş və ya yanaşma yolları
access suspension ~ asqıya baxış qapağı
accessibility ~ 1. yanaşma mümkünlüyü (baxış və ya təmir üçün), yanaşma rahatlığı
accessibility in-situ ~ yerində baxış və ya təmir üçün yanaşma mümkünlüyü (maşından çıxarmadan)
accessible ~ 1. yanaşma mümkünlüyü 2. açıq (naqillar haqqında)
accessible ~ for inspection ~ baxış üçün əlverişli
accessible ~ for servicing ~ texniki xidmət üçün əlverişli
accessible easily ~ asanlıqla yanaşıla bilən
accessible internally ~ daxili baxış üçün yanaşıla bilən
accessible readily ~ asanlıqla yanaşıla bilən
accessory ~ 1. tərtibat; altlıq, köməkçi cihaz, yardımçı qurğu 2. pl armatur, avadanlıq, ikinci dərəcəli hissələr; ləvazimatlar; köməkçi, yardımçı cihazlar; xidmət göstərilən mexanizmlər
accessory automobile ~ ies avtomobil ləvazimatları
accessory built-on ~ ies quraşdırılmış köməkçi avadanlıqlar (traktor və ya avtomobildə)
accessory electric ~ ies elektrik avadanlığı
accessory engine ~ ies mühərrikin köməkçi aqreqatları
accessory tire ~ ies şinin quraşdırılması və yol təmiri üçün avadanlıq
accident ~ qəza,bədbəxt hadisə
accident alighting ~ çıxdıqda (avtomobildən) bədbəxt hadisə
accident boarding ~ mindikdə (avtomobilə) bədbəxt hadisə
accident collision ~ toqquşma (avtomobillərin) zamanı bədbəxt hadisə
accident crossing ~ kəsişmədə [yol ayrıcında] bədbəxt hadisə
accident fatal ~ insan ölümü ilə nəticələnmiş qəzalar
accident highway ~ avtomobil yolunda bədbəxt hadisə
accident major ~ böyük qəza
accident non-collision ~ toqquşma ilə (avtomobillərin) bağlı olmayan bədbəxt hadisə
accident pedestrian ~ piyadanın iştirakı zamanı bədbəxt hadisə
accident roll-over ~ avtomobilin bir neçə dəfə aşması zamanı bədbəxt hadisə
accident sideswipe ~ yandan (avtomobillərin) toqquşma zamanı bədbəxt hadisə
accident skidding ~ yana sürüşmə zamanı (avtomobilin) bədbəxt hadisə
accident submersion ~ avtomobilin batması zamanı bədbəxt hadisə
accident traffic ~ yol hadisəsi, nəqliyyatda bədbəxt hadisə
acclivity ~ yoxuş, yamac
accommodate ~ 1. yerləşdirmək, 2. uyğunlaşdırmaq
accommodation ~ 1. yerləşmək 2. uyğunlaşmaq 3. rahatlıq
accommodation ~ for standing passengers ~ ayaq üstə dayanan sərnişinlər üçün yer
accommodation ~ of traffic ~ nəqliyyat axınlarının paylanması
accommodation luggage ~1. baqajın yerləşməsi 2. baqaj üçün yer
accommodation passenger ~ 1. sərnişinlərin yerləşməsi 2. sərnişinlər üçün yer
accommodation spatial ~ məkanda yerləşmə (məs., kuzada sürücü və ya sərnişinlərin)
accounting: business ~ kommersiya hesabatları
accretion: ice ~ buz bağlama
accumulation ~ toplanma, bir yerə yığılma (akumulyasiya)
accumulation ~ of miles ~ mil ilə (ölçü vahidi) yürüşlərin toplanması, maşının yürüşünün artması
accumulation ~ of mud ~ palçıq və ya çirk yığılması
accumulation ~ of snow ~ qar yığımı, qar koması, qar təpəsi
accumulation heat ~ istilik yığılması
accumulation information ~ məlumatların yığılması
accumulator ~ 1. akkumulyator, akkumulyator batareyası 2.cəmləyici [toplayıcı]
accumulator ABS ~ (tormozlarda ABS sistemi) əks bloklayıcı tormoz sisteminin cəmləyicisi
accumulator acid ~ turşulu akkumulyator
accumulator alcaline ~ qələvi akkumulyator
accumulator brake charging ~ tormoz sisteminin doldurucu akkumulyatoru
accumulator enclosed ~ konteynerdə akkumulyator batareyası
accumulator formed-plate ~ formalaşdırılmış lövhəli akkumulyator batareyası
accumulator frame ~ lövhəli [çərçivəli] akkumulyator batareyası
accumulator fuel ~ yanacaq akkumulyatoru
accumulator gas-loaded ~ qaz-hidravlik akkumulyatoru
accumulator grid-type ~ şəbəkəli lövhəli akkumulyator batareyası
accuracy ~ dəqiqlik, düzgünlük, səhvsiz
accuracy ~ in the mean ~ orta dəqiqilik
accuracy ~ to within… ~ müəyyən hədlərdə dəqiqlik…
accuracy ~ of finish ~ son emal dəqiqliyi
accuracy ~ of mesh ~ ilişmə dəqiqliyi
accuracy ~ of reading ~ hesablama dəqiqliyi
accuracy adequate ~ qəbul edilən dəqiqlik
accuracy claimed ~ elan edilmiş dəqiqlik
accuracy control ~ 1. tənzimləmə [nizamlama] dəqiqliyi 2. nəzarətinə səhvsizliyi
accuracy design ~ hesabi dəqiqlik
accuracy extreme ~ həddi dəqiqlik
accuracy given ~ verilmiş dəqiqlik
accuracy lasting ~ uzun müddət saxlanılan dəqiqlik
accuracy measurement ~ ölçü dəqiqliyi
accuracy spacing ~ qarşılıqlı yerləşmə dəqiqliyi (məs., dişlərin)
accurate ~ dəqiq, düzgün, səhvsiz
accurate ~ to dimension ~ dəqiq ölçüyə gətirilmiş
acetone ~ aseton
acetylene ~ asetilen
acid ~ turşu
acid accumulator~ akkumulyator turşusu
acid battery ~ akkumulyator turşusu
acid chlorhydric ~ xlorid turşusu
acid diluted ~ həll edilmiş və ya durulaşdırılmış turşu
acid nitric ~ azot turşusu
acid soldering ~ lehimləmə turşusu
acid sulphuric ~ kükürd turşusu
acidification ~ oksidləşmə
acidifmer ~ oksidləşdirici
acidimeter ~ turşuölçən, asidmetr
acidity ~ turşuluq
acid-proof ~ turşuyadavamlı
acid-resistant ~ turşuya davamlı
acierage ~ poladla qaynaq
aclinal ~ horizontal, üfiqi, mailliksiz
acoustimeter ~ akustimetr, səs intensivliyini ölçən
acremeter ~ akrlarla emal edilmiş sahənin sayğacı
acrylonitrile-butadiene-styrene ~ akrilonitrilbutadienstirol
Act: Clean Air ~ avtomobil mühərriklərinin ixrac qazlarının havanın çirklənmə həddi normalarını müəyyən edən qanun
action ~ fəaliyyət, hərəkət, təsir
action to bring into ~ hərəkətə gətirmə, qüvvəyə mindirmə
action to throw into ~ işə salmaq, qoşmaq
action ~ of oxidation ~ oksidləşdirici təsir
action ~ of rust ~ pasın təsiri
action aerodynamic ~ aerodinamik təsir
action back ~ əks təsir
action brake ~ tormozlama, əyləmə
action braking ~ tormozlama, əyləmə
action breathing ~ sorma və xaric prosesi
action buffer ~ amortizasiya
action cam ~ yumruqcuğun təsiri
action caster ~ dönmə şkvoreninin uzununa maillik bucağının stabilləşdirici təsiri
action cleansing ~ təmizləmə, hava üfürmə (muhərriki)
action clutch ~ ilişmə təsiri
action combustion ~ yanma, yanma prosesi
action control ~ idarəedici və ya tənzimləyici təsir; nəzarətedici təsir
action cooling ~ soyuma, soyuma prosesi
action corrosive ~ aşındırma və ya korroziya təsiri
action damping ~ dempfirləmə
action delayed ~ yavaşıdıcı təsir
action direct ~ birbaşa [bilavasitə] təsir
action dispersing ~ aralanma və ya parçalanma təsiri
action flywheel ~ fırlanan kütlələrin təsiri, nazim çarx effekti
action frost ~ donmaq, buz bağlamaq
action hammering ~ zərbə təsiri
action heat-absorbing ~ istiliyin udulması effekti
action heat-blocking ~ hərarətin [istiliyin] bloklanması və ya qarşısının alınması effekti
action homing ~ ilkin vəziyyətə qayıtma
action hydraulic ~ hidravlik mexanizm vasitəsilə təsir
action ignition ~ yandırma, alışdırma
action jet ~ şırnağın təsiri, şırnaq effekti
action joint ~ birgə və ya eyni zamanda təsir
action knee ~ kəsici ox oynağında yellənmə
action local ~ yerli təsir
action oxidizing ~ oksidləşdirmək təsiri
action pumping ~ 1. nasosun işi 2.döyüntü
action scuffing ~ sürtülmə, yeyilmə təsiri
action shock ~ zərbə təsiri, zərbə
action snap ~ çıqqıltı [şıqqıltı] təsiri, ani təsiri (məs., elektrik açarının)
action spring ~ yayın və ya resorun təsiri
action squeegee ~ tormozlama zamanı şinlərin dalğavari deformasiyası
action stopping ~ dayanmaq, hərəkəti kəsmək, tormozlamaq
action throwing ~ [vermə] təpmə [resorun]
action wobbling ~ 1. silkələmə, laxlatmaq, yırğa- lamaq, tərpətmək
activity: enviromental ~ ətraf mühitin aktivliyi
activity: research ~ elmi tədqiqat işləri
activity: research-and-development ~ elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri
actuate ~ 1. hərəkətə gətirmək 2. fəallaşdırmaq, həyəcanlandırmaq və ya qıcıqlandırmaq
actuation ~ 1. hərəkətə gətirmə 2.həyəcanlandırmaq
actuation automatic control ~ avtomatik idarəedilən qoşulma
actuation control valves ~ avtomatik idarə edilən ilişmə
actuation electrical ~ elektriklə hərəkətə gətirilən
actuation hydraulic ~ hidravlik intiqalla hərəkətə gətirilən
actuation lever ~ lingli intiqalla ilə hərəkətə gətirmə
actuation mechanical ~ mexaniki intiqalla hərəkətə gətirilən
actuator ~ 1. ötürücü, intiqal, icraedici mexanizm 2. işəsalıcı
actuator brake valve ~ tormoz klapanı intiqalı
actuator cam ~ yumruqcuqlu icraedici mexanizm
actuator driving ~ intiqal
actuator electrohydraulic ~ elektrohidravlik intiqal
actuator electropneumatic ~ elektropnevmatik intiqal
actuator hydraulic ~ hidravliki qüvvə silindri, hidrointiqal
actuator linear ~ xətti yerdəyişmə vericisi
actuator master cylinder ~ sükan idarəsininin izləyici sisteminin icraedici mexanizmi
actuator piston-rack type ~ dişli tamasa və dişli çarxlı fırlanma hərəkəti intiqalı
actuator pneumatic ~ pnevmatik intiqal, pnevmointiqal
actuator relay ~ rele
actuator rocker ~ klapanın sürgü qolu
actuator rotary ~ fırlanma hərəkəti intiqalı
actuator servohydraulic ~ servohidravlik izləyici sistemli icraedici mexanizm, hidravlik servointiqal
actuator sleeve ~ zolotnikin sürgü qolu
actuator spring-type brake ~ tormoz sisteminin yaylı enerji akumulyatoru
actuator torque ~ fırlatma momentini ötürən mexanizm
actuator valve ~ klapanı hərəkətə gətirən detal və ya hissə
adapt ~ uyğunlaşdırmaq, uyuşdurmaq, yerinə salmaq
adaptable ~ uyğunlaşdırılan
adapter ~ birləşdirici hissə (detal), keçid detalı, ştuser
adapter breather ~ nəfəslik [sapun] ştuseri
adapter gearbox ~ ötürmələr qutusunun karterinin qıfı
adapter lubricator ~ yağdanın ştuseri
addendum ~ diş başlığının hündürlüyü (dişli çarxda)
addendum angular ~ diş başlığının bucaq hündürlüyü (konusvar dişli çarxın)
addendum chordal ~ diş başlığının vətər hündürlüyü (dişli çarxın)
addition ~ 1. əlavə etmə, üstünə gəlmə, birləşdirmə 2. qarışıq, aşqar, əlavə
addition alloy ~ 1. legirləmə 2. legirləyici aşqar
additive ~ qarışıq, aşqar, əlavə
additive anticorrosion ~ korroziya əleyhinə aşqar
additive antidecomposition ~ parçalanma əleyhinə aşqar
additive antifroam ~ köpüklənməyə qarşı aşqar
additive antioxidant ~ turşulaşmaya qarşı aşqar
additive ash-forming ~ kül yaradan aşqar
additive commercial ~ kütləvi istehsal olunan aşqar
additive detergent ~ yuyucu əlavə
additive lubricity ~ yağlama qabiliyyətini artıran aşqar
additive oiliness ~ yağlama qabiliyyətini artıran aşqar
additive pour-depressant ~ donma temperaturunu azaldan aşqar (yağın)
additive seal-conditioning ~ kipləşmə ehtiyyatını yüksəldən aşqar
additive setting-point ~ donma temperaturunu azaldan aşqar (yağın)
additive smoke-suppressant ~ tüstüləməni azaldan aşqar
additive suspension ~ yanma məhsullarının çökməsinə mane olan aşqar (yağlarda olan)
additive versatile ~ çoxməqsədli aşqar
additive wear-preventive ~ yeyilməyə qarşı aşqar
adequation of stress ~ gərginliyin bərabərləşdirilməsi
adhere ~ ilişmək; yapışmaq
adhere to ~ close to the kerb ~ bilavasitə səki sərhəddinə yaxında durmaq
adherence ~ ilişmə; yapışma
adherence to specification ~ texniki şərtlərə əməl etmə
adherence road ~ yol ilə ilişmə
adhesion ~ ilişmə, yapışma
adhesion ~ of lubricant ~ sürtkü yağının yapışması
adhesion ~ of wheels ~ təkərlərin ilişməsi (torpaq ilə)
adhesion molecular ~ molekulyar ilişmə
adhesion road ~ yol ilə ilişmə
adhesion sideways ~ yan istiqamətdə yerdəyişmə şəraitində yol zamanı ilişmə
adhesion track ~ tırtılın yol ilə ilişməsi
adhesive ~ yapışdırıcı || yapışqan, yapışan
adhesive epoxy film ~ nazik təbəqəli epoksid yapışdırıcı
adhesive epoxy resin ~ epoksid yapışdırıcı
adhesive epoxy tape ~ lentşəkilli epoksid yapışdırıcı
adhesive fuel resistant ~ yanacaq və yağlara dayanıqlı [davamlı] yapışdırıcı
adhesive high-strength structural ~ yüksək möhkəmliyə malik konstruksiya yapışdırıcısı
adhesive high-temperature ~ yüksək temperatura davamlı yapışdırıcı
adhesive powder ~ toz və ya ovuntu şəkilli yapışdırıcı
adhesive quick setting ~ tez bərkiyən yapışdırıcı
adhesive rubber ~ tez bərkiyən yapışdırıcı
adhesive self ~ öz-özünə yapışan
adhesive self-curing ~ öz-özünə bərkiyən yapışdırıcı
adhesive structural ~ konstruksiya yapışdırıcısı
adhesive superstrength ~ bərkliyi yüksək olan yapışdırıcı
adjacent ~ qonşu, yanaşı, yaxın, ətraf
adjoining ~ qonşu, yanaşı, yaxın, ətraf
adjuncts ~ əlavə detallar, ləvazimatlar
adjust ~ 1. nizamlamaq 2. yoxlayıb düzəltmək 3. nizama salmaq 4. uyğunlaşdırmaq
adjust to ~ for wear ~ yeyilməni kompensə etmək üçün nizamlamaq
adjustability ~ nizamlanmaq qabiliyyəti, nizamlanmaq imkanı
adjustability for-and-aft seat ~ oturacaqların uzununa istiqamətdə vəziyyətinin nizamlanmaq imkanı
adjustability vertical seat ~ oturacağın hündürlüyünün nizamlanmaq imkanı
adjustable ~ nizamalanan
adjustable while running ~ gediş vaxtı nizamlamaya imkan verən
adjuster ~ 1. nizamlayıcı mexanizm 2. quraşdırıcı, yığıcı
adjuster acceleration time ~ mühərrikin sürətlənmə vaxtını nizamlayan drossel paketi
adjuster automatic slack ~ gedişi (porşenin) avtomatik tənzimləyən
adjuster backlash ~ araboşluğunu tənzimləyən mexanizm
adjuster belt tension ~ qayışı tarımlaşdıran tərtibat
adjuster depth ~ dərinlik tənzimləyicisi
adjuster electronic rotary ~ elektron rotor tənzimləyicisi
adjuster idle ~ boş gediş sürətinin tənzimləyicisi
adjuster lash ~ klapan mexanizmində ara boşluğunun tənzimləyicisi
adjuster micrometric timing ~ alışdırma anının dəqiq nizamlanması üçün tərtibat
adjuster running ~ gediş vaxtı tənzimləmə qurğusu
adjuster seat ~ oturacağın vəziyyətinin tənzimləyicisi
adjuster slack ~ araboşluğu və ya tarımlılığı tənzimləyən mexanizm; tarımlayıcı vint
adjuster tappet ~ itələyicinin tənzimlənməsi üçün tərtibat
adjuster vacuum operated ~ vakuum tənzimləyicisi
adjuster valve (clearance) ~ klapanların araboşluğunu tənzimləyən mexanizm
adjuster voltage ~ gərginlik tənzimləyicisi
adjuster volume ~ səs tənzimləyicisi
adjuster weight transfer ~ tam yüklənməni (aparan takarlarin) tənzimləyən mexanizm
adjuster zero ~ sıfıra gətirən qurğu
adjuster zero-backlash automatic ~ araboşluğunu (klapanla itələyici arasındakı) avtomatik aradan qaldıran mexanizm
adjustment ~ 1. tənzimləmək, tənzimləmə 2.yoxlama 3. sazlama 4. uyuşdurma, yerinə salma 5. tənzimləyici mexanizm
adjustment ~ for length of stroke ~ gediş uzunluğunun qaydaya salınması
adjustment ~ for wear ~ yeyilməni kompensə etmək üçün tənzimləmə
adjustment ~ of mixture ~ qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment accurate ~ 1. dəqiq tənzimləmə 2. diqqətli üyğunlaşdırma
adjustment actuating pressure ~ işçi təzyiqin tənzimlənməsi (tormoz sistemində)
adjustment altitude ~ yüksəkliyə görə tənzimləmə (karbüratorun)
adjustment automatic ~ avtomatik tənzimləmə
adjustment automatic valve ~ klapanların avtomatik tənzimlənməsi
adjustment bearing ~ yastıqların tənzimlənməsi
adjustment belt (tension) ~ qayışın tarımlığının tənzimləyicisi
adjustment brake ~ tormozların tənzimlənməsi
adjustment brake pedal linkage ~ tormoz pedalının gedişinin tənzimlənməsi
adjustment brush ~ şotkanın tənzimlənməsi (generatorun)
adjustment cable control ~ idarəetmə trosunun tənzimlənməsi
adjustment cable-length ~ trosun uzunluğunun tənzimlənməsi
adjustment camber angle ~ ekssentrikli boltun köməyi ilə qabaq təkərlərin maillik bucağının tənzimlənməsi
adjustment carburetor ~ karbüratorun tənzimlənməsi
adjustment carburetor altitude ~ karbüratorun yüksəkliyə görə tənzimlənməsi
adjustment caster angle ~ dönmə şkvoreninin (ox milinin) uzununa maillik bucağının tənzimlənməsi
adjustment chain ~ zəncirin tənzimlənməsi
adjustment chain tension ~ zəncirin tarımlığının tənzimlənməsi
adjustment clearance ~ araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment clutch ~ ilişmənin tənzimlənməsi
adjustment coarse ~ kobud tənzimləmə
adjustment cold valve ~ soyuq mühərrikdə klapan araboşluğunun tənzimlənməs
adjustment continuous ~ səlis tənzimləmə
adjustment cruise(-range) mixture ~ dövrlər sayının istismar hədlərində qarışıq tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment delicate ~ dəqiq tənzimləmə
adjustment delayed ~ gecikmə ilə tənzimləmə
adjustment depth ~ dərinliyin tənzimlənməsi
adjustment eccentric ~ ekssentrik vasitəsilə tənzimləmə
adjustment end play ~ ox araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment faulty ~ səhv tənzimləmə, tənzimləmənin pozulması
adjustment fine ~ dəqiq tənzimləmə
adjustment finger-tip ~ əl ilə tənzimləmə
adjustment fore-and-aft ~ 1. uzununa tənzimləmə 2. uzununa tənzimləmə mexanizmi
adjustment front-wheel ~ qabaq təkərlərin tənzimlənməsi
adjustment fuel-level ~ yanacağın səviyyəsinin tənzimlənməsi
adjustment fuel-volatility ~ yanacağın buxarlanma səviyyəsindən asılı olaraq tənzimləmə
adjustment gap ~ araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment hitch ~ ilişmə [qoşma] qurğusunun tənzimlənməsi
adjustment horizontal ~ horizontal üzrə quraşdırma
adjustment idle ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment idle mixture ~ mühərrikin boş iş rejimi üçün qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment idling speed ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment ignition ~ alışmanın tənzimlənməsi
adjustment ignition timing ~ alışdırma anının tənzimlənməsi
adjustment improper ~ düzgün olmayan tənzimləmə
adjustment light-running ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment load mixture ~ mühərrikin yük altında işləməsi üçün qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment manual ~ əl ilə tənzimləmə
adjustment minute ~ dəqiq [çox dəqiq] tənzimləmə
adjustment mixture ~ qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment on-the-go ~ gediş zamanı tənzimləmə
adjustment pedal ~ pedalın tənzimlənməsi
adjustment preset ~ qabaqcadan tənzimləmə
adjustment probability bearing ~ ehtimal olunan müşahidələri təmin etməklə yastığın tənzimlənməsi (dayağa qədər çəkməklə)
adjustment rate ~ sürətin təshihi
adjustment screw ~ vintlə tənzimləmə
adjustment seat ~ oturacağın tənzimlənməsi
adjustment seat bacr heigt ~ oturacaq söykənəcəyinin hündürlüyünün tənzimlənməsi
adjustment service ~ (texniki) xidmət, prosesində tənzimləmə
adjustment shift point ~ optimal ötürmənin qoşulma mexanizminin tənzimlənməsi
adjustment side-to-side ~ 1. eninə tənzimləmə 2. eninə tənzimləmə mexanizmi
adjustment spark ~ alışdırmanın tənzimlənməsi
adjustment spark gap ~ şamların araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment spring ~ yayın köməyi ilə tənzimləmə
adjustment steering wheel ~ sükan çarxının (mailliyinin) tənzimlənməsi
adjustment superfine ~ dəqiq [çox dəqiq] tənzimləmə
adjustment tension ~ tarımlılığın tənzimlənməsi
adjustment time ~ zamana görə tənzimləmə
adjustment timing ~ paylanmanın tənzimlənməsi; alışdırma və ya püskürmənin başlanma anının tənzimlənməsi
adjustment travel ~ gedişin tənzimlənməsi
adjustment valve backlash ~ klapanın araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment valve lash ~ klapanlardakı araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment valve tappet ~ klapan itələyicisinin tənzimlənməsi
adjustment variable-depth ~ dərinliyin tənzimlənməsi
adjustment vernier ~ qalıq göstəricisinə [noniusa] görə tənzimləmə
adjustment warm valve ~ qızdırılmış mühərrikdə klapan araboşluqlarının tənzimlənməsi
adjustment zero ~ sıfırın (şkalada) tənzimlənməsi
admissible ~ buraxılabilən, qəbuledilə bilən
admission ~ daxil olma, gətirmə, ötürmə [verilmə], dolma (silindrin)
admission air ~ havanın daxil olması, hava verilişi
admission effective ~ effektli dolma
admission full ~ tam dolma
admission partial ~ hissə-hissə daxil olma, qismən dolma
admission single ~ birtərəfli daxil olma
admixture ~ qarışıq, aşqar, əlavə
absorption ~ absorbsiya, səthi udulma
absorption ~ of gases ~ qazların adsorbsiyası
advance ~ qabaqlama, qabaqlamaq
advance automatic ~ qabaqlamanın (alışdırmanın və ya püskürmənin) avtomatik tənzimlənməsi
advance centrifugal ~ mərəkəzdənqaçma qabaq- lanması (alışdırmanın və ya püskürmənin)
advance ignition ~ alışdırmanın qabaqlanması
advance injection ~ püskürülmənin qabaqlanması
advance manual spark ~ əl ilə tənzimlənən alışdırmanın qabaqlanması
advance semiautomatic ~ yarımavtomatik tənzimlənən qabaqlama (alışdırmanın və ya püskürmənin)
advance spark ~ alışdırmanın qabaqlanması
advance vacuum ~ vakuum-tənzimləmə (alışdırmanın qabaqlanma bucağının çıxış kollektorundakı seyrakliya görə tənzimlənməsi)
advance vacuum-controlled ~ alışdırmanın vakuum-tənzimləyici ilə qabaqlanması
advanced ~ 1. təkmilləşdirilmiş 2. perspektivli 3. yüksək səviyyədə olan 4. qabaqlama ilə (alışdırmanı)
advanced fully ~ tam qabaqlama ilə (alışdırmanı)
advantage ~ səmərə, üstünlük
advantage ~ of lever ling ~ çiyinlərinin verilmiş nisbətində qüvvədə uduş
advantage service ~s istismar üstünlükləri
adviser: automotive ~ avtomobil nəqliyyatı üzrə məsləhətçi
aeration ~ havasını dəyişmə, küləkləndirmə
aeration oil ~ yağın havasının dəyişdirilməsi, küləkləndirilməsi
aerial ~ 1. antenna 2. havada
aerocar ~ hava yastığı üzərində aparat
aerocraft ~ hava yastığı üzərində aparat
aerodynamic ~ aerodinamik
aerodynamics ~ aerodinamika
aerodynamics combustion ~ yanma proseslərinin aerodinamikası
aerodynamics compressible ~ yanan qazın aerodinamikası, qaz dinamikası
aerosol ~ aerozol
aerotrain ~ hava yastığı üzərində aparatlardan ibarət olan avtoqatar
affect ~ hərəkət etmək, hərəkətə gətirmək, təsir etmək, dəyişikliyə məruz qoymaq, toxunmaq
affinity of metal and oil ~ metal və yağların oxşarlıqları (molekulların)
aft ~ arxa
afterburner ~ yandırıb qurtarma kamerası, sonadək yandıran
afterburner catalitic ~ katalitik sonadək yandıran
afterburning ~ yanıb qurtarma, sonadək yanma, novbəti dəfə yanma
afterburning chemical ~ əlavə kimyəvi yanma reaksiyaları nəticəsində sonadək yanma (yanacağın)
aftercombustion ~ yanıb qurtarma,sonadək yanma, novbəti dəfə yanma
aftercooler ~ turboqovucunun axırıncı pilləsindən sonra yerləşmiş radiator
aftercooling ~ növbəti soyuma
afterdribble ~ damcılama, axma (forsunkanın)
aftereffect ~ nəticə, effekt
aftereffect elastic ~ elastiki nəticə, effekt
afterglow ~ işıqlanandan sonra
afterinjection ~ püskürmədən sonra
aftertreatment ~ növbəti emaldan
age ~ 1. xidmət müddəti; yaşı (maşının) 2. iş müddəti (maşının) 3. köhnəlmək; köhnəlməyə məruz qalmaq; dözmək, davam gətirmək
age retirement ~ silinmə anına qədər maşının iş illərinin sayı
aged ~ köhnəlməyə məruz qalmış
aged artificially ~ süni olaraq köhnəlməyə məruz qalmış
agenc/y: traffic ~ nəqliyyat agentliyi
agent ~ 1. vasitə, agent, aşqar, əlavə 2. maddə
agent addition ~ legirləyici element, aşqar
agent anticorrosive ~ korroziya əleyhinə aşqar
agent antifoam ~ köpüklənmə əleyhinə aşqar
agent antifreezing ~ donma əleyhinə aşqar
agent antirust ~ korroziya əleyhinə əlavə
agent binding ~ əlaqələndirici maddə
agent blending ~ yerdəyişmənin komponentləri
agent bonding ~ əlaqələndirici maddə
agent cooling ~ soyuducu maddə, soyuducu
agent degreasing ~ yağsızlaşdırıcı vasitə, yağsızlaşdırıcı
agent engine cleansing ~ mühərrikin yuylması üçün maye
agent filling ~ doldurucu
agent heat-carrying ~ istilik daşıyıcısı
agent locking ~ bərkidici maddə
agent modifying ~ dəyişdirici (formasını, şaklini) aşqar, dəyişdirici
agent reducing ~ bərpaedici, turşusuzlaşdırıcı
agent smoke-producing ~ yanacağın tüstü yaradan komponenti
agent surface-active ~ səthi-aktiv maddə
age-sensitive ~ zaman təsirinə həssas, zaman keçdikcə köhnəlmə
aggravation of test ~ sınaq şəraitlərinin ağırlaşdırılması
aggregate ~ aqreqat
agility ~ 1. sürətlilik 2. dönərlik, manevretmə qabiliyyəti
aging ~ köhnəlmə; dispers bərkimə
aging accelerated ~ sürətlənmiş, köhnəlmə
aging artificial ~ süni köhnəlmə
aging heat ~ istiliyin təsiri ilə köhnəlmə
aging quench ~ tablanmadan sonra köhnəlmə
aging strain ~ deformasiya köhnəlməsi, pərçimləmədən sonra köhnəlmə
aging sunlight ~ günəş şüalarının təsiri ilə köhnəlmə
aging thermal ~ istiliyin təsiri ilə köhnəlmə
aging weather ~ hava şəraitlərinin təsiri ilə köhnəlmə
agitate ~ 1. qarışdırmaq; çalxalamaq 2. həyəcanlandırmaq; qurdalamaq
agitation ~ qarışdırma; çalxalama
agitation air ~ hava axınının qarışdırılması
agitation violent ~ güclü qarışdırma
agitator: truck ~ avtomobil betonqarışdırıcısı
agoing ~ hərəkətdə, gedə-gedə
agreement ~ razılaşma, saziş, razılıq
agreement operating ~ istismara dair müqavilə
aided ~ yarımavtomatik
air ~ atmosfer; hava || havasını dəyişmək; küləkləndirmək || atmosfer; hava
air ambient ~ əhatə edən hava
air bleed ~ götürülən hava (kompresordan)
air carburet(t)ed ~ karbürasiya edilmiş hava
air combustion ~ yanma zonasına daxil olan hava
air compressed ~ sıxılmış hava
air conditioned ~ təmizlənmiş və soyudulmuş hava
air cooling ~ soyudücü hava
air dead ~ 1. durğun hava 2. karbon qazı ilə zəngin hava
air dissolved ~ qarışdırılmış hava
air filtered ~ təmizlənmiş hava
air fog-laden ~ dumanlı hava
air foul ~ çirkləndirilmiş hava
air free ~ atmosfer havası
air heavy ~ sıxılmış hava
air incoming ~ daxil olan hava
air inducted ~ sorulmuş hava
airi ngoing ~ daxil olan hava
air injection ~ injeksiya edilmiş, tozlandırılmış hava
air inlet ~ daxil olan hava
air intake ~ sorulan hava
air outside ~ bayırdakı hava
air precompressed ~ öncədən sıxılmış hava
air pressed ~ sıxılmış hava
air rarefied ~ seyrəkləşdirilmiş hava
air return ~ işlənmiş hava
air scavenging ~ üfürücü hava
air stale ~ durğun hava
air starting ~ işəsalıcı hava (pnevmatik işəsalıcılı mühərriklərdə)
air suction ~ sorulan hava
air surrounding ~ ətrafdakı hava, əhatə edən hava
air trapped ~ hermetik [qapalı] sistemdə saxlanılan hava
air undissolved ~ qarışdırılmamış hava
air-actuated ~ pnevmatik intiqallı
airbag ~ təhlükəsizlik hava yastığı
airbag~s: dual ~s sürücü və qabaq oturacaqdakı sərnişinin təhlükəsizlik yastıqları
airbrake ~ pnevmatik intiqallı tormoz [əyləc]
air-cooled ~ hava soyuduculu; hava ilə soyudulan
airconditioning system ~ havanı kondisiyalaşdıran [təmizləyən və soyudan] sistem
air-cured ~ isti hava ilə vulkanizasiya edilən
air-driven ~ pnevmatik intiqallı
air-fast ~ hava keçirməyən, hermetik
air-free ~ havasız, vakuum; havası seyrəldilmiş
air-fuel mixture ~ hava-yanacaq qarışığı
air-fuel ratio ~ hava artıqlığı əmsalı
air-in ~ daxil olan hava
air-locked ~ hermetik bağlanmış, hermetik, ha- va keçirməyən
air mass meter ~ havanın kütləvi sərfini ölçən
air-operated ~ pnevmatik intiqallı
air-powered ~ pnevmatik intiqallı
air pre-heating system ~ havanın öncədən qız- dırılma sistemi
airproof ~ hermetik, hava keçirməyən
airspeed ~ hava axınının sürəti
airspeed anemometer ~ hava axınının anemometrlə ölçülən sürəti
air volume meter ~ hava sərfini ölçən
airtight ~ hava keçirməyən, hermetik
airtow ~ təyyarələri yedəyə almaq üçün dartqı, aerodrom dartqısı
aisle ~ keçid (qatarda, avtobusda)
alarm ~ 1. həyəcan siqnalı 2. siqnal cihazı 3.qəza siqnalı
alarm accumulator pressure ~ akumulyatorda (aşağı) təzyiq (səs) siqnalı
alarm acoustic ~ səs siqnalı
alarm anti-theft ~ qaçırılmağa qarşı sistem
alarm backup ~ arxaya hərəkət siqnalı
alarm burglar ~ mühafizə siqnalı
alarm circuit ~ elektrik naqillərinin nasazlığı haqqında siqnal
alarm dirt ~ çirklənmənin həddi səviyyəsi haqqında siqnal
alarm exhaust ~ ixrac qazları ilə işə salınan si- rena (yüksək hədli səs siqnalı)
alarm failure ~ nasazlıq haqqında siqnal
alarm fuse ~ qoruyucunun yanması haqqında siqnal
alarm gasoline ~ yanacağın səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm high-pressure ~ güclü təzyiq haqqında siqnal verən
alarm light ~ işıq siqnalı
alarm low-oil ~ yağın səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm low-water ~ suyun səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm malfunction ~ mexanizmin və ya sistemin nasazlığın haqqında siqnal
alarm pressure-fall ~ təzyiqin düşməsi haqqında siqnal
alarm overflow ~ mayenin normal səviyyəsinin artması haqqında siqnal
alarm shutdown ~ sistemi avtomatik işdən ayrılması ilə müşayət olunan nasazlıq haqqında siqnal
alarm temperature ~ qızma haqqında siqnal verən
alarm tire ~ şinlərdə təzyiqin düşməsi haqqında siqnal
alarm visual ~ görünən [vizual] həyəcan siqnalı
algorithm ~ alqoritm
alight ~ maşından çıxmaq, düşmək, enmək
alighting ~ sərnişinləri düşürmək
align ~ 1. yoxlamaq, düzəltmək 2.tuş oxlu quraşdırmaq; mərkəzləşdirmək
alignability ~ bərabərləşdirmək və ya öz-özünə tarazlaşdırılmaq qabiliyyəti
aligner ~ quraşdırmaq üçün tərtibat
aligner axle-and-wheel ~ qabaq körpünün və qabaq təkərlərin tənzimlənməsi üçün tərtibat
aligner camber-and-caster ~ qabaq təkərlərin maillik bucaqlarının və dönmə şkvorenlərinin uzununa maillik bucaqlarının qurulması üçün tərtibat
aligner connecting rod ~ sürgü qol başlıqlarının eyni oxluğa yoxlanması üçün tərtibat
aligner wheel ~ idarə olunan təkərlərin bucaqlarının qurulması üçün tərtibat
alignment ~ 1. yoxlama; tarazlaşdırma, bərabərləşdirmə 2.eynioxluluq 3. mərkəzləşdirmə
alignment to set out the ~ eynioxluluğun, parallelliyin və ya perpendikulyarlığın pozulması; qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının pozulması
alignment beam ~ şüanın vəziyyətinin tənzimlənməsi
alignment frame ~ çərçivə ölçülərinin yoxlanıb düzəldilməsi; çərçivəninin düzəlişi
alignment front-end ~ qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının tənzimlənməsi
alignment headlamp ~ faraların [fənərlərin] tənzimlənməsi
alignment parallel ~ paralelliyin yoxlanılaraq düzəldilməsi
alignment wheel ~ qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının tənzimlənməsi
aliquation ~ laylara ayırma
alive ~ gərginlik altında
all-automatic ~ tam avtomatik
alley ~ 1. dar keçid; alley 2. keçid
all-in-one-piece ~ tamamilə bir predmetdən və ya hissədən ibarət olan, sökülməyən, ayrılmaz, bütöv
all-metal ~ tam metaldan
allocation ~ yerləşdirmə, yerbəyer etmə; paylama
allowance ~ xəta; müsaidə
allowance contraction ~ sıxılma və kiçilmədə buraxılabilən hədd
allowance corrosive ~ korroziyaya müsaidə
allowance daily ~ gündəlik [sutkalıq] buraxılma norması
allowance machining ~ mexaniki emal müsaidəsi
allowance negative ~ gərilmə
allowance positive ~ araboşluğu
allowance tear-and-wear ~ yeyilməyə müsaidə
allowance torque ~ burucu momentin qiymətinə müsaidə
allowance wear ~ yeyilməyə müsaidə
alloy ~ ərinti
alloy abrasion-resistant ~ yeyilməyə davamlı ərinti
alloy acid-resisting ~ turşuyadavamlı ərinti
alloy aluminium ~ aliminium xəlitəsi [ərintisi]
alloy antifriction ~ antifriksion xəlitə, sürtünməyə davamlı ərinti
alloy bearing ~ yastıq ərintisi
alloy brass brazing ~ latunla [bürünclə] lehimləmə
alloy cadmium-nickel ~ kadmium-nikel ərintisi
alloy cadmium-silver ~ kadmium-gümüş ərintisi
alloy corrosion-resistant ~ korroziyaya davamlı ərinti
alloy free-cutting ~ avtomat ərintisi
alloy fusible ~ tez əriyən xəlitə
alloy heat-resistant ~ istiyədavamlı ərinti
alloy high-strength ~ yüksək legirlənmiş ərinti
alloy lead-base ~ qurğuşun əsaslı ərinti
alloy light ~ yüngül ərinti
alloy low-melting ~ tez əriyən xəlitə
alloy low-weight ~ yüngül ərinti
alloy magnesium ~ maqnezium ərintisi
alloy magnetic ~ (ferro)maqnit ərintisi
alloy noncorrosive ~ korroziyaya-davamlı ərinti
alloy nonferrous ~ əlvan metallar ərintisi
alloy sintered hard ~ qızdırılıb bişirilməklə alınmış bərk ərinti
alloy tin-base ~ qalay əsaslı ərinti
alloy welding ~ qaynaq etmədə qatılan aşqar
alloy zinc-base ~ sink əsaslı ərinti
all-purpose ~ universal, çoxməqsədli
all-round ~ universal
all-rubber ~ tam kauçuk və ya rezin
all-steel ~ tam polad
all-welded ~ tamamilə qaynaq edilmiş
all-wheel ~ bütün təkərlərə təsir edən; bütün təkərlərdə intiqalı olan
alteration ~ dəyişilmə, dəyişdirilmə, dəyişiklik, dəyişdirmə
alteration ~ of cross section ~ başqa kəsiyə keçid, kəsiyin dəyişməsi
alteration ~ of form ~ formanın dəyişilməsi, deformasiya
alternate ~ 1. növbələşmək, bir-birini əvəz etmək 2. növbələşən, dəyişən, dəyişdirilən
alternating ~ növbələşən, dəyişən, işarəsini dəyişən
alternation ~ 1. növbələşmək 2. dəyişmək, yarımdövr
alternation stress ~ gərginliyin dəyişməsi
alternative ~ alternativ, variant
alternator ~ dəyişən cərəyan generatoru, sinxron generator
alternator brushless ~ şotkasız dəyişən cərəyan generatoru
alternator permanent magnet ~ sabit maqnitlərdən həyəcanlandırılan dəyişən cərəyan generatoru
alternator self-rectifying ~ daxilində düzləndirici yerləşdirilmiş dəyişən cərəyan generatoru
aluminim ~ aluminium
aluminim beaten ~ nazik alüminium təbəqə, alüminium folqa [zərvərəq]
aluminizing ~ aluminlaşdırma
ambient ~ əhatə edən, ətraf
ambient operating ~ xarici iş şəraiti
ambient storage ~ xarici saxlanma şəraiti
ambulance ~ tibbi yardım maşını
ambulance box ~ furqon tipli kuzoya malik tibbi yardım maşını
ambulance emergency ~ təcili yardım avtomobili
ambulance motor ~ tibbi yardım avtomobili
ammeter ~ ampermetr
ammeter polarized ~ ikitərəfli ampermetr, şkalasının ortasında sıfır olan ampermetr
amortization ~ amortizasiya
amount ~ 1. miqdar, say 2. kəmiyyət, dərəcə
amount ~ of crown ~ qabarıqlıq ölçüsü (yol örtüyünün)
amount ~ of deflection ~ əyinti dərəcəsi [ölçüsü]
amount ~ of inspection ~ yoxlanılan [nəzarət olunan] seçimin həcmi
amount ~ of traffic ~ nəqliyyatın hərəkət intensivliyi
amount ~ of vacuum ~ vakuum ölçüsü
amount ~ of valve ~ lift klapanın qalxma hündürlüyü
amount prohibitive ~ 1. buraxılmayan miqdar 2. buraxılmayan kəmiyyət
amperage ~ cərəyanın amperlə gücü
ampere-houp ~ amper-saat
amperemeter ~ ampermetr
amphibia(n) ~ amfibiya, suda-quruda gedə bilən avtomobil
amphibia(n) air-tread ~ pnevmatik tırtıl üzərində amfibiya
amphibia(n) hydrofoil ~ hava yastığı üzərində amfibiya
amphibia(n) pneumatical-terrain ~ pnevmatik tırtıl üzərində hər yerdə gedə bilən amfibiya
amphibious ~ suda-quruda gəzən (amfibiya- avtomobil haqqında)
ample ~ kifayət qədər ehtiyatla, artıqlaması ilə
amplification ~ güclənmə
amplifier ~ gücləndirici
amplifier audio ~ səs tezliyi gücləndiricisi
amplifier cascade ~ kaskad gücləndiricisi
amplifier electromechanical ~ elektromexaniki gücləndirici
amplifier error ~ uyğunlaşdırma gücləndiricisi
amplifier pulse ~ 1. döyünmə, impuls gücləndiricisi 2. tranzistorlu alışdırma sisteminin komutatoru
amplifier torque ~ fırlatma momentinin artırıcısı
amplifier transistor ~ yarımkeçiricili [tranzistorlu] gücləndirici
amplifier trigger ~ işəsalıcı impuls triggeri
amplitude ~ amplituda
amplitude ~ of oscilliation ~ rəqslərin amplitudası
amplitude ~ of rotary oscillation ~ burulma rəqslərinin amplitudası
amplitude ~ of vibration ~ rəqslərin [titrəyişlərin] amplitudası
amplitude double ~ ikiqat amplituda, qolaylama
amplitude peak-to-peak ~ rəqslərin tam qolaylanması
amplitude swing ~ ikiqat amplituda, qolaylama
analog(ue) ~ 1. analoq qurğusu, analoq 2. model, modelləşdirici sistem
analog(ue) electric ~ elektrik modelləşdirici qurğu, electrik modeli
analog(ue) hydraulic ~ hidravliki modelləşdirici qurğu, hidravliki modellər
analog(ue) mechanical ~ mexaniki modelləşdirici qurğu, mexaniki modellər
analysis ~ təhlil, analiz, tədqiqat
analysis check ~ nəzarət analizi
analysis computerized ~ kompüter tətbiq etməklə həyata keçirilən analiz
analysis dust ~ 1. tozun analizi, 2.tozun olmasını yoxlama analizi
analysis fail-safe ~ dağılmada (konstruksiyanın) təhlükəsizlik analizi
analysis gas ~ qazın analizi
analysis infrared ~ infraqırmızı spektroskopiyanın köməyi ilə analiz
analysis life-expectancy ~ gözlənilən və ya ehtimal olunan uzunömürlüyün (konstruksiyanın) analizi
analysis mesh ~ ələkdən keçirməklə analiz
analysis model ~ modelə görə tədqiqat, modelləşdirmə
analysis multi-variate ~ çox faktorlu [amlli] analiz
analysis noise ~ səs-küyün analizi
analysis performance ~ istismar göstəricilərinin analizi
analysis photoelastic stress ~ polyarlaşmış işıqda gərginliyin tədqiqi, gərginliyin optik tədqiqi üsulu
analysis proximate ~ təqribi [təxmini] analiz
analysis strength ~ möhkəmliyin analizi, möhkəmliyin tədqiqi
analysis team ~ mütəxəssislər qrupu tərəfindən aparılan analiz
analysis thermal-stress ~ termiki gərginliyin tədqiqi
analysis value ~ qiymətin analizi
analysis variance ~ dispersiya analizi
analysis volumetric ~ həcmi [stereoskopik] analiz
analysis X-ray crystal ~ rentgen struktur analizi
analyst: quality control ~ nəzarət və keyfiyyət analizi üzrə mütəxəssis
analyzer ~ analizator
analyst battery ~ akkumulyator batareyasının dol- masını dərəcəsini yoxlamaq üçün cihaz
analyst brake ~ tormozların yoxlanması üçün qurğu
analyst exhaust gas ~ işlənmiş [ixrac] qazların analizatoru
analyst fault ~ nasazlıqlar analizatoru
analyst frequency-response ~ tezlik analizatoru, tezlik spektri analizatoru
analyst fuel-air mixture ~ yanacaq-hava qarışığının analizatoru
analyst gaz ~ qaz analizatoru
analyst harmonic ~ harmonika [ahəngdarlıq] analizatoru, harmonik analizator
analyst knock ~ detonasiyanın tədqiqi üçün cihaz
analyst mixture ~ qarışıq tərkibinin analizatoru
analyst noise ~ səs-küy analizatoru
analyst surface ~ profiloqraf (səth formasının qeydedicisi), profilometr üz (səth ölçən)
anchor ~ 1. anker || bərk bağlamaq 2. lövbər, tormozlamaq
anchor torsion bar ~ torsionun [burulma tirinin] bərkidilməsi, torsion tutqacı
anchor vehicle ~ avtomobili yerində saxlayan tərtibat (stendlarda sınaqlar zamanı)
anchorage ~ anker bərkitməsi
anchorage break ~ tormozun dayaq diski
anchorage seat-belt ~ təhlükəsizlik kəmərinin bərkidilməsi
ancillary ~ yardımçı, xidmətçi
anemometer ~ anemometr
angle ~ bucaq
angle ~ of advance ~ qabaqlama bucağı
angle ~ of approach ~ giriş bucağı, qabaq keçicilik bucağı
angle ~ of chamfer ~ haşiyənin [kənarın] çəplik bucağı
angle ~ of connecting rod ~ sürgü qolunun dönmə və ya maillik bucağı
angle ~ of contact ~ əhatə bucağı
angle ~ of convergence ~ qovuşma bucağı
angle ~ of cord ~ korda ipinin bucağı (şinlərdə)
angle ~ of curvature ~ 1. əyrilik bucağı 2. dönmə bucağı (yolun)
angle ~ of departure ~ çıxış bucağı, arxa keçicilik bucağı
angle ~ of friction ~ sürtünmə bucağı
angle ~ of gradient ~ maillik bucağı, yoxuşluq bucağı
angle ~ of obliquity ~ maillik bucağı, çəplik bucağı
angle ~ of retarded closing ~ bağlanmanın gecikmə bucağı (məs., klapanların)
angle ~ of shock ~ zərbə bucağı
angle ~ of sight ~ vizir bucağı, baxış bucağı
angle ~ of sinkage ~ çökmə bucağı, dalma bucağı
angle ~ of slope ~ yamacın sərtlik bucağı, maillik və ya yamac bucağı
angle ~ of steering column ~ sükan kolonkasının maillik bucağı
angle ~ of taper ~ konus bucağı
angle ~ of thread ~ yivin profil bucağı, tərəflərdən biri ilə vint oxuna normal arasındakı bucaq (simmetrik olmayan profillərdə), yivin orta vint xəttinin yoxuşluq bucağı
angle ~ of torsion ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle ~ of twist ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle ~ of view ~ vizir bucağı, baxış bucağı
angle Ackerman base ~ yana aparma bucağı nəzərə alınmaqla qabaq təkərlərin orta dönmə bucağı
angle Ackerman steering ~ nəzəri dönmə bucağı (şinlərin yana elastikliyi nəzərə alınmadan)
angle acute ~ iti bucaq
angle addendum ~ dişin başlıq bucağı (konik dişli çarxın)
angle advance ~qabaqlama bucağı
angle altitude ~ avtomobilin dairəvi hərəkətində onun simmetriya oxu ilə arxa oxunun trayektoriyasına toxunan arasındakı bucaq
angle axes ~ oxlararası bucaq
angle back ~ arxa bucaq
angle backrest ~ oturacaq söykənəcəyinin maillik bucağı
angle banking ~ kren [yana yatım] bucağı (dönmələrdə), viraj bucağı (yol döngələrində)
angle beam ~ şüaların səpilmə [yayılma, dağılma] bucağı
angle bend(ing) ~ əyilmə bucağı, qatlanma bucağı
angle bevel ~ çəplik bucağı, çəpləşmə bucağı
angle blade ~ 1. pərlərin və ya kürəklərin quraşdırılma bucağı 2. kəsici alət bucağı
angle blunt ~ küt bucaq
angle brush ~ şotkanın maillik bucağı
angle cam ~ paylayıcı yumruqcuğun bucağı, qırıcı yumruqcuğun bucağı
angle camber ~ qabaq təkərlərin maillik bucağı
angle caster ~ dönmə şkvoreninin uzununa maillik bucağı
angle center ~ 1. mərkəzi bucaq 2.bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle cone ~ başlanğıc konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle continuous ~ normal uzunmüddətli iş zamanı bucağın qiyməti (kardan ötürməsində), uzunmüddətli buraxılabilən bucağın qiyməti
angle cord ~ şin kordunda iplərin yerləşmə bucağı
angle course ~ düzxətli hərəkət istiqamətinə nəzərən dönmə bucağı
angle crank ~ çarx qolunun dönmə bucağı
angle crash ~ toqquşma bucağı
angle creep ~ yana aparma bucağı
angle crown ~ korda iplərinin tac üzrə yerləşmə bucağı (şinlərin)
angle dead ~ ölü bucaq
angle dedendum ~ dişin dib bucağı (konusvarı dişli çarxlarda)
angle deflection ~ sapma bucağı, əyilmə bucağı
angle delay ~ yavaşıma bucağı, gecikmə bucağı
angle discharge ~ yüksüzləşmə bucağı, yükboşaltma zamanı maillik bucağı (özüboşaldan avtomobilin kuzasının)
angle drift ~ yana aparma bucağı
angle face ~ xarici konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle flat ~ 1800-li bucaq
angle flex ~ kardan vallarının fırlanma oxları arasındakı bucaq
angle front (wheel) slip ~ qabaq təkərlərin yana aparma bucağı
angle generating ~ ilişmə bucağı
angle heeling ~ kren [yana yatma] bucağı
angle helix ~ yiv xəttinin qalxma bucağı, spiral bucağı
angle ignition ~ alışmanın başlanma bucağı
angle impact ~ toqquşma bucağı
angle incidence ~ enmə [düşmə] bucağı
angle inclination ~ at curve ~ döngələrdə eninə maillik bucağı (yolun)
angle injector spray ~ püskürmə bucağı
angle inlet ~ girişdəki (kürəyin) bucaq
angle intermittent ~ dövrü olaraq meydana gələn bucağın qiyməti (kardan ötürməsində), bucağın qısa müddətlərdə buraxılabilən qiyməti
angle joint ~ 1. aparan və aparılan elementlərin (universal oynaqların) fırlanma oxları arasındakı bucaq 2. birləşdirici bucaq
angle lead ~ 1. yiv xəttinin qalxma bucağı, spiral bucağı 2. qabaqlama bucağı
angle locking ~ dayaq nöqtələri arasında dönmə bucağı
angle look-out ~ müşahidəlilik bucağı
angle miter ~ 450-li bucaq
angle normal pressure ~ normal təzyiq bucağı
angle nozzle ~ çıxma deşiyinin [soplo, buraxıcı lülə] ucluğunun maillik bucağı
angle nozzle gas outlet ~ qazın buraxıcı lülədən çıxış bucağı
angle operating ~ istismar və ya işçi bucağı
angle optimum comfort ~ ən rahat yerləşdirilmə və ya yerləşmə bucağı (məs., sükan kolonkasının)
angle outlet ~ çıxış bucağı (kürəyin, pərin)
angle phase ~ kardan oynaqlarının nisbi yerləşmə bucağı
angle pitch ~ 1. bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda), qabaq təkərlərin maillik bucağı
angle pitch cone ~ bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle pivot ~ diyirlənmə bucağı, maillik bucağı, dönmə bucağı
angle pivot stud ~ dönmə şkvoreninin maillik bucağı
angle pressure ~ təzyiq bucağı
angle rear (wheel) slip ~ arxa təkərlərin yana aparma bucağı
angle reclining ~ maillik bucağı (oturacaq söykənəcəyinin)
angle retardation ~ gecikmə bucağı
angle right ~ düz bucaq
angle roll ~ yana yatımlılıq [kren] bucağı (resoraltı hissələrin)
angle seat ~ 1. yəhərin [klapanın] konus bucağı 2. oturtma bucağı (resorun)
angle seat surface ~ oturacaqın üfiqi müstəviyə nəzərən maillik bucağı
angle setting ~ quraşdırma bucağı
angle shackle ~ sırqanın maillik bucağı (resorun)
angle shaft ~ valların oxları arasındakı bucaq
angle side-slip ~ yana aparma bucağı
angle sliding ~ sürüşmə bucağı
angle slip ~ yana aparma bucağı, sürüşmə bucağı (şinlərin)
angle solebar ~ uzununa bucaqlıq
angle spiral ~ spiral bucağı, yiv xəttinin bucağı
angle spray ~ şırnaq bucağı
angle spring seat ~ resorun oturdulma bucağı
angle steering ~ dönmə bucağı
angle steering locking ~ idarə olunan təkərlərin son kənar vəziyyətləri arasındakı bucaq
angle stiffening ~ sərtlik bucağı
angle timing ~ alışdırmanın qabaqlanma bucağı
angle tooth ~ dişin təzyiq bucağı
angle torsion ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle valance ~ asma bucaqlıq
angle valve seat ~ klapan yəhərinin konus bucağı
angle viewing ~ müşahidə bucağı
angle visual ~ müşahidə bucağı
angle wheel base ~ yana aparma bucaqları nəzərə alınmaqla qabaq təkərlərin orta dönmə bucağı
angle wheel turning ~ təkərin dönmə bucağı
angle wrap (ping) ~ əhatə bucağı (qayışın qasnağı)
angled ~ 1. bucaq, bucaq altında əyilmiş 2. dirsəkli
angular ~ bucaq
angularity ~ bucaq altında yerləşmə
angularity ~ of connecting rod ~ sürgü qolun silindr oxuna nəzərən maillik bucağı
angularity ~ of propeller shaft ~ kardan valı ilə avtomobilin uzununa oxu arasında yaranan bucaq
angulation ~ bucaq altında quraşdırma
annealing ~ tabınıalma, tabəksiltmə normalaşdırma
annealing black ~ qara tabınıalma, turşulu mühitdə tabınıalma
annealing box ~ qutularda tabınıalma
annealing bright ~ işıqlı tabınıalma, mühafizə olunan mühitdə tabınıalma
annealing pot ~ qutularda soyutma
annealing annoying ~ qıcıqlandırıcı, yorucu (məs., səs-küy, titrayişlar)
annealing annular ~ dairəvi, dairə şəkilli
annealing annulus ~ 1. dairəvi araboşluğu 2.daxili ilişməli dişli çarx
annealing fixed ~ daxili ilişməli hərəkətsiz dişli çarx
annealing primary ~ birinci blokun tacı (ikiqat planetar ötürmanin), birinci pillənin daxili ilişməli dişli çarxı (planetar ötürmanin)
annealing secondary ~ ikinci blokun tacı (ikiqat planetar ötürmənin), ikinci pillənin daxili ilişməli dişli çarxı (planetar ötürmənin)
anode ~ anod
anodizing ~ anodlaşdırmaq
antechamber ~ ön kmera, forkamera
antenna ~ antenna
antenna collapsible ~ yığılabilən [teleskopik] antenna
antenna exterior ~ xarici antenna
antenna outdoor ~ xarici antenna
antenna retractable ~ yığılabilən [teleskopik] antenna
antibouncer ~ amortizator
anticlockwise ~ saat əqrəbinin əksinə
anticold ~ soyumaya və ya donmaya qarşı təsir edən
anticorrodant ~ korroziyaya qarşı aşqar [əlavə]
anticorrosive ~ korroziyaya qarşı
antidazzle ~ qamaşdırmaya qarşı
antidazzle ~ system ~ sürücünün gözlərini qamaşmadan qoruyan sistem
antidazzle ~ mirror ~ arxadan gələn avtomobilin göz qamaşdıran işıq şüalarını söndürən arxa görünüş güzgüsü
antidetonant ~ detonasiyaya qarşı [antidetonator]
antidumping ~ aşmaya əks təsir edən
antifreeze ~ donmaz, antifriz
antifrictional ~ sürtünməyə qarşı [antifriksion]
antifrother ~ köpüklənməyə qarşı
antigassing ~ qaz yaranmasına qarşı
antioxidant ~ oksidləşməyə qarşı
antirattler ~ cingiltilərdən qoruyan xüsusi qurğu
antiroll ~ yana yatmaya [krenə] qarşı təsir edən
antirust ~ paslanmaya və ya korroziyaya qarşı
antiskid ~ sürüşməyə qarşı (təkarlarin sürüşməsi)
antisqueak ~ cığıltı yaranmasına mane olan
anvil ~ 1. dayaq 2. dayaq lövhəsi
aperture ~1. deşik, dəlik 2. oyuq, boşluq
aperture door ~ qapı boşluğu (kuzada)
aperture exhaust ~ ixrac qazlarının çıxışı üçün deşik
aperture window ~ pəncərə boşluğu (kuzada)
apparatus ~ cihaz, aparat
apparatus alternative stroking test ~ çarxqolu mexanizminin köməyi ilə dəyişən işarəli yükləmələr yaradan sınaq qurğusu
apparatus blast ~ havaüfürücü apparat, havaüfürücü
apparatus bouncing pin ~ sıçrayan iynəli cihaz (yanacağın detonasiya xarakteristikalarını təyin etmək üçün)
apparatus cooling ~ radiator, soyuducu
apparatus fire ~ yanğınsöndürən
apparatus flash-point ~ alışma noqtəsini müəyyən edən cihaz
apparatus flue-gas agalysing ~ ixrac qazlarını analiz etmək üçün cihaz
apparatus ignition ~ alışdırma cihazı
apparatus injection advance ~ yanacaq verilişinin qabaqlanması üçün cihaz, püskürülmənin qabaqlanması mexanizmi
apparatus jacking ~ domkrat, qaldırıcı qurğu
apparatus jet ~ şırnaq cihazı
apparatus lifting ~ qaldırıcı
apparatus oil-washing ~ işlənmiş yağların təmizlənməsi üçün cihaz
apparatus pressure jet ~ mexaniki tozlandırıcılı forsunka
apparatus sand-blast ~ qum üfürücü cihaz
apparatus sanding ~ qum üfürücü cihaz
apparatus testing ~ sınaq cihazı
apparatus vacuum ~ vakuum aparatı
appearance ~ xarici görünüş
appearance distinctive ~ səciyyəvi və ya xarakterik xarici görünüş
appearance frontal ~ qabaq hissənin xarici görünüşü (avtomobilin)
appearance fracture surface ~ dağılma səthinin xarici görünüşü
appearance outside ~ xarici görünüş
appearance sweeping ~ dinamiki xarici görünüş
appliance ~ quruluş, qurğu, tərtibat, ləvazimat
appliance charging ~ yükləyici qurğu
appliance fire ~ s yanğın əleyhinə qurğu
appliance safety ~ qoruyucu qurğu, qoruyucu
appliance shaking ~ silkələyici tərtibat
applicable ~ istifadə oluna bilən, tətbiq oluna bilən
application ~ 1. istifadə olunan; tətbiq olunan (qüvvələr) 2. basmaq, sıxmaq
application ~ of brakes ~ tormozlamaq
application ~ of load ~ yükləmək, yük tətbiq etmək
application ~ of stress ~ qüvvə sərf etmək, qüvvə tətbiq etmək
application brake ~ tormozlama
application emergency brake ~ sərt (qəza) tormozlama, ehtiyyat tormozun işə salınması
application full ~ of brake ~ iz salana qədər tormozlama
application hard brake ~ sərt tormozlama
application high-idle ~ boş rejimdə mühərrikin uzun müddət işləməsi
application hot-spot ~ kollektorun qaynar sahəsindən keçdikdə qızma (qarışığın)
application normal brake ~ rəvan [səlis] tormozlama
application patent ~ patent almaq üçün sifariş
application practical ~ praktik və ya təcrübi tətbiq
application slow brake ~ asta [yavaş-yavaş] tormozlama
application spray ~ tozlandırıcı ilə vurma (rəngi)
application spring ~ yayın köməyi ilə sıxma
application vehicular ~ nəqliyyat maşınları üçün tətbiq etmə
application wide ~ geniş tətbiq
appointments ~ kuzanı daxili bəzənmə [işlənmə] elementləri (məs., güzgü, alışqan)
apportionment ~ proporsional paylama
apportionment reliability ~ bütövlükdə məhsulun verilmiş imtinasızlıq normasının onun elementləri üzrə paylanması
appraisal ~ qiymətləndirmə
appraisal economic ~ iqtisadi qiymətləndirmə
appraisal objective ~ obyektiv qiymətləndirmə
appreciable ~ qiymətləndirilə bilən
appreciate ~ qiymətləndirmək
approach ~ 1. yaxınlaşma, yaxınlaşmaq 2. yan alma yolu, giriş yolu (körpüyə)
approach bridge ~ körpüyə giriş tökmə (torpaq yatağının qaldırılması)
approach head-on ~ üz-üzə [qarşı-qarşıya] yaxınlaşma (avtomobillərin)
approach ramp ~ apparel üzrə maillikli giriş
approach shelf ~ sahilə kiçik maillikli giriş
approach structure ~ süni qurğulara yaxınlaşma (yollarda)
approaching ~ yaxınlaşan
approval ~ 1. bəyənmə, təsdiq etmə 2. baxma [müzakirə etmə]
approval design ~ konstruksiyanın bəyənilməsi; layihənin təsdiq edilməsi
approximation ~ yaxınlaşma, approksimasiya
approximation ~ of road conditions ~ real yol şəraitlərinin təxmini əks etdirilməsi
appurtenances ~ köməkçi aqreqatlar; ləvazimatlar
apron ~ şit; önlük (kuzanın)
apron fender ~ qanad önlüyü
apron parking ~ avtomobillərin duracaq yeri
apron radiator ~ radiator üzlüyü [örtüyü]
apron splash ~ sıçrantı qoruyucusu, çirk qoruyucu şit
aquaplaning ~ akvaplanlama, su layı üzərində sürüşmə (yaş yolda)
aquaplaning tire ~ şinlərin akvaplanlaması, şinlərin su layı üzərində sürüşməsi (onları tamamila yol səthindən ayırmaqla)
arbor ~ 1. val, ox, iy [şpindel] 2. biz, deşici alət [opravka]
arbor expanding ~ genişləndici [aralayıcı] alət [opravka]
arc ~ qövs
arc ~ of action ilişmə qövsü
arc ~ of contact ~ 1. əhatə qövsü 2. əlaqə qövsü; ilişmə qövsü; başlanğıc çevrə üzrə ölçülən ilişmə uzunluğu
arc pitch ~ bucaq addımı
arch: logging ~ taxta-şalban, ağac daşıyan
arch: spring ~ ressor oxu (ressorun qolu)
arch: swept frame ~ arxa körpü tiri üzərində çərçivənin əyintisi
arch: wheel ~ təkərüstü qövs
arch: window ~ pəncərə tağı
arcing ~ 1. qığılcım vermə 2. elektrik qığılcımı ilə emal
arcticize ~ qütb şəraitində istismara uyğunlaşdırmaq
area ~ sahə, səth, məkan, ərazi, zona
area ~ of ball imprint ~ kürə izinin sahəsi
area ~ of fracture ~ sınma [kəsilmə] səthi
area ~ of friction facing ~ sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area ~ of heating ~ qızma səthi
area ~ of indentation ~ izin sahəsi
area ~ of passage ~ keçid (canlı) kəsiyi
area ~ of plate friction facing ~ lövhə şəkilli sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area ~ of section ~ kəsik sahəsi
area ~ of stress concentration ~ gərginliyin cəmləşmə [konsentrasiya] sahəsi [zonası]
area annular ~ həlqəvi məkanın en kəsik sahəsi
area bearing ~ dayaq [daşıyıcı] səthi
area blade ~ pər səthinin sahəsi
area blind ~ 1. yolun görünməyən (sürücüyə) sahəsi; «korluq» zonası (müşahidəlilik diaqramında) 2. baxış üçün imkansız səth
area bore ~ silindrin daxili səthi
area boxed-in ~ qapalı profilin daxili səthi
area cargo ~ yükün yerləşdirilməsi üçün sahə
area chamber surface ~ yanma kamerası səthinin sahəsi
area clutch lining ~ ilişmə muftasının sürtünmə üzlüyünün sahəsi
area combustion-chamber surface ~ yanma kamerası səthinin sahəsi
area contact ~ kontakt zonası, kontakt sahəsi
area contact ~ of tire ~ şinin yol ilə kontakt sahəsi
area cooling ~ soyuma səthi
area critical stress ~ kritik gərginliklər zonası
area ross-sectional ~ en kəsik sahəsi
area cross-sectional inlet ~ giriş deşiyinin en kəsiyi
area crowded ~ s izdihamlı sahələr, adamla dolu sahələr
area detrucking ~ yük avtomobillərindən boşaltma meydançası
area discharge ~ çıxış deşiyinin sahəsi; boşaltma deşiyinin (bunkerli qoşqu və bunkerli avtomobilin) sahəsi
area drag ~ alın müqaviməti sahəsi
area draining ~ mayenin axması üçün deşiyin sahəsi
area dump ~ özüboşaldanların (avtomobillərin) boşaldılma sahəsi
area effective ~ 1. işçi səth 2. kəsiyin faydalı sahəsi
area effective braking ~ səmərəli [effektiv] tormozlama sahəsi
area effective contact ~ səmərəli kontakt sahəsi
area elliptical ~ of contact ~ elliptik kontakt sahəsi
area engine ~ mühərrikin yerləşmə sahəsi [zonası]
area exhaust ~ çıxış kanalları kəsiyinin sahəsi
area failure ~ dağılma oblastı (yüklənmə ilə möhkəmlik arasındakı asılılıq diaqramında); dağılma zonası (detalda)
area fatigued ~ yorulma nəticəsində dağılma zonası, ovulma zonası
area flow ~ keçid (canlı) kəsiyi; axının en kəsiyi
area frictional ~ sürtünmə səthinin sahəsi
area frontal ~ alın səthinin sahəsi; alın səthi
area gasket surface ~ araqatının əhatə səthi [zonası]
area glass ~ şüşələnmə sahəsi; şüşələnmiş sahə
area ground contacting ~ torpaqla kontakt sahəsi (tırtılın)
area injection ~ forsunka deşiyinin sahəsi
area leakage ~ axma [itki, azalma, əksilmə] sahəsi; axmanın baş verdiyi ara boşluğu kəsiyinin sahəsi
area lining ~ sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area load ~ yüklənmə zonası, səthin yüklənmiş sahəsi
area loading ~ 1. yüklənən səth [sahə] 2. kuzanın tutduğu sahə 3. kuzanın faydalı sahəsi
area observer ~ müşahidəçinin yeri (sınaqlar zamanı)
area orifice ~ deşiyin sahəsi
area overhaul ~ əsaslı təmir üçün sahə
area parking ~ duracaq yeri
area passable ~ ərazinin keçid sahəsi
area piston ~ porşenin sahəsi
area pit ~ texniki xidmət və baxış xəndəkləri sahəsi (yarış üçün dövrəvi yollarda)
area port ~ deşiyin sahəsi
area quenched ~ səthin möhkəmləndirilmiş sahəsi
area ring side ~ porşen üzüyünün yan səthinin sahəsi
area scavenge ~ 1. üfürmə sahəsi 2. alışdırma şamının izolyatoru (elektrik keçirməyən hissasi) ilə gövdəsi arasındakı fəzanın həcmi
area seal ~ kipləşdirmə zonası; kipləşdiricinin yerləşdirildiyi yer
area sectional ~ en kəsik sahəsi
area service ~ nəqliyyat maşınlarına baxış və texniki xidmət meydançası
area shear ~ kəsik sahəsi; sürüşmə sahəsi; qopartma sahəsi
area slipping ~ sürüşmə səthi
area speed-change ~ ötmə üçün yolun genişləndirilmiş məntəqəsi
area squish ~ burulğanlaşma zonası (yanıcı qarışığın)
area surface ~ səthin sahəsi
area swept ~ şüşətəmizləyici şotkaları ilə təmizlənən səth və ya sahə
area tail ~ of distribution ~ paylanma quyruğu
area test ~ sınaqların aparılma rayonu; sınaq meydanı; təcrübə meydançası
area throat ~ soplonun deşiyinin sahəsi
area tire contact ~ şin ilə yolun kontakt sahəsi
area tire gross contact ~ şinin yol ilə tam kontakt sahəsi
area tooth contact ~ dişllərin kontakt səthi
area track ~ tırtılların torpaqla kontakt sahəsi
area track ~ at zero penetration ~ sıfır daxil olmada tırtılların torpaqla kontakt sahəsi
area traffic ~ nəqliyyat axınları üçün sahə; nəqliyyatın işləmə zonası
area transport ~ nəqliyyat axınları üçün sahə; nəqliyyatın işləmə zonası
area unswept ~ şüşətəmizləyicinin şotkaları ilə təmizlənməyən səth və ya sahə
area untrafficable ~ ərazinin keçilə bilməyən sahəsi
area unworn ~ yeyilməmiş səth
area useful ~ faydalı sahə
area utility ~ faydalı sahə
area valve seating face ~ klapan yəhərinin dayaq sahəsi
area void ~ boşluq sahəsi
area wash(down) ~ yuma sahəsi
area wetted ~ isladılan sahə
area wind ~ küləyin təzyiqinə [təsirinə] məruz qalan sahə
area work ~ işçi səth [sahə]
areometer ~ areometr
arm ~ 1. qol, ling [rıçaq] 2. koromıslo, çiyin 3.dəstək, qulp 4. kronşteyn [dirsək], konsol
arm ~ of action ~ resorun gətirilmiş səmərəli çiyini (resorun ayilmasi zamanı arxa oxdan onun dönmə mərkəzinə qədər olan masəfə)
arm ~ of couple ~ qüvvələr cütünün çiyini
arm adjustable brush ~ şotkaların yerini dəyişmək üçün ling
arm actuator ~ icra mexanizminin lingi
arm axle ~ oxun kronşteyni
arm bogie ~ arabacığın balansiri [pərsəngi, tarazlaşdırıcısı]
arm brake ~ tormoz [əyləc] lingi
arm brake pedal ~ tormoz pedalının lingi
arm breaker ~ qırıcının lingi [rıçaqı]
arm bridge ~ ölçü körpüsünün çiyini
arm brush ~ şotka tutucusu
arm brush-holder ~ şotka [fırça] tutucunun barmağı [mili]
arm bumper ~ bamperin [buferin] kronşteyni
arm centralizer ~ tarazlaşdırıcı ling
arm clutch ~ ilişmə muftasının lingi
arm contact ~ kontakt lingı [rıçaqı], kontakt barmağı
arm contact-breaker ~ qırıcının lingi
arm control ~ idarəetmə lingi; tənzimləyici ling; sükan dartqısı
arm crank ~ 1. çarx qolunun çiyini 2. işəsalıcı dəstək
arm crankcase ~ karterin bərkidilmə pəncəsi
arm double-ball pitman ~ ikioynaqlı sükan soşkası
arm drop ~ 1. sükan soşkası [dayağı] 2. qatlanan dəstək
arm equivalent radius ~ resorun gətirilmiş səmərəli çiyini (resorun ayilmasi zamanı arxa oxdan onun dönmə mərkəzinə qədər olan məsafə)
arm float ~ üzgəc lingi
arm gate ~ şlaqbaum tiri
arm idler ~ aralıq ling (sükan intiqalının)
arm independent ~ asılı olmayan asqının lingi
arm inlet-valve rocker ~ işəsalma [sorma] klapanının sürgü qolu
arm intermediate steering ~ sükan intiqalının aralıq lingi
arm knuckle ~ dönmə yumruqcuğunun ling
arm leading ~ itələyici ştanq (asqının)
arm lever ~ lingin çiyini
arm lift ~ 1. qaldırıcı ling 2. yükləyicinin qolu
arm lift shaft ~ asma qurğunun qaldırıcı lingi
arm link ~ dartqının çəp dirəyi (asma qurğunun)
arm longitudinal control ~ uzununa sükan dartqısı
arm lower ~ alt [aşağı] ling
arm lower control ~ alt [aşağı] ling (asılı olmayan asqının)
arm magneto breaker ~ maqneto qırıcısının lingi
arm moment ~ qüvvələr cütünün çiyini [qolu]
arm outlet-valve rocker ~ ixrac klapanının sürgü qolu
arm pedal ~ pedalın lingi
arm pen ~ yazan ling (özüyazanda)
arm pitman ~ sükan soşkası
arm power take-off shifter ~ gücayırıcı valın dəyişdirmə lingi
arm radius ~ itələyici ştanq
arm ram ~ silindrin lingi (asma qurǧunun)
arm release ~ ayırıcı ling
arm revolute ~ dönmə lingi
arm rockable pivot ~ oynaqlı dönmə konsolu
arm rocker ~ klapan sürgü qolu, ling
arm rocking ~ klapan çarxqolu, yırğalanan ling
arm seat adjusting ~ oturacağı tənzimləyən ling
arm semitrailing ~ diaqonal ling (asqının)
arm shifter ~ dəyişdirici ştokun [çubuğun] aparıcısı
arm shock-absorber ~ amortizatorun lingi
arm signal ~ dönmə göstəricisinin oxu
arm steering ~ sükan şotkası; idarəetmə lingi
arm steering drop ~ sükan şotkası
arm steering knuckle ~ döndərici yumruğun lingi
arm steering pitman ~ sükan soşkası
arm steering wheel ~ sükan çarxının dəndənəsi
arm support(ing) ~ kronşteyn
arm suspension ~ asqının lingi
arm swing(ing) ~ dönən [yırğalanan] kronşteyn
arm switch ~ dəyişdiricinin yerdəyişəni [ ling]
arm tapper ~ itələyicinin lingi; itələyicinin çarx qolu
arm throttle ~ qazın idarə edilməsi lingi; drossel qapağının lingi
arm tie-rod ~ sükan ling; sükan şotkası
arm top side ~ qatlanan üstün yan dayağı (kuzanın)
arm torque ~ reaktiv ştanq; alt [aşağı] ling (asılı olmayan asqıının)
arm track rod ~ eninə sükan dartqısının lingi
arm trailing ~ uzununa ling (asqının)
arm transmission gearshift fork ~ ötürmələr [sürətlər] qutusunun dəyişdirici çəngəlinin lingi
arm transversal swinging ~ eninə yırğalanan ling
arm transversal control ~ eninə sükan dartqısı
arm upper control ~ yuxarı [üst] ling
arm wave rocker ~ klapan koromıslasının çarx qolu
arm windscreen wiper ~ şüşətəmizləyicisinin qolu
arm windshield adjusting ~ külək şüşəsinin kulisi
arm windshield swing ~ külək şüşəsinin yırğalanan tamasası
arm windshield wiper ~ şüşətəmizləyicisinin lingi
arm windshield wiper swing ~ şüşətəmizləyicisinin yırğalanan lingi
arm wishbone ~ asılı olmayan asqının lingi
armature ~ 1. yakor [rotor] 2. zireh (kabelin, naqilin)
armature bar-wound ~ mil dolaqlı rotor
armature coreless ~ nüvəsiz rotor
armature H- ~ H-şəkilli kəsiyin rotoru
armature magneto ~ maqneto rotoru
armature motor ~ elektrik mühərrikinin rotoru
armature starting motor ~ elektrik starterinin rotoru [yakoru]
armor ~ zireh || zirehləmək
armor plate ~ zireh
armor-clad ~ zirehlənmiş
armored ~ zirehli
armoring ~ zirehləmək
armour ~ zireh || zirehlə örtmək
armrest ~ dirsəklik (oturacağın)
armrest folding ~ qatlanan dirsəklik
army-accepted ~ silahlanmaya qəbul edilmiş; orduda istifadə edilən
army-owned ~ ordu nümunəsi
arrange ~ yerləşdirmək, yerbəyer etmək
arrangement ~ 1. mövqe; yerləşmə; komponovka 2. qurğu; tərtibat
arrangement ~ of passenger queues ~ sərnişinlərin minməsini qaydaya salmaq; sərnişin növbələrini qaydaya salmaq
arrangement adjustable shutter ~ tənzimlənən jalüzlər (radiatorun)
arrangement automatic brake ~ avtomatik tormoz qurğusu
arrangement body ~ kuzanın konstruksiyası
arrangement brake ~ tormoz [əyləc] qurğusu
arrangement conventional bevel pinion ~ aparan konusvari dişli çarxın adi [konsol] yerləşməsi
arrangement cylinder ~ silindrlərin yerləşməsi
arrangement damping ~ dempferləyici qurğu
arrangement dimmer ~ 1. günəş şüaları əleyhinə dimdik (sürücünün kabinasında) 2. işığın gücünü tənzimləmək üçün qurğu
arrangement general ~ ümumi görünüş; ümumi yerləşmə; ümumi komponovka
arrangement haphazard parking ~ avtomobillərin sistemsiz şəkildə duracağa qoyulması
arrangement inclined parking ~ avtomobillərin çəp bucaq (bardüra və ya yan daşına görə) altında duracağa qoyulması
arrangement interior ~ daxili yerləşmə
arrangement locking ~ stopor qurğusu
arrangement lubricating ~ yağlayıcı qurğu
arrangement merry-go-round ~ karusel [fırlanğıc] şəkilli yerləşdirmə (dəzgahların və ya dəzgahlarda emal olunacaq məmulat)
arrangement parking ~ avtomobillərin duracağa qoyulması
arrangement porting ~ giriş və çıxış pəncərələrinin yerləşməsi (klapanların)
arrangement sound supression ~ kabinanın səsdən təcrid [izolə] edilməsi
arrangement spring ~ resor və ya yayın yerləşməsi
arrangement springing ~ yay təsirli qurğu
arrangement starting ~ işəsalıcı qurğu
arrangement straight-through ~ bir ümumi ox ətrafında (kompresorun, həlqəvi yanma kamerası və qaz turbininin) yerləşmə
arrangement suspension ~ asqının yerləşməsi; asqının komponovkası
arrangement tilting ~ aşırıcı qurğu
arrangement torsional damping ~ burulma rəqslərinin dempferi
arrangement traffic ~ hərəkət axınının paylanması
arrangement valve ~ klapanların yerləşməsi
arrangement vision ~ baxış qurğusu
arrangement wheel ~ təkər düsturu; təkər xarakteristikası; təkərlərin yerləşmə sxemi
arrangement wiring ~ elektrik xətləri sxemi
arrest ~ dayanma || dayandırmaq
arrester ~ stopor, dayandırıcı
arrester dust ~ toz tutucu; toz yığıcı
arrester spark ~ qığılcım söndürücüsü; qığılcım tutucusu
arrival ~ gəliş
arrive ~ gəlmək, gəlib çatmaq
arrow ~ 1. ox; göstərici 2. əqrəb (cihaz şkalasında, sxemda, cizgida)
arrow direction ~ 1. istiqaməti göstərən ox 2.dönmə göstəricisi oxu
arrow flashing ~ yanıb-sönən işıq göstəricisi (yol nişanı)
arrowheaded ~ pazşəkilli, pazvari
arteries ~ magistrallar
arteries ~ of communication rabitə yolu; kommunikasiya [rabitə]
arteries traffic ~ nəqliyyat magistralları
artic ~ yarımqoşqulu yəhərli dartqı
articulated ~ qoşalaşdırma; oynaqla birləşdirmə
articulation ~ oynaqla qoşalaşdırılmış; oynaqlı; dönə bilən; yırğalanan
art of driving ~ nəqliyyat maşınlarını idarə etmə sənəti
asbestos ~ azbest [oda davamlı lifli mineral]
asbestos sheet ~ lövhəşəkilli azbest; azbest vərəqi
ascent ~ yoxuş
ascent steep ~ sərt yoxuş; dik yoxuş
ash ~ kül
ash fuel-oil ~ maye yanacağın yanması zamanı əmələ gələn kül
ashless ~ külsüz
aslope ~ maillikli; yamacda; maillikdə (yolda)
asphalt ~ asfalt; bitum
asphalt heavy ~ özlü bitum
asphalt oil ~ neft bitumu
asphalt paving ~ yol asfaltı; yol bitumu
asphalt sand ~ qumlu asfalt
asphalt soil ~ torpaq-asfalt; bitumla torpaq qarışığı
asphalt-concrete ~ asfaltbeton
aspirated: naturally ~ havanın təbii sorulması ilə [üfürməsiz]
aspiraton ~ sorma, sorulma; tam sorma
aspirator ~ çəkən ventilyator, eksqauster
assay ~ 1. sınaq (kamiyyat), analiz [təhlil]; sınama [təcrübə] || sınaq aparma; analiz etmə; sınamaq 2. analiz üçün nümunə
assay fire ~ alışmaya sınaq (yanacağı)
assaying ~ sınamaq, təcrübədən keçirmək, yoxlamaq; kəmiyyətcə analiz [təhlil] etmək
assemblage ~ yığma; quraşdırma
assemble ~ toplamaq, yığmaq, quraşdırmaq
assembl/y ~ 1. yığma, quraşdırma 2. aqreqat; qovşaq; dəst
assembl/y alternative ~ ies müştərilərin seçiminə görə müəyyən edilən müxtəlif konstruksiyalı aqreqat və ya qovşaqlar
assembl/y bearing mount ~ yastıq qovşağı
assembl/y bench ~ çilingər dəzgahında və ya yığım stendində yığma
assembl/y brake ~ tormoz [əyləc] sistemi elementləri dəsti
assembl/y cage-and-roller ~ separatorlu diyircəklər dəsti; həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y clutch pressure ~ ilişmə muftasının diskə sıxılmanı təmin edən detallar dəsti
assembl/y combustion ~ yanma kamerasının bloku (müharrikin)
assembl/y cowl flap actuating ~ mühərrikin kapot [örtük] layının idarə edilməsi bloku
assembl/y engine ~ yığılmış halda mühərrik
assembl/y field ~ istismar zamanı yığma; çöl şəraitində yığma
assembl/y final ~ son yığma
assembl/y general ~ ümumi yığma (bütövlükdə məmulat)
assembl/y ignition-wire ~ alışdırma sisteminin naqillər dəsti
assembl/y injection ~ yığılmış halda forsunka [tozlandırıcı]
assembl/y injector ~ yığılmış halda forsunka [tozlandırıcı]
assembl/y interchangeable ~ 1. qarşılıqlı əvəz oluna bilən detalların yığılması 2. qarşılıqlı əvəz oluna bilən dəst
assembl/y lamp wiring ~ faranın naqillər dəsti
assembl/y lining ~ tormoz üstlüyü qovşağı
assembl/y major unit ~ yığılmış vəziyyətdə olan əsas aqreqatlar
assembl/y mixture control ~ yanıcı qarışıq tərkibinin tənzimləyicisi
assembl/y motor ~ yığılmış vəziyyətdə mühərrik
assembl/y needle ~ yığılmış dəst; həlqəsiz iynəvari yastıq
assembl/y panel ~ yığılmış halda panel
assembl/y parking brake ~ duracaq tormozu qovşağı
assembl/y pattern ~ modellər bloku
assembl/y powerplant ~ yığılmış güc qurğusu
assembl/y progressive ~ axın üsulu [konveyer] ilə yığma
assembl/y rear unit ~ yığılmış arxa körpü və sürətlər qutusu
assembl/y roller ~ diyircəklər dəsti, həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y roller inner race ~ xarici həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y roller outer race ~ daxili həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y selective ~ detalları seçmə ilə yığma, selektiv yığma
assembl/y shop ~ zavod şəraitində yığma
assembl/y site ~ yerində yığma
assembl/y sleeve ~ silindr-porşen dəsti; yığılmış vəziyyətdə olan giliz, porşen və porşen üzükləri (ölçülərə görə seçilmiş)
assembl/y soft ~ elastiki birləşmələri olan qovşaq (araqatılarında)
assembl/y spring-and-guide ~ istiqamətləndiricili qurğulu yığılmış vəziyyətdə olan elastiki element
assembl/y tire ~ yığılmış vəziyyətdə şin
assembl/ytorque coupling ~ burucu momenti ötürən mufta
assembl/ywound roller ~ separatorlu sarğılı diyircəklər dəsti; həlqəsiz sarğılı diyircəkli yastıqlar
assessment ~ qiymət
assessment damage ~ zədələrin xarakteri və dərəcəsinin müəyyən edilməsi
assessment qualitative ~ keyfiyyətcə qiymətləndirmə
assessment quantitative ~ kəmiyyətcə qiymətləndirmə
assessment reliability ~ etibarlılığın və ya imtinasızlığın qiymətləndirilməsi
assign ~ 1. çatdırmaq (hərəkati, sürəti) 2. təyin etmək 3. təhkim etmək (nəqliyyat maşınlarını müəyyən sürücülərə)
assistance: technical ~ texniki yardım
Association: American Trucking ~ Amerika avtonəqliyyat müəssisələri [firmaları] birliyi
Association: Motor and Equipment Manufacturers ~ mühərrik və mühərrik avadanlıqları istehsal edən firmaların Birliyi
Association: Truck Body and Equipment ~ yük avtomobili kuzası və kuzalar üçün avadanlıqlar istehsal edən firmalar Birliyi
assistant ~ köməkçi, assistent
assort ~ 1. çeşidləmə, sinifləşdirmə, təsnif etmə 2. təchiz etmə
assortment ~ 1. sinifləşdirmə, təsnif etmə 2. çeşid
assumption ~ güman fərziyyə, təxmin, güman etmək, fərziyyə yürütmək, təxmin etmək
assumption product ~ məmulat keyfiyyətinə zəmanət [təminat] vermək
assumption quality ~ keyfiyyətə zəmanət (təminat)
assumption statistical ~ statistik dürüstlük
atmosphere: artificial ~ 1. süni iqlim 2.təmizlənmiş və soyudulmuş hava
atmosphere: controlled ~ parametrləri tənzimlənən süni iqlim
atmosphere: oxidizing ~ oksidləşdirici mühit
atmosphere: protective ~ qoruyucu mühit
atmosphere: reducing ~ bərpaedici mühit
atmosphere: salt ~ duzlarla doymuş atmosfer
atmosphere: simulated ~ süni iqlim; yaradılan [modelləşdirilən] iqlim
atomization ~ tozlanma
atomization fine ~ xırda [zərif] tozlanma
atomization jet ~ şırnaqlı tozlandırıcı
atomize ~ tozlandırmaq
atomized ~ tozlandırılmış
atomized finely ~ xırda [zərif] tozlandırılmış
atomizer ~ püskürdücü, tozlandırıcı [forsunka]
atomizer air-assisted yet ~ pnevmatik şırnaq tozlandırıcısı; üfürməli pnevmatik forsunka
atomizer compressed-air ~ pnevmatik forsunka
atomizer fan ~ fırlanan tozlandırıcı
atomizer fuel injection ~ yanacaq tozlandırıcısı
atomizer high-pressure ~ yüksək təzyiq altında işləyən forsunka
atomizer jet ~ şırnaq tozlandırıcısı
atomizer low-pressure ~ aşağı təzyiq altında işləyən forsunka
atomizer oil ~ neft forsunkası
atomizer perforated plate type ~ deşikləri olan forsunka
atomizer pintle-type ~ iynəli forsunka, silindrik quyruqlu iynəli forsunka
atomizer spray ~ şırnaqlı tozlandırıcı
attach ~ 1. bərkitmək, bənd eləmək, birləşdirmək 2. asmaq, sərmək
attached ~ 1. bərkidilmiş; birləşdirilmiş 2.asımış
attached pivotally ~ oynaqla birləşdirilmiş
attachment ~ 1. bərkitmə; bənd etmə; birləşdirmə 2. ləvazimat; artırma; tərtibat
attachment ~ of rubber to metal ~ rezinin metala bərkidilməsi
attachment available ~ 1. satışda olan və ya anbardakı ləvazimat 2. traktor və ya avtomobilə zavod tərəfindən qoyulan tərtibat və ya alət
attachment axle ~ oxun bərkidilməsi
attachment ball-and-socket ~ kürəşəkilli oynaqlı birləşmə
attachment bearing cup pulling ~ yastıq həlqəsinin çıxarılması üçün çıxarıcı
attachment belt pulley ~ aparan qasnağın bərkitmə
attachment bolted-on ~ boltlarla birləşdirmə
attachment clamp band ~ çəkici lentlə bərkidilmə; lentşəkilli xomutla bərkimə
attachment flange ~ lonjeronun [tir] ətəklərinə (çərçivənin köndələn tirlərinin) bərkidilməsi
attachment gasketed ~ araqatılarla birləşdirmə [bərkitmə]
attachment leaf spring ~ lövhəli resorun bərkidilməsi
attachment rigid ~ sərt bərkitmə
attachment spring ~ resor və ya yayın bərkidilməsi
attachment stationary drive ~ stasionar iş zamanı gücayıran qurğu
attachment three-point ~ üçnöqtəli asma qurğusu; üçnöqtəli həncama
attachment towing ~ yedək tərtibatı; ilişmə qurğusu
attachment web ~ lonjeronun şaquli divarına (çərçivənin köndələn tirinin) bərkitmə
attachment web-and-flange ~ lonjeronun şaquli divarına (çərçivənin köndələn tirinə) və ya ətəyinə bərkitmə
attack ~ aşınma; yeyilmə || aşındırmaq; yeyilmək
attack corrosion ~ aşınma [korroziya] təsiri
attack erosive ~ eroziya təsiri
attemperator ~ temperatur tənzimləyicisi
attendance ~ xidmət, qulluq (maşınla)
attendant ~ 1. növbətçi 2. xidmət heyəti
attendant garage ~ qaraj növbətçisi; qaraj gözətçisi; qaraja xidmət edən fəhlə
attention ~ qulluq; xidmət; baxış (maşınlara)
attention bottom engine ~ mühərrikin alt [aşağı] hissəsinə baxış
attention daily ~ gündəlik qulluq
attention routine ~ xidmət qaydaları ilə müəyyən edilmiş profilaktik baxış
attention top engine ~ mühərrikin üst [yuxarı] hissəsinə baxış
attenuate ~ 1. zəiflətmək, dempferləmək 2.söndürmək (rəqsləri) 3. durulaşdırmaq, qarışdırmaq
attenuation ~ 1. zəiflətmə, dempferləmə 2. söndürmə (rəqsləri) 3. durulaşdırma, qarışdırma
attitude of vehicle ~ avtomobilin vəziyyəti
attribute ~ xarakterik [səciyyəvi] əlamət
attrition ~ sürtülüb yeyilmə, abraziv yeyilmə, sürtüb uyğunlaşdırma
audiometer ~ audiometr, səs-küy səviyyəsini ölçən
audiometer noise ~ audiometr, səs-küy səviyyəsini ölçən
audiorange ~ audiodiapazon, səs diapazonu
audit: obsolescence ~ köhnəlmə nəticəsində itkilərin analizi (məmulatın)
audit: quality ~ keyfiyyətin təftiş yoxlanması
auger ~ matqab; burğu; şnek
augmentation ~ artım, böyümə, yüksəlmə
augmentation reliability ~ etibarlığın yüksəldilməsi
augmentation stability ~ dayanıqlığın yüksəldilməsi
ausforging ~ döymə prosesində həyata keçirilən austoforminq tipli aşağı temperaturlu möhkəmləndirici termiki emal
austempering ~ izotermik möhkəmlətmə
austenite ~ austenit
austenite retained ~ qalıq austenit
austenitic ~ austenitli
austenitizing ~ austenit strukturunun alınması üçün termiki emal
austoforming ~ austoforminq, austenitin deformasiya edilməsi və onun martensitə çevrilməsi üçün aşağı temperaturlu möhkəmləndirici termiki emal
autobulb ~ közərmə (avtomobilin) lampası
autobus ~ avtobus
autocar ~ avtomobil
autochir ~ sanitar avtomobili
autocrane ~ avtomobil kranı
autocycle ~ motosiklet
autodrome ~ avtodrom, sınaq meydançası; avtomobil yarışları və sınaqları üçün dövrəvi yol (trek)
autofrettage ~ yeyilmiş səthlərin yüksək təzyiqli maye ilə möhkəmləndirilməsi
autohoist ~ avtomobil bucurğadı
autoignition ~ öz-özünə alışma
autolift ~ avtomobil bucurğadı
autoloader ~ avtoyükləyici
automaker ~ avtomobil istehsalçısı; avtomobil buraxan firma
automatic ~ avtomatik
automatic fully ~ tam avtomatik
automatic partially ~ yarımavtomatik
automation ~ avtomatlaşdırma
automobile ~ avtomobil
automobilism ~ avtomobilizm
automobilist ~ avtomobilçi
automobilization ~ avtomobilləşmə
automotive ~ avtomobil; özügedən; daxiliyanma mühərrikli nəqliyyat maşınlarına aid olan; avtotraktor
autonomous ~ muxtar, müstəqil, özünü idarə edən
autopilot ~ avtopilot, avtomatik idarəetmə qurğusu
autoreversive ~ avtomatik istiqaməti dəyişən (avtoreversiz)
autorich ~ avtomatik zənginləşən (qarışıq haqqında)
autoroad ~ avtomobil yolu, ikitərəfli avtomobil yolu
autoroute ~ avtomobil yolu, ikitərəfli avtomobil yolu
autoscooter ~ motoroller
autoshow ~ avtoşou, avtomobil sərgisi
autotrembler ~ avtomobil qırıcı-paylayıcısı
autotruck ~ yük maşını (avtomobili)
autoweak ~ avtomatik olaraq kasıblaşmış (yanacağa aid)
auxiliary ~ 1. ləvazimat, köməki qurğu || köməkçi, yardımçı 2. köməkçi avadanlıq; ehtiyat qovşaqlar
availability ~ 1. yararlılıq, tələblərə uyğunluq 2. texniki xidmət və təmirə uyğunlaşma qabiliyyəti (konstruksiyanın) 3. əlverişlilik, alına bilmənin mümkünlüyü 4. hazırlıq
availability engine ~ 1. mühərrikin hazırlığı 2. satışda olan mühərrik 3. mühərrikin əldə edilə [alına] bilinməsi
availability immediate ~ dərhal almaq [əldə etmək] imkanı (mamulatı)
availability vehicle ~ 1. nəqliyyat maşınının hazırlığı 2. satışda olan nəqliyyat maşınları 3.nəqliyyat maşınını almaq [əldə etmək] imkanı
available ~ 1. tələblərə cavab verən, tapşırığı yerinə yetirmək imkanında olan 2. texniki xidmət və təmirə uyğunlaşdırılmış 3. əldə edilə bilən; satışda olan; gətirilən
available ~ at option ~ sifarişçinin seçiminə əsasən gətirilən (kütləvi dəstə daxil olmayan)
available ~ for request ~ tələbata görə gətirilən
available locally ~ yerində olan; yerində əldə edilə bilən; uzaq dan gətirilməni tələb etməyən
avenue ~ magistral küçə; prospekt; xiyaban
average ~ orta (adad)
average fuel ~ orta yanacaq sərfi
average process ~ orta proses (baxılan istehsal prosesində məmulatın orta keyfiyyəti)
average weighted ~ ölçülmüş (çəkilmiş) orta, ölçülmüş (çəkilmiş) orta qiymət
averaged ~ orta hesabı çıxarılmış
awd (all-wheel drive) ~ təkərlərinin hamısı aparan
awning ~ tent, çadır, günlük, talvar, çardaq
axial ~ oxboyu; ox istiqamətində
axiality ~ eynioxluluq
axis ~ ox
axis ~ of symmetry ~ simmetriya oxu
axis actuator ~ intiqalın valı
axis bearing ~ yastığın oxu
axis crankshaft ~ dirsəkli valın oxu
axis datum ~ baza oxu; baza xətti
axis deflection ~ sapma [meyllənmə] oxu
axis deformation ~ deformasiyaetdirici qüvvələrin tətbiq olunduğu ox
axis diagonal ~ diaqonal oxu
axis direct ~ uzununa ox
axis drag ~ alın müqaviməti oxu; dartı oxu
axis drive ~ intiqalın valı
axis fore-and-aft ~ uzununa ox
axis guide ~ istiqamətləndirici ox
axis hinge ~ oynağın oxu
axis horizontal ~ üfüqi ox, absis oxu
axis instantaneous ~ ani ox
axis lateral ~ eninə ox
axis longitudinal ~ uzununa ox
axis major ~ böyük ox (ellipsdə)
axis minor ~ kiçik ox (ellipsdə)
axis neutral ~ neytral ox; neytral [sıfır] xətt
axis nonintersecting ~ kəsişməyən ox
axis normal ~ şaquli ox
axis nozzle ~ ucluğun oxu
axis pivot ~ diyirlənmə oxu
axis principal ~ əsas [baş] ox
axis reference ~ koordinat oxu
axis revolution ~ fırlanma oxu
axis roll ~ yana yatma oxu
axis roller ~ diyircəklərin oxu
axis rotation ~ fırlanma oxu
axis side-force ~ yan qüvvə oxu
axis steering ~ dönmə oxu (idarə olunan mexanizmin); dönmə şkvoreninin oxu, döndərici yumruğun şkvoreninin oxu
axis torque ~ burucu moment oxu
axis tread ~ koleyanın oxu
axis vertical ~ şaquli ox; ordinat oxu
axis wheel ~ təkərin oxu
axle ~ 1. ox; yarımox 2. körpü
axle ahead of front ~ qabaq oxdan irəlidə, qabaq oxdan qabaqda
axle Ackerman front ~ oxların sonuna bərkidilmiş şkvorenlər yanında fırlanan döndərici yumruqlu qabaq ox
axle air ~ hava yastığı üzərində qurulmuş körpü
axle articulated ~ 1. oynaqlı ox 2. kəsik körpü
axle attachment~ əlavə körpü
axle back ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü
axle banjo rear ~ «bandco» tipli tiri olan arxa körpü
axle beam ~ kəsilməz körpü
axle bent ~ 1. dirsəkli ox 2. azacıq əyilmiş ox
axle bogie ~ arabacıq tarazlaşdırıcısının oxu
axle brake ~ tormozla təchiz edilmiş ox; tormoz oxu
axle brake level ~ tormoz linginin oxu
axle breaker level ~ qırıcı linginin oxu
axle cambered ~ əyilmiş ox; qabarmış ox
axle cardan ~ kardan oynaqlı yarımox
axle carrying ~ (yük) daşıyıcı [saxlayıcı] ox
axle chain pinion ~ zəncir ötürməsinin aparan ulduzcuğunun oxu
axle channel-section ~ şveller kəsikli tiri olan qabaq körpü
axle conventional ~ kəsilməz ox
axle crank ~ dirsəkli val; dirsəkli ox
axle dead ~ 1. fırlanmayan ox 2.aparmayan körpü
axle differential ~ yarımox
axle divided ~ kəsilmiş ox
axle double-joint rear ~ ikioynaqlı arxa körpü
axle double-reduction ~ ikipilləli ötürməli aparan körpü; iki sürətli aparan körpü
axle driven ~ aparılan ox
axle drive sprocket ~ aparan ulduzcuğun oxu; aparan təkərin (tırtılın) oxu
axle drive-steer ~ idarə olunan təkərli aparan körpü
axle driving ~ 1. aparan ox 2.aparan körpü
axle drop ~ aşağı salınmış qabaq ox
axle dual-performance rear ~ ikipilləli ötürməli arxa aparan körpü; iki sürətli arxa aparan körpü
axle dual-range ~ ikipilləli ötürməli aparan körpü; ikisürətli aparan körpü
axle fidual ratio ~ ikiqat baş ötürücülü körpü
axle Elliot ~ ucları şaxələnmiş tiri olan qabaq ox
axle xed ~ 1. aparmayan (yardımçı, saxlayan) körpü 2.nəqliyyat maşınının oxuna nəzərən dəyişməz vəziyyətini saxlayan oxu olan körpü 3. tərpənməz ox
axle flared tubular ~ qıf şəkilli xortumlu tiri olan aparan körpü
axle floating ~ 1. tam yüksüzləşdirilmiş yarımox 2. tam yüksüzləşdirilmiş yarımoxları olan aparan körpü
axle fore ~ 1. qabaq ox 2. qabaq körpü
axle foremost ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle fork(ed) ~ ucları şaxələnmiş tiri olan qabaq körpü
axle forward ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle forward rear ~ arxa arabacığın qabaq aparan körpüsü (üçoxlu avtomobilin)
axle front ~ 1. qabaq körpü 2. qabaq ox
axle front diving ~ qabaq aparan körpü
axle full floating ~ 1. tam yüksüzləşdirilmiş yarımox 2. tam yüksüzləşdirilmiş yarımoxları olan aparan körpü
axle guide ~ aparan ox
axle guiding ~ təkərləri idarə edilən körpü
axle half ~ yarımox
axle hollow ~ içiboş ox
axle hub planetary ~ planetar təkər reduktorlu aparan körpü
axle I-beam ~ ikitavr kəsikli tiri olan qabaq körpü
axle intermediate ~ 1. aralıq ox 2. orta aparan körpü (üçoxlu avtomobildə)
axle idler ~ hərəkətə gətirməyən ox
axle internal-geared ~ təkərlərində daxili ilişməli ötürməsi olan aparan körpü
axle leading ~ təkərləri idarə olunan körpü
axle light-duty ~ 1. yüngül istismar şəraitləri üçün körpü 2. kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər üçün körpü
axle limited slip ~ öz-özünə bloklanan differensiallı aparan körpü
axle live ~ 1. fırlanan ox 2. aparan körpü
axle medium-duty ~ 1. orta istismar şəraitləri üçün ox 2. orta yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər üçün körpü
axle nondriving ~ 1. aparmayan körpü 2. fırlanmayan ox
axle oscillating ~ 1. yırğalanan ox 2. asılı olmayan asqılı qabaq və ya arxa körpü
axle outer ~ xarici ox (üçoxlu avtomobilin)
axle pivot ~ sapfa, skvoren
axle pivoted ~ dönən ox
axle power ~ aparan ox, hərəkətəgətirici mexanizmin oxu
axle pusher ~ arxa aparan körpüdən irəlidə yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle rear ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü
axle rearmost ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle rear-rear ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle reverse Elliot ~ uclarında yumruqları olan tirli qabaq körpü
axle rigid ~ 1. aparmayan körpü 2. sərt körpü
axle self-tracking ~ döngələrdə dartqı körpüsünün trayektoriyası ilə hərəkət edən qoşqu körpüsü
axle semifloating ~ 1. yarımyüksüzləşdirilmiş yarımox 2. yarımyüksüzləşdirilmiş yarı- moxları aparan körpü
axle set-back front ~ arxaya sürüşdürülmüş qabaq ox
axle single-reduction ~ birpilləli ötürməli aparan körpü; bir sürətli aparan körpü
axle single-speed ~ bir pilləli ötürməli aparan körpü; bir sürətli aparan körpü
axle slave ~ qapalı konturlu sınaq stendində əlavə aparan körpü (arxada sonuncu)
axle solid ~ kəsilməz körpü
axle split ~ qapayıcı konturlu aparan körpü
axle spring strut ~ Makferson asqılı avtomobil körpüsü
axle stationary ~ aparmayan (yardımçı, saxlayan) körpü
axle supporting ~ daşıyıcı (yardımçı, saxlayan) körpü
axle swing ~ 1. yırğalanan ox 2. asılı olmayan asqılı qabaq və ya arxa körpü
axle tag ~ arxa aparan körpüdən sonra yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle tandem ~s qoşalaşmış aparan körpülər (üçoxlu avtomobilin)
axle third ~ üçüncü körpü, arxa aparan körpüdən qabaqda və ya arxada yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle three-quarter floating ~ 1.yarımoxu dörddə üç yüksüzləşdirilmiş aparan körpü 2.dörddə üçü yüksüzləşdirilmiş yarımox
axle three-speed ~ üçpilləli aparan körpü, üçsürətli aparan körpü
axle tubular ~ boruşəkilli ox
axle two-speed ~ ikipilləli aparan körpü, ikisürətli aparan körpü
axle universally jointed ~ oynaqlı yarımox, kardanlı yarımox
axle wide-center ~s oxlar arası məsafə böyük olan körpülər (üçoxlu avtomobilin arabacığında)
axle withdrawable rear ~ çıxarılabilən arxa körpü
axlebox ~ dayaqlı qutunun [buksanın] oxu
axlebox conical roller-bearing ~ konusvari diyirlənmə yastıqlı dayaqlı qutunun (buksanın) oxu
babbit ~ babbit || babbit tökmək
babbit high-tin ~ yüksək qalaylı babbit
babbited ~ babbit tökülmüş; babbit qatı ilə
babbit-lined ~ babbit qatı ilə
baby ~ 1. əks yük 2. kiçik; kiçik güclü
back ~ 1. əks tərəf 2. söykənəcək (oturacaǧın) 3. arxa tərəf (kəsginin) 4. tutmaq, dayaq vurmaq 5. arxaya gediş vermək; əks istiqamətdə hərəkət etmək
back to ~ away ~ əvvəlki vəziyyətə gətirmək; geriyə vermək
back to ~ off ~ arxa itiləmə 2. burub açmaq;
back to ~ out ~ 1. burub açmaq 2. çıxarmaq;
back to ~ up ~ 1. arxaya gediş vermək; əks istiqamətə hərəkət etmək 2.saxlamaq; dayaq vurmaq
back ~ of bearing ~ yastığın içliyinin arxa səthi
back ~ of cam ~ yumruğun arxası
back ~ of piston ring ~ porşen halqasının daxili səthi
back falling ~ qatlanan [açılan] söykənəcək
back fast ~ damdan aşağıya əyri üzrə sərt düşən kuzanın arxa hissəsi
back folding ~ qatlanan [açılan] söykənəcək
back high ~ hündür söykənəcək
back hull ~ dal tərəfi (amfibiyanın)
back liner ~s silindrlər gilizinin xarici səthi
back reclining ~ mail söykənəcək
back seat ~ oturacağın söykənəcəyi
back slanting ~ kuzanın [çəpləşdirilmiş] maili arxa hissəsi
back sloping ~ kuzanın [çəpləşdirilmiş] maili arxa hissəsi
backed ~ 1. dayağı olan 2. söykənəcəkli
backface ~ əks tərəf; işlənməyən səth
backfall ~ eniş; yamac; axımlıq
backfire ~ əks qığılcım; əks zərbə (mühərriki işə saldıqda); alovun məşəli (karbüratorun)
backflash ~ əks qığılcım; əks zərbə (mühərriki işə saldıqda); alovun məşəli (karbüratorun)
backflow ~ əks axın
backfolding ~ geriyə atılan
back-geared ~ ötürmə ədədini azaldan reduktorla
backhaul ~ əks reys
backhoe ~ əks bel
backing ~ 1. altlıq 2. dayaq; dayaq vermə 3.əlavə konusun oturacağından xarici yan səthə qədər məsafə (konusvari dişli çarxın topundan) 4. arxaya hərəkətlə gediş 5. əks istiqamətə fırlanma
backing metal ~ metal altlıq (məs.: örtük)
backing-off ~ siyirmə; kənarın çıxarılması; arxa itiləmə
backing-out ~ 1. geri qaytarma (avtoqatarı) 2. vurub çıxarma (boltu)
backlash ~ ölü gediş, ara boşlağu
backlash ~in the steering ~ sükan idarəsində sərbəst gediş;
backlash to take up the ~ ara boşluğunu həddən çox seçmək, zəifini seçmək
backlash gear ~ dişli çarxın dişləri arasında çevrə üzrə araboşluğu; dişli çarxındişləri arasında yan araboşluğu
backplate ~ şit; dayaq lövhəsi
brake ~ tormoz barabanının şiti
backrest ~ 1. söykənəcək (oturacaǧın); başaltı 2. arxa istehkam [lünet] və ya support
back-set ~ 1. ayrılmış vəziyyətdə 2. geriyə atılmış
backstop ~ dayaq
back-to-back ~ arxa-arxaya (oturacaǧın yerləşdirilməsi haqqında)
backup system ~ arada işləyə bilməyəndə öz əvvəlki halına qayıtma sistemi
backward ~ arxaya; geriyə doğru
backwash ~ avtomobilin arxasında havanın burulğanlaşması
badigeon ~ şpatlevka
baffle ~ qaytarıcı arakəsmə; şit; ekran; deflektor || qaytarmaq; kəsmək; əymək; qaytarmaq (sel, axın)
baffle breather ~ sapunun membranı
baffle cap-type ~ kalpaklı qaytarıcı
baffle dust ~ toz saxlayan arakəsmə
baffle engine ~ mühərrikin deflektoru
baffle fan ~ ventilyatorun pəri
baffle filter ~ təmizləyicinin istiqamətləndirici divarı
baffle mud ~ palçıq şiti
baffle oil ~ yağ qaytarıcı
baffle piston ~ porşenin örtüyü (çıxıntısı)
baffle radiator ~ radiatorun tökmə boğazının qaytarıcı lövhəsi
baffle shell ~ köpükşəkilli (yaǧ) qaytarıcı
baffle sound ~ akustik ekran
baffler ~ 1. səsbatıran 2. qaytarıcı plitənin arakəsməsi 3. drossel qapağı; drossel qapağını tənzimləyən ling
baffling ~ drossel qapağının tənzimlənməsi
bag ~ çanta; kisə
bag air ~ üfürülən təhlükəsizlik yastığı
bag fuel ~ yanacaq üçün tutum
bag gas ~ 1. qaz (köpüyün) qabarcığı, hava kisəsi; 2. qazı nəql etmək üçün tutum
bag kit ~ alətlər üçün çanta
bag tool ~ alətlər üçün çanta
bag water ~ su üçün brezent vedrə (qatlanan)
bail ~ dəmirbənd; ilgək
bakelite ~ bakelit [sintetik] || bakelitdən olan
baking ~ 1. tabəksiltmə bitişdirmə; bişirmə 2.bərkitmə (polimerlarin)
balance ~ 1. tarazlıq; müvazinət; kompensasiya; tarazlaşdırmaq; müvazinət saxlamaq; kompensə etmək 2. tərəzi [qapan] 3. əks yük 4.simmetriya
balance ~ of assembly ~ yığılmanın [ardıcıllıq] sırası
balance aerodynamic ~ aerodinamik tərəzi
balance coarse ~ kobud balanslama
balance decimal ~ onluq tərəzi
balance dial ~ siferblatlı tərəzi
balance dynamic ~ dinamik müvazinət; dinamik müvazinətlik
balance electric ~ 1. Uitson körpüsü 2. elektrik tərəzi
balance engine ~ mühərrikin müvazinətliyi
balance fine ~ dəqiq balanslaşdırma
balance governor weights ~ tənzimləyicinin yüklənmə tarazlığı
balance heat ~ istilik balansı
balance neutral ~ ağırlıq
balance running ~ dinamik müvazinət; statik müvazinətləşmə
balance standing ~ statik müvazinət; statik müvazinətləşmə
balance static ~ statik müvazinət
balance temperature ~ temperatur [istilik] tarazlığı
balance thermal ~ 1. hərarət [istilik] tarazlığı 2. istilik balansı
balance torque ~ burulma dinamometri
balance unstable ~ dəyanətsiz müvazinət
balance waqon ~ platformalı tərəzi
balance wheel ~ təkərlərin balanslaşdırılması
balance zero ~ 1. müvazinət vəziyyəti 2. sıfra quraşdırmaq
balanced ~ müvazinətləşdirilmiş; balanslaşdırılmış; kombinəedilmiş
balancer ~ 1. balansir, pərsəng; balanslaşdırıcı qurğu 2. bəra-bərləşdirici
balancer brake ~ tormozları nizamlamaq üçün alət
balancer crankshaft ~ 1. dirsəkli valları müvazinətləşdirmək üçün dəzgah 2. dirsəkli valın bu- rulma rəqslərinin dempferi
balancer dynamic ~ 1. dinamik balanslaşma üçün dəzgah 2. dinamik dempfer
balancer dynamic wheel ~ təkərlərin dinamik balanslaşdırılması üçün dəzgah
balancer on-the-car wheel ~ avtomobildən təkərlərin çıxarılmadan balanslaşdırıliması üçün qurğu
balancer secondary ~ ikinci tərtib ətalət qüvvələrindən rəqslərin dempferi (dirsəkli valın)
balancer torque ~ burulma dinamometri
balancer wheel ~ təkərləri balanslaşdırmaq üçün dəzgah
balancing ~ 1. müvazinətləşdirmə balanslaşma; kompensəetmə; müvazinətləyici 2.balanslayıcı; kompensəedici
balancing ~ of inertia forces ~ ətalət qüvvələrini müvazinətləşdirmə
balancing ~ of tire ~ təkərlərin balanslaşdırılması
balancing cell ~ akkumulyatorlarda elektrolitin sıxlığını bərabərləşdirmə
balancing dynamic ~ dinamik müvazinətləşdirmə, dinamik balanslaşdırma
balancing flywheel ~ nazim çarxın müvazinətləşdirilməsi
balancing partial ~ qismən [natamam] müvazinətləşdirmə
balancing piston ~ porşenləri çəkisinə görə seçmə
balancing static ~ statik müvazinətləşdirmə; statik balanslaşdırma
balk ~ 1. tir; brus 2. dayaq; tir (körpünün) 3. eninə əlaqə
ball ~ 1. kürə [kürəcik] 2. kürəvi daban 3. kürəvi ucluq
ball cylinder check ~ silindrin əks kürəcikli klapanı
ball detent ~ kürəcikli fiksator
ball fulcrum ~ kürəvi oynağın kürəciyi
ball gear shifter shaft lock ~ ötürmələri dəyişmə mexanizminin fiksatorunun kürəcyi
ball governor ~ mərkəzdən qaçan nizamlayıcının kürəşəkilli yükü
ball hitch ~ asma qurğunun dartısının kürəvi oynağı
ball intertia ~ ətalət kürəsi
ball interlock ~ fiksatorun kürəsi
ball lever ~ lingin kürəvi ucluğu
ball locking ~ bağlayan kürəcik
ball link ~ asma qurğunun dartısının kürəvi oynağı
ball recirculating ~ dövr edən kürəcik (sükan mexanizmində kürəcikli qaykada)
ball separator ~ s ayırıcı kürəciklər (separatorsuz kürəcikli yastıqda)
ball tie-rod ~ sükan dartısının kürəcikli barmağı
ball torque-tube ~ kardan valının [borusunun] kürəcikli oynağı
ball transmission control lever fulcrum ~ ötürmələri dəyişdirən lignin oynağının kürəli dayağı
ballast ~ ballast || ballastla yüklənməni ballastlamaq
ballast rear-wheel ~ arxa təkərlərə ballast
ballast sand ~ qum ballast
ballasting: water ~ of wheels ~ maye doldurmaqla təkərləri yükləmək
ballasting: wefght ~ of wheels ~ ballast yük əlavə etməklə təkərləri yükləmək
balloon ~ aşağı təzyiqli şin; şinbalon
balljoint ~ kürəli birləşmə, kürəli oynaq
ball-pin ~ kürəli şapfa
ban: parking ~ durmağın qadağan edilməsi
band ~1. zolaq; lent 2. lentli əlaqə; bandaj; çəkilib bağlana bilən xamıt || bağlamaq; birləşdirmək 3. zona (diaqramda)
band automatic transmission ~ s avtomatik transmissiyanın tormoz lentləri
band brake ~ tormoz lenti
band caterpillar ~ tırtıl
band confidence ~ inamlı interval
band cover ~ zolaq və ya lent şəkilli qapaq
band dead ~ 1. ölü zona 2. hiss edilməyən zona (cihazın)
band external contracting brake ~ bayırdan çəkilən tormoz lenti
band frequency ~ tezliklər diapazonu; tezliklər zolağı
band friction ~ friksion lent
band hardenability ~ közərdilmə zolağı (poladın)
band metering ~ ölçü lenti; ruletka
band ring ~ həlqəvi yeyilməyə davamlı qoyma (porşenin qanovunda)
band rubber ~ rezin lent
band sand wheel ~ qumlu torpaqda işləmək üçün təkərin enlənmiş çənbəri
band scatter ~ yayılma sahə və ya zolağı (diaqramın nöqtasinda)
band slip ~ sürüşmə zolağı; yerində tərpənmə zolağı
band spring center ~ resorların bərkidilmə stremyankası [dəmir bəndi]
band steering ~ dönmə tormozunun lenti
band stiffening ~ sərtlik və möhkəmliyi artıran zolaq
band tank ~ çən bərkidən lentli xamıt
band tension ~ çəkilib bağlanan lent; çəkilən xamıt
band wheel ~ təkər çənbəri
band wide freuqency ~ tezliklərin geniş zolağı; tezliklərin geniş diapazonu
bandwidth ~ 1. zolağın eni (tezliklərin) 2. kənara çıxmaların geniş zonası (detalın ölçülərində)
banister: hand ~ s pilləkənin məhəccəri (iki mərtəbəli avtobusda)
bandage ~ xarici qabıq (kabelin)
banjo ~ «banjo» tipli karter (bir və ya iki uzun xortumla)
bank ~ batareya; qrup; dəst; seriya; cərğə || qruplaşdırmaq; birləşdirmək
bank ~ of cylinders ~ silindrlər bloku
bank ~ of gears ~ ümumi oxlarda dişli çarx sırası; dişli çarxlar bloku
banked ~ birləşmiş, qruplaşdırılmış; birgə işləyən
banking ~ təkan vericidən istifadə (sart yoxuşlarda)
bar ~ 1. zolaq; tir; mil; ştanq; çubuq 2. külçə 3.şina (elektrikdə) 4. şlaqbaum || sədd çəkmək, qabağın kəsmək 5. istisna etmək
bar to ~ the engine ~ mühərrikin valını döndərmək
bar adjustable bending ~ düzəltmək üçün nizamlama
bar adjustable rest ~ nizamlayan dayaq tiri (sürücünün ayağı üçün)
bar aligning ~ mərkəzləşmiş çərçivə və yaxud stift (başsız mıx)
bar angle ~ bucaq; bucaqvari yayma, yayma polad
bar antiroll ~ eninə rəqslərin stabilləşdirici çubuğu (kuzanın)
bar antisway ~ rəqslərin stabilləşdirici çubuğu
bar bending ~ (əllə) düzəltmək üçün tərtibat
bar boring ~ yonma, valı yonma üçün çərçivə
bar brake ~ tormoz dartısı
bar bumper ~ bufer zolağı; bufer tiri
bar bus ~ (yığma) şina
bar channel ~ şveller
bar check ~ kiçik nümunə dirəyi; nəzarət nümunəsi
bar commutator ~ kollektor lövhəsi, lamel
bar coupling ~ birləşdirici dartı
bar cover ~ üstlük
bar cranking ~ valı döndərmək üçün dəstək
bar cross ~ köndələn tir
bar disengaging ~ ayırıcı ling; söndürücü dartı
bar distance ~ dayaq tiri
bar door header ~ qapı çərçivəsinin yuxarı tiri
bar dowel ~ birləşdirici mil və ya ştift
bar draw ~ 1. qoşqu cihazı; qoşqu qurğusu 2.dartma tiri, birləşdirici
bar enclosed torsion ~ kuzanın karkasında quraşdırılmış torsion
bar eye ~ qurtaracaqda deşiyi olan dartı
bar face ~ bamper
bar flat ~ yastı kiçik dirək; zolaq; yastı çubuq
bar foot ~ pedal
bar gear shift ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin çubuğu
bar guard ~ tutacaq, məhəccər
bar guide ~ istiqamətləndirici çubuq; stok; istiqamətləndirici
bar handle ~ 1. tana [sırqa] 2.dartı 3. sükan (motosikletin, velosipedin)
bar header ~ yuxarı tir (kuzada)
bar hitch ~ qoşqu qurğusunun dişlosu və ya dartısı
bar horn ~ sükan çarxında zolaq şəklində siqnal düyməsi
bar interdependent torsion ~ bərabərləşdirici torsion (asqının)
bar jack ~ domkratın çubuğu
bar L- ~ qeyri-bərabər tərəfli künc
bar lengthening ~ calayıb uzatma, uzadıcı tir
bar lock(ing) ~ bağlayıcı tir; qapı kilidi, bərkidilən dayaq (kuzada)
bar magneto breaken ~ maqnetonun qırıcı lingi
bar marginal ~ s qoruyucu dirəklər
bar merchant ~ yayma dəmir, sortlu dəmir
bar pole-trailer ~ dişli bağlama-buraxma
bar push ~ pedal
bar rack ~ dişli tamasa
bar radiator ~ radiator quraşdırılan eninə tir (çərçivənin)
bar rail ~ dayaq surahısı
bar railway crossing ~ dəmiryol şlaqbaumu
bar rest ~ dayaq tiri (sürücünün ayağı üçün)
bar rocker ~ klapanın sürgü qolu (mancanağın); yellənən ling
bar roll ~ 1. eninə titryəişi sabitləşdirən ox (kuzada) 2. tir (kuzanın banında maşın aşdığı anda sürücünün başını qoruyan)
bar rolled ~ yuvarlanmış mil
bar round ~ dairəvi kəsikli mil
bar selector ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin oxu
bar self-propelled tool ~ dağ sırası tipində özügedən şassi
bar shifter ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin oxu
bar side ~ çərçivənin lonjeronu (tərəfi, yanı)
bar slide ~ 1. istiqamətləndirici çubuq; ştok 2.sürüngəc 3.sürüşmə əlaqəsi üçün şina
bar spacer ~ dayaq, dirək
bar square ~ kvadrat kəsikli mil
bar stabilizer ~ stabilizatorun çubuğu
bar support ~ dayaq çubuğu
bar sway ~ rəqsləri stabilləşdirən çubuq
bar T- ~ tavrşəkilli tir; en kəsiyi tavr olan tir
bar tension ~ hərəkət qüvvəsi; ox; çəkib uzatmada işləyən
bar test ~ yoxlama üçün nümunə
bar tie ~ 1. eninə qoyulan əl hərəkət qüvvəsi 2. birləşdirici hərəkət qüvvəsi
bar tin ~ çubuq qalay
bar toothed ~ dişli reyka
bar torsion ~ torsion
bar tow ~ dişli (qoşqunun); buksir qurğusunun çubuğu
bar tread ~ torpağa ilişən protektor
bar windshield central ~ külək şüşəsində çərçivənin orta dayağı
bar windshield header ~ külək şüşəsinin üstündə tir
bar Z- ~ Z-şəkilli profilin z-çubuğu
bar zee- ~ Z-şəkilli profilin z-çubuğu
barb ~ tilişkə, qırıntı (metalda) || qırıntını götürmək (kələkötürünü hamarlamaq)
barbed ~ diş-diş edilmiş
bare ~ izolyasiya edilməmiş; içərisi boş (məftil haqqında)
bareback ~ danış. yəhərli dartqı (qoşqusuz)
barge: amphibious cargo ~ ağır yüklü avtomobilamfibiya
bark ~ közərmə altında karbonsuzlaşdırılmış qat
barothermograph ~ barotermoqraf
barrel ~ 1. silindr 2. baraban || fırlanan barabanı təmizləmək 3. oymaq; giliz
barrel carburetor ~ karbüratorun diffuzoru
barrel cylinder ~ silindrin gövdəsi (tak tökülmüş); silindrin gilizi
barrel lock ~ qapı kilidinin silindri
barrel mixer ~ qarışdırıcının barabanı
barrel pinion ~ aparan dişli çarxın karterinin qol borusu (baş ötürücünün)
barrel puwp ~ nasosun porşen bloku
barrel rattle ~ səs çıxaran baraban
barrel valve ~ zolotnikin silindri
barrel-contoured ~ çəlləkşəkilli
barreling ~ çəlləkşəkilli əyilmə
barrier ~ arakəsmə; sədd; maneə; şlaqbaum
barrier artificial ~ maneə; süni maneə
barrier bascule ~ şlaqbaum
barrier flat-faced moving ~ yastı səthli hərəkət edən maneə
barrier moving ~ hərəkət edən maneə (toqquşmada avtomobillari yoxlama zamanı)
barrier no-passing ~ keçilməz maneə (ayrı-ayrı avtostradalar arasında)
barrier snow ~ qardan müdafiə manevri
barring ~ valın fırladılması; maşının işə salınması
base ~ 1. baza; əsas 2. sokol (lampanın) 3. loqarifmanın əsası 4. dayaq nöqtəsi
base alternative wheel ~ s sifarişçinin müxtəlif ölçüdə seçdiyi təkər bazaları
base axle ~ baza, oxlararası məsafə; kənar oxlar arası məsafəsi (çoxoxlu şassida)
base bayonet ~ süngülü sokol
base candelabra bayonet ~ 15mm diametrdə süngülü sokol, kiçik Cvan tipli sokol
base candelabra prefocused ~ 15 mm diametrli flanslı sokol
base grease ~ əsas komponentli konsistent sürtgü yağı
base insulating ~ izoləedici əsas
base intermediate ~ aralıq baza
base long wheel ~ böyük və ya uzun baza
base miniature bayonet ~ miniatür süngülü sokol (1-2 sm közərmə lampası üçün)
base pedestal ~ stanina, dayaq
base pitch ~ əsas çevrə üzrə addım
base prefocused ~ flanslı sokol
base rim ~ sağanağın dibi
base single-contact lamp ~ lampanın bir kontaktlı sokolu
base valve ~ ventilin flansı (kamer va ya şinin)
base wheel ~ baza, oxlar arası məsafə, kənar oxların arasındakı məsafə (çoxoxlu şassidə)
basic ~ əsas, ilkin
basin: sediment ~ çökdürücü çən, çökdürücü
basin: splash ~ çiləmə üsulu ilə yağlamaq üçün yağ altlığı
basin: wash ~ yumaq üçün çən (detalları)
basis: time-distance ~ hərəkət sürəti və daşımaların uzaqlığının hesablaması əsasında işlərin təşkilinin prinsipi
basket: perforated ~ dəstəkli torşəkilli qutu (çəndə xırda detalları yumaq üçün)
bastard ~ 1. düzgün olmayan formalı; standart olmayan 2.kombinə edilmiş sistemlər 3.pis keyfiyyətli
batch ~ 1. qrup; partiya; seriya 2.porsiya
batch pilot ~ təcrübə partiyası; quraşdırma partiyası
batcher ~ dozator
batcher weight(ing) ~ çəki dozatoru
batch-weighed ~ çəkiyə görə dozalanmış
bath: air ~ quruducu şkaf
bath: electrolytic ~ elektrolit vannası
bath: mud ~ palçıq xəndəyi (sınaq poliqonunda)
bath: oil ~ yağ vannası
bath: plating ~ elektrolit vannası
bath: quenching ~ möhkəmlətmə [tablama] vannası; soyuducu vanna
bath: salt ~ duz vannası
batten ~ planka; reyka; panelin dayağı (kuzanın)
batter ~ 1. yapışqan qatı palçıq 2. yastılamaq (metalı)
battery ~ 1. batareya, akkumulyator batareyası 2. eyni detallar və ya qurğular qrupu
battery ~ of hauling equipment ~ daşıma vasitələri qrupu
battery accumulator ~ akkumulyator batareyası
battery alkaline ~ qələvili akkumulyator batareyası
battery booster ~ əlavə akkumulyator batareyası
battery cadmium-nickel ~ kadmiumnikelli akkumulyator batareyası
battery dead ~ boşaldılmış akkumulyator batareyası
battery discharged ~ boşaldılmış batareya
battery dry ~ quru elementlər batareyası; quru akkumulyator batareyası
battery dry-charged ~ quru doldurulmuş akkumulyator batareyası
battery dry storage ~ quru elementlər batareyası; quru akkumulyator batareyası
battery Edison ~ qələvili akkumulyator batareyası
battery flat-plate ~ lövhəşəkilli elektrodlu akkumulyator batareyası
battery high-tension ~ yüksək gərginlik akkumulyator batareyası
battery ignition ~ alışma sisteminin akkumulyator batareyası
battery iron-nickel storage ~ dəmir-nikell akkumulyator batareyası
battery lead(-acid) storage ~ qurğuşun akkumulyator batareyası
battery low-tension ~ aşağı gərginlikli akkumulyator batareyası
battery nickel-cadmium ~ kadmiumnikelli akkumulyator batareyası
battery nickel-cadmium alkaline ~ kadmium-nikkelli qələvili akkumulyator batareyası
battery nickel-iron ~ dəmir-nikelli akkumulyator batareyası
battery plunge ~ elektrodları dəyişdirilən batareya
battery rechargeable ~ təkrar doldurma üçün yararlı akkumulyator batareyası
battery run-down ~ boşaldılmış akkumulyator batareyası
battery starter ~ starter akkumulyator batareyası
battery storage ~ akkumulyator batareyası
battery subsidiary ~ əlavə akkumulyator batareyası
battery tubular(-plate) ~ boru elektrodlu akkumulyator batareyası
battery wet (storage) ~ nəm elementlərdən ibarət akkumulyator batareyası; elektrolit doldurulmuş akkumulyator batareyası
bay ~ 1. aşırım (sexin, körpünün) 2. aralıq 3.işıq yeri
bay loading ~ yükləmə meydançası
bay lubrication ~ maşını yağlamaq üçün boks
bay passing ~ ötmə və qarşıdan hərəkət üçün yolun genişləndirilmiş məntəqəsi, yolunötmə [yandan] sahəsi
bay repair ~ maşınların cari təmiri üçün boks
bay road ~ yolun ötmə [yandan] sahəsi
bay service ~ texniki xidmət üçün boks
bay wash(ing) ~ yuyucu bölmə; yuyucu şöbə; sexdə yuyucu bölmə
beacon: road ~ daşına bilən siqnal fanarı (yolun tikintisində va təmirində)
bead ~ 1. haşiyə, kənar, qıraq || kənarını qatlamaq; düzəltmək 2. qabarıq (qazın, havanın) 3. bort (şinin)
bead to ~ over ~ qıraqları əymək
bead ~ of air spling ~ pnevmatik elastik elemen- tin kipləşdirici qırağı
bead reflectorizing (glass) ~ s işıq əksetdirici [şüşə] biser (təhlükasizlik xətti üçün rəngə əlavə olunan)
bead rim ~ çənlərin bortu
bead tire ~ şinin bortu
bead twin ~ ikiqat bort (şinin)
bead wire (-reintorced) tire ~ məftil halqa ilə qüvvətləndirilmiş şinin bortu
beading ~ kənarları əyən tərtibat
beader ~ kənarın əyilməsi
beam ~ 1. tir; dirək; çubuq 2. sürgü qolu; balansir; pərsəng 3.dişlo 4. şüa; şüa dəstəsi
beam ~ of light ~ işığın şüası; şüa dəstəsi
beam assymetricial lower ~ «Avropa şüası» tipli yaxın işıq (fənərin)
beam axle ~ körpü tiri (nəqliyyat vasitəsinin)
beam box ~ qutuşəkilli tir
beam brake ~ s tormoz lingləri sistemi
beam bumper ~ bufer [bamper] zolağı; bufer
beam tiri city ~ fənər altının işığı; fənərlərin yaxın işığı
beam convergent ~ çıxan dəstə (işığın)
beam dipped ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam directed ~ istiqamətlənmiş şüa
beam divergent ~ dağılan dəstə (işığın)
beam driving ~ uzaq işıq (fənərin)
beam fixed ~ sonluqları bərkimiş tir
beam flanged ~ ikitavr tir
beam free ~ sərbəst oturmuş tir
beam front-axle ~ qabaq oxun tiri
beam H- ~ enli rəfli iki tavr profilli tir
beam head-lamp lower ~ fənərlərin yaxın işığı
beam head-lamp uper ~ fənərlərin uzaq işığı
beam high ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam long-distance ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam longitudinal ~ uzununa tir, lonjeron
beam lower ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam main ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam meeting ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam overhung ~ 1. qol 2. konsol tir
beam parallel ~ paralel dəstə (işığın)
beam passing ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam plated ~ qaynaqlanmış və ya pərçimlənmiş vərəqlərlə qüvvətləndirilmiş tir
beam restrained ~ ucları bərkidilmiş tir
beam scale ~ tərəzilərin mancanağı
beam sealed ~ fənərin bütöv şüşə optik elementi; lampa-fənər
beam side impact protection ~ yan toqquşmada qorunma üçün tir
beam split ~ yığma [bir neçə hissədən yığılan] tir
beam spreading ~ dağılan işıq dəstəsi (fənərlərin)
beam straight ~ paralel şüa dəstəsi (fənərlərin)
beam straight-edge ~ yanları düzbucaqlı tir [brus]
beam T- ~ tavrşəkilli tir
beam through ~ kəsilməz tir
beam torque ~ burucu momenti ölçmək üçün reaktiv ling
beam traffic ~ uzaq işıq
beam transverse ~ eninə qoyulan; köndələn tir
beam trussed ~ qəfəsşəkilli tir
beam unjointed ~ bütöv tir; qaynaq, pərçim və ya bolt birləşmələri olmayan tir
beam unsymmetrical passing ~ qeyri-simmetrik yaxın işıq (fənərlərin)
beam uper ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam walking ~ balansır; yellənən ştanq
beam working ~ balansır; yellənən ştanq
bear ~ 1. əllə deşikaçan pres 2.yükü aparmaq; dayaq vurmaq; davam gətirmək
bear to ~ on ~ nəyəsə söykənmək; əzmək; yükləmək; sıxmaq
bearer ~ 1. dayaq; dirək; çərçivə altı 2. aşağı köndələn tir (kuzanın) 3. daşıyıcı detal
bearer engine ~ mühərrikin dayağı; mühərrikin çərçivə altısı
bearer longitudinal ~ uzununa tir; lonjeron
bearer radiator ~ üzərində radiator quraşdırılan köndələn tir (çərçivənin)
bearing ~ 1. dayaq; dayaq səthi || daşıyıcı 2. yastıq; içlik
bearing to adjust a ~ yastıqda ara boşluğunu nizamlamaq;
bearing to pour a ~ içliyi və ya yastığı tökmək (qalayla);
bearing to scrape the ~ yastığı yiyə ilə hamarlamaq;
bearing ~ with side plate ~ qoruyucu şaybalı yastıq;
bearing ~ with ta- per bore ~ konus deşikli yastıq
bearing adapter-type ~ bərkidici oymaqla diyirlənmə yastığı
bearing adjustable ~ nizamlanan yastıq (gərilməyə görə)
bearing aluminium ~ alüminium əsaslı ərintidən olan antifriksion qatlı yastıq
bearing aluminium-tin ~ alüminium əsaslı ərintidən olan antifriksion qatlı yastıq
bearing angular ball ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı; bucaq kontaktlı kürəcikli yastıq
bearing angular contact ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı; bucaq kontaktlı kürəcikli yastıq
bearing antifriction ~ diyirlənmə yastığı
bearing axial ~ dayaq yastığı
bearing axle ~ 1. yarımoxun yastığı 2. oxun dayağı
bearing babbit-lined ~ babbit antifriksion qatlı yastıq
bearing ball ~ kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with clamping sleeve ~ bərkidici oymaqlı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with double side shield ~ iki qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with filling slot ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with flanged outer race ~ xarici halqada bortu olan kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with loading groove ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with shoulder ring in outer race ~ kürəcikli halqalı kürəcik
bearing ball ~ with side plate ~ bir qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with taper bore ~ konusvari deşikli kürəcikli yastıq
bearing ball-and socket ~ kürəvi oynağın yuvası
bearing ball recip ocating ~ fırlanma və irəliləmə hərəkətinə imkan verən kürəcikli yastıq
bearing ball thrus ~ kürəcikli dayaq yastığı
bearing ball thrus ~ with outside band ~ örtükdə kürəcikli dayaq yastığı
bearing ball thrus ~ with outside retainer ~ örtükdə kürəcikli dayaq yastığı
bearing barrel roller ~ ferik diyircəkli yastıq
bearing base ~ əsas yastıq
bearing bicycle-type ~ velosiped tipli yastıq
bearing big ~ iri qabaritli yastıq
bearing big-end ~ sürcü qol başlığının böyük yastığı
bearing blade ~ prizmatik dayaq
bearing block ~ ayrıca gövdədə yastıq
bearing bottom-end ~ sürcü qol başlığının böyük yastığı
bearing bracket ~ konsol yastıq
bearing bronze ~ bürünc oymaq; bürünc yastıq
bearing bush ~ sökülməyən sürüşmə yastığı, oymaq
bearing cadmium alloy ~ kadmium ərintili antifriksion qatlı yastıq
bearing cageless ~ seperatorsuz diyirlənmə yastığı
bearing camshaft ~ paylayıcı valın yastığı
bearing camshaft-lock ~ silindrlər blokunda yumruqlu valın yastığı
bearing camshaft overhead ~ silindrin başında yumruqlu valın yastığı
bearing centre ~ valın mərkəzi (markazlaşdiran) yastığı
bearing center ~ aralıq yastıq; orta yastıq
bearing center main ~ orta əsas yastıq
bearing central ~ aralıq yastıq; orta yastıq
bearing clutch ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch pilot ~ ötürmələr qutusunun birinci valının yastığı
bearing clutch release ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch throwout ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch thrust ~ ilişməni ayırmanın dayaq yastığı; baş friksionun ayırmasının dayaq yastığı
bearing clutch withdrawal ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing collar ~ dayaq halqalı və ya dayaq burtikli yastıq
bearing composite ~ çoxqatlı (sürgü qol və əsas) yastıq
bearing compound ~ çoxqatlı (sürgü qol və əsas) yastıq
bearing cone ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing conical ~ konusvari yastıq
bearing conical roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing conical roller thrust ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing connecting-rod ~ sürgü qolunun yastığı
bearing connecting-rod big-end ~ sürgü qolunun böyük başlığının yastığı
bearing copper-lead ~ qurğuşun bürünclü örtülü antifriksion qatlı yastıq
bearing crankpin ~ sürgü qolünün böyük başlığının yastığı
bearing crankshaft (main) ~ əsas yastıq; dirsəkli valın yastığı
bearing crankshaft rod ~ dirsəkli valın sürgü qolu yastığı
bearing cup-and-cone ~ çıxarılan xarici halqalı radial-dayaq yastığı; xarici və daxili çıxan halqaları olan radial dayaq yastığı
bearing cylindrical roller ~ silindrik diyircəkdi radial yastıq
bearing cylindrical roller ~ with long rollers ~ uzun silindrik diyircəkli radial yastıq
bearing cylindrical roller ~ without inner and outer rings ~ halqasız silindrik diyircəkli radial yastıq; diyircəklərlə bir yerdə seperator
bearing deep-groove ~ dərin növlü kürəcikli yastıq (kanalsız kürəcikləri doldurmaq üçün)
bearing differential ~ differensialın yastığı
bearing discolored ~ tutqunlaşmış yastıq
bearing divided ~ söküləbilən yastıq
bearing double-angular ~ qoşa kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing double-cone ~ daxili halqası kəsikli diyirlənmə yastığı
bearing double-cup ~ xarici halqası kəsikli diyirlənmə yastığı
bearing double-lipped roller ~ daxili və xarici halqalarda çıxıntıları olan diyircəkli yastıq
bearing double-plate ~ iki qoruyucu şaybalı yastıq
bearing double-range ~ ikisıralı yastıq
bearing double-raw ~ ikisıralı yastıq
bearing double-raw angular contact ball ~ ikisıralı diyircəkli radial-dayaq yastıq
bearing double-raw radial thrust ball ~ ikisıralı kürəcikli radial-dayaq yastıq
bearing double-row tapered roller ~ ikisıralı konusvari diyircəkli yastıq
bearing double seal(ed) ~ iki kipləşdiricili yastıq
bearing double-shield ~ iki qoruyucu şaybalı yastıq
bearing double-shield ball ~ iki qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing double thrust ~ ikiqat dayaq yastığı
bearing duplex ~ birlikdə quraşdırılmış və nizamlanmış iki birsıralı kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing elastically yielding ~ deformasiya olunan dayaqda quraşdırılmış yastıq; elastik bərki- dilmiş yastıq
bearing end ~ sondakı [qurtaracaqdakı] yastıq
bearing end thrust ~ sondakı dayaq yastığı, dabanaltı
bearing fabri-seal ~ kipləşdirici quraşdırılmış yastıq
bearing fan-and-pump shaft ~ su nasosu və ventilyatorun valının yastığı
bearing fan spindle ~ ventilyatorun valının yastığı
bearing filling slot-type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı yastıq
bearing bearing fixed ~ hərəkətsiz dayaq; ox istiqamətindəbərkidilmiş yastıq
bearing flange ~ dayaq bortlu yastıq
bearing flange cup ~ xarici halqada dayaq bortu olan diyirlənmə yastığı
bearing flange engine ~ mühərrikin dirsəkli valının iki bortu olan içliyi (əsas yastığın)
bearing flat ~ 1. yastı dayaq 2. yastı istiqamətverici
bearing flat thrust ~ kürəcikli dayaq yastığı
bearing flexible roller ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing floating ~ üzən yastıq
bearing foot-step ~ dayaq yastığı; dabanaltı
bearing fork ~ çəngəlli yastıq
bearing free ~ oynaqlı dayaq
bearing front exle ~ qabaq oxun yastığı
bearing front main ~ qabaq əsas yastıq
bearing front-wheel ~ qabaq təkərin topunun yastığı
bearing fulcrum ~ prizmatik [bıçaqvari] yastıq
bearing full-type ~ without retainer ~ kürəcikləri və ya diyircəkləri maksimal saylı separatorsuz diyrilənmə yastığı
bearing graphite ~ qrafit yastığı
bearing graphited oilless ~ deşikləri və ya kanalları qrafitlə doldurulmuş və yağlama tələb etməyən yastıq; tərkibində qrafit olan metalkeramik kompozit sürüşmə yastığı; metalqrafit yastıq
bearing guard ~ qabığın [örtüyün] yastığı (güc ayırıcı valın)
bearing half ~ yastığın içliyi; qapaqsız yastıq; val üçün yarımdairəvi kəsikli dayaq
bearing high-speed ~ yüksək dövrlü yastıq
bearing hinged ~ oynaqlı dayaq
bearing hot ~ qızan yastıq; qaynar yastıq
bearing hydrostatic ~ hidrostatik yastıq
bearing idler ~ tarımlayıcı təkərin buksası
bearing inner ~ daxili yastıq
bearing intermediate ~aralıq dayaq
bearing iron-base ~ tərkibində 95%-ə yaxın dəmir olan metal-keramik yastıq
bearing journal ~ radial sürüşmə yastığı
bearing kingpin (thrust) ~ dönmə yumruğunun dayaq yastığı, dönmə şkvorenun dayaq yastığı; dönmə sapfasında dayaq
bearing knife ~ prizmatik [bıçaqvari] dayaq
bearing knuckle ~ oynaqlı dayaq
bearing layshaft ~ aralıq valın yastığı
bearing location ~ ox istiqamətində valın vəziyyətini məhdudlaşdıran yastıq
bearing lower ~ aşağı içlik
bearing lubed-for-life ~ istismar zamanı yağ tələb etməyən yastıq
bearing lubrli-seal ~ kipləşdirici quraşdırılmış yastıq
bearing magneto ball ~ maqnetonun sökülən kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing main ~ əsas yastıq, dirsəkli valın yastığı
bearing main shaft pilot ~ ikinci valın istiqamətləndirici yastığı
bearing microbabbit main ~ nazik antifriksion babbit qatlı əsas yastığın içliyi
bearing mounting ~ dayaq yastığı
bearing movable ~ hərəkət edən yastıq
bearing narrow-type ~ ensiz seriyalı diyirlənmə yastığı
bearing needle ~ iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle ~ with closed end ~ yanıbağlı iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle roller ~ iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle shell-type ~ xarici halqası ştamplanmış diyircəkli iynəvari yastıq
bearing nonfilling slot-type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanalı olmayan kürəcikli yastıq
bearing notched type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing oilles ~ yağlama tələb etməyən yastıq, özü yağlanan yastıq
bearing one-shield ~ bir qoruyucu şaybası olan kürəcikli yastıq
bearing outer ~ xarici yastıq
bearing overplated alloy ~ legirlənmiş poladdan işləyib uyuşma sürtünmə səthli içlik və ya yastıq
bearing oversize ~ yastıq və ya təmir ölçülü içlik
bearing parallel ~ sürüşmə yastığı
bearing parallel roller ~ silindrik diyircəkli yastıq
bearing pedal ~ pedalın yastığı
bearing pendulum ~ yellənən dayaq
bearing permanently sealed ~ kipləşdirici quraşdırılmış yellənən yastıq
bearing pilot ~ istiqamətləndirici yastıq
bearing pin rocker ~ oynaqlı dayaq; sapfada yellənən dayaq
bearing pivoting ~ oynaqlı dayaq
bearing plain ~ sürüşmə yastığı; monometal sürüşmə yastığı
bearing plain-and-ball ~ diyirlənmə və sürüşmə dayağını birləşdirən kombinə edilmiş yastıq
bearing plain journal ~ sürüşmə yastığı; monometal sürüşmə yastığı
bearing polytetrafluorethylene ~ ftoroplastdan olan sürüşmə yastığı (işləyərkən yaǧ tələb etməyən)
bearing preloaded ~ ilkin gərilməli diyirlənmə yastığı
bearing prelubricated ~ zavodda yağ doldurulmuş hermetik yastıq
bearing prepacked ~ zavodda yağ doldurulmuş hermetik yastıq
bearing primary shaft ~ birinci valın yastığı
bearing propeller shaft center ~ kardan valının aralıq dayağı
bearing ptoshaft ~ güc ayıran valın dayağı
bearing quill ~ iynəvarı diyircəkli yastıq
bearing radial ~ radial yastıq
bearing radial ball ~ radial kürəcikli yastıq
bearing radial roller ~ diyircəkli radial yastıq
bearing radial-thrust ~ diyircəkli radial-dayaq yastığı
bearing radial-thrust ball ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing rear main ~ əsas arxa yastıq
bearing reciprocating ~ fırlanma və irəliləmə hərəkətinə imkan verən yastıq
bearing release ~ ayırma yastığı (ilişməni və ya baş friksionu)
bearing reticular ~ torlu strukturlu səthi olan (sürüşmə) yastıq
bearing reverse idle gear ~ arxa gedişin aralıq dişli çarxının yastığı
bearing rigid-type ~ özüqurulmayan diyirlənmə yastığı; yük altında az deformasiya edən yastıq
bearing ring lubricating ~ halqavari yağlanan yastıq
bearing ring oiling ~ halqavari yağlanan yastıq
bearing rocker ~ oynaqlı dayaq; yellənən yastıq; mancanaq və ya balansirin oxunun dayağı
bearing rod ~ sürgü qolunun aşağı başlığının içliyi
bearing roller ~ diyircəkli yastıq
bearing roller ~ with spiral rollers ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing roller ~ with wound rollers ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing roller step ~ diyircəkli radial yastıq
bearing roller thrust ~ diyircəkli radial yastıq
bearing rolling (contact) ~ diyirlənmə yastığı
bearing rolling-element ~ diyirlənmə yastığı
bearing round ~ fırlanan detallar üçün yastıq
bearing rubber-and-metal ~ rezin-metal yastıq
bearing rubber bush ~ rezin oymaqlı yastıq
bearing rubber mounted ~ rezin çərçivədə yastıq
bearing self-aligning ~ özüquraşdırılan yastıq
bearing self-aligning double-row ~ ikisıralı özüquraşdırılan yastıq
bearing self-aligning double-row ball ~ özüquraşdırılan radial sferik ikisıralı kürəcikli yastıq
bearing self-aligning roller ~ özüquraşdırılan radial sferik diyircəkli yastıq
bearing self-aligning spherical ~ with barrel-shaped rollers ~ çəlləkvari diyircəkli
özüquraşdırılan sferik radial yastıq
bearing shielded ~ qoruyucu şaybalı yastıq
bearing shifting ~ hərəkətli dayaq
bearing side ~ sürüşən dayaq
bearing single-plate ball ~ bir qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing single-row ~ birsıralı yastıq
bearing single-row angular contact ball ~ with split outer race ~ kəsiyi olan xarici halqalı bir sıralı kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing single-row ball ~ birsıralı kürəcikdi yastıq
bearing single-row deep-groove ball ~ dərin novlu birsıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-row maximum capacity ~ maksimal daşıma qabiliyyətli birsıralı yastıq
bearing single-row radial ball ~ bir sıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-row self-aligning roller ~ birsıralı özüquraşdırılan diyircəkli radial-dayaq yastığı
bearing single-row snap ring ball ~ with shield ~ qoruyucu şaybalı və quraşdırıcı halqalı bir sıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-seal ~ birtərəfli kipləşdiricili yastıq
bearing single-shield ~ bir qoruyuculu şaybalı yastıq
bearing single-thrust ~ birsıralı kürəcikli dayaq yastığı
bearing sintered metal powder ~ metal-keramik yastıq
bearing leeve ~ sürüşmə yastığı, oymaq; uzun boruşəkilli dayaq
bearing sleeve half ~ sürüşmə yastığı
bearing slider ~ sürüşmə yastığı
bearing sliding ~ detalın uzununa sürüşməsinə imkan verən sürüşmə yastığı
bearing snap-ring ~ quraşdırılan halqalı yastıq
bearing solid ~ sökülməyən sürüşmə yastığı, oymaq
bearing solid roller ~ bütöv diyircəkli yastıq
bearing spherangular roller ~ sferik konusvari diyircəkli yastıq, çəlləkvari diyircəkli konusvari yastıq
bearing spherical ~ sferik yastıq
bearing spherical roller ~ sferik diyircəkli yastıq
bearing spherical seating ring ~ sferik alt halqalı diyirlənmə yastığı
bearing spigot ~ böyük olmayan yükdaşıyan mərəkəzləşdirici [istiqamətverici] yastıq
bearing spindle ~ oxun yastığı
bearing split ~ sökülən yastıq
bearing split clamping ~ kəsik sıxıcı oymaq
bearing split inner race ~ kəsikli daxili halqalı yastıq
bearing split outer race ~ kəsikli xarici halqalı yastıq
bearing spring ~ resorun dayağı; resorun altlığı; resorun oymağı və ya yastığı
bearing steel-backed ~ polad lentdə antifriksion laylı içlik
bearing steel-backed bimetall ~ polad lentdə antifriksion laylı bimetallik içlik
bearing steep-angle ~ böyük konus bucağı olan konusvari diyircəkli yastıq
bearing steering knuckle thrust ~ dönmə yumruğunun dayaq yastığı; dönmə şkvoreninin dayaq yastığı
bearing steering shaft thrust ~ sükan idarəetmə valının dayaq yastığı
bearing straddle-mounted ~ s yükün tətbiq nöqtəsinin hər iki tərəfində yerləşmiş yastıqlar
bearing straight alloy ~ sürtünmə səthində işləyib uyuşma örtüyü olmayan legirlənmiş ərintidən yastıq və ya içlik
bearing supporting ~ dayaq yastığı
bearing swing ~ oynaq dayaq; yellənən dayaq; dayaq yastığı; dayaqda yellənən yastıq
bearing tapered ~ konusvari yastıq; konusvari deşikli və ya konusvari xarici yığma səthli
bearing tapered roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper roller ~ with flanged cup ~ xarici halqada dayaq bortu olan konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper thrust ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing thin-wall(ed) ~ nazik divarlı içlik
bearing throw ~ sürgü qolun boynu
bearing throw-out ~ ilişmənin baş friksionunun ayırma yastığı
bearing thrust ~ dayaq yastığı
bearing thrust clutch ~ ilişməni ayırmanın dayaq yastığı; baş friksionu ayırmanın dayaq yastığı
bearing thrust roller ~ diyircəkli dayaq yastığı
bearing thrust taper roller ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing tilting ~ özüquraşdırılan yastıq; oynaqlı dayaq
bearing tip ~ özüquraşdırılan yastıq; oynaqlı dayaq
bearing toe ~ dayaq yastığı; dabanaltı
bearing tooth ~ dişin işlək yan səthi (dişli çarxın)
bearing transmission ~ ötürmələr qutusunun yastığı, transmissiyanın yastığı
bearing transmission countershaft ~ ötürmələr qutusunun aralıq valının yastığı
bearing transmission drive gear ~ ötürmələr qutusunun birinci valının yastığı
bearing transmission main shaft pilot ~ ötürmələr qutusunun ikinci valının qabaq qurtaracağının yastığı
bearing transverse ~ radial yastıq
bearing tumbler ~ yellənən dayaq; oynaq dayaq; yelənən yastıq
bearing two-direction thrust ~ ikiqat dayaq yastığı
bearing two-part ~ iki hissədən ibarət olan sökülən yastıq
bearing universal-joint ~ kardan oynağının yastığı
bearing unnotched ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanalsız kürəcikli yastıq
bearing upper ~ içliyin yuxarı yastığı
bearing water-sealed ~ su keçirməyən yastıq
bearing wheel ~ təkər yastığı
bearing white-metal ~ antifriksion qatlı babbitli yastıq
bearing wide inner ring ~ daxili genişlənmiş halqalı diyirlənmə yastığı
bearing wound roller ~ sarğılı diyircəkləri olan diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ without iner ring ~ daxili halqasız sarğılı diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ with solid outer race ~ kəsikli xarici halqalı və sarğılı diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ with split outer race ~ kəsilməz xarici halqalı və sarqılı diyircəkli yastıq
bearing wrist-pin ~ porşen barmağının oymağı; qoşqu sürgü qolunun barmağının oymağı
bearingizing ~ (yastıq və ya istiqamətləndirici oymaqda) dəlik açma, yastığın daşıyıcı səthinin kipləşdiricisi
beat ~ zərbə; vurma || zərbə endirmək; vurmaq
beat to ~ out ~ döymək (metalı)
beat ~ of pointer ~ əqrəbin rəqsi (ölçan cihazın)
beaten ~ sındırılmış
beautification ~ bəzək
beating ~ vurma
become: to ~ milky ~ qaynamaq, qaz ayırmaq (akkumulyator batareyası haqqında)
bed ~ 1. stanina; çərçivə 2. özül; əsas; yataq; döşəmə (yolun) 3. qat, lay 4. stend 5. işləyib uyuşma
bed ~ to in ~ nəyəsə işləyib uyuşma
bed ~ of fuel ~ yanacağın qatı
bed cab ~ sürücü kabinində yatacaq yeri
bed cargo ~ yük platforması
bed endurance test ~ uzun ömürlüyə sınamaq üçün stend
bed filter ~ 1. təmizləyici qat 2. təmizləyicinin gövdəsi
bed flat ~ aşağı çərçivəli yük qoşqu-platforma; bortsuz platformalı yük avtomobil
bed function test ~ funksional sınaqlar üçün stend
bed key ~ işgil kanalı; işgil yuvası
bed static test ~ statik sınaqlar üçün stend
bed test ~ 1. sınaq stendi 2. sınaq stendini quraşdırmaq və bərkitmək üçün çərçivə və ya stanina
bed trailer ~ qoşqunun platforması
bed traveling ~ hərəkət edən dib; uzununa transportyor (qoşqutullayıcı)
bedded ~ 1. işləyib uyuşmuş 2.qat-qat [lay-lay]
bedding ~ 1. özül; əsas 2. işləyib uyuşma
bedding ~ on rubber cushions ~ rezin dayaqlarda quraşdırma
bedding ~ of face ~ dayaq səthinin və ya ayrılma səthinin uyğunlaşdırılması
bedding-in ~ uyğunlaşdırma; işləyib uyuşma
bedding ~ of bearing ~ yastığın şaberlə yonulması
bedplate ~ stanina; dayaq plitəsi; yastıq
beep ~ cip (yüsək keçicilikli minik avtomobil)
behavio(u)r ~ 1. aparma, davranış (məs., maşının, metalın) 2.rejim (işin)
behavio(u)r ~ in particular circumstances ~ müəyyən şəraitdə özünü aparma (sınaq və ya istismar zamanı);
behavio(u)r ~in service ~ istismarda özünü aparma (sınaq və ya istismar zamanı)
behavio(u)r actual ~ istismarda özünü aparma
behavio(u)r driving ~ idarəetmədə özünü aparma (nəqliyyat maşınının)
behavio(u)r long-term ~ 1. uzunmüddətli iş rejimi 2.uzunmüddətli zaman ərzində aparma [davranış]
behavio(u)r off-design ~ hesablanmayan iş rejimi
behavio(u)r service ~ istismarda özünüaparma
behavio(u)r skidding ~ yana sürüşmədə özünüaprama
behavio(u)r steady-state ~ qərarlaşmış iş rejiminda öznüaparma
behavio(u)r tracking ~ təkərlərin ümumi koleya ilə hərəkət etmək qabiliyyətilə xarakterizə olu- nan özünüaparma (avtoqatarın və ya nəqliyyat maşınının)
behavio(u)r transient ~ qərarlaşmış rejimdə özünüaprama
bell ~ ağzı gen, qıfa oxşayan
bell oil suction ~ sorma tərəfdən yağ nasosunun ağzıgen borusu
belled ~ genişlənmiş; ağzıgen olan
bellows ~ 1. silfon 2. büzməli çexol
bell-shaped ~ zəngə oxşar, qıfa oxşar
belt ~ 1. qayış; lent; kəmər 2. zona 3. əlaqə; bənd
belt chain ~ transmissiya zənciri; diyircəkli zəncir
belt cogged ~ dişli qayış
belt conveyer ~ konveyer lenti
belt conveying ~ lentli konveyer
belt crawler ~ tırtıl; tırtıllı lent
belt driving ~ hərəkətverici qayış
belt emery ~ cilalayıcı sumbata lenti
belt fan ~ ventilyatorun qayışı
belt flat ~ yastı qayış
belt grinding ~ cilalayıcı lent
belt lap ~ qoruyucu bel kəməri
belt obstacle ~ hasarlanma zolağı
belt ring ~ yastıq halqalarının yerləşdiyi zona
belt safety (driving) ~ qoruyucu kəmər, təhlükəsizlik kəməri
belt sand ~ kvars cilalayıcı lent
belt scraping ~ kürəkli [ərsinli] transportyor lenti
belt seat ~ qoruyucu kəmər; təhlükəsizlik kəməri
belt shoulder ~ çiyin qoruyucu kəməri
belt triangular ~ pazvari qayış
belt V- ~ pazvari qayış
belt wedge ~ pazvari qayış
belt-driven ~ qayış intiqallı
belted ~ qoruyucu kəmərlə çəkilmiş
belted lap ~ qurşaq qoruyucu kəmərlə çəkilmiş
belted lap-and-shoulter- ~ qurşaq və çiyin qoruyucu kəməri ilə çəkilmiş
belted shoulder- ~ çiyin qoruyucu kəməri ilə çəkilmiş
belting ~ 1. qayışlar 2. qayış ötürməsi
belts: acessory drive ~ hərəkətverici qayışlar
belts: fan ~ ventilyatorun hərəkətverici qayışları
bench ~ verstak; dəzgah
bench carpenter s ~ dülgər dəzgahı [verstakı]
bench control ~ 1. yoxlama stendi, nəzarət əməliyyatları üçün stend 2. verstak və ya nəzarət üçün stol
bench department service ~ xidmət stansiyaları üçün verstak
bench file ~ çilingər dəzgahı [verstakı]
bench inspection ~ 1. yoxlama stendi, nəzarət əməliyyatları üçün stend 2. yoxlama üçün stol və ya verstak
bench laboratory ~ 1. laboratoriya stendi, yoxla- ma stendi 2. laboratoriya verstakı
bench laying-out ~ yayma lövhə [plitəsi]
bench leveling ~ yayma lövhə [plitəsi]
bench test ~ yoxlama stendi
bench turn ~ stolüstü xarrat dəzgahı
bench vise ~ məngənəli çilingər verstakı
bench work(ing) ~ verstak [dəzgah]
bend ~ 1. dirsək; əyilmə; bükük; əymə || əymək; bükmək 2.döngə (yolun) 3. əyriüyrü yol(yol nişanı)
bend ~ of lever ~ lingin dirsəyi
bend concealed ~ pis görünüşlü döngə
bend crossover ~ bir yoldan digər yola keçid əyrisi
bend hairpin ~ yol əyriüyrülüyü; sərt döngə
bend pipe ~ bucaqlıq, borunun dirsəyi
bend return ~ U-şəkilli disək
bend right-angled ~ 1. düz bucaq altında döngə 2. düz bucaq altında əyilmə
bend road ~ yol döngəsi
bend sharp ~ 1. sərt döngə 2. sərt bucaq altında əyilmə
bend T- ~ üçağızlı boru
bend U- ~ U-şəkilli dirsək
bendable ~ çevik, əyilməyə uyğunlaşan; əyilə bilən
bender ~ 1. əyici pres; əyici dəzgah 2. kəlbətin; qısqac
bender fender ~ qanadları düzəltmək üsün qurğu (avtomobilin)
bending ~ 1. əyilmə; əyrilik 2. əymə, qatlama || əyici; əyilən
bending impact ~ zərbədən əyilmə, dinamik əyilmə
bending lateral ~ eninə əyilmə
bending plain ~ yastı əyrilik
bending reversed ~ əyriliklərlə əyilmə; gərginliklərin işarəsi dəyişən çoxqat əyilmə
bending rotating ~ fırlanma ilə əyilmək
bending bent ~ əyri, əyilmiş; dirsəkli
benzine ~ benzin
benzine crude ~ təmizlənməmiş benzin
benzine lignite ~ boz kömürdən emal edilib alınan benzin
benzine motor ~ avtomobil benzini
berline ~ daxili arakəsməli limuzin tipli kuza
berth ~ nömrələnmiş yer (uzaq masafaya gedan avtobuslarda); yatacaq yer
bevel ~ 1. konus || konusvari 2.çəplik, faska || qırağını yonmaq; faska çıxarmaq
bevel-cut ~ konusvari kəsilmiş
bevel(l)ed ~ 1. çəpinə kəsilmiş; faskası çıxarılmış 2. konusvari
bevel(l)ing ~ çəpinə kəsmə
bezel ~ 1. şkalanı işıqlandırma 2.ülgücün kəsəri (alətin) 3.əyri kəsikli qabırğa
bias ~ 1. maillik; diyirləməklik 2.yerdəyişmə; sürüşmə; meyllənmə 3. sistematik səhv
biaxial ~ ikioxlu
bibb ~ tıxac
bicurvature ~ ikiqat əyrilik
bicycle ~ velosiped
bicycle motor ~ motovelosiped
bidrectional ~ 1. iki istiqamətdə təsir edən, reversiv 2. ikitərəfli (idarəolunmada)
bifurcate ~ hasarlanmış; çəngəlşəkilli || ikiləşmə; şaxələnmə
bifurcation ~ 1. haçalanma, şaxələnmə 2. yol ayrıcı
bike ~ velosiped
bike motor ~ motovelosiped
bilateral ~ ikitərəfli; ikitərəfə təsirli
bilge ~ 1. əyinti 2. avtomobilamfibiyanın gövdəsinin su altı hissəsi
bill: ~ of loading ~ nəqliyyat sənədi, yükün qayiməsi
bill: fuel ~ yanacaq üçün hesab
bill: service ~ texniki xidmət üçün hesab
bill: time ~ cədvəl
billet ~ tədarük
bimetallic ~ bimetallik
bimotor(ed) ~ ikimotorlu
bin ~ bunker
bin loading ~ yüklənmə bunkeri
bind ~ 1. əlaqə; birləşdirici detal || əlaqələndirmək; bərkitmək; bəndləmək 2. sürtmək; süxmaq
bind to ~ in ~ sürtmək; sıxılmaq; ilişmək
binder ~ 1. birləşdirici maddə 2.birləşdirici qurğu; sıxac, xamıt
binding ~ 1. sarıma, üzlük 2. sürtülmə; ilişmə 3.əlaqə || əlaqələndirən 4. sementləyən; büzən
binding roof ~ damın yanı boyu sarımaq (kuzanı)
bipartite ~ iki hissədən ibarət olan
birr ~ səsküy, xışıltı (məs., takarin fırlanmasında)
bit ~ 1. kəsici kənar; ülgüc 2. burgu 3. lehim alətinin başlığı 4.klapanları sürtüb uyuşdurmaq üçün tərtibat
bit center ~ mərkəzli burğu
bit chamfering ~ zenkovka
bit soldering ~ lehim alətinin başlığı
bite ~ 1. sıxma || sıxmaq 2. tutma || tutmaq 3.içərisindən yeyilmə; aşınma; kimyəvi üsulla təmizləmək || yemək, korlamaq, zəhərləmək
bite ~ traction ~ qruntla ilişmə
bitumastic ~ bitumlu [asfaltlı] mastika
bitumen ~ bitum
bitumen paving ~ yol bitumu
bituminization ~ bitumla emaletmə
bituminous ~ bitumlu
bituminous-bound ~ bitumla əlaqələndirilən
bituminous-treated ~ bitumla emaledilmiş
bivalve ~ ikiklapanlı
black ~ qara rəng || qara rənglə rəngləmək || qara, tünd
black to ~ in ~ rəngə uyğunlaşdırmaq (yastığı);
black to ~ out ~ tündləşdirmək
black smoke ~ his, qurum
black-lead ~ qrafitləşdirmək; qrafit əlavə etmək (yağa)
blade ~ 1. ülgüc; bıcaq (rubilnikda), vəzdənə (yol hamarlayan maşın); tiyə 2. kürək; pər; qanad (ventilyatorun)
blade adjustable ~ dönən pər; nizamlanan pər
blade cast-in ~ rotorla birgə tökülmüş kürək
blade cooled ~ soyudulan kürək
blade diffuser ~ diffuzorun pəri
blade doser ~ buldozerin çevirəni
blade earthmoving ~ torpaq qazan nəqliyyat maşınının çevirəni
blade fan ~ ventilyatorun pəri
blade fixed ~ hərəkətsiz pər
blade guide ~ istiqamətləndirici pər; istiqamətləndirici aparatın pəri
blade impeller ~ qanadın pəri; işlək təkərin pəri
blade low stagger ~ azbucaq meyilli kürək
blade moving ~ hərəkətli kürək, rotor kürəyi
blade pump ~ nasosun kürəyi [pəri]
blade radial ~ radial kürək [pər]
blade radially straight impeller ~ işlək təkərin düz radial kürəyi
blade rotor ~ işlək təkərin kürəyi [pəri]
blade screw ~ avar vintinin pəri [kürəyi], vintli kürək [pər]
blade sintered ~ qızdırıb bitişdirmə üsulu ilə hazırlanmış kürək
blade spring ~ ressor vərəqi
blade stationary ~ hərəkətsiz kürək [pər], statorun kürəyi [pəri]
blade variable ~ maillik bucağı dəyişən kürək [pər]
blade variable-pitch ~ dəyişkən addımlı kürək [pər]
blade ventilator ~ ventilyatorun pəri [kürəyi]
blade windshield wiper ~ şüşətəmizləyənin fırçası
blade wiper ~ şüşətəmizləyənin fırçası
blade work rest ~ tiyəli dayaq (balanslayıcı dəzgahın)
blading ~ 1. kürəklər [pər] dəsti 2.kürəkləşdirmə [pərləşdirmə]
blank ~ 1. pəstah 2. pəstahı ştamplamaq
blank to ~ off ~ bağlamaq; tıxacla bağlamaq
blank half ~ yarım emalolunmuş məmulat
blanket ~ örtük, səth qatı || örtmək
blanking ~ doğrama; kəsmə; vərəq; materialdan ştamplama
blast ~ 1. üfürmə, üfürülmə 2. hava üfürmə; kompressor 3. qum şırnağı qurğusu; parçalayıcı şırnaq aparatı
blast air ~ hava axını; hava şırnağı
blast cooling ~ sərinləşdirici hava axını
blast sand ~ qum şırnağı aparatı; qum üfürən
blast shot ~ parçalayıcı şırnaq aparatı
blaster ~ qum şırnağı qurğusu; parçalayıcı şırnaq qurğusu
blasting ~ üfürmə
blasting air ~ üfürmə; havaqovma
blasting sand ~ qum şırnağı ilə təmizlənmə
blasting shot ~ parçalarla üfürmə; parçalayıcı şırnaqla emal
bleed ~ 1. ucluq, taxma 2. seçmə (havanı); axma; tökülmə (mayeni) || axmaq; boşaltmaq, buraxmaq (suyu, havanı, sisterni, kompressordan havanı)
bleed air ~ havaötürmə
bleeder ~ 1. buraxıcı kran(su üçün, yaǧ üçün) 2.qoruyucu klapan
bleeding ~ buraxma (məs., qazı); axma (maye)
bleeding ~ of brakes ~ tormoz sistemindən havanı buraxmaq; tormoz mayesini axıtma
blemish: surface ~ es səthin qüsurları
blend ~ qarışıq || qarışdırmaq
blend alcohol-gasoline ~ benzinspirt qarışığı
blending ~ 1. qarışdırma; qarışığı düzəltmə 2.aşqar daxil etmək
blenometer ~ yay ölçən, yayın elastikliyini ölçən cihaz
blind ~ 1. şit; jalyüz; örtük; pərdə 2. bağlı; bir- başa olmayan 3.oyub yerləşdirilən; gizlənmiş 4. qamaşdırmaq
blind radiator ~ radiatorun jalyüzü
blind rear ~ arxa pəncərənin pərdəsi
blind window ~ pəncərə pərdəsi, örtük
blinding ~ qamaşdırma
blindness ~ qamaşdırma
blindness color ~ daltonizm
blinker ~ danış. dönməni göstərən lampa
blister ~ 1. yanıq dəmir 2. qovuq, qabar, boşluq (metalda) 3.üfürmək, şişirtmək (təkərdə) 4.axıntılı çxıntı (kuzanın)
blister sand ~ qumlu «cib» (təkarin karkası ila protektor arasında yığılan qum)
blistering of paint ~ rənglənmiş üst qatda şişkinlik əmələgəlmə
block ~ 1. blok (məs., silindrlarin) 2. düyün, blok (cihazın va ya aparatın) 3. qəlib || qəlib qoymaq (təkərin altına) 4. kiçik tir 5.sədd; çəpər; maneə; tıxac, yol tıxanması || yubatmaq, tıxamaq
block in ~ bir bütöv halda hazırlanmış; bloklu; monolit;
block to ~ out ~ qara halda emal etmək;
block to ~ up ~ 1. pazlamaq, paz vurmaq 2. tıxamaq, zibillənmək
block ~ of traffic ~ nəqliyyat tıxanması, yol tıxacı
block backing ~ 1. dayaq qəlibi 2.qəlib
block bearing ~ yastığın gövdəsi, yastığın dayağı
block brake ~ tormoz qəlibi
block cable ~ trosla hasarlama, çəpərləmə (yolu)
block canted cylinder ~ silindlərin mail bloku, bucaq altında quraşdırılmış slindrlər bloku
block caterpillar ~ tırtılın basmağı
block chain (pulley) ~ zəncirli blok; zəncirli polispast, zəncirli tal
block concrete traffic line ~s xətləri biri-birindən ayırmaq üçün beton piltələr (yolda, körpüdə)
block cylinder ~ silindrlər bloku
block direct-vision ~ baxma pəncərəsinə qoyulan şüşə blok (zirehli avtomobilin)
block dolly ~ düzəltmək üçün şablon (kuzanın elementlarini)
block drive ~ s aparıcı çıxıntılar; hərəkətverici barmaqlar
block engine ~ silindrlər bloku
block filler ~ kipgəc [salnik]
block friction ~ friksion qəlib
block fuse ~ əriyən qoruyucu
block gauge ~ İohanson ölçü plitkası
block guige ~ 1. şablon, kopir; lekal 2. salazka
block hairpin road ~ yolun sərt döngəsində çəpər
block junction ~ yol kəsişməsində tıxac
block layout ~ nişanlayıcı plitə
block open-deck cylinder ~ üst piltəsi açıq silindrlər bloku
block open-side cylinder ~ yanı açıq silindrlər bloku
block pillow ~ 1. dayaq piltəsi 2.transmissiya tipli yastıq
block pulley ~ polispast, tal
block raising ~ altlıq
block rubber ~ rezindən kiçik tir; rezin lövhələr və ya halqalar dəsti
block rubbing ~ qırıcının yumruğunun yastığı
block scotch ~ dayaq qəlibi (takar altında)
block screw ~ vintli domkrat
block scribing ~ reysmus
block silent ~ rezin-metal oynaq, rezin-metal oymaq
block single ~ birbloklu konstruksiya, monoblok
block sliding ~ sürüngəc
block spacing ~ aralı saxlayan kiçik tir; aralıq detal
block spring ~ yayın yəhəri; yayın dayağı; resor yastığı
block stop ~ 1. dayandırıcı; gedişi məhdudlaşdıran 2. tormoz qəlibi
block supporting ~ dirək altlıq; dayaq
block terminal ~ klem qəlibi
block test ~ proqramlaşdırılmış stend sınaqlarında yük bloku (yükün müxtəlif qiymətləri)
block track ~ tırtılın başmağı
block tread ~ tırtılın başmağı
block trunnion ~ kardan xaçı yığım halında
block U- ~ U-şəkilli blok (mühərrikin silindrləri)
block valve ~ klapanlar bloku
blockade ~ tıxanma (hərəkətdə)
blockage ~ bağlanma, tutulma; tıxac yaranması
blockage snow ~ qar yığımı
blocking ~ 1. bağlanma, tıxanma || tıxanmış 2.bloklanma, bloklayıcı
blocking ~ of tractor for belt work ~ traktorun stasionar iş üçün qurulması
blot ~ astarlamaq
blow ~ 1. zərbə 2. üfürmə; üfürülmə; üfürüb təmizləmə 3.yanmaq, ərimək (qoruyucu haqqında)
blow to ~ off ~ endirmək (məs., suyu); üfürmək (hava ilə);
blow to ~ through ~ üfürmək;
blow to ~ up ~ parlatmaq
blow traffic ~ s hərəkət zamanı zərbələr (yola)
blow back ~ əks qığılcım
blow by ~ qaz sızma
blow combustion ~ mühərrikin karterinə qaz sızma
blow compression ~ mühərrikin karterinə qaz sızma
blow crankcase ~ qazların mühərrik karterinə keçməsi
blow valve ~ hermetik olmayan klapanlardan qazın keçməsi
blow blower ~ kompressor; ventilyator; qovucu kompressor
blow air ~ kompressor; ventilyator
blow air sand ~ qum şırnağı apparatı; qum üfürmə
blow centrifugal ~ mərkəzdənqaçma ventilyatoru; mərkəzdənqaçma qovucu kompressor
blow exhaust ~ sorucu ventilyator, eksqauster
blow fan ~ mərkəzdənqaçma ventilyator, vintli ventilyator
blow-by helical ~ pərli və ya vintli ventilyator
blow-by paint ~ rəng üfürən, rəngləmək üçün pnevmatik aparat
blow-by piston ~ porşenli qovucu
blow-by positive ~ qovucu ventilyator
blow-by pressure ~ kompressor, yüksək təzyiqli hava üfürmə
blow-by Root’s ~ Rut qovucusu
blow-by vane-type ~ pərli qovucu ventilyator
blower-cooled ~ hava ilə soyudulmuş
blowhole ~ qaz qovucuğu, qovuq, boşluq (tökmədə)
blowing ~ 1. üfürmə; üfürülmə; üfürüb təmizlənmə 2. yanıb qurtarma (qoruyucuda)
blowing-out ~ üfürmə (karterda)
blowout ~ 1. partlayış 2. deşilmə (takarin) 3.tullantı (yağ, qaz)
blowout gas ~ qaz tullantsı
blowout tire ~ təkərin (şinin) deşilməsi
blowpipe ~ 1. lehimləyici boru 2.sıxılmış hava üçün boru
blowtorch ~ lehimləyici lampa
blueprint ~ göy kağız [cizgi kağızı], çertyojun həssas kağız üzərində surəti
blunt ~ küt, enliburun, enlidimdik
board ~ 1. taxta; lövhə || taxta ilə tikmək 2. löv- hə; qın; panel; pult; tablo 3. karton 4. Bort 5. oturmaq (məs., avtobusda)
board asbestos ~ asbest karton
board caution (notice) ~ üstü yazılı xəbərdaredici lövhə
board control ~ idarəetmə lövhəsi, idarəetmə paneli
board danger ~ təhlükəni xəbərdar edən lövhə [şit]
board dash ~ 1. cihazlar lövhəsi [şiti], idarəetmə lövhəsi [şiti] 2. arakəsmə (sürücünün kabinası ilə mühərrik arasında)
board deadening paper ~ səs izolyasiya edən karton
board destination ~ marşrutu göstərən lövhə [şit] (avtobusun, marşrut taksinin)
board display ~ cihaz lövhəsi [şiti]
board fiber ~ fibralı karton, vərəq fibra
board floor ~ döşəmə lövhəsi [planka]
board gauge ~ cihaz lövhəsi [şiti]
board gradient ~ mailliyi göstərən yol nişanı [şit]
board guard ~ bortun üstündən qoyulan (yük avtomobilinin kuzasının)
board instrument ~ cihaz lövhəsi [şiti], idarəetmə lövhəsi; idarəetmə paneli
board lining ~ üzlük paneli (kuzanın karkası)
board notice ~ elanlar üçün lövhə [şit]; üstü yazılı xəbərdaredici cədvəl və ya lövhə
board panel ~ 1. idarəetmə paneli [şiti]; idarəetmə lövhəsi 2. vərəqli karton
board running ~ ayaq yeri; pillə
board seat ~ oturacaq lövhəsi
board splash ~ sıçrantıları saxlayan, palçıq lövhəsi [şiti]; qanad (avtomobilin)
board tail ~ arxa atılan [açılan] bort (yük avtomobilinin)
board test rig panel ~ sınaq stendinin idarəetmə lövhəsi [şiti]
board warning ~ xəbərdaredici üstü yazılı cədvəl və ya lövhə [şiti]
Board: Road ~ şosse yolların idarəsi
boarding ~ 1. lövhələrdən üzlük; taxta üzlük 2.minmə (sərnişinlərin)
bob ~ 1. şaqül 2. balanslı pənsəng
bobin ~ makara (alışdırma)
bobtail ~ danış. dartqı; yarımqoşqusuz yəhərli dartıcı
bob-weight ~ əks yük
BoCor ~ firm. Verilmiş mikrorelyefin alınmasını təmin edən porşenin ətəyini cilalama üsulu
body ~ 1. kuza 2. gövdə; korpus 3. konsistentlik (yağın)
body ~ integral with chassis ~çərçivə ilə bütövlük təşkil edən daşıyıcı kuza;
body ~ in- tegral with frame ~ çərçivə ilə bütövlük təşkil edən daşıyıcı kuza;
body ~ -inwhite ~ rənglən- məyə hazırlanmış kuza;
body tipped sideways ~ yana boşaldan kuza;
body ~ with portion over cab ~ sürücü kabinası üzərində yerləşən kuzanın hissəsi
body ~ of oil ~ 1. yağın əsası 2. yağın konsistentliyi
body ~ of paint ~ rəngin konsistentliyi
body ~ of screw ~ vint çubuğu
body ~ stile ~ kuzanın tipi
body aerodynamic ~ axımlı formalı kuza
body aft ~ kuzanın arxa hissəsi
body all-metal ~ bütöv metal kuza
body all-plastic ~ bütöv plastmaslı kuza
body all-silent ~ səskeçirməyən kuza
body all-steel ~ bütöv metal kuza
body all-weather ~ hər cür havada istismara yararlı kuza
body all-year ~ hər cür havada istismara yararlı kuza
body bearing ~ yastığın gövdəsi
body box ~ kuza-furqon
body Brewer’s ~ butulkaları daşımaq üçün kuza
body bulk ~ səpmə yükləri daşımaq üçün kuza
body bus ~ avtobusun kuzası
body cab ~ kabinanın gövdəsi
body camelback ~ arxa hissə istiqamətində meyilli olan döşəməli kuza
body canopy ~ örtülü kuza
body car ~ minik avtomobilinin kuzavu
body carburetor ~ karbüratorun gövdəsi
body carburetor main ~ karbüratorun gövdəsi
body cargo ~ yük avtomobilinin kuzası
body caterer’s ~ ərzaq məhsullarını daşımaq üçün kuza
body chummy ~ qatlanan oturacaqları olan açıq kuza
body cloverleaf ~ üçyerli kuza
body coachbuilt ~ qeyri-metal üzlüklü və taxta karkaslı kuza
body combination ~ yuxarısı çıxarılan kuza
body composite ~ metal və taxta konstruksiyalı qarışıq kuza
body connectig-rod ~ sürgüqolun gövdəsi, sürgüqolun çubuğu
body convertible ~ yuxarısı qatlanan kuza; damı açılan kuza
body crank ~ çarxqolun çiyni
body delivery ~ malları paylamaq üçün kuza
body demonstration ~ vintli kuza
body demountable ~ çıxarılan kuza
body distributor ~ paylayıcının gövdəsi
body drag link ~ uzununa sükan dartısının orta hissəsi
body dray ~ çıxarılan bortlu yük avtomobilinin platforması
body drop-head ~ yuxarısı qatlanan kuza
body drop-side(d) ~ bortları qatlanan kuza
body dual-slope ~ iki tərəfə özüboşaldan
body dump(ing) ~ aşırılan kuza, özüboşaldan kuza
body elevator truck ~ yük avtomobilinin qaldırılan və aşağı salınan kuzası
body enclosed ~ bağlı kuza
body enclosed-deck ~ bağlı kuza-platforma
body end-dump ~ geri aşırılan kuza
body fence-type brewer’s ~ butulka daşımaq üçün bölmələri olan kuza
body flat ~ bortsuz platforma
body flexible ~ iki çevik bölmənin birləşməsindən ibarət kuza
body fore ~ kuzanın qabaq hissəsi
body foreign ~ xarici [çöl, bayır] gövdə; aşqar
body four-light ~ dörd yan pəncərəli kuza
body fuel-pump ~ yanacaq nasosunun gövdəsi
body furniture van ~ mebel daşımaq üçün kuzafurqon
body fuse ~ əriyən qoruyucunun gövdəsi
body garbage (-and-refuse) ~ zibil və qalıqların daşınması üçün kuza
body glazier s ~ vərəqvari şüşənin daşınması üçün kuza
body grain ~ taxıl daşımaq üçün kuza
body grain hopper ~ taxıl daşımaq üçün bunkerli kuza
body gravity dump ~ aşırılan kuza, yükün ağırlığına görə boşalan kuza
body gunboat ~ torpedo tipli kuza, siqarşəkilli kuza
body high-drag ~ böyük aerodinamik müqavimətli kuza
body highway hopper ~ yol-tikinti materialları daşıyan bunkerli kuza
body hopper ~ kuza-bunker, bunkerli kuza
body ice ~ buz daşımaq üçün kuza
body ice-cream ~ dondurma daşımaq üçün kuza
body injector ~ forsunkanın gövdəsi
body insulated van ~ nəzarətdə olan temperaturda yük daşımaq üçün isti izolyasiyalı furqon kuza
body integral ~ daşıyıcı kuza
body lamp ~ fənərin gövdəsi
body lightweigh ~ yüngül çəkili kuza
body log ~ şalban daşımaq üçün kuza
body lorry ~ yük avtomobilinin kuzası
body low-weight alloy ~ yüngül ərintidən hazırlanmış kuza
body lumber ~ taxta-şalban daşımaq üçün kuza
body main ~ of road ~ yolun döşəməsi
body moving floor ~ hərəkət edən döşəməli kuza
body multistop ~ tez-tez dayanmalarla istismar olunan yük avtomobilinin kuzası
body nonspill truck ~ səpmə yüklərin daşınması üçün hündür bortlu kuzası olan yük avtomobili
body nozzle ~forsunkanın gövdəsi
body oil field ~ neft mədənlərində istismar olunmaq üçün kuza
body oil-filter ~ yağ təmizləyicisinin gövdəsi
bodyoil-pump ~ yağ nasosunun gövdəsi
body open-top box ~ damı olmayan hər tərəfi bağlı kuza
body palletized ~ yükləri altlıqla daşımaq üçün kuza
body panel ~ kuza-furqon; qatlanan hündür borlu kuza
body parcel ~ poçt posılkaları və paketləşmiş yüklər üçün kuza
body pick-up ~ kuza-picap
body pillarless ~ orta qapı dayağı olmayan kuza
body plank ~ taxta kuza
body plastic ~ plastmas kuza
body platform ~ kuza-platforma
body platform-and-stake ~ zəncirlərlə köndələn tirlər və ya panellərlə birləşmiş asan dəyişilən dayaqlı kuza platforma
body pressed-steel ~ ştamplanmış polad kuza
body pulpwood ~ kağız-sellüloz istehsalının xammalını daşımaq üçün kuza
body pump ~ nasosun gövdəsi
body pump-and-injector-unit ~ nasos-forsunkanın gövdəsi
body racing ~ yarış avtomobilinin kuzası
body rack ~ sürücü tərəfdən qəfəs şəkilli bortlu və şitli kuza-platforma
body rear-dump ~ arxaya aşırılan kuza resprayed ~ boyaçəkənlə təkrar rənglənmiş kuza
body rig ~ neft-mədən avadanlıqların quraşdır- maq üçün tərtibatları olan kuza
body rigid ~ sərt kuza
body roomy ~ tutumlu [həcmli] kuza
body scavenge oil-pump ~ yağ çəkən nasosun gövdəsi; yağ nasosunun çəkən bölməsinin gövdəsi
body screen-side ~ yanları məftil torlarla bağlı kuza
body sedan delivery ~ malların daşınması üçün yüngül şassi avtomobililində furqon-kuza
body self-discharging ~ öz-özünə boşalan kuza
body semistreamline ~ yarımaxarlı forması olan kuza
body sheet steel ~ polad vərəqdən kuza
body shock-absorber ~ amortizatorun gövdəsi
body shop-car ~ avtodükanın kuzası
body side-extended ~ böyüdülmüş [hündürlüyü artırılmış] bortlu kuza (yük avtomobilinin)
body side-car ~ motosiklet faytonunun kuzası
body side-dump ~ yana aşırılan kuza
body single-skinned ~ birqat üzlüklü kuza
body spacious ~ tutumlu [həcmli] kuza
body spark-plug ~ alışdırıcı şamın gövdəsi
body sporting ~ idman avtomobilinin kuzası
body stake ~ zəncirlərlə, eninə tirlə və panellərlə birləşdirilmiş asan dəyişdirilən platforma
body steel ~ polad kuza
body stick ~ qəfəsli kuza
body stock rack ~ mal-qara daşımaq üçün qəfəsli kuza
body straight-line ~ dövrəsi düzxətli kuza
body streamlined ~ axarlı kuza, axarlı forması olan kuza
body sunshine ~ damda lyuku açılan kuza; yuxarısı qatlanan kuza
body tank ~ sistern-kuza
body teardrop ~ axarlı kuza, axarlı forması olan kuza
body timber ~ meşə materialları daşımaq üçün kuza
body tipper ~ aşırılan kuza
body tipping ~ aşırılan kuza
body torpedo ~ torpedo tipli kuza
body touring ~ fayton tipli kuza (açıq və ya yuxarısı qatlanan)
body town ~ şəhər tipli kuza
body trailer ~ qoşqunun kuzası
body truck ~ yük avtomobilinin kuzası; yük avtomobilinin platforması
body union ~ ştuser
body unitized ~ daşıyıcı kuza, çərçivəsiz kuza
body utilities ~ kommunal təsərrüfatına xidmət edən avtomobillər üçün xüsusiləşmiş kuza
body valve ~ klapan və ya ventilin gövdəsi
body van ~ kuza-furqon
body ventilated van ~ ventilyasiya olunan kuza- furqon
body wagon ~ vaqon tipli kuza
body water-pump ~ su nasosunun gövdəsi
body werge shaped ~ pazşəkilli kuza (minik avtomobilinin)
body wide angled ~ geniş bucaqlı kuza (yük avtomobilinin)
body wrecker ~ zədələnmiş nəqliyyat maşınını yükləmək və nəql etmək üçün qurğusu və bucurğadı olan kuza
body zinc-galvanized ~ sinklənmiş kuza
bodywork ~ 1. kuzanın konstruksiyası 2. kuza işləri
bog ~ bataqlıq, bataq yer
bog to ~ down ~ bağlamaq, palçıqda ilişib qalmaq, bağlanmaq
bogey; acceptance ~ məhsulun yararlığı təyin olunan zaman qəbul sınaqlarında məmulatın işlənməsi
bogey; mileage ~ sınaqların müddətini məhdudlaş- dıran mil ilə ifadə olunmuş işləmə
bogie ~ arabacıq
bogie double-drive ~ iki intiqallı arabacıq (arxa aparan)
bogie driving ~ aparıcı arabacıq
bogie four-wheel drive ~ dörd aparan təkərli arabacıq
bogie rear ~ arxa arabacıq
bogie trailing ~ arxa arabacıq
boil: frost ~ şaxtadan əmələ gəlmiş qabarma (yolda)
boiling of radiator ~ radiatorun qaynaması
bolster ~ yəhər qurğusu; dayaq-ilişmə qurğusu
bolster spring ~ yayın yəhəri, yayın dayağı, resorun yastığı
bolster truck ~ yük avtomobil-dartqısının yəhər qurğusu
bolster-type~ yəhər tipli
bolt ~ bolt; çubuq; barmaq; ox; şkvoren; mil || boltla birləşdirmək, boltlamaq; sancaqla bərkitmək;
bolt to ~ on ~ boltla bərkitmək;
bolt to ~ together ~ boltla bərkitmək;
bolt to ~ up ~ boltla bərkitmək
bolt adjusting ~ nizamlayıcı bol
bolt t anchor ~ anker [özül] boltu
bolt assemblim ~ montaj boltu
bolt ball-headed ~ yarımdairəvi başlıqlı bolt
bolt barb ~ burulmuş bolt
bolt bearing ~ yastıq qapağının boltu
bolt bearing head wheel ~ yarımoxun flansının deşiyinə burulan bolt
bolt big-end ~ sürgü qol boltu, sürgü qolun qapağının boltu
bolt binding ~ birləşdirici bolt
bolt binder ~ tavr başlıqlı bolt
bolt black ~ qara bolt
bolt brake-shoe anchor ~ tormoz qəlibinin dayaq barmağı
bolt butterfly ~ burma başlıqlı bolt
bolt cap ~ qapağın boltu
bolt catch ~ dayandırıcı bolt
bolt centering ~ mərkəzləyici bolt
bolt chain skid ~ zəncirin məhdudlayıcı boltu
bolt heese head ~ silindrik başlıqlı bolt
bolt clamp(ing) ~ çəkilən bolt
bolt clevis ~ şplint altı deşiyi olan bolt
bolt clinch ~ ucunda pərçimi açılan bolt, pərçimləyici bolt
bolt coach ~ kvadrat başlıqaltısı olan bolt
bolt connecting rod ~ sürgü qol boltu; sürgü qol qapağının boltu
bolt cone-headed ~ konusvari başlıqlı bolt
bolt construction ~ montaj boltu
bolt contact ~ kontakt boltu
bolt cotter ~ çivli bolt; anker [özül] boltu
bolt countersunk-head ~ gizli başlıqlı bolt
bolt coupling ~ birləşdirici bolt; çəkilən bolt
bolt crab ~ iki tərəfə açıq ankerli bolt
bolt crankshaft bearing cap ~ dirsəkli valın əsas yastığının qapağının boltu
bolt cylinder-head ~ silindr başlığının sancağı
bolt distance ~ dayaq boltu
bolt dog ~ qatlanan [oynaq] bolt
bolt dormant ~ batırılmış (dərinliyə) bolt
bolt double-end ~ hər iki ucunda kəsiyi olan sancaq
bolt dowel ~ dəqiq quraşdırılmış bolt; prizon boltu
bolt draw-in ~ tarımlayıcı bolt
bolt driving ~ cilov barmağı
bolt engine hold-down ~ mühərriki bərkidən bolt
bolt expander ~ açılan oymaqlı bolt
bolt expansion ~ dayaq boltu
bolt bolt eye ~ qulaqcıqlı [dəlikli] bolt
bolt fang ~ anker [özül] boltu
bolt fastening ~ bərkidici bolt
bolt forelocked ~ şplintlənmiş bolt
bolt foundation ~ özül [anker] boltu
bolt guide ~ istiqamətləndirici bolt
bolt hex (agon-headed) ~ altı künclü başlığı olan bolt
bolt hinge(d) ~ oynaqlı [qatlanan] bolt
bolt hooked ~ T-şəkilli bolt
bolt hub ~ topun boltu
bolt joint ~ tikişləri [calaq yeri] birləşdirmək üçün bolt
bolt king ~ şkvoren; birləşdirici barmaq (tırtıl lentində)
bolt link ~ oynaqlı [qatlanan] bolt
bolt lead-indicating ~ çökməsində əsasən çəkib bərkitmə qüvvəsi vizual təyin edilən deformasiya olunan başlıqla bolt
bolt locking ~ dayandırıcı bolt
bolt perch ~ resorun mərkəzi boltu
bolt pivot ~ şkvoren
bolt quick detachable ~ tez açılan bolt
bolt reamed ~ dəqiq quraşdırılmış bolt, prizon boltu
bolt rod ~ ştokun boltu; sürgü qol boltu
bolt safety ~ qoruyucu bolt
bolt screw ~ yivi kəsilən bolt
bolt securing ~ sıxıcı bolt
bolt self-locking ~ özünü dayandıran bolt
bolt set ~ quraşdırıcı bolt
bolt shackle ~ sırqanın boltu; birləşdirici dəmir bəndin boltu
bolt shear ~ kəsik bolt
bolt shoulder ~ burtikli [çıxıntılı] bolt
bolt spoke ~ dəndənəni birləşdirən bolt
bolt spring ~ 1. resorun barmağı 2. resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring center ~ resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring-shackle ~ resorun sırqasının barmağı
bolt spring tie ~ resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring U ~ resoru bərkidən stremyanka [dəmir bənd]
bolt square-head(ed) ~ dördkünc başlıqlı bolt
bolt stay ~ dayaq boltu
bolt steering-yoke ~ dönmə şapfasının şkvoreni; dönmə şkvoreni
bolt stud ~ şapfa, qısa ox; sancaq
bolt swing ~ 1. oynaq [qatlanan] bolt 2. oynağın oxu
bolt T- ~ T-şəkilli bolt
bolt top ~ özükəsilən yivli bolt
bolt tension control ~ yükünə nəzarət olunan (burulma və dartılma) yüksək gərginlikli bolt
bolt terminal ~ klemin boltu
bolt through ~ ikitərəfli açıq bolt
bolt thrust ~ sıxıcı bolt
bolt tie ~ birləşdirici bolt; dartıb bərkidən bolt
bolt torqued ~ müəyyən qüvvə ilə çəkilib bərkidilmiş bolt
bolt U- ~ S-şəkilli bolt; bərkidici; bərkitmə stremyankası [dəmir bəndi] (resorun)
bolt upset ~ yeri dəyişdirilmiş bolt
bolt wheel hub ~ təkərin topunun boltu
bolt yoke ~ nizamlanan çəngəlin qurtaracağı [quyruğu]
bolted ~ boltla və ya boltlarla birləşdiriliş
bolting ~ bolt birləşdirməsi
bond ~ 1. əlaqə; birləşdirmə - əlaqələndirmək; birləşdirmək 2.əlaqələndirici maddə
bond bearing ~ polad tərkibli antifriksion metallı polad əsaslı yastıq içliyi ilə birləşdirən qatın əlaqəsi
bond metallic ~ iki müxtəlif metalların metal və ya metal-keramikanın qatlarının əlaqəsi
bond rivet ~ pərçim birləşməsi
bond weld ~ qaynaq birləşməsi
bonderite ~ fosfat örtüyü (qara metalların)
bonderization ~ bonderizləmə, fosfatlama
bonding ~ 1. əlaqə; birləşmə 2.yapışdırma
bonding ~ of rubber to metal ~ rezin metala bərkitmə
bimetallic ~ iki metalın birləşməsi
bimetallic creep controlled ~ axıcılığın nəticəsi olaraq iki kələ-kötür səthlərin birləşməsi (yüksək temperaturda böyük olmayan təzyiq altında uzun müddət saxlamaqla əmələ gələn)
bimetallic diffusion controlled ~ iki səthin diffuziya ilə birləşməsi (axma həddindən kiçik gərginlikdə təzyiq altında baş verən)
bimetallic resilient adhesive ~ özlülü əlaqələndirici maddə ilə yapışdırma (səsi söndürmək üçün)
bimetallic yield stress controlled ~ axma həddini aşan gərginliyin təsiri altında səthlərin birləşdirilməsi
bonnet ~kapot (müharrikin); örtük; kolpak; qapaq;
bonnet engine ~ mühərrikin kapotu
bonnet folding engine ~ mühərrikin qatlanan kapotu
bonnet sloping ~ sürüşdürülən kapot
bonnet radiator ~ radiatorun örtüyü
bonnet valve ~ ventilin qapaqcığı
book: Blue ~ spesifikasiya jurnalı
book: instruction ~ rəhbərlik
book: log ~ texniki pasport
book: eparts ~ ehtiyat hissələrinin kataloqu
book: record ~ müşahidələr jurnalı (sınaq zamanı)
book: reference ~ sorğu kitabçası
boom ~ qol (qaldırıcı kranın)
boost ~ 1. qüvvətləndirmə; artırma || qüvvətləndirmək 2. sürətləndirmək (mühərrikin); üfürmək
boost cetane-number ~ setan ədədini qaldırmaq
boost pressure ~ təzyiqin artması
boost rated ~ nominal [hesabat] üfürmə
boost turbo ~ turbo üfürmə
booster ~ buster; qüvvətləndirici; qovucu; ser- vomexanizm; köməkçi mühərrik
booster air ~ pnevmoqüvvətləndirici
booster brake ~ tormoz qüvvətləndirici
booster cetane-number ~ setan ədədini qaldırmaq üçün aşqar
booster clutch ~ ilişmə muftasının qüvvətləndiricisi
booster heat ~ qızdırıcı
booster hydraulic steering ~ sükan mexanizminin hidroqüvvətləndiricisi
booster steering ~ sükanın hidroqüvvətləndiricisi
booster temperature ~ qızdırıcı
booster traction ~ aparan təkərləri yükləyən
booster vacuum ~ vakuum-qüvvətləndirici
boot ~ 1. örtük 2. yük yeri; əlavə oturacaq yeri üçün bölmə (kuzanın arxa hissəsində)
boot ball-joint ~ kürəvi oynağın örtüyü
boot brake cylinder ~ tormoz silindrinin örtüyü
boot canvas ~ brezent örtük
boot dust ~ toz əleyhinə örtük
boot luggage ~ yük yeri
boot magneto ~ maqnetonun örtüyü
boot rubber ~ rezin örtük (ötürməni dəyişən lingin)
boot seal ~ kipləşdiricinin manjeti
boot shifting lever ~ ötürməni dəyişən lingin örtüyü
boot spring ~ resor örtüyü
boot top ~ kuzanın qatlanan yuxarısının örtüyü
boot universal-joint ~ kardan örtüyü
booth: paint spray ~ tozlama ilə rəngləmə üçün kamera
booth: spray ~ tozlama ilə rəngləmə üçün kamera
booth: water test ~ hidravlik sınaqlar üçün kabina
booth: booting ~ örtükləmə
booth: border ~ sərhəd; kənar; haşiyə || həmsərhəd olmaq; haşiyələmək
booth: road ~ yolun kənarı [qırağı]
borderlinel ~ between comfort and discomfort ~ komfort və diskomfort arası sərhəd
bore ~ 1. dəlik, deşik || yonmaq; burğu ilə genəlmək 2. deşiyin diametri; işıq diametri
bore ~ - and-stroke ~ silindrin diametri və porşenin gedişi;
bore to ~ out ~ burğu ilə genəltmək
bore bearing saddle ~ yastıq yuvasının deşiyi
bore burner ~ 1. forsunka altı deşik 2. forsunka altı deşiyin diametri
bore crank ~ böyük başlıqlı sürgü qolunun deşiyi
bore cylinder ~ 1. silindrin deşiyi (blokda) 2. silindrin diametri
bore jet ~ 1. jiklyorun deşiyi 2. jiklyor deşiyinin diametri
bore line ~ s eynioxlu presizion deşiklər (silindrlər blokunda)
bore nozzle ~ 1. ucluğun deşiyi 2.ucluq deşiyinin diametri
bore piston-pin ~ porşen barmağı üçün deşik
bore stator ~ statorun yonulması
bore valve seat ~ klapan yuvasının deşiyi
bore wheel ~ təkər topunun deşiyi
bored ~ yonulmuş
bored ~ in line ~ «xətt» üzrə yonulmuş; bir dəfə qurmaqla yonulmuş
borer ~ 1. burğu 2. deşici 3. yonan dəzgah
borer deep hole ~ dərin deşikləri yonmaq üçün dəzgah
borer finne ~ dəqiq yonmalar üçün dəzgah
borer jig ~ koordinat deşən dəzgah
boring ~ yonma, burğu ilə deşmə; deşilmə; yonulan
boring cylindrical ~ silindrik deşiklərin yonulması
boring diamond ~ almazlı yonma; bərk ərintidən kəsgi
boring finish ~ təmiz yonma
boring line ~ tuşoxlu deşiklərin birgə yonulması
boring preliminary ~ ilkin yonma
boring straight ~ silindr üzrə yonma; silindrik yonma
boring taper ~ konusluğa yonma
boronizing ~ borlaşdırma; səthi borla doydurma
borosiliconizing ~ birgə borlaşdırma və silisiumlaşdırma
boss ~ 1. bobışka; qalınlaşma; çıxıntı 2. oymaq (təkərin); top (təkərin) 3. ştamplayıcı çəkic
boss anchor ~ dayaq bobışkası
boss anchor pin ~ şkvorenin dayaq bobışkası (dönmə yumruǧunun)
boss center ~ top (təkərin)
boss gudgeon-pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss piston ~ porşenin dibinin bobışkası, sıxışdırıcı
boss piston-pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss spoke ~ dəndənələri birləşdirilən top
boss swivel pin ~ şkvorenin dayaq bobışkası (dönmə yumruğunun)
bottle ~ butılka; kolba
bottle overflow ~ genəldici çən (soyutma sisteminin)
bottleneck ~ 1. dar keçid 2. istehsalın dar yeri
bottleneck traffic ~ nəqliyyat üçün dar keçid
bottom ~ 1. aşağı, alt, aşağı hissə 2. dib 3. əsas, özül; döşəmə (yol) 4.çöküntü, xılt
bottom ~ up ~ dibi yuxarı
bottom ~ of stroke ~ porşen gedişinin aşağı sərhəddi, aşağı ölü nöqtə
bottom ~ of thread ~ yivin çöküyünün dibi
bottom body ~ kuzanın əsası
bottom drop ~ qatlanan [atılan] dib
bottom dumping ~ qatlanan [atılan] dib
bottom fuel-cell ~ yanacaq elementində çöküntü
bottom loose ~ qatlanan [atılan] dib
bottom oil-tank ~ 1. yağ çəninin çökdürücüsü; yağ çəninin dibi 2. yağ çənində çöküntü
bottom piston ~ porşenin aşağı qurtaracağı
bottom ring groove ~ porşen halqasının qanovunun dibi
bottom U- ~ U-şəkilli dib (avtomobilamfibiya gövdəsinin)
bottoming ~ oturma (kuzanın asqıda)
bounce ~ tullanma; sıçrama; çapma || tullanmaq; atlanmaq; çapmaq
bounce contact ~ kontaktların vibrasiyası [titrəyişi]
bounce contact valve ~ klapanın tullanışı (yuvaya oturduqda)
bouncing ~ 1. bucaq rəqsləri hərəkəti (ressorüstu hissələrin) 2. tullanma; çapma
bouncing wheel ~ təkərin tullanması (kələ-kötür yollarda)
bound ~ 1. sərhəd; hədd; hüdud || hüdudlanmış 2. tullanma, sıçrayış || tullanmaq 3. rabitəli; əlaqəli; bağlanmış
bound air ~ hava tıxacı
bound uper ~ yuxarı sərhəd; yuxarı hədd
boundary ~ sərhəd
boundary acceptance ~ qəbul sərhəddi
boundary crystal ~ nüvə sərhəddi (metalda)
boundary grain ~ nüvə sərhəddi (metalda)
boundary rejection ~ zay edilmə həddi
bow ~ 1. qövs 2. burun hissə
bow folding-top ~ qatlanan damın qövsü (kuzanın)
bow outer roof ~ damın xarici qövsü (kuzanın)
bow roof ~ damın qövsü (kuzanın)
bow top ~ damin qövsü (kuzanın)
bow bow-heavy ~ qabaq hissədə ağırlaşmış
bowl ~ 1. puta 2. rezervuar, çən 3.xamıt (resorun)
bowl ~ in piston ~ porşenin dibində yanma kamerası
bowl carburetor ~ karbüratorun üzgəc kamerası
bowl filter ~ təmizləyicinin gövdəsi
bowl float ~ üzgəc kamerası (karbüratorun)
bowl sediment ~ çökdürücü, çökdürücü kamera
bowl settling ~ çökdürücü, çökdürücü kamera
box ~ 1. qutu, yeşik 2. örtük 3. bölmə; şöbə, boks
box accumulator ~ akkumulyator batareyasının yeşiyi
box acid-proof battery ~ turşuya davamlı akkumulyator batareyasının yeşiyi
box axle ~ ox oymağı
box battery ~ akkumulyator batareyasının yeşiyi
box bearing ~ yastığın gövdəsi
box bevel-gear ~ konusvari dişli çarx ötürməsinin karteri, baş ötürücünün karteri
box branch ~ bölüşdürücü [paylayıcı] qutu
box cam ~ yumruqlu mexanizm
box shange-speed ~ dəyişən ötürmələr qutusu
box cold ~ soyuducu [sınaq] kamera
box connection ~ klem qutusu
box control ~ 1. idarəetmə qutusu 2. idarəetmə bölməsi
box coupling ~ birləşdirici mufta
box distributing ~ paylayıcı [bölüşdürücü] qutu
box distributor ~ paylayıcı [bölüşdürücü] qutu
box drawer-type glove ~ çəkilən əlcək yeşiyi
box drop-gear ~ azaldıcı ötürmələr qutusu, reduktor
box dual-output drop-gear ~ iki çıxış vallı azaldıcı ötürmələr qutusu
box exhaust ~ səsbatıran
box filter ~ təmizləyicinin gövdəsi
box fuse ~ əriyən qoruyucular qutusu
box gear ~ ötürmələr qutusu
box glove ~ əlcək yeşiyi
box grease ~ yağdan; konsistent yağla doldurulmuş həcm
box idiot ~ avtomatik ötürmələr qutusu
box junction ~ birləşdirici qutu
box labyrinth ~ labirint kipləşdirmənin gövdəsi
box lead-lined accumulator ~ qurğuşun döşənmiş akkumulyator batareyasının yeşiyi
box leveling ~ asma sisteminin çəp dayağının nizamlayıcısı
box load ~ yük bölməsi
box motor horse ~ atları daşımaq üçün kuza (yük avtomobilinin)
box mud ~ palçıq tutan; çökdürücü
box oil ~ yağdan; yağ üçün çən
box oil distributing ~ yağ paylayıcı qutu
box packing ~ kipləşdiricinin gövdəsi
box radiator ~ radiatorun gövdəsi
box repair ~ təmir üçün alətlər dəsti yeşiyi
box seat ~ oturacaq altında yeşik
box service ~ paylayıcı qutu
box shipping-and-storage ~ yükün saxlanması və daşınması üçün tara
box sound ~ rezonans yaradıcı qutu (karterin)
box speed(-change) ~ ötürmələr qutusu
box spring ~ resor qutusu
box steering ~ sükan mexanizminin karteri
box straining ~ ələkli qutu (təmizləyicinin)
box stuffing ~ kipləşdiricinin gövdəsi
box switch ~ dəyişdiricilərin qutusu
box switch plug ~ ştepsel qutusu
box tool ~ alət yeşiyi
box torque ~ burucu qüvvələrə əkstəsir göstərən qutuvari element
box transfer ~ paylama qutusu
box transport ~ nəqliyyat konteyneri
box used-ticket ~ istifadə olunmuş biletlər üçün yeşik (avtobusda)
box valve ~ klapanlar qutusu; zolotnik qutusu
box weighing batch ~ çəkini ölçmək üçün bunker; çəki dozatorunun bunkeri
box weight ~ ballast yeşiyi; ölçü yeşiyi (çəkiyə görə)
box worm gear ~ sonsuz vint intiqalının karteri
boxcar ~ yüngül avtomobil-furqon
box-twpe ~ qutu tipli, qutuvari; qapalı (en kəsiyi)
brace ~ 1. burğu 2. sarıma; sarınma; əlaqə; dayaq || bəndləmək; bağlamaq; çəkib bağlamaq
brace angle ~ bucaq əlaqəsi; ləçək; çəpvurulmuş dayaq
brac brace bit ~ burğu; deşən
brace body ~ çəkib uzatma və ya kuzanın karkasının çəp dayağı
brace cross ~ eninə əlaqə, eninə tir; xaçşəkilli köndələn tir
brace diagonal ~ diaqonal əlaqə, diaqonal çəp vurulmuş dayaq
brace drawbar plate ~ qoşqu qarmağının bərkitməsinin lövhəsi
brace frame ~ çərçivənin çəp vurulmuş dayağı, çərçivənin əlaqəsi
brace pillar ~ dayağı çəkib uzatma
brace radiator ~ radiatoru çəkib uzatma [dartıb genəltmə, qəlibə verib uzatmaq]
brace top ~ damın bərkidilməsi (kuzada)
brace transverse ~ eninə əlaqə
braced ~ 1. sərt 2. əlaqəli 3. qabırğalarla və ya polad məftillərlə qüvvətləndirilmiş
bracing ~ əlaqə; dayaq; dirək; gərmə; çəkib uzatma [dartıb genəltmə]
bracing central cruciform ~ mərkəzi xaçşəkilli köndələn tir
bracing cruciform ~ xaçşəkilli köndələn tir
bracing diagonal ~ diaqonal əlaqə; diaqonal çəp vurulmuş dayaq
bracing steel ~ polad sarıma
bracing textile ~ sapla sarıma
bracing tread ~ şinin protektorunun özülündə sərt araqatı
bracing X- ~ xaçşəkilli köndələn tir
bracing wheel ~ təkərin qaykalarını bərkitmək üçün açar
bracket ~ 1. kronşteyn; konsol 2.konsol yastıq
bracket accelerator pedal ~ qaz pedalının kronşteyni
bracket adjusting ~ nizamlayıcı mexanizmin kronşteyni
bracket angle ~ bucaq kronşteyni
bracket auxiliary spring ~ əlavə resorun kronşteyni
bracket bearing ~ dayaq kronşteyni; yastığın kronşteyni
bracket body ~ kuza kronşteyni
bracket bogie ~ arabacığın kronşteyni, diyircəyin balansir karetkasının yellənmə oxunun kronşteyni
bracket brake-gear-support ~ tormoz ötürməsinin kronşteyni
bracket carrier roller ~ saxlayan diyircəyin kronşteyni
bracket condenser ~ kondensatorun kronşteyni
bracket cowl support ~ kapotun kronşteyni
bracket engine ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket engine front support ~ mühərrikin qabaq dayaq kroşteyni
bracket engine-mounting ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket engine support ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket fan ~ ventilyatorun kronşteyni
bracket fan pulley ~ ventilyator qasnağının kronşteyni
bracket fender ~ qanadın kronşteyni (avtomobilin)
bracket front axle ~ qabaq oxun kronşteyni
bracket fuel-pump ~ yanacaq nasosunun kronşteyni
bracket headlight ~ fənərlərin kronşteyni
bracket hood catch ~ kapotu qapayan yuva
bracket horn ~ siqnalın kronşteyni
bracket jacking ~ domkrat üçün kronşteyn
bracket lamp ~ fənərin kronşteyni
bracket lamp mounting ~ fənərin kronşteyni
bracket licence ~ nömrə nişanının kronşteyni
bracket mirror ~ güzgünün kronşteyni
bracket motor ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket mounting ~ quraşdırıcı kronşteyn
bracket pedal ~ pedalın kronşteyni
bracket radiator ~ radiatorun kronşteyni
bracket rocker shaft ~ klapan mancanağının oxunun kronşteyni
bracket shackle ~ resorların sırğasının kronşteyni
bracket shock-absorber ~ amortizatorun kronşteyni
bracket side rack seat hinge ~ asma yan oturacaqların kronşteyni
bracket slipper ~ hərəkətli kronşteyn
bracket slip-ring end ~ kontakt halqaları tərəfdən generatorun qapağında bərkidici kronşteyn
bracket spindle ~ oxun kronşteyni
bracket splash apron ~ palçıq sipərinin kronşteyni, sıçrantıları saxlayanın kronşteyni, qanadın kronşteyni (avtomobilin)
bracket spring (anchorage) ~ resorun kronşteyni
bracket squab ~ oturacaq söykənəcəyinin kronşteyni
bracket starting crank ~ buraxıcı dəstəyin [qulpun] kronşteyni
bracket steering knuckle ~ dönmə yumruğunun kronşteyni
bracket support(ing) ~ dayaq kronşteyni
bracket suspension ~ asqının kronşteyni
bracket tail-gate chain ~ arxa bortun zəncirinin asqısının kronşteyni
bracket tank ~ çənin kronşteyni
bracket terminal ~ kontakt qəlibinin kronşteyni, birləşdirici qutunun kronşteyni
bracket tilting lamp ~ fənərin mailliyini dəişməyə imkan verən kronşteyn
bracket tire carrier ~ ehtiyat təkəri bərkidən kronşteyn
bracket top (clamping) ~ qatlanan üstün kronşteyni
bracket transverse ~ köndələn kronşteyn
bracket trunk stay ~ yük yerinin dayaq kronşteyni
bracket trunnion ~ sapfanın kronşteyni
bracket valve lever ~ klapan mancanağının kronşteyni
bracket visor ~ günəş əleyhinə günlük kronşteyni
bracket windshield ~ külək şüşəsinin kronşteyni
bracket braid ~ 1. hörmə, hörgü 2. şnur; tesma, lent
bracket metallic ~ metal hörmə
braided ~ hörgülü
braiding ~ hörmə, hörgü
brail ~ çəp vurulmuş dayaq [dirək]; diaqonal dirək
brainpower ~ elmi kadrlar; elmi işçilər
brake ~ tormoz || tormozlamaq; sürəti azaltmaq
brake hand ~ on ~ əl tormozu qoşulmuşdur (siqnal);
brake ~ on differential shaft ~ diferensialın tormozu;
brake ~ on transmission shaft ~ transmissiyanın valında mərkəzi tormozu;
brake ~ out of adjust- ment ~ nizamlanmamış tormoz;
brake to apply the ~ s tormozlamaq, tormozu qoşmaq;
brake to hard ~ qəfil tormozlamaq;
brake to loosen the ~ tormozu geri buraxmaq;
brake to put on ~ s tormozlamaq;
brake ~ with two leading shoes ~ iki aparan qəlibli tormoz
brake absorption ~ gücü udmaq üçün tormoz qurğusu
brake air ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake adjustment free ~ nizamlanmayan tormoz
brake air-cooled ~ hava ilə soyudulan tormoz
brake air-operated cable ~ pnevmatik intiqallı troslu tormoz
brake air-operated hydraulic ~ hidropnevmatik intiqallı tormoz
brake air-operated linkage ~ dartqılı pnevmatik intiqallı tormoz
brake air-over hydraulic ~ hidropnevmatik inti- qallı tormoz
brake air-pressure ~ hidro-pnevmatik intiqallı tormoz
brake automatic ~ avtomatik tormoz
brake auxillary ~ köməkçi tormoz; dayanacaq tormozu
brake band ~ lentli tormoz
brake belt ~ lentli tormoz
brake block ~ qəlibli [barabanlı] tormoz
brake boosted ~ qüvvətləndirici mexanizmli tormoz
brake cable ~ s tros intiqallı tormoz sistemi
brake cablet(-operated) ~ tros intiqallı tormoz
brake cablet-operated hand ~ tros intiqallı əl tormozu
brake caliper (disk) ~ diskli tormoz
brake cam(-actuated) ~ yumruqlu tormoz
brake cam-operated ~ yumruqlu tormoz
brake cheek ~ qəlibli tormoz
brake clasp ~ diskli tormoz
brake clutch type disk ~ mufta tipli diskli tormoz, böyük qarşılıqlı örtmə əmsalı olan diskli tormoz
brake clutch ~ ilişmənin tormozlayıcısı
brake column-mounted hand ~ lingi sükan kolonkasında olan əl tormozu
brake combined compressed-air and hydraulic ~ hidropnevmatik intiqal
brake compressed-air ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake constant-pressure parking ~ pnevmointiqalda təzyiq dəyişdikdə effektliyini itirməyən dayanacaq tormozu
brake contracting ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake contracting band ~ lentli tormoz
brake differential ~ qabaq və arxa təkərlərə ayrılmış intiqallı tormoz; differensial tormoz
brake disk ~ diskli tormoz
brake divided-system hydraulic ~s qabaq və arxa təkərlərə ayrılmış hidravlik intiqallı tormoz
brake drive line parking ~ transmissiya dayanacaq tormozu
brake drum ~ barabanlı tormoz
brake dry band-type ~ quru lentli tormoz
brake dual primary ~ avtomobilin hərəkəti zamanı hər iki tərəfə servotəsirli tormoz
brake duo-servo ~ ikiqəlibli servotormoz
brake dynamometer ~ dinamometrik tormoz
brake eddy-current ~ induksiya tormozu
brake effective ~ effektiv tormoz
brake electric ~ elektrik tormozu
brake electric dynamic ~ elektrodinamik tormoz
brake electromagnetic ~ elektromaqnit tormoz
brake emergensy ~ qəza tormozu; qəfil dayandırma tormozu
brake emergensy contracting ~ qəfil dayanmada barabanlı tormoz (qəlibli və ya lentli)
brake emergensy hand ~ qəfil dayanmada əl tormozu
brake engine ~ tormozlama üçün istifadə olunan mühərrik; tormoz mühərrik
brake engine exaust ~ ixrac qazlarını drosselləməklə hərəkəti yavaşıtmaq üçün qurğu
brake exhaust ~ tıxac qazlarını drosselləmək üçün qurğu (avtomobili müharriklə tormozladıqda)
brake expanding inside ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake expanding wedge ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake expansion ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake external ~ 1. lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz 2. təkərin xarici tərəfində yerləşmiş tormoz
brake external cheek ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake external contracting ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake externally acting ~ barabanın xarici səthi işlək olan tormoz
brake fade-free ~ qızma zamanı effektliyini itirməyən tormoz
brake fan ~ ventilyator tormozu, mulinet
brake fixed-caliper disk ~ supportu sərt bərkidilmiş diskli tormoz
brake floating caliper disk ~ üzən supportlu diskli tormoz
brake fluid ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake foot ~ayaq [pedallı] tormozu
brake foundation ~ s əsas tormoz (avtomobildə köməkçi tormozu olduqda)
brake four-wheel ~ s dörd təkərdə tormoz
brake friction ~ friksion tormoz
brake front-wheel ~ qabaq təkərin tormozu
brake full energizing ~ servotəsirli tormoz
brake full-width hub ~ barabanın eni təkərin topunun uzunluğuna bərabər olan barabanlı tormoz
brake half-servo ~ pedala lazımi təzyiqi azaldan qüvvətləndirici tormoz sistemi
brake hand ~ əl tormozu
brake hand-lever ~ lingli əl tormozu
brake hub ~ təkər tormozu
brake hydraulic ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake hydraulic boost ~ hidravlik qüvvətləndiri- cili tormoz
brake hydraulic ~ with vacuum power ~ vakuum qüvvətləndiricili və hidravlik intiqallı tormoz
brake hydraulic foot ~ pedalın hidravlik intiqalı olan tormoz
brake inner ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake inside ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake internal expanding ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake internal expanding drum ~ daxili aralanan qəlibləri olan qəlibli tormoz
brake internally acting ~ barabanın daxili səthi işlək olan tormoz
brake internal wheel ~ tormoz barabanının içərisində qəlibləri olan təkər tormozu
brake knee ~ lentli tormoz
brake lever ~ lingli tormoz
brake liquid ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake liquid-cooled ~ maye soyuduculu tormoz
brake liquid cooled disk ~ maye soyuduculu diskli tormoz
brake load-sensitive ~ yükdən asılı olaraq tormoz qüvvəsini avtomatik nizamlamaq üçün qurğusu olan tormoz
brake magnetic ~ elektromaqnit tormoz
brake master clutch ~ ilişmə tormozu
brake multiple-disk ~ çoxdiskli tormoz
brake oil ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake outer ~ 1. lentli tormoz; bayırdan sıxan qəlibli tormoz 2. təkərin bayır tərəfində yerləşmiş tormoz
brake ordinary ~ istismar tormozu
brake overrunning ~ ətalət tormozu
brake outer-band ~ lentli tormoz
brake outside-mounted ~ təkərin bayır tərəfinə yerləşmiş tormoz
brake overrunning trailer ~ qoşquda enişdə diyirlənməni dayandırma tormozu
brake parking ~ dayanacaq tormozu
brake pedal ~ pedal [ayaq] tormozu
brake pivoted shoe ~ qəlibi oynaq quraşdırılmış tormoz
brake plate ~ lövhəşəkilli tormoz
brake pneumatic ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake power ~ 1. qüvvətləndiricili tormoz 2. dinamometrik tormoz
brake progressive ~ proqressiv təsirli tormoz; pedala təzyiqin qiymətinə mütənasib avtomo- bilin yavaşımasını təmin edən tormoz
brake Prony ~ Proni tormozu (stend sınaqları üçün)
brake prop shaft ~ mərkəzi [transmissiya] tormoz
brake pull-out hand ~ dəstəyi çəkməklə işləyən əl tormozu
brake quick-action ~ tez təsir edən tormoz
brake rear-wheel ~s arxa təkərlərdə tormoz
brake regenerative ~ regenerativ tormoz
brake rim ~ təkərin çənbərində təsir edən tormoz
brake rudder ~ sükan dayandırıcısı
brake safety ~ qoruyucu tormoz
brake S-cam ~ S-şəkilli aralayıcı [ayıran] yumruğu olan özü tormozlanan tormoz
brake self-actuating ~ özütormozlanan tormoz
brake self-adjusting ~ avtomatik nizamlanan tormoz
brake self-energizing ~ özütormozlanan tormoz
brake self-energizing parking ~ özü qapanan dayanacaq tormozu
brake semi-energizing ~ bir sıxıcı qəlibli tormoz
brake service ~ işlək tormoz (dayanma və ya qaza tormozundan fərqli olaraq), ayaq tormozu (avtomobildə)
brake servo ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake servo-actuated ~ servo intiqallı tormoz
brake servo-and-power ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake servo-assisted ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake shoe ~ qəlibli tormoz
brake side-friction ~ uc səthlərə sürtünməklə enerji udan tormoz
brake single-sided disk ~ birtərəfli friksion üstlüklü diskli tormoz
brake slinding caliper ~ hərəkətli supportu olan diskli tormoz
brake solenoid ~ elektromaqnitli [solenoidli] tormoz
brake split-system hydraulic ~ s arxa və qabaq təkərlərə ayrılmış hidravlik intiqallı tormoz
brake steering ~ dönmə muftasının tormozu
brake steering-clutch ~ dönmə muftasının tormozu
brake stopping ~ dayanacaq tormozu
brake strap ~ lentli tormoz
brake swinding caliper ~ yellənmə supportlu diskli tormoz
brake swinding caliper disk ~ yellənən xamıtlı diskli tormoz
brake tire ~ bilavasitə şinə təsir edən tormoz
brake toe ~ ayaq tormozu
brake trailer ~ qoşqunun tormozu
brake transmission ~ mərkəzi tormoz, transmissiya tormozu
brake transmission parking ~ transmissiya ilə bloklanmış dayanacaq tormozu
brake tread ~ qəlibli tormoz
brake triple servo ~ qüvvətləndiricili üç qəlibli tormoz
brake twin-action ~ iki intiqallı tormoz
brake twin disk ~ ikidiskli tormoz
brake two-leading shoe ~ iki sarınan qəlibli tormoz
brake two-shoe drum ~ ikiqəlibli tormoz
brake two-trailing shoe ~ ikiaçılan qəlibli tormoz
brake acuum ~ vakuum intiqallı tormoz
brake vacuum-operated hydraulic ~ hidrovakuum intiqallı tormoz
brake vacuum power ~ vakuum qüvvələndiricili tormoz
brake water ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake water-cooled ~ su ilə soyudulan tormoz
brake wedge ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wedge-actuated ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wedge-operated ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wheel ~ təkər tormozu
brake-fade ~ tormozlama effektinin müvəqqəti azalması
braked ~ 1. tormozlanmış 2. tormozu olan
braking ~ tormozlanan, tormozlayan
braking ~ by grades ~ pilləli tormozlama
braking aerodynamic ~ aerodinamik tormozlama
braking air ~ 1. aerodinamik tormozlama 2. pnevmatik intiqallı tormoz
braking atmospheric ~ aerodinamik tormozlama
braking cadence ~ fasiləli tormozlama
braking compressed-air ~ pnevmatik intiqallı tormozlama
braking divided ~ qabaq və arxa təkərlərin ayrılıqda [asılı olmayan] tormozlanması
braking downhill ~ enişdə tormozlama
braking dynamic ~ dinamik tormozlama
braking electric ~ elektrik tormozlama
braking emergensy ~ qəfil tormozlama, qəza tormozlaması
braking energy storage ~ enerjini akkumulyasiya etməklə tormozlama
braking engine ~ 1. mühərrik ilə tormozlama 2.mühərriki tormozlama
braking four-wheel ~ dörd təkərin tormozlanması
braking full ~ tam tormozlama
braking gradual ~ səlis [tədricən] tormozlama
braking hard ~ qəfil tormozlama
braking inefficient ~ effektli olmayan tormozlama
braking modulated ~ səlis tormozlama
braking motor ~ 1. mühərriki tormozlama 2. mühərriklə tormozlama
braking nonskid ~ yana sürüşməni xəbərdaredən tormozlama (avtomobilin)
braking progressive ~ səlis [tədricən] tormozlama
braking pump ~ fasiləli tormozlama
braking repeated ~ s təkrar tormozlama
braking rheostatic ~ reostat tormozlaması
braking short-circuit ~ qısa qapanmadan yaranan tormozlama
braking slippery-road ~ sürüşkən yolda tormozlama
braking split ~ qabaq və arxa təkərlərin ayrılıqda [asılı olmayan] tormozlanması
braking step-by-step ~ pilləli tormozlama
branch ~ 1. ayırma; şaxələnmə; budaq || ayırmaq; qollara ayrılmaq, şaxələnmək 2. üçlük; üçağızlı boru; qol boru 3. sahə 4. filial, şöbə
branch to ~ off ~ şaxələnmək;
branch to ~ out ~ çəkilmək, şaxələnmək
branch exhaust ~ ixrac kollektoru; ixrac qol borusu
branch exit ~ ayıran qol boru
branch inlet ~ giriş qol borusu; verici qol boru
branch inlet connecting ~ giriş birləşdirici qol borusu
branch intake ~ giriş kollektoru, sorucu kollektor
branch outlet ~ ayıran qol boru
branch pipe ~ qol boru
branching ~ şaxələnmə
brand ~ 1. növ 2. fabrik nişanı [markası]; fabrik möhürü; mal nişanı
brand low-priced ~ ucuz marka
brass ~ 1. latun; sarı mis || latunla örtmək 2. içlik (yastığın)
brass lower ~ aşağı içlik
brass main ~ əsas yastığın içliyi
brass sheet ~ latun vərəq
brassing l~ atunla örtülmək braze bərk lehimlə lehimləmək
brazing ~ bərk lehimlə lehimləmək
brazing brass ~ latun lehimlə lehimləmək
brazing dip ~ batırmaqla lehimləmə
brazing electric ~ elektrik lehimləmə, elektrik qızdırıcısı ilə lehimləmə
brazing induction ~ induksiya lehimləməsi, induksiya qızdırıcısı ilə lehimləmə
breadth ~ 1. en 2. işıq məsafəsi; aşırım
break ~ 1. dağılma; sınma [qırılma]; kəsilmə; qırılma || dağıtmaq, sındırmaq 2. ayrılma (məs., elektrik zancirinda) 3.ayrılma || ayrılmaq
break ~ in grade ~ bir enişdən başqa bir enişə keçid; uzununa profildə sınma;
break to ~ down ~ dağıtmaq; qırılmaq; kəsilmək;
break to ~ into ~ ayrı- ayrı hissələrə parçalanmaq;
break to ~ off ~ qoparmaq; ayrılmaq;
break to ~ up ~ ayırmaq (qoşqunu)
break carcass ~ karkasın qırılması (şinin)
break cross ~ eninə qırılma
break crown ~ tacboyu qırılma (şinin)
break impact ~ 1. zərbədən qırılma (şinin) 2.zərbədən sınma
break production ~ texnoloji ayırma
break protracted ~ uzun müddətli gərginliyə görə qırılma
break tire ~ şinin qırılması
break welded ~ qaynaqlanmış çat, sınıq yerin qaynaqlanması
break breakage ~ 1. qəza; sınıq; dağılma 2. kəsilmə, qırılma 3. aralıq kəsilmə (kabelda)
break overload ~ artıq yükləmədən sınma
break skin ~ səthi dağılma, qabığın dağılması
breakaway ~ qopartma, kəsmə
breakaway cornering ~ döngədə təkərin yoldan ayrılması
breakdown ~ 1. qəza; sınma; dağılma 2. kəsilmə 3. aralıq kəsilmə (kabelda)
breakdown ~ of lubrication ~ yağın ayrılması
breakdown electric ~ elektrik aralıq kəsilməsi
breakdown fatigue ~ yorqunluqdan dağılma
breakdown mechanical ~ mexanizm və ya maşının sınması
breakdown oxidative ~ oksidləşmə zamanı ayrılma (məs., yaǧların)
breakdown road ~ yolda sınma; yolda imtina
breakdown shear ~ 1. sürüşməyə müqavimət göstərmək qabiliyyətinin itirilməsi (yağın) 2. kəsilmə dağılması
breakdown thermal ~ istilikdən [termik] dağılma
breaker ~ 1. ayırıcı; qırıcı 2. breker (takarin)
breaker automatic circuit ~ avtomatik ayırıcı; avtomatik qırıcı
breaker circuit ~ ayırıcı; qırıcı
breaker contact ~ kontakt qırıcısı
breaker cord ~ parça kordundan breker
breaker fixed ~ kontaktların hərəkətsiz qırıcısı
breaker magneto(contact) ~ maqnetonun qırıcısı
breaker moving ~ kontaktların hərəkətli qırıcısı
breaker slip-ring circuit ~ paylayıcının fırlanan kontaktlı qurğusu
breaker tire ~ şinin brekeri
breaker vibrating ~ titrəyişli qırıcı
breakerless ~ qırıcısız
breakeven ~ itkisizlik || itkisiz
break-in ~ işləyib uyuşma; yoxlama işlənməsi
break-in lining ~ friksion üstlüyün işləyib uyuşması
break-in rapid ~ sürətli işləyib uyuşma; tez işləyib uyuşma
breaking ~ 1. dağılma; sınma; ayrılma 2.aralanma (cərəyanın)
breaking ~ at weld ~ qaynaq tikişi üzrə sınma
breaking ~ of bulk ~ yükün növləşdirilməsi
breaking ~ of record ~ rekord vurmaq
breaking ~ of track ~ tırtıllı bəndlərə ayırma
breaking dynamic ~ artıq dinamik yükləmədə sınma, zərbədən sınma
breaking-down of lubrication ~ yağın ayrılması
breaking-in ~ 1. işləyib uyuşma 2.istismara buraxma, işə salma
breaking-up ~ paylama (şırnağı); tozlandırma (yanacağı)
breakstone ~ çınqıl
breakup ~ 1. dağılma; parçalanma 2. dispersiya
breathalize ~ sürücünün nəfəsində alkoqolun buxarının olmasını yoxlamaq
breathalizer ~ sürücünün nəfəsində alkoqolun buxarının olmasını yoxlamaq üçün cihaz
breathalyser ~ nəfəs buraxdıqda alkoqolu saxlayan analizator
breather ~ sapun
breather crankcase ~ karterin sapunu
breathing ~ qazın gah udulması və gah da ayrılması
breathing engine ~ mühərrikin doldurulması (sorma və ixrac sistemlərinin xarakteristikası)
breathing static ~ süni üfürmə
bridge ~ 1. körpü [kiçik körpü] 2.elektrikölçən körpü 3. arakəsmə; bölmə
bridge ~ out ~ «körpü yoxdur» (yol nişanı)
bridge botom-road ~ altdan gedişi olan körpü
bridge carbon ~ alışdırıcı şamın kontaktları arasında körpü yaradan yanığın qalığı
bridge deck ~ gedişi üstdən olan körpü
bridge double-deck ~ ikiyaruslu körpü
bridge double-level ~ ikiyaruslu körpü
bridge highway ~ avtomobil yolunda körpü
bridge jeep ~ yüngül nəqliyyat maşınları üçün körpü
bridge low truss ~ gedişi altdan olan körpü
bridge main-bearing ~ silindrlər blokunun tağı, əsas yastıqların dayağının daşıyıcısı
bridge measuring ~ ölçücü kiçik körpü
bridge one-lane ~ birsıralı hərəkəti olan körpü
bridge road ~ avtonəqliyyat körpüsü
bridge through ~ gediş altdan olan körpü
bridge toll ~ gediş ödənişli olan körpü
bridge top-road ~ gediş üstdən olan körpü
bridge unloading ~ yükboşaltma estakadası
bridge vehicular ~ avtonəqliyyat körpüsü
bridge weight(ing) ~ körpü tərəzisi, platforma tərəzisi
bridging ~ 1. taxta səki [taxta meydança], döşəmə 2. şuntlama; qapanma (kontaktların)
bridging core ~ mərkəzi elektrodun qapanması
bridging gap ~ qığılcım aralığının qapanması
bridle ~ resorun xamıtı
bright ~ parlaq; pardaxlanmış, cilalanmış
brighten ~ pardaxlamaq, cilalamaq, hamarlamaq
brighener ~ pardaxlayıcı pasta
brightness: road ~ yolun işığı əks etdirməsi
brightness: spatial ~ məkan parlaqlığı, məkan işıqlanması
brightwork ~ parlaq detal [hissə]; dekorativ hissə [detal]; avtomobilin metal üzlüyü
brinelling ~ brinelləmə; yastıqların diyirlənmə səthlərində batıqların əmələ gəlməsi
brinelling false ~ brinelləmə; yastıqların diyirlənmə səthlərində batıqların əmələ gəlməsi
bring: to ~ up to date ~ müasirləşdirmək
bringing-out ~ xaricə çıxış
brittle ~ kövrək, zərif
brittleness ~ kövrəklik, zəriflik
brittleness acid ~ kimyəvi üsulla təmizlənmədən kövrəklik
brittleness cold ~ aşağı temperaturda sınma
brittleness hot ~ közərmədə sınma
brittleness impact ~ zərbədə kövrəklik
brittleness notch ~ kəsilmədən yaranan kövrəklik
brittleness pickle ~ kimyəvi üsulla təmizlənmədən kövrəklik
brittleness red ~ közərmədə sınma
brittleness temper ~ tabəksiltmədə kövrəklik
broach ~ 1. dartıb nazikləşdirmə; deşik açma || dartıb nazikləşdirmək; deşik açmaq 2. borodok 3. açma, açmaq (deşik)
broach to ~ out ~ çəkmək; uzatmaq; deşik açmaq
broaching ~ 1. dartıb nazikləşdirmə; deşik açmaq 2. açma, açılma
broaching surface ~ səthi dartıb nazikləşdirmə
broadcloth: upholstery ~ üzlük üçün mahud (avtomobillarin kuzasının)
broken ~ 1. qırılmış; sındırılmış 2.dərəli-təpəli (yer haqqında)
broken-down ~ qəzaya uğramış; qırılmış, sındırılmış
broken-in ~ işləyib uyuşmuş, sürtülmüş
broken-in completely ~ tam işləyib uyuşmuş
broken-up ~ sökülmüş (konstruksiya haqqında)
bronze ~ bürünc || buruncləmək
bronze aluminium ~ alüminiumlu bürünc
bronze leaded ~ qurğuşunlu bürünc
bronze phosphor ~ fosforlu bürünc
broom ~ 1. yol fırçası [şotkası] 2. hamarlamaq
broom brush ~ məftildən yol fırçası [şotkası]
broom power ~ mexaniki yol fırçası [şotkası]
broom push ~ mexaniki yol fırçası [şotkası]
broom rotary power ~ fırlanan mexaniki yol fırçası [şotkası]
brougham ~ broqam (sürücünün yerinin üstün- da daxili arakasmali damsız kuza)
brought-out ~ çıxardılmış (maftilin ucları)
brow ~ qıraq, kənar
bruise ~ ayrılma, qırılma, deşilmə, çat (şinda)
bruise rim ~ çəmbərin zədələnməsi (şinin)
bruise stone ~ daşa zərbədən dağılma (şinin)
brush ~ 1. şotka 2. kist
brush air ~ boya çəkən [tozlandırma üsulu ilə rəngləyən cihaz]
brush alternator ~ generatorun şotkası
brush carbon (-baked) ~ elektrik kömür şotkası (qrafitdan)
brush carbon-removing ~ yanığı təmizləmək üçün şotka
brush copper-graphite ~ misqrafit şotka
brush cross ~ düz bucaq altında yerləşdirilmiş şotkalar
brush distributor (carbon) ~ paylayıcının kömür şotkası
brush earthed ~ torpaqla [yerlə] birləşdirilmiş şotka
brush generator ~ generatorun şotkası
brush magneto ~ maqnetonun şotkası
brush magneto carbon ~ maqnetonun kömür şotkası
brush metal fiber ~ metal lifli şotka
brush sticking ~ sürtülən şotka
brush wire ~ məftilli şotka (yol üçün)
brush wire wheel ~ diskli məftil şotka (yol üçün)
brusher ~ mexaniki şotka (yol üçün)
brushing ~ şotka ilə təmizləmə (metal şotka)
brushless ~ şotkasız, şotkası olmayan
bubble: air ~ hava qabarcığı, qovuq (tökmədə)
bubbling ~ qaz qabarcıqlarının ayrılması, qaynama
bucket ~ 1. vedrə 2. çalov 3. kürək, pər 4. porşen (nasosun)
bucket brain ~ danış. yarışçının qalpağı [şlemi]
bucket canvas ~ brezent vedrə
bucket duck ~ brezent vedrə
bucket leather ~ gön manjet
buckle ~ 1. dəmir bənd; xamıt; çəkib bağlayan mufta 2. uzununa əyilmə 3. qabarmaq; şişmək
buckle spring ~ resorun sırqası
buckled ~ əyilmiş; qabarmış; şişmiş
buckling ~ 1. uzununa əyilmə 2.qabarma; şişmə
buckling ~ ot spring ~ resorun qabarması
buckling elastic ~ elastik uzununa əyilmə
buckram ~ yapışdırılmış qalın kətan
budget: engineering ~ təcrübəkonstruktor elmi-tədqiqat işlərin büdcəsi
buff ~ 1. cilalayıcı dairə || dairə ilə cilalamaq 2.təkanı amortizasiya etmək
buffer ~ bufer; dempfer; amortizator
buffer air ~ pnevmatik amortizator
buffer pneumatic ~ pnevmatik amortizator
buffer rubber ~ rezin amortizator
buffer spring ~yaylı [ressorlu] amortizator; resorun gedişini məhdudlayan
buffering ~ dempferləmə; amortizasiya
buffing ~ dairə ilə cilalama
bug ~ texniki qüsur
bug water ~ danış. avtomobilamfibiya (kiçik yük qaldırma qabiliyyətli)
buggy ~ baqqi (avtomobilin tipi)
buggy dune ~ enli profilli şin baqqi
buggy marsh ~ bataqlığı keçmək üçün özüyeriyən nəqliyyat vasitəsi; bataqlıqda gedən
build: to ~in; ~ quraşdırmaq; yerinə qoymaq (detalı)
build: to ~ up ~ 1. yığmaq, quraşdırmaq 2.artırmaq, qaynaq etmək, lehimləmək 3.qaldırmaq (təzyiqi) 4. düzəltmək, birləşdirmək (ayrılmış hissəni)
builder ~ hazırlayan; hazırlayan zavod; hazırlayan firma
building: body ~ kuza qayırma
building: engine ~ mühərrik qayırma
building: ice ~ in carburetor ~ karbüratorun donması [buz bağlama]
building: road ~s yol qurğuları
building-up ~ 1. yığma, montaj 2.lehimləmə; artırma
build-up ~ 1. artırma, lehimləyib calama 2. yaranma
build-up carbon ~ yanığın artması (porşenda)
build-up frost ~ qırov əmələgəlmə
build-up heat ~ istilik əmələgəlmə [yaranma]
build-up lacquer ~ lak əmələgəlmə [yaranma]
build-up pressure ~ təzyiqin artması
build-up slow pressure ~ təzyiqin yavaş artması
build-up temperature ~ temperaturun artması
build-up trash ~ çirk və toz yığımı
built ~ tikilmiş; montaj edilmiş
built ~ in sections ~ bölmə üzrə tikilmiş
built-in ~ tikilmiş (başqa tikilinin içinda); montaj edilmiş
built-up ~ 1. qurma [quraşdırılmış], yığma, sökülən 2. qaynaq edilmiş; lehimlənib calanmış
bulb ~ 1.közərmə lampası 2. kürəyə oxşar detal
bulb double-filament ~ ikitelli [saplı] lampa
bulb flasher ~ göz vuran [yanıb keçən] lampa
bulb globular ~ kürəşəkilli lampa
bulb head-lamp ~ lampa fara
bulb horn ~ pnevmatik siqnalın armudu
bulb hot ~ fitil kürəsi, metaləridən başlıq
bulb incandescent ~ közərmə lampası
bulb lamp ~ közərmə lampası
bulb light ~ közərmə lampası
bulb petrol sediment ~ benzin çökdürücü
bulb sediment ~ çökdürücü
bulge ~ əyrilik; şiş; qabarıq; üfürmə || deformasiya olmaq; sıxılmaq; şişmək
bulged ~ əyilmiş; qabarmış; şişmiş
bulged-in ~ təzyiq ilə sıxılmış; sıxılmış
bulging ~ əymə; əyilmə; qabarma; köpmə; şişmə
bulging-in ~ təzyiq ilə sıxma, batıq, əzik
bulk ~ 1. kütlə 2. tutum, həcm
bulk in ~ səpilmə halında, ümumi kütlə halında; səpmə, naval halında
bulk small ~ kiçik həcm
bulkhead ~ bənd, sədd, tağ, arakəsmə
bulkhead ~of cylinder block ~ silindrlər blokunda köndələn tağ (asas yastığın yatağı üçün)
bulkhead body ~ kuzada arakəsmə
bulkhead engine compartment ~ motor bölməsində arakəsmə
bulkhead fire ~ yanğın əleyhinə arakəsmə divar
bulkhead frame ~ çərçivənin lonjeronunda əlavə etmə (sərtliyi artırmaq üçün)
bulkhead front ~ qabaq hissədə arakəsmə (avtobusun kuzasında sürücü yerini ayıran)
bulkhead insulating ~ izoləedən arakəsmə
bulkhead movable ~ hərəkətli arakəsmə
bulkhead rear ~ arxa hissədə arakəsmə (avtobusun kuzasında)
bulkhead waterproof ~ su keçirməyən arakəsmə
bulkheading ~ tağ və ya arakəsmə quraşdırılması
bulkiness ~ qabaritsizlik; yekəlik, irilik
bulking ~ 1. qabarma 2. köpmə, qabarma
bulkload ~ səpilən yük, qalaq yük, həcmli yük
bulky ~ 1. massiv; iri həcmli 2.kütləvi (yük haqqında)
bump ~ 1. zərbə, təkan 2. qabarıqlıq, təpə, çalaçuxur
bump to go over a ~ kələ-kötür yolla getmək
bump parallel ~s bir-birinə paralel yerləşmiş süni kələ-kötürlük (poliqon trekdə)
bump single ~ tək süni kələ-kötürlük (poliqon trekdə)
bump staggered ~s şahmatvari qaydada düzülmüş süni kələ-kötürlüklər (poliqon trekdə)
bumper ~ 1. bamper; bamper tir 2.bufer; dempfer; amortizator
bumper collision ~ bamper
bumper compression ~ sıxılmaya işləyən amortizator
bumper door ~ qapının buferi
bumper radiator ~ radiatorun dayağının amortizatoru
bumper rebound ~ dəfetmə gedişində yerdəyişmələri məhdudlayan dəfetmə buferi
bumper spring ~ yaylı [resorlu] amortizator
bumper underrun ~ minik avtomobillərinin bamperi səviyyəsində quraşdırılmış yük avtomobilinin bamperi
bumper water ~ sulu [hidravlik] bamper
bumping ~ 1. atlanma, sıçrama 2. kələ-kötürlüyün yaranması
bumpy ~ 1. atlanma, sıçrayan 2. təkana səbəb olan 3. kələ-kötürlü, sınmış, çala-çuxurlu (yol haqqında)
bunch ~ dəstə || dəstə yığmaq
bunch of testers ~ sınaq aparanlar qrupu
bundle ~ bağlama; dəstə; paçka || bağlamaq
bundle conductor ~ məftil dəstəsi
bundle pipe ~ boru dəstəsi
bung ~ oymaq; tıxac; qapaq || tıxamaq; bağlamaq
bunk ~ yataq yeri (kabinada)
bunker ~ bunker || bunkerə yükləmək
buoyancy ~ üzməklik
buoyant ~ üzən [üzücü]
burden traffic ~ nəqliyyatın iş gərginliyi
bureau: travel ~ səyahət bürosu
burn ~ 1. yanmaq 2. Yandırmaq
burn to ~ down ~ tam yanmaq;
burn to ~ in ~ qaynaq etmək;
burn to ~ on ~ əritmək [qaynaq ilə]; lehimləyib yapışdırmaq;
burn to ~ out ~ yanmaq, yanıb kül olmaq;
burn to ~ uncompletely ~ tam yanmamaq
burner ~ odluq; forsunka
burner acetylene ~ asetilen odluq
burner fusing ~ qazla kəsən
burner gas ~ qaz odluq
burner spill ~ yanacağı çənə geri buraxan forsunka
burner spray ~ forsunka
burner welding ~ qaynaqedici odluq
burning ~ 1. yanma, alışma 2. yandırılmış 3.yandırılmış 4.oksidləşmə (metalın)
burning ~ of bearing ~ yastığın yanması
burning clean ~ tam alışma
burning delayed ~ 1. yanıb qurtarma 2. yavaş yanma
burning late ~ gec yanma
burning rough ~ qeyri-bərabər yanma; yarımçıq yanma
burning slow ~ yavaş yanma
burning thorough ~ tam yanma
burning turbulent ~ burulğan yanma
burning-out ~ 1. yanma (porşen, klapan) 2. yandıran 3. ərimə (yastığın)
burning-out bearing ~ yastığın əriməsi
burning-out valve ~ klapanın yanması, klapanın tamam yanması
burnish ~ 1. parıldama || parıldatmaq 2. parlaqlaşdırmaq 3. işlədib uyuşdurmaq (tormozların friksion səthini və ilişməni)
burnishing ~ 1. parıldatma || parıldadıcı 2. diyirlətmə (səth qatını kiplaşdirmak üçün) 3. işləyib uyuşma (tormozun və ilişmə friksionsəthlərin)
burnishing ~of gear ~ etalon dişliçarx etalonu ilə dişlərin kəsilməsi
burr ~ 1. tilişkə, qırıntı || tilişkəni götürmək 2.üçbucaq zubila (dəmir və daş yonmaq üçün) 3. bütöv 4. səs-küy, gurultu (məs., təkərin fırlanmasından); cırıltı
burr ~ protruding ~ tilişkə; çıxıntısı olan tilişkə
burring ~ tilişkələrin götürülməsi
burst ~ partlamaq
burst to ~ into flame ~ yanmaq, alışıb yanmaq, alışdırmaq, alovlandırmaq
bursting ~ daxili təzyiqdən partlama (şin, şlanq)
bursting concussion ~ təkan və zərbədən partlama (həddən artıq daxili təzyiqdə)
bus ~ 1. avtobus 2. şin (elektrik)
bus ~ for town service ~ şəhər avtobusu
bus airport ~ sərnişinləri aeroporta və aeroportdan daşıyan avtobus
bus all-route operation ~ istənilən marşrutlarda istismar olunan avtobus
bus articulated ~ birləşdirilmiş avtobus; ikibölməli avtobus
bus cargo-carrying ~ yük avtobusu
bus city ~ şəhər avtobusu
bus contuctorless ~ konduktorsuz avtobus
bus connection ~ birləşdirici şin
bus deck-and-one half ~ bir yarım mərtəbəli avtobus
bus double-articulated ~ üçbölməli avtobus
bus double-deck ~ ikimərtəbəli avtobus
bus double-decker ~ ikimərtəbəli avtobus
bus double-deck top-covered ~ örtülü kuzalı ikimərtəbəli avtobus
bus dual-control trainee ~ iki idarəetməli təlim-məşq avtobusu
bus electric ~ akkumulyatorlu avtobus; elektrik intiqallı avtobus
bus highway post-offise ~ avtostradada reys edən poçt avtobusu
bus integral ~ daşıyıcı kuzalı avtobus
bus intercity ~ şəhərlərarası avtobus
bus interurban ~ şəhərlərarası avtobus
bus limited-stop ~ az sayda dayanacaqla reys edən avtobus
bus metropolitan-type ~ şəhər tipli avtobus
bus multiplex ~ çox bölməli avtobus
bus municipal ~ şəhər marşrutları üçün avtobus
bus nonstop ~ dayanacaqlarda dayanmadan reys edən avtobus-ekspress
bus observation ~ ekskursiya avtobusu; görüntülüyü artırılımış avtobus
bus oil-engine(d) ~ dizellə işləyən avtobus
bus one-man (operation) ~ konduktorsuz avtobus
bus open ~ açıq avtobus
bus pay-as-you-board ~ gediş haqqı girişdə ödənilən avtobus
bus pay-as-you-enter ~ gediş haqqı girişdə ödənilən avtobus
bus petrol-electric ~ benzin-elektriklə işləyən avtobus
bus plate connection ~ akkumulyator lövhələri lehimlənən şina
bus school ~ məktəb avtobusu
bus service ~ xidmət avtobusu; xüsusiləşmiş avtobus
bus shuttle ~ şəhərətrafı avtobus
bus sightseeing ~ ekskursiya avtobusu; görüntüsü artırılmış avtobus
bus single-deck ~ birmərtəbəli avtobus
bus single-decker ~ birmərtəbəli avtobus
bus sleeper ~ yatacaq yeri olan avtobus (ikinci sürücünün istirahəti üçün)
bus standee ~ az sayda oturacağı olan avtobus
bus suburban ~ şəhərətrafı avtobus
bus tourist ~ turist avtobusu, ekskursiya avtobusu
bus town ~ şəhər avtobusu
bus transit-type ~ 1. beynəlxalq avtobus 2. bir ölkədən digər ölkəyə gedən avtobus
bus trolley ~ trolleybus
bus twin-deck ~ ikimərtəbəli avtobus
bus two-men (operation) ~ sürücü və konduktorlu avtobus
bus underfloor-engined ~ mühərriki kuzanın döşəməsinin altında yerləşmiş avtobus
bus urban ~ şəhər avtobusu
bus wag(g)on-type ~ vaqon tipli avtobus
bush ~ 1. giliz 2. oymaq, içlik (yastığın) || oymaq qoymaq; oymaq ilə təchiz etmək
bush connecting rod (small-end) ~ sürgü qolunun kiçik başlığının oymağı
bush coupling ~ birləşdirici oymaq
bush floating ~ üzən oymaq
bush guide ~ istiqamətləndirici oymaq
bush insulating ~ izoləedici oymaq
bush neck ~ sapfa
bush reverse idler gear ~ arxa gedişin aralıq dişli çarxının oymağı
bush rubber ~ rezin oymaq
bush rubber bonded ~ rezinləşmiş oymaq
bush sealing ~ kipləşdirici oymaq
bush spigot ~ istiqamətləndirici yastığın oymağı
bush split ~ kəsilmiş oymaq, sökülə bilən içlik; bükülən oymaq
bush steering knuckle ~ dönmə yumruğunun oymağı
bush tapered ~ konusvari oymaq
bush terminal ~ klemin gilizi
bush wrapped ~ bükülən oymaq
bush wrist-pin ~ porşen barmağının oymağı; qoşunun sürgüqolun barmağının oymağı
bushed ~ oymağı olan; oymaqla təchiz olunmuş
bushing ~ oymaq; içlik (yastığın)
bushing bearing ~ yastığın içliyi; yastığın oymağı
bushing bottom ~ kar [bir tərəfi bağlı] oymaq
bushing brass ~ latun oymaq
bushing connecting ~ birləşdirici oymaq
bushing coupling ~ birləşdirici mufta
bushing crankshalft bearing ~ əsas yastığın içliyi
bushing eccentric ~ ekssentrik oymaq
bushing graphite ~ qrafit halqalı oymaq; deşikləri qrafitlə doldurulmuş oymaq
bushing iron-base ~ metal-keramik oymaq (tərkibində 95% dəmir olan)
bushing locating ~ quraşdırıcı mufta
bushing locking ~ qapayıcı yivli oymaq
bushing loose ~ çıxarıla bilən oymaq; kip oturdulmayan oymaq
bushing master drive ~ rotorun əsas içliyi
bushing needle ~ içi halqasız iynəli yastıq
bushing oil(ing) ~ özüyağlanan oymaq; yağlayıcı maddə hopdurulmuş məsaməli materialdan oymaq
bushing oilite ~ özüyağlanan oymaq; yağlayıcı maddə, hopdurulmuş məsaməli materialdan oymaq
bushing pilot ~ istiqamətləndirici oymaq
bushing pin ~ porşen barmağının oymağı
bushing piston pin ~ porşen barmağının oymağı
bushing plunger ~ plunjerin oymağı
bushing preloaded rubber ~ ilkin gərilməli rezinmetal oymaq
bushing receiver ~ quraşdırıcı oymaq
bushing self-adjusting ~ özünizamlanan oymaq
bushing spring ~ resorun oymağının qulaqcığı
bushing tapered ~ konusvari oymaq
bushing threaded ~ kəsikli oymaq
business: haulage ~ nəqliyyat müəssisəsi
business-coupe ~ ikiqapılı bağlı qapının dalında pəncərələri olan kuza-kupe
buster: rivet~ pərçimləri kəsmək üçün tərtibat
butt ~ 1. qovuşuq yeri || uc-uca birləşdirmək 2.qurtaracaq, qurtaracaq səthi 3. ilgək, həncəma (qapılar, pəncərə)
butt door ~ qapı həncəması
butt steering clutch control ~ dönmə muftasının linginin dayağı
butterfly ~ drossell qapağı
button ~ knopka [düymə]
button battery switch ~ akkumulyator batareyasının ayırıcı knopkası [düyməsi]
button control ~ idarəedici knopka [düymə]
button cut-off push ~ ayırıcı knopka [düymə]
button emergency stop ~ qəza tormozlama knopkası [düyməsi]
button function ~ funksional klaviş
button heater ~ qızdırıcını ayıran knopka [düymə]
button horn ~ səs siqnalının knopkası [düyməsi]
button illuminated ~ işıqlanma siqnalizasiyası ilə knopka [düymə]
button magneto ~ maqnetonu işə salan knopka [düymə]
button press ~ basma knopka [düymə]
button pull ~ çəkilən knopka [düymə]
button push ~ basma knopka [düymə]
button resume-speed ~ verilmiş sürəti bərpa edən knopka [düymə]
button retard ~ yavaşıtma knopkası [düyməsi]
button selector ~ seçici lingin knopkası [düyməsi]
button set-speed ~ sürəti seçmək knopkası [düyməsi]
button speed set ~ sürəti seçmək knopkası [düyməsi]
button start ~ işə salan knopka [düymə]
button starter ~ starterin knopkalı [düyməli] işə salanı
button throttle ~ drossel qapağını idarəedən knopka [düymə]
button thrust ~ basma knopka [düymə]
button toe ~ ayaqla idarəolunan knopka [düymə]
button turn ~ dönmə knopkası [düyməsi]
buttress ~ protektorun yanı
buttstrap ~ uc-uca üstlük
buy-off ~ hazırlanmanın texniki şərtlərinin tələblərini ödəyən və ya yenidən düzəltmək üçün qaytarmağı tələb etməyən
buzz ~ vızıltı, səs-küy || vızıldamaq, səs-küy etmək
buzzer ~ zummer
buzzer alarm ~ səsli həyəcan siqnalı
buzzer sound ~ zummer
buzzer temperature ~ həddi temperaturun səsli siqnalı
buzzer by-effect ~ əlavə hadisə, əlavə effekt
bypass ~ 1. dolama yol 2. dolanma [buraxma] kanalı 3.şunt 4. buraxma klapan
bypass bridge ~ körpünün yanında dolama yol
bypass emergensy ~ ehtiyat dolama yol
bypass pump ~ buraxma kanalı və ya nasosun klapanı
bypass supercharger control ~ qovucunun verdiyi havanın miqdarını nizamlayan klapan
bypass water ~ su üçün buraxma klapanı
bypassing ~ 1. dolama yolda hərəkət 2. buraxma
bypassing pump ~ nasosun boşaldılması
bypath ~ köndələn yol
by-product ~ əlavə məhsul
by-product combustion ~s yanmanın əlavə məhsulları
byroad ~ yan [köndələn] yol; az gedişli yol
byway ~ yan [köndələn] yol; az gedişli yol
Sample Description
ullage ~ çəndə boş yer (yanacaǧın üstündə); çənin dolmamış həcmi
ultimate ~ 1.kənardakı; axırıncı; həddi; sonuncu 2.əsas; birinci
unalloyed ~ legirlənməmiş
unarmored ~ zirehlənməmiş
unassembled ~ yığılmamış; yığılmamış şəkildə
unattackable ~ korroziyaya uğramayan; aqressiv maddələrin təsirinə məruz qalmayan
unattacked ~ korrodlaşmamış
unattended ~ xidmət göstərilməyən; xidmətçi heyətsiz işləyən; avtomatik
unavailability ~ əlçatmayan; satışda olmayan
unbalance ~ müvazinətsizlik; disbalans || müvazinətliyi pozmaq
unbalance cumulative ~ cəm müvazinətsizlik (bir neçə detaldan ibarət düyünün)
unbalanced ~ müvazinətləşməyən
unbelted ~ təhlükəsizlik kəmərləri bağlanmayan (sürücü və ya sərnişinin)
unbend ~ 1.düzəltmək; hamarlamaq 2.düzəltmə, düzəltmək
unblock ~ bloklanmadan çıxartmaq
unblocking ~ bloklanmadan çıxartmaq
unbolt ~ vinti açmaq; boltları çıxarmaq
unbrazinq ~ lehimini açma
unbreakable ~ sınmayan
unburstable ~ qırılmayan
unbutton ~ düyməsini açmaq
uncap ~ qapağını çıxarmaq, açmaq
uncase ~ qablaşdırmadan çıxarma; yeşikdən çıxarmaq; gövdədən çıxarmaq (detalı)
uncased ~ qabığı çıxarılmış; karterdən çıxarılmış
uncertainty 1.qeyri-müəyyənlik 2.ümidsizlik 3.etibarsızlıq
uncertainty in measurement ~ ölçmələrin xətası
uncharge ~ 1.yükü boşaltmaq 2.boşaltmaq (akkumlyator batareyasını)
unclamp ~ sıxmanı boşaltmaq; sıxmanı zəiflətmək; azad etmək
uncoil ~ dolağı açmaq
uncongealable ~ donmayan; soyumayan
uncontrollable ~ nəzarət edilməyən; idarə olunmayan
uncontrollability ~ idarə olunmamaq
uncouple ~ söndürmək; bir-birindən ayırmaq; aralamaq
uncoupling ~ bir-birindən ayırmaq
uncovered ~ örtülməmiş; soyulmuş; izolə edilməmiş
uncrossed ~ dərə-təpə olmayan yer
undamaged ~ zədələnməmiş, toxunulmamış
undamped ~ dempferlənməmiş
undeformable ~ deformasiya olmamış
underadjust ~ axıra kimi nizamlanmamış
unberbalance ~ kifayət qədər balanslaşdırılmamış, balanslaşdırma dəqiqliyi normadan aşağı, disbalans normadan yuxarı
underbody ~ kuzanın aşağısı
underbridge ~ körpü altından gediş
undercapacity ~ 1.gücün kifayət qədər olmaması (azaldılmış) 2.məhsuldarlığın kifayət qədər olmaması (azaldılmış)
undercarriage ~ 1.avtomobilin yükdaşıma sistemi 2.hərəkət hissəsi
undercharge ~ yanacağın verilməsinin kifayət qədər olmaması
undercoat ~ astarlama
undercooling ~ soyutmanın kifayət qədər olmaması
undercrossinq ~ kəsişən yolların üstündən salınan körpünün altında kəsişmə
undercut ~ 1.kəsib qısaltma || kəsib gödəltmək // budanmış 2.kəsib kiçiltmək 3.zəifləmiş (dişli çarx haqqında)
underdamping ~ dempferləmənin kifayət qədər olmaması
underdesigned ~ möhkəmlik ehtiyatı kifayət qədər olmayan (mexanizm və ya konstruksiya haqqında)
underdrive ~ azaldıcı [yavaşıdıcı] ötürmə
underdrive double ~ ikiqat azaldıcı ötürmə
underdriven ~ aşağı intiqallı
underfill ~ axıra qədər doldurmama
underfloor ~ döşəmə altında yerləşmiş (kuzanın)
underframe ~ 1.çərçivə altı; mühərrik altı çərçivə; kuzanın özülü 2. şassi
underframe all-steel welded ~ qaynaq edilmiş bütöv metal çərçivə
underframe all-welded ~ bütöv qaynaq edilmiş çərçivə
underinflation ~ daxili təzyiqin kifayət qədər olmaması (şinda təzyiqin)
underloading ~ axıra kimi yüklənməmə; hissə-hissə [natamam] yükləmə
undermounted ~ traktorun gövdəsinin altından asılan altlıq
underpan ~ altlıq
underpass ~ azaldılmış güclə; kifayət qədər gücü olmayan mühərriklə
underpowered ~ genişlənmə; vakuum
underpressure ~ vakuum
underpriming ~ kifayət qədər olmayan doldurma (yanacağı)
underproduce ~ məhsulun kifayət olmayan qədər buraxılması
underrate ~ tam qiymətləndirməmək; aşağı salmaq; nominal xarakteristikanın aşağı qiymətlərini vermək
underrun ~ tam olmayan gediş; axıra kimi olmayan gediş
underseal ~ korroziyaya qarşı örtük (avtomobilin altı)
undersealing ~ hermetik olmayan kiplik
undershield ~ aşağı sıçrantıları saxlayan
underside ~ altı səth (kuzanın)
underside flat ~ yastı alt (kuzanın)
undersized ~ normal və ya tələb olunan ölçüdən kiçik; ölçüləri kiçildilmiş
underslung ~ oxdan aşağı asılmış
underspeed ~ azaldılmış [aşağı salınmış] sürət
understeer(ing) ~ çatışmaz dönərlik; çatışmaz idarəetmə
understeer(ing) roll ~ yana əyilmədən yaranan çatışmaz döndərmə
understressed ~ natamam yüklənmiş; natamam gərginləşmiş; məqsədəuyğun səviyyədən aşağı gərgin vəziyyətdə olan
understructure ~ konstruksiyanın aşağı hissəsi; konstruksiyanın əsası [bünövrəsi]
understructure body ~ kuzanın əsası
undersurface of vehicle ~ nəqliyyat maşınının kuzasının və kabinasının altında qalan boşluq
undertighten ~ zəif çəkib bərkitmək
undertread ~ protektoraltı qat (şinin)
underway ~ aşağı yol (yollar müxtəlif səviyyədə yerləşdikdə)
underweight ~ normal və ya tələb olunandan az çəki; kifayət qədər olmayan çəki || çəkisi tam olmayan
undeterminable ~ müəyyən olunmayan; nəzərə alına bilməyən
undistorted ~ deformasiya olunmamış
undo ~ sökmək; vinti açmaq; buraxmaq (yiv birləşməsi)
undulation ~ 1.dalğavari səth; dalğalılıq 2.dalğavari hərəkət
undulation ~ s of ground ~ torpağın və ya yerin dalğavari nahamarlığı
uneconomic ~ qənaətli olmayan, əlverişli olmayan
unefficient ~ səmərəsiz
unelastic ~ qeyri-elastiki; sərt
unequal ~ qeyri-bərabər
unequipped ~ avadanlıqlaşmamış; təchiz olunmamış
uneven ~ 1.nahamar; kələ-kötür 2.qeyri-bərabər 3.tək [cüt olmayan]
unevenness ~ 1.nahamarlıq; kələ-kötürlük 2.qeyri-bərabərlik
unexpended ~ istifadə olunmamış
unexplosive ~ partlamayan
unfading ~ 1.sürtünmə zamanı qızmadan friksion xüsusiyyətlərini itirməyən (tormoz qəlibinin va ilişmə muftasının diskinin üstlüyü) 2. solmayan (kuzanın üzlüyü)
unfasten ~ zəiflətmək (bərkitmək), buraxmaq; vinti açmaq
unfastening ~ zəifləmə (bərkitmanin), vintiaçma, burğu ilə açma
unfixed ~ 1. bərkidilməmiş 2.daimi olmayan
unfordable ~ keçilməz arx
ungear ~ ilişmədən çıxarmaq; çıxarmaq; ayırmaq
ungovernable ~ idarə olunmayan; nizamlanmayan
ungrease ~ yağsızlaşdırmaq
ungrounded ~ torpağa qoşulmamış
unhandiness ~ dönərsizlik; idarə olunması rahat olmayan, idarəedilmə narahatlığı
unhandy ~ dönərsizlik; idarə olunması rahat olmayan; narahat
unhardened ~ möhkəmləndirilməmiş
unhitch ~ ayırmaq
unhook ~ qarmaqdan çıxarmaq; ayırmaq
unhooking ~ ayırma; bir-birindən ayırma
uniaxial ~ biroxlu; tuş oxlu
unidirectional ~ 1.bir istiqamətə; reversiv olmayan; bir tərəfli (hərəkətin istiqaməti haqqında) 2.bir sərbəstlik dərəcəsi
uniflow ~ düz axınlı
uniform ~ 1.bircins; bir cür (eyni) 2.bərabər (hərəkət haqqında) 3.sabit (sürət haqqında) 4.bütöv (örtük haqqında)
uniformity ~ 1.bircinslik; bir cürlük (eynilik) 2.bərabərlik (sürət) 3.sabitlik (sürət) 4.bütövlük (örtük)
uniformity ~ of fuel spraving ~ yanacağın bərabər tozlanması
uniformity ~ of grade and section ~ eninə və uzununa profillərdə mailliyin bir cür (eyni) olması
uniformity ~ of mixture composit~ ion ~ yanacaq qarışığının bircinsliyi
uniformity ~ of pulverization ~ tozlanmanın bərabərliyi
uniformity life ~ uzun ömürlüyə görə bir cinslik (eyni məmulatların); bir məmulatın müxtəlif elementlərinin resursunun üst-üstə düşməsi; «bərabər möhkəmlik»
uniframe ~ kuza ilə birlikdə bütövlük təşkil edən çərçivə
unignited ~ alışmamış
unilateral ~ birtərəfli
uninsured ~ sığortalanmamış
union ~ birləşmə; ştuser; qolboru, birləşdirici mufta
union ~ of tire ~ şinin breker qatlarının kənarlarına qoyulan rezin lent
union banjo ~ banco şəkilli birləşmə
union frange ~ flans birləşməsi
union fuel pipe ~ yanacaq borusunun birləşdirici ştuseri
union hose ~ şlanqın birləşdirici muftası
union hydraulic ~ hidravlik birləşdirmə
union oil pipe ~ yağ borusunun birləşdirici ştuseri
union outlet ~ aparan borunun ştuseri
union pipe ~ borular üçün birləşdirici mufta
unit ~ 1.vahid 2.blok; bölmə; düyün; detal; aqreqat; qurğu; element; komplekt. 3.fərdi
unit ~ in combination ~ avtoqatarın tərkib elementi (dartqı, yarımqoşqu və ya qoşqu);
unit ~s in sample ~ seçmədə məmulatların sayı;
unit per ~ vahidə görə xüsusi
unit ~ of measurement ~ ölçü vahidi
unit accumulator ~ hidravlik birləşmə
unit actuating ~ güc intiqalı; servointiqal
unit air-conditioning ~ kondisioner
unit arbitrary ~ arbitraj sınaqları, yoxlama hesablamaları və ya nəzarət seçmə ölçmələri üçün ixtiyari seçilmiş düyün
unit bearing ~ yastıq düyünü
unit body repair ~ kuzanı təmir etmək üçün tərtibat
unit body repair jack ~ kuzanın əzilmiş hissələrini düzəltmək üçün domkrat tipli aralanan tərtibat
unit British thermal ~ britan istilik vahidi (0,252 kkal)
unit cetane ~ setan ədədi
unit changeable ~ dəyişdirilən aqreqat, dəyişdirilən düyün
unit choke-actuating ~ drossel qapağının intiqalının düyünü
unit cobbied ~ düyün maketi, nümunə maketi
unit complete ~ aqreqat komplekti; düyün komplekti; spesikasiyaya müvafiq komplektləşdirilmiş aqreqat və ya düyün
unit control ~ idarəetmə bloku; nizamlayıcı qurğu
unit crawler ~ tırtıl gedişi
unit detoxer ~ ixrac qazlarını zərərsizləşdirmək üçün qurğu
unit diaqnostic ~ diaqnostika bloku [qurğusu]
unit discardable ~ siyahı sayından silinəcək aqreqat
unit distributor-and-contract-breaker ~ qırıcı-paylayıcı bir düyündə
unit drive ~ hərəkətə gətirən aqreqat
unit dual-range ~ iki diapazonlu aqreqat
unit electronic control ~ idarəetmənin elektron qurğusu
unit emergency ~ reversiv aqreqat; ehtiyat qurğu
unit engine ~ qüvvə qurğusu; qüvvə aqreqatı
unit engine-and-gearbox ~ ilişmə muftası və ötürmələr qutusu mühərriklə birlikdə, qüvvə aqreqatı
unit environmental ~ verilmiş xarici şəraiti yaradan aqreqat (sınaqlarda)
unit factory reconditioned ~ ixtisaslaşmış zavod tərəfindən təmir olunmuş aqreqat
unit final drive ~ baş ötürücü
unit free-whee(ing) ~ 1.sərbəst gedişli mexanizmi 2.nəqliyyat maşınını təkərləri yerdən ayrılanadək hündürlüyə qaldırmaq üçün domkrat
unit fuel-control ~ yanacaq verilişinin nizamlayıcısı
unit fuel-metering ~ yanacaq dozalaşdıran cihaz, yanacaq verilişinin nizamlayıcısı
unit fuel nose ~ yanacaq dolduranın pistoleti
unit gear ~ dişli çarx ötürməsi; reduktor
unit gearbox ~ ötürmələr qutusu
unit gear reduction ~ dişli çarx reduktoru; dişli çarxlı reduktor
unit half-track ~ yarımtırtıl gediş
unit hauling ~ dartqı; qruntun yerini dəyişmək üçün nəqliyyat maşını; nəqliyyat vasitəsi
unit heat ~ istilik vahidi
unit heating ~ qızdırıcı [istilədən] cihaz; qızdırıcı
unit hydraulic ~ hidromexanizm; hidroaqreqat
unit hydraulic control ~ hidravlik idarəetmə mexanizmi
unit ignition ~ alışma bloku
unit inaccessible ~ baxış və xidmət üçün əlçatmaz aqreqat
unit injection ~ nasos bölməsi
unit lamp sealed beam ~ lampa-fara; faranın optik elementi; faranın sökülməyən optik elementi
unit lighting ~ işıqlandırıcı cihaz
unit liquid spring ~ mayeli amortizator
unit load-carrying ~ konstruksiyanın daşıyıcı elementi
unit load-sensing ~ tenzometrik bənd; yükün dəyişməsinə həssas olan bənd
unit lock ~ sinxronizator
unit maintenance ~ texniki qulluq və təmir qrupu
unit major ~ əsas aqreqat; əsas düyün
unit manual ~ aqreqat və ya əl ilə işləyən düyün
unit marginal ~s dağılma və ya imtina həddində olan detal
unit mobile drain ~ işlənmiş yağı buraxmaq üçün yerini dəyişən (qaraj üçün) qurğu
unit mobile radio ~ yerini dəyişən radiostansiya
unit mobile tire inflation ~ şinləri doldurmaq üçün yerini dəyişən kompressor
unit motive ~ dartqı
unit octane ~ oktan ədədi
unit one ~ bir blok; monoblok
unit optional ~s alıcının arzusu ilə göndərilən standart komplektə daxil olmayan aqreqatlar (düyünlar, detallar)
unit packaged ~ kompakt qurğu, kiçik qabaritli qurğu
unit power ~ 1.qüvvə aqreqatı; qüvvə qurğusu 2.icraedici mexanizm 3.güc vahidi
unit power supply ~ qüvvə aqreqatı; qüvvə qurğusu
unit pressure ~ 1.təzyiq datçiki 2.qovucu
unit proqram control ~ proqramla idarəetmənin bloku
unit proqram(ing) ~ proqram [proqramlaşdırıcı] qurğusu
unit propelling ~ mühərrik
unit propulsive ~ mühərrik
unit pull (down) ~ buraxıcı qurğu
unit pump-and-injector ~ nasos -forsunka
unit recording ~ qeydedici qurğu
unit reducting ~ azaldıcı ötürmə
unit refrigerating ~ soyuducu qurğu
unit refueling ~ doldurucu qurğu; benzokolonka; avtodoldurucu
unit sample ~ ayrıca seçmə obyekti; seçmədə məmulatlardan biri
unit sampling ~ seçilən məmulat
unit sealed ~ sökülməyən dövrədə detal
unit sender ~ datçik
unit sensing ~ hissedici element
unit sensor ~ datçiklər bloku [düyünü]
unit servo ~ servoaqreqat
unit spare ~ ehtiyat düyün; ehtiyataqreqat
unit speed sender ~ sürət datçiki
unit spindle ~ şpindel başlığı
unit standby ~ ehtiyat aqreqat; ehtiyat qurğu
unit startinq ~ buraxıcı qurğu; işəsalma qurğusu (mühərrikin)
unit steering damper ~ sükan mexanizminin amortizatoru
unit storage ~ yaddaş qurğusu; yaddaş bloku (kompüterin)
unit switching ~ keçirici; keçirici qurğu
unit synchro-mesh ~ sinxronizator
unit test~ 1.sınaq qurğusu; 2.sınaq obyekti; sınaq təyinatlı məmulat
unit three-in-one ~ üç təyinatlı maşın (məs., dartqı kimi, yükləyici kimi istifadə olunan traktor)
unit time ~ zaman vahidi
unit tire inflation ~ şini doldurmaq üçün qurğu
unit track ~ tırtılgedişi
unit traction control ~ dartmanı nizamlayan; aparan təkərlərin yükünü axıra kimi çatdıran
unit tractive ~ 1.dartqı 2. dartıcı mühərrik
unit traffic-control ~ 1.hərəkəti nizamlayan qrup 2.hərəkəti nizamlayan siqnal qurğularını idarəedən aparat
unit turbo-power ~ turboqüvvə qurğusu; qazoturbin qurğusu
unit twin ~ qoşalaşmış düyün
unit vacuum ~ vakuum kamerası
unit vacuum servo ~ vakuum servoqurğu (tormoz sisteminin)
unit valve ~ klapan qutusu
unit variable speed ~ sürət variatoru
unit vise ~ məngənə
unit volume ~ həcm vahidi
unit washing ~ yuyucu aqreqat; yuyucu maşın
unit water test ~ hidravlik sınaqlar üçün qurğu
unit-cast ~ bütov tökülmüş
unitize ~ 1.ayrı-ayrı aqreqatlar, bloklar və ya bölmələr şəklində konstruksiya etmək 2.yükləri standart ölçülərdə nəqletmə vahidi kimi komplektləşdirmək (noddonlara, konteynerlərə) 3.unifikasiya etmək
unitized ~ 1.blokvari; yığma 2.unifikasia edilmiş
unitizing ~ 1.ayrı-ayrı blokları, aqreqatları və bölmələri konstruksiya etmək 2.bir blokda, düyündə və ya aqreqatda birləşdirilmə 3.unifikasiyalaşdırma
universal ~ 1. universal 2. kardan ötürməsi
universe ~ baş yığım
unjustified ~ müəyyən olunmamış (məs., imtinanın səbəbi)
unladen ~ yüksüzləşmiş; boş
unload ~ 1. boşaltmaq 2. yükü götürmək
unloader ~ boşaldıcı maşın; boşaldan
unloader tractor ~ traktor boşaldıcısı
unloading ~ 1. boşaltma 2. yükün götürülməsi
unloading cenlocking ~ ayırma, bir-birindən ayırma;
unlock ~ bir-birindən ayırmaq; ayırmaq, çıxarmaq
unlubricated ~ yağlanmamış
unmachinable ~ mexaniki emal oluna bilməyən
unmake ~ sökmək
unmanned ~ xidmət olunmayan; xidmətçi heyət olmadan işləyən; avtomatik
unmendable ~ təmir oluna bilməyən; bərpa oluna bilməyən
unmetalled ~ örtüksüz (yol); qrunt (torpaq)
unobstructive ~ maneolmayan; çox yer tutmayan; kompakt
unoil ~ yağdan təmizləmək; yağsızlaşdırmaq
unorthodox ~ qeyri-adi; original (konstruksiya)
unpassable ~ keçilməz
unpredictable ~ proqnozlaşdırıla bilməyən
unreadiness ~ hazırlıqsızlıq; hazır olmamaq
unrefined ~ təmizlənməmiş
unreliability ~ etibarsızlıq
unrestrained ~ qoruyucu kəmərlər çəkilməmiş (sürücünün, sərnişinin)
unroadworthy ~ yollarda istismara yararsız
unsafe ~ təhlükəsiz olmayan
unscheduled ~ qrafik və ya cədvəllə nəzərdə tutulmamış; plandan əlavə
unscreened ~ ekranlanmamış; müdafiə olunmamış
unscrew ~ vinti açmaq
unseating ~ kip oturmayan; toxunan səthlərdə pis kontaktı
unseating tire bead ~ boltların kip oturmaması (təkərin sağanağının kənarına)
unsecured ~ bərkidilməmiş
unserviceable ~ yararsız
unshielded ~ müdafiə olunmamış; ekranlanmamış
unsized ~ ölçüləri standart olmayan
unskilled ~ ixtisaslaşmamış; öyrədilməmiş; təcrübəsiz
unsound ~ qüsurlu; keyfiyyətsiz
unspecified ~ texniki şərtlərlə göstərilməmiş; spesifikasiyaya salınmamış
unsprung ~ ressorüstünə salınmamış
unstable ~ dəyanətsiz
unstainable ~ korrodirə edilməyən; paslanmayan
unsteady ~ dəyanətsiz
unsteered ~ idarə olunmayan
unstrained ~ 1.gərgin olmayan 2.deformasiya olmayan
unsymmetrical ~ qeyri simmetrik
untreated ~ 1.işlənməmiş; çiy 2.təmizlənməmiş
unture ~ düzgün olmayan; dəqiq olmayan; nümunədən kənara çıxan; vuran (fırlanan detalın)
untuned ~ nizamlanmamış
unused ~ istifadə olunmamış; istifadə olunmayan
unwatced ~ xidmət olunmayan; nəzarətsiz işləyən; avtomatik
unweldable ~ qaynaq edilə bilməyən; qaynaq olunmayan
unworkable ~ 1.işə yararlı olmayan 2.emal edilə bilməyən
unworn ~ köhnəlməmiş
update ~ 1.modernləşdirmək; yeniləşdirmək; təkmilləşdirmək 2.korreksiya etmək (verilmiş toplananları)
upflow ~ yüksələn axın
upgrade ~ 1.yoxuş 2.keyfiyyəti yüksəltmək; modernləşdirmək
upgrade on ~ yoxuşda 3.əlavə avadanlığın quraşdırılması
upgrading ~ 1.yoxuşda hərəkət 2.keyfiyyətin yüksəldilməsi; modernləşdirmə
uphill ~ dağa, yoxuşa, təpəyə
upholstering ~ daxili üzlük (kuzanın)
upholstery ~ üzlük material (kuzanın)
upholstery cloth ~ material üzlük
upholstery seat ~ oturacağın üzlüyü
upholstery sponge-rubber ~ qubka rezindən üzlük
upkeep ~ saxlama (yararlı vaziyyatda); qaydasında saxlamaq; qulluq
upkeep road ~ yolları yararlı vəziyyətdə saxlamaq
upperbeam ~ faranın uzaq işığı, yuxarı işıq, yuxarı şüa
uprating ~ nominal xarakteristikaların yüksəldilməsi;
unsolder ~ lehimini açmaq
upright ~ 1.dayaq; kolon 2.şaquli
upset ~ 1.enmə || endirmə; pərçimini açmaq 2.aşma || aşırmaq
upsetter ~ döyücü maşın; çıxarıcı pres
upshift ~ artırıcı pilləni qoşmaq
upshifting ~ artırıcı pillənin qoşulması
upshifting full throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində artırıcı pillənin qoşulması
upstroke ~ yuxarı hərəkət (porşenin), sıxmada gediş
upsweep of frame ~ çərçivənin arxa körpü üzərində əyilməsi
up – time ~ sistemin öz funksiyasını yerinə yetirdiyi təqvim vaxtı
up-to-date ~ müasir, ən yeni; texnikanın son sözünə görə
uptrend ~ yüksəliş ənənəsi
urban ~ şəhər
urge ~ sürətləndirmək, tezləşdirmək
usabiluty ~ istifadə rahatlığı
usage ~ 1. istifadə 2. işlətmə
usage hard ~ kobud rəftar
usage one-shot ~ səliqəsiz işlətmə, kobudcasına işlətmə
usage repeated ~ təkrar istifadəetmə; çox dəfə istifadə etmə
usage road ~ yolların istismarı
use: ~ istifadə || istifadə etmək
use: annual ~ illik istifadə; illik işlətmə
use: field ~ istismarda istifadə; istehlakçıların istismarı
use: intermittent ~ fasilələrlə istismar
use: long-term ~ uzun müddət istifadə; uzadılmış müddətli istismar
use: rough ~ ağır istismar şəraitləri
use: simulated ~ sınaqlarda əks etdirilmiş istismar (məmulatın)
use: sustained ~ uzunmüddətli istifadə; uzadılmış müddətli istismar
useable ~ istismara yararlı; istehlaka yararlı
used: intermittently ~ fasilələrlə istifadə (istismar) olunan
used-up ~ tam köhnəlmiş; işləyib qurtarmış
useful ~ faydalı
use-proofed ~ istismarda yoxlanmış
user ~ istehlakçı; istifadə edən
user ~s of road ~ yoldan keçənlər
user automobile ~ s avtomobildən istifadə edən şəxslər
user marginal ~ alınıb satılan avtomobilin axırıncı sahibi
using ~ istifadə olunma
utility ~ səmərəlilik
utility life ~ məmulatın iş müddəti
utility-type ~ universal; ümumi təyinatlı
utilization ~ utilləşdirmə; istifadə etmə
utilization waste-heat ~ gedən istiliyin istifadə edilməsi
vacillate ~ titrətmək; tərpətmək; oynatmaq
vacuity ~ seyrəklik
vacuometer ~ vakuummetr
vacuum ~ vakuum, seyrəklik; seyrəklənmiş [havanın] məkan || vakuumlu
vacuum high ~ yüksək vakuum
vacuum partial ~ qismən [parsial] vakuum
vacuum-controlled ~ vakuum intiqalı
vacuum-operated ~ vakuum intiqalı
vacuum-stable ~ vakuum şəraitində stabillik xüsusiyyətlərini saxlayan
vacuum-tight kip ~ vakuumlu; vakuum saxlaya bilmək qabiliyyəti
vacuum-treated ~ vakuumlaşdırılmış
valance ~ yan (məs., kuzanın qabaq hissəsi)
valance top ~ qatlanan üstün yanı (kuzanın)
validation: dealer ~ firma dilerləri tərəfindən avtomobilin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
validation: product ~ məmulatın keyfiyyətinin qiy mətləndirilməsi
validation: service ~ istismar qiyməti
validation: test ~ sınaqların nəticələrinə görə keyfiyyə tin qiymətləndirilməsi
valuation ~ qiymət, dəyər
value ~ 1.dəyər 2.qiymət 3.kəmiyyət, miqdar, həcm, qiymət, əhəmiyyət 4.qiymət qoyma || qiymətləndirmək
value ~ of thrust ~ 1.dartı qüvvəsinin miqdarı 2.oxboyu qüvvənin miqdarı
value anticipated ~ gözlənilən qiymət
value antiknock ~ detonasiyaya davamlılıq; antidetonasiya keyfiyyəti; detonasiyaya davamlığın göstəricisi; antidetonasiya keyfiyyətləri göstəricisi
value approximate ~ təxmini qiymət
value bearing ~ daşıma qabiliyyəti
value blend octane ~ oktan ədədi
value bond ~ əlaqə qüvvəsinin qiyməti (məs., yapışqan birləşməsinin)
value braking ~ tormoz qüvvəsinin qiyməti
value calculated ~ hesabat qiyməti
value calorific ~ istilik yaratma qabiliyyəti, isti lik yaratma
value computed ~ hesablanmış qiymət
value conjugate ~ qovuşmuş qiymət
value crest ~ amplitud [pik] qiymət
value critical ~ kritik qiymət
value depreciation ~ 1.qalıq qiyməti 2.amortizasiya ayırmalarının ölçüsü
value esign ~ hesablama qiyməti
value desired ~ tələb olunan qiymət; verilmiş qiymət
value equilibrium ~ müvazinət qiyməti; kompensəedici qiymət
value estimated ~ hesablama qiyməti
value final ~ son qiymət
value gross calorific ~ yüksək istiliktörətmə qabiliyyəti, yüksək istiliktörətməlik
value hardenability ~ möhkəmlətmə göstəricisi, közərtmə göstəricisi
value heat (ing) ~ istiliktörətmə qabiliyyəti
value high heating ~ yüksək istiliktörətmə qabiliyyəti
value impact ~ zərbə özlülüyünün qiyməti
value instantaneous ~ ani qiymət
value junk ~ qırıntıya verilmiş məmulatın qiyməti
value land locomotion soil ~ quru nəqliyyat vasitələrinin keçiciliyini qiymətləndimək üçün qruntun xarakteristikası
value limiting ~ həddi qiymət
value lower calorific ~ ən aşağı istiliktörətmə qabiliyyəti
value lower heating ~ ən aşağı istiliktörətmə qabiliyyəti
value lubricating ~ yağlama qabiliyyəti
value market ~ bazar qiyməti; bazar dəyəri
value mean ~ orta qiymət
value mean effective ~ orta effektiv qiymət
value net calorific ~ ən aşağı istiliktörətmə qabi liyyəti
value net heating ~ ən aşağı istiliktörətmə qabiliyyəti
value nominal ~ nominal qiymət
value numerical ~ ədədi qiymət
value observed ~ müşahidə edilən [ölçülən] qiymət
value obsolescence ~ köhnəlmiş maşının qalıq qiyməti
value octane ~ oktan ədədi
value oxidation ~ oksidləşmə göstəricisi
value particular ~ xüsusi qiymət
value peak ~ maksimum [pik] qiymət
value predicted ~ qabaqcadan verilmiş qiymət, proqnozlaşdırılmış qiymət
value radiation ~ buraxma əmsalı, şüalanma əmsalı
value rated ~ nominal qiymət
value recovery ~ 1.utilə [tullantıya] verilən məmulatın qiyməti 2.məmulatın bərpa dəyəri
value remaining ~ qalıq [ləğv] qiymət
value replacement ~ dəyişmə qiyməti
value resale ~ alqı-satqıda qiymət
value root-mean-square ~ orta kvadratik qiymət
value roughness ~ səthin təmizlik göstəricisi
value salvage ~ qırıntıya verilən məmulatın dəyəri
value scrap ~ qırıntıya verilən məmulatın dəyəri
value spark plug heat ~ alışma şamının közərmə ədədi
value theoretical ~ nəzəri qiymət, nəzəri kəmiyyət
value thermal ~ istiliktörətmə qabiliyyəti, istiliktörətmə
value threshold ~ kritik qiymət
value total heating ~ ən yüksək istiliktörətmə qabiliyyəti, yüksək istiliktörətmə
value unit ~ bir məmulatın dəyəri
value volumetric calorific ~ həcmi istiliktörətmə qabiliyyəti
value written-down ~ silinmə (məmulatın) qiyməti
valve ~ 1.ventil, klapan, siyirtmə, qapaq; zolotnik, || klapandan vermək 2.paylayıcı kran 3.elektron lampası
valve ~ in head ~ yuxarı klapan, asma klapan;
valve to unseat the ~ klapanı açmaq, yəhərdən klapanı qaldırmaq
valve acceleration ~ sürətləndirici klapan
valve adjustable ~ nizamlayıcı klapan
valve adjusting ~ nizamlayıcı klapan
valve admission ~ buraxıcı klapan
valve air ~ hava klapanı
valve air escape ~ tökmə klapanı
valve air inlet ~ giriş hava klapanı
valve air outlet ~ çıxış hava klapanı
valve air release ~ çıxış hava klapanı
valve air section ~ hava sorucunun klapanı
valve air-steam relief ~ buxar hava klapanı (radiatorun)
valve angle ~ bucaq ventili
valve angular ~ bucaq ventili
valve antibackfire ~ partıltı əmələ gəlməsinin qarşısını alan klapan
valve arched-head ~ qabarıq başlıqlı klapan
valve atmospheric ~ hava klapanı; atmosferə bu raxma üçün klapan
valve automatic ~ avtomatik klapan
valve automatic cutout ~ avtomatik ayırma klapanı
valve auto-tire ~ avtomobil kameri və ya şini üçün ventil
valve auxiliary air ~ əlavə hava klapanı
valve back(-pressure) ~ əks klapan
valve backfire bypass ~ kasıblaşdırıcı klapan
valve baffle ~ drossel klapanı
valve balanced ~ yüksüzləşdirilmiş klapan; müvazinətləşdirilmiş klapan
valve ball ~ kürəli klapan
valve ball check ~ kürəli nəzarət klapanı
valve bevel seated ~ konusvari yəhərli klapan
valve bleed(er) ~ buraxıcı klapan; axıtma kranı
valve bleeding ~ buraxıcı klapan; axıtma kranı
valve blow(off) ~ üfürmə klapanı
valve brake ~ tormoz klapanı (pnevmatik və ya vakuum tormozlarında)
valve brake (pressure-) limiting ~ tormoz klapa nı tormoz sistemində təzyiq məhdudlaşdırıcısı
valve bullet ~ kürəli klapan
valve burned ~ yanıb korlanmış klapan
valve burnt ~ yanıb korlanmış klapan
valve butterfly ~ drossel klapanı; drossel; drossel qapağı
valve bypass ~ axıtma klapanı
valve carbide-faced ~ bərk ərinti ilə örtüklmüş yəhərli klapan
valve carburetor-float needle ~ karbürator üzgəcinin iynəli klapanı
valve charging ~ qidalandırıcı klapan; doldurma klapanı
valve check ~ əks klapan; nəzarət klapanı; qapa yıcı klapan; qapayıcı ventil
valve choke ~ hava qapağı
valve chack ~ açılıb-bağlanan klapan; laylı klapan
valve clapper ~ açılıb-bağlanan klapan; laylı klapan
valve closed-center slide ~ neytral vəziyyətdə bağlı olan zolotnikli kanal
valve clutch-application ~ ilişmə muftasının idarəetmə klapanı
valve coasting shutoff [coasting cutoff] ~ ətalət li ayırıcı klapan
valve cold start ~ soyuq işəsalma klapanı
valve combined limiting-and-quick-release ~ tormozun tez geri qayıtma klapanı ilə birlikdə rejim klapanı (pnevmatik tormoz sistemində)
valve combined pressure-and-vacuum-relief ~ buxar-hava klapanı (soyutma sisteminin doldurma deşiyinin tıxacında)
valve compensating ~ kompensəedici klapan (əlavə havanı)
valve compression ~ sıxma gedişi klapanı (amor tizatorlarda)
valve compression release ~ dekompressiya [sıxmanı azaldan] klapan
valve conical(-seated) ~ konusvari yəhərli klapan
valve control ~ nəzarət klapanı; paylayıcı klapan
valve critical ~ qoruyucu klapan
valve cross(over) ~ üç gedişli kran; üçgedişli ventil
valve cured-in ~ şinin kamerinə vulkanizasiya edilmiş ventil
valve cut-off ~ ayrılmış klapan
valve cut-out ~ dayandırıcı [bağlayıcı] klapan
valve deceleration ~ tormoz klapanı
valve deflation ~ ixrac klapanı (qaz və hava üçün)
valve delivery ~ basma [qovma] klapanı
valve depress ~ təzyiqsalma klapanı
valve diaphragm ~ membranlı klapan
valve differential ~ differensial klapan
valve directional ~ paylayıcı klapan
valve discharge ~ basma [təzyiq] klapanı, boşal dıcı klapan
valve disconnecting ~ bağlayıcı klapan
valve disk ~ nimçəvari [diski] klapan; dairəvi qapaq
valve distributing ~ paylayıcı klapan; paylaşdırıcı zolotnik
valve distribution ~ paylayıcı klapan; paylaşdırıcı zolotnik
valve distributor ~ paylayıcı mexanizmin klapanı
valve ECR [Exhaust gas recirculation] ~ işlənmiş qazların resirkulyasiya sisteminin klapanı
valve double-seat ~ iki dayaqlı ventil
valve drain(ing) ~ buraxıcı klapan; axıtma kranı
valve drop ~ buraxıcı klapan; buraxıcı qapaq
valve dump ~ təzyiqsalma klapanı
valve eduction ~ ixrac klapanı; üfürmə klapanı
valve emergency ~ qəza klapanı, qoruyucu klapan
valve emergency brake ~ ehtiyat tormoz sisteminin kranı
valve emergency breakaway ~ qırılmanın qəza klapanı (pnevmatik tormoz sistemində)
valve emission ~ buraxıcı klapan
valve emptying ~ axıtma klapanı
valve engine ~ mühərrikin klapanı
valve escape ~ buraxıcı klapan
valve exhaust ~ buraxıcı [ixrac] klapan
valve exhaust slide ~ zolotnikli buraxıcı klapan
valve extra-air ~ əlavə hava klapanı
valve feed ~ qidalandırıcı klapan, buraxıcı klapan
valve filling ~ qidalandırıcı klapan, buraxıcı klapan
valve flap ~ açılıb-bağlanan klapan; laylı klapan; oynaqlı klapan; drossel qapağı
valve flat ~ lövhəşəkilli klapan
valve flat-headed ~ yastı başlıqlı klapan
valve flat-seated ~ yastı yəhərli klapan; yastı zolotnik
valve float (ing) ~ üzgəcli klapan
valve float needle ~ iynəli üzgəcli klapan
valve flow control ~ 1. drossel 2.sərf klapanı
valve flow divider ~ axın bölüşdürücüsü (hidroötürmədə)
valve flow dividing ~ axının bölüşdürücüsü (hidroötürmədə)
valve flow regulator ~ axını nizamlayan klapan
valve fluid check ~ əks hidravlik klapan
valve fluid control ~ hidravlik sistemin paylaşdırıcı klapanı
valve follow-up ~ izləyici klapan, izləyici mexanizmin klapanı
valve foot ~ pedalla idarə olunan klapan
valve fourway ~ dördgedişli klapan
valve free-rotating ~ rahat fırlanan klapan
valve free-turning ~ rahat fırlanan klapan
valve fuel ~ 1.yanacaq verici klapan 2.yanacaq kranı
valve fuel-return ~ yanacaq buraxma klapanı (nasosun başlanğıcında)
valve fuel shutoff [cutoff] ~ yanacaq ayırıcı klapan
valve fuel supply ~ yanacaq vermə klapanı
valve gas ~ yanacaq qatışığının buraxma (içəri) klapanı
valve gasoline ~ 1.benzin vermə klapanı 2.benzin kranı
valve gasoline-adjustment ~ benzin verilməsini nizamlayan klapan (karbüratorda)
valve gate ~ siyirtmə; şiberli qapayıcı, şiber
valve globe ~ kürəşəkilli klapan; keçid ventili
valve governor ~ nizamlayıcı klapan
valve group ~ qrup şəklində klapan
valve gulp ~ əlavə hava klapanı
valve heat control ~ qızdırmanı idarəetmə klapanı (işəsalma kollektorunda ixrac qazları ilə)
valve height-control ~ hündürlüyı tənzimləyən mexanizmin klapanı (kuzanın döşəməsinin dayaq səthindan)
valve height-corrector ~ hündürlüyü tənzimləyən mexanizmin klapanı (kuzanın döşəməsinin dayaq səthindən)
valve hinged ~ oynaqlı klapan; açılıb-bağlanan klapan; laylı klapan; drossel qapağı
valve hollow-stem ~ içərisi boş klapan, çubuğunun içərisi boş klapan
valve horizontal ~ horizontal yerləşmiş klapan
valve hydraulic control ~ hidravlik sistemin paylaşdırıcı klapanı
valve idle needle ~ boş gedişin iynəli klapanı
valve idling (CIS) ~ boş gedişin sabit sürtünmə saxlayan klapan sistemi
valve inclined ~ maili yerləşdirilmiş klapan
valve induction ~ işəsalma klapanı
valve inflow ~ işəsalma klapanı
valve injection ~ injektor klapanı
valve injector ~ forsunka iynəsi
valve inlet ~ işəsalma klapanı
valve inner tube ~ şinin kameranın ventili
valve intake ~ işəsalma klapanı
valve interchangeable ~s qarşılıqlı əvəzolunan klapanlar
valve large-capacity ~ böyük keçid kəsiyi olan klapan
valve leaf ~ açılıb-bağlanan klapan; laylı klapan; oynaqvari klapan; lövhəli klapan; drossel qapağı
valve level(l)ing ~ bərabərləşdirici klapan
valve lifting ~ qaldırıcı klapan
valve locking ~ bağlayıcı klapan
valve lower ~ aşağı klapan
valve magnetic ~ maqnit klapanı
valve main ~ əsas klapan (paylayıcı)
valve manifold heat ~ işəsalma boru kəmərinin qızdırılmasını nizamlayan klapan
valve masked ~ çıxıntılı işəsalma klapanı; ekranlaşdırılan işəsalma klapanı
valve master ~ baş klapan (paylayıcı)
valve metering ~ dozalaşdırıcı klapan
valve metering pin ~ dozalaşdırıcı iynəli klapan
valve miter ~ konusvari yəhərli klapan
valve muffer cutout ~ səsbatıranı işdən ayıran klapan
valve mushroom ~ nimçəvari [diskə oxşar] klapan
valve needle ~ iynəli klapan
valve nozzle ~ forsunkanın iynəsi
valve oil-fuel injector needle ~ dizel yanacağının verilmə iynəsi
valve oil drain ~ yağ axıtma üçün ventil
valve oil overflow ~ yağ buraxıcı klapan
valve oil pressure relief ~ yağlama sisteminin reduksiya klapanı
valve oil-pump safety ~ yağ nasosunun qoruyucu klapanı
valve oil relief ~ yağlama sisteminin reduksiya klapanı
valve on-off ~ ikikompozisiyalı klapan; ikigedişli zolotnik
valve open-center slide ~ neytral vəziyyətdə açıq olan kanallı zolotnik
valve operating ~ paylayıcı zolotnik
valve orifice-control ~ keçid kəsiyi nizamlanan klapan
valve outlet ~ ixrac klapanı
valve overflow ~ buraxma klapanı
valve overhead ~ yuxarı klapan, asma klapan
valve PCV [positive crankcase ventilation] ~ karterin məcburi ventilyastya sisteminin klapanı
valve overhead ~s yuxarıda yerləşmiş klapan mexanizmi
valve pilot ~ idarəetmə klapanı; nəzarət klapanı
valve pin ~ iynəli klapan
valve piston ~ porşenli zolotnik, silindrik zolotnik
valve pitted ~ köhnəlmiş, səthi korlanmış klapan, pittinq izli klapan
valve plate ~ nimçəvari [diskli] klapan
valve plug ~ konusvari klapan; konusvari ventil
valve pneumatic control ~ pnevmopaylayıcı
valve poppet ~ qaldırma klapanı
valve port ~ buraxma kanallı zolotnik
valve power ~ ekonomayzerin klapanı
valve prefill ~ qabaqcadan doldurma klapanı (hidrosistemin)
valve pressure ~ sıxıcı [basma] klapan
valve pressure-actuated ~ sistemdəki təzyiqlə hərəkətə gətirilən klapan
valve pressure control ~ reduksiya klapanı
valve pressure distributing ~ təzyiq paylayıcı klapan
valve presure-limiting ~ təzyiq məhdudlaşdırıcısı (tormoz sistemində)
valve pressure maintaining ~ verilmiş təzyiqi saxlayan klapan
valve pressure-operated ~ sistemdəki təzyiqlə hərəkətə gətirilən klapan
valve pressure reducing ~ reduksiya klapanı
valve pressure-reductor ~ reduksiya klapanı
valve pressure regulating ~ təzyiqi nizamlayan klapan
valve pressure regulator ~ təzyiqi nizamlayan klapan
valve pressure-relief ~ reduksiya klapanı
valve proportional pressure control ~ təzyiqlər nisbəti klapanı
valve proportioning ~ təzyiq məhdudlaşdırıcısı
valve protection ~ qoruyucu klapan
valve quick-acting ~ tez təsir edən klapan
valve quick-release ~ tormozlamadan tez qayıtma klapanı
valve radiator relief ~ radiatorun qoruyucu kla panı
valve rebound ~ əks gediş klapanı; verim gedişli klapan (amortizatorlarda)
valve reducing ~ reduksiya klapanı
valve relay ~ sürətləndirici klapan
valve relay-and-exhaust ~ sürətləndirici-ixrac klapanı
valve relay emergency ~ sürətləndirici-qəza klapanı
valve release ~ ixrac klapanı
valve relief ~ qoruyucu klapan; reduksiya klapanı; boşaldıcı klapan
valve relieved ~ müvazinətləşdirilmiş [yüksüzləşdirilmiş] klapan
valve return ~ əks klapan
valve reversed-cone ~ əks konuslu klapan
valve reversing ~ hərəkət istiqaməti dəyişdirilmiş klapan
valve revolving ~ dönən kran; dönən zolotnik
valve ride control ~ amortizatorun xarakteristi- kasını nizamlayan klapan
valve ring ~ halqalı klapan
valve roll restrictor ~ yana əyilməni məhdudlayıcının klapanı
valve rotary ~ dönən kran; dönən zolotnik
valve rotary throttle ~ dönən drossel qapağı
valve rubber-sealed ~ rezin kipləşdiricili ventil (kamersiz şinin)
valve safety ~ qoruyucu klapan
valve safety thermal-relief ~ isti yüklənmədən qoyuyan klapan
valve salt-filled ~ natrium soyuduculu klapan
valve selector ~ selektor klapanı (ötürmələr qutusunun)
valve self-acting ~ avtomatik klapan
valve self-closing ~ avtomatik qəza klapanı; özü kilidlənən klapan
valve servomtor ~ servomexanizm klapanı
valve sequencing ~ işdə lazım olunan ardıcıllığı təmin edən klapan (hidrosistemin elementlərinin); proqramlı klapan
valve shift ~ klapan dəyişdirici (hidravlik idarə etməli ötürmələr qutusunda)
valve shock-absorber ~ amortizatorun klapanı
valve short-travel ~ qısa gedişli klapan
valve shutoff ~ dayandırıcı klapan, ayırıcı zolotnik
valve side ~ yan tərəfə yerləşdirilmiş klapan
valve side-by-side ~s sıra ilə yerləşdirilmiş klapanlar
valve sleeve ~ silindrik zolotnik
valve slide ~ 1. sürüşən zolotnik 2.siyirtmə
valve sliding throttle ~ sürüşən drossel qapağı
valve sloping ~ maili yerləşdirilmiş klapan
valve snifting ~ sorucu klapan; işəsalma klapanı
valve sodium-cooled ~ natriumlu sərinləşdirici klapan
valve sodium-filled ~ natriumlu sərinləşdirici klapan
valve solenoid-controlled ~ solenoid idarəetməli klapan
valve speed control ~ ötürmələri dəyişən klapan (hidromexaniki ötürmələrdə)
valve spherical ~ kürəşəkilli klapan
valve spill ~ buraxma klapanı
valve sprag ~ çiləyici ucluq
valve spring(-loaded) ~ yaylı klapan
valve staggered ~s şahmatvari yerləşmiş klapanlar
valve starting ~ işəsalma klapanı; işəsalma ventili
valve steam ~ buxar ventili
valve stellite-faced ~ stellitlə lehimlənmiş yəhərli klapan
valve step ~ pilləli klapan
valve sticking ~ ilişmiş [ilişib qalmış] klapan
valve sticky ~ ilişmiş [ilişib qalmış] klapan
valve stop ~ bağlayıcı klapan; bağlayıcı ventil
valve straight ~ düz ventil (şinin kamerinin)
valve suction ~ sorucu klapan
valve supplementary-air ~ əlavə hava klapanı
valve supply ~ qidalandırıcı klapan
valve T- ~ üçgedişli klapan, üçgedişli kran
valve taper-seat ~ konusvari yəhərli klapan
valve tapper ~ yumruqlu intiqalı olan klapan
valve thermostat ~ termostatla idarə olunan klapan
valve T-valve throttle ~ drossel qapağı, drossel
valve tire ~ şin və ya kamerin ventili
valve trailer brake control ~ qoşqunun tormoz sisteminin idarəetmə kranı
valve transfer ~ axıtma klapanı
valve transforming ~ reduksiya klapanı
valve treadle ~ pedal intiqallı klapan
valve tulip ~ tülpanşəkilli klapan
valve turning ~ 1.dönən siyirmə 2. dönən kran
valve two-way ~ ikigedişli klapan; ikigedişli kran
valve type ~ təkərin klapanı, nippel
valve unloading ~ yüksüzləşdirici klapan, reduk siya klapanı
valve upper ~ yuxarı klapan
valve upright ~ vertikal yerləşmiş klapan
valve vacuum ~ vakuum ventilli; vakuum klapanı
valve variabl aperture ~ araboşluğu nizamlanan klapan
valve vent ~ axıtma [ixrac] klapanı
valve water check ~ su gətirmə və ya su aparma kranı
valve water-cooled ~ su ilə soyudulan klapan
valved ~ 1. klapanla təchiz edilmiş 2. laylı
valveless ~ klapansız; ventilsiz
valving ~ klapanların yerləşdirilməsi; ventil qoyulması
valving ~ of tube ~ kamerə ventil qoyulması (şinin)
van ~ furqon (avtomobil), avtofurqon || furqonda daşımaq
van box ~ qutuya oxşar kuzalı avtomobil furqonu
van breakdown ~ texniki yardım
van delivery ~ malın evə təcili çatdırılması üçün avtomobil furqonu
van fast delivery ~ malın evə təcili çatdırılması üçün avtomobil furqonu
van food container ~ qida məhsullarının daşın- ması üçün avtomobil furqonu
van fridge ~ avtorefrijerator
van furniture ~ mebel daşınması üçün avtomo bil furqonu
van general-purpose ~ ümumi təyinatlı avto mobil furqonu
van house-to-house delivery ~ xırda malların çatdırılması üçün avtomobil furqon
van luggage ~ baqaj [yük] avtomobil furqonu
van machine-shop ~ avtomobil furqonu – mexaniki emalatxana
van mail ~ poçt avtomobil furqonu
van motor ~ avtomobil furqonu
van pantechnicon ~ mebel daşınması üçün avtomobil furqonu
van prison ~ həbsxana avtomobil furqonu
van radio ~ radio stansiyalı avtomobil furqonu
van radio-diffusion ~ radio verilişi qurğusu olan avtomobil furqonu
van refrigerator ~ soyuducu qurğusu olan av tomobil furqonu
van touring ~ turist avtomobil furqonu
vane ~ 1.kürək; pər (məs., ventilyatorun) || kürəkli 2.ventilyator 3.pl. istiqamətləndirici aparat
vane adjustable ~ nizamlanan pər; nizaimlanan qapaq
vane air ~ 1. ventilyator 2. ventilyatorun qanadı
vane bacward bent ~ arxaya əyilmiş bel [kürək]
vane bacward swept ~ arxaya əyilmiş kürək
vane diffuser ~ diffuzorun kürəyi
vane fixed guide ~ dönməyən istiqamətverici kürək
vane guide ~ istiqamətverici kürək
vane prewhirl ~ axını qabaqcadan burulğanlaşdırmaq üçün pər [kürək]
vane radial ~ radial kürək
vane rotating guide ~ fırlanan istiqamətverici kürək
vane runner ~ |işçi pər; işçi təkərin kürəyi (turbinin)
vane sweep-back ~ arxaya əyilmiş kürək
vane water-pump ~ su nasosunun pəri
vane whirl ~ axının burulması üçün pər [kürək]
vapor ~ buxar; buğ || buxarlanmaq
vapor acid ~ turşu buxarlanmaları (akkumulyator batareyasının)
vapor combustible ~s yanan [alışan] buxarlar
vapor explosive fuel ~ partlayış təhlükəli yanacaq buxarı
vapor fuel ~ yanacaq buxarı
vapor oil ~ 1.yağ buxarları 2.dizel yanacağının buxarları
vapor petrol ~ benzin buxarları
vapor poisonous ~ zəhərli buxarlar
vapor water ~ su buxarı
vaporability ~ buxarlanma
vaporable ~ buxarlanan
vapor-cooling ~ buxarlanma ilə soyudulan
vaporizable ~ buxarlanan
vaporization ~ buxarlanma; buxar əmələ gəlmə
vaporize ~ buxarlanmaq
vaporizer ~ buxarlandırıcı
vaporous ~ buxara oxşar
vapor-proof ~ buxar keçirməyən
vapor-tight ~ buxar keçirməyən
variability ~ dəyişkənlik, qeyri-sabitlik
variability ~ of volume ~ həcmin dəyişkənliyi
variable ~ dəyişən (kəmiyyət)
variable continuously ~ pilləsiz [səlis] nizamlanan, pilləsiz dəyişən (ötürmə ədədi)
variable controlled ~ nizamlanan dəyişən; nəzarət olunan dəyişən
variable dependent ~ asılı dəyişən
variable independent ~ sərbəst dəyişən
variable infinitely ~ pilləsiz [səlis] nizamlanan; piləlsiz dəyişən (ötürmə ədədi)
variable manufacturing ~s istehsal prosesinin dəyi şən amilləri
variable proces ~s prosesin dəyişən amilləri (prosesin gedişindı dəyişan və nəticəyə təsir edən)
variable random ~ təsadüfü dəyişən
variable regulated ~ nizamlanan dəyişən
variable uncontrolled ~ nizamlanmayan dəyişən; nəzarət olunmayan dəyişən
variable unregulated ~ nizamlanmayan dəyişən
variable vehicular ~ müxtəlif nəqliyyat maşınları arasında fərqdən yaranan dəyişən (kamiyyət)
variable-pitch ~ dəyişən addımlı
variance ~ 1. dispersiya 2. dəyişmə; uyğun gəlməmək; meyllənmə
variance sample ~ seçmənin dispersiyası
variation ~ variasiya; rəqsetmə; döyünmə
variation allowable ~ buraxıla bilən meyllənmə
variation angular ~ bucaq dəyişməsi (məs., kardavalının)
variation batch ~s (məmulatlar) partiyada rəqslər (keyfiyyət göstəricisinin)
variation camber ~ təkərin razval bucaqlarının dəyişməsi (avtomobilin hərəkəti vaxtı)
variation chance ~s təsadüfi dəyişənlər; təsadüfi meyllənmələr
variation cyclic ~s dövri dəyişmələr
variation premissible ~ buraxıla bilən meyllənmə
variation speed ~ sürətin dəyişməsi; sürət üzrə meyllənmə
variation stepped ~ pilləli [çıxıntılı] dəyişmə
variation temperature ~ temperaturun dəyişməsi
variation wall thickness ~s divarların qalınlığının dəyişməsi (tökmədə)
variator ~ variator
variator speed ~ sürət variatoru
variety ~ 1.müxtəliflik; cürbəcürlük 2.növ müxtəlifliyi; görünüş; növ
variety ~ of operating conditions ~ istismar şəraitlərinin müxtəlifliyi
varnish ~ 1.lak || laklamaq 2. əlif-yanacağın və yağın oksidləşməsi və polimerizasiya olunması nəticəsində plyonka qalıqları
varnish acid-proof ~ turşuya davamlı lak
varnish alkaliproof ~ qələviyə davamlı lak
varnish asphalt ~ asfalt lakı
varnish bituminous ~ bitum lakı
varnish engine ~ mühərrikin silindrlərinin, porşenlərin və porşen həlqələrinin səthində lakların qalınlığı
varnish impregnating ~ hopdurma lakı
varnish insulating ~ izolyasiya lakı
varnish long-oil ~ izolyasiya lakı
varnish long-oil ~ yağlı lak
varnish oil ~ yağlı lak
varnish piston ~ porşen səthində plyonkaların qalınğı
varnish polishing ~ parıldadıcı lak
varnish priming ~ qruntlama lakı
varnish rubber ~ qumilak
varnish shellac ~ şellak
varnish spirit ~ spirtli lak
varnish turpentine ~ skipidar lakı
varnish zapon ~ sapon lakı [şəffaf lak]
varnished ~ laklanmış
varnishing ~ 1.lakla örtülmüş, laklanma 2.laka bənzər
vary ~ 1.dəyişmək, dəyişdirmək 2.lakabənzər 3.fərqlənmək; seçilmək
varying ~ dəyişən, dəyişməkdə olan
varying continually ~ fasiləsiz dəyişən
vat ~ bak; çən; vanna; sistern
vat precipitation ~ çökdürücü
vector ~ 1.vektor || vektorlu 2.istiqamət vermək
vector force ~ qüvvə vektoru
vee ~ V-şəkilli (kəsik, yarıq, mexanizm, mühərrik)
vee-engine ~ V-şəkilli mühərrik, silindrlərin V-şəklində yerləşdirilmiş mühərrik
veer ~ 1.istiqamətin dəyişməsi || istiqaməti dəyişmək 2.vertikal ox ətrafında dönmə || ver tikal ox ətrafında döndərmək
veering ~ 1.istiqamətin dəyişməsi 2.fırlanma (saat əqrəbi istiqamətində)
vee-type ~ V-şəkilli (mühərrikdə)
vehicle ~ nəqliyyat vasitəsi; yerdəyişmə vasitəsi; təkərli və ya tırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle ~ s in use ~ istismarda olan avtomobillər parkı;
vehicle ~s per day ~ gün ərzində avtomobil sayı;
vehicle ~s to the mile ~ mil hesabı maşınların sayı (avtonəqliyyatın hərəkət sıxlıǧında təyin edərkən);
vehicle to keep ~ on the road ~ avtomobilin istismara yararlı vəziyyətdə saxlanması
vehicle aircraft service ~ aerodrom xidməti avtomobili
vehicle all-equipped ~ tam təchiz olunmuş [avadanlıqlaşdırılmış] avtomobil
vehicle all-purpose ~ 1.universal təyinatlı avtomobil 2.trolleybus-avtobus (akkumulyator batareyalı və ya daxili yanma mühərrikli trolleybus)
vehicle all-service ~ 1.universal təyinatlı avtomobil 2.trolleybus-avtobus (akkumulyator batareyalı və ya daxili yanma mühərrikli trolleybus)
vehicle all-terrain ~ yüksək keçicilikli nəqliyyat maşını; hər yerdə gedən
vehicle all-weather ~ istənilən havada istismar olunan avtomobil
vehicle all-wheel drive ~ bütün təkərləri aparan nəqliyyat maşını
vehicle amphibian ~ avtomobil-amfibiya
vehicle amphibious ~ avtomobil-amfibiya
vehicle amphibious cargo ~ yük avtomobil-amfibiya
vehicle amphibious full-track ~ tırtıllı avtomobil-amfibiya
vehicle ancillary ~ köməkçi (yük) avtomobil
vehicle arcticized ~ arktika istismar şəraiti üçün avadanlıqlaşdırılmış avtomobil
vehicle armored ~ zirehli avtomobil
vehicle army ~ ordu avtomobili
vehicle articulated ~ iki və ya daha çox birləşdiril- miş hissələrin oynaq birləşməsindən ibarət nəqliyyat maşını; avtoqatar; yarımqoşqu ilə dartqı
vehicle automotive ~ özü hərəkət edən maşın
vehicle battery-driven ~ elektromobil, akkumulyatorlu avtomobil
vehicle broken-down ~ zədələnmiş avtomobil; qəzaya uğramış avtomobil
vehicle bulk-cement ~ sementin tarasız daşınması üçün yük avtomobili
vehicle bulk-delivery ~ səpilən yüklərin tarasız [qabsız] daşınması üçün yük avtomobili
vehicle bulk-powder ~ tozvari yüklərin tarasız [qabsız] daşınması üçün yük avtomobili
vehicle bulk-transport ~ səpilən yüklərin tarasız [qabsız] daşınması üçün yük avtomobili
vehicle cab-forward type ~ kabinəsı şassinin qabaq hissəsində olan avtomobil
vehicle cable-laying ~ kabel qoymaq üçün qurğusu olan avtomobil
vehicle cab-over-engine ~ kabinəsı mühərrik üzərində olan avtomobil
vehicle cargo ~ yük avtomobili
vehicle carrier ~ 1.transportyor, daşıma vasitəsi 2.bölünməz ağır yükləri daşımaq üçün yük avtomobili
vehicle civil ~ mülki avtomobil, mülki təyinatlı avtomobil
vehicle combat ~ hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün təyinatlı hərbi avtomobil
vehicle command ~ ştab (harbi) avtomobili; qabaqda gedən avtomobil
vehicle commercial (motor) ~ fərdi istifadə olunmayan avtomobil; kommersiya daşımaları üçün avtomobil
vehicle compressed gas ~ sıxılmış qazla işləyən qazbalonlu avtomobil
vehicle construction ~ tikinti işləri üçün nəqliyyat maşını
vehicle container ~ avtomobil-konteyner
vehicle convertible ~ konversiya olunan avtomobil
vehicle covered ~ örtülü nəqliyyat maşını
vehicle cross-country ~ yüksək keçicilikli nəqliyyat maşını; hər yerdə gedən
vehicle cruising ~ turist səfərləri edən avtomobil
vehicle crushable ~ dağıdılan avtomobil (toqquşmaya sınaqlar zamanı)
vehicle disabled ~ nasaz avtomobil
vehicle double-jointed ~ iki oynaqlı birləşmələrdən ibarət nəqliyyat maşını
vehicle draft ~ dartqı, yedəkçi
vehicle dual-purpose ~ ikitəyinatlı nəqliyyat maşını
vehicle earth-moving ~ torpaq işləri üçün nəqliy yat maşını
vehicle elastic-frame ~ oynaq birləşdirilmiş bölmələrdən ibarət çərçivəli nəqliyyat maşını
vehicle emergency service ~ texniki yardım avtomobili; qəza-təmir xidməti avtomobili
vehicle endless-track ~ tırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle erector transport ~ konstruksiyanı quraş dırmaq üçün qaldırıcı qurğulu yük avtomobili
vehicle excursion ~ ekskursiya avtobusu
vehicle fighting ~ hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün təyinatı olan hərbi avtomobil
vehicle forward control ~ şassinin qabaq hissəsində idarəetmə postu olan avtomobil
vehicle four-by-four ~ 4x4 təkər düsturlu avtomobil
vehicle fou-by-two ~ 4x2 təkər düsturlu avtomobil
vehicle four-wheeled ~ dördtəkərli nəqliyyat maşını
vehicle frameless ~ çərçivəsiz nəqliyyat maşını
vehicle freight ~ yük avtomobili
vehicle fueling ~ benzin dolduran
vehicle full-track ~ tırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle gasoline-electric ~ elektrik ötürücülü və benzin mühərrikləri
vehicle gas-producer ~ qaz generatorlu avtomobil
vehicle general-purpose ~ ümumi təyinatlı avto mobil
vehicle getaway ~ kolonda axırıncı avtomobil
vehicle go-anywhere ~ yüksək keçicilikli nəqliyyat maşını; hər yerdə gedən maşın
vehicle goods(-carrying) ~ malları çatdırmaq üçün avtomobil
vehicle ground ~ quruda gedən avtomobil
vehicle hackney ~ avtobus; trolleybus; taksi; ictimai istifadə avtomobili
vehicle half-track~ yarımtırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle heavy ~ ağır avtomobil; böyük yükqaldır ma qabiliyyətli avtomobil
vehicle heavy-duty ~ 1.ağır yük qaldırma qabiliyyətli avtomobil 2.ağır istismar şəraiti üçün avtomobil
vehicle heavy traction ~ ağır avtoqatar üçün dartqı
vehicle highway ~ yol nəqliyyat vasitəsi
vehicle high-wheeled ~ böyük diametrli təkəri olan yük avtomobili
vehicle home-made ~ əldəqayırma avtomobil
vehicle horse ~ atların daşınması üçün yük avtomobili
vehicle hybrid electric ~ hibrid elektroavtomobil
vehicle immbilized ~ istismardan çıxarılmış nəqliyyat maşını
vehicle industrial ~ sənaye təyinatlı nəqliyyat maşını
vehicle nvalid ~ əlil arabası; əlillər üçün idarəsi olan avtomobil
vehicle juvenile motor ~ uşaq avtomobili
vehicle kit ~ düyün və aqreqatlar komplekti şəklində satılan avtomobil
vehicle laboratory ~ hərəkət edən laboratoriya, avtomobil-laboratoriya
vehicle land ~ quruda gedən avtomobil
vehicle light ~ yüngül avtomobil; yük qaldırma qa biliyyətli avtomobil
vehicle light-duty ~ 1.kiçik yük qaldırma qabiliyyətli avtomobil 2.yüngül istismar şəraiti üçün avtomobil
vehicle lively ~ yaxşı dinamik keyfiyyətlərə malik nəqliyyat maşını
vehicle long-distance ~ böyük məsafələrə daşınmaq üçün avtomobil
vehicle long-wheelbase ~ böyük təkər bazası olan avtomobil
vehicle low-pollution ~ az çirklənmə dərəcəsi olan nəqliyyat vasitəsi (ətraf mühiti)
vehicle low-volume ~ kiçik seriyalı avtomobil
vehicle main-street ~ baş küçə ilə dördyol ayrıcından keçən avtomobil
vehicle maintenance ~ texniki xidmət və təmir üçün təchiz olunmuş yük avtomobili
vehicle mechanical ~ özü gedən maşın
vehicle medical ~ sanitar avtomobili
vehicle military ~ hərbi avtomobil
vehicle military-designed ~ hərbi təyinatlı nəqliyyat maşını
vehicle military wheeled ~ hərbi təkərli nəqliyyat maşını
vehicle milk tank ~ süd daşımaq üçün sistern
vehicle minor street ~ ikinci dərəcə əhəmiyyətli küçədən kəsişməyə çıxan avtomobil
vehicle motor ~ avtomobil
vehicle multi-unit ~ oynaq birləşdirilmiş hissələrdən ibarət nəqliyyat maşını
vehicle nonrunner ~ nasaz nəqliyyat maşını
vehicle offroad ~ yolsuzluq şəraitində istismar et mək üçün nəqliyyat maşını; yüksək keçicilikli nəqliyyat maşını; hər yerdə gedən
vehicle on-and-off the highway ~ yollarda və eləcə də yolsuzluq şəraitində istismar üçün avtomobil
vehicle oncoming ~ qarşıdan gələn avtomobil
vehicle outing ~ ekskursiya avtomobili
vehicle outsized ~ 1.xüsusilə böyük yük qabiliyyətli avtomobil 2.qabarit ölçüləri normanı aşan avtomobil
vehicle overhead-type ~ kabinəsı mühərrik üzərində olan avtomobil
vehicle oversize ~ 1.xüsusilə böyük yükqaldırma qabiliyyətli avtomobil 2.qabarit ölçüləri normanı aşan avtomobil
vehicle oversnow ~qarda gedən nəqliyyat maşını; qardagedən
vehicle overtaking ~ qovub çatan avtomobil
vehicle overweight ~ tam və ya oxa düşən kütləsi normanı aşan avtomobil
vehicle parked ~ dayanacaqda olan avtomobil
vehicle partial air lift ~ qrunta təzyiqi azaltmaq üçün hava yastığından istifadə edən nəqliyyat maşını (çətin keçilən yerlərdə)
vehicle part-track ~ yarımtırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle passenger (service) ~ sərnişin avtobusu; avtobus
vehicle passing ~ ötüb keçən avtomobil
vehicle pedestrian-controlled ~ yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan avtomobil
vehicle postal ~ poçt avtomobili
vehicle pressurized container ~ təzyiq altında boşaldılan səpilən yükləri daşımaq üçün yük avtomobili
vehicle private ~ şəxsi avtomobil
vehicle program load ~ stenddə proqramlaşdırmaq üçün istismar yüklərini yazan cihazları olan avtomobil
vehicle propane-powered ~ propanla işləyən qaz mühərrikli avtomobil
vehicle prove-out ~s 1.təcrübə avtomobilləri 2.seriyalı istehsaldan əvvəl buraxılan avtomobillər
vehicle public service ~ ictimai istifadə olunan avtomobil
vehicle pursuit-type ~ yarışlarda yarış avtomobilini müşaiyət edən avtomobil (ehtiyat hissələri və avadanlıqlarla)
vehicle radar ~ radiolokasiya stansiyalı avtomobil
vehicle rail ~ avtodrezin [motorlu drezin]
vehicle rear-loading ~ arxadan yüklənən avtomobil
vehicle reconnaissance ~ kəşfiyyat avtomobili
vehicle recovery ~ texniki yardım avtomobili; avtomobil-təmir emalatxanası
vehicle recreation ~ şəhərətrafı gedişlər üçün xüsusi kuzalı avtomobil
vehicle repair ~ avtomobil-təmir emalatxanası
vehicle rescure ~ texniki yardım avtomobili
vehicle roadbound ~ yollarda gediş üçün təyinatlı avtomobil
vehicle road-free ~ artırılmış keçicilikli nəqliyyat maşını; hər yerdə gedən
vehicle rolling ~ təkərli nəqliyyat maşını
vehicle rubber-tracked ~ pnevmatik tırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle rugged ~ ağır istismar şəraiti üçün nəqliyyat maşını
vehicle scout ~ kəşfiyyat avtomobili
vehicle sealed ~ hermetikləşdirilmiş nəqliyyat maşını
vehicle searchlight ~ projektor qurğulu yük avtomobili
vehicle self-loading ~ özüyükləyən avtomobil
vehicle self-propelled ~ özügedən maşın
vehicle service ~ 1.texniki xidmət və təmir üçün avadanlıqlı yük avtomobili 2.xidmət avtomobili
vehicle short-bonnetted type ~ qısa kanotlu avtomobil
vehicle short-distance ~ yaxın məsafələrə daşımaq üçün avtomobil
vehicle short-wheelbase ~ qısa təkər bazası olan avtomobil
vehicle side-loading ~ yanlardan yüklənən yük avtomobili
vehicle single ~ tək olan nəqliyyat maşını (avtoqatarlardan fərqli olaraq)
vehicle single-track ~ bir koleyalı nəqliyyat maşını (motosikl, velosiped)
vehicle six-wheeled ~ altıtəkərli avtomobil
vehicle snow-fighting ~ qar təmizləyən avtomobil; qar yığan avtomobil
vehicle snow-going ~ qarda gedən maşın; qardage dən
vehicle spesial-purpose ~ xüsusi təyinatlı nəqliyyat maşını
vehicle stationary ~ uzunmüddətli dayanacaq üçün təyinatı olan avtomobil (kompressor qurǧusu və projektor ilə)
vehicle sterilizing ~ sterilizasiya qurğulu avtomobil
vehicle stolen ~ oğurlanmış maşın
vehicle street ~ şəhər şəraitində istismar üçün avtomobil
vehicle street-cleaning ~ küçə süpürmək üçün avtomobil
vehicle stripped-down ~ yüngülləşdirilmiş nəqliyyat maşını
vehicle successive ~s bir-birinin ardınca gedən nəqliyyat maşınları
vehicle surface ~ yerüstü hərəkət vasitəsi
vehicle tactical ~ hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün təyinatlı hərbi avtomobil
vehicle tax exempt ~ vergidən azad avtomobil (məs., sanitar və ya yanğın avtomobili)
vehicle terratired ~ aşağı təzyiqli şin balonlarda avtomobil
vehicle terrestrial ~ quru avtomobili (avtomobil- amfibiyadan fərqli)
vehicle test ~ sınaqdan keçirilmiş təcrübə avtomobili
vehicle tool ~ avtomobil-emalatxana
vehicle towed ~ yedəklənən nəqliyyat maşını
vehicle tower ~ özügedən qüllə, qaldırıcı qülləli avtomobil
vehicle towing ~ dartqı, yedəkçi
vehicle toy motor ~ uşaq avtomobili
vehicle track(ed) ~ tırtıllı nəqliyyat maşını
vehicle tracked cross-country ~ yüksək keçicilikli tırtıllı nəqliyyat maşını, tırtıllı hər yerdə gedən
vehicle tractor trailer ~ qoşqulu dartqı
vehicle train-type ~ iki və ya çox hissələrin oynaq birləşməsindən ibarət nəqliyyat maşını; avtoqatar; yarmıqoşqulu dartqı
vehicle transport ~ nəqliyyat maşını, nəqliyyat vasitəsi
vehicle transverse-engined ~ mühərriki şassiyə köndələn yerləşdirilmiş avtomobil
vehicle trunk ~ magistarl [şəhərlərarası] daşımalar üçün yük avtomobili
vehicle turntable ladder ~ dönən pilləkənli avtomobil
vehicle two-engined ~ ikimühərrikli avtomobil, iki mühərriki olan avtomobil
vehicle unauthorized ~ istismara buraxılmayan avtomobil
vehicle unmanned ~ sürücüsüz avtomobil (radio ilə idarə olunan)
vehicle utility ~ yüngül şassidə furqon avtomobili
vehicle water purification ~ sutəmizləyən qurğulu yük avtomobili
vehicle wheeled ~ təkərli nəqliyyat maşını
vehicle winterized ~ qışda istismar üçün avadanlıqlaşdırılmış avtomobil
vehicle wire-laying ~ kabel çəkmə qurğulu avtomobil
vehicle-borne ~ nəqliyyat maşınında daşınan
vehicular ~ avtomobil; özügedən
vehicularized ~ motorlaşdırılmış, motomexa- nizmləşdirilmiş
velocipede ~ velosiped
velocity ~ 1. sürət || sürətli 2. sürət vektoru
velocity of flaping ~ nazim çarx sürəti, zərbə sürəti
velocity of flow ~ axma sürəti; tökmə sürəti
velocity of sound ~ səsin sürəti
velocity absolute ~ mütləq sürət
velocity acoustic ~ səsin sürəti
velocity admission ~ buraxma (içari) sürəti, girmə sürəti
velocity angular ~ girişdə sürət, işəsalmada sürət
velocity average ~ orta sürət
velocity burning ~ yanma sürəti
velocity choking ~ drosselləmə zamanı axın sürəti (kompressorun)
velocity circumferential ~ çevrəvi sürət
velocity collision ~ toqquşma zamanı sürət
velocity critical ~ kritik sürət
velocity detonating ~ detonasiya sürəti
velocity discharge ~ çıxışda sürət, tökülmə sürəti
velocity entrance ~ işəsalmada sürət, girişdə sürət
velocity exhaust ~ 1. partlayış qazının çıxma sürəti 2. çıxma sürəti 3. tökülmə sürəti
velocity flame ~ alovun yayılma sürəti
velocity gap ~ araboşluğunda sürət
velocity gust ~ küləyin ani şiddət sürəti
velocity impact ~ zərbə anında sürət
velocity inductional ~ sorulma sürəti
velocity initial ~ başlanğıc sürət
velocity inlet ~ işəsalmada sürət, girişdə sürət
velocity input ~ işəsalmada sürət, girişdə sürət
velocity instantaneous ~ ani sürət
velocity intake ~ işəsalmada sürət, girişdə sürət
velocity interfin ~ kameralar arası hava axınının sürəti (silindrlərin hava ilə soyudulması)
velocity jet ~ ucluqda və ya jiklyorda sürət; ucluqdan və ya jiklyordan çıxdııqda sürət
velocity kinematic ~ kinematik sürət
velocity lateral ~ sürətin yan toplananı
velocity leaving whirl ~ çıxışda axının burulma sürəti
velocity linear ~ xətti sürət
velocity mean ~ orta sürət
velocity outlet ~ çıxışda sürət; axma sürət
velocity output ~ çıxışda sürət; axma sürəti
velocity peripheral ~ çevrəvi sürət
velocity propagation ~ yayılma sürəti
velocity radial ~ radial sürət
velocity relative ~ nisbi sürət
velocity remaining ~ qalıq sürət
velocity resultant ~ yekun sürət
velocity rolling ~ diyirlənmə sürəti
velocity runaway ~ ayrılma sürəti (qaz turbininda axınında)
velocity screen ~ keçmə sürəti (havanın)
velocity side-slip ~ yana aparma sürəti
velocity sliding ~ sürüşmə sürəti
velocity spin ~ öz oxu ətrafında fırlanma bucaq sürəti
velocity starting ~ başlanğıc sürət
velocity stream ~ axının sürəti
velocity striking ~ zərbə anında sürət
velocity sweep ~ toxunma zonasında iki səthin orta sürəti
velocity terminal ~ son sürət
velocity threshold ~ kandar sürəti
velocity translational ~ irəliləmə hərəkət sürəti
velocity tunnel ~ aerodinamik boruda axın sürəti
velocity turbulent ~ turbulent axın sürəti
velocity uniform ~ sabit [qərarlaşmış] sürət
velocity vibration ~ rəqslərin tezliyi
velocity whirl ~ axının burulma sürəti
velometer ~ spidometr, sürət ölçən [göstərən]
vendor ~ təchiz edən
veneer ~ birlaylı faner || fanerlə örtmək [tikmək]
vent ~ 1.deşik, dəlik (giriş və ya çıxış); ventilyasiya dəliyi; nəfəslik, buxarkeş 2.təmizləmək (havanı); çıxartmaq (qaz)
vent air ~ 1.ventilyasiya dəyliyi 2.hava kanalı; sapun
vent bypass ~ aparan boru
vent drain ~ drenaj yarığı
vent extractor ~ sorucu ventilyasiya dəliyi
vent filler ~ yanacaq çəninin boğazlığının nəfəsliyi
vent free ~ azad buraxma (atmosfera)
vent fuel bowl ~ üzgəc kamerasının ventilyasiya dəliyi (karbüratorun)
vent fuel tank ~ yanacaq çəninin drenaj dəliyi
ventage ~ deşik, dəlik (giriş va ya çıxış)
ventilate ~ havasını təmizləmək; üfürmək
ventilated ~ havası dəyişdirilən
ventilated self-forced ~ özü havasını dəyişən
ventilating ~ ventilyasiya
ventilation ~ ventilyasiya
ventilation ~ by extraction ~ sorucu ventilyasiya;
ventilation ~ by pressure ~ qovucu ventilyasiya
ventilation antidraft ~ yelçəkənsiz ventilyasiya
ventilation blowing ~ qovucu ventilyasiya
ventilation body ~ kuzanın ventilyasiyası
ventilation crankcase ~ karterin ventilyasiyası
ventilation draftless ~ yelçəkənsiz ventilyasiya
ventilation draft-proof ~ yelçəkənsiz ventilyasiya
ventilation drawing ~ sorucu ventilyasiya
ventilation exhaust ~ sorucu ventilyasiya
ventilation flo-thru ~ yelçəkənli ventilyasiya
ventilation forrced ~ məcburi ventilyasiya
ventilation high-level ~ effektiv ventilyasiya
ventilation humidity ~ nəmli ventilyasiya
ventilation induced ~ məcburi ventilyasiya
ventilation input ~ axınlı ventilyasiya
ventilation jet stream ~ daimi hava axınlı ventilyasiya (kuzanın)
ventilation natural ~ təbii ventilyasiya
ventilation no-draft ~ yelçəkənsiz ventilyasiya
ventilation positive ~ məcburi ventilyasiya
ventilation road-draft ~ injektorlu ventilyasiya (avtomobilin salonunda)
ventilation roof ~ damın dəliyindən ventilyasiya
ventilation cowl ~ torpedanın ventilyasiya lyuku
ventilation fan ~ pərli ventilyator
ventilation positive crankcase ~ karterin məcburi ventilyasiyası üçün qurğu
venting ~ 1.ayırma, ayrılma (mayenin) 2.yana- caq sistemindən havanın çıxarılması
ventipane ~ ventilyasiya pəncərəsi (kuzanın damında)
ventube ~ ventilyasiya borusu
Venturi ~ Venturi borucuğu, diffuzor
Venturi carburetor ~ karbüratorun diffuzoru
Venturi cylinder-head ~ silindr boşluğunda diffuzor
Venturi inner ~ daxili diffuzor
Venturi variable ~ dəyişən en kəsikli diffuzor
verge ~ 1. kənar, sərhəd 2. kənar, qıraq (yolun)
verge roadside ~ yol qırağı
verification ~ yoxlama, sınama, sınaq
verification design ~ konstruksiyanın yoxlanması
verification experimental ~ tərcübi yoxlama
vernier ~ verner, nonius
versatile ~ 1.asan [rahat] düzəldilən 2.müxtəlif istifadəyə imkan verən; hərtərəfli, çoxüzlü
version ~ variant (məs., konstruksiyanın); modifikasiya; növ müxtəlifliyi
version advanced ~ təkmilləşdirilmiş variant
version current ~ cari [seriyalı] variant
version export ~ ixrac [eksport] variantı
version scaled-down ~ kiçildilmiş miqyasda yerinə yetirilmə variantı
version street-type ~ şəhər hərəkətinə uyğunlaşma variantı (avtomobil mühərrikinin)
vertex ~ 1.zirvə (məs., ayrinin) 2.əyrilər ailəsinin ümumi nöqtəsi
vertical ~ vertikal, şaquli xətt
vesicular ~ qabarcıqlı; məsaməli; deşik-deşik
vessel ~ çən; rezervuar (maye və qaz üçün); balon
vessel accumulator ~ akkumulyator batareyası
vessel air ~ hava rezervuarı [çəni]
vessel mixing ~ qarışdırıcı
viaduct ~ viaduk (gediş-galiş üçün yol); kəsişən yolların üstündən salınan körpü
vialog ~ yol səthinin kələ-kötürlüyünü ölçən; tə kanölçən
viameter ~ yol səthinin kələ-kötürlüyünü ölçən; təkanölçən
vibrant ~ titrəyən; əsən
vibrate ~ titrəmək; əsmək; vibrasiya əmələ gətirmək
vibrating ~ vibrasiyalı; vibrasiya edən [titrəyiş yaradan]
vibration ~ titrətmə; əsmə; titrəyiş; rəqsi hərəkət; titrəmə
vibration ~ of flame ~ alov cinahının rəqsi; alovun əsməsi
vibration ~ of vehicle ~ nəqliyyat maşınının titrəyişi
vibration axial ~s uzununa rəsqlər
vibration bearing ~ yastığın titrəyişi
vibration bending ~ əyilmə rəqsləri
vibration brush ~ şotkanın titrəyişi
vibration damped ~ sönən [dempferlənən] rəqslər
vibration elastic ~ elastik rəqs
vibration engine ~ mühərrikin titrəyişi
vibration extensional ~ uzununa rəqs
vibration flexural ~ əyilmə rəqsləri
vibration flexure ~ əyilmə rəqsləri
vibration forced ~ məcburi rəqs
vibration free ~ sərbəst rəqs
vibration harmonic ~ harmonik rəqs
vibration idling ~ boş gedişdə titrəyiş
vibration lateral ~ eninə rəqs
vibration longitudinal ~ uzununa rəqs
vibration natural ~ sərbəst [məxsusi] rəqs
vibration nuisance ~ zərərli rəqslər
vibration resonance ~ rezonans rəqsi
vibration resonant ~ rezonans rəqsi
vibration road-induced ~ yolun kələ-kötürlüyündən yaranan tityəriş
vibration self-excited ~ özü-özünə yaranan rəqs, av torəqs
vibration self-induced ~ özü-özünə yaranan rəqs, avtorəqs
vibration simple harmonic ~ sadə harmonik rəqs
vibration sound ~ səsli rəqs
vibration sprung mass ~ ressorüstü kütlənin rəqsi
vibration steady-state ~ qərarlaşmış rəqs
vibration steering system ~ idarəetmə sisteminin titrəyişi
vibration sympathetic ~ cavab [rezonans] rəqsi
vibration torque ~ burucu momentin rəqsi
vibration torsional ~ burulma rəqsi
vibration transversal ~ eninə rəqs
vibration transverse ~ eninə rəqs
vibration unsprung mass ~ ressorüstü kütlənin rəqsi
vibration-free ~ titrəyişi olmayan
vibrationless ~ titrəməyən; titrəmədən azad
vibration-proof ~ titrəməyə davamlı; rəqslər dən və ya silkələnmədən mühafizə olunmuş
vibrator ~ 1.vibrator 2.qırıcı
vibratory ~ 1.vibrasiyalı; rəqsli 2.təkanla işləyən, silkələnən
vibrobench ~ vibrostend; vibrostol
vibrograph ~ vibroqraf [titrəyişi avtomatik yazan aparat]
vibropack ~ vibrodəyişdirici
vibrorecord ~ vibroqramma
vibroscope ~ vibroskop
vibroshock ~ amortizator
vibroswitch ~ titrəmə əmələ gəldikdə avtomatik işləyən ayırıcı
vice ~ 1.məngənə || sıxmaq, qısmaq; məngənədə sıxmaq 2.kəlbətin, qısqac 3. sıxıcı patron
vice bench ~ verstak məngənəsi [çilingər məngənəsi]
vice grip ~ sıxıcı məngənə
vice hand ~ əl məngənəsi; sıxıcı qəlib
vice jaw ~ məngənə
vice machine ~ maşın məngənəsi
vice screw ~ vint məngənəsi
vicious ~ 1.nöqsanlı; qüsurlu; səhv 2.çirk; kirlənmiş
view ~ 1.görünüş; proyeksiya 2.görünüş 3.baxış || baxış keçirmək
view back ~ arxadan görünüş
view botom ~ altdan görünüş
view clear ~ yaxşı [təmiz] görünüş
view cross-sectional ~ 1.eninə kəsikdə görünüşü 2.şlif
view diagrammatic ~ 1.sxematik təsvir 2.qrafik təsvir
view elevation ~ vertikal kəsikdə görünüş; verti kal proyeksiya
view end ~ ucdan görünüş; arxadan görünüş
view exploded ~ 1.sökülmüş halda görünüş (aqreqatın, düyünün) 2.məkan təsviri [üç öl çüdə]
view front(al) ~ qabaqdan görünüş
view general ~ ümumi görünüş
view ghosted ~ gövdənin şəffaf divarlarından təsvir (detalın, düyünün)
view inside ~ daxili görünüş
view lateral ~ yandan görünüş; yan proyeksiya; profil
view longitudinal ~ uzununa görünüş
view opposite hand ~ güzgü təsviri
view perspective ~ mənzərə təsviri
view phantom ~ gövdənin şəffaf divarlarından təsvir (detalın, düyünün)
view plan ~ üstdən görünüş; horizontal proyeksiya; planda görünüş
view rear ~ arxadan görünüş
view restricted ~ məhdudlaşdırılmış [pis] görünüş
view sectional ~ kəsikdə görünüş
view semisectional ~ hissə-hissə kəsiklərdə görünüş
view side ~ yandan görünüş; yan proyeksiya; profil
view signal ~ yol və ya işıq siqnalının görünüşü
view skeleton ~ gövdənin şəffaf divarlarından təsvir (detalın, düyünün)
view top ~ üstdən görünüş; horizontal proyeksiya; plan
view underbonnet ~ motor bölməsinin görünüşü
view underhood ~ açıq kapotda mühərrikin və ona bitişik qurğuların görünüşü
view underside ~ altdan görünüş
viewfinder ~ vizir, vizir qurğusu [nişan almaq üçün cihaz]
vigorous ~ güclü, intensiv
violate ~ pozmaq (qaydanı)
violation ~ pozmaq (qaydanı)
virtual ~ 1.effektiv, təsirli; faktik; gerçək; həqiqi 2. mümkün olan; virtual
viscid ~ özlülü; yapışqanlı; yapışqan
visibility: forward ~ ön görünüş sahəsi
viscosimeter ~ viskozimetr
viscosimeter recording ~ qeyd edən viskozimetr
viscosimeter rotary ~ rotasiya viskozimetri
viscosimeter rotational ~ rotasiya viskozimetri
viscosimetry ~ viskozimetriya
viscosity ~ özlülük; daxili sürtünmə
viscosity absolute ~ mütləq özlülük
viscosity dynamic ~ dinamik özlülük
viscosity effective ~ effektiv özlülük
viscosity impact ~ zərbə özlülüyü
viscosity intrinsic ~ həqiqi [xüsusi] özlülük; daxili özlülük
viscosity kinematic ~ kinematik özlülük
viscosity limiting ~ həqiqi özlülük
viscosity mechanical ~ mexaniki özlülük
viscosity oil-film ~ yağ təbəqəsinin özlülüyü
viscosity relative ~ nisbi özlülük
viscosity specific ~ xüsusi özlülük
viscosity surface ~ səthi özlülük
viscous ~ özlülü; yapışqan
visible ~ görünən, aşkar
visibility ~ 1. görünmə 2. görünüş
visibility all-round ~ dairəvi görüntülük
visibility back(ward) ~ arxa görüntülük (sürücü yerindən)
visibility bad ~ 1. pis görünmə 2. pis görüntülük
visibility circle-of-sight ~ dairəvi görüntülük
visibility clear ~ yaxşı görünüş
visibility driving ~ nəqliyyatın hərəkətini buraxan görüntü
visibility fair ~ yaxşı görünüş
visibility forward ~ qabaq görüntülük (sürücü yerindən)
visibility forwad-and-rearward ~ irəli və arxa görüntülük (sürücü yerindən)
visibility intermittent ~ 1.dəyişkən görüntülük 2.kuzanın hissələri ilə pozulan görüntü (məs., hava şüşəsinin dayaqları ilə pozulan)
visibility low ~ 1. pis görünüş 2. pis görüntü
visibility moderate ~ orta görüntü
visibility picture window ~ kuzanın pəncərəsindən panoram görünüşü
visibility poor ~ 1. pis görüntü 2. pis görüntülük
visibility rear(ward) ~ arxa görüntü (sürücü yerindən)
visibility reduced ~ 1.məhdudlaşdırılmış [azaldılmış] görünüş 2. məhdudlaşdırılmış görüntü
visibility restricted ~ məhdudlaşdırılmış görünüş
visibility tower ~ yüksək görünüş (yüksakda yerləşmiş sürücü yerindən)
visibility zero ~ sıfır görünüş, görünüşsüz
vision ~ görünüş, görmə, görükmə
visit: unscheduled shop ~ plandan xaric maşının təmir emalatxanasına girməsi
visor ~ 1.qoruyucu günlük (məs., günəşdən fanar işıqından) 2.baxma pəncərəsi
visor rain ~ yağışdan qoruyucu günlük
visor sun ~ günəşdən qoruyucu günlük
visor windshield ~ külək şüşəsinin qoruyucu günlüyü
visual ~ vizual; görünən
vitreous ~ şüşəli, şüşəyə oxşar
void ~ 1. boşluq; çata bənzər boşluq (tökmədə)2. boşluq, vakuum || boş
volatile ~ uçan, uçub gedən
volatile highly ~ tez uçan; yüksək uçma qabiliyyəti
volatility ~ uçma qabiliyyəti, uçma
voltage ~ gərginlik
voltage ac ~ dəyişən gərginlik
voltage allowable ~ buraxıla bilən gərginlik
voltage battery ~ gərginlik (akkumulyator batareyasının)
voltage breakdown ~ deşici gərginlik
voltage brush ~ şotkalarda gərginlik
voltage boosting ~ əlavə gərginlik
voltage cell ~ bir elementin gərginliyi (akkumulyator batareyasının)
voltage charging ~ doldurma gərginliyi
voltage commutator ~ kollektorda gərginlik
voltage contact ~ kontakt gərginliyi
voltage cranking ~ dirsəkli valı fırlatmaq üçün lazım olan gərginlik
voltage dc ~ sabit gərginlik
voltage design ~ hesabı gərginlik
voltage discharge ~ boşaltma gərginliyi
voltage error ~ uyğunlaşmayan gərginlik
voltage final ~ son gərginlik
voltage flah-over ~ deşici gərginlik
voltage high ~ yüksək gərginlik
voltage ignition ~ alışdırma gərginliyi
voltage inverse ~ əks gərginlik (düzləndirici)
voltage line ~ xətti gərginlik
voltage low ~ aşağı gərginlik
voltage mains ~ şəbəkə gərginliyi
voltage nominal ~ nominal gərginlik
voltage operating ~ işçi gərginlik
voltage output ~ çıxış gərginliyi
voltage peak ~ pik [amplitud] gərginliyi
voltage phasing ~ fazalanan gərginlik
voltage pick-up ~ düşmə gərginliyi
voltage secondary ~ ikinci dolaqda gərginlik
voltage source ~ qidalanma (mənbənin) gərginliyi
voltage spark(ing) ~ boşalma [örtən] gərginliyi
voltage starting ~ alışma gərginliyi
voltage supply ~ qidalandırıcı [şəbəkə] gərginlik
voltage synchronizing ~ sinxronlaşdırıcı gərginlik
voltage terminal ~ sıxacda gərginlik
voltage test(ing) ~ sınaq zamanı gərginlik
voltage transient ~ keçid [stasionar olmayan] gərginlik
voltage variable ~ nizamlanan gərginlik
voltammeter ~ voltampermetr
voltmeter ~ voltmetr
volume ~ 1. həcm 2. tutum
volume aspirated ~ sorulmuş qazın və ya havanın həcmi
volume clearance ~ ölü boşluğun həcmi (mühərrik silindrində)
volume combustion ~ yanma kamerasının həcmi
volume compression ~ 1.sıxma kamerasının həcmi 2.sıxılmış maddənin həcmi
volume constant ~ sabit həcm
volume cylinder ~ silindrin işçi həcmi
volume delivery ~ 1.verilən həcm 2.məhsuldarlıq (nasosun, kompressorun)
volume displacement ~ işçi həcm (silindrin)
volume exhaust ~ işlənmiş qazların həcmi
volume final ~ son həcm
volume fuel tank ~ yanacaq bakının tutumu və ya həcmi
volume head-end ~ porşenüstü boşluq (hidro və ya pnevmosilindrin)
volume inlet ~ verilən həcm (qaz və ya mayenin)
volume intake ~ sorulmuş qazın və ya havanın həcmi
volume molar ~ mol həcmi
volume molecular ~ molekul həcmi
volume net ~ faydalı həcm
volume nominal ~ nominal həcm
volume oil supply ~ verilən yağlamanın həcmi
volume partial ~ parsial həcm
volume payload ~ faydalı yükün həcmi
volume piston-swept ~ işçi həcm (silindrin)
volume production ~ istehsal həcmi
volume reduced ~ gətirilmiş həcm
volume rod-end ~ porşen arxasındakı boşluğun həcmi (hidro və ya pnevmosilindrin)
volume specific ~ xüsusi həcm
volume stroke ~ işçi həcm (silindrin)
volume swept ~ işçi həcm (silindrin)
volume traffic ~ hərəkətin gərginliyi (vahid zaman arzinda keçən avtomobillərin sayı)
volume working ~ işçi həcm
volume unit ~ 1.vahid həcm 2.vahidə bərabər həcm
volume-heated ~ həcmi qızdırma
volume-produced ~ böyük miqdarda hazırlanan
volumeter ~ volyumometr
volumetric ~ həcmli
volute ~ ilbiz (mərkəzdənqaçma kompressorunun)
vortex ~ burulğan || burulğanvarı
vortexing ~ burulğanlama
vortexing blade tip ~ pərin sonluğu ətrafında burulğanlama
vortexing round ~ dövrəvi burulğanlama
vortexing uction ~ sorulma zamanı burulğanlama
vorticity ~ 1.burulğanlıq 2.burulğanlığın intensivliyi
vulcanite ~ ebonit
vulcanization ~ vulkanizasiya
vulcanization cold ~ soyuq vulkanizasiya
vulcanization hot ~ isti vulkanizasiya
vulcanization hot-air ~ isti hava ilə vulkanizasiya
vulcanization pan ~ qazanda vulkanizasiya
vulcanization tire ~ şinin vulkanizasiyası
vulcanize ~ vulkanizasiya etmək
vulcanizer ~ vulkanizator, vulkanizasiya aparatı; vulkanizasiya qazanı
vulcanizer electric ~ elektrik vulkanizatoru
vulcanizer steam ~ buxar vulkanizatoru
vulcanizer tire ~ şin vulkanizatoru
wade ~ bərəni keçmək
wage ~ əmək haqqı
waggle ~ yellənmək, rəqs etmək
waggly ~ dəyanətsiz, dayanıqsız
wagon ~ 1. furqon || furqonla aparmaq 2. qoşqu
wagon automobile ~ avtomobil-furqon, avtofurqon
wagon bale ~ tay daşımaq üçün qoşqu
wagon delivery ~ malları daşımaq üçün furqon
wagon express freight ~ şəhərlərarası daşımaq üçün sürətili avtomobil-furqon
wagon farm ~ kənd təsərrüfatı qoşqusu
wagon forage ~ yem daşımaq üçün qoşqu
wagon honey ~ danış. ayaqyolu-qoşqu; səyyarayaqyolu
wagon mail ~ poçt furqonu
wagon power ~ dinamometrik arabacıq
wagon ranch ~ sərnişin-yük avtomobili
wagon speed ~ sürətli furqon-avtomobil
wagon sprinkler tank ~ küçələri sulamaq üçün avtosistern; sulayıcı maşın
wagon sprinkling tank ~ küçələri sulamaq üçün avtosistern; sulayıcı maşın
wagon station ~ sərnişin-yük avtomobil-furqonu (minik avtomobilinin şassisinda); «universal» kuzalı avtomobil
wagon tank ~ avtomobil sisterni, avtosistern
wagon tower ~ qaldırıcı qülləli qoşqu
wagon tractor ~ traktor qoşqusu
wagon trailer ~ qoşqu-furqon
wagon trailer tower ~ qaldırıcı qülləli qoşqu
waist ~ daralma; daralmış hissə, boyuncuq; boğazlıq
walk ~ 1. piyada yolu 2. detalın gedişi
walking-out of mesh ~ ilişmədən çıxma (dişli çarxın, yumruqcuǧun); öz-özünə dişli çarxların ilişmədən çıxması (ötürmalar qutusunun)
walkway ~ kuza boyunca keçmək üçün uzununa çıxıntı (amfibiyanın va ya avtosisternin), körpücüklər
wall ~ divar; arakəsmə
wall body back ~ kuzanın arxa divarı
wall body side ~ kuzanın yan divarı
wall compound ~ çoxqatlı divar (müxtalif materiallardan)
wall cross ~ eninə arakəsmə
wall cylinder ~ silindrin divarı
wall dividing ~ arakəsmə
wall divizion ~ arakəsmə
wall fire ~ istilik izolyasiya edən panel; istilik izoləedici arakəsmə; istilik ekranı
wall jacketed ~ ikiqat divar, köynəkli divar
wall permanent side ~s daimi yan [çıxarılmayan] divarlar (kabriolet tipli açılan kuzanın)
wall separating ~ arakəsmə
wall side ~ 1. yan divar (kuzanın) 2. yan (şinin)
wall transverse dividing ~ eninə arakəsmə
wall wander ~ verilmiş hərəkət istiqamətindən meyillənmə
wall road ~ verilmiş istiqaməti pis tutma (avtomobilla)
wandering ~ verilmiş hərəkət istiqamətindən meyillənmə
wanigan: sleeping ~ xizək yataq qoşqusu (polyar qütbü üçün)
warehouse ~ mal anbarı; pakqauz
warehouseman ~ anbardar
warehousing ~ anbarda saxlamaq
warm ~ isitmək, qızdırmaq || isti; qızdırılmış
warmer ~ qızdırıcı cihaz, qızdırıcı
warmer battery ~ akkumulyator batareyasının qızdırıcısı
warmer fool ~ ayaq üçün qızdırıcı (sürücünün)
warming: electric ~ elektrie qızdırıcısı ilə isidilmə
warm(ing) - up ~ qızdırma, isitmə
warm(ing) - up preshift engine ~ növbədən əvvəl mühərrikin qızdırılması
warning ~ 1.xəbərdarlıq; xəbərdaredici 2.xəbərdaredici siqnal; xəbərdaredici nişan
warning audible ~ 1.səsli siqnalizasiya (məs., qaçırılma əleyhinə qurǧu) 2. səsli siqnal
warning danger ~ 1. təhlükə haqqında xəbərdarlıq 2. xəbərdaredici yol nişanı
warning low-air ~ hava təzyiqinin çatışmazlığı haqqında siqnal (pnevmatik tormoz sistemində)
warp ~ əyilmək, qabarmaq; deformasiya etmək
warpage ~ əyilmə, qabarma, deformasiya etmə
warping ~ əyilmə, qabarma, deformasiya etmə
warping temperature ~ temperature gərginliklərindən qabarma
warrant ~ zəmanət || zəmanət vermək
warrant transverse ~ köndələn qabarma
warranty ~ zəmanət
warranty to keep ~ in force ~ zəmanət hüququnu saxlamaq; zəmanət hüqunu saxlamaq qaydalarına riayət etmək
warranty extended ~ genişlənmiş zəmanət
warranty limited ~ məhdud zəmanət
warranty manufacturer's ~ istehsalçının zəmanət öhdəlikləri
warranty against demage ~ zədələnmə halına təminat öhdəlikləri
warranty under ~ zəmanət xidmətində
warranty – covered ~ zəmanətə daxil edilən; zəmanətli
wash ~ yumaq
wash to ~ away[to ~ out] ~ yumaq
wash to ~ off ~ yumaq
washboard ~ koleyanın kəsdiyi dalğalı; çıxarılmış (yolun səthi haqqında)
washer ~ 1.şayba, ara qatı, halqa 2.yuyucu, yuyucu maşın, yuma
washer adjusting ~ quraşdırıcı və ya nizamlayıcı şayba
washer air ~ mayeli təmizləyici
washer axle nut ~ yarımoxun qaykasının şaybası
washer C – ~ kəsikli şayba; tez çıxarılan şayba
washer bent ~ yaylı şayba
washer captive ~ yaylı dişli şayba
washer car ~ 1.minik avtomobilləri üçün yuyucu qurğu 2.küçələri yumaq üçün avtomobil 3.pl. avtomobil yumaq üçün təchizat (nasos, şlanq, ucluq va s.)
washer compensating ~ kompensəedici şayba
washer compenssion seal ~ kompressiya kipləşdirici şaybası
washer cork ~ qabığa oxşar şayba; tıxacvarı araqatı
washer crown ~ dayandırıcı dişli şayba
washer cupped ~ əyilmiş şayba
washer dished ~ nimçəvari şayba
washer distance ~ dayaq şaybası; dayaq və distansiya halqası
washer elastic ~ yaylı şayba; Qrover şaybası
washer end ~ axırıncı (son) şayba
washer felt ~ keçə materialından araqatı
washer high-pressure car ~ 1.təzyiq altında avtomobilləri yumaq üçün qurğu 2.yüksək təzyiq altında su vurmaqla küçələri yuyan avtomobil
washer insulating ~ izolyasiyaedici şayba
washer insulation ~ izolyasiyaedici şayba
washer joint ~ kipləşdirici halqa, kipləşdirici araqatı
washer lock ~ yaylı kəsikli şayba; qıfıllı şayba
washer mica ~ slüdalı şayba
washer motor street ~ küçələri yumaq üçün avtomobil
washer one-gun ~ bir şlanqlı və ya bir tozlandırıcılı yuyucu maşın
washer open ~ (tezaçılan) kəsikli şayba
washer packing ~ kipləşdirici araqatı, kipləşdirici halqa
washer paper ~ kağız araqatı
washer piston support ~ porşenin dayaq şaybası
washer power ~ mexaniki yuyucu qurğu; mexaniki yuyucu
washer power takeoff ~ güc ayıran valdan intiqalı olan yuyucu qurğu
washer retaining ~ yaylı şayba; Qrover şaybası
washer roof ~ damı (avtobusun) yumaq üçün qurğu
washer rubber ~ rezin şayba; rezin ara qatı
washer safety ~ qoruyucu şayba
washer saucer ~ əyilmiş şayba; Belvilya yayı
washer screen ~ külək şüşəsini yuyan
washer sealing ~ kipləşdirici araqatı; kipləşdirici halqa
washer self-service car ~ minik maşınları üçün yuyan-avtomat (pul salmaqla işlayan)
washer shakeproof ~ silkələnmə zamanı özü-özünə açılmanı qoruyan dayandırıcı şayba
washer shim ~ araboşluğunu nizamlayan ara qatı; nizamlayıcı şayba və ya araqatı
washer slot ~ kəsikli şayba
washer spacing ~ dayaq şaybası; dayaq və ya distansiya halqası
washer spring ~ yaylı şayba; Qrover şaybası
washer steel-backed bronze-faced ~ polad əsasüzərində bronza laylı bimetallik şayba
washer steering-knuckle thrust ~ dönən yumruğun dayaq şaybası
washer tab ~ ləçəkvari şayba, əyilən budaqlı şayba
washer taper ~ çəp şayba thrust ~ dayaqlı şayba
washer toothed ~ dişli şayba
washer U – ~ kəsikli şayba, tez çıxarılan şayba
washer valve-spring ~ klapan yayının nimçəsi
washer wave ~ dalğalı şayba
washer window ~ şüşə yuyan
washer windsreen ~ alın şüşəsini yuyan
washer windshield ~ şüşə yuyan
washing ~ yuma, yuyub təmizləmək
washing automated ~ avtomatlaşdırılmış yuyan
washing engine ~ mühərrikin yuyulması (boş işlama zamanı kartera tökülmüş yuyucu mayenin)
washing hand ~ əllə yuma
washout ~ yolda çala-çuxur
washroom ~ yuyucu bölmə
wastage ~ 1. itkilər 2. tullantı, zibil
wastage space ~ sahə itkicisi, yer itkisi (yükün qeyri-barabar yerlaşdirilmasinda)
waste ~ 1.itki; azalma 2.tullantı; zibil 3.işlənmiş; istifadə olunmuş 4. zay edilmiş
waste ~ of compression ~ kompressiya itgisi
waste ~ of energy ~ enerji itgisi, güc itkisi
waste ~ of fuel ~ yanacaq itgisi
waste ~ of power ~ güc itkisi, enerji itgisi
waste cotton ~s silgi
watch ~ baxış; nəzarət || müşahidə etmək
water ~ su
water ~ from combustion ~ qarışığın yanması zamanı ayrılan su (mühərrikdə);
water ~ un- der the keel ~ kilin altındakı suyun dərinliyi (avtomobil-amfibiyanın)
water clean ~ təmiz (qatışıqsız) su
water contaminated ~ çirklənmiş su
water cooling ~ sərinləşdirici su
water discharge ~ işlənmiş su
water dissolved ~ həll edilmiş (başqa mayeda) su
water distilled ~ distillə olunmuş su
water earth(y) ~ sərt su
water hard ~ sərt su
water jacket ~ soyuma köynəyində su
water lime ~ əhəngli su
water salt ~ tərkibində duz olan su
water smooth ~ yumşaq su
water soft ~ yumşaq su
water-absorbing ~ hiqroskopik, su udan
water-cooled ~ su ilə soyudulan
waterproof ~ su keçirməyən
waterprofer ~ hidroizolyasiya
waterproofing ~ su keçirməyən hala gətirmək
waterproofing vehicle ~ nəqliyyat maşınlarının hermetikləşdirilməsi (su manealarini dəf etmak üçün)
water-quenched ~ suya davamlılıq
water-repellent ~ suda möhkəmləndirilmiş
water-resistance ~ suya davamlı
watertight ~ su keçirməyən
wattage ~ vat ilə güc
wave ~ dalğa || dalğalı
wave current ~ cərəyan dalğası
wave elastic ~ elastik dalğa, elastik deformasiya dalğası
wave percussion ~ zərbəli dalğa
wave ripple ~ of tire ~ təkərin fırlanması zamanı onun çevrəsi üzrə şinin dalğavari deformasiyası
wave road ~ dalğavari kələ-kötür yol
wave shock ~ zərbəli dalğa; kipləşdiricinin sıçrayışı
wave sine ~ sinusoida
wave sound ~ səs dalğası
wave standing ~ of tire ~ təkərin fırlanması zamanı onun çevrəsi üzrə şinin dalğavari deformasiyası
wave stress ~ gərginlik dalğası
wave traction ~ of tire ~ təkərin fırlanması zamanı onun çevrəsi üzrə şinin dalğavari deformasiyası
waviness ~ dalğalılıq (sathin)
wax: petroleum ~ neft parafini (aşaǧı temperaturda dizel yanacaǧından ayrılan)
waxing ~ mum pastası ilə pardaxlama
way ~ 1.yol; keçid; döngə 2.gediş 3.tərz; üsul 4.keçid; qanov 5.pl. yönəldici
way on the ~ yolda;
way out of the ~ yolüstü olmayan; kənarda;
way to clear the ~ yolu boşaltmaq; yolu təmizləmək;
way to give ~ yol vermək;
way to satu- rate the ~ yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sıxlığını həddi qiymətə çatdırmaq
way carriage ~ hərəkət hissəsi (yolun va körpünün)
way express ~ sürətli hərəkət üçün yol, sürətli yol
way grease ~ yağlama qanovu; konsistent yağla yağlamaq qanovu
way hollow ~ dərədə yerləşən yol
way pedestrian ~ səki
way restricted-speed ~ hərəkət sürəti məhdudlaşdırılmış yol
way through ~ birbaşa yol
way travel ~ hərəkət yolu; hərəkət zolağı
way traveled ~ 1.keçilmiş yol 2.yolun gediş hissəsi
way white ~ parlaq işıqlandırılmış yol
waybill ~ 1.yol vərəqəsi; qaimə 2.sərnişinlərin siyahısı
waybilling ~ yol vərəqinin və ya qaimənin doldurulması
wayside ~ yol qırağı zolaq, yol kənarı
weaken ~ zəiflətmək
weaknesses ~ zəif yerlər (konstruksiyanın)
weaknesses hidden ~ gizli qüsurlar
weaknesses structural ~ konstruksiyanın zəif yerləri
wear ~ yeyilmə, sürtülmə, amortizasiya || yeyilmək; sürtülmək
wear ~ and-tear ~ yeyilmə, amortizasiya;
wear to ~ away ~ yeyilmək, sürtülmək;
wear to ~ down ~ yeyilmək;
wear to ~ loose ~ yeyilmə nəticəsində zəifləmək;
wear to ~ off ~ yeyilmək; sürtülmək;
wear to ~ out ~ yeyilmək; sürtülmək;
wear to ~ smooth ~ yeyilmə zamanı hamarlanmaq
wear allowable ~ buraxıla bilən
wear cold corrosion ~ qızdırılmamış mühərrikin işi zamanı (silindrlarin) korroziya yeyilməsi
wear contact ~ 1.kontaktların yeyilməsi 2.kontaktda yeyilmə (toxunan sathlarin)
wear corrosive ~ korroziya yeyilməsi
wear cylinder ~ silindrin yeyilməsi
wear engine ~ mühərrikin yeyilməsi
wear even ~ bərabər ölçülü yeyilmə
wear fatigue ~ səthin yorulmadan yaranan yeyilməsi
wear groove ~ (porşen halqasının) qanovun yeyilməsi
wear gruelling ~ dağıdıcı yeyilmə
wear initial ~ işləyib uyuşma zamanı yeyilmə
wear injection ~ yanacaq verən aparatın detallarının yeyilməsi
wear irregular ~ qeyri-bərabər yeyilmə
wear limiting ~ həddi yeyilmə
wear lower cylinder bore ~ aşağı ölü nöqtə yaxınlığında silindrin yeyilməsi (müharrikin)
wear mild ~ sürtünmə səthindən materialın kiçik hissəciklərinin ayrılması nəticəsində yeyilmə
wear moderate ~ tədricən yeyilmə
wear nonskid ~ yerində və yana sürüşmə yaranana qədər yeyilmə
wear normal ~ normal yeyilmə
wear noticeable ~ görünən yeyilmə; hiss olunan yeyilmə
wear overload ~ həddən artıq yüklənmədən yeyilmə
wear permissible ~ buraxıla bilən yeyilmə
wear radiodetected ~ radioaktiv izotopların köməyi ilə aşkar edilmiş yeyilmə
wear road ~ yolun yeyilməsi
wear run-in ~ işləyib uyuşma zamanı yeyilmə
wear sawtooth ~ mişarvari yeyilmə (şinin protektorunun)
wear scalloped ~ çapıqlar və oyuqlar əmələ gəlməklə yeyilmə (şinin)
wear scrub ~ idarə olunan təkərlərin döngələrdə sürtünməsindən yeyilmə (şinin)
wear service ~ istismar yeyilməsi
wear skimming ~ sürüşmə zamanı yeyilmə
wear spark ~ alışdırma şamlarının kontaktlarının yeyilməsi
wear specific ~ xüsusi yeyilmə
wear spotty tread ~ şinin protektorunun qeyribərabər yeyilməsi
wear start-up ~ işəsalmada yeyilmə
wear tire ~ şinin yeyilməsi
wear tire-camber ~ qabaq təkərlərin razval bucaqlarının düzgün olmamasından şinin yeyilməsi
wear tire cornering ~ döngələrdə sürtünmədən şinin yeyilməsi
wear tire overinflation ~ daxili təzyiq tələb olunandan yuxarı olduqda istismarla əlaqədar şinin yeyilməsi
wear tire side ~ şinin protektorunun yanının yeyilməsi
wear tire toe-in ~ qabaq təkərlərin görüşməsi həddən artıq olduqda şinin yeyilməsi
wear tire toe-out ~ qabaq təkərlərin əks görüşməsində şinin yeyilməsi
wear tire underinflation ~ daxili təzyiq olunandan aşağı olduqda istismarla əlaqədar şinin yeyilməsi
wear tooth thickness ~ dişin qalınlığı üzrə yeyilməsi
wear top groove ~ üst qanovun yeyilməsi (porşen halqasının)
wear tread ~ per mile ~ mil ilə keçilmiş yola nəzərən protektorun yeyilməsi
wear underload ~ yarımçıq yükləmədə yeyilmə
wear undue ~ həddən artıq yeyilmə; qeyri-normal yeyilmə
wear uneven ~ qeyri-bərabər yeyilmə
wear uneven tread ~ protektorun qeyri-bərabər yeyilməsi
wear uniform ~ bərabər yeyilmə
wear upper cylinder bore ~ yuxarı ölü nöqtəsinin yaxınlığında silindrin yeyilməsi
wear welding ~ ani qaynaqlanma və sonradan sürtünən səthdən metal hissəciklərin ayrıl ması nəticəsində yeyilmə
wear zero ~ sıfır yeyilməsi; yeyilmənin olmaması
wear-causing ~ yeyilmə əmələ gətirən
wear-in ~ işlənib uyuşma
wearing ~ yeyilmə
wearing-in ~ işlənib uyuşma
wearing-out ~ yeyilmə
wearlife ~ yeyilməyə qədər (tam) xidmət müddəti
wearout ~ yeyilmə
wearout complete ~ tam yeyilmə
wear-proof ~ yeyilməyə davamlı
wear-resistance ~ yeyilməyə davamlılıq
weatherability ~ atmosfer təsirinə qarşı dəyanətli; havaya davamlı
weather-bound ~ pis havanın saxladığı
weathering ~ 1.hava şəraitlərinin təsiri 2.hava şəraiti təsirinə sınaq
weathering accelerated ~ hava şəraitlərinin təsirinə sürətləndirilmiş sınaq
weathering body ~ atmosfer təsirindən kuzanın qorunması
weather-proof ~ atmosfer təsirindən qorunmuş; atmosfer təsirinə davamlı
weatherstrip ~ atmosfer təsirindən qorunmaq üçün kipləşdirici profillənmiş zolaq (kuzanın birlaşmalarinda)
weatherstrip glass ~ kipləşdirici profillənmiş pəncərə zolağı
weatherstrip glass run ~ qaldırılan pəncərə şüşələri üçün kipləşdirici profillənmiş zolaq (kuzada)
weatherstripping ~ atmosfer təsirindən qorunmaq üçün kuzanın birləşmələrini lentvari profillənmiş araqatları ilə kipləşdirilməsi
weave: frame ~ çərçivənin rəqs
web ~ of wheel ~ təkərin diski
web crank(shaft) ~ dirsəkli valın yanağı
web oblique crankshaft ~ dirsəkli valın maili yanağı
web wheel ~ təkərin diski
webbed ~ 1.qabırğalı 2.tağları olan;
webbed to ~ out ~ pazı çıxarmaq
wedge ~ paz, çiv || pazla bərkitmək
wedge to~ up ~ paz vurmaq
wedge tightening ~ tarımlayıcı paz və ya çiv
wedged ~ paz şəkilli; paza bənzər
wedgelike ~ paz şəkilli; paza bənzər
wedge-shaped ~ paz şəkilli; paza bənzər
wedging ~ pazlama, paz vurma
weep ~ sızma; axma, axma yeri || axma, sızmaq
weepage ~ kipləşdiricidən sızmaq
weeping ~ axmaq, sızmaq
weigh ~ çəkmək (tarazida)
weighbridge ~ platforma tərəzisi
weigher ~ tərəzi; dozator
weighing ~ çəkilmə (tarazida)
weighing dynamic ~ hərəkətdə çəkilmə (avtomobilin tarazida)
weighing in-motion ~ hərəkətdə çəkilmə (avtomobilin tarazida)
weighing periodic ~ periodik çəkilmə
weight ~ 1.çəki; ağırlıq; yük; çəki daşı || yükləmək 2.pl. xırda çəki daşları
weight ~ by volume ~ həcmi çəki;
weight ~ in running order ~ işçi vəziyyətdə çəki (naqliyyat maşının tam yaraqlanmış va yanacaqla, yaǧla doldurlmuş);
weight ~ on front axle ~ qabaq oxa düşən yük; oxa düşən yük;
weight ~ on the axle ~ oxa düşən yük;
weight ~ per BHP ~ hər a.q. çəki, mühərrikin quru çəkisinin effektiv gücünə nisbəti;
weight ~ per gal- lon ~ bir qalona düşən çəki (avtosisterda daşınan mayenin);
weight ~ per horsepower ~ at gücünə düşən çəki; mühərrikin quru çəkisinin onun gücünə nisbəti;
weight ~ per inch of tire weidth ~ şinin 1 dyüm eninə düşən çəki;
weight ~ per unit volume ~ vahid həcmə düşən çəki;
weight to add the ~ çəkini artırmaq;
weight to take the ~ yükü qəbul etmək
weight actual ~ həqiqi çəki
weight adhesion ~ ilişmə çəkisi
weight adhesive ~ ilişmə çəkisi
weight advance ~ alışdırmanı qabaqlayan nizamlayıcının yükcük (markazdanqaçma)
weight agreed ~ razılaşdırılmış çəki; qoyulmuş çəki həddi
weight axle ~ oxa düşən yük; ox yükü
weight balance ~ əks yük
weight ballast ~ ballastın çəkisi, ballast yük
weight bare ~ köməkçi aqreqatlar olmadıqda çəki (müharrikin)
weight bare chassis dry ~ yalnız detal və aqreqatların hərəkəti üçün lazım olan şassinin quru çəkisi (yanacaqsız, soyuducu mayesiz, ehtiyat takarsiz, alatlarsiz va b.)
weight bare chassis kerb ~ yalnız detal və aqreqatların hərəkəti üçün lazım olan şassinin çəkisi, plyus yanacağın, soyuducu mayenin, ehtiyat təkərin, başqa detalların, sürücü alətlərinin, yanğın söndürənin, tormoz qəliblərinin, şin üçün saxlayıcıların (pazların) çəkisi
weight bob ~ əks yük
weight boxed ~ qablaşdırma çəkisi, tara çəkisi; qutularda çəki
weight bulk ~ səpmə çəkisi
weight calculated ~ hesablama çəkisi
weight cargo ~ yükün çəkisi
weight centrifugal ~ mərkəzdənqaçma yükü
weight charge ~ yanacaq qarışığının doldurulma çəkisi
weight chassis ~ şassinin çəkisi
weight chassis-and-cab dry ~ yalnız aqreqat və detalların hərəkəti üçün lazım olan şassinin quru çəkisi, plyus kabinanın tam təchiz olunmuş çəkisi
weight chassis-and-cab kerb ~ yalnız detal və aqreqatların hərəkəti üçün lazım olan şassinin çəkisi, plyus yanacağın, soyuducu mayenin, ehtiyat təkərin və digər detalların, sürücü alətlərinin, yanğın söndürənin və tormoz qəliblərinin, şin üçün saxlayıcıların (pazların) çəkisi
weight complete ~ yığılmış halda çəki; tam çəki
weight complete vehicle dry ~ nəqliyyat maşınının tam komplekt avadanlıqla quru çəkisi
weight complete vehicle kerb ~ yanacaqla tam doldurulmuş və avadanlıqlaşdırılmış avtomobilin xüsusi çəkisi; nəqliyyat maşınının kuza və tam komplekt avadanlıqları, plyus yanacaq, soyuducu maye, ehtiyat təkər və digər detallar, sürücü alətləri, yanğınsöndürən və tormoz qəlibləri, şin saxlayıcıların (pazların) çəkisi
weight counterbalanced ~ əks yük
weight crankshaft balance ~ dirsəkli valın əks yükü
weight crated ~ qablaşmış çəki
weight curb ~ tam doldurulmuş və avadanlıqlaşdırılmış avtomobilin xüsusi çəkisi
weight dead ~ xüsusi çəki
weight design ~ hesabi çəki
weight domesting shipping ~ verilmiş ölkənin hüdudlarında daşıma zamanı qablaşmış çəki
weight dry ~ quru çəki
weight dynamic ~ hərəkətdə ölçülmüş çəki (avtomobilin)
weight effective ~ istismara hazırlanmış tam komplektləşmiş nəqliyyat maşının həqiqi çəkisi
weight empty ~ 1.boş gedişdə çəki, yüksüz çəki 2.taranın çəkisi
weight engine ~ mühərrikin çəkisi
weight engine ~ per horsepower ~ gücünə görə mühərrikin çəkisi
weight equivalent ~ ekvivalent çəki
weight estimated ~ hesabi çəki
weight excess(ive) ~ artıq yükləmə, həddindən arıtq çəki, artıq çəki
weight expendable ~ hərəkət zamanı sərf olunan çəki
weight filled ~ 1.tam doldurulmuş halda çəki 2.tam yüklə kütlə (avtomobilin, sisternin)
weight finished ~ hazır məhsulun çəkisi
weight fixed powerplant ~ stasionar güc qurğusunun çəkisi
weight front-wheel ~ qabaq təkərin çəkisi
weight front-wheel ballast ~ qabaq təkərə yükü artıran ballast yük (traktorun)
weight fuelled ~ yanacaqla doldurulmuş nəqliyyat maşınının çəkisi
weight full ~ tam çəki
weight governor ~s mərkəzdənqaçma nizamlayıcısının yükcükləri
weight gross ~ tam çəki; brutto çəkisi; yüklə çəki (naqliyyat maşınının)
weight gross combination ~ avtoqatarın tam çəkisi; dartqının qoşqu ilə birlikdə tam çəkisi
weight gross combined vehicle ~ avtoqatarın tam çəkisi; dartqının qoşqu ilə birlikdə tam çəkisi
weight gross dry ~ tam quru çəki
weight gross empty ~ yüksüz çəki, yüksüz tam çəki
weight gross laden ~ yüklə tam çəki
weight gross train ~ avtoqatarın tam çəkisi
weight gross vehicle ~ nəqliyyat maşınının tam çəkisi
weight hydraulics ~ hidrosistemin çəkisi
weight inertia ~s fırlanan ətalət yükləri (stend sınaqları zamanı detala yüklari imitasiya edan)
weight in-motion axle ~ avtomobilin hərəkəti zamanı ölçülmüş; oxa düşən yük
weight iron ~s çuqun və ya polad qəliblər (naqliyyat maşınlarının sınaqları zamanı ballast kimi istifada olunan)
weight kerb(side) ~ tam yanacaqla doldurulmuş və avadanlıqlaşdırılmış avtomobilin xüsusi çəkisi
weight laden ~ yüklə birlikdə çəki
weight legal gross ~ məhdudiyyətlərlə buraxıla bilən (naqliyyat maşınının) tam çəki (oxa düşan haddi yüka göra)
weight legal vehicle running ~ nəqliyyat maşını- nın məhdudiyyətlərlə buraxıla bilən tam istismar çəkisi (oxa düşan haddi yüka göra)
weight loading ~ yüklə birlikdə çəki
weight maximum ~ set by manufacturer ~ verilmiş iş şəraitləri üçün zavod tərəfindən təyin olunmuş həddi çəki
weight maximum authorised ~ administrativ qaydalar və ya qanunlarla təyin olunmuş həddi yük
weight maximum legal vehicle running ~ nəqliyyat maşınının qanunlar və ya administrativ qaydalarla təyin olunmuş həddi istismar çəkisi
weight maximum permissible gross laden ~ nəqliyyat maşınının yüklə həddi buraxıla bilən çəkisi
weight minimum design ~ minimal layihələndirilmiş çəki
weight motor dead ~ mühərrikin xüsusi çəkisi
weight motor dry ~ mühərrikin quru çəkisi
weight net ~ təmiz çəki, netto çəki
weight operating ~ istismar çəkisi
weight own ~ xüsusi çəki
weight package ~ 1. komplektin çəkisi, aqreqatın çəkisi 2.qablaşdırma çəkisi
weight powerplant ~ güc qurğusunun çəkisi
weight provisional ~ 1.çıxarılan yük 2.müvəqqəti yük
weight rear-wheel ~ arxa təkərin çəkisi
weight road ~ istismar çəkisi (tam doldurulmuş yanacaqla va sürücü ila birlikda naqliyyat maşınının)
weight rough ~ təxmini çəki
weight running ~ istismar çəkisi (naqliyyat maşınının yanacaqla tam doldurulmuş va sürücü ila birlikda)
weight safety ~ təhlükəsiz [buraxıla bilən] yük
weight service ~ istismar çəkisi
weight shipping ~ qablaşdırma çəkisi; brutto çəkisi; göndərmə çəkisi (daşıma üçün verilmiş naqliyyat maşınları)
weight sole ~ öz çəkisi
weight specific ~ xüsusi çəki
weight sprung ~ ressorüstü çəki; ressorüstü hissələrin çəkisi
weight sprung empty ~ yüklənmiş avtomobilin ressorüstü hissələrinin çəkisi
weight static ~ yüklənmiş vəziyyətdə çəki (naqliy yat maşınının)
weight stripped ~ kuzasız və kabinəsiz yanacaq doldurulmuş şassinin çəkisi
weight structural ~ konstruktiv çəki
weight superfluous ~ artıq çəki
weight tare ~ tara çəkisi
weight target ~ arxa çəki (konstruksiyanın işlənməsi zamanı)
weight test ~ sınaqlar zamanı çəki
weight total ~ ümumi çəki
weight total motor ~ köməkçi aqreqatlarla və yanacaqla doldurulmuş mühərrikin çəkisi, mühərrikin ümumi çəkisi
weight trailer nose ~ qoşqu qurğusunun çəkisi
weight trailing ~ yedəkləmə çəkisi
weight unladen ~ boş gedişdə çəki, yüksüz çəki
weight unladen ~ ready for road ~ yüksüz istismar çəkisi (sürücü va tam yükla)
weight unsprung ~ ressoraltı çəki, ressoraltı hissələrin çəkisi
weight useful ~ faydalı yük
weight vehicle test ~ sınaqlar zamanı nəqliyyat maşınının çəkisi
weight volume ~ həcmi çəki
weight wet ~ tam doldurulmuş yanacaqla çəki (naqliyyat maşınında)
weight wheel ~ təkərin çəkisi
weight wheel ballast ~ təkərə düşən yükü artıran ballast çəki
weight working ~ istismar çəkisi
weighted ~ yüklənmiş
weighting ~ tərəzidə çəkilmə
weld ~ qaynaq tikişi; qaynaq birləşməsi || qaynaqlama
weld to ~ edgewise ~ kənar boyunca qaynaq etmək;
weld to ~ on ~ qaynaq etmək;
weld to ~ to ~ qaynaq etmək;
weld to~ together ~ qaynaqla birləşdirmək, qaynaq etmək;
weld to ~ up ~ qaynaq etmək (çatı);
weld butt ~ uc-uca tikiş; uc-uca qaynaq birləşdirməsi
weld button spot ~ kiçik diametrli dairəvi üstlüklərlə qalın vərəqlərin nöqtəli qaynaqla birləşməsi
weld continuous ~ fasiləsiz qaynaq tikişi
weld finished ~ mexaniki işlənmiş qaynaq tikişi
weld interfacial ~s qovuşan sürtünən səthlərdə ani qaynaq nöqtələri (səthlər bir-birinə nisbətən yerini dəyişdikdə daǧılan)
weld joint ~ qaynaq tikişi, qaynaq birləşməsi
weld jump ~ T-şəkilli qaynaq birləşməsi
weld poor ~ qaynaq edilməmiş qaynaq tikişi, qüsurlu qaynaq tikişi
weld straight ~ düzxətli qaynaq tikişi
weld tack ~ tutucu qaynaq tikişi
weldable ~ qaynaq üçün yararlı; qaynaq olunan
welded ~ qaynaq olunmuş
welded-on ~ qaynaq edilmiş
welder ~ 1.qaynaq maşını; qaynaq aparatı 2.qaynaqçı
welder spot ~ nöqtə şəklində qaynaq edən maşın
welder transfer ~ daşınıla bilən qaynaq aparatı
welding ~ qaynaq
welding acetylene ~ asetilen-oksigen qaynağı
welding arc ~ (elektro)qövs qaynaqğı
welding atomic-hydrogen ~ atom-hidrogen qaynağı
welding autogenous ~ avtogen qaynağı, qaz qaynağı
welding automatic ~ avtomatik qaynaq
welding bridge ~ uc-uca üstlüklə nöqtəli qaynaq
welding butt seam ~ uc-uca diyircəkli qaynaq
welding carbon-arc ~ kömür elektrodlu qövs qaynağı
welding cleft ~ çatların qaynağı
welding cold ~ soyuq qaynaq
welding electric arc ~ elektrik qövs qaynağı
welding electric resistance ~ kontakt qaynağı
welding flame ~ qaz qaynağı
welding friction ~ sürtünmə ilə qaynaq
welding gas ~ qaz qaynağı
welding instantaneous ~ of small areas ~ mikroskopik məntəqələrin ani zamanda qaynağı
welding multiple-point ~ çox nöqtəli qaynaq
welding multiple-projection ~ relyef qaynağı
welding nitrogen-shielded arc ~ azotqövs qaynağı
welding oxyacetylene ~ asetilen-oksigen qaynaq
welding pin-point ~ kontakt nöqtələrində sürtünən səthlərin ani zamanda qaynağı (temperaturun lokal artması naticasinda)
welding point ~ relyef qaynağı
welding pressure ~ təzyiqlə qaynaq
welding pressure-contact ~ kontak qaynağı
welding resistance ~ müqavimət üsulu ilə uc-uca qaynaq
welding resistance butt ~ uc-uca calanmış müqavimətli qaynaq
welding scarf ~ üst-üstə qaynaq
welding seam ~ diyircəkli qaynaq
welding spot ~ nöqtəli qaynaq
welding torch ~ qaz qaynağı
welding ultrasonic ~ ultrasəs qaynağı
weldless ~ bütöv metaldan çəkilmiş; tikişsiz
weldment ~ qayanq məmulatı; qaynaq düyünü
weldment acceleration pump ~ sürətləndiricinin qu yusu (karbüratorda)
well :carburetor ~ karbüratorun quyusu
well :cylinder-head ~ silindrlər blokunun başlığında deşik (alışdırma şamları üçün)
well :engine sump ~ mühərrikin yağ çökdürücüsü, mühərrikin aşağı karterində çökdürücü
well :floor ~ kuza döşəməsində dərinləşmə (ayaq üçün)
well :foot ~ ayaq üçün dərinləşmə (kuzanın döşəməsində)
well :idling ~ boş gedişdə jiklyorun quyusu
well :jet ~ jiklyörun quyusu
well :oil ~ yağ üçün çən; yağ yığıcı
well :rim ~ sağanağın yəhəri
well :spark-plug ~ şam üçün dəlik
well :sump ~ çökdürücü
well :wheel ~ təkərin oyuğu
well-distributed ~ bərabər paylanmış
well-equipped ~ yaxşı avadanlıqlaşdırılmış, tam komplektlə təchiz olunmuş
well-roaded ~ yaxşı yolları olan; inkişaf etmiş yol şəbəkəsi olan
well-rounded ~ yaxşı girdələnmiş; səlis girdələnmiş
well-timed ~ 1. zamana görə yaxşı hesablanmış 2. yaxşı nizamlanmış alışma ilə
well-worn ~ çox işlənmiş
welt ~ 1. bardür; kənar 2. köbə
wet ~ nəm; yaş || islatmaq
wet-sleeved ~ yaş gilizlə təchiz edilmiş (mühərrik haqqında)
wettability ~ 1. islanmaq 2. səthin yağı saxlama qabiliyyəti
wetting ~ islatma
wheel ~ 1.təkər; katok 2.dişli çarx 3.nazim çarx 4.cilalayıcı dairə
wheel two ~s- and-axle ~ biroxlu qoşqu;
wheel ~ with drop cen- ter rim ~ sağanağı dərin təkər
wheel abrasive ~ cilalayıcı dairə
wheel adhesion ~ friksion təkər
wheel air ~ aşağı təzyiqli şinli təkər; pnevmokatok
wheel alloy ~ ərintidən tökülmüş diskli təkər
wheel axial ~ ox təkəri (hidroötürücünün)
wheel back ~ arxa təkər
wheel band ~ lentli tormozun barabanı
wheel bearing ~ aparıcı təkər; yüklənmiş təkər
wheel behind the ~ sükan arxasında
wheel blade ~ pərli təkər
wheel blower ~ havaüfürücünün rotoru
wheel blower bogged-down ~ qrunta batmış təkər; palçığa batmış təkər
wheel bogie ~ arabacığın dayaq diyircəyi
wheel brake ~ tormoz barabanı
wheel buff(ing) ~ pardaxlayıcı dairə
wheel burnishing ~ pardaxlayıcı dairə
wheel cage ~ genişləndiricili təkər
wheel carrying ~ aparıcı təkər; yüklənmiş təkər
wheel caterpillar ~ 1.tırtılın vərdənəsi 2.tırtılın tarımlayıcı təkəri
wheel center-lock wire ~ mərkəzi birləşməli və məftil dəndənəli təkər
wheel chain ~ zəncirli təkər, ulduzcuq
wheel cock ~ aralıq dişli çarx
wheel cog ~ aparan dişli çarx
wheel collapsible steering ~ travma təhlükəsiz sükan çarxı
wheel coupled ~ cütlənmiş təkər
wheel crawler ~ 1. tırtılın vərdənəsi 2. tırtılın tarımlayıcı təkəri
wheel crown ~ baş ötürücünün aparılan dişli çarxı
wheel depth-control ~ dərinləşmə nizamlayıcısının surətçıxaran çarxı
wheel directive ~ yönəldici təkər
wheel disk ~ diskli təkər
wheel distributor cog ~ paylayıcının dişli çarxı
wheel devided type disk ~ sökülə bilən çənbərli diskli təkər
wheel doubled ~ cütləşmiş təkər
wheel double rear ~ cütləşmiş arxa təkər
wheel double-tire ~ qoşalaşmış təkər
wheel drive ~ aparıcı təkər
wheel driven ~ aparılan təkər
wheel driving ~ aparıcı təkər
wheel drop center ~ dərin çənbərli təkər
wheel dual-tire ~ qoşalaşmış təkər
wheel easy cleaning ~ çirkdən tez təmizlənən təkər
wheel elastic ~ 1.elastik təkər 2.vulkanit və ya bakelit əsaslı cilalayıcı dairə
wheel elliptical ~ elliptik təkər
wheel emery ~ sumbata dairəsi
wheel extra ~ ehtiyat təkəri
wheel fifth ~ 1.yəhərli dartqının qoşqu qurğusu; yarımqoşqunun qabaq hissəsinin dayaq dairəsi 2.beşinci təkər (yol sınaqlarında)
wheel flanged ~ flanslı təkər
wheel fly ~ nazim çarxı
wheel follower ~ aparılan təkər
wheel fore ~ qabaq təkər
wheel four-piece ~ dörd detaldan ibarət çənbərli təkər
wheel free ~ 1.sərbəst gedişli mufta 2.yerdən azacıq qaldırılmış təkər; yüksüzləşdirilmiş təkər
wheel friction ~ friksion təkər
wheel front ~ qabaq təkər
wheel gear ~ aparılan dişli çarx
wheel grinding ~ cilalayıcı dairə
wheel gripping ~ yol səthi ilə ilişmədə olan təkər
wheel ground ~ dayaq təkəri (qoşqunun)
wheel guide ~ 1.reaktor (hidrotransformatorun) 2.istiqamətləndirici çarx (turbinin)
wheel hand ~ əl ilə idarəetmə nazim çarxı
wheel hand-feed ~ əl ilə vermək üçün nazim çarx (kəsicinin və ya dairənin)
wheel hollow steel spoke ~ içərisi boş polad dəndənəli təkər
wheel idler ~ sərbəst intiqalı olmayan təkər və ya qasnaq
wheel independent ~ müstəqil asılmış təkər
wheel independent front ~s müstəqil asılmış qabaq təkər
wheel independenty sprung ~s müstəqil asılmış təkərlər
wheel inflow ~ mərkəzəqaçan çarx (hidrointiqalın)
wheel jockey ~ tarımlayıcı təkər; tarımlayıcı diyircək; açılan dayaq təkəri (açılmış yarımqoşqunu saxlayan takar)
wheel knee-action ~ dirsəkli lingləri olan təkər
wheel knock-off wire ~ məftil dəndənələri tez dəyişdirilən təkər
wheel knock-on wire ~ məftil dəndənələri tez dəyişdirilən təkər
wheel light-alloy ~ yüngül ərintidən tökülən diski olan təkər
wheel locked ~ tormozlanmış təkər
wheel lower track ~ tırtılın dayaq vərdənəsi
wheel magnesium ~ maqnezium ərintilərindən təkər
wheel misaligned ~s razval və görüşməsi düzgün quraşdırılmayan təkər
wheel motorized ~ motor-təkər, elektrik mühərriki yerləşdirilmiş təkər
wheel nearside ~ daxili təkər (qoşalaşmış təkərin)
wheel notched ~ xır-xıra çarxı
wheel off front ~ sağ qabaq təkər
wheel off-side ~ xarici təkər (qoşalaşmış körpüdə)
wheel open-tire ~ şinin protektoru qapanmayan təkər
wheel outflow ~ mərkəzdənqaçan təkər (hidrointiqalın)
wheel panel-boxed rear ~ kuzanın yan paneli ilə örtülmüş arxa təkər
wheel pilot ~ sükan çarxı
wheel planet(ary) ~ planetar reduktor quraşdırılmış təkər
wheel plate ~ diskli çarx
wheel polishing ~ cilalayıcı dairə
wheel power ~ 1.motor-təkər, elektrik mühərriki quraşdırılmış təkər 2.aparan təkər
wheel powered ~ 1.motor-təkər, elektrik mühərriki quraşdırılmış təkər 2.aparan təkər
wheel pressed-steel ~ preslənmiş poladdan diskli təkər
wheel pump ~ pər-nasos
wheel ratchet ~ xırxıra çarxı
wheel reaction ~ reaktiv təkər (turbinin)
wheel rear ~ arxa təkər
wheel retractable ~ yığılan təkər (avtomobil-amfibiyanın)
wheel road ~ işlək təkər
wheel rotor ~ rotor; işçi təkər (turbinin)
wheel running ~ işçi təkər; aparıcı təkər
wheel single ~ biryanlı təkər
wheel slipping ~ yerində boş fırlanan aparan təkər
wheel solid ~ bütöv təkər; bütöv tökmə təkər
wheel spare ~ ehtiyat təkər
wheel spider ~ dəndənəli təkər
wheel spoke ~ dəndənəli təkər
wheel spoked disk ~ dəndənələri ştamplanmış təkər
wheel sprocked ~ ulduzcuq
wheel spring ~ ressoraltı təkər
wheel spring-spoked ~ elastik dəndənələrlə təkər
wheel spring-spoked steering ~ elastik dəndənələrlə sükan çarxı
wheel sprocket ~ ulduzcuq
wheel sprung(-hub) ~ yaylı topu olan təkər
wheel spur gear ~ silindrik düzdişli çarx
wheel steel-sheet disk ~ polad vərəqədən diskli təkər
wheel streerable ~ idarəolunan təkər
wheel steering ~ sükan çarxı, şturval
wheel steering worm ~ sükan idarəsinin sonsuz vint çarxı
wheel supporting ~s dayaq təkərləri (yarımqoşqunun)
wheel three-piece ~ üç detaldan ibarət çənbərli təkər
wheel tilt steering ~ mailliyi nizamlanan sükan çarxı
wheel tilt-and-telescope steering ~ maillik bucağı dəyişən teleskopik kolonkada sükan çarxı
wheel tired ~ şinli təkər
wheel toothed [gear] ~ dişli çarx; xırxıra çarxı
wheel traction ~ aparan təkər
wheel traveling ~ gediş təkəri; gediş diyircəyi
wheel T-spoked ~ dəndənəli sükan çarxı; T-şəkilli dəndənəsi olan çarx
wheel turbine ~ turbinin rotoru; turbinin işlək çarxı
wheel twin ~ qoşalaşmış iki maillikli təkər
wheel two-piece ~ iki hissədən ibarət təkər
wheel variable-track ~s koleyasının eni nizamlanan təkər
wheel web ~ diskli təkər
wheel wide-rim ~ enli çənbəri olan təkər
wheel wire-spoke ~ məftil dəndənələrlə təkər
wheel-driven ~ aparan təkərlərdən intiqalı olan
wheelbase ~ təkər bazası (qabaq və arxa oxlar arasındakı məsafə)
wheeled ~ təkərli, təkər gedişli
wheelfight ~ idarə olunan təkərlərə təsir edən qüvvələrdən sükan çarxının fırlanmasına maneə
wheeling ~ nəqliyyat maşınının hərəkətdə olma vaxtı
wheeling free ~ sərbəst gediş; sərbəst gedişdə hərəkət
wheel-mounted ~ təkər gedişində
wheelslip ~ təkərin yerində fırlanması
wheelspin ~ aparan təkərin yerində boş fırlanması
wheelstud ~ təkəri bərkidən sancaq
wheelwork ~ dişli mexanizm
wheezing ~ fışıltı, xırıltı (müharrikda)
whine: rear axle ~ arxa körpüdə vıyıltı və ya səs
whip ~ 1.bucurğad; dolama çarx || bucurğadla (yük) qaldırmaq 2.vurma, döyünmə (məs., qayışın) || vurmaq
whip caboose ~ sürücü kabinəsində yataq yerinin silkələnməsi
whipping ~ 1.sallanma, əyilmə 2.vurma, döyünmə (məs., qayışın)
whipping ~ of cardan shaft ~ kardan valının vurması
whirling ~ burulğan [turbulent] hərəkət; burulma; burulğanlaşma
whiskers:cat’s ~ danış. kipləşdirici profillənmiş pəncərə araqatı
whisper-quiet ~ səssiz işləyən
whistle ~ fit, vıyıltı || fit çalmaq, vıyıldamaq
whistle exhaust ~ işlənmiş qazların təsirilə hərəkətə gətirilən sirena, səsli fit
whistling ~ fit, vıyıltı
wholesale ~ topdan satış
wholesale used car ~ saxlanmış avtomobillərin topdan satışı
wick: oil ~ yağlayıcı
wick: fitil widening ~ genişlənmə, genəlmə
wick: wide-tread ~ enli koleya ilə
width ~ between center ~ mərkəzlərarası məsafə
width ~of dather~ planda qabaq təkərlərin görünməsini təyin edən ölçü
width ~ of tire section ~ en kəsikdə şinin eni
width ~ of toe-in ~ planda qabaq təkərlərin görüşməsini təyin edən ölçü
width aisle ~ at seat cushions ~ oturacaq yastıqları arasında keçidin eni (avtobusda)
width bead ~ bortun əsasının eni (şinin)
width clear ~ işıq eni
width clearance ~ qabarit eni
width curb-to-curb ~ səki bordürlərarası hərəkət hissəsinin eni
width elbow ~ gövdəyə dirsəyi ilə söykənmiş halda sərnişinin eni
width face ~ of tooth ~ ox müstəvisində dişli çarxın dişinin uzunluğu
width full ~ tam en
width graded ~ profillənmiş zolağın eni
width groove ~ oyuğun hündürlüyü; qanovun hündürlüyü (porşen halqasının)
width hip ~ of sitting passenger ~ oturan sərnişinin oturduğu səviyyədə eni
width in-to-in tire ~ şinin daxili yan tərəfləri ara- sında məsafə, təkərli maşının daxili koleyası
width outside-to-outside tire ~ şinin xarici yan tərəfləri arası məsafə, təkərli maşının xarici koleyası
width out-to-out tire ~ şinin xarici yan tərəfləri arası məsafə, təkərli maşının xarici koleyası
width overall ~ qabarit en
width overall ~ at center line of front axle ~ qabaq oxun mərkəzi müstəvisində qabarit eni (naqliyyat maşınının)
width overall ~ at center line of rear axle ~ arxa oxun mərkəzi müstəvisində qabarit eni (naqliyyat maşınının)
width piston-ring ~ porşen halqasının hündürlüyü
width plowed ~ of snow ~ qar yığılan zolağın eni (yolda)
width pulse ~ impulsun uzunluğu və ya eni
width rim ~ çənbərin eni
width sectional ~ profilin eni (şinin)
width shoulder ~ çiyinin eni (sarnişinin)
width surfaced ~ of road ~ yol örtüyünün eni
width tooth ~ dişin eni
width track ~ 1.trakın eni; tırtılın eni 2.koleyanın eni
wheel tread ~ protektorun eni
wheel tread arc ~ şinin konturu üzrə protektorun eni
wheel tread chord ~ vətər üzrə protektorun eni (protektorun kənar nöqtələrindən keçən)
wheel waviness ~ qonşu dalğaların zirvələri arasında məsafə (məmulatın səthində)
wiggle ~ rəqs etmək, yellənmək
winch ~ bucurğad; dolama çarx || bucurğad və ya dolama çarxla qaldırmaq
winch chain ~ zəncir bucurğadı
winch crab ~ köçürüləbilən bucurğad
winch electric ~ elektrik bucurğadı
winch hand ~ əl bucurğadı [ağırlıq qaldıran mexanizm]
winch hand cable ~ troslu əl bucurğadı
winch hoisting ~ qaldırıcı bucurğad; qaldırıcı dolama çarx
winch hauling ~ qaldırıcı bucurğad
winch lifting ~ qaldırıcı bucurğad; qaldırıcı dolama çarx
winch loading ~ yükləyici bucurğad
winch lorry ~ yük avtomobilində bucurğad
winch motor ~ nəqliyyat maşını mühərrikindən ötürücülü bucurğad
winch ratchet ~ xırxıra çarxı
winch rope ~ kanatlı bucurğad
winch wall ~ divar bucurğadı
winch self-recovery ~ avtomobili özü çəkib çıxarmaq üçün bucurğad
wind ~ 1.külək; hava cərəyanı; hava axını 2.əl bucurğadı || bucurğadla qaldırmaq 3.əyilmə, qabarma (rütubatdan) 4.sarıma, dolama || sarımaq, dolanmaq 5. fırlanmaq
wind ~ to ~ up ~ 1.bucurğadla və ya dolama çarxla qaldırmaq 2. sarımaq, dolanmaq
wind baffling ~ dəyişkən külək
wind cross ~ yandan əsən külək
wind dead ~ qarşıdan əsən külək
wind direct cross ~ düz bucaq altında külək
wind fan ~ sərinkeşdən hava axını
wind favorable ~ arxadan əsən külək
wind head ~ qarşıdan əsən külək
wind leading ~ arxadan əsən külək
wind blique ~ çəpinə külək
wind quartering ~ hərəkət istiqamətinə 900-yə yaxın bucaq altında təsir edən külək
wind side ~ yandan əsən külək
wind six-o¢clock ~ dan. arxadan əsən külək
wind tail ~ arxadan əsən külək
wind three-o’clock ~ dan. hərəkət istiqamətinə 900-yə yaxın bucaq altında sağdan təsir edən külək
wind twelve-o’clock ~ qarşıdan əsən külək
windage ~ havanın müqaviməti; havanın hərəkət edən əşyaya təzyiqi; ventilyasiya müqaviməti
windcord ~ kipləşdirici şnur (kuzanın birləşdirilən elementlərində)
winder ~ lingin intiqalı
winding ~ 1.döngə; əyilmə 2.sarğı 3.sarıma, dolama 4.bucurğadla və ya dolama çarxla qaldırmaq
winding armature ~ lövbərin sarğısı
winding field ~ həyəcanlandırıcı sarğı; maqnitləşdirmə sarğısı
winding hold-in ~ saxlayıcı sarğı, bərkidici sarğı
winding primary ~ birinci sarğı
winding rotor ~ rotorun sarğısı
winding secondary ~ ikinci sarğı
winding series ~ seriyes [ardıcıl] sarğısı
winding shunt ~ şuntlama [paralel] sarğısı
winding tator ~ statorun sarğısı
winding voltage ~ gərginlik sarğısı
windlace ~ kipləşdirici şnur (kuzanın birləşdirici elementlərində)
window ~ pəncərə
window air ventilation ~ döndərilən ventilyasiya pəncərəsi (avtomobildə)
window back ~ arxa halqa
window control ventilation ~ döndərilən ventilyasiya pəncərəsi
window crank-operated ~ qulpla aşağı salınan şüşəli pəncərə
window curved ~ qabarıq və ya fasonlu pəncərə
window divided back ~ iki hissəyə bölünmüş arxa şüşə
window divided rear ~ iki hissəyə bölünmüş arxa şüşə
window door ~ qapı pəncərəsi
window double-sashed ~ ikitaylı pəncərə
window drop (-sided) ~ endirilən pəncərə
window electric ~ elektrik intiqallı pəncərə
window fixed quarter ~ təsbit edilmiş [açılmayan] üçbucaq nəfəslik
window frameless ~ çərçivəsiz pəncərə
window full-drop ~ tam endirilə bilən pəncərə
window full-view side ~ böyük görünüş sahəsi olan yan pəncərə
window full wrap-around rear ~ tam görünüşlü arxa pəncərə, dairəvi görünüşlü arxa pəncərə
window half-drop ~ yarıya kimi açılan pəncərə
window hinged ~ çevrilən pəncərə
window mini-vent ~ ventilyasiya nəfəsliyi (salonun)
window no-glare back ~ qabaq şüşəyə işıq ləkəsi verməyən arxa pəncərə
window partition (panel) ~ sürücü outracağının arxasında arakəsmə pəncərə
window power ~ servointiqallı pəncərə
window quarter ~ salonun üçbucaqlı nəfəsliyi
window rear ~ arxa pəncərə
window rear-quarter ~ kiçik arxa yan pəncərə
window sash ~ laylı pəncərə
window side ~ yan pəncərə
window sliding ~ istiqamətləndiricilərdə sürüşən şüşəli pəncərə
window sun sensitive ~ günəş şüasını nizamlamaqla buraxan şüşəli pəncərə
window swivel ~ dönən pəncərə
window tinted ~ ton verilmiş şüşədən pəncərə
window tailgate ~ arxa qapının şüşəsi (furqon tipli kuzanın)
window twin rear ~ iki hissəyə bəndlə ayrılmış arxa pəncərə
window ventilation ~ ventilyasiyalı dönən pəncərə (avtomobildə)
window vertical sliding ~ qaldırılan pəncərə
window viewing [watch] ~ baxış pəncərəsi
window windup ~ qaldırılan pəncərə
window zone-heated rear ~ lokal qızdırmalı arxa pəncərə
windscreen ~ qabaq şüşə; külək şüşəsi
windscreen heated ~ qızdırılan külək şüşəsi
windshield ~ qabaq şüşə; külək şüşəsi
windshield for rear seat ~ arxa outracağın külək şüşəsi
windshield curved ~ qabarıq külək şüşəsi
windshield double-curvature ~ ikiqat əyrilikli külək şüşəsi
windshield emergency ~ qəza (müvaqqati) alın şüşəsi
windshield full-scope ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield heated ~ qızdırılan alın şüşəsi
windshield impact-resistent ~ zərbəyə davamlı alın şüşəsi
windshield panoramic ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield reverse-curve ~ çökük külək şüşəsi
windshield scenaramic ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield slanting ~ maili külək şüşəsi
windshield sloping ~ maili külək şüşəsi
windshield superscenic ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield sweep-sight ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield swinging ~ dönən külək şüşəsi
windshield swing-out ~ açılan külək şüşəsi (idman avtomobillərində)
windshield tinted-glass ~ rəngli külək şüşəsi
windshield V-type ~ V-şəkilli külək şüşəsi
windshield wide-zone toughened ~ geniş zonalı artırılmış möhkəmlikli külək şüşəsi
windshield wrap-around ~ panoramlı külək şüşəsi
windshield zebra-zone toughened ~ zolaqlı zonalarla artırılmış möhkəmlikli külək şüşəsi
windshield zone toughened ~ zonalarla möhkəmləndirilmiş külək şüşəsi
windstream ~ hava axını (aerodinamik boruda)
windup: axle ~ ağırlıq mərkəzindən keçən eninə horizontal oxa nisbətən avtomobilin oxunun hərəkətinin bucaq rəqsləri
windup: spring ~ ressorun yerləşdiyi müstəvidə qüvvə cütünün təsirindən deformasiyası
windup-degress ~ burulma bucağı dərəcələrlə
wing ~ 1. qanad 2. tərəf (bucaǧın)
wing back ~ arxa qanad
wing bolt-on-front ~ çıxarılan qabaq qanad
wing divided ~ sökülən qabaq qanad
wing door ~ qapı layı
wing double-cambered ~ ikiqat əyrilikli qanad
wing front ~ qabaq qanad
wing half ~ qanadın ayrılan hissəsi
wing hydrofoil ~ sualtı qanadlarda amfibiyanın qanadı
wing mud ~ palçıq şiti; qanad (avtomobilin)
wing rear ~ arxa qanad
wing rubber ~ rezin qanad
wing splash ~ palçıq şiti (avtomobilin)
wing ventilating ~ nəfəslik (kuzada)
wing warning ~ yanıb-sönən işıq siqnalı
winterization ~ qış şəraitlərində istismar üçün tərtibat
winterization subzero ~ aşağı temperatur şəraitlərində istismar üçün tərtibat
winterized ~ qış istismarına hazırlanmış
wipe ~ silmə, sürtüb təmizləmə|| silmək
wiper ~ 1.şüşə silən 2.məkik (paylayıcının)
wiper electric mindshield ~ elektron şüşə təmizləyicisi
wiper oil ~ yağ sıyıran halqa
wiper rear sercen ~ arxa şüşəni təmizləyən
wiper screen ~ şüşə təmizləyən
wiper self-parking ~ söndürüldükdə şotkaları avtomatik yığılan şüşətəmizləyən
wiper snow ~ külək şüşəsinin qardan təmizlənməsi üçün ərsin və ya şotka
wiper suction ~ vakuum tipli şüşətəmizləyici
wiper tandem ~ ikişotkalı şüşətəmizləyən
wiper window ~ şüşətəmizləyən
wiper windscreen ~ şüşətəmizləyən
wiper windshield ~ şüşətəmizləyən
wiper wiper/washer ~ şüşəyuyanlı şüşətəmizləyici
wiping: intermittent ~ şüşətəmizləyənin ara-bir [kəsik-kəsik] işləməsi (verilmiş vaxt intervalı ilə avtomatik işləmədə)
wire ~ 1.məftil, sim, tel 2.məftil || məftil çəkmək 3.mətilli tros 4.məftilli tor 5.nazik dairəvi mil 6.məftilli tenzodatçik
wire to ~ to- gether ~ məftillə bərkitmək;
wire to ~ up ~ məftillə sancaqlamaq
wire aerial ~ antenna məftili, antenna
wire bare ~ izolyasiya edilməmiş məftil
wire bead ~ bortun məftil içliyi (şinin)
wire bridging ~ atılan məftil
wire broken ~ məftil kəsiyi
wire connecting ~ birləşdirici tros
wire contact ~ kontakt məftili, birləşdirici məftil
wire control ~ 1.idarəetmə dartısı, idarəetmə trosu 2. idarəetmə zəncirinin məftili
wire copper ~ mis məftil
wire covered ~ izolyasiya edilmiş məftil
wire dead ~ cərəyansızlaşdırılmış məftil, gərginlik altında olmayan məftil
wire dip ~ batırılmış [düzəldilmiş] məftil
wire duplex ~ qoşalaşmış məftil [iki damarlı]
wire earth ~ kütləyə birləşdirilmiş məftil, cərəyanı yerə ötürən məftil
wire filling ~ qaynaq məftili
wire flat ~ yastı məftil
wire flexible ~ çevik məftil
wire fuse ~ əriyən qoruyucunun məftili
wire ground ~ kütləyə birləşdirən məftil, cərəyanı yerə ötürən məftil
wire heel bead ~ bortun məftilli nüvəsi (şinin)
wire horn ~ siqnalın məftili
wire hot ~ gərginlik altında məftil
wire ignition ~ yüksək gərginlik məftili (alışma sisteminin), alışma məftili, şamlara gedən məftil
wire insulated ~ izolə edilmiş məftil
wire interconnecting ~ birləşdirici məftil
wire lock(ing) ~ kilidlənən məftil
wire magneto ~s maqnetodan gedən alışma məftili
wire naked ~ izolə edilməmiş [üstü açıq] məftil
wire receiving ~ qəbuledici antenna
wire return ~ qaytarıcı məftil (elektrik avadanlıǧının iki məftilli sistemində)
wire safety ~ kilid məftili
wire slide ~ sürüşən kontaktlı məftil
wire spark-plug ~ alışma şamına birləşən məftil
wire spoke ~ dəndənələr üçün məftil
wire spray ~ metallaşma üçün məftil
wire spring ~ yay üçün məftil
wire stranded ignition ~ çoxdamarlı məftil
wire toe bead ~ bortun (şinin) nüvəsinin məftili
wire twin ~ ikidamarlı məftil
wire uninsulated ~ izolə edilməmiş məftil
wire welding ~ qaynaq məftili
wired ~ məftil ilə bərkidilmiş; məftillə şplintlənmiş
wirework ~ məftilli tor, metal parça
wiring ~ 1.məftillər sistemi 2.elektrik montaj sxemi 3.məftil ilə armaturlama
wiring buried [concealed] ~ gizli elektrik məftillər sistemi
wiring exposed [open] ~ açıq məftil sistemi
wiring ignition ~ alışma məftillər sistemi
wiring internal ~ daxili [gizli] məftil sistemi
wiring shielded ignition ~ alışmanın ekranlaşdırılmış məftil sistemi
wiring strip ~ yastı lent şəklində hazırlanmış məftillər dəsti
wishbone ~ asqının eninə lingi (avtomobilin)
withdraw ~ ləğv etmək; götürmək; çıxarmaq
withdraw to ~ from use ~ istismardan çıxarmaq
withdrawable ~ yığılan; çıxarılan
withdrawal ~ çıxarılmış, ayırma
withdrawer ~ çıxarıcı
withdrawer gear ~ dişli çarx üçün çıxarıcı
withdrawn from service ~ istismardan çıxarılmış
withstand ~ müqavimət göstərmək, dözmək
wobble ~ 1.yırğalama, rəqs etmə || yellənmək 2.dəyanətsiz gediş 3.oynatma (qabaq təkərlərin, şinin) 4.vurma
wobble front-wheel ~ qabaq təkərlərin oynatması, şinin qabaq təkərlərin dönmə şkvorenlər yanında özühəyəcanlanan bucaq rəqsləri
wobble wheel ~ 1.təkərlərin oynatması 2.təkərlərin vurması
wobbler ~ 1.yellənən sahə (silkələnməyə sınaq üçün) 2.ekssentrik yumruqcuq 3.yellənən şayba (nasosda)
wobbling ~ 1.yellənmə, rəqs etmə 2.dəyanətsiz hərəkət; düz olmayan gediş 3.oynatma (qabaq takarlarin), şimmi 4.vurma
wood: fagot ~ faşinnik (yol örtüyü)
wood glued ~ faner, çoxqatlı faner
wood kiln-dried ~ quruducuda qurudulmuş meşə materialı
woodwork ~ 1.xarrat işləri 2.ağacdan düzəldilmiş detallar
wool ~ yun; yun parça
wool metal ~ metal “yun” (hava təmizləyicini doldurmaq üçün)
wool salamander ~ asbest, asbest lifi
work ~ 1.fəaliyyət || fəaliyyəti göstərmək; hərəkət etmək 2.emal etmə; emal edilmiş detal || emal etmək 3.konstruksiya 4.pl. zavod; fabrik; emalatxanalar 5.pl. mexanizmin işləyən hissələri
work ~ between center ~ mərkəzlərdə emal;
work ~ due to friction ~ sürtünmə işi;
work ~ gi- ven out ~ görülmüş iş;
work to ~ compound ~ birgə hərəkət etmək (maşın haqqında);
work to ~ down ~ 1.oturtmaq 2.kiçik ölçüyə emal etmək;
work to ~ drowned ~ su altında işləmək; batmış halda işləmək;
work to ~ in tandem ~ ardıcıl birləşmiş halda cüt işləmək;
work to ~ loose ~ zəif- lətmək; yuvasından çıxmaq;
work to ~ off ~ yerindən çıxmaq (iş vaxtı);
work to ~ out ~ işləyib hazırlamaq (layiha);
work to ~ to pattern ~ model şablona görə işləmək;
work to adjust the ~ for position ~ emal olunan detalı tələb olunan vəziyyətdə quraşdırmaq
work acceleration ~ sürətlənmə işi
work all-highway ~ yalnız avtomagistrallarda iş [istismar]
work assembly ~ yığma
work belt ~ qasnaqdan intiqalı olan iş
work bench ~ çilingər işi; məngənədə emal
work boring ~ oyma; yonma
work chuck ~ patronda emal
work chucked ~ patronda sıxılmış məmulat
work cold ~ soyuq emal
work compression ~ sıxma işi
work consumed ~ sərf edilmiş iş
work deicing ~ buzlanma ilə mübarizə
work development(al) ~ modernləşdirmə və sona çatdırılma üzrə iş (konstruksiyanın)
work dressing ~ naxış işləri
work duplicate ~ sürət çıxarma (dəzgahda)
work effective ~ faydalı iş
work expansion ~ genişlənmə işi
work experimental ~ eksperimental iş
work external ~ xarici səthlərin emalı
work field ~ sahə [çöl] şəraitində iş
work fine(-limit) ~ 1.dəqiq iş 2.qısa buraxılış həddində emal
work finely finished ~ diqqətli emal olunmuş məmulat
work finishing ~ təmiz emal; sona çatdırma
work fitter’s ~ yığma işləri; çilingər işləri
work forge ~ 1.döymə, döyülmə (dəmir) 2. döyülmüş metal parçası
work gauge ~ lekal işi
work gringing ~ cilalama
work hot ~ qaynar emal
work indicated ~ indikator işi
work input ~ sərf edilmiş iş; indikator işi (mühərrikin)
work jig ~ konduktorlarda və ya tərtibatlarda emal
work job ~ 1. ədədlə istehsal 2.muzdla iş
work jobbing ~ 1.kiçik təmir 2.kiçik məmulatların hazırlanması
work long-range development ~ perspektivli konstruksiyaların işlənməsi
work maintenance ~ texniki xidmət və təmir
work mechanical ~ çilingər işləri
work motion ~s hərəkətli hissələr (mexanizmin)
work no-load ~ boş işləmə, yüksüz işləmə
work patch ~ batığın təmiri (yolun)
work piece ~ muzdlu iş
work pit ~ baxış xəndəyində görülən işlər
work precision ~ dəqiq iş; yüksək dəqiqliklə emal
work reclamation ~ reklamlaşdırma üzrə işlərinin təmiri
work reconditioning ~ təmir işləri, bərpa işləri
work remedial ~ kiçik təmir
work repair ~ təmir, təmir işləri
work repetition ~ 1.seriyalı istehsal 2.surətçıxarma dəzgahında emal
work rescue ~ xilasetmə işləri
work road ~ yol işləri
work spun ~ məmulatın fırlanması zamanı təzyiq altında formalaşan detal
work starting ~ işə salma zamanı sərf olunan iş
work steel ~ polad konstruksiya
work test ~ 1.sınaq işi; sınağın aparılması 2.sınağı aparılan məmulat
work useful ~ faydalı iş
workability ~ emalolunmaqlıq
workbench ~ 1. iş yeri 2. Verstak
worked ~ emal olunmuş
worked-out ~ işlənmiş
working ~ 1.iş; hərəkət || işləyən; istismarda olan emal
working ~ of brakes ~ tormozlama
working cold ~ 1.detalın üzərini pərçimləmə (yorulmaya müqaviməti artırmaq üçün) 2.soyuq emal
working forced ~ böyük yüklə işləməsi (mühərrikin)
working shuttle ~ məkik üsulu ilə hərəkət (nəqliyyatın)
working smooth ~ sakit gediş, bərabər hərəkət (nəqliyyatın)
workmanship ~ ixtisas; profesional ustalıq
workmount ~ iş masası
workshop ~ sex; emalatxana
workshop field ~ sahə [çöl] emalatxanası
workshop mobile ~ hərəkət edən emalatxana
workshop motor-lorry ~ yük avtomobili-emalatxana
workshop repair ~ təmir emalatxanası
worm ~ sonsuz vint; şnek
worm cone ~ qloboidal sonsuz vint
worm cylindrical ~ silindrik sonsuz vint
worm Hindley ~ qloboidal sonsuz vint
worm hourglass ~ qloboidal sonsuz vint
worm irreversible ~ özütormozlayan sonsuz vint
worm multiple-thread ~ çox gedişli sonsuz vint
worm multithread ~ çox gedişli sonsuz vint
worm overhead ~ vint çarxının üzərində yerləşən sonsuz vint
worm overslung ~ vint çarxının üzərində yerləşən sonsuz vint
worm parallel-type ~ silindrik sonsuz vint
worm single-thread ~ birgedişli sonsuz vint
worm speedometer drive ~ spidometrin intiqalının sonsuz vinti
worm steering(-gear) ~ sükan mexanizminin sonsuz vinti; sükanın sonsuz vinti
worm straight ~ silindrik sonsuz vint
worm triple ~ üçgedişli sonsuz vint
worm underslung ~ sonsuz vint çarxı altında yerləşdirilmiş sonsuz vint
worm-and-gear ~ sonsuz vint və sonsuz vint çarxı (sükan mexanizminin sxemi)
worm-and-nut ~ vint və qayka (sükan mexanizminin sxemi)
worm-and-sector ~ sonsuz vint və sektor (sükan mexanizminin sxemi)
worm-and-(worm) wheel ~ sonsuz vint və sonsuz vint çarxı (sükan mexanizminin sxemi); sonsuz vint ötürməsi; sonsuz vint cütü
worn~ yeyilmiş
worn ~ on a taper ~ konusvari yeyilmiş (silindrik dişli çarxın dişlərinin, valın şlislərinin)
worn-down ~ yeyilmiş
worn-down ~ with use ~ istismarda yeyilmiş [köhnəlmiş]
worn-in ~ işləyib uyuşmuş
worn-out ~ yeyilmiş, işlənmiş
worn-out ~ in service ~ istismarda yeyilmiş [köhnəlmiş]
wrap ~ bükmə materialı|| bükmək
wrap bead wire ~ yan məftil halqasının qabığı (şinin)
wraparound ~ yarımdairəvi
wreck ~ qəza || qəzaya uğramaq
wreckage ~ qəza nəticəsində qırılma
wrecker ~ 1.texniki yardım avtomobili; zədələnmiş texnikanı evakuasiya etmək üçün qəza dartqısı 2.qəza-təmir briqadasının işçisi
wrecking ~ 1.sökmə, dağıtma 2.qəza-xilasetmə işləri 3.qəzalı
wrench ~ qayka açarı || qayka bağlayan;
wrench to ~ off ~ çəkib bərkitmək (boltu); həddən artıq çəkib bərkitmədən burulmaq (bolt); kəsmək (boltu)
wrench adjustable ~ çənəsi hərəkət etdirilən açar
wrench adjustable tap ~ hərəkətli deşik açan; metçiklər üçün çənəsi hərəkət etdirilən açar
wrench air ~ pnevmatik qayka açan
wrench angle ~ çənəsi döndərilmiş (dastaya göra) qayka açarı
wrench bearing ~ yastıqların qapaqlarını çəkmək üçün açar
wrench bent ~ əyilmiş qayka açarı
wrench box(-end) ~ geydirilən qayka açarı; çənəsi qapalı açar
wrench cap ~ qapaqlı qayka üçün açar
wrench coach ~ çənəsi hərəkət etdirilən qayka açarı
wrench cock ~ kranın qaykasına düşən açar
wrench connecting rod ~ sürgüqolunun qapağının qaykasını çəkmək üçün açar
wrench differential adjusting ~ differensialın yastıqlarını nizamlamaq üçün açar
wrench double-end(ed) ~ iki tərəfli qayka açarı
wrench double-head ~ iki tərəfli qayka açarı
wrench female ~ geydirilən qayka açan
wrench flare nut ~ geydirilən qayka açan
wrench flex socket ~ universal oynaqlı geydirilən qayka açar
wrench fork ~ çəngəlvari qayka açarı
wrench handle bent ~ dəstəyi əyri qayka açarı
wrench hexagon ~ geydirilən qayka açarı
wrench hex-nut ~ geydirilən qayka açarı
wrench hose ~ şlanqları ayırmaq üçün açar
wrench main bearing ~ dirsəkli valın əsas yastıqlarının qaykalarını çəkmək üçün açar
wrench monkey ~ çənəsi hərəkət etdirilən açar
wrench oil-cock ~ yağ klapanları üçün açar
wrench open-end ~ çənəsi qapanmayan qayka açarı
wrench pipe ~ boru açarı
wrench power-operated ~ qayka buran
wrench rim ~ çənbəri bərkidən qaykanın açarı
wrench screw ~ çənəsi hərəkət etdirilən qayka açarı
wrench single-head ~ birtərəfli qayka açarı
wrench socket ~ geydirilən qayka açarı (çıxarılan fırlanan dastakli)
wrench spanner ~ qayka açarı; dairəvi qaykalar üçün açar
wrench strap ~ qayışlı açar
wrench tap ~ deşikaçan; yivaçan
wrench tension-indicating ~ dinamometrik açar
wrench torque(-control) ~ dinamometrik açar
wrench torque-indicating ~ dinamometrik açar
wrench torque indicator hand ~ dinamometrik açar
wrench torque-measuring ~ dinamometrik açar
wrench tube ~ boru açarı
wrench universal ~ universal qayka açarı
wrist ~ barmaq (sürgüqolunun, çarxqolunun)
write off ~ siyahıdan çıxartmaq [silmək] (yararsız texnika avadanlıǧı)
writer: spec ~ texniki şərtlərin və ya texniki tapşırığın işlənməsi (məs., yeni maşının layihə edilməsi)
written-off ~ siyahıdan çıxarılmış
wrought ~ 1.döyülən 2.döyülmüş 3.plastik deformasiya etməyə imkan verən (metal haqqında) 4. təzyiqlə emal olunmuş
X-type ~ X-şəkilli, xaçşəkilli
xylonite ~ selluloid
yank ~ dartınma, dartma || dartmaq
yard ~ yard (0,9144 m)
yard pay ~s tutumun kub yardla faydalı həcmi (kuzanın)
yardage ~ kub yardlarla tutum; yardlarla uzunluq; kvadrat yardlarla sahə
yardage overhaul ~ kub yardlarla daşınan materialların həcm
yardeling-in-transit ~ yardlarla daşıma istiqamətində yük emal etmə (boşaltma, saxlama, növlaşdirma)
yardstick ~ yardla uzununa ölçən xətkeş
yaw ~ vertikal ox ətrafında dönmə [dolaşma]
yaw rear axle ~ arxa körpünün ressor altında olan kütləsinin onun ağırlıq mərkəzindən keçən ox ətrafında bucaq rəqsləri
yawn ~ ara, aralıq
year: model ~ modelin buxarıldığı il (avtomobil, traktorun); il ərzində buraxılan hazırkı model
year:of manufacture ~ buraxılış ili
year:trucking ~ yük avtomobilinin istismar ili
yearly ~ hər il, illik
yield ~ 1.axıcılıq, dəyişkənlik 2.hasil edilmə, istehsal (mahsul), buraxılış 3.yay kimi etmək
yield torque ~ burulmada axma həddi
yielding ~ axıcı
yoke ~ 1.çəngəl 2.mancanaq 3.kardan xaçı 4.dəmir bənd, sırqa; xamıt; sıxan
yoke brake rod ~ tormoz dartısının çəngəli
yoke clutch release ~ ilişməni ayıran çəngəl; ilişməni ayırma
yoke clutch throwout ~ ilişməni ayıran çəngəl; ilişməni ayırma
yoke flange ~ flanslı çəngəl
yoke hub ~ topu olan çəngəl
yoke lamp ~ faranın [fənərin] sırqası
yoke lifting ~ qaldırma qulaqcığı (kranla qaldırmaq üçün), qaldırma dəmir bəndi
yoke master clutch-release ~ baş ilişməni ayıran çəngəl
yoke saddle ~ oturacağın çəngəli (velosipedin, motoskiletin)
yoke sleeve ~ uzun oynaqlı çəngəl
yoke slip ~ sürüşkən çəngəl
yoke steering ~ dönmə yumruğunun çəngəli
yoke tie-rod ~ birləşdirici dartının çəngəli
yoke towing ~ yedək sırqası; yedək rımı; qoşqu çəngəli
yoke universal-joint ~ kardan çəngəli
yoke universal-joint slip ~ kardan çəngəli
zerk ~ Zerka yağdanı
zero ~ 1.sıfır 2.koordinat başlanğıcı 3.hesablanma başlanğıcı
zero to set to ~ sıfra gətirmək; sıfra quraşdırmaq
zero false ~ səhv [yanlış] sıfır (cihazın, alatin), yeri dəyişdirilmiş başlanğıc nöqtə (hesablanmanın)
zero scale ~ şkalanın sıfrı
zero time ~ hesablanmanın başlanğıcı
zero-defects ~ qüsursuz
zeroing ~ sıfıra quraşdırma
zero-lash ~ zərbəsiz
zigzag ~ 1.ziqzaq; ziqzaqvari xətt || ziqzaqşəkilli 2.ziqzaqla birləşmə 3.ziqzaqla hərəkət etmək 4. ziqzaq (yol nişanı)
zigzagging ~ ziqzaqla hərəkət
zincification ~ sinkləmə, sinkli örtük
zinc-plating ~ sinkləmə, sinkli örtük
zip ~ bağlama-molniya
zipper ~ bağlama-molniya
zipping ~ dan. külək şüşəsini quraşdırdıqda yığma əməliyyatı
zone ~ zona, məntəqə
zone ~ of adhesion ~ ilişmə zonası (takarin va yatırtılın yol ila)
zone ~ of dispersion ~ yayılma sahəsi (diaqramda)
zone ~ of fracture ~ sınma zonası; dağılma zonası
zone blind ~ görünməyən sahə; görüntü olmayan sahə
zone crumple ~ əzilmə sahəsi, avtomobilin sahəsi, zərbəni söndürərək sürücü və sərnişin- lərin təhlükəsizliyini təmin edən avtomobi- lin səthinin sahəsi
zone failure ~ dağılma sahəsi, imtina baş verən sahə [zona]
zone flame ~ məşəl sahəsi [oblastı]
zone front crumple ~ avtomobilin qabaq hissəsində yerləşən əzilmə sahəsi
zone high-temperature ~ yüksək temperatur məntəqəsi
zone load(ing) ~ yükləmə zonası, yükün təsir etdiyi zona
zone meshing ~ ilişmə sahəsi (dişli çarxların)
zone mixing ~ yerdəyişmə zonası
zone oxidation ~ yanma zonası; oksidləşmə zonası
zone preheating ~ qızdırma zonası
zone pressure ~ təzyiqin zonası və ya tərəfi
zone rear crumple ~ avtomobilin arxa hissəsin- də yerləşmiş əzilmə sahəsi
zone safety ~ təhlükəsizlik adacığı (piyadalar üçün)
zone tolerance ~ buraxılış sahəsi
zone weakness ~ möhkəmliyin zəiflədiyi sahə
Avtomobil modelləri 1
SEDAN (SEDAN)

iki və ya üç cərgəli oturacaqları olan və iki, dörd və ya altı yan qapılı üç həcmli sərnişin kuzası

COUPE (KUPE)
iki yan qapılı üç cərgəli iki və ya üç həcmli sərnişin kuzası. İkinci cərgədə oturacaqlar sıxışdırılmış qabaritli ola bilər (2+2 sxemi)
Avtomobil modelləri 3
HATCHBACK (HƏÇBƏK)
iki və ya dörd qapılı və kuzanın arxa hissəsində bir yan qapısı olan iki həcmli sərnişin kuzası (qapıların sayı üç və ya beş). İki cərgəli oturacaqlar. İkinci cərgəni və onun arxasınca yerləşmiş taxçanı qatlamaqla və ya tamamilə çıxartmaqla yük yerini kəsgin böyütmək olar. Dam geriyə səlis düşür, arxa divarda böyük yük lyuk olur.
FASTBACK (FASTBƏK)

iki və ya dörd yan qapılı və oturacaqları ikicərgəli yerləşmiş iki həcmli sərnişin kuzası. Dam geriyə səlis düşür, salondan izolə edilmiş baqaj yeri isə arxa pəncərənin aşağısından döşəmənin səviyyəsinə qədər düşür (üc həcmli kuzalarda oluduğu kimi).

Avtomobil modelAvtomobil modelləri 5ləri 5
ROADSTER (RODSTER (SPAYDER))
iki yan qapılı və bir iki cərgəli oturacqlı qatlanan damlı sərnişin kuzası. İkinci sıra oturacaqlar sıxlaşdırılmış qabarit ölçüləri ilə fərqlənir (sxem «2+1» və ya «2+2»). Bəzi hallarda bu kuzalar çıxarılan sərt damı ilə də komplektləşdirilir.
CONVERTIBLE (KABRİOLET)
qatlanan yan qapılı iki damlı və endirilən yan şüşələrlə sərnişin kuzası. İki, dörd və ya altı yan qapılı; iki və ya üç cərgəli oturacaqlar.
Avtomobil modelləri 7
LIMOUSINE (LİMUZİN)
dörd və ya altı yan qapılı, iki və ya üç cərgəli oturacaqlı və sürücü yerindən sərnişin salonu şüşə arakəsmə ilə ayrılan üç həcmli sərnişin kuzası. Salonun üç cərgəli komponovkası olduqda ikinci sıra ya qatlanan, ya da arxası hərəkət istiqamətində olur.
TARGA (TARQA)
birinci cərgənin oturacaqlarının üstündə qatlanan və ya çıxarılan dam hissəsin olan «kupe» tipli sərnişin kuzası. Damın konstruksiyasında variantlar mümkündür. Məsələn, çıxarılan hissəsini iki yerə ayıran mərkəzi uzununa tirli «T-şəkilli» dam.
Avtomobil modelləri 9
VAN (FURQON)
bir və ya iki sıralı oturacaqları olan ikihəcmli yük sərnişin kuzası. Bir qayda olaraq ikinci sıra sıx oturma ölçüləri ilə fərqlənir (sxem «2+1» və ya «2+2»). Yan qapılar iki və ya üç olur. Bunlardan biri yük bölməsi üçündür. Bu bölmə sürücünün yerindən sərt arakəsmə ilə ayrılır. Kuzanın arxa divarında bir dənə də yük qapısı vardır. Yük üçün ayrılmış yerin hündürlüyü çox ola bilər.
PICK-UP (PİKAP)
sürücü və sərnişinlər üçün bağlı kabinli və yük üçün açıq bortlu platformalı yük-sərnişin kuzası. Kabin iki, üç və ya dörd yan qapı və «2+1», «2+2», «2+3» sxemləri üzrə bir və ya iki sıra oturacaqlarla avadanlıqlaşdırıla bilər. Yük platforması qatlanan arxa bortlu, yumşaq və ya sərt damlıdır. Sərnişin oturacaqları da quraşdırıla bilər.
Avtomobil modelləri 11
STATION WAQON (UNİVERSAL)
iki, dörd və ya altı yan qapılı və arxa divarda bir qapısı olan iki qapılı yük-sərnişin kuzası. İki və ya üç sıralı oturacaqlı (ikinci və üçüncü qatlanır və ya sökülür). Üçüncü sıranın sərnişinləri o birilər kimi yerləşə bilər və ya kürəyi hərəkət istiqamətində və ya ayrıca oturacaqlara bort boyunca ola bilər.
MINIVAN (MİNİFURQON)
iki və ya üç sıralı oturacaqlı, iki, üç və ya dörd yan qapılı, birhəcmli yük-sərnişin kuzası. Bir qayda olaraq sahənin arxa hissəsi «universal» tipli kuza kimi hazırlanır, amma çox sayda kresloların və avadanlıqların transformasıyası mümkündür.
STRUCTURES / Çərçivələr və karkaslar
STRUCTURES-Çərçivələr və karkaslar
1 Ladder-type frame / pilləkən tipli çərçivə
2 X-type frame / X-şəkilli çərçivə
3 Tubular backbone frame/ Boruvari elementli mərkəzi daşıyıcı çərçivə, mərkəzi çərçivə
4 Platform frame / Platforma tipli çərçivə
5 Substructure / Daşıyıcı əsas
6 Running gear / Şassi
7 Unitized body / Daşıyıcı kuza
Body parts / Kuzanın hissələri
1 Hood / Kapot
2 Cowl plenum chamber / Havaqəbuledən
3 Cowl plenum / Havaçəkənin qutusu
4 Wiper motor support panel/Şüşətəmizləyənin kronşteyni
5 Steering column bracket / Sükan çarxının kronşteyni
6 Cowl top / Havayığanın qutusunun yuxarı paneli
7 Dash support / Cihaz panelinin kronşteyni
8 Windshield header panel / Damın qabaq paneli
9 Sunroof aperture panel / Damın lyukunun paneli
10 Air deflector / Hava deflektoru
11 Sunroof / Damın lyuku
12 Roof panel / Damın paneli
13 Hinge trace / Petlinin kronşteyni
14 Rear window hearder / Arxa şüşənin arxa paneli
15 Liftgate / Arxa qapı (yuxarı açılan)
16 Tail panel / Arxanın arxa paneli
17 Tail panel reinforcement / Yük yerinin arxa qabırğası
18 Rain channel / Su axıdan nov
19 Drip rail / Su yığan nov
20 Roof rail reinforcement / Damın lonjeronu
21 A-pillar reinforcement / Qabaq dayağın qüvvətləndirici elementi
22 Hinge pillar reinforcement / Qapının qabaq dayağının oynaq qabırğası
23 Cowl side panel / Qabağın yan paneli
24 Side aperture panel / Qapı yerinin paneli
25 Bumper bracket / Bamperin kronşteyni
26 Inner quarter panel / Arxanın yan paneli
27 B-pillar reinforcement / Orta dayağın qabırğası
28 B-pillar inner panel / Orta dayağın daxili paneli
29 Door / Qapı
30 Front fender / Qabaq qanad
31 A-pillar / Qabaq dayaq
32 B-pillar / Orta dayaq
33 C-pillar / Arxa dayaq
34 D-pillar / Arxa şüşənin dayağı
35 Wheel arch / Təkərüstü oyuq
36 Sill / Astana (kandar)
Body parts / Kuzanın hissələri
Body parts-Kuzanın hissələri 2
1 Radiator support panel / Radiatorun dayaq paneli
2 Tie bar panel / Qabağın eninə tiri
3 Fender apron / Qabaq qanad
4 Sirut tower / Asqının yuxarı dayağı
5 Bulkhead / Mühərrik bölməsinin arakəsməsi
6 Cowl plenum / Hava yığanın qutusu
7 Cowl top / Pəncərəaltı panel
8 Hood / Kapot
9 Windshied header reinforcement / Pəncərəaltı tir
10 Roof panel / Damın paneli
11 Rear window header / Damın arxa paneli
12 Deck lid / Yük yerinin qapağı
13 Inner quarter panel / Arxanın yan paneli
14 Inner fender panel / Təkərüstü oyuq
15 A-pillar reinforcement /Qabaq dayağın qüvvətləndirmə elementi
17 B-pillar outer panel / Orta dayağın xarici paneli
18 Drip rail / Suyığan nov
19 Cowl side panel / Qabağın yan paneli
20 Front side member / Qabaq təkərin tağı
21 Hinge pillar reinforcement / Qapının qabaq dayağının oynaq qabırğası
22 Rain channel / Su axıdan nov
23 Shelf panel / Taxçanın paneli
24 Tail ranel / Yük yerinin arxa paneli
25 Lower tail panel / Yük yerinin aşağı paneli
26 Rear floor pan / Yük yerinin döşəməsi
27 Front floor pan / Salonun döşəməsi
28 Inner sill panel / Astananın daxili paneli
29 Rear side member / Arxa təkərin tağı
30 Cross member / Eninə tir
 

Avto lüğət ENG/AZ. Dünyada ən geniş yayılmış dil olan ingilis dili xeyli vaxdır ki, respublikamızda əsas dillərdən biri kimi tədris edilməkdədir. Son dövrlərdə baş vermiş ictimai-siyasi dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq bu dilin öyrənilməsinə maraq qat-qat artmışdır.

Dilin öyrənilməsində iki dilli lüğətlərin böyük rolu var.

Məsələnin bu cəhətini nəzərə alaraq biz həmin lüğətin tərtibini diqqətinizə çatdırmaq istədik. Nəticədə, leksikoqrafiya tariximizdə ilk dəfə olaraq “İngiliscə-Azərbaycanca avtomobil terminlər lüğəti”-ni təqdim edirik.

Avtomobil terminlərinə hazırlanmış “ingiliscə-azərbaycanca lüğət” çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, hal-hazırda respublikamızda istifadə olunan avtomobillərin əksəriyyəti xaricdən, o cümlədən Yaponiyadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, İngiltərədən, Almaniyadan və başqa ölkələrdən gətirilmiş yüksək dinamikaya malik avtomobillərdir. Bunların içərisində həm minik, həm yük avtomobilləri, eləcə də avtobuslar vardır. Bu avtomobillərin təlimat kitabları ingilis dilində tərtib olunur. Həmin avtomobilləri istismar edənlər texniki xidmətin yerinə yetirilməsi üçün lazımi məlumatları ingilis dilində olan kitabdan ala bilmirlər. Odur ki, bu lüğət avtomobil sahibləri və eləcə də xidmət yerində olan insanlar üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Avtomobillərdə icazə verilən maksimum kütlənin oxlar üzrə paylanması cədvəliAvtomobilin cihazlar lövhəsində yerləşdirilən işarələrYol hərəkəti ilə bağlı əsas anlayışlarMaşın, nəqliyyat vasitəsinin idarəolunmasıPiyada keçidləri və ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin dayanması (maddə 54)

Əvvəlki məqaləƏsəbləşən zaman bədəndə baş verənlər
Növbəti məqaləQazlı içkilərin beyinə təsiri

Fikirlərinizi bildirin.