Avto lüğət ENG/AZ

abatement ~ zəifləmə, azalma, kütləşmə
abatement noise ~ səs-küyün zəifləməsi, səs-küylə mübarizə
ability ~ bacarıq, qabiliyyət
ability to dismantle ~ sökmək üçün (imkan)
ability to rum with engine submerged in water ~ suda batırılmıs mühərrik ilə hərəkət imkanı [qabiliyyəti]
ability air-breathing ~ (mühərrikin) müxtəlif dövrlər sayında optimal dolmanı təmin etmək imkanı [qabiliyyəti]
ability alerting ~ (sürücünün) təhlükəli vəziyyətlər yarandıqda lazımi manevrləri yerinə yetirmək qabiliyyəti, ani olaraq reaksiya vermək qabiliyyəti
ability brake retarding ~ tormozlamaq, yubatmaq qabiliyyəti
ability climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability cold-starting ~ soyuq işə salınmaq qabiliyyəti
ability cornering ~ dönmə qabiliyyəti, dönərlik
ability cross-country (traveling) ~ yüksək keçicilik (avtomobilin), keçid ərazilərdə hərəkət etmək qabiliyyəti, yolsuzluq şəraitində hərəkət etmək qabiliyyəti
ability driver alerting ~ sürücünün təhlükəli vəziyyətlər yarandıqda lazımi manevrləri yerinə yetirmək qabiliyyəti, ani olaraq reaksiya vermək qabiliyyəti
ability dry running ~ yağsız işləyə bilmək qabiliyyəti
ability flotation ~ keçicilik
ability fording ~ dayaz yerləri dəf etmək qabiliyyəti
ability grade-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability grad-speed ~ yoxuşları müəyyən sürətlə dəf etmək qabiliyyəti
ability hauling ~ dartıcı qabiliyyəti
ability hill-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability legal stop(ping) ~ hərəkət qaydalaına görə müəyyən olunmuş tormoz yolunda tormozlama qabiliyyəti
ability mud ~ palçıqda hərəkət etmək qabiliyyəti
ability oil-control ~ artıq yağı kənarlaşdırmaq qabiliyyəti
ability oil-retaining ~ yağı özündə saxlamaq qabiliyyəti
ability oil-scraping ~ artıq yağı kənarlaşdırmaq qabiliyyəti
ability package ~ yığılmış vəziyyətdə nəql edilə bilmək
ability passing ~ 1. ötüb keçmə qabiliyyəti 2. keçicilik
ability pulling ~ dartıcı qabiliyyət
ability road-holding ~ verilmiş hərəkət istiqamətini saxlamaq qabiliyyəti, «yolu tutmaq» qabiliyyəti
ability running ~ hərəkət etmək və ya fırlanmaq qabiliyyəti
ability sealing ~ hermetikləşdirmə qabiliyyəti, kipləşdirmək və ya bərkitmək qabiliyyəti
ability slope-climbing ~ yoxuşları dəf etmək qabiliyyəti
ability starting ~ (ağır yüklənmiş avtomobilin) yerindən tərpənmək qabiliyyəti, (mühərrikin) işə düşmək qabiliyyəti
ability stor (ping) ~ tormozlanmaq qabiliyyəti
ability tractive ~ dartıcı qabiliyyət
abortion ~ normal gedişin pozulması, sistemin imtinası və ya nasazlığ
abradant ~ 1. abraziv [cilalayıcı, pardaxlayıcı], abraziv material 2. yeyilmə sınaqlarında tədqiq olunan nümunə, təmizləyən əks maddə
abrade ~ cilalamaq, təmizləmək (məs., qum və ya qırma ilə)
abrasion ~ 1. sürtüb təmizləmə, abraziv yeyilmə 2. cilalama, silmə
abrasion oil (borne) ~ yağın çirklənməsi səbəbindən abraziv yeyilmə
abrasion surface ~ səthin abraziv yeyilməsi
abrasive ~ abraziv, yeyilməni təmin edən bərk hissəciklər
abrupt ~ gözlənilməz, ani, qəfil, sıldırımlı, uçurumlu, sərt (döngələr)
abscess ~ xal, boşluq (metalda)
absorb ~ 1. canına çəkmək 2.amortizasiya etmək
absorber ~ amortizator
absorber adjustable shock ~ nizamlanan amortizator
absorber adjustomatic shock ~ avtomatik nizamlanan amortizator
absorber air-cushion shock ~ pnevmatik amortizator
absorber coil-spiring shock ~ spiral yaylı amortizator
absorber direct-acting shock ~ düz [birbaşa] təsirli amortizator
absorber double-acting shock ~ ikitərəfli təsirli amortizator
absorber friction shock ~ sürtünməli [friksion] amortizator
absorber helical spring shock ~ spiral yaylı amortizator
absorber hudraulic shock ~ hidravlik amortizator
absorber inertia-controlled shock ~ ətalət klapanlı amortizator
absorber lateral stabilizer shock ~ eninə yerdəyişmələr (kuzanın, banın) stabilləşdiricisinin amortizatoru
absorber lever shock ~ lingli (hidravlik) amortizator
absorber load-leveler shock ~ yüklərin paylanması zamanı kuzanın vəziyyətini düzəldən amor tizator
absorber needle-valve shock ~ iynə klapanlı amortizator
absorber oil shock ~ hidravlik amortizator
absorber oscillation ~ rəqsləri söndürmək üçün amortizator
absorber ride control shock ~ yol şəraitlərindən asılı olaraq nizamlanan amortizator
absorber rotary vane-type shock ~ dönən pərvanə [flüger] tipli amortizator
absorber self-adjustable shock ~ öz-özünə tənzimlənən amortizator
absorber shock ~ amortizator
absorber single-acting shock ~ birtərəfli təsirli amortizator
absorber spring shock ~ yaylı amortizator
absorber telescopic shock ~ teleskopik amortizator
absorber two-way hydraulic shock ~ ikitərəfli hidravlik amortizator, ikitərəfli təsirli amortizator
absorber two-way shock ~ ikitərəfli hidravlik amortizator, ikitərəfli təsirli amortizator
absorber vibration ~ rəqsləri söndürmək üçün amortizator
absorption ~ udma, özünə çəkmə, hopdurma
absorption acoustic ~ akustik udma
absorption clutch energy ~ ilişmə [sürtünmə] ilə enerjinin söndürülməsi
absorption energy ~ enerjinin söndürülməsi (udulması)
absorption heat ~ istiliyin udulması
absorption moisture ~ rütubətin [nəmliyin] udulması
absorption oil shock ~ yağ ilə [maye ilə] amortizasiya
absorption pneumatic shock ~ pnevmatik amartizasiya
absorption shock ~ zərbələrin söndürülməsi, amartizasiya
absorption thermal ~ istiliyin udulması
absorption water ~ nəmliyin udulması, nəmliyi udma
absorptive ~ 1. udan, hopduran amortizasiya etdirən, yumşaldan (zərbələri)
absorptivity ~ 1. udma əmsalı 2.udma qabiliyyəti; hopdurma qabiliyyəti
absorptivity acoustical ~ səsi udma əmsalı
abuse ~ düzgün istifadə etməmək, pis davranmaq (maşın ilə)
accelerate ~ sürətləndirmək, sürətvermə
accelerate to ~ at growing rate ~ artan təcillə sürətləndirmək
accelerated ~ sürətləndirilmiş, tezləşdirilmiş
accelerating ~ sürətləndirici
acceleration ~ təcil, sürətlənmə
acceleration ~ due to gravity ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili [sərbəstdüşmə təcili]
acceleration ~ from idle ~ boş iş rejimindən sürətlənmək
acceleration ~ from rest ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
acceleration ~ from steady speed ~ sabit sürətdən sürətlənmə təcili
acceleration ~ from stop ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
acceleration ~ in gravity units ~ ağırlıq qüvvəsinin hissələri ilə təcil
acceleration ~ of gravity ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili
acceleration angular ~ bucaq təcili
acceleration apparent ~ faktiki [həqiqi] təcil
acceleration average ~ orta təcil
acceleration brisk ~ qəfil [tez] təcillənmə
acceleration centrifugal ~ mərkəzdənqaçma təcili
acceleration centripetal ~ mərkəzəqaçma təcili
acceleration direct-drive ~ düz ötürmədə təcil
accelerate drag ~ yavaşıma və ya mənfi təcil
accelerate fluctuating ~ dəyişən təcil
accelerate full-throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerate gravitational ~ ağırlıq qüvvəsinin təcili [sərbəstdüşmə təcili]
accelerate instantaneous ~ ani təcil
accelerate instrument ~cihaza təsir edən təcil
accelerate lateral ~ eninə təcil
accelerate linear ~ xətti təcil
accelerate longitudinal ~ uzununa təcil
accelerate negative ~ yavaşıma, mənfi təcil
accelerate part-throttle ~ drossel qapağının natamam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerate rotary ~ fırlanmada təcil, bucaq təcili
accelerate smooth ~ səlis təcil
accelerate standing-start ~ yerindən tərpənmə zamanı təcil, yerindən sürətlənmə
accelerate stepless ~ pilləsiz təcillənmə
accelerate stepless timed ~ zamana görə tənzimlənən təcil
accelerate top-gear ~ yüksək ötürmədə təcil
accelerate unifrom ~ bərabər təcil, sabit təcillə sürətlənmə
accelerate valve ~ klapan və ya zolotnikin təcili
accelerate wide-open throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində sürətlənmə
accelerator ~ 1. akselerator, drossel qapağı 2. katalizator
accelerograph ~ akseleroqraf, təcili yazmaq üçün cihaz
accelerometer ~ akselerometr, təcili ölçmək üçün cihaz
accelerometer counting ~ sayğaclı akselerometr
accelerometer fore-and-aft ~ akselerometr, uzununa təcili qeyd edən cihaz
accelerometer impact ~ zərbə yüklənmələrində təcili ölçən
accelerometer lateral ~ eninə təcili qeyd edən akselerometr
accelerometer linear ~ xətti akselerometr
accelerometer statistical ~ statistik akselerometr
accelerometer strain-gauge ~ tenzometrik akselerometr
acceptability design ~ konstruksiyanın qəbuledilənliyi
acceptable ~ məqbul, qəbul edilə bilən, münasib
acceptance ~ təhvil alma, qəbul etmə
acceptance ~ of batch ~ məmulat partiyasının və ya qrupunun qəbulu
acceptance ~ of materials ~ materialların qəbulu
acceptance customer ~ müştəri və ya sifarişçi tərəfindən qəbul edilmə [təhvil alma]
acceptance final ~ son qəbul [təhvil alma]
acceptance prove-out ~ sınamadan və yoxlamadan sonra qəbul [təhvil alma]
accepted ~ 1. adətən qəbul edilən, ümumi qəbul edilmiş 2. qəbul edilmiş (yoxlamada)
accepted wodely ~ geniş yayılmış
access ~ 1. yol tapma, keçid, yanaşma, giriş, giriş yolu 2. məlumatların seçilməsi
access ~ for repair ~ təmirə giriş
access ~ to engine ~ mühərrikə yaxınlaşma [yaxınlaşmanın mümkünlüyü]
access all-weather ~ yanaşma yolu, ixtiyari hava şəraitində giriş yolu
access road-and-rail ~ avtomobil və dəmir yollarının giriş və ya yanaşma yolları
access suspension ~ asqıya baxış qapağı
accessibility ~ 1. yanaşma mümkünlüyü (baxış və ya təmir üçün), yanaşma rahatlığı
accessibility in-situ ~ yerində baxış və ya təmir üçün yanaşma mümkünlüyü (maşından çıxarmadan)
accessible ~ 1. yanaşma mümkünlüyü 2. açıq (naqillar haqqında)
accessible ~ for inspection ~ baxış üçün əlverişli
accessible ~ for servicing ~ texniki xidmət üçün əlverişli
accessible easily ~ asanlıqla yanaşıla bilən
accessible internally ~ daxili baxış üçün yanaşıla bilən
accessible readily ~ asanlıqla yanaşıla bilən
accessory ~ 1. tərtibat; altlıq, köməkçi cihaz, yardımçı qurğu 2. pl armatur, avadanlıq, ikinci dərəcəli hissələr; ləvazimatlar; köməkçi, yardımçı cihazlar; xidmət göstərilən mexanizmlər
accessory automobile ~ ies avtomobil ləvazimatları
accessory built-on ~ ies quraşdırılmış köməkçi avadanlıqlar (traktor və ya avtomobildə)
accessory electric ~ ies elektrik avadanlığı
accessory engine ~ ies mühərrikin köməkçi aqreqatları
accessory tire ~ ies şinin quraşdırılması və yol təmiri üçün avadanlıq
accident ~ qəza,bədbəxt hadisə
accident alighting ~ çıxdıqda (avtomobildən) bədbəxt hadisə
accident boarding ~ mindikdə (avtomobilə) bədbəxt hadisə
accident collision ~ toqquşma (avtomobillərin) zamanı bədbəxt hadisə
accident crossing ~ kəsişmədə [yol ayrıcında] bədbəxt hadisə
accident fatal ~ insan ölümü ilə nəticələnmiş qəzalar
accident highway ~ avtomobil yolunda bədbəxt hadisə
accident major ~ böyük qəza
accident non-collision ~ toqquşma ilə (avtomobillərin) bağlı olmayan bədbəxt hadisə
accident pedestrian ~ piyadanın iştirakı zamanı bədbəxt hadisə
accident roll-over ~ avtomobilin bir neçə dəfə aşması zamanı bədbəxt hadisə
accident sideswipe ~ yandan (avtomobillərin) toqquşma zamanı bədbəxt hadisə
accident skidding ~ yana sürüşmə zamanı (avtomobilin) bədbəxt hadisə
accident submersion ~ avtomobilin batması zamanı bədbəxt hadisə
accident traffic ~ yol hadisəsi, nəqliyyatda bədbəxt hadisə
acclivity ~ yoxuş, yamac
accommodate ~ 1. yerləşdirmək, 2. uyğunlaşdırmaq
accommodation ~ 1. yerləşmək 2. uyğunlaşmaq 3. rahatlıq
accommodation ~ for standing passengers ~ ayaq üstə dayanan sərnişinlər üçün yer
accommodation ~ of traffic ~ nəqliyyat axınlarının paylanması
accommodation luggage ~1. baqajın yerləşməsi 2. baqaj üçün yer
accommodation passenger ~ 1. sərnişinlərin yerləşməsi 2. sərnişinlər üçün yer
accommodation spatial ~ məkanda yerləşmə (məs., kuzada sürücü və ya sərnişinlərin)
accounting: business ~ kommersiya hesabatları
accretion: ice ~ buz bağlama
accumulation ~ toplanma, bir yerə yığılma (akumulyasiya)
accumulation ~ of miles ~ mil ilə (ölçü vahidi) yürüşlərin toplanması, maşının yürüşünün artması
accumulation ~ of mud ~ palçıq və ya çirk yığılması
accumulation ~ of snow ~ qar yığımı, qar koması, qar təpəsi
accumulation heat ~ istilik yığılması
accumulation information ~ məlumatların yığılması
accumulator ~ 1. akkumulyator, akkumulyator batareyası 2.cəmləyici [toplayıcı]
accumulator ABS ~ (tormozlarda ABS sistemi) əks bloklayıcı tormoz sisteminin cəmləyicisi
accumulator acid ~ turşulu akkumulyator
accumulator alcaline ~ qələvi akkumulyator
accumulator brake charging ~ tormoz sisteminin doldurucu akkumulyatoru
accumulator enclosed ~ konteynerdə akkumulyator batareyası
accumulator formed-plate ~ formalaşdırılmış lövhəli akkumulyator batareyası
accumulator frame ~ lövhəli [çərçivəli] akkumulyator batareyası
accumulator fuel ~ yanacaq akkumulyatoru
accumulator gas-loaded ~ qaz-hidravlik akkumulyatoru
accumulator grid-type ~ şəbəkəli lövhəli akkumulyator batareyası
accuracy ~ dəqiqlik, düzgünlük, səhvsiz
accuracy ~ in the mean ~ orta dəqiqilik
accuracy ~ to within… ~ müəyyən hədlərdə dəqiqlik…
accuracy ~ of finish ~ son emal dəqiqliyi
accuracy ~ of mesh ~ ilişmə dəqiqliyi
accuracy ~ of reading ~ hesablama dəqiqliyi
accuracy adequate ~ qəbul edilən dəqiqlik
accuracy claimed ~ elan edilmiş dəqiqlik
accuracy control ~ 1. tənzimləmə [nizamlama] dəqiqliyi 2. nəzarətinə səhvsizliyi
accuracy design ~ hesabi dəqiqlik
accuracy extreme ~ həddi dəqiqlik
accuracy given ~ verilmiş dəqiqlik
accuracy lasting ~ uzun müddət saxlanılan dəqiqlik
accuracy measurement ~ ölçü dəqiqliyi
accuracy spacing ~ qarşılıqlı yerləşmə dəqiqliyi (məs., dişlərin)
accurate ~ dəqiq, düzgün, səhvsiz
accurate ~ to dimension ~ dəqiq ölçüyə gətirilmiş
acetone ~ aseton
acetylene ~ asetilen
acid ~ turşu
acid accumulator~ akkumulyator turşusu
acid battery ~ akkumulyator turşusu
acid chlorhydric ~ xlorid turşusu
acid diluted ~ həll edilmiş və ya durulaşdırılmış turşu
acid nitric ~ azot turşusu
acid soldering ~ lehimləmə turşusu
acid sulphuric ~ kükürd turşusu
acidification ~ oksidləşmə
acidifmer ~ oksidləşdirici
acidimeter ~ turşuölçən, asidmetr
acidity ~ turşuluq
acid-proof ~ turşuyadavamlı
acid-resistant ~ turşuya davamlı
acierage ~ poladla qaynaq
aclinal ~ horizontal, üfiqi, mailliksiz
acoustimeter ~ akustimetr, səs intensivliyini ölçən
acremeter ~ akrlarla emal edilmiş sahənin sayğacı
acrylonitrile-butadiene-styrene ~ akrilonitrilbutadienstirol
Act: Clean Air ~ avtomobil mühərriklərinin ixrac qazlarının havanın çirklənmə həddi normalarını müəyyən edən qanun
action ~ fəaliyyət, hərəkət, təsir
action to bring into ~ hərəkətə gətirmə, qüvvəyə mindirmə
action to throw into ~ işə salmaq, qoşmaq
action ~ of oxidation ~ oksidləşdirici təsir
action ~ of rust ~ pasın təsiri
action aerodynamic ~ aerodinamik təsir
action back ~ əks təsir
action brake ~ tormozlama, əyləmə
action braking ~ tormozlama, əyləmə
action breathing ~ sorma və xaric prosesi
action buffer ~ amortizasiya
action cam ~ yumruqcuğun təsiri
action caster ~ dönmə şkvoreninin uzununa maillik bucağının stabilləşdirici təsiri
action cleansing ~ təmizləmə, hava üfürmə (muhərriki)
action clutch ~ ilişmə təsiri
action combustion ~ yanma, yanma prosesi
action control ~ idarəedici və ya tənzimləyici təsir; nəzarətedici təsir
action cooling ~ soyuma, soyuma prosesi
action corrosive ~ aşındırma və ya korroziya təsiri
action damping ~ dempfirləmə
action delayed ~ yavaşıdıcı təsir
action direct ~ birbaşa [bilavasitə] təsir
action dispersing ~ aralanma və ya parçalanma təsiri
action flywheel ~ fırlanan kütlələrin təsiri, nazim çarx effekti
action frost ~ donmaq, buz bağlamaq
action hammering ~ zərbə təsiri
action heat-absorbing ~ istiliyin udulması effekti
action heat-blocking ~ hərarətin [istiliyin] bloklanması və ya qarşısının alınması effekti
action homing ~ ilkin vəziyyətə qayıtma
action hydraulic ~ hidravlik mexanizm vasitəsilə təsir
action ignition ~ yandırma, alışdırma
action jet ~ şırnağın təsiri, şırnaq effekti
action joint ~ birgə və ya eyni zamanda təsir
action knee ~ kəsici ox oynağında yellənmə
action local ~ yerli təsir
action oxidizing ~ oksidləşdirmək təsiri
action pumping ~ 1. nasosun işi 2.döyüntü
action scuffing ~ sürtülmə, yeyilmə təsiri
action shock ~ zərbə təsiri, zərbə
action snap ~ çıqqıltı [şıqqıltı] təsiri, ani təsiri (məs., elektrik açarının)
action spring ~ yayın və ya resorun təsiri
action squeegee ~ tormozlama zamanı şinlərin dalğavari deformasiyası
action stopping ~ dayanmaq, hərəkəti kəsmək, tormozlamaq
action throwing ~ [vermə] təpmə [resorun]
action wobbling ~ 1. silkələmə, laxlatmaq, yırğa- lamaq, tərpətmək
activity: enviromental ~ ətraf mühitin aktivliyi
activity: research ~ elmi tədqiqat işləri
activity: research-and-development ~ elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri
actuate ~ 1. hərəkətə gətirmək 2. fəallaşdırmaq, həyəcanlandırmaq və ya qıcıqlandırmaq
actuation ~ 1. hərəkətə gətirmə 2.həyəcanlandırmaq
actuation automatic control ~ avtomatik idarəedilən qoşulma
actuation control valves ~ avtomatik idarə edilən ilişmə
actuation electrical ~ elektriklə hərəkətə gətirilən
actuation hydraulic ~ hidravlik intiqalla hərəkətə gətirilən
actuation lever ~ lingli intiqalla ilə hərəkətə gətirmə
actuation mechanical ~ mexaniki intiqalla hərəkətə gətirilən
actuator ~ 1. ötürücü, intiqal, icraedici mexanizm 2. işəsalıcı
actuator brake valve ~ tormoz klapanı intiqalı
actuator cam ~ yumruqcuqlu icraedici mexanizm
actuator driving ~ intiqal
actuator electrohydraulic ~ elektrohidravlik intiqal
actuator electropneumatic ~ elektropnevmatik intiqal
actuator hydraulic ~ hidravliki qüvvə silindri, hidrointiqal
actuator linear ~ xətti yerdəyişmə vericisi
actuator master cylinder ~ sükan idarəsininin izləyici sisteminin icraedici mexanizmi
actuator piston-rack type ~ dişli tamasa və dişli çarxlı fırlanma hərəkəti intiqalı
actuator pneumatic ~ pnevmatik intiqal, pnevmointiqal
actuator relay ~ rele
actuator rocker ~ klapanın sürgü qolu
actuator rotary ~ fırlanma hərəkəti intiqalı
actuator servohydraulic ~ servohidravlik izləyici sistemli icraedici mexanizm, hidravlik servointiqal
actuator sleeve ~ zolotnikin sürgü qolu
actuator spring-type brake ~ tormoz sisteminin yaylı enerji akumulyatoru
actuator torque ~ fırlatma momentini ötürən mexanizm
actuator valve ~ klapanı hərəkətə gətirən detal və ya hissə
adapt ~ uyğunlaşdırmaq, uyuşdurmaq, yerinə salmaq
adaptable ~ uyğunlaşdırılan
adapter ~ birləşdirici hissə (detal), keçid detalı, ştuser
adapter breather ~ nəfəslik [sapun] ştuseri
adapter gearbox ~ ötürmələr qutusunun karterinin qıfı
adapter lubricator ~ yağdanın ştuseri
addendum ~ diş başlığının hündürlüyü (dişli çarxda)
addendum angular ~ diş başlığının bucaq hündürlüyü (konusvar dişli çarxın)
addendum chordal ~ diş başlığının vətər hündürlüyü (dişli çarxın)
addition ~ 1. əlavə etmə, üstünə gəlmə, birləşdirmə 2. qarışıq, aşqar, əlavə
addition alloy ~ 1. legirləmə 2. legirləyici aşqar
additive ~ qarışıq, aşqar, əlavə
additive anticorrosion ~ korroziya əleyhinə aşqar
additive antidecomposition ~ parçalanma əleyhinə aşqar
additive antifroam ~ köpüklənməyə qarşı aşqar
additive antioxidant ~ turşulaşmaya qarşı aşqar
additive ash-forming ~ kül yaradan aşqar
additive commercial ~ kütləvi istehsal olunan aşqar
additive detergent ~ yuyucu əlavə
additive lubricity ~ yağlama qabiliyyətini artıran aşqar
additive oiliness ~ yağlama qabiliyyətini artıran aşqar
additive pour-depressant ~ donma temperaturunu azaldan aşqar (yağın)
additive seal-conditioning ~ kipləşmə ehtiyyatını yüksəldən aşqar
additive setting-point ~ donma temperaturunu azaldan aşqar (yağın)
additive smoke-suppressant ~ tüstüləməni azaldan aşqar
additive suspension ~ yanma məhsullarının çökməsinə mane olan aşqar (yağlarda olan)
additive versatile ~ çoxməqsədli aşqar
additive wear-preventive ~ yeyilməyə qarşı aşqar
adequation of stress ~ gərginliyin bərabərləşdirilməsi
adhere ~ ilişmək; yapışmaq
adhere to ~ close to the kerb ~ bilavasitə səki sərhəddinə yaxında durmaq
adherence ~ ilişmə; yapışma
adherence to specification ~ texniki şərtlərə əməl etmə
adherence road ~ yol ilə ilişmə
adhesion ~ ilişmə, yapışma
adhesion ~ of lubricant ~ sürtkü yağının yapışması
adhesion ~ of wheels ~ təkərlərin ilişməsi (torpaq ilə)
adhesion molecular ~ molekulyar ilişmə
adhesion road ~ yol ilə ilişmə
adhesion sideways ~ yan istiqamətdə yerdəyişmə şəraitində yol zamanı ilişmə
adhesion track ~ tırtılın yol ilə ilişməsi
adhesive ~ yapışdırıcı || yapışqan, yapışan
adhesive epoxy film ~ nazik təbəqəli epoksid yapışdırıcı
adhesive epoxy resin ~ epoksid yapışdırıcı
adhesive epoxy tape ~ lentşəkilli epoksid yapışdırıcı
adhesive fuel resistant ~ yanacaq və yağlara dayanıqlı [davamlı] yapışdırıcı
adhesive high-strength structural ~ yüksək möhkəmliyə malik konstruksiya yapışdırıcısı
adhesive high-temperature ~ yüksək temperatura davamlı yapışdırıcı
adhesive powder ~ toz və ya ovuntu şəkilli yapışdırıcı
adhesive quick setting ~ tez bərkiyən yapışdırıcı
adhesive rubber ~ tez bərkiyən yapışdırıcı
adhesive self ~ öz-özünə yapışan
adhesive self-curing ~ öz-özünə bərkiyən yapışdırıcı
adhesive structural ~ konstruksiya yapışdırıcısı
adhesive superstrength ~ bərkliyi yüksək olan yapışdırıcı
adjacent ~ qonşu, yanaşı, yaxın, ətraf
adjoining ~ qonşu, yanaşı, yaxın, ətraf
adjuncts ~ əlavə detallar, ləvazimatlar
adjust ~ 1. nizamlamaq 2. yoxlayıb düzəltmək 3. nizama salmaq 4. uyğunlaşdırmaq
adjust to ~ for wear ~ yeyilməni kompensə etmək üçün nizamlamaq
adjustability ~ nizamlanmaq qabiliyyəti, nizamlanmaq imkanı
adjustability for-and-aft seat ~ oturacaqların uzununa istiqamətdə vəziyyətinin nizamlanmaq imkanı
adjustability vertical seat ~ oturacağın hündürlüyünün nizamlanmaq imkanı
adjustable ~ nizamalanan
adjustable while running ~ gediş vaxtı nizamlamaya imkan verən
adjuster ~ 1. nizamlayıcı mexanizm 2. quraşdırıcı, yığıcı
adjuster acceleration time ~ mühərrikin sürətlənmə vaxtını nizamlayan drossel paketi
adjuster automatic slack ~ gedişi (porşenin) avtomatik tənzimləyən
adjuster backlash ~ araboşluğunu tənzimləyən mexanizm
adjuster belt tension ~ qayışı tarımlaşdıran tərtibat
adjuster depth ~ dərinlik tənzimləyicisi
adjuster electronic rotary ~ elektron rotor tənzimləyicisi
adjuster idle ~ boş gediş sürətinin tənzimləyicisi
adjuster lash ~ klapan mexanizmində ara boşluğunun tənzimləyicisi
adjuster micrometric timing ~ alışdırma anının dəqiq nizamlanması üçün tərtibat
adjuster running ~ gediş vaxtı tənzimləmə qurğusu
adjuster seat ~ oturacağın vəziyyətinin tənzimləyicisi
adjuster slack ~ araboşluğu və ya tarımlılığı tənzimləyən mexanizm; tarımlayıcı vint
adjuster tappet ~ itələyicinin tənzimlənməsi üçün tərtibat
adjuster vacuum operated ~ vakuum tənzimləyicisi
adjuster valve (clearance) ~ klapanların araboşluğunu tənzimləyən mexanizm
adjuster voltage ~ gərginlik tənzimləyicisi
adjuster volume ~ səs tənzimləyicisi
adjuster weight transfer ~ tam yüklənməni (aparan takarlarin) tənzimləyən mexanizm
adjuster zero ~ sıfıra gətirən qurğu
adjuster zero-backlash automatic ~ araboşluğunu (klapanla itələyici arasındakı) avtomatik aradan qaldıran mexanizm
adjustment ~ 1. tənzimləmək, tənzimləmə 2.yoxlama 3. sazlama 4. uyuşdurma, yerinə salma 5. tənzimləyici mexanizm
adjustment ~ for length of stroke ~ gediş uzunluğunun qaydaya salınması
adjustment ~ for wear ~ yeyilməni kompensə etmək üçün tənzimləmə
adjustment ~ of mixture ~ qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment accurate ~ 1. dəqiq tənzimləmə 2. diqqətli üyğunlaşdırma
adjustment actuating pressure ~ işçi təzyiqin tənzimlənməsi (tormoz sistemində)
adjustment altitude ~ yüksəkliyə görə tənzimləmə (karbüratorun)
adjustment automatic ~ avtomatik tənzimləmə
adjustment automatic valve ~ klapanların avtomatik tənzimlənməsi
adjustment bearing ~ yastıqların tənzimlənməsi
adjustment belt (tension) ~ qayışın tarımlığının tənzimləyicisi
adjustment brake ~ tormozların tənzimlənməsi
adjustment brake pedal linkage ~ tormoz pedalının gedişinin tənzimlənməsi
adjustment brush ~ şotkanın tənzimlənməsi (generatorun)
adjustment cable control ~ idarəetmə trosunun tənzimlənməsi
adjustment cable-length ~ trosun uzunluğunun tənzimlənməsi
adjustment camber angle ~ ekssentrikli boltun köməyi ilə qabaq təkərlərin maillik bucağının tənzimlənməsi
adjustment carburetor ~ karbüratorun tənzimlənməsi
adjustment carburetor altitude ~ karbüratorun yüksəkliyə görə tənzimlənməsi
adjustment caster angle ~ dönmə şkvoreninin (ox milinin) uzununa maillik bucağının tənzimlənməsi
adjustment chain ~ zəncirin tənzimlənməsi
adjustment chain tension ~ zəncirin tarımlığının tənzimlənməsi
adjustment clearance ~ araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment clutch ~ ilişmənin tənzimlənməsi
adjustment coarse ~ kobud tənzimləmə
adjustment cold valve ~ soyuq mühərrikdə klapan araboşluğunun tənzimlənməs
adjustment continuous ~ səlis tənzimləmə
adjustment cruise(-range) mixture ~ dövrlər sayının istismar hədlərində qarışıq tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment delicate ~ dəqiq tənzimləmə
adjustment delayed ~ gecikmə ilə tənzimləmə
adjustment depth ~ dərinliyin tənzimlənməsi
adjustment eccentric ~ ekssentrik vasitəsilə tənzimləmə
adjustment end play ~ ox araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment faulty ~ səhv tənzimləmə, tənzimləmənin pozulması
adjustment fine ~ dəqiq tənzimləmə
adjustment finger-tip ~ əl ilə tənzimləmə
adjustment fore-and-aft ~ 1. uzununa tənzimləmə 2. uzununa tənzimləmə mexanizmi
adjustment front-wheel ~ qabaq təkərlərin tənzimlənməsi
adjustment fuel-level ~ yanacağın səviyyəsinin tənzimlənməsi
adjustment fuel-volatility ~ yanacağın buxarlanma səviyyəsindən asılı olaraq tənzimləmə
adjustment gap ~ araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment hitch ~ ilişmə [qoşma] qurğusunun tənzimlənməsi
adjustment horizontal ~ horizontal üzrə quraşdırma
adjustment idle ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment idle mixture ~ mühərrikin boş iş rejimi üçün qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment idling speed ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment ignition ~ alışmanın tənzimlənməsi
adjustment ignition timing ~ alışdırma anının tənzimlənməsi
adjustment improper ~ düzgün olmayan tənzimləmə
adjustment light-running ~ boş və ya kiçik dövrlər sayının tənzimlənməsi
adjustment load mixture ~ mühərrikin yük altında işləməsi üçün qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment manual ~ əl ilə tənzimləmə
adjustment minute ~ dəqiq [çox dəqiq] tənzimləmə
adjustment mixture ~ qarışığın tərkibinin tənzimlənməsi
adjustment on-the-go ~ gediş zamanı tənzimləmə
adjustment pedal ~ pedalın tənzimlənməsi
adjustment preset ~ qabaqcadan tənzimləmə
adjustment probability bearing ~ ehtimal olunan müşahidələri təmin etməklə yastığın tənzimlənməsi (dayağa qədər çəkməklə)
adjustment rate ~ sürətin təshihi
adjustment screw ~ vintlə tənzimləmə
adjustment seat ~ oturacağın tənzimlənməsi
adjustment seat bacr heigt ~ oturacaq söykənəcəyinin hündürlüyünün tənzimlənməsi
adjustment service ~ (texniki) xidmət, prosesində tənzimləmə
adjustment shift point ~ optimal ötürmənin qoşulma mexanizminin tənzimlənməsi
adjustment side-to-side ~ 1. eninə tənzimləmə 2. eninə tənzimləmə mexanizmi
adjustment spark ~ alışdırmanın tənzimlənməsi
adjustment spark gap ~ şamların araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment spring ~ yayın köməyi ilə tənzimləmə
adjustment steering wheel ~ sükan çarxının (mailliyinin) tənzimlənməsi
adjustment superfine ~ dəqiq [çox dəqiq] tənzimləmə
adjustment tension ~ tarımlılığın tənzimlənməsi
adjustment time ~ zamana görə tənzimləmə
adjustment timing ~ paylanmanın tənzimlənməsi; alışdırma və ya püskürmənin başlanma anının tənzimlənməsi
adjustment travel ~ gedişin tənzimlənməsi
adjustment valve backlash ~ klapanın araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment valve lash ~ klapanlardakı araboşluğunun tənzimlənməsi
adjustment valve tappet ~ klapan itələyicisinin tənzimlənməsi
adjustment variable-depth ~ dərinliyin tənzimlənməsi
adjustment vernier ~ qalıq göstəricisinə [noniusa] görə tənzimləmə
adjustment warm valve ~ qızdırılmış mühərrikdə klapan araboşluqlarının tənzimlənməsi
adjustment zero ~ sıfırın (şkalada) tənzimlənməsi
admissible ~ buraxılabilən, qəbuledilə bilən
admission ~ daxil olma, gətirmə, ötürmə [verilmə], dolma (silindrin)
admission air ~ havanın daxil olması, hava verilişi
admission effective ~ effektli dolma
admission full ~ tam dolma
admission partial ~ hissə-hissə daxil olma, qismən dolma
admission single ~ birtərəfli daxil olma
admixture ~ qarışıq, aşqar, əlavə
absorption ~ absorbsiya, səthi udulma
absorption ~ of gases ~ qazların adsorbsiyası
advance ~ qabaqlama, qabaqlamaq
advance automatic ~ qabaqlamanın (alışdırmanın və ya püskürmənin) avtomatik tənzimlənməsi
advance centrifugal ~ mərəkəzdənqaçma qabaq- lanması (alışdırmanın və ya püskürmənin)
advance ignition ~ alışdırmanın qabaqlanması
advance injection ~ püskürülmənin qabaqlanması
advance manual spark ~ əl ilə tənzimlənən alışdırmanın qabaqlanması
advance semiautomatic ~ yarımavtomatik tənzimlənən qabaqlama (alışdırmanın və ya püskürmənin)
advance spark ~ alışdırmanın qabaqlanması
advance vacuum ~ vakuum-tənzimləmə (alışdırmanın qabaqlanma bucağının çıxış kollektorundakı seyrakliya görə tənzimlənməsi)
advance vacuum-controlled ~ alışdırmanın vakuum-tənzimləyici ilə qabaqlanması
advanced ~ 1. təkmilləşdirilmiş 2. perspektivli 3. yüksək səviyyədə olan 4. qabaqlama ilə (alışdırmanı)
advanced fully ~ tam qabaqlama ilə (alışdırmanı)
advantage ~ səmərə, üstünlük
advantage ~ of lever ling ~ çiyinlərinin verilmiş nisbətində qüvvədə uduş
advantage service ~s istismar üstünlükləri
adviser: automotive ~ avtomobil nəqliyyatı üzrə məsləhətçi
aeration ~ havasını dəyişmə, küləkləndirmə
aeration oil ~ yağın havasının dəyişdirilməsi, küləkləndirilməsi
aerial ~ 1. antenna 2. havada
aerocar ~ hava yastığı üzərində aparat
aerocraft ~ hava yastığı üzərində aparat
aerodynamic ~ aerodinamik
aerodynamics ~ aerodinamika
aerodynamics combustion ~ yanma proseslərinin aerodinamikası
aerodynamics compressible ~ yanan qazın aerodinamikası, qaz dinamikası
aerosol ~ aerozol
aerotrain ~ hava yastığı üzərində aparatlardan ibarət olan avtoqatar
affect ~ hərəkət etmək, hərəkətə gətirmək, təsir etmək, dəyişikliyə məruz qoymaq, toxunmaq
affinity of metal and oil ~ metal və yağların oxşarlıqları (molekulların)
aft ~ arxa
afterburner ~ yandırıb qurtarma kamerası, sonadək yandıran
afterburner catalitic ~ katalitik sonadək yandıran
afterburning ~ yanıb qurtarma, sonadək yanma, novbəti dəfə yanma
afterburning chemical ~ əlavə kimyəvi yanma reaksiyaları nəticəsində sonadək yanma (yanacağın)
aftercombustion ~ yanıb qurtarma,sonadək yanma, novbəti dəfə yanma
aftercooler ~ turboqovucunun axırıncı pilləsindən sonra yerləşmiş radiator
aftercooling ~ növbəti soyuma
afterdribble ~ damcılama, axma (forsunkanın)
aftereffect ~ nəticə, effekt
aftereffect elastic ~ elastiki nəticə, effekt
afterglow ~ işıqlanandan sonra
afterinjection ~ püskürmədən sonra
aftertreatment ~ növbəti emaldan
age ~ 1. xidmət müddəti; yaşı (maşının) 2. iş müddəti (maşının) 3. köhnəlmək; köhnəlməyə məruz qalmaq; dözmək, davam gətirmək
age retirement ~ silinmə anına qədər maşının iş illərinin sayı
aged ~ köhnəlməyə məruz qalmış
aged artificially ~ süni olaraq köhnəlməyə məruz qalmış
agenc/y: traffic ~ nəqliyyat agentliyi
agent ~ 1. vasitə, agent, aşqar, əlavə 2. maddə
agent addition ~ legirləyici element, aşqar
agent anticorrosive ~ korroziya əleyhinə aşqar
agent antifoam ~ köpüklənmə əleyhinə aşqar
agent antifreezing ~ donma əleyhinə aşqar
agent antirust ~ korroziya əleyhinə əlavə
agent binding ~ əlaqələndirici maddə
agent blending ~ yerdəyişmənin komponentləri
agent bonding ~ əlaqələndirici maddə
agent cooling ~ soyuducu maddə, soyuducu
agent degreasing ~ yağsızlaşdırıcı vasitə, yağsızlaşdırıcı
agent engine cleansing ~ mühərrikin yuylması üçün maye
agent filling ~ doldurucu
agent heat-carrying ~ istilik daşıyıcısı
agent locking ~ bərkidici maddə
agent modifying ~ dəyişdirici (formasını, şaklini) aşqar, dəyişdirici
agent reducing ~ bərpaedici, turşusuzlaşdırıcı
agent smoke-producing ~ yanacağın tüstü yaradan komponenti
agent surface-active ~ səthi-aktiv maddə
age-sensitive ~ zaman təsirinə həssas, zaman keçdikcə köhnəlmə
aggravation of test ~ sınaq şəraitlərinin ağırlaşdırılması
aggregate ~ aqreqat
agility ~ 1. sürətlilik 2. dönərlik, manevretmə qabiliyyəti
aging ~ köhnəlmə; dispers bərkimə
aging accelerated ~ sürətlənmiş, köhnəlmə
aging artificial ~ süni köhnəlmə
aging heat ~ istiliyin təsiri ilə köhnəlmə
aging quench ~ tablanmadan sonra köhnəlmə
aging strain ~ deformasiya köhnəlməsi, pərçimləmədən sonra köhnəlmə
aging sunlight ~ günəş şüalarının təsiri ilə köhnəlmə
aging thermal ~ istiliyin təsiri ilə köhnəlmə
aging weather ~ hava şəraitlərinin təsiri ilə köhnəlmə
agitate ~ 1. qarışdırmaq; çalxalamaq 2. həyəcanlandırmaq; qurdalamaq
agitation ~ qarışdırma; çalxalama
agitation air ~ hava axınının qarışdırılması
agitation violent ~ güclü qarışdırma
agitator: truck ~ avtomobil betonqarışdırıcısı
agoing ~ hərəkətdə, gedə-gedə
agreement ~ razılaşma, saziş, razılıq
agreement operating ~ istismara dair müqavilə
aided ~ yarımavtomatik
air ~ atmosfer; hava || havasını dəyişmək; küləkləndirmək || atmosfer; hava
air ambient ~ əhatə edən hava
air bleed ~ götürülən hava (kompresordan)
air carburet(t)ed ~ karbürasiya edilmiş hava
air combustion ~ yanma zonasına daxil olan hava
air compressed ~ sıxılmış hava
air conditioned ~ təmizlənmiş və soyudulmuş hava
air cooling ~ soyudücü hava
air dead ~ 1. durğun hava 2. karbon qazı ilə zəngin hava
air dissolved ~ qarışdırılmış hava
air filtered ~ təmizlənmiş hava
air fog-laden ~ dumanlı hava
air foul ~ çirkləndirilmiş hava
air free ~ atmosfer havası
air heavy ~ sıxılmış hava
air incoming ~ daxil olan hava
air inducted ~ sorulmuş hava
airi ngoing ~ daxil olan hava
air injection ~ injeksiya edilmiş, tozlandırılmış hava
air inlet ~ daxil olan hava
air intake ~ sorulan hava
air outside ~ bayırdakı hava
air precompressed ~ öncədən sıxılmış hava
air pressed ~ sıxılmış hava
air rarefied ~ seyrəkləşdirilmiş hava
air return ~ işlənmiş hava
air scavenging ~ üfürücü hava
air stale ~ durğun hava
air starting ~ işəsalıcı hava (pnevmatik işəsalıcılı mühərriklərdə)
air suction ~ sorulan hava
air surrounding ~ ətrafdakı hava, əhatə edən hava
air trapped ~ hermetik [qapalı] sistemdə saxlanılan hava
air undissolved ~ qarışdırılmamış hava
air-actuated ~ pnevmatik intiqallı
airbag ~ təhlükəsizlik hava yastığı
airbag~s: dual ~s sürücü və qabaq oturacaqdakı sərnişinin təhlükəsizlik yastıqları
airbrake ~ pnevmatik intiqallı tormoz [əyləc]
air-cooled ~ hava soyuduculu; hava ilə soyudulan
airconditioning system ~ havanı kondisiyalaşdıran [təmizləyən və soyudan] sistem
air-cured ~ isti hava ilə vulkanizasiya edilən
air-driven ~ pnevmatik intiqallı
air-fast ~ hava keçirməyən, hermetik
air-free ~ havasız, vakuum; havası seyrəldilmiş
air-fuel mixture ~ hava-yanacaq qarışığı
air-fuel ratio ~ hava artıqlığı əmsalı
air-in ~ daxil olan hava
air-locked ~ hermetik bağlanmış, hermetik, ha- va keçirməyən
air mass meter ~ havanın kütləvi sərfini ölçən
air-operated ~ pnevmatik intiqallı
air-powered ~ pnevmatik intiqallı
air pre-heating system ~ havanın öncədən qız- dırılma sistemi
airproof ~ hermetik, hava keçirməyən
airspeed ~ hava axınının sürəti
airspeed anemometer ~ hava axınının anemometrlə ölçülən sürəti
air volume meter ~ hava sərfini ölçən
airtight ~ hava keçirməyən, hermetik
airtow ~ təyyarələri yedəyə almaq üçün dartqı, aerodrom dartqısı
aisle ~ keçid (qatarda, avtobusda)
alarm ~ 1. həyəcan siqnalı 2. siqnal cihazı 3.qəza siqnalı
alarm accumulator pressure ~ akumulyatorda (aşağı) təzyiq (səs) siqnalı
alarm acoustic ~ səs siqnalı
alarm anti-theft ~ qaçırılmağa qarşı sistem
alarm backup ~ arxaya hərəkət siqnalı
alarm burglar ~ mühafizə siqnalı
alarm circuit ~ elektrik naqillərinin nasazlığı haqqında siqnal
alarm dirt ~ çirklənmənin həddi səviyyəsi haqqında siqnal
alarm exhaust ~ ixrac qazları ilə işə salınan si- rena (yüksək hədli səs siqnalı)
alarm failure ~ nasazlıq haqqında siqnal
alarm fuse ~ qoruyucunun yanması haqqında siqnal
alarm gasoline ~ yanacağın səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm high-pressure ~ güclü təzyiq haqqında siqnal verən
alarm light ~ işıq siqnalı
alarm low-oil ~ yağın səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm low-water ~ suyun səviyyəsinin aşağı olması haqqında siqnal
alarm malfunction ~ mexanizmin və ya sistemin nasazlığın haqqında siqnal
alarm pressure-fall ~ təzyiqin düşməsi haqqında siqnal
alarm overflow ~ mayenin normal səviyyəsinin artması haqqında siqnal
alarm shutdown ~ sistemi avtomatik işdən ayrılması ilə müşayət olunan nasazlıq haqqında siqnal
alarm temperature ~ qızma haqqında siqnal verən
alarm tire ~ şinlərdə təzyiqin düşməsi haqqında siqnal
alarm visual ~ görünən [vizual] həyəcan siqnalı
algorithm ~ alqoritm
alight ~ maşından çıxmaq, düşmək, enmək
alighting ~ sərnişinləri düşürmək
align ~ 1. yoxlamaq, düzəltmək 2.tuş oxlu quraşdırmaq; mərkəzləşdirmək
alignability ~ bərabərləşdirmək və ya öz-özünə tarazlaşdırılmaq qabiliyyəti
aligner ~ quraşdırmaq üçün tərtibat
aligner axle-and-wheel ~ qabaq körpünün və qabaq təkərlərin tənzimlənməsi üçün tərtibat
aligner camber-and-caster ~ qabaq təkərlərin maillik bucaqlarının və dönmə şkvorenlərinin uzununa maillik bucaqlarının qurulması üçün tərtibat
aligner connecting rod ~ sürgü qol başlıqlarının eyni oxluğa yoxlanması üçün tərtibat
aligner wheel ~ idarə olunan təkərlərin bucaqlarının qurulması üçün tərtibat
alignment ~ 1. yoxlama; tarazlaşdırma, bərabərləşdirmə 2.eynioxluluq 3. mərkəzləşdirmə
alignment to set out the ~ eynioxluluğun, parallelliyin və ya perpendikulyarlığın pozulması; qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının pozulması
alignment beam ~ şüanın vəziyyətinin tənzimlənməsi
alignment frame ~ çərçivə ölçülərinin yoxlanıb düzəldilməsi; çərçivəninin düzəlişi
alignment front-end ~ qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının tənzimlənməsi
alignment headlamp ~ faraların [fənərlərin] tənzimlənməsi
alignment parallel ~ paralelliyin yoxlanılaraq düzəldilməsi
alignment wheel ~ qabaq təkərlərin qurulma bucaqlarının tənzimlənməsi
aliquation ~ laylara ayırma
alive ~ gərginlik altında
all-automatic ~ tam avtomatik
alley ~ 1. dar keçid; alley 2. keçid
all-in-one-piece ~ tamamilə bir predmetdən və ya hissədən ibarət olan, sökülməyən, ayrılmaz, bütöv
all-metal ~ tam metaldan
allocation ~ yerləşdirmə, yerbəyer etmə; paylama
allowance ~ xəta; müsaidə
allowance contraction ~ sıxılma və kiçilmədə buraxılabilən hədd
allowance corrosive ~ korroziyaya müsaidə
allowance daily ~ gündəlik [sutkalıq] buraxılma norması
allowance machining ~ mexaniki emal müsaidəsi
allowance negative ~ gərilmə
allowance positive ~ araboşluğu
allowance tear-and-wear ~ yeyilməyə müsaidə
allowance torque ~ burucu momentin qiymətinə müsaidə
allowance wear ~ yeyilməyə müsaidə
alloy ~ ərinti
alloy abrasion-resistant ~ yeyilməyə davamlı ərinti
alloy acid-resisting ~ turşuyadavamlı ərinti
alloy aluminium ~ aliminium xəlitəsi [ərintisi]
alloy antifriction ~ antifriksion xəlitə, sürtünməyə davamlı ərinti
alloy bearing ~ yastıq ərintisi
alloy brass brazing ~ latunla [bürünclə] lehimləmə
alloy cadmium-nickel ~ kadmium-nikel ərintisi
alloy cadmium-silver ~ kadmium-gümüş ərintisi
alloy corrosion-resistant ~ korroziyaya davamlı ərinti
alloy free-cutting ~ avtomat ərintisi
alloy fusible ~ tez əriyən xəlitə
alloy heat-resistant ~ istiyədavamlı ərinti
alloy high-strength ~ yüksək legirlənmiş ərinti
alloy lead-base ~ qurğuşun əsaslı ərinti
alloy light ~ yüngül ərinti
alloy low-melting ~ tez əriyən xəlitə
alloy low-weight ~ yüngül ərinti
alloy magnesium ~ maqnezium ərintisi
alloy magnetic ~ (ferro)maqnit ərintisi
alloy noncorrosive ~ korroziyaya-davamlı ərinti
alloy nonferrous ~ əlvan metallar ərintisi
alloy sintered hard ~ qızdırılıb bişirilməklə alınmış bərk ərinti
alloy tin-base ~ qalay əsaslı ərinti
alloy welding ~ qaynaq etmədə qatılan aşqar
alloy zinc-base ~ sink əsaslı ərinti
all-purpose ~ universal, çoxməqsədli
all-round ~ universal
all-rubber ~ tam kauçuk və ya rezin
all-steel ~ tam polad
all-welded ~ tamamilə qaynaq edilmiş
all-wheel ~ bütün təkərlərə təsir edən; bütün təkərlərdə intiqalı olan
alteration ~ dəyişilmə, dəyişdirilmə, dəyişiklik, dəyişdirmə
alteration ~ of cross section ~ başqa kəsiyə keçid, kəsiyin dəyişməsi
alteration ~ of form ~ formanın dəyişilməsi, deformasiya
alternate ~ 1. növbələşmək, bir-birini əvəz etmək 2. növbələşən, dəyişən, dəyişdirilən
alternating ~ növbələşən, dəyişən, işarəsini dəyişən
alternation ~ 1. növbələşmək 2. dəyişmək, yarımdövr
alternation stress ~ gərginliyin dəyişməsi
alternative ~ alternativ, variant
alternator ~ dəyişən cərəyan generatoru, sinxron generator
alternator brushless ~ şotkasız dəyişən cərəyan generatoru
alternator permanent magnet ~ sabit maqnitlərdən həyəcanlandırılan dəyişən cərəyan generatoru
alternator self-rectifying ~ daxilində düzləndirici yerləşdirilmiş dəyişən cərəyan generatoru
aluminim ~ aluminium
aluminim beaten ~ nazik alüminium təbəqə, alüminium folqa [zərvərəq]
aluminizing ~ aluminlaşdırma
ambient ~ əhatə edən, ətraf
ambient operating ~ xarici iş şəraiti
ambient storage ~ xarici saxlanma şəraiti
ambulance ~ tibbi yardım maşını
ambulance box ~ furqon tipli kuzoya malik tibbi yardım maşını
ambulance emergency ~ təcili yardım avtomobili
ambulance motor ~ tibbi yardım avtomobili
ammeter ~ ampermetr
ammeter polarized ~ ikitərəfli ampermetr, şkalasının ortasında sıfır olan ampermetr
amortization ~ amortizasiya
amount ~ 1. miqdar, say 2. kəmiyyət, dərəcə
amount ~ of crown ~ qabarıqlıq ölçüsü (yol örtüyünün)
amount ~ of deflection ~ əyinti dərəcəsi [ölçüsü]
amount ~ of inspection ~ yoxlanılan [nəzarət olunan] seçimin həcmi
amount ~ of traffic ~ nəqliyyatın hərəkət intensivliyi
amount ~ of vacuum ~ vakuum ölçüsü
amount ~ of valve ~ lift klapanın qalxma hündürlüyü
amount prohibitive ~ 1. buraxılmayan miqdar 2. buraxılmayan kəmiyyət
amperage ~ cərəyanın amperlə gücü
ampere-houp ~ amper-saat
amperemeter ~ ampermetr
amphibia(n) ~ amfibiya, suda-quruda gedə bilən avtomobil
amphibia(n) air-tread ~ pnevmatik tırtıl üzərində amfibiya
amphibia(n) hydrofoil ~ hava yastığı üzərində amfibiya
amphibia(n) pneumatical-terrain ~ pnevmatik tırtıl üzərində hər yerdə gedə bilən amfibiya
amphibious ~ suda-quruda gəzən (amfibiya- avtomobil haqqında)
ample ~ kifayət qədər ehtiyatla, artıqlaması ilə
amplification ~ güclənmə
amplifier ~ gücləndirici
amplifier audio ~ səs tezliyi gücləndiricisi
amplifier cascade ~ kaskad gücləndiricisi
amplifier electromechanical ~ elektromexaniki gücləndirici
amplifier error ~ uyğunlaşdırma gücləndiricisi
amplifier pulse ~ 1. döyünmə, impuls gücləndiricisi 2. tranzistorlu alışdırma sisteminin komutatoru
amplifier torque ~ fırlatma momentinin artırıcısı
amplifier transistor ~ yarımkeçiricili [tranzistorlu] gücləndirici
amplifier trigger ~ işəsalıcı impuls triggeri
amplitude ~ amplituda
amplitude ~ of oscilliation ~ rəqslərin amplitudası
amplitude ~ of rotary oscillation ~ burulma rəqslərinin amplitudası
amplitude ~ of vibration ~ rəqslərin [titrəyişlərin] amplitudası
amplitude double ~ ikiqat amplituda, qolaylama
amplitude peak-to-peak ~ rəqslərin tam qolaylanması
amplitude swing ~ ikiqat amplituda, qolaylama
analog(ue) ~ 1. analoq qurğusu, analoq 2. model, modelləşdirici sistem
analog(ue) electric ~ elektrik modelləşdirici qurğu, electrik modeli
analog(ue) hydraulic ~ hidravliki modelləşdirici qurğu, hidravliki modellər
analog(ue) mechanical ~ mexaniki modelləşdirici qurğu, mexaniki modellər
analysis ~ təhlil, analiz, tədqiqat
analysis check ~ nəzarət analizi
analysis computerized ~ kompüter tətbiq etməklə həyata keçirilən analiz
analysis dust ~ 1. tozun analizi, 2.tozun olmasını yoxlama analizi
analysis fail-safe ~ dağılmada (konstruksiyanın) təhlükəsizlik analizi
analysis gas ~ qazın analizi
analysis infrared ~ infraqırmızı spektroskopiyanın köməyi ilə analiz
analysis life-expectancy ~ gözlənilən və ya ehtimal olunan uzunömürlüyün (konstruksiyanın) analizi
analysis mesh ~ ələkdən keçirməklə analiz
analysis model ~ modelə görə tədqiqat, modelləşdirmə
analysis multi-variate ~ çox faktorlu [amlli] analiz
analysis noise ~ səs-küyün analizi
analysis performance ~ istismar göstəricilərinin analizi
analysis photoelastic stress ~ polyarlaşmış işıqda gərginliyin tədqiqi, gərginliyin optik tədqiqi üsulu
analysis proximate ~ təqribi [təxmini] analiz
analysis strength ~ möhkəmliyin analizi, möhkəmliyin tədqiqi
analysis team ~ mütəxəssislər qrupu tərəfindən aparılan analiz
analysis thermal-stress ~ termiki gərginliyin tədqiqi
analysis value ~ qiymətin analizi
analysis variance ~ dispersiya analizi
analysis volumetric ~ həcmi [stereoskopik] analiz
analysis X-ray crystal ~ rentgen struktur analizi
analyst: quality control ~ nəzarət və keyfiyyət analizi üzrə mütəxəssis
analyzer ~ analizator
analyst battery ~ akkumulyator batareyasının dol- masını dərəcəsini yoxlamaq üçün cihaz
analyst brake ~ tormozların yoxlanması üçün qurğu
analyst exhaust gas ~ işlənmiş [ixrac] qazların analizatoru
analyst fault ~ nasazlıqlar analizatoru
analyst frequency-response ~ tezlik analizatoru, tezlik spektri analizatoru
analyst fuel-air mixture ~ yanacaq-hava qarışığının analizatoru
analyst gaz ~ qaz analizatoru
analyst harmonic ~ harmonika [ahəngdarlıq] analizatoru, harmonik analizator
analyst knock ~ detonasiyanın tədqiqi üçün cihaz
analyst mixture ~ qarışıq tərkibinin analizatoru
analyst noise ~ səs-küy analizatoru
analyst surface ~ profiloqraf (səth formasının qeydedicisi), profilometr üz (səth ölçən)
anchor ~ 1. anker || bərk bağlamaq 2. lövbər, tormozlamaq
anchor torsion bar ~ torsionun [burulma tirinin] bərkidilməsi, torsion tutqacı
anchor vehicle ~ avtomobili yerində saxlayan tərtibat (stendlarda sınaqlar zamanı)
anchorage ~ anker bərkitməsi
anchorage break ~ tormozun dayaq diski
anchorage seat-belt ~ təhlükəsizlik kəmərinin bərkidilməsi
ancillary ~ yardımçı, xidmətçi
anemometer ~ anemometr
angle ~ bucaq
angle ~ of advance ~ qabaqlama bucağı
angle ~ of approach ~ giriş bucağı, qabaq keçicilik bucağı
angle ~ of chamfer ~ haşiyənin [kənarın] çəplik bucağı
angle ~ of connecting rod ~ sürgü qolunun dönmə və ya maillik bucağı
angle ~ of contact ~ əhatə bucağı
angle ~ of convergence ~ qovuşma bucağı
angle ~ of cord ~ korda ipinin bucağı (şinlərdə)
angle ~ of curvature ~ 1. əyrilik bucağı 2. dönmə bucağı (yolun)
angle ~ of departure ~ çıxış bucağı, arxa keçicilik bucağı
angle ~ of friction ~ sürtünmə bucağı
angle ~ of gradient ~ maillik bucağı, yoxuşluq bucağı
angle ~ of obliquity ~ maillik bucağı, çəplik bucağı
angle ~ of retarded closing ~ bağlanmanın gecikmə bucağı (məs., klapanların)
angle ~ of shock ~ zərbə bucağı
angle ~ of sight ~ vizir bucağı, baxış bucağı
angle ~ of sinkage ~ çökmə bucağı, dalma bucağı
angle ~ of slope ~ yamacın sərtlik bucağı, maillik və ya yamac bucağı
angle ~ of steering column ~ sükan kolonkasının maillik bucağı
angle ~ of taper ~ konus bucağı
angle ~ of thread ~ yivin profil bucağı, tərəflərdən biri ilə vint oxuna normal arasındakı bucaq (simmetrik olmayan profillərdə), yivin orta vint xəttinin yoxuşluq bucağı
angle ~ of torsion ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle ~ of twist ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle ~ of view ~ vizir bucağı, baxış bucağı
angle Ackerman base ~ yana aparma bucağı nəzərə alınmaqla qabaq təkərlərin orta dönmə bucağı
angle Ackerman steering ~ nəzəri dönmə bucağı (şinlərin yana elastikliyi nəzərə alınmadan)
angle acute ~ iti bucaq
angle addendum ~ dişin başlıq bucağı (konik dişli çarxın)
angle advance ~qabaqlama bucağı
angle altitude ~ avtomobilin dairəvi hərəkətində onun simmetriya oxu ilə arxa oxunun trayektoriyasına toxunan arasındakı bucaq
angle axes ~ oxlararası bucaq
angle back ~ arxa bucaq
angle backrest ~ oturacaq söykənəcəyinin maillik bucağı
angle banking ~ kren [yana yatım] bucağı (dönmələrdə), viraj bucağı (yol döngələrində)
angle beam ~ şüaların səpilmə [yayılma, dağılma] bucağı
angle bend(ing) ~ əyilmə bucağı, qatlanma bucağı
angle bevel ~ çəplik bucağı, çəpləşmə bucağı
angle blade ~ 1. pərlərin və ya kürəklərin quraşdırılma bucağı 2. kəsici alət bucağı
angle blunt ~ küt bucaq
angle brush ~ şotkanın maillik bucağı
angle cam ~ paylayıcı yumruqcuğun bucağı, qırıcı yumruqcuğun bucağı
angle camber ~ qabaq təkərlərin maillik bucağı
angle caster ~ dönmə şkvoreninin uzununa maillik bucağı
angle center ~ 1. mərkəzi bucaq 2.bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle cone ~ başlanğıc konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle continuous ~ normal uzunmüddətli iş zamanı bucağın qiyməti (kardan ötürməsində), uzunmüddətli buraxılabilən bucağın qiyməti
angle cord ~ şin kordunda iplərin yerləşmə bucağı
angle course ~ düzxətli hərəkət istiqamətinə nəzərən dönmə bucağı
angle crank ~ çarx qolunun dönmə bucağı
angle crash ~ toqquşma bucağı
angle creep ~ yana aparma bucağı
angle crown ~ korda iplərinin tac üzrə yerləşmə bucağı (şinlərin)
angle dead ~ ölü bucaq
angle dedendum ~ dişin dib bucağı (konusvarı dişli çarxlarda)
angle deflection ~ sapma bucağı, əyilmə bucağı
angle delay ~ yavaşıma bucağı, gecikmə bucağı
angle discharge ~ yüksüzləşmə bucağı, yükboşaltma zamanı maillik bucağı (özüboşaldan avtomobilin kuzasının)
angle drift ~ yana aparma bucağı
angle face ~ xarici konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle flat ~ 1800-li bucaq
angle flex ~ kardan vallarının fırlanma oxları arasındakı bucaq
angle front (wheel) slip ~ qabaq təkərlərin yana aparma bucağı
angle generating ~ ilişmə bucağı
angle heeling ~ kren [yana yatma] bucağı
angle helix ~ yiv xəttinin qalxma bucağı, spiral bucağı
angle ignition ~ alışmanın başlanma bucağı
angle impact ~ toqquşma bucağı
angle incidence ~ enmə [düşmə] bucağı
angle inclination ~ at curve ~ döngələrdə eninə maillik bucağı (yolun)
angle injector spray ~ püskürmə bucağı
angle inlet ~ girişdəki (kürəyin) bucaq
angle intermittent ~ dövrü olaraq meydana gələn bucağın qiyməti (kardan ötürməsində), bucağın qısa müddətlərdə buraxılabilən qiyməti
angle joint ~ 1. aparan və aparılan elementlərin (universal oynaqların) fırlanma oxları arasındakı bucaq 2. birləşdirici bucaq
angle lead ~ 1. yiv xəttinin qalxma bucağı, spiral bucağı 2. qabaqlama bucağı
angle locking ~ dayaq nöqtələri arasında dönmə bucağı
angle look-out ~ müşahidəlilik bucağı
angle miter ~ 450-li bucaq
angle normal pressure ~ normal təzyiq bucağı
angle nozzle ~ çıxma deşiyinin [soplo, buraxıcı lülə] ucluğunun maillik bucağı
angle nozzle gas outlet ~ qazın buraxıcı lülədən çıxış bucağı
angle operating ~ istismar və ya işçi bucağı
angle optimum comfort ~ ən rahat yerləşdirilmə və ya yerləşmə bucağı (məs., sükan kolonkasının)
angle outlet ~ çıxış bucağı (kürəyin, pərin)
angle phase ~ kardan oynaqlarının nisbi yerləşmə bucağı
angle pitch ~ 1. bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda), qabaq təkərlərin maillik bucağı
angle pitch cone ~ bölgü konus bucağı (konusvari dişli çarxlarda)
angle pivot ~ diyirlənmə bucağı, maillik bucağı, dönmə bucağı
angle pivot stud ~ dönmə şkvoreninin maillik bucağı
angle pressure ~ təzyiq bucağı
angle rear (wheel) slip ~ arxa təkərlərin yana aparma bucağı
angle reclining ~ maillik bucağı (oturacaq söykənəcəyinin)
angle retardation ~ gecikmə bucağı
angle right ~ düz bucaq
angle roll ~ yana yatımlılıq [kren] bucağı (resoraltı hissələrin)
angle seat ~ 1. yəhərin [klapanın] konus bucağı 2. oturtma bucağı (resorun)
angle seat surface ~ oturacaqın üfiqi müstəviyə nəzərən maillik bucağı
angle setting ~ quraşdırma bucağı
angle shackle ~ sırqanın maillik bucağı (resorun)
angle shaft ~ valların oxları arasındakı bucaq
angle side-slip ~ yana aparma bucağı
angle sliding ~ sürüşmə bucağı
angle slip ~ yana aparma bucağı, sürüşmə bucağı (şinlərin)
angle solebar ~ uzununa bucaqlıq
angle spiral ~ spiral bucağı, yiv xəttinin bucağı
angle spray ~ şırnaq bucağı
angle spring seat ~ resorun oturdulma bucağı
angle steering ~ dönmə bucağı
angle steering locking ~ idarə olunan təkərlərin son kənar vəziyyətləri arasındakı bucaq
angle stiffening ~ sərtlik bucağı
angle timing ~ alışdırmanın qabaqlanma bucağı
angle tooth ~ dişin təzyiq bucağı
angle torsion ~ burulma bucağı, burma bucağı
angle valance ~ asma bucaqlıq
angle valve seat ~ klapan yəhərinin konus bucağı
angle viewing ~ müşahidə bucağı
angle visual ~ müşahidə bucağı
angle wheel base ~ yana aparma bucaqları nəzərə alınmaqla qabaq təkərlərin orta dönmə bucağı
angle wheel turning ~ təkərin dönmə bucağı
angle wrap (ping) ~ əhatə bucağı (qayışın qasnağı)
angled ~ 1. bucaq, bucaq altında əyilmiş 2. dirsəkli
angular ~ bucaq
angularity ~ bucaq altında yerləşmə
angularity ~ of connecting rod ~ sürgü qolun silindr oxuna nəzərən maillik bucağı
angularity ~ of propeller shaft ~ kardan valı ilə avtomobilin uzununa oxu arasında yaranan bucaq
angulation ~ bucaq altında quraşdırma
annealing ~ tabınıalma, tabəksiltmə normalaşdırma
annealing black ~ qara tabınıalma, turşulu mühitdə tabınıalma
annealing box ~ qutularda tabınıalma
annealing bright ~ işıqlı tabınıalma, mühafizə olunan mühitdə tabınıalma
annealing pot ~ qutularda soyutma
annealing annoying ~ qıcıqlandırıcı, yorucu (məs., səs-küy, titrayişlar)
annealing annular ~ dairəvi, dairə şəkilli
annealing annulus ~ 1. dairəvi araboşluğu 2.daxili ilişməli dişli çarx
annealing fixed ~ daxili ilişməli hərəkətsiz dişli çarx
annealing primary ~ birinci blokun tacı (ikiqat planetar ötürmanin), birinci pillənin daxili ilişməli dişli çarxı (planetar ötürmanin)
annealing secondary ~ ikinci blokun tacı (ikiqat planetar ötürmənin), ikinci pillənin daxili ilişməli dişli çarxı (planetar ötürmənin)
anode ~ anod
anodizing ~ anodlaşdırmaq
antechamber ~ ön kmera, forkamera
antenna ~ antenna
antenna collapsible ~ yığılabilən [teleskopik] antenna
antenna exterior ~ xarici antenna
antenna outdoor ~ xarici antenna
antenna retractable ~ yığılabilən [teleskopik] antenna
antibouncer ~ amortizator
anticlockwise ~ saat əqrəbinin əksinə
anticold ~ soyumaya və ya donmaya qarşı təsir edən
anticorrodant ~ korroziyaya qarşı aşqar [əlavə]
anticorrosive ~ korroziyaya qarşı
antidazzle ~ qamaşdırmaya qarşı
antidazzle ~ system ~ sürücünün gözlərini qamaşmadan qoruyan sistem
antidazzle ~ mirror ~ arxadan gələn avtomobilin göz qamaşdıran işıq şüalarını söndürən arxa görünüş güzgüsü
antidetonant ~ detonasiyaya qarşı [antidetonator]
antidumping ~ aşmaya əks təsir edən
antifreeze ~ donmaz, antifriz
antifrictional ~ sürtünməyə qarşı [antifriksion]
antifrother ~ köpüklənməyə qarşı
antigassing ~ qaz yaranmasına qarşı
antioxidant ~ oksidləşməyə qarşı
antirattler ~ cingiltilərdən qoruyan xüsusi qurğu
antiroll ~ yana yatmaya [krenə] qarşı təsir edən
antirust ~ paslanmaya və ya korroziyaya qarşı
antiskid ~ sürüşməyə qarşı (təkarlarin sürüşməsi)
antisqueak ~ cığıltı yaranmasına mane olan
anvil ~ 1. dayaq 2. dayaq lövhəsi
aperture ~1. deşik, dəlik 2. oyuq, boşluq
aperture door ~ qapı boşluğu (kuzada)
aperture exhaust ~ ixrac qazlarının çıxışı üçün deşik
aperture window ~ pəncərə boşluğu (kuzada)
apparatus ~ cihaz, aparat
apparatus alternative stroking test ~ çarxqolu mexanizminin köməyi ilə dəyişən işarəli yükləmələr yaradan sınaq qurğusu
apparatus blast ~ havaüfürücü apparat, havaüfürücü
apparatus bouncing pin ~ sıçrayan iynəli cihaz (yanacağın detonasiya xarakteristikalarını təyin etmək üçün)
apparatus cooling ~ radiator, soyuducu
apparatus fire ~ yanğınsöndürən
apparatus flash-point ~ alışma noqtəsini müəyyən edən cihaz
apparatus flue-gas agalysing ~ ixrac qazlarını analiz etmək üçün cihaz
apparatus ignition ~ alışdırma cihazı
apparatus injection advance ~ yanacaq verilişinin qabaqlanması üçün cihaz, püskürülmənin qabaqlanması mexanizmi
apparatus jacking ~ domkrat, qaldırıcı qurğu
apparatus jet ~ şırnaq cihazı
apparatus lifting ~ qaldırıcı
apparatus oil-washing ~ işlənmiş yağların təmizlənməsi üçün cihaz
apparatus pressure jet ~ mexaniki tozlandırıcılı forsunka
apparatus sand-blast ~ qum üfürücü cihaz
apparatus sanding ~ qum üfürücü cihaz
apparatus testing ~ sınaq cihazı
apparatus vacuum ~ vakuum aparatı
appearance ~ xarici görünüş
appearance distinctive ~ səciyyəvi və ya xarakterik xarici görünüş
appearance frontal ~ qabaq hissənin xarici görünüşü (avtomobilin)
appearance fracture surface ~ dağılma səthinin xarici görünüşü
appearance outside ~ xarici görünüş
appearance sweeping ~ dinamiki xarici görünüş
appliance ~ quruluş, qurğu, tərtibat, ləvazimat
appliance charging ~ yükləyici qurğu
appliance fire ~ s yanğın əleyhinə qurğu
appliance safety ~ qoruyucu qurğu, qoruyucu
appliance shaking ~ silkələyici tərtibat
applicable ~ istifadə oluna bilən, tətbiq oluna bilən
application ~ 1. istifadə olunan; tətbiq olunan (qüvvələr) 2. basmaq, sıxmaq
application ~ of brakes ~ tormozlamaq
application ~ of load ~ yükləmək, yük tətbiq etmək
application ~ of stress ~ qüvvə sərf etmək, qüvvə tətbiq etmək
application brake ~ tormozlama
application emergency brake ~ sərt (qəza) tormozlama, ehtiyyat tormozun işə salınması
application full ~ of brake ~ iz salana qədər tormozlama
application hard brake ~ sərt tormozlama
application high-idle ~ boş rejimdə mühərrikin uzun müddət işləməsi
application hot-spot ~ kollektorun qaynar sahəsindən keçdikdə qızma (qarışığın)
application normal brake ~ rəvan [səlis] tormozlama
application patent ~ patent almaq üçün sifariş
application practical ~ praktik və ya təcrübi tətbiq
application slow brake ~ asta [yavaş-yavaş] tormozlama
application spray ~ tozlandırıcı ilə vurma (rəngi)
application spring ~ yayın köməyi ilə sıxma
application vehicular ~ nəqliyyat maşınları üçün tətbiq etmə
application wide ~ geniş tətbiq
appointments ~ kuzanı daxili bəzənmə [işlənmə] elementləri (məs., güzgü, alışqan)
apportionment ~ proporsional paylama
apportionment reliability ~ bütövlükdə məhsulun verilmiş imtinasızlıq normasının onun elementləri üzrə paylanması
appraisal ~ qiymətləndirmə
appraisal economic ~ iqtisadi qiymətləndirmə
appraisal objective ~ obyektiv qiymətləndirmə
appreciable ~ qiymətləndirilə bilən
appreciate ~ qiymətləndirmək
approach ~ 1. yaxınlaşma, yaxınlaşmaq 2. yan alma yolu, giriş yolu (körpüyə)
approach bridge ~ körpüyə giriş tökmə (torpaq yatağının qaldırılması)
approach head-on ~ üz-üzə [qarşı-qarşıya] yaxınlaşma (avtomobillərin)
approach ramp ~ apparel üzrə maillikli giriş
approach shelf ~ sahilə kiçik maillikli giriş
approach structure ~ süni qurğulara yaxınlaşma (yollarda)
approaching ~ yaxınlaşan
approval ~ 1. bəyənmə, təsdiq etmə 2. baxma [müzakirə etmə]
approval design ~ konstruksiyanın bəyənilməsi; layihənin təsdiq edilməsi
approximation ~ yaxınlaşma, approksimasiya
approximation ~ of road conditions ~ real yol şəraitlərinin təxmini əks etdirilməsi
appurtenances ~ köməkçi aqreqatlar; ləvazimatlar
apron ~ şit; önlük (kuzanın)
apron fender ~ qanad önlüyü
apron parking ~ avtomobillərin duracaq yeri
apron radiator ~ radiator üzlüyü [örtüyü]
apron splash ~ sıçrantı qoruyucusu, çirk qoruyucu şit
aquaplaning ~ akvaplanlama, su layı üzərində sürüşmə (yaş yolda)
aquaplaning tire ~ şinlərin akvaplanlaması, şinlərin su layı üzərində sürüşməsi (onları tamamila yol səthindən ayırmaqla)
arbor ~ 1. val, ox, iy [şpindel] 2. biz, deşici alət [opravka]
arbor expanding ~ genişləndici [aralayıcı] alət [opravka]
arc ~ qövs
arc ~ of action ilişmə qövsü
arc ~ of contact ~ 1. əhatə qövsü 2. əlaqə qövsü; ilişmə qövsü; başlanğıc çevrə üzrə ölçülən ilişmə uzunluğu
arc pitch ~ bucaq addımı
arch: logging ~ taxta-şalban, ağac daşıyan
arch: spring ~ ressor oxu (ressorun qolu)
arch: swept frame ~ arxa körpü tiri üzərində çərçivənin əyintisi
arch: wheel ~ təkərüstü qövs
arch: window ~ pəncərə tağı
arcing ~ 1. qığılcım vermə 2. elektrik qığılcımı ilə emal
arcticize ~ qütb şəraitində istismara uyğunlaşdırmaq
area ~ sahə, səth, məkan, ərazi, zona
area ~ of ball imprint ~ kürə izinin sahəsi
area ~ of fracture ~ sınma [kəsilmə] səthi
area ~ of friction facing ~ sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area ~ of heating ~ qızma səthi
area ~ of indentation ~ izin sahəsi
area ~ of passage ~ keçid (canlı) kəsiyi
area ~ of plate friction facing ~ lövhə şəkilli sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area ~ of section ~ kəsik sahəsi
area ~ of stress concentration ~ gərginliyin cəmləşmə [konsentrasiya] sahəsi [zonası]
area annular ~ həlqəvi məkanın en kəsik sahəsi
area bearing ~ dayaq [daşıyıcı] səthi
area blade ~ pər səthinin sahəsi
area blind ~ 1. yolun görünməyən (sürücüyə) sahəsi; «korluq» zonası (müşahidəlilik diaqramında) 2. baxış üçün imkansız səth
area bore ~ silindrin daxili səthi
area boxed-in ~ qapalı profilin daxili səthi
area cargo ~ yükün yerləşdirilməsi üçün sahə
area chamber surface ~ yanma kamerası səthinin sahəsi
area clutch lining ~ ilişmə muftasının sürtünmə üzlüyünün sahəsi
area combustion-chamber surface ~ yanma kamerası səthinin sahəsi
area contact ~ kontakt zonası, kontakt sahəsi
area contact ~ of tire ~ şinin yol ilə kontakt sahəsi
area cooling ~ soyuma səthi
area critical stress ~ kritik gərginliklər zonası
area ross-sectional ~ en kəsik sahəsi
area cross-sectional inlet ~ giriş deşiyinin en kəsiyi
area crowded ~ s izdihamlı sahələr, adamla dolu sahələr
area detrucking ~ yük avtomobillərindən boşaltma meydançası
area discharge ~ çıxış deşiyinin sahəsi; boşaltma deşiyinin (bunkerli qoşqu və bunkerli avtomobilin) sahəsi
area drag ~ alın müqaviməti sahəsi
area draining ~ mayenin axması üçün deşiyin sahəsi
area dump ~ özüboşaldanların (avtomobillərin) boşaldılma sahəsi
area effective ~ 1. işçi səth 2. kəsiyin faydalı sahəsi
area effective braking ~ səmərəli [effektiv] tormozlama sahəsi
area effective contact ~ səmərəli kontakt sahəsi
area elliptical ~ of contact ~ elliptik kontakt sahəsi
area engine ~ mühərrikin yerləşmə sahəsi [zonası]
area exhaust ~ çıxış kanalları kəsiyinin sahəsi
area failure ~ dağılma oblastı (yüklənmə ilə möhkəmlik arasındakı asılılıq diaqramında); dağılma zonası (detalda)
area fatigued ~ yorulma nəticəsində dağılma zonası, ovulma zonası
area flow ~ keçid (canlı) kəsiyi; axının en kəsiyi
area frictional ~ sürtünmə səthinin sahəsi
area frontal ~ alın səthinin sahəsi; alın səthi
area gasket surface ~ araqatının əhatə səthi [zonası]
area glass ~ şüşələnmə sahəsi; şüşələnmiş sahə
area ground contacting ~ torpaqla kontakt sahəsi (tırtılın)
area injection ~ forsunka deşiyinin sahəsi
area leakage ~ axma [itki, azalma, əksilmə] sahəsi; axmanın baş verdiyi ara boşluğu kəsiyinin sahəsi
area lining ~ sürtünmə [friksion] üstlüyünün sahəsi
area load ~ yüklənmə zonası, səthin yüklənmiş sahəsi
area loading ~ 1. yüklənən səth [sahə] 2. kuzanın tutduğu sahə 3. kuzanın faydalı sahəsi
area observer ~ müşahidəçinin yeri (sınaqlar zamanı)
area orifice ~ deşiyin sahəsi
area overhaul ~ əsaslı təmir üçün sahə
area parking ~ duracaq yeri
area passable ~ ərazinin keçid sahəsi
area piston ~ porşenin sahəsi
area pit ~ texniki xidmət və baxış xəndəkləri sahəsi (yarış üçün dövrəvi yollarda)
area port ~ deşiyin sahəsi
area quenched ~ səthin möhkəmləndirilmiş sahəsi
area ring side ~ porşen üzüyünün yan səthinin sahəsi
area scavenge ~ 1. üfürmə sahəsi 2. alışdırma şamının izolyatoru (elektrik keçirməyən hissasi) ilə gövdəsi arasındakı fəzanın həcmi
area seal ~ kipləşdirmə zonası; kipləşdiricinin yerləşdirildiyi yer
area sectional ~ en kəsik sahəsi
area service ~ nəqliyyat maşınlarına baxış və texniki xidmət meydançası
area shear ~ kəsik sahəsi; sürüşmə sahəsi; qopartma sahəsi
area slipping ~ sürüşmə səthi
area speed-change ~ ötmə üçün yolun genişləndirilmiş məntəqəsi
area squish ~ burulğanlaşma zonası (yanıcı qarışığın)
area surface ~ səthin sahəsi
area swept ~ şüşətəmizləyici şotkaları ilə təmizlənən səth və ya sahə
area tail ~ of distribution ~ paylanma quyruğu
area test ~ sınaqların aparılma rayonu; sınaq meydanı; təcrübə meydançası
area throat ~ soplonun deşiyinin sahəsi
area tire contact ~ şin ilə yolun kontakt sahəsi
area tire gross contact ~ şinin yol ilə tam kontakt sahəsi
area tooth contact ~ dişllərin kontakt səthi
area track ~ tırtılların torpaqla kontakt sahəsi
area track ~ at zero penetration ~ sıfır daxil olmada tırtılların torpaqla kontakt sahəsi
area traffic ~ nəqliyyat axınları üçün sahə; nəqliyyatın işləmə zonası
area transport ~ nəqliyyat axınları üçün sahə; nəqliyyatın işləmə zonası
area unswept ~ şüşətəmizləyicinin şotkaları ilə təmizlənməyən səth və ya sahə
area untrafficable ~ ərazinin keçilə bilməyən sahəsi
area unworn ~ yeyilməmiş səth
area useful ~ faydalı sahə
area utility ~ faydalı sahə
area valve seating face ~ klapan yəhərinin dayaq sahəsi
area void ~ boşluq sahəsi
area wash(down) ~ yuma sahəsi
area wetted ~ isladılan sahə
area wind ~ küləyin təzyiqinə [təsirinə] məruz qalan sahə
area work ~ işçi səth [sahə]
areometer ~ areometr
arm ~ 1. qol, ling [rıçaq] 2. koromıslo, çiyin 3.dəstək, qulp 4. kronşteyn [dirsək], konsol
arm ~ of action ~ resorun gətirilmiş səmərəli çiyini (resorun ayilmasi zamanı arxa oxdan onun dönmə mərkəzinə qədər olan masəfə)
arm ~ of couple ~ qüvvələr cütünün çiyini
arm adjustable brush ~ şotkaların yerini dəyişmək üçün ling
arm actuator ~ icra mexanizminin lingi
arm axle ~ oxun kronşteyni
arm bogie ~ arabacığın balansiri [pərsəngi, tarazlaşdırıcısı]
arm brake ~ tormoz [əyləc] lingi
arm brake pedal ~ tormoz pedalının lingi
arm breaker ~ qırıcının lingi [rıçaqı]
arm bridge ~ ölçü körpüsünün çiyini
arm brush ~ şotka tutucusu
arm brush-holder ~ şotka [fırça] tutucunun barmağı [mili]
arm bumper ~ bamperin [buferin] kronşteyni
arm centralizer ~ tarazlaşdırıcı ling
arm clutch ~ ilişmə muftasının lingi
arm contact ~ kontakt lingı [rıçaqı], kontakt barmağı
arm contact-breaker ~ qırıcının lingi
arm control ~ idarəetmə lingi; tənzimləyici ling; sükan dartqısı
arm crank ~ 1. çarx qolunun çiyini 2. işəsalıcı dəstək
arm crankcase ~ karterin bərkidilmə pəncəsi
arm double-ball pitman ~ ikioynaqlı sükan soşkası
arm drop ~ 1. sükan soşkası [dayağı] 2. qatlanan dəstək
arm equivalent radius ~ resorun gətirilmiş səmərəli çiyini (resorun ayilmasi zamanı arxa oxdan onun dönmə mərkəzinə qədər olan məsafə)
arm float ~ üzgəc lingi
arm gate ~ şlaqbaum tiri
arm idler ~ aralıq ling (sükan intiqalının)
arm independent ~ asılı olmayan asqının lingi
arm inlet-valve rocker ~ işəsalma [sorma] klapanının sürgü qolu
arm intermediate steering ~ sükan intiqalının aralıq lingi
arm knuckle ~ dönmə yumruqcuğunun ling
arm leading ~ itələyici ştanq (asqının)
arm lever ~ lingin çiyini
arm lift ~ 1. qaldırıcı ling 2. yükləyicinin qolu
arm lift shaft ~ asma qurğunun qaldırıcı lingi
arm link ~ dartqının çəp dirəyi (asma qurğunun)
arm longitudinal control ~ uzununa sükan dartqısı
arm lower ~ alt [aşağı] ling
arm lower control ~ alt [aşağı] ling (asılı olmayan asqının)
arm magneto breaker ~ maqneto qırıcısının lingi
arm moment ~ qüvvələr cütünün çiyini [qolu]
arm outlet-valve rocker ~ ixrac klapanının sürgü qolu
arm pedal ~ pedalın lingi
arm pen ~ yazan ling (özüyazanda)
arm pitman ~ sükan soşkası
arm power take-off shifter ~ gücayırıcı valın dəyişdirmə lingi
arm radius ~ itələyici ştanq
arm ram ~ silindrin lingi (asma qurǧunun)
arm release ~ ayırıcı ling
arm revolute ~ dönmə lingi
arm rockable pivot ~ oynaqlı dönmə konsolu
arm rocker ~ klapan sürgü qolu, ling
arm rocking ~ klapan çarxqolu, yırğalanan ling
arm seat adjusting ~ oturacağı tənzimləyən ling
arm semitrailing ~ diaqonal ling (asqının)
arm shifter ~ dəyişdirici ştokun [çubuğun] aparıcısı
arm shock-absorber ~ amortizatorun lingi
arm signal ~ dönmə göstəricisinin oxu
arm steering ~ sükan şotkası; idarəetmə lingi
arm steering drop ~ sükan şotkası
arm steering knuckle ~ döndərici yumruğun lingi
arm steering pitman ~ sükan soşkası
arm steering wheel ~ sükan çarxının dəndənəsi
arm support(ing) ~ kronşteyn
arm suspension ~ asqının lingi
arm swing(ing) ~ dönən [yırğalanan] kronşteyn
arm switch ~ dəyişdiricinin yerdəyişəni [ ling]
arm tapper ~ itələyicinin lingi; itələyicinin çarx qolu
arm throttle ~ qazın idarə edilməsi lingi; drossel qapağının lingi
arm tie-rod ~ sükan ling; sükan şotkası
arm top side ~ qatlanan üstün yan dayağı (kuzanın)
arm torque ~ reaktiv ştanq; alt [aşağı] ling (asılı olmayan asqıının)
arm track rod ~ eninə sükan dartqısının lingi
arm trailing ~ uzununa ling (asqının)
arm transmission gearshift fork ~ ötürmələr [sürətlər] qutusunun dəyişdirici çəngəlinin lingi
arm transversal swinging ~ eninə yırğalanan ling
arm transversal control ~ eninə sükan dartqısı
arm upper control ~ yuxarı [üst] ling
arm wave rocker ~ klapan koromıslasının çarx qolu
arm windscreen wiper ~ şüşətəmizləyicisinin qolu
arm windshield adjusting ~ külək şüşəsinin kulisi
arm windshield swing ~ külək şüşəsinin yırğalanan tamasası
arm windshield wiper ~ şüşətəmizləyicisinin lingi
arm windshield wiper swing ~ şüşətəmizləyicisinin yırğalanan lingi
arm wishbone ~ asılı olmayan asqının lingi
armature ~ 1. yakor [rotor] 2. zireh (kabelin, naqilin)
armature bar-wound ~ mil dolaqlı rotor
armature coreless ~ nüvəsiz rotor
armature H- ~ H-şəkilli kəsiyin rotoru
armature magneto ~ maqneto rotoru
armature motor ~ elektrik mühərrikinin rotoru
armature starting motor ~ elektrik starterinin rotoru [yakoru]
armor ~ zireh || zirehləmək
armor plate ~ zireh
armor-clad ~ zirehlənmiş
armored ~ zirehli
armoring ~ zirehləmək
armour ~ zireh || zirehlə örtmək
armrest ~ dirsəklik (oturacağın)
armrest folding ~ qatlanan dirsəklik
army-accepted ~ silahlanmaya qəbul edilmiş; orduda istifadə edilən
army-owned ~ ordu nümunəsi
arrange ~ yerləşdirmək, yerbəyer etmək
arrangement ~ 1. mövqe; yerləşmə; komponovka 2. qurğu; tərtibat
arrangement ~ of passenger queues ~ sərnişinlərin minməsini qaydaya salmaq; sərnişin növbələrini qaydaya salmaq
arrangement adjustable shutter ~ tənzimlənən jalüzlər (radiatorun)
arrangement automatic brake ~ avtomatik tormoz qurğusu
arrangement body ~ kuzanın konstruksiyası
arrangement brake ~ tormoz [əyləc] qurğusu
arrangement conventional bevel pinion ~ aparan konusvari dişli çarxın adi [konsol] yerləşməsi
arrangement cylinder ~ silindrlərin yerləşməsi
arrangement damping ~ dempferləyici qurğu
arrangement dimmer ~ 1. günəş şüaları əleyhinə dimdik (sürücünün kabinasında) 2. işığın gücünü tənzimləmək üçün qurğu
arrangement general ~ ümumi görünüş; ümumi yerləşmə; ümumi komponovka
arrangement haphazard parking ~ avtomobillərin sistemsiz şəkildə duracağa qoyulması
arrangement inclined parking ~ avtomobillərin çəp bucaq (bardüra və ya yan daşına görə) altında duracağa qoyulması
arrangement interior ~ daxili yerləşmə
arrangement locking ~ stopor qurğusu
arrangement lubricating ~ yağlayıcı qurğu
arrangement merry-go-round ~ karusel [fırlanğıc] şəkilli yerləşdirmə (dəzgahların və ya dəzgahlarda emal olunacaq məmulat)
arrangement parking ~ avtomobillərin duracağa qoyulması
arrangement porting ~ giriş və çıxış pəncərələrinin yerləşməsi (klapanların)
arrangement sound supression ~ kabinanın səsdən təcrid [izolə] edilməsi
arrangement spring ~ resor və ya yayın yerləşməsi
arrangement springing ~ yay təsirli qurğu
arrangement starting ~ işəsalıcı qurğu
arrangement straight-through ~ bir ümumi ox ətrafında (kompresorun, həlqəvi yanma kamerası və qaz turbininin) yerləşmə
arrangement suspension ~ asqının yerləşməsi; asqının komponovkası
arrangement tilting ~ aşırıcı qurğu
arrangement torsional damping ~ burulma rəqslərinin dempferi
arrangement traffic ~ hərəkət axınının paylanması
arrangement valve ~ klapanların yerləşməsi
arrangement vision ~ baxış qurğusu
arrangement wheel ~ təkər düsturu; təkər xarakteristikası; təkərlərin yerləşmə sxemi
arrangement wiring ~ elektrik xətləri sxemi
arrest ~ dayanma || dayandırmaq
arrester ~ stopor, dayandırıcı
arrester dust ~ toz tutucu; toz yığıcı
arrester spark ~ qığılcım söndürücüsü; qığılcım tutucusu
arrival ~ gəliş
arrive ~ gəlmək, gəlib çatmaq
arrow ~ 1. ox; göstərici 2. əqrəb (cihaz şkalasında, sxemda, cizgida)
arrow direction ~ 1. istiqaməti göstərən ox 2.dönmə göstəricisi oxu
arrow flashing ~ yanıb-sönən işıq göstəricisi (yol nişanı)
arrowheaded ~ pazşəkilli, pazvari
arteries ~ magistrallar
arteries ~ of communication rabitə yolu; kommunikasiya [rabitə]
arteries traffic ~ nəqliyyat magistralları
artic ~ yarımqoşqulu yəhərli dartqı
articulated ~ qoşalaşdırma; oynaqla birləşdirmə
articulation ~ oynaqla qoşalaşdırılmış; oynaqlı; dönə bilən; yırğalanan
art of driving ~ nəqliyyat maşınlarını idarə etmə sənəti
asbestos ~ azbest [oda davamlı lifli mineral]
asbestos sheet ~ lövhəşəkilli azbest; azbest vərəqi
ascent ~ yoxuş
ascent steep ~ sərt yoxuş; dik yoxuş
ash ~ kül
ash fuel-oil ~ maye yanacağın yanması zamanı əmələ gələn kül
ashless ~ külsüz
aslope ~ maillikli; yamacda; maillikdə (yolda)
asphalt ~ asfalt; bitum
asphalt heavy ~ özlü bitum
asphalt oil ~ neft bitumu
asphalt paving ~ yol asfaltı; yol bitumu
asphalt sand ~ qumlu asfalt
asphalt soil ~ torpaq-asfalt; bitumla torpaq qarışığı
asphalt-concrete ~ asfaltbeton
aspirated: naturally ~ havanın təbii sorulması ilə [üfürməsiz]
aspiraton ~ sorma, sorulma; tam sorma
aspirator ~ çəkən ventilyator, eksqauster
assay ~ 1. sınaq (kamiyyat), analiz [təhlil]; sınama [təcrübə] || sınaq aparma; analiz etmə; sınamaq 2. analiz üçün nümunə
assay fire ~ alışmaya sınaq (yanacağı)
assaying ~ sınamaq, təcrübədən keçirmək, yoxlamaq; kəmiyyətcə analiz [təhlil] etmək
assemblage ~ yığma; quraşdırma
assemble ~ toplamaq, yığmaq, quraşdırmaq
assembl/y ~ 1. yığma, quraşdırma 2. aqreqat; qovşaq; dəst
assembl/y alternative ~ ies müştərilərin seçiminə görə müəyyən edilən müxtəlif konstruksiyalı aqreqat və ya qovşaqlar
assembl/y bearing mount ~ yastıq qovşağı
assembl/y bench ~ çilingər dəzgahında və ya yığım stendində yığma
assembl/y brake ~ tormoz [əyləc] sistemi elementləri dəsti
assembl/y cage-and-roller ~ separatorlu diyircəklər dəsti; həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y clutch pressure ~ ilişmə muftasının diskə sıxılmanı təmin edən detallar dəsti
assembl/y combustion ~ yanma kamerasının bloku (müharrikin)
assembl/y cowl flap actuating ~ mühərrikin kapot [örtük] layının idarə edilməsi bloku
assembl/y engine ~ yığılmış halda mühərrik
assembl/y field ~ istismar zamanı yığma; çöl şəraitində yığma
assembl/y final ~ son yığma
assembl/y general ~ ümumi yığma (bütövlükdə məmulat)
assembl/y ignition-wire ~ alışdırma sisteminin naqillər dəsti
assembl/y injection ~ yığılmış halda forsunka [tozlandırıcı]
assembl/y injector ~ yığılmış halda forsunka [tozlandırıcı]
assembl/y interchangeable ~ 1. qarşılıqlı əvəz oluna bilən detalların yığılması 2. qarşılıqlı əvəz oluna bilən dəst
assembl/y lamp wiring ~ faranın naqillər dəsti
assembl/y lining ~ tormoz üstlüyü qovşağı
assembl/y major unit ~ yığılmış vəziyyətdə olan əsas aqreqatlar
assembl/y mixture control ~ yanıcı qarışıq tərkibinin tənzimləyicisi
assembl/y motor ~ yığılmış vəziyyətdə mühərrik
assembl/y needle ~ yığılmış dəst; həlqəsiz iynəvari yastıq
assembl/y panel ~ yığılmış halda panel
assembl/y parking brake ~ duracaq tormozu qovşağı
assembl/y pattern ~ modellər bloku
assembl/y powerplant ~ yığılmış güc qurğusu
assembl/y progressive ~ axın üsulu [konveyer] ilə yığma
assembl/y rear unit ~ yığılmış arxa körpü və sürətlər qutusu
assembl/y roller ~ diyircəklər dəsti, həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y roller inner race ~ xarici həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y roller outer race ~ daxili həlqəsiz diyircəkli yastıq
assembl/y selective ~ detalları seçmə ilə yığma, selektiv yığma
assembl/y shop ~ zavod şəraitində yığma
assembl/y site ~ yerində yığma
assembl/y sleeve ~ silindr-porşen dəsti; yığılmış vəziyyətdə olan giliz, porşen və porşen üzükləri (ölçülərə görə seçilmiş)
assembl/y soft ~ elastiki birləşmələri olan qovşaq (araqatılarında)
assembl/y spring-and-guide ~ istiqamətləndiricili qurğulu yığılmış vəziyyətdə olan elastiki element
assembl/y tire ~ yığılmış vəziyyətdə şin
assembl/ytorque coupling ~ burucu momenti ötürən mufta
assembl/ywound roller ~ separatorlu sarğılı diyircəklər dəsti; həlqəsiz sarğılı diyircəkli yastıqlar
assessment ~ qiymət
assessment damage ~ zədələrin xarakteri və dərəcəsinin müəyyən edilməsi
assessment qualitative ~ keyfiyyətcə qiymətləndirmə
assessment quantitative ~ kəmiyyətcə qiymətləndirmə
assessment reliability ~ etibarlılığın və ya imtinasızlığın qiymətləndirilməsi
assign ~ 1. çatdırmaq (hərəkati, sürəti) 2. təyin etmək 3. təhkim etmək (nəqliyyat maşınlarını müəyyən sürücülərə)
assistance: technical ~ texniki yardım
Association: American Trucking ~ Amerika avtonəqliyyat müəssisələri [firmaları] birliyi
Association: Motor and Equipment Manufacturers ~ mühərrik və mühərrik avadanlıqları istehsal edən firmaların Birliyi
Association: Truck Body and Equipment ~ yük avtomobili kuzası və kuzalar üçün avadanlıqlar istehsal edən firmalar Birliyi
assistant ~ köməkçi, assistent
assort ~ 1. çeşidləmə, sinifləşdirmə, təsnif etmə 2. təchiz etmə
assortment ~ 1. sinifləşdirmə, təsnif etmə 2. çeşid
assumption ~ güman fərziyyə, təxmin, güman etmək, fərziyyə yürütmək, təxmin etmək
assumption product ~ məmulat keyfiyyətinə zəmanət [təminat] vermək
assumption quality ~ keyfiyyətə zəmanət (təminat)
assumption statistical ~ statistik dürüstlük
atmosphere: artificial ~ 1. süni iqlim 2.təmizlənmiş və soyudulmuş hava
atmosphere: controlled ~ parametrləri tənzimlənən süni iqlim
atmosphere: oxidizing ~ oksidləşdirici mühit
atmosphere: protective ~ qoruyucu mühit
atmosphere: reducing ~ bərpaedici mühit
atmosphere: salt ~ duzlarla doymuş atmosfer
atmosphere: simulated ~ süni iqlim; yaradılan [modelləşdirilən] iqlim
atomization ~ tozlanma
atomization fine ~ xırda [zərif] tozlanma
atomization jet ~ şırnaqlı tozlandırıcı
atomize ~ tozlandırmaq
atomized ~ tozlandırılmış
atomized finely ~ xırda [zərif] tozlandırılmış
atomizer ~ püskürdücü, tozlandırıcı [forsunka]
atomizer air-assisted yet ~ pnevmatik şırnaq tozlandırıcısı; üfürməli pnevmatik forsunka
atomizer compressed-air ~ pnevmatik forsunka
atomizer fan ~ fırlanan tozlandırıcı
atomizer fuel injection ~ yanacaq tozlandırıcısı
atomizer high-pressure ~ yüksək təzyiq altında işləyən forsunka
atomizer jet ~ şırnaq tozlandırıcısı
atomizer low-pressure ~ aşağı təzyiq altında işləyən forsunka
atomizer oil ~ neft forsunkası
atomizer perforated plate type ~ deşikləri olan forsunka
atomizer pintle-type ~ iynəli forsunka, silindrik quyruqlu iynəli forsunka
atomizer spray ~ şırnaqlı tozlandırıcı
attach ~ 1. bərkitmək, bənd eləmək, birləşdirmək 2. asmaq, sərmək
attached ~ 1. bərkidilmiş; birləşdirilmiş 2.asımış
attached pivotally ~ oynaqla birləşdirilmiş
attachment ~ 1. bərkitmə; bənd etmə; birləşdirmə 2. ləvazimat; artırma; tərtibat
attachment ~ of rubber to metal ~ rezinin metala bərkidilməsi
attachment available ~ 1. satışda olan və ya anbardakı ləvazimat 2. traktor və ya avtomobilə zavod tərəfindən qoyulan tərtibat və ya alət
attachment axle ~ oxun bərkidilməsi
attachment ball-and-socket ~ kürəşəkilli oynaqlı birləşmə
attachment bearing cup pulling ~ yastıq həlqəsinin çıxarılması üçün çıxarıcı
attachment belt pulley ~ aparan qasnağın bərkitmə
attachment bolted-on ~ boltlarla birləşdirmə
attachment clamp band ~ çəkici lentlə bərkidilmə; lentşəkilli xomutla bərkimə
attachment flange ~ lonjeronun [tir] ətəklərinə (çərçivənin köndələn tirlərinin) bərkidilməsi
attachment gasketed ~ araqatılarla birləşdirmə [bərkitmə]
attachment leaf spring ~ lövhəli resorun bərkidilməsi
attachment rigid ~ sərt bərkitmə
attachment spring ~ resor və ya yayın bərkidilməsi
attachment stationary drive ~ stasionar iş zamanı gücayıran qurğu
attachment three-point ~ üçnöqtəli asma qurğusu; üçnöqtəli həncama
attachment towing ~ yedək tərtibatı; ilişmə qurğusu
attachment web ~ lonjeronun şaquli divarına (çərçivənin köndələn tirinin) bərkitmə
attachment web-and-flange ~ lonjeronun şaquli divarına (çərçivənin köndələn tirinə) və ya ətəyinə bərkitmə
attack ~ aşınma; yeyilmə || aşındırmaq; yeyilmək
attack corrosion ~ aşınma [korroziya] təsiri
attack erosive ~ eroziya təsiri
attemperator ~ temperatur tənzimləyicisi
attendance ~ xidmət, qulluq (maşınla)
attendant ~ 1. növbətçi 2. xidmət heyəti
attendant garage ~ qaraj növbətçisi; qaraj gözətçisi; qaraja xidmət edən fəhlə
attention ~ qulluq; xidmət; baxış (maşınlara)
attention bottom engine ~ mühərrikin alt [aşağı] hissəsinə baxış
attention daily ~ gündəlik qulluq
attention routine ~ xidmət qaydaları ilə müəyyən edilmiş profilaktik baxış
attention top engine ~ mühərrikin üst [yuxarı] hissəsinə baxış
attenuate ~ 1. zəiflətmək, dempferləmək 2.söndürmək (rəqsləri) 3. durulaşdırmaq, qarışdırmaq
attenuation ~ 1. zəiflətmə, dempferləmə 2. söndürmə (rəqsləri) 3. durulaşdırma, qarışdırma
attitude of vehicle ~ avtomobilin vəziyyəti
attribute ~ xarakterik [səciyyəvi] əlamət
attrition ~ sürtülüb yeyilmə, abraziv yeyilmə, sürtüb uyğunlaşdırma
audiometer ~ audiometr, səs-küy səviyyəsini ölçən
audiometer noise ~ audiometr, səs-küy səviyyəsini ölçən
audiorange ~ audiodiapazon, səs diapazonu
audit: obsolescence ~ köhnəlmə nəticəsində itkilərin analizi (məmulatın)
audit: quality ~ keyfiyyətin təftiş yoxlanması
auger ~ matqab; burğu; şnek
augmentation ~ artım, böyümə, yüksəlmə
augmentation reliability ~ etibarlığın yüksəldilməsi
augmentation stability ~ dayanıqlığın yüksəldilməsi
ausforging ~ döymə prosesində həyata keçirilən austoforminq tipli aşağı temperaturlu möhkəmləndirici termiki emal
austempering ~ izotermik möhkəmlətmə
austenite ~ austenit
austenite retained ~ qalıq austenit
austenitic ~ austenitli
austenitizing ~ austenit strukturunun alınması üçün termiki emal
austoforming ~ austoforminq, austenitin deformasiya edilməsi və onun martensitə çevrilməsi üçün aşağı temperaturlu möhkəmləndirici termiki emal
autobulb ~ közərmə (avtomobilin) lampası
autobus ~ avtobus
autocar ~ avtomobil
autochir ~ sanitar avtomobili
autocrane ~ avtomobil kranı
autocycle ~ motosiklet
autodrome ~ avtodrom, sınaq meydançası; avtomobil yarışları və sınaqları üçün dövrəvi yol (trek)
autofrettage ~ yeyilmiş səthlərin yüksək təzyiqli maye ilə möhkəmləndirilməsi
autohoist ~ avtomobil bucurğadı
autoignition ~ öz-özünə alışma
autolift ~ avtomobil bucurğadı
autoloader ~ avtoyükləyici
automaker ~ avtomobil istehsalçısı; avtomobil buraxan firma
automatic ~ avtomatik
automatic fully ~ tam avtomatik
automatic partially ~ yarımavtomatik
automation ~ avtomatlaşdırma
automobile ~ avtomobil
automobilism ~ avtomobilizm
automobilist ~ avtomobilçi
automobilization ~ avtomobilləşmə
automotive ~ avtomobil; özügedən; daxiliyanma mühərrikli nəqliyyat maşınlarına aid olan; avtotraktor
autonomous ~ muxtar, müstəqil, özünü idarə edən
autopilot ~ avtopilot, avtomatik idarəetmə qurğusu
autoreversive ~ avtomatik istiqaməti dəyişən (avtoreversiz)
autorich ~ avtomatik zənginləşən (qarışıq haqqında)
autoroad ~ avtomobil yolu, ikitərəfli avtomobil yolu
autoroute ~ avtomobil yolu, ikitərəfli avtomobil yolu
autoscooter ~ motoroller
autoshow ~ avtoşou, avtomobil sərgisi
autotrembler ~ avtomobil qırıcı-paylayıcısı
autotruck ~ yük maşını (avtomobili)
autoweak ~ avtomatik olaraq kasıblaşmış (yanacağa aid)
auxiliary ~ 1. ləvazimat, köməki qurğu || köməkçi, yardımçı 2. köməkçi avadanlıq; ehtiyat qovşaqlar
availability ~ 1. yararlılıq, tələblərə uyğunluq 2. texniki xidmət və təmirə uyğunlaşma qabiliyyəti (konstruksiyanın) 3. əlverişlilik, alına bilmənin mümkünlüyü 4. hazırlıq
availability engine ~ 1. mühərrikin hazırlığı 2. satışda olan mühərrik 3. mühərrikin əldə edilə [alına] bilinməsi
availability immediate ~ dərhal almaq [əldə etmək] imkanı (mamulatı)
availability vehicle ~ 1. nəqliyyat maşınının hazırlığı 2. satışda olan nəqliyyat maşınları 3.nəqliyyat maşınını almaq [əldə etmək] imkanı
available ~ 1. tələblərə cavab verən, tapşırığı yerinə yetirmək imkanında olan 2. texniki xidmət və təmirə uyğunlaşdırılmış 3. əldə edilə bilən; satışda olan; gətirilən
available ~ at option ~ sifarişçinin seçiminə əsasən gətirilən (kütləvi dəstə daxil olmayan)
available ~ for request ~ tələbata görə gətirilən
available locally ~ yerində olan; yerində əldə edilə bilən; uzaq dan gətirilməni tələb etməyən
avenue ~ magistral küçə; prospekt; xiyaban
average ~ orta (adad)
average fuel ~ orta yanacaq sərfi
average process ~ orta proses (baxılan istehsal prosesində məmulatın orta keyfiyyəti)
average weighted ~ ölçülmüş (çəkilmiş) orta, ölçülmüş (çəkilmiş) orta qiymət
averaged ~ orta hesabı çıxarılmış
awd (all-wheel drive) ~ təkərlərinin hamısı aparan
awning ~ tent, çadır, günlük, talvar, çardaq
axial ~ oxboyu; ox istiqamətində
axiality ~ eynioxluluq
axis ~ ox
axis ~ of symmetry ~ simmetriya oxu
axis actuator ~ intiqalın valı
axis bearing ~ yastığın oxu
axis crankshaft ~ dirsəkli valın oxu
axis datum ~ baza oxu; baza xətti
axis deflection ~ sapma [meyllənmə] oxu
axis deformation ~ deformasiyaetdirici qüvvələrin tətbiq olunduğu ox
axis diagonal ~ diaqonal oxu
axis direct ~ uzununa ox
axis drag ~ alın müqaviməti oxu; dartı oxu
axis drive ~ intiqalın valı
axis fore-and-aft ~ uzununa ox
axis guide ~ istiqamətləndirici ox
axis hinge ~ oynağın oxu
axis horizontal ~ üfüqi ox, absis oxu
axis instantaneous ~ ani ox
axis lateral ~ eninə ox
axis longitudinal ~ uzununa ox
axis major ~ böyük ox (ellipsdə)
axis minor ~ kiçik ox (ellipsdə)
axis neutral ~ neytral ox; neytral [sıfır] xətt
axis nonintersecting ~ kəsişməyən ox
axis normal ~ şaquli ox
axis nozzle ~ ucluğun oxu
axis pivot ~ diyirlənmə oxu
axis principal ~ əsas [baş] ox
axis reference ~ koordinat oxu
axis revolution ~ fırlanma oxu
axis roll ~ yana yatma oxu
axis roller ~ diyircəklərin oxu
axis rotation ~ fırlanma oxu
axis side-force ~ yan qüvvə oxu
axis steering ~ dönmə oxu (idarə olunan mexanizmin); dönmə şkvoreninin oxu, döndərici yumruğun şkvoreninin oxu
axis torque ~ burucu moment oxu
axis tread ~ koleyanın oxu
axis vertical ~ şaquli ox; ordinat oxu
axis wheel ~ təkərin oxu
axle ~ 1. ox; yarımox 2. körpü
axle ahead of front ~ qabaq oxdan irəlidə, qabaq oxdan qabaqda
axle Ackerman front ~ oxların sonuna bərkidilmiş şkvorenlər yanında fırlanan döndərici yumruqlu qabaq ox
axle air ~ hava yastığı üzərində qurulmuş körpü
axle articulated ~ 1. oynaqlı ox 2. kəsik körpü
axle attachment~ əlavə körpü
axle back ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü
axle banjo rear ~ «bandco» tipli tiri olan arxa körpü
axle beam ~ kəsilməz körpü
axle bent ~ 1. dirsəkli ox 2. azacıq əyilmiş ox
axle bogie ~ arabacıq tarazlaşdırıcısının oxu
axle brake ~ tormozla təchiz edilmiş ox; tormoz oxu
axle brake level ~ tormoz linginin oxu
axle breaker level ~ qırıcı linginin oxu
axle cambered ~ əyilmiş ox; qabarmış ox
axle cardan ~ kardan oynaqlı yarımox
axle carrying ~ (yük) daşıyıcı [saxlayıcı] ox
axle chain pinion ~ zəncir ötürməsinin aparan ulduzcuğunun oxu
axle channel-section ~ şveller kəsikli tiri olan qabaq körpü
axle conventional ~ kəsilməz ox
axle crank ~ dirsəkli val; dirsəkli ox
axle dead ~ 1. fırlanmayan ox 2.aparmayan körpü
axle differential ~ yarımox
axle divided ~ kəsilmiş ox
axle double-joint rear ~ ikioynaqlı arxa körpü
axle double-reduction ~ ikipilləli ötürməli aparan körpü; iki sürətli aparan körpü
axle driven ~ aparılan ox
axle drive sprocket ~ aparan ulduzcuğun oxu; aparan təkərin (tırtılın) oxu
axle drive-steer ~ idarə olunan təkərli aparan körpü
axle driving ~ 1. aparan ox 2.aparan körpü
axle drop ~ aşağı salınmış qabaq ox
axle dual-performance rear ~ ikipilləli ötürməli arxa aparan körpü; iki sürətli arxa aparan körpü
axle dual-range ~ ikipilləli ötürməli aparan körpü; ikisürətli aparan körpü
axle fidual ratio ~ ikiqat baş ötürücülü körpü
axle Elliot ~ ucları şaxələnmiş tiri olan qabaq ox
axle xed ~ 1. aparmayan (yardımçı, saxlayan) körpü 2.nəqliyyat maşınının oxuna nəzərən dəyişməz vəziyyətini saxlayan oxu olan körpü 3. tərpənməz ox
axle flared tubular ~ qıf şəkilli xortumlu tiri olan aparan körpü
axle floating ~ 1. tam yüksüzləşdirilmiş yarımox 2. tam yüksüzləşdirilmiş yarımoxları olan aparan körpü
axle fore ~ 1. qabaq ox 2. qabaq körpü
axle foremost ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle fork(ed) ~ ucları şaxələnmiş tiri olan qabaq körpü
axle forward ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle forward rear ~ arxa arabacığın qabaq aparan körpüsü (üçoxlu avtomobilin)
axle front ~ 1. qabaq körpü 2. qabaq ox
axle front diving ~ qabaq aparan körpü
axle full floating ~ 1. tam yüksüzləşdirilmiş yarımox 2. tam yüksüzləşdirilmiş yarımoxları olan aparan körpü
axle guide ~ aparan ox
axle guiding ~ təkərləri idarə edilən körpü
axle half ~ yarımox
axle hollow ~ içiboş ox
axle hub planetary ~ planetar təkər reduktorlu aparan körpü
axle I-beam ~ ikitavr kəsikli tiri olan qabaq körpü
axle intermediate ~ 1. aralıq ox 2. orta aparan körpü (üçoxlu avtomobildə)
axle idler ~ hərəkətə gətirməyən ox
axle internal-geared ~ təkərlərində daxili ilişməli ötürməsi olan aparan körpü
axle leading ~ təkərləri idarə olunan körpü
axle light-duty ~ 1. yüngül istismar şəraitləri üçün körpü 2. kiçik yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər üçün körpü
axle limited slip ~ öz-özünə bloklanan differensiallı aparan körpü
axle live ~ 1. fırlanan ox 2. aparan körpü
axle medium-duty ~ 1. orta istismar şəraitləri üçün ox 2. orta yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillər üçün körpü
axle nondriving ~ 1. aparmayan körpü 2. fırlanmayan ox
axle oscillating ~ 1. yırğalanan ox 2. asılı olmayan asqılı qabaq və ya arxa körpü
axle outer ~ xarici ox (üçoxlu avtomobilin)
axle pivot ~ sapfa, skvoren
axle pivoted ~ dönən ox
axle power ~ aparan ox, hərəkətəgətirici mexanizmin oxu
axle pusher ~ arxa aparan körpüdən irəlidə yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle rear ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü
axle rearmost ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle rear-rear ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin)
axle reverse Elliot ~ uclarında yumruqları olan tirli qabaq körpü
axle rigid ~ 1. aparmayan körpü 2. sərt körpü
axle self-tracking ~ döngələrdə dartqı körpüsünün trayektoriyası ilə hərəkət edən qoşqu körpüsü
axle semifloating ~ 1. yarımyüksüzləşdirilmiş yarımox 2. yarımyüksüzləşdirilmiş yarı- moxları aparan körpü
axle set-back front ~ arxaya sürüşdürülmüş qabaq ox
axle single-reduction ~ birpilləli ötürməli aparan körpü; bir sürətli aparan körpü
axle single-speed ~ bir pilləli ötürməli aparan körpü; bir sürətli aparan körpü
axle slave ~ qapalı konturlu sınaq stendində əlavə aparan körpü (arxada sonuncu)
axle solid ~ kəsilməz körpü
axle split ~ qapayıcı konturlu aparan körpü
axle spring strut ~ Makferson asqılı avtomobil körpüsü
axle stationary ~ aparmayan (yardımçı, saxlayan) körpü
axle supporting ~ daşıyıcı (yardımçı, saxlayan) körpü
axle swing ~ 1. yırğalanan ox 2. asılı olmayan asqılı qabaq və ya arxa körpü
axle tag ~ arxa aparan körpüdən sonra yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle tandem ~s qoşalaşmış aparan körpülər (üçoxlu avtomobilin)
axle third ~ üçüncü körpü, arxa aparan körpüdən qabaqda və ya arxada yerləşdirilmiş əlavə (aparmayan) körpü
axle three-quarter floating ~ 1.yarımoxu dörddə üç yüksüzləşdirilmiş aparan körpü 2.dörddə üçü yüksüzləşdirilmiş yarımox
axle three-speed ~ üçpilləli aparan körpü, üçsürətli aparan körpü
axle tubular ~ boruşəkilli ox
axle two-speed ~ ikipilləli aparan körpü, ikisürətli aparan körpü
axle universally jointed ~ oynaqlı yarımox, kardanlı yarımox
axle wide-center ~s oxlar arası məsafə böyük olan körpülər (üçoxlu avtomobilin arabacığında)
axle withdrawable rear ~ çıxarılabilən arxa körpü
axlebox ~ dayaqlı qutunun [buksanın] oxu
axlebox conical roller-bearing ~ konusvari diyirlənmə yastıqlı dayaqlı qutunun (buksanın) oxu
babbit ~ babbit || babbit tökmək
babbit high-tin ~ yüksək qalaylı babbit
babbited ~ babbit tökülmüş; babbit qatı ilə
babbit-lined ~ babbit qatı ilə
baby ~ 1. əks yük 2. kiçik; kiçik güclü
back ~ 1. əks tərəf 2. söykənəcək (oturacaǧın) 3. arxa tərəf (kəsginin) 4. tutmaq, dayaq vurmaq 5. arxaya gediş vermək; əks istiqamətdə hərəkət etmək
back to ~ away ~ əvvəlki vəziyyətə gətirmək; geriyə vermək
back to ~ off ~ arxa itiləmə 2. burub açmaq;
back to ~ out ~ 1. burub açmaq 2. çıxarmaq;
back to ~ up ~ 1. arxaya gediş vermək; əks istiqamətə hərəkət etmək 2.saxlamaq; dayaq vurmaq
back ~ of bearing ~ yastığın içliyinin arxa səthi
back ~ of cam ~ yumruğun arxası
back ~ of piston ring ~ porşen halqasının daxili səthi
back falling ~ qatlanan [açılan] söykənəcək
back fast ~ damdan aşağıya əyri üzrə sərt düşən kuzanın arxa hissəsi
back folding ~ qatlanan [açılan] söykənəcək
back high ~ hündür söykənəcək
back hull ~ dal tərəfi (amfibiyanın)
back liner ~s silindrlər gilizinin xarici səthi
back reclining ~ mail söykənəcək
back seat ~ oturacağın söykənəcəyi
back slanting ~ kuzanın [çəpləşdirilmiş] maili arxa hissəsi
back sloping ~ kuzanın [çəpləşdirilmiş] maili arxa hissəsi
backed ~ 1. dayağı olan 2. söykənəcəkli
backface ~ əks tərəf; işlənməyən səth
backfall ~ eniş; yamac; axımlıq
backfire ~ əks qığılcım; əks zərbə (mühərriki işə saldıqda); alovun məşəli (karbüratorun)
backflash ~ əks qığılcım; əks zərbə (mühərriki işə saldıqda); alovun məşəli (karbüratorun)
backflow ~ əks axın
backfolding ~ geriyə atılan
back-geared ~ ötürmə ədədini azaldan reduktorla
backhaul ~ əks reys
backhoe ~ əks bel
backing ~ 1. altlıq 2. dayaq; dayaq vermə 3.əlavə konusun oturacağından xarici yan səthə qədər məsafə (konusvari dişli çarxın topundan) 4. arxaya hərəkətlə gediş 5. əks istiqamətə fırlanma
backing metal ~ metal altlıq (məs.: örtük)
backing-off ~ siyirmə; kənarın çıxarılması; arxa itiləmə
backing-out ~ 1. geri qaytarma (avtoqatarı) 2. vurub çıxarma (boltu)
backlash ~ ölü gediş, ara boşlağu
backlash ~in the steering ~ sükan idarəsində sərbəst gediş;
backlash to take up the ~ ara boşluğunu həddən çox seçmək, zəifini seçmək
backlash gear ~ dişli çarxın dişləri arasında çevrə üzrə araboşluğu; dişli çarxındişləri arasında yan araboşluğu
backplate ~ şit; dayaq lövhəsi
brake ~ tormoz barabanının şiti
backrest ~ 1. söykənəcək (oturacaǧın); başaltı 2. arxa istehkam [lünet] və ya support
back-set ~ 1. ayrılmış vəziyyətdə 2. geriyə atılmış
backstop ~ dayaq
back-to-back ~ arxa-arxaya (oturacaǧın yerləşdirilməsi haqqında)
backup system ~ arada işləyə bilməyəndə öz əvvəlki halına qayıtma sistemi
backward ~ arxaya; geriyə doğru
backwash ~ avtomobilin arxasında havanın burulğanlaşması
badigeon ~ şpatlevka
baffle ~ qaytarıcı arakəsmə; şit; ekran; deflektor || qaytarmaq; kəsmək; əymək; qaytarmaq (sel, axın)
baffle breather ~ sapunun membranı
baffle cap-type ~ kalpaklı qaytarıcı
baffle dust ~ toz saxlayan arakəsmə
baffle engine ~ mühərrikin deflektoru
baffle fan ~ ventilyatorun pəri
baffle filter ~ təmizləyicinin istiqamətləndirici divarı
baffle mud ~ palçıq şiti
baffle oil ~ yağ qaytarıcı
baffle piston ~ porşenin örtüyü (çıxıntısı)
baffle radiator ~ radiatorun tökmə boğazının qaytarıcı lövhəsi
baffle shell ~ köpükşəkilli (yaǧ) qaytarıcı
baffle sound ~ akustik ekran
baffler ~ 1. səsbatıran 2. qaytarıcı plitənin arakəsməsi 3. drossel qapağı; drossel qapağını tənzimləyən ling
baffling ~ drossel qapağının tənzimlənməsi
bag ~ çanta; kisə
bag air ~ üfürülən təhlükəsizlik yastığı
bag fuel ~ yanacaq üçün tutum
bag gas ~ 1. qaz (köpüyün) qabarcığı, hava kisəsi; 2. qazı nəql etmək üçün tutum
bag kit ~ alətlər üçün çanta
bag tool ~ alətlər üçün çanta
bag water ~ su üçün brezent vedrə (qatlanan)
bail ~ dəmirbənd; ilgək
bakelite ~ bakelit [sintetik] || bakelitdən olan
baking ~ 1. tabəksiltmə bitişdirmə; bişirmə 2.bərkitmə (polimerlarin)
balance ~ 1. tarazlıq; müvazinət; kompensasiya; tarazlaşdırmaq; müvazinət saxlamaq; kompensə etmək 2. tərəzi [qapan] 3. əks yük 4.simmetriya
balance ~ of assembly ~ yığılmanın [ardıcıllıq] sırası
balance aerodynamic ~ aerodinamik tərəzi
balance coarse ~ kobud balanslama
balance decimal ~ onluq tərəzi
balance dial ~ siferblatlı tərəzi
balance dynamic ~ dinamik müvazinət; dinamik müvazinətlik
balance electric ~ 1. Uitson körpüsü 2. elektrik tərəzi
balance engine ~ mühərrikin müvazinətliyi
balance fine ~ dəqiq balanslaşdırma
balance governor weights ~ tənzimləyicinin yüklənmə tarazlığı
balance heat ~ istilik balansı
balance neutral ~ ağırlıq
balance running ~ dinamik müvazinət; statik müvazinətləşmə
balance standing ~ statik müvazinət; statik müvazinətləşmə
balance static ~ statik müvazinət
balance temperature ~ temperatur [istilik] tarazlığı
balance thermal ~ 1. hərarət [istilik] tarazlığı 2. istilik balansı
balance torque ~ burulma dinamometri
balance unstable ~ dəyanətsiz müvazinət
balance waqon ~ platformalı tərəzi
balance wheel ~ təkərlərin balanslaşdırılması
balance zero ~ 1. müvazinət vəziyyəti 2. sıfra quraşdırmaq
balanced ~ müvazinətləşdirilmiş; balanslaşdırılmış; kombinəedilmiş
balancer ~ 1. balansir, pərsəng; balanslaşdırıcı qurğu 2. bəra-bərləşdirici
balancer brake ~ tormozları nizamlamaq üçün alət
balancer crankshaft ~ 1. dirsəkli valları müvazinətləşdirmək üçün dəzgah 2. dirsəkli valın bu- rulma rəqslərinin dempferi
balancer dynamic ~ 1. dinamik balanslaşma üçün dəzgah 2. dinamik dempfer
balancer dynamic wheel ~ təkərlərin dinamik balanslaşdırılması üçün dəzgah
balancer on-the-car wheel ~ avtomobildən təkərlərin çıxarılmadan balanslaşdırıliması üçün qurğu
balancer secondary ~ ikinci tərtib ətalət qüvvələrindən rəqslərin dempferi (dirsəkli valın)
balancer torque ~ burulma dinamometri
balancer wheel ~ təkərləri balanslaşdırmaq üçün dəzgah
balancing ~ 1. müvazinətləşdirmə balanslaşma; kompensəetmə; müvazinətləyici 2.balanslayıcı; kompensəedici
balancing ~ of inertia forces ~ ətalət qüvvələrini müvazinətləşdirmə
balancing ~ of tire ~ təkərlərin balanslaşdırılması
balancing cell ~ akkumulyatorlarda elektrolitin sıxlığını bərabərləşdirmə
balancing dynamic ~ dinamik müvazinətləşdirmə, dinamik balanslaşdırma
balancing flywheel ~ nazim çarxın müvazinətləşdirilməsi
balancing partial ~ qismən [natamam] müvazinətləşdirmə
balancing piston ~ porşenləri çəkisinə görə seçmə
balancing static ~ statik müvazinətləşdirmə; statik balanslaşdırma
balk ~ 1. tir; brus 2. dayaq; tir (körpünün) 3. eninə əlaqə
ball ~ 1. kürə [kürəcik] 2. kürəvi daban 3. kürəvi ucluq
ball cylinder check ~ silindrin əks kürəcikli klapanı
ball detent ~ kürəcikli fiksator
ball fulcrum ~ kürəvi oynağın kürəciyi
ball gear shifter shaft lock ~ ötürmələri dəyişmə mexanizminin fiksatorunun kürəcyi
ball governor ~ mərkəzdən qaçan nizamlayıcının kürəşəkilli yükü
ball hitch ~ asma qurğunun dartısının kürəvi oynağı
ball intertia ~ ətalət kürəsi
ball interlock ~ fiksatorun kürəsi
ball lever ~ lingin kürəvi ucluğu
ball locking ~ bağlayan kürəcik
ball link ~ asma qurğunun dartısının kürəvi oynağı
ball recirculating ~ dövr edən kürəcik (sükan mexanizmində kürəcikli qaykada)
ball separator ~ s ayırıcı kürəciklər (separatorsuz kürəcikli yastıqda)
ball tie-rod ~ sükan dartısının kürəcikli barmağı
ball torque-tube ~ kardan valının [borusunun] kürəcikli oynağı
ball transmission control lever fulcrum ~ ötürmələri dəyişdirən lignin oynağının kürəli dayağı
ballast ~ ballast || ballastla yüklənməni ballastlamaq
ballast rear-wheel ~ arxa təkərlərə ballast
ballast sand ~ qum ballast
ballasting: water ~ of wheels ~ maye doldurmaqla təkərləri yükləmək
ballasting: wefght ~ of wheels ~ ballast yük əlavə etməklə təkərləri yükləmək
balloon ~ aşağı təzyiqli şin; şinbalon
balljoint ~ kürəli birləşmə, kürəli oynaq
ball-pin ~ kürəli şapfa
ban: parking ~ durmağın qadağan edilməsi
band ~1. zolaq; lent 2. lentli əlaqə; bandaj; çəkilib bağlana bilən xamıt || bağlamaq; birləşdirmək 3. zona (diaqramda)
band automatic transmission ~ s avtomatik transmissiyanın tormoz lentləri
band brake ~ tormoz lenti
band caterpillar ~ tırtıl
band confidence ~ inamlı interval
band cover ~ zolaq və ya lent şəkilli qapaq
band dead ~ 1. ölü zona 2. hiss edilməyən zona (cihazın)
band external contracting brake ~ bayırdan çəkilən tormoz lenti
band frequency ~ tezliklər diapazonu; tezliklər zolağı
band friction ~ friksion lent
band hardenability ~ közərdilmə zolağı (poladın)
band metering ~ ölçü lenti; ruletka
band ring ~ həlqəvi yeyilməyə davamlı qoyma (porşenin qanovunda)
band rubber ~ rezin lent
band sand wheel ~ qumlu torpaqda işləmək üçün təkərin enlənmiş çənbəri
band scatter ~ yayılma sahə və ya zolağı (diaqramın nöqtasinda)
band slip ~ sürüşmə zolağı; yerində tərpənmə zolağı
band spring center ~ resorların bərkidilmə stremyankası [dəmir bəndi]
band steering ~ dönmə tormozunun lenti
band stiffening ~ sərtlik və möhkəmliyi artıran zolaq
band tank ~ çən bərkidən lentli xamıt
band tension ~ çəkilib bağlanan lent; çəkilən xamıt
band wheel ~ təkər çənbəri
band wide freuqency ~ tezliklərin geniş zolağı; tezliklərin geniş diapazonu
bandwidth ~ 1. zolağın eni (tezliklərin) 2. kənara çıxmaların geniş zonası (detalın ölçülərində)
banister: hand ~ s pilləkənin məhəccəri (iki mərtəbəli avtobusda)
bandage ~ xarici qabıq (kabelin)
banjo ~ «banjo» tipli karter (bir və ya iki uzun xortumla)
bank ~ batareya; qrup; dəst; seriya; cərğə || qruplaşdırmaq; birləşdirmək
bank ~ of cylinders ~ silindrlər bloku
bank ~ of gears ~ ümumi oxlarda dişli çarx sırası; dişli çarxlar bloku
banked ~ birləşmiş, qruplaşdırılmış; birgə işləyən
banking ~ təkan vericidən istifadə (sart yoxuşlarda)
bar ~ 1. zolaq; tir; mil; ştanq; çubuq 2. külçə 3.şina (elektrikdə) 4. şlaqbaum || sədd çəkmək, qabağın kəsmək 5. istisna etmək
bar to ~ the engine ~ mühərrikin valını döndərmək
bar adjustable bending ~ düzəltmək üçün nizamlama
bar adjustable rest ~ nizamlayan dayaq tiri (sürücünün ayağı üçün)
bar aligning ~ mərkəzləşmiş çərçivə və yaxud stift (başsız mıx)
bar angle ~ bucaq; bucaqvari yayma, yayma polad
bar antiroll ~ eninə rəqslərin stabilləşdirici çubuğu (kuzanın)
bar antisway ~ rəqslərin stabilləşdirici çubuğu
bar bending ~ (əllə) düzəltmək üçün tərtibat
bar boring ~ yonma, valı yonma üçün çərçivə
bar brake ~ tormoz dartısı
bar bumper ~ bufer zolağı; bufer tiri
bar bus ~ (yığma) şina
bar channel ~ şveller
bar check ~ kiçik nümunə dirəyi; nəzarət nümunəsi
bar commutator ~ kollektor lövhəsi, lamel
bar coupling ~ birləşdirici dartı
bar cover ~ üstlük
bar cranking ~ valı döndərmək üçün dəstək
bar cross ~ köndələn tir
bar disengaging ~ ayırıcı ling; söndürücü dartı
bar distance ~ dayaq tiri
bar door header ~ qapı çərçivəsinin yuxarı tiri
bar dowel ~ birləşdirici mil və ya ştift
bar draw ~ 1. qoşqu cihazı; qoşqu qurğusu 2.dartma tiri, birləşdirici
bar enclosed torsion ~ kuzanın karkasında quraşdırılmış torsion
bar eye ~ qurtaracaqda deşiyi olan dartı
bar face ~ bamper
bar flat ~ yastı kiçik dirək; zolaq; yastı çubuq
bar foot ~ pedal
bar gear shift ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin çubuğu
bar guard ~ tutacaq, məhəccər
bar guide ~ istiqamətləndirici çubuq; stok; istiqamətləndirici
bar handle ~ 1. tana [sırqa] 2.dartı 3. sükan (motosikletin, velosipedin)
bar header ~ yuxarı tir (kuzada)
bar hitch ~ qoşqu qurğusunun dişlosu və ya dartısı
bar horn ~ sükan çarxında zolaq şəklində siqnal düyməsi
bar interdependent torsion ~ bərabərləşdirici torsion (asqının)
bar jack ~ domkratın çubuğu
bar L- ~ qeyri-bərabər tərəfli künc
bar lengthening ~ calayıb uzatma, uzadıcı tir
bar lock(ing) ~ bağlayıcı tir; qapı kilidi, bərkidilən dayaq (kuzada)
bar magneto breaken ~ maqnetonun qırıcı lingi
bar marginal ~ s qoruyucu dirəklər
bar merchant ~ yayma dəmir, sortlu dəmir
bar pole-trailer ~ dişli bağlama-buraxma
bar push ~ pedal
bar rack ~ dişli tamasa
bar radiator ~ radiator quraşdırılan eninə tir (çərçivənin)
bar rail ~ dayaq surahısı
bar railway crossing ~ dəmiryol şlaqbaumu
bar rest ~ dayaq tiri (sürücünün ayağı üçün)
bar rocker ~ klapanın sürgü qolu (mancanağın); yellənən ling
bar roll ~ 1. eninə titryəişi sabitləşdirən ox (kuzada) 2. tir (kuzanın banında maşın aşdığı anda sürücünün başını qoruyan)
bar rolled ~ yuvarlanmış mil
bar round ~ dairəvi kəsikli mil
bar selector ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin oxu
bar self-propelled tool ~ dağ sırası tipində özügedən şassi
bar shifter ~ ötürmələri dəyişən çəngəlin oxu
bar side ~ çərçivənin lonjeronu (tərəfi, yanı)
bar slide ~ 1. istiqamətləndirici çubuq; ştok 2.sürüngəc 3.sürüşmə əlaqəsi üçün şina
bar spacer ~ dayaq, dirək
bar square ~ kvadrat kəsikli mil
bar stabilizer ~ stabilizatorun çubuğu
bar support ~ dayaq çubuğu
bar sway ~ rəqsləri stabilləşdirən çubuq
bar T- ~ tavrşəkilli tir; en kəsiyi tavr olan tir
bar tension ~ hərəkət qüvvəsi; ox; çəkib uzatmada işləyən
bar test ~ yoxlama üçün nümunə
bar tie ~ 1. eninə qoyulan əl hərəkət qüvvəsi 2. birləşdirici hərəkət qüvvəsi
bar tin ~ çubuq qalay
bar toothed ~ dişli reyka
bar torsion ~ torsion
bar tow ~ dişli (qoşqunun); buksir qurğusunun çubuğu
bar tread ~ torpağa ilişən protektor
bar windshield central ~ külək şüşəsində çərçivənin orta dayağı
bar windshield header ~ külək şüşəsinin üstündə tir
bar Z- ~ Z-şəkilli profilin z-çubuğu
bar zee- ~ Z-şəkilli profilin z-çubuğu
barb ~ tilişkə, qırıntı (metalda) || qırıntını götürmək (kələkötürünü hamarlamaq)
barbed ~ diş-diş edilmiş
bare ~ izolyasiya edilməmiş; içərisi boş (məftil haqqında)
bareback ~ danış. yəhərli dartqı (qoşqusuz)
barge: amphibious cargo ~ ağır yüklü avtomobilamfibiya
bark ~ közərmə altında karbonsuzlaşdırılmış qat
barothermograph ~ barotermoqraf
barrel ~ 1. silindr 2. baraban || fırlanan barabanı təmizləmək 3. oymaq; giliz
barrel carburetor ~ karbüratorun diffuzoru
barrel cylinder ~ silindrin gövdəsi (tak tökülmüş); silindrin gilizi
barrel lock ~ qapı kilidinin silindri
barrel mixer ~ qarışdırıcının barabanı
barrel pinion ~ aparan dişli çarxın karterinin qol borusu (baş ötürücünün)
barrel puwp ~ nasosun porşen bloku
barrel rattle ~ səs çıxaran baraban
barrel valve ~ zolotnikin silindri
barrel-contoured ~ çəlləkşəkilli
barreling ~ çəlləkşəkilli əyilmə
barrier ~ arakəsmə; sədd; maneə; şlaqbaum
barrier artificial ~ maneə; süni maneə
barrier bascule ~ şlaqbaum
barrier flat-faced moving ~ yastı səthli hərəkət edən maneə
barrier moving ~ hərəkət edən maneə (toqquşmada avtomobillari yoxlama zamanı)
barrier no-passing ~ keçilməz maneə (ayrı-ayrı avtostradalar arasında)
barrier snow ~ qardan müdafiə manevri
barring ~ valın fırladılması; maşının işə salınması
base ~ 1. baza; əsas 2. sokol (lampanın) 3. loqarifmanın əsası 4. dayaq nöqtəsi
base alternative wheel ~ s sifarişçinin müxtəlif ölçüdə seçdiyi təkər bazaları
base axle ~ baza, oxlararası məsafə; kənar oxlar arası məsafəsi (çoxoxlu şassida)
base bayonet ~ süngülü sokol
base candelabra bayonet ~ 15mm diametrdə süngülü sokol, kiçik Cvan tipli sokol
base candelabra prefocused ~ 15 mm diametrli flanslı sokol
base grease ~ əsas komponentli konsistent sürtgü yağı
base insulating ~ izoləedici əsas
base intermediate ~ aralıq baza
base long wheel ~ böyük və ya uzun baza
base miniature bayonet ~ miniatür süngülü sokol (1-2 sm közərmə lampası üçün)
base pedestal ~ stanina, dayaq
base pitch ~ əsas çevrə üzrə addım
base prefocused ~ flanslı sokol
base rim ~ sağanağın dibi
base single-contact lamp ~ lampanın bir kontaktlı sokolu
base valve ~ ventilin flansı (kamer va ya şinin)
base wheel ~ baza, oxlar arası məsafə, kənar oxların arasındakı məsafə (çoxoxlu şassidə)
basic ~ əsas, ilkin
basin: sediment ~ çökdürücü çən, çökdürücü
basin: splash ~ çiləmə üsulu ilə yağlamaq üçün yağ altlığı
basin: wash ~ yumaq üçün çən (detalları)
basis: time-distance ~ hərəkət sürəti və daşımaların uzaqlığının hesablaması əsasında işlərin təşkilinin prinsipi
basket: perforated ~ dəstəkli torşəkilli qutu (çəndə xırda detalları yumaq üçün)
bastard ~ 1. düzgün olmayan formalı; standart olmayan 2.kombinə edilmiş sistemlər 3.pis keyfiyyətli
batch ~ 1. qrup; partiya; seriya 2.porsiya
batch pilot ~ təcrübə partiyası; quraşdırma partiyası
batcher ~ dozator
batcher weight(ing) ~ çəki dozatoru
batch-weighed ~ çəkiyə görə dozalanmış
bath: air ~ quruducu şkaf
bath: electrolytic ~ elektrolit vannası
bath: mud ~ palçıq xəndəyi (sınaq poliqonunda)
bath: oil ~ yağ vannası
bath: plating ~ elektrolit vannası
bath: quenching ~ möhkəmlətmə [tablama] vannası; soyuducu vanna
bath: salt ~ duz vannası
batten ~ planka; reyka; panelin dayağı (kuzanın)
batter ~ 1. yapışqan qatı palçıq 2. yastılamaq (metalı)
battery ~ 1. batareya, akkumulyator batareyası 2. eyni detallar və ya qurğular qrupu
battery ~ of hauling equipment ~ daşıma vasitələri qrupu
battery accumulator ~ akkumulyator batareyası
battery alkaline ~ qələvili akkumulyator batareyası
battery booster ~ əlavə akkumulyator batareyası
battery cadmium-nickel ~ kadmiumnikelli akkumulyator batareyası
battery dead ~ boşaldılmış akkumulyator batareyası
battery discharged ~ boşaldılmış batareya
battery dry ~ quru elementlər batareyası; quru akkumulyator batareyası
battery dry-charged ~ quru doldurulmuş akkumulyator batareyası
battery dry storage ~ quru elementlər batareyası; quru akkumulyator batareyası
battery Edison ~ qələvili akkumulyator batareyası
battery flat-plate ~ lövhəşəkilli elektrodlu akkumulyator batareyası
battery high-tension ~ yüksək gərginlik akkumulyator batareyası
battery ignition ~ alışma sisteminin akkumulyator batareyası
battery iron-nickel storage ~ dəmir-nikell akkumulyator batareyası
battery lead(-acid) storage ~ qurğuşun akkumulyator batareyası
battery low-tension ~ aşağı gərginlikli akkumulyator batareyası
battery nickel-cadmium ~ kadmiumnikelli akkumulyator batareyası
battery nickel-cadmium alkaline ~ kadmium-nikkelli qələvili akkumulyator batareyası
battery nickel-iron ~ dəmir-nikelli akkumulyator batareyası
battery plunge ~ elektrodları dəyişdirilən batareya
battery rechargeable ~ təkrar doldurma üçün yararlı akkumulyator batareyası
battery run-down ~ boşaldılmış akkumulyator batareyası
battery starter ~ starter akkumulyator batareyası
battery storage ~ akkumulyator batareyası
battery subsidiary ~ əlavə akkumulyator batareyası
battery tubular(-plate) ~ boru elektrodlu akkumulyator batareyası
battery wet (storage) ~ nəm elementlərdən ibarət akkumulyator batareyası; elektrolit doldurulmuş akkumulyator batareyası
bay ~ 1. aşırım (sexin, körpünün) 2. aralıq 3.işıq yeri
bay loading ~ yükləmə meydançası
bay lubrication ~ maşını yağlamaq üçün boks
bay passing ~ ötmə və qarşıdan hərəkət üçün yolun genişləndirilmiş məntəqəsi, yolunötmə [yandan] sahəsi
bay repair ~ maşınların cari təmiri üçün boks
bay road ~ yolun ötmə [yandan] sahəsi
bay service ~ texniki xidmət üçün boks
bay wash(ing) ~ yuyucu bölmə; yuyucu şöbə; sexdə yuyucu bölmə
beacon: road ~ daşına bilən siqnal fanarı (yolun tikintisində va təmirində)
bead ~ 1. haşiyə, kənar, qıraq || kənarını qatlamaq; düzəltmək 2. qabarıq (qazın, havanın) 3. bort (şinin)
bead to ~ over ~ qıraqları əymək
bead ~ of air spling ~ pnevmatik elastik elemen- tin kipləşdirici qırağı
bead reflectorizing (glass) ~ s işıq əksetdirici [şüşə] biser (təhlükasizlik xətti üçün rəngə əlavə olunan)
bead rim ~ çənlərin bortu
bead tire ~ şinin bortu
bead twin ~ ikiqat bort (şinin)
bead wire (-reintorced) tire ~ məftil halqa ilə qüvvətləndirilmiş şinin bortu
beading ~ kənarları əyən tərtibat
beader ~ kənarın əyilməsi
beam ~ 1. tir; dirək; çubuq 2. sürgü qolu; balansir; pərsəng 3.dişlo 4. şüa; şüa dəstəsi
beam ~ of light ~ işığın şüası; şüa dəstəsi
beam assymetricial lower ~ «Avropa şüası» tipli yaxın işıq (fənərin)
beam axle ~ körpü tiri (nəqliyyat vasitəsinin)
beam box ~ qutuşəkilli tir
beam brake ~ s tormoz lingləri sistemi
beam bumper ~ bufer [bamper] zolağı; bufer
beam tiri city ~ fənər altının işığı; fənərlərin yaxın işığı
beam convergent ~ çıxan dəstə (işığın)
beam dipped ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam directed ~ istiqamətlənmiş şüa
beam divergent ~ dağılan dəstə (işığın)
beam driving ~ uzaq işıq (fənərin)
beam fixed ~ sonluqları bərkimiş tir
beam flanged ~ ikitavr tir
beam free ~ sərbəst oturmuş tir
beam front-axle ~ qabaq oxun tiri
beam H- ~ enli rəfli iki tavr profilli tir
beam head-lamp lower ~ fənərlərin yaxın işığı
beam head-lamp uper ~ fənərlərin uzaq işığı
beam high ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam long-distance ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam longitudinal ~ uzununa tir, lonjeron
beam lower ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam main ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam meeting ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam overhung ~ 1. qol 2. konsol tir
beam parallel ~ paralel dəstə (işığın)
beam passing ~ yaxın işıq (fənərlərin)
beam plated ~ qaynaqlanmış və ya pərçimlənmiş vərəqlərlə qüvvətləndirilmiş tir
beam restrained ~ ucları bərkidilmiş tir
beam scale ~ tərəzilərin mancanağı
beam sealed ~ fənərin bütöv şüşə optik elementi; lampa-fənər
beam side impact protection ~ yan toqquşmada qorunma üçün tir
beam split ~ yığma [bir neçə hissədən yığılan] tir
beam spreading ~ dağılan işıq dəstəsi (fənərlərin)
beam straight ~ paralel şüa dəstəsi (fənərlərin)
beam straight-edge ~ yanları düzbucaqlı tir [brus]
beam T- ~ tavrşəkilli tir
beam through ~ kəsilməz tir
beam torque ~ burucu momenti ölçmək üçün reaktiv ling
beam traffic ~ uzaq işıq
beam transverse ~ eninə qoyulan; köndələn tir
beam trussed ~ qəfəsşəkilli tir
beam unjointed ~ bütöv tir; qaynaq, pərçim və ya bolt birləşmələri olmayan tir
beam unsymmetrical passing ~ qeyri-simmetrik yaxın işıq (fənərlərin)
beam uper ~ uzaq işıq (fənərlərin)
beam walking ~ balansır; yellənən ştanq
beam working ~ balansır; yellənən ştanq
bear ~ 1. əllə deşikaçan pres 2.yükü aparmaq; dayaq vurmaq; davam gətirmək
bear to ~ on ~ nəyəsə söykənmək; əzmək; yükləmək; sıxmaq
bearer ~ 1. dayaq; dirək; çərçivə altı 2. aşağı köndələn tir (kuzanın) 3. daşıyıcı detal
bearer engine ~ mühərrikin dayağı; mühərrikin çərçivə altısı
bearer longitudinal ~ uzununa tir; lonjeron
bearer radiator ~ üzərində radiator quraşdırılan köndələn tir (çərçivənin)
bearing ~ 1. dayaq; dayaq səthi || daşıyıcı 2. yastıq; içlik
bearing to adjust a ~ yastıqda ara boşluğunu nizamlamaq;
bearing to pour a ~ içliyi və ya yastığı tökmək (qalayla);
bearing to scrape the ~ yastığı yiyə ilə hamarlamaq;
bearing ~ with side plate ~ qoruyucu şaybalı yastıq;
bearing ~ with ta- per bore ~ konus deşikli yastıq
bearing adapter-type ~ bərkidici oymaqla diyirlənmə yastığı
bearing adjustable ~ nizamlanan yastıq (gərilməyə görə)
bearing aluminium ~ alüminium əsaslı ərintidən olan antifriksion qatlı yastıq
bearing aluminium-tin ~ alüminium əsaslı ərintidən olan antifriksion qatlı yastıq
bearing angular ball ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı; bucaq kontaktlı kürəcikli yastıq
bearing angular contact ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı; bucaq kontaktlı kürəcikli yastıq
bearing antifriction ~ diyirlənmə yastığı
bearing axial ~ dayaq yastığı
bearing axle ~ 1. yarımoxun yastığı 2. oxun dayağı
bearing babbit-lined ~ babbit antifriksion qatlı yastıq
bearing ball ~ kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with clamping sleeve ~ bərkidici oymaqlı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with double side shield ~ iki qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with filling slot ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with flanged outer race ~ xarici halqada bortu olan kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with loading groove ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with shoulder ring in outer race ~ kürəcikli halqalı kürəcik
bearing ball ~ with side plate ~ bir qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing ball ~ with taper bore ~ konusvari deşikli kürəcikli yastıq
bearing ball-and socket ~ kürəvi oynağın yuvası
bearing ball recip ocating ~ fırlanma və irəliləmə hərəkətinə imkan verən kürəcikli yastıq
bearing ball thrus ~ kürəcikli dayaq yastığı
bearing ball thrus ~ with outside band ~ örtükdə kürəcikli dayaq yastığı
bearing ball thrus ~ with outside retainer ~ örtükdə kürəcikli dayaq yastığı
bearing barrel roller ~ ferik diyircəkli yastıq
bearing base ~ əsas yastıq
bearing bicycle-type ~ velosiped tipli yastıq
bearing big ~ iri qabaritli yastıq
bearing big-end ~ sürcü qol başlığının böyük yastığı
bearing blade ~ prizmatik dayaq
bearing block ~ ayrıca gövdədə yastıq
bearing bottom-end ~ sürcü qol başlığının böyük yastığı
bearing bracket ~ konsol yastıq
bearing bronze ~ bürünc oymaq; bürünc yastıq
bearing bush ~ sökülməyən sürüşmə yastığı, oymaq
bearing cadmium alloy ~ kadmium ərintili antifriksion qatlı yastıq
bearing cageless ~ seperatorsuz diyirlənmə yastığı
bearing camshaft ~ paylayıcı valın yastığı
bearing camshaft-lock ~ silindrlər blokunda yumruqlu valın yastığı
bearing camshaft overhead ~ silindrin başında yumruqlu valın yastığı
bearing centre ~ valın mərkəzi (markazlaşdiran) yastığı
bearing center ~ aralıq yastıq; orta yastıq
bearing center main ~ orta əsas yastıq
bearing central ~ aralıq yastıq; orta yastıq
bearing clutch ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch pilot ~ ötürmələr qutusunun birinci valının yastığı
bearing clutch release ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch throwout ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing clutch thrust ~ ilişməni ayırmanın dayaq yastığı; baş friksionun ayırmasının dayaq yastığı
bearing clutch withdrawal ~ ilişməni ayırma yastığı; baş friksionun ayırma yastığı
bearing collar ~ dayaq halqalı və ya dayaq burtikli yastıq
bearing composite ~ çoxqatlı (sürgü qol və əsas) yastıq
bearing compound ~ çoxqatlı (sürgü qol və əsas) yastıq
bearing cone ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing conical ~ konusvari yastıq
bearing conical roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing conical roller thrust ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing connecting-rod ~ sürgü qolunun yastığı
bearing connecting-rod big-end ~ sürgü qolunun böyük başlığının yastığı
bearing copper-lead ~ qurğuşun bürünclü örtülü antifriksion qatlı yastıq
bearing crankpin ~ sürgü qolünün böyük başlığının yastığı
bearing crankshaft (main) ~ əsas yastıq; dirsəkli valın yastığı
bearing crankshaft rod ~ dirsəkli valın sürgü qolu yastığı
bearing cup-and-cone ~ çıxarılan xarici halqalı radial-dayaq yastığı; xarici və daxili çıxan halqaları olan radial dayaq yastığı
bearing cylindrical roller ~ silindrik diyircəkdi radial yastıq
bearing cylindrical roller ~ with long rollers ~ uzun silindrik diyircəkli radial yastıq
bearing cylindrical roller ~ without inner and outer rings ~ halqasız silindrik diyircəkli radial yastıq; diyircəklərlə bir yerdə seperator
bearing deep-groove ~ dərin növlü kürəcikli yastıq (kanalsız kürəcikləri doldurmaq üçün)
bearing differential ~ differensialın yastığı
bearing discolored ~ tutqunlaşmış yastıq
bearing divided ~ söküləbilən yastıq
bearing double-angular ~ qoşa kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing double-cone ~ daxili halqası kəsikli diyirlənmə yastığı
bearing double-cup ~ xarici halqası kəsikli diyirlənmə yastığı
bearing double-lipped roller ~ daxili və xarici halqalarda çıxıntıları olan diyircəkli yastıq
bearing double-plate ~ iki qoruyucu şaybalı yastıq
bearing double-range ~ ikisıralı yastıq
bearing double-raw ~ ikisıralı yastıq
bearing double-raw angular contact ball ~ ikisıralı diyircəkli radial-dayaq yastıq
bearing double-raw radial thrust ball ~ ikisıralı kürəcikli radial-dayaq yastıq
bearing double-row tapered roller ~ ikisıralı konusvari diyircəkli yastıq
bearing double seal(ed) ~ iki kipləşdiricili yastıq
bearing double-shield ~ iki qoruyucu şaybalı yastıq
bearing double-shield ball ~ iki qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing double thrust ~ ikiqat dayaq yastığı
bearing duplex ~ birlikdə quraşdırılmış və nizamlanmış iki birsıralı kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing elastically yielding ~ deformasiya olunan dayaqda quraşdırılmış yastıq; elastik bərki- dilmiş yastıq
bearing end ~ sondakı [qurtaracaqdakı] yastıq
bearing end thrust ~ sondakı dayaq yastığı, dabanaltı
bearing fabri-seal ~ kipləşdirici quraşdırılmış yastıq
bearing fan-and-pump shaft ~ su nasosu və ventilyatorun valının yastığı
bearing fan spindle ~ ventilyatorun valının yastığı
bearing filling slot-type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı yastıq
bearing bearing fixed ~ hərəkətsiz dayaq; ox istiqamətindəbərkidilmiş yastıq
bearing flange ~ dayaq bortlu yastıq
bearing flange cup ~ xarici halqada dayaq bortu olan diyirlənmə yastığı
bearing flange engine ~ mühərrikin dirsəkli valının iki bortu olan içliyi (əsas yastığın)
bearing flat ~ 1. yastı dayaq 2. yastı istiqamətverici
bearing flat thrust ~ kürəcikli dayaq yastığı
bearing flexible roller ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing floating ~ üzən yastıq
bearing foot-step ~ dayaq yastığı; dabanaltı
bearing fork ~ çəngəlli yastıq
bearing free ~ oynaqlı dayaq
bearing front exle ~ qabaq oxun yastığı
bearing front main ~ qabaq əsas yastıq
bearing front-wheel ~ qabaq təkərin topunun yastığı
bearing fulcrum ~ prizmatik [bıçaqvari] yastıq
bearing full-type ~ without retainer ~ kürəcikləri və ya diyircəkləri maksimal saylı separatorsuz diyrilənmə yastığı
bearing graphite ~ qrafit yastığı
bearing graphited oilless ~ deşikləri və ya kanalları qrafitlə doldurulmuş və yağlama tələb etməyən yastıq; tərkibində qrafit olan metalkeramik kompozit sürüşmə yastığı; metalqrafit yastıq
bearing guard ~ qabığın [örtüyün] yastığı (güc ayırıcı valın)
bearing half ~ yastığın içliyi; qapaqsız yastıq; val üçün yarımdairəvi kəsikli dayaq
bearing high-speed ~ yüksək dövrlü yastıq
bearing hinged ~ oynaqlı dayaq
bearing hot ~ qızan yastıq; qaynar yastıq
bearing hydrostatic ~ hidrostatik yastıq
bearing idler ~ tarımlayıcı təkərin buksası
bearing inner ~ daxili yastıq
bearing intermediate ~aralıq dayaq
bearing iron-base ~ tərkibində 95%-ə yaxın dəmir olan metal-keramik yastıq
bearing journal ~ radial sürüşmə yastığı
bearing kingpin (thrust) ~ dönmə yumruğunun dayaq yastığı, dönmə şkvorenun dayaq yastığı; dönmə sapfasında dayaq
bearing knife ~ prizmatik [bıçaqvari] dayaq
bearing knuckle ~ oynaqlı dayaq
bearing layshaft ~ aralıq valın yastığı
bearing location ~ ox istiqamətində valın vəziyyətini məhdudlaşdıran yastıq
bearing lower ~ aşağı içlik
bearing lubed-for-life ~ istismar zamanı yağ tələb etməyən yastıq
bearing lubrli-seal ~ kipləşdirici quraşdırılmış yastıq
bearing magneto ball ~ maqnetonun sökülən kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing main ~ əsas yastıq, dirsəkli valın yastığı
bearing main shaft pilot ~ ikinci valın istiqamətləndirici yastığı
bearing microbabbit main ~ nazik antifriksion babbit qatlı əsas yastığın içliyi
bearing mounting ~ dayaq yastığı
bearing movable ~ hərəkət edən yastıq
bearing narrow-type ~ ensiz seriyalı diyirlənmə yastığı
bearing needle ~ iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle ~ with closed end ~ yanıbağlı iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle roller ~ iynəvari diyircəkli yastıq
bearing needle shell-type ~ xarici halqası ştamplanmış diyircəkli iynəvari yastıq
bearing nonfilling slot-type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanalı olmayan kürəcikli yastıq
bearing notched type ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanallı kürəcikli yastıq
bearing oilles ~ yağlama tələb etməyən yastıq, özü yağlanan yastıq
bearing one-shield ~ bir qoruyucu şaybası olan kürəcikli yastıq
bearing outer ~ xarici yastıq
bearing overplated alloy ~ legirlənmiş poladdan işləyib uyuşma sürtünmə səthli içlik və ya yastıq
bearing oversize ~ yastıq və ya təmir ölçülü içlik
bearing parallel ~ sürüşmə yastığı
bearing parallel roller ~ silindrik diyircəkli yastıq
bearing pedal ~ pedalın yastığı
bearing pendulum ~ yellənən dayaq
bearing permanently sealed ~ kipləşdirici quraşdırılmış yellənən yastıq
bearing pilot ~ istiqamətləndirici yastıq
bearing pin rocker ~ oynaqlı dayaq; sapfada yellənən dayaq
bearing pivoting ~ oynaqlı dayaq
bearing plain ~ sürüşmə yastığı; monometal sürüşmə yastığı
bearing plain-and-ball ~ diyirlənmə və sürüşmə dayağını birləşdirən kombinə edilmiş yastıq
bearing plain journal ~ sürüşmə yastığı; monometal sürüşmə yastığı
bearing polytetrafluorethylene ~ ftoroplastdan olan sürüşmə yastığı (işləyərkən yaǧ tələb etməyən)
bearing preloaded ~ ilkin gərilməli diyirlənmə yastığı
bearing prelubricated ~ zavodda yağ doldurulmuş hermetik yastıq
bearing prepacked ~ zavodda yağ doldurulmuş hermetik yastıq
bearing primary shaft ~ birinci valın yastığı
bearing propeller shaft center ~ kardan valının aralıq dayağı
bearing ptoshaft ~ güc ayıran valın dayağı
bearing quill ~ iynəvarı diyircəkli yastıq
bearing radial ~ radial yastıq
bearing radial ball ~ radial kürəcikli yastıq
bearing radial roller ~ diyircəkli radial yastıq
bearing radial-thrust ~ diyircəkli radial-dayaq yastığı
bearing radial-thrust ball ~ kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing rear main ~ əsas arxa yastıq
bearing reciprocating ~ fırlanma və irəliləmə hərəkətinə imkan verən yastıq
bearing release ~ ayırma yastığı (ilişməni və ya baş friksionu)
bearing reticular ~ torlu strukturlu səthi olan (sürüşmə) yastıq
bearing reverse idle gear ~ arxa gedişin aralıq dişli çarxının yastığı
bearing rigid-type ~ özüqurulmayan diyirlənmə yastığı; yük altında az deformasiya edən yastıq
bearing ring lubricating ~ halqavari yağlanan yastıq
bearing ring oiling ~ halqavari yağlanan yastıq
bearing rocker ~ oynaqlı dayaq; yellənən yastıq; mancanaq və ya balansirin oxunun dayağı
bearing rod ~ sürgü qolunun aşağı başlığının içliyi
bearing roller ~ diyircəkli yastıq
bearing roller ~ with spiral rollers ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing roller ~ with wound rollers ~ sarğılı diyircəkli yastıq
bearing roller step ~ diyircəkli radial yastıq
bearing roller thrust ~ diyircəkli radial yastıq
bearing rolling (contact) ~ diyirlənmə yastığı
bearing rolling-element ~ diyirlənmə yastığı
bearing round ~ fırlanan detallar üçün yastıq
bearing rubber-and-metal ~ rezin-metal yastıq
bearing rubber bush ~ rezin oymaqlı yastıq
bearing rubber mounted ~ rezin çərçivədə yastıq
bearing self-aligning ~ özüquraşdırılan yastıq
bearing self-aligning double-row ~ ikisıralı özüquraşdırılan yastıq
bearing self-aligning double-row ball ~ özüquraşdırılan radial sferik ikisıralı kürəcikli yastıq
bearing self-aligning roller ~ özüquraşdırılan radial sferik diyircəkli yastıq
bearing self-aligning spherical ~ with barrel-shaped rollers ~ çəlləkvari diyircəkli
özüquraşdırılan sferik radial yastıq
bearing shielded ~ qoruyucu şaybalı yastıq
bearing shifting ~ hərəkətli dayaq
bearing side ~ sürüşən dayaq
bearing single-plate ball ~ bir qoruyucu şaybalı kürəcikli yastıq
bearing single-row ~ birsıralı yastıq
bearing single-row angular contact ball ~ with split outer race ~ kəsiyi olan xarici halqalı bir sıralı kürəcikli radial-dayaq yastığı
bearing single-row ball ~ birsıralı kürəcikdi yastıq
bearing single-row deep-groove ball ~ dərin novlu birsıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-row maximum capacity ~ maksimal daşıma qabiliyyətli birsıralı yastıq
bearing single-row radial ball ~ bir sıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-row self-aligning roller ~ birsıralı özüquraşdırılan diyircəkli radial-dayaq yastığı
bearing single-row snap ring ball ~ with shield ~ qoruyucu şaybalı və quraşdırıcı halqalı bir sıralı kürəcikli radial yastıq
bearing single-seal ~ birtərəfli kipləşdiricili yastıq
bearing single-shield ~ bir qoruyuculu şaybalı yastıq
bearing single-thrust ~ birsıralı kürəcikli dayaq yastığı
bearing sintered metal powder ~ metal-keramik yastıq
bearing leeve ~ sürüşmə yastığı, oymaq; uzun boruşəkilli dayaq
bearing sleeve half ~ sürüşmə yastığı
bearing slider ~ sürüşmə yastığı
bearing sliding ~ detalın uzununa sürüşməsinə imkan verən sürüşmə yastığı
bearing snap-ring ~ quraşdırılan halqalı yastıq
bearing solid ~ sökülməyən sürüşmə yastığı, oymaq
bearing solid roller ~ bütöv diyircəkli yastıq
bearing spherangular roller ~ sferik konusvari diyircəkli yastıq, çəlləkvari diyircəkli konusvari yastıq
bearing spherical ~ sferik yastıq
bearing spherical roller ~ sferik diyircəkli yastıq
bearing spherical seating ring ~ sferik alt halqalı diyirlənmə yastığı
bearing spigot ~ böyük olmayan yükdaşıyan mərəkəzləşdirici [istiqamətverici] yastıq
bearing spindle ~ oxun yastığı
bearing split ~ sökülən yastıq
bearing split clamping ~ kəsik sıxıcı oymaq
bearing split inner race ~ kəsikli daxili halqalı yastıq
bearing split outer race ~ kəsikli xarici halqalı yastıq
bearing spring ~ resorun dayağı; resorun altlığı; resorun oymağı və ya yastığı
bearing steel-backed ~ polad lentdə antifriksion laylı içlik
bearing steel-backed bimetall ~ polad lentdə antifriksion laylı bimetallik içlik
bearing steep-angle ~ böyük konus bucağı olan konusvari diyircəkli yastıq
bearing steering knuckle thrust ~ dönmə yumruğunun dayaq yastığı; dönmə şkvoreninin dayaq yastığı
bearing steering shaft thrust ~ sükan idarəetmə valının dayaq yastığı
bearing straddle-mounted ~ s yükün tətbiq nöqtəsinin hər iki tərəfində yerləşmiş yastıqlar
bearing straight alloy ~ sürtünmə səthində işləyib uyuşma örtüyü olmayan legirlənmiş ərintidən yastıq və ya içlik
bearing supporting ~ dayaq yastığı
bearing swing ~ oynaq dayaq; yellənən dayaq; dayaq yastığı; dayaqda yellənən yastıq
bearing tapered ~ konusvari yastıq; konusvari deşikli və ya konusvari xarici yığma səthli
bearing tapered roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper roller ~ konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper roller ~ with flanged cup ~ xarici halqada dayaq bortu olan konusvari diyircəkli yastıq
bearing taper thrust ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing thin-wall(ed) ~ nazik divarlı içlik
bearing throw ~ sürgü qolun boynu
bearing throw-out ~ ilişmənin baş friksionunun ayırma yastığı
bearing thrust ~ dayaq yastığı
bearing thrust clutch ~ ilişməni ayırmanın dayaq yastığı; baş friksionu ayırmanın dayaq yastığı
bearing thrust roller ~ diyircəkli dayaq yastığı
bearing thrust taper roller ~ konusvari diyircəkli dayaq yastığı
bearing tilting ~ özüquraşdırılan yastıq; oynaqlı dayaq
bearing tip ~ özüquraşdırılan yastıq; oynaqlı dayaq
bearing toe ~ dayaq yastığı; dabanaltı
bearing tooth ~ dişin işlək yan səthi (dişli çarxın)
bearing transmission ~ ötürmələr qutusunun yastığı, transmissiyanın yastığı
bearing transmission countershaft ~ ötürmələr qutusunun aralıq valının yastığı
bearing transmission drive gear ~ ötürmələr qutusunun birinci valının yastığı
bearing transmission main shaft pilot ~ ötürmələr qutusunun ikinci valının qabaq qurtaracağının yastığı
bearing transverse ~ radial yastıq
bearing tumbler ~ yellənən dayaq; oynaq dayaq; yelənən yastıq
bearing two-direction thrust ~ ikiqat dayaq yastığı
bearing two-part ~ iki hissədən ibarət olan sökülən yastıq
bearing universal-joint ~ kardan oynağının yastığı
bearing unnotched ~ kürəcikləri doldurmaq üçün kanalsız kürəcikli yastıq
bearing upper ~ içliyin yuxarı yastığı
bearing water-sealed ~ su keçirməyən yastıq
bearing wheel ~ təkər yastığı
bearing white-metal ~ antifriksion qatlı babbitli yastıq
bearing wide inner ring ~ daxili genişlənmiş halqalı diyirlənmə yastığı
bearing wound roller ~ sarğılı diyircəkləri olan diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ without iner ring ~ daxili halqasız sarğılı diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ with solid outer race ~ kəsikli xarici halqalı və sarğılı diyircəkli yastıq
bearing wound roller ~ with split outer race ~ kəsilməz xarici halqalı və sarqılı diyircəkli yastıq
bearing wrist-pin ~ porşen barmağının oymağı; qoşqu sürgü qolunun barmağının oymağı
bearingizing ~ (yastıq və ya istiqamətləndirici oymaqda) dəlik açma, yastığın daşıyıcı səthinin kipləşdiricisi
beat ~ zərbə; vurma || zərbə endirmək; vurmaq
beat to ~ out ~ döymək (metalı)
beat ~ of pointer ~ əqrəbin rəqsi (ölçan cihazın)
beaten ~ sındırılmış
beautification ~ bəzək
beating ~ vurma
become: to ~ milky ~ qaynamaq, qaz ayırmaq (akkumulyator batareyası haqqında)
bed ~ 1. stanina; çərçivə 2. özül; əsas; yataq; döşəmə (yolun) 3. qat, lay 4. stend 5. işləyib uyuşma
bed ~ to in ~ nəyəsə işləyib uyuşma
bed ~ of fuel ~ yanacağın qatı
bed cab ~ sürücü kabinində yatacaq yeri
bed cargo ~ yük platforması
bed endurance test ~ uzun ömürlüyə sınamaq üçün stend
bed filter ~ 1. təmizləyici qat 2. təmizləyicinin gövdəsi
bed flat ~ aşağı çərçivəli yük qoşqu-platforma; bortsuz platformalı yük avtomobil
bed function test ~ funksional sınaqlar üçün stend
bed key ~ işgil kanalı; işgil yuvası
bed static test ~ statik sınaqlar üçün stend
bed test ~ 1. sınaq stendi 2. sınaq stendini quraşdırmaq və bərkitmək üçün çərçivə və ya stanina
bed trailer ~ qoşqunun platforması
bed traveling ~ hərəkət edən dib; uzununa transportyor (qoşqutullayıcı)
bedded ~ 1. işləyib uyuşmuş 2.qat-qat [lay-lay]
bedding ~ 1. özül; əsas 2. işləyib uyuşma
bedding ~ on rubber cushions ~ rezin dayaqlarda quraşdırma
bedding ~ of face ~ dayaq səthinin və ya ayrılma səthinin uyğunlaşdırılması
bedding-in ~ uyğunlaşdırma; işləyib uyuşma
bedding ~ of bearing ~ yastığın şaberlə yonulması
bedplate ~ stanina; dayaq plitəsi; yastıq
beep ~ cip (yüsək keçicilikli minik avtomobil)
behavio(u)r ~ 1. aparma, davranış (məs., maşının, metalın) 2.rejim (işin)
behavio(u)r ~ in particular circumstances ~ müəyyən şəraitdə özünü aparma (sınaq və ya istismar zamanı);
behavio(u)r ~in service ~ istismarda özünü aparma (sınaq və ya istismar zamanı)
behavio(u)r actual ~ istismarda özünü aparma
behavio(u)r driving ~ idarəetmədə özünü aparma (nəqliyyat maşınının)
behavio(u)r long-term ~ 1. uzunmüddətli iş rejimi 2.uzunmüddətli zaman ərzində aparma [davranış]
behavio(u)r off-design ~ hesablanmayan iş rejimi
behavio(u)r service ~ istismarda özünüaparma
behavio(u)r skidding ~ yana sürüşmədə özünüaprama
behavio(u)r steady-state ~ qərarlaşmış iş rejiminda öznüaparma
behavio(u)r tracking ~ təkərlərin ümumi koleya ilə hərəkət etmək qabiliyyətilə xarakterizə olu- nan özünüaparma (avtoqatarın və ya nəqliyyat maşınının)
behavio(u)r transient ~ qərarlaşmış rejimdə özünüaprama
bell ~ ağzı gen, qıfa oxşayan
bell oil suction ~ sorma tərəfdən yağ nasosunun ağzıgen borusu
belled ~ genişlənmiş; ağzıgen olan
bellows ~ 1. silfon 2. büzməli çexol
bell-shaped ~ zəngə oxşar, qıfa oxşar
belt ~ 1. qayış; lent; kəmər 2. zona 3. əlaqə; bənd
belt chain ~ transmissiya zənciri; diyircəkli zəncir
belt cogged ~ dişli qayış
belt conveyer ~ konveyer lenti
belt conveying ~ lentli konveyer
belt crawler ~ tırtıl; tırtıllı lent
belt driving ~ hərəkətverici qayış
belt emery ~ cilalayıcı sumbata lenti
belt fan ~ ventilyatorun qayışı
belt flat ~ yastı qayış
belt grinding ~ cilalayıcı lent
belt lap ~ qoruyucu bel kəməri
belt obstacle ~ hasarlanma zolağı
belt ring ~ yastıq halqalarının yerləşdiyi zona
belt safety (driving) ~ qoruyucu kəmər, təhlükəsizlik kəməri
belt sand ~ kvars cilalayıcı lent
belt scraping ~ kürəkli [ərsinli] transportyor lenti
belt seat ~ qoruyucu kəmər; təhlükəsizlik kəməri
belt shoulder ~ çiyin qoruyucu kəməri
belt triangular ~ pazvari qayış
belt V- ~ pazvari qayış
belt wedge ~ pazvari qayış
belt-driven ~ qayış intiqallı
belted ~ qoruyucu kəmərlə çəkilmiş
belted lap ~ qurşaq qoruyucu kəmərlə çəkilmiş
belted lap-and-shoulter- ~ qurşaq və çiyin qoruyucu kəməri ilə çəkilmiş
belted shoulder- ~ çiyin qoruyucu kəməri ilə çəkilmiş
belting ~ 1. qayışlar 2. qayış ötürməsi
belts: acessory drive ~ hərəkətverici qayışlar
belts: fan ~ ventilyatorun hərəkətverici qayışları
bench ~ verstak; dəzgah
bench carpenter s ~ dülgər dəzgahı [verstakı]
bench control ~ 1. yoxlama stendi, nəzarət əməliyyatları üçün stend 2. verstak və ya nəzarət üçün stol
bench department service ~ xidmət stansiyaları üçün verstak
bench file ~ çilingər dəzgahı [verstakı]
bench inspection ~ 1. yoxlama stendi, nəzarət əməliyyatları üçün stend 2. yoxlama üçün stol və ya verstak
bench laboratory ~ 1. laboratoriya stendi, yoxla- ma stendi 2. laboratoriya verstakı
bench laying-out ~ yayma lövhə [plitəsi]
bench leveling ~ yayma lövhə [plitəsi]
bench test ~ yoxlama stendi
bench turn ~ stolüstü xarrat dəzgahı
bench vise ~ məngənəli çilingər verstakı
bench work(ing) ~ verstak [dəzgah]
bend ~ 1. dirsək; əyilmə; bükük; əymə || əymək; bükmək 2.döngə (yolun) 3. əyriüyrü yol(yol nişanı)
bend ~ of lever ~ lingin dirsəyi
bend concealed ~ pis görünüşlü döngə
bend crossover ~ bir yoldan digər yola keçid əyrisi
bend hairpin ~ yol əyriüyrülüyü; sərt döngə
bend pipe ~ bucaqlıq, borunun dirsəyi
bend return ~ U-şəkilli disək
bend right-angled ~ 1. düz bucaq altında döngə 2. düz bucaq altında əyilmə
bend road ~ yol döngəsi
bend sharp ~ 1. sərt döngə 2. sərt bucaq altında əyilmə
bend T- ~ üçağızlı boru
bend U- ~ U-şəkilli dirsək
bendable ~ çevik, əyilməyə uyğunlaşan; əyilə bilən
bender ~ 1. əyici pres; əyici dəzgah 2. kəlbətin; qısqac
bender fender ~ qanadları düzəltmək üsün qurğu (avtomobilin)
bending ~ 1. əyilmə; əyrilik 2. əymə, qatlama || əyici; əyilən
bending impact ~ zərbədən əyilmə, dinamik əyilmə
bending lateral ~ eninə əyilmə
bending plain ~ yastı əyrilik
bending reversed ~ əyriliklərlə əyilmə; gərginliklərin işarəsi dəyişən çoxqat əyilmə
bending rotating ~ fırlanma ilə əyilmək
bending bent ~ əyri, əyilmiş; dirsəkli
benzine ~ benzin
benzine crude ~ təmizlənməmiş benzin
benzine lignite ~ boz kömürdən emal edilib alınan benzin
benzine motor ~ avtomobil benzini
berline ~ daxili arakəsməli limuzin tipli kuza
berth ~ nömrələnmiş yer (uzaq masafaya gedan avtobuslarda); yatacaq yer
bevel ~ 1. konus || konusvari 2.çəplik, faska || qırağını yonmaq; faska çıxarmaq
bevel-cut ~ konusvari kəsilmiş
bevel(l)ed ~ 1. çəpinə kəsilmiş; faskası çıxarılmış 2. konusvari
bevel(l)ing ~ çəpinə kəsmə
bezel ~ 1. şkalanı işıqlandırma 2.ülgücün kəsəri (alətin) 3.əyri kəsikli qabırğa
bias ~ 1. maillik; diyirləməklik 2.yerdəyişmə; sürüşmə; meyllənmə 3. sistematik səhv
biaxial ~ ikioxlu
bibb ~ tıxac
bicurvature ~ ikiqat əyrilik
bicycle ~ velosiped
bicycle motor ~ motovelosiped
bidrectional ~ 1. iki istiqamətdə təsir edən, reversiv 2. ikitərəfli (idarəolunmada)
bifurcate ~ hasarlanmış; çəngəlşəkilli || ikiləşmə; şaxələnmə
bifurcation ~ 1. haçalanma, şaxələnmə 2. yol ayrıcı
bike ~ velosiped
bike motor ~ motovelosiped
bilateral ~ ikitərəfli; ikitərəfə təsirli
bilge ~ 1. əyinti 2. avtomobilamfibiyanın gövdəsinin su altı hissəsi
bill: ~ of loading ~ nəqliyyat sənədi, yükün qayiməsi
bill: fuel ~ yanacaq üçün hesab
bill: service ~ texniki xidmət üçün hesab
bill: time ~ cədvəl
billet ~ tədarük
bimetallic ~ bimetallik
bimotor(ed) ~ ikimotorlu
bin ~ bunker
bin loading ~ yüklənmə bunkeri
bind ~ 1. əlaqə; birləşdirici detal || əlaqələndirmək; bərkitmək; bəndləmək 2. sürtmək; süxmaq
bind to ~ in ~ sürtmək; sıxılmaq; ilişmək
binder ~ 1. birləşdirici maddə 2.birləşdirici qurğu; sıxac, xamıt
binding ~ 1. sarıma, üzlük 2. sürtülmə; ilişmə 3.əlaqə || əlaqələndirən 4. sementləyən; büzən
binding roof ~ damın yanı boyu sarımaq (kuzanı)
bipartite ~ iki hissədən ibarət olan
birr ~ səsküy, xışıltı (məs., takarin fırlanmasında)
bit ~ 1. kəsici kənar; ülgüc 2. burgu 3. lehim alətinin başlığı 4.klapanları sürtüb uyuşdurmaq üçün tərtibat
bit center ~ mərkəzli burğu
bit chamfering ~ zenkovka
bit soldering ~ lehim alətinin başlığı
bite ~ 1. sıxma || sıxmaq 2. tutma || tutmaq 3.içərisindən yeyilmə; aşınma; kimyəvi üsulla təmizləmək || yemək, korlamaq, zəhərləmək
bite ~ traction ~ qruntla ilişmə
bitumastic ~ bitumlu [asfaltlı] mastika
bitumen ~ bitum
bitumen paving ~ yol bitumu
bituminization ~ bitumla emaletmə
bituminous ~ bitumlu
bituminous-bound ~ bitumla əlaqələndirilən
bituminous-treated ~ bitumla emaledilmiş
bivalve ~ ikiklapanlı
black ~ qara rəng || qara rənglə rəngləmək || qara, tünd
black to ~ in ~ rəngə uyğunlaşdırmaq (yastığı);
black to ~ out ~ tündləşdirmək
black smoke ~ his, qurum
black-lead ~ qrafitləşdirmək; qrafit əlavə etmək (yağa)
blade ~ 1. ülgüc; bıcaq (rubilnikda), vəzdənə (yol hamarlayan maşın); tiyə 2. kürək; pər; qanad (ventilyatorun)
blade adjustable ~ dönən pər; nizamlanan pər
blade cast-in ~ rotorla birgə tökülmüş kürək
blade cooled ~ soyudulan kürək
blade diffuser ~ diffuzorun pəri
blade doser ~ buldozerin çevirəni
blade earthmoving ~ torpaq qazan nəqliyyat maşınının çevirəni
blade fan ~ ventilyatorun pəri
blade fixed ~ hərəkətsiz pər
blade guide ~ istiqamətləndirici pər; istiqamətləndirici aparatın pəri
blade impeller ~ qanadın pəri; işlək təkərin pəri
blade low stagger ~ azbucaq meyilli kürək
blade moving ~ hərəkətli kürək, rotor kürəyi
blade pump ~ nasosun kürəyi [pəri]
blade radial ~ radial kürək [pər]
blade radially straight impeller ~ işlək təkərin düz radial kürəyi
blade rotor ~ işlək təkərin kürəyi [pəri]
blade screw ~ avar vintinin pəri [kürəyi], vintli kürək [pər]
blade sintered ~ qızdırıb bitişdirmə üsulu ilə hazırlanmış kürək
blade spring ~ ressor vərəqi
blade stationary ~ hərəkətsiz kürək [pər], statorun kürəyi [pəri]
blade variable ~ maillik bucağı dəyişən kürək [pər]
blade variable-pitch ~ dəyişkən addımlı kürək [pər]
blade ventilator ~ ventilyatorun pəri [kürəyi]
blade windshield wiper ~ şüşətəmizləyənin fırçası
blade wiper ~ şüşətəmizləyənin fırçası
blade work rest ~ tiyəli dayaq (balanslayıcı dəzgahın)
blading ~ 1. kürəklər [pər] dəsti 2.kürəkləşdirmə [pərləşdirmə]
blank ~ 1. pəstah 2. pəstahı ştamplamaq
blank to ~ off ~ bağlamaq; tıxacla bağlamaq
blank half ~ yarım emalolunmuş məmulat
blanket ~ örtük, səth qatı || örtmək
blanking ~ doğrama; kəsmə; vərəq; materialdan ştamplama
blast ~ 1. üfürmə, üfürülmə 2. hava üfürmə; kompressor 3. qum şırnağı qurğusu; parçalayıcı şırnaq aparatı
blast air ~ hava axını; hava şırnağı
blast cooling ~ sərinləşdirici hava axını
blast sand ~ qum şırnağı aparatı; qum üfürən
blast shot ~ parçalayıcı şırnaq aparatı
blaster ~ qum şırnağı qurğusu; parçalayıcı şırnaq qurğusu
blasting ~ üfürmə
blasting air ~ üfürmə; havaqovma
blasting sand ~ qum şırnağı ilə təmizlənmə
blasting shot ~ parçalarla üfürmə; parçalayıcı şırnaqla emal
bleed ~ 1. ucluq, taxma 2. seçmə (havanı); axma; tökülmə (mayeni) || axmaq; boşaltmaq, buraxmaq (suyu, havanı, sisterni, kompressordan havanı)
bleed air ~ havaötürmə
bleeder ~ 1. buraxıcı kran(su üçün, yaǧ üçün) 2.qoruyucu klapan
bleeding ~ buraxma (məs., qazı); axma (maye)
bleeding ~ of brakes ~ tormoz sistemindən havanı buraxmaq; tormoz mayesini axıtma
blemish: surface ~ es səthin qüsurları
blend ~ qarışıq || qarışdırmaq
blend alcohol-gasoline ~ benzinspirt qarışığı
blending ~ 1. qarışdırma; qarışığı düzəltmə 2.aşqar daxil etmək
blenometer ~ yay ölçən, yayın elastikliyini ölçən cihaz
blind ~ 1. şit; jalyüz; örtük; pərdə 2. bağlı; bir- başa olmayan 3.oyub yerləşdirilən; gizlənmiş 4. qamaşdırmaq
blind radiator ~ radiatorun jalyüzü
blind rear ~ arxa pəncərənin pərdəsi
blind window ~ pəncərə pərdəsi, örtük
blinding ~ qamaşdırma
blindness ~ qamaşdırma
blindness color ~ daltonizm
blinker ~ danış. dönməni göstərən lampa
blister ~ 1. yanıq dəmir 2. qovuq, qabar, boşluq (metalda) 3.üfürmək, şişirtmək (təkərdə) 4.axıntılı çxıntı (kuzanın)
blister sand ~ qumlu «cib» (təkarin karkası ila protektor arasında yığılan qum)
blistering of paint ~ rənglənmiş üst qatda şişkinlik əmələgəlmə
block ~ 1. blok (məs., silindrlarin) 2. düyün, blok (cihazın va ya aparatın) 3. qəlib || qəlib qoymaq (təkərin altına) 4. kiçik tir 5.sədd; çəpər; maneə; tıxac, yol tıxanması || yubatmaq, tıxamaq
block in ~ bir bütöv halda hazırlanmış; bloklu; monolit;
block to ~ out ~ qara halda emal etmək;
block to ~ up ~ 1. pazlamaq, paz vurmaq 2. tıxamaq, zibillənmək
block ~ of traffic ~ nəqliyyat tıxanması, yol tıxacı
block backing ~ 1. dayaq qəlibi 2.qəlib
block bearing ~ yastığın gövdəsi, yastığın dayağı
block brake ~ tormoz qəlibi
block cable ~ trosla hasarlama, çəpərləmə (yolu)
block canted cylinder ~ silindlərin mail bloku, bucaq altında quraşdırılmış slindrlər bloku
block caterpillar ~ tırtılın basmağı
block chain (pulley) ~ zəncirli blok; zəncirli polispast, zəncirli tal
block concrete traffic line ~s xətləri biri-birindən ayırmaq üçün beton piltələr (yolda, körpüdə)
block cylinder ~ silindrlər bloku
block direct-vision ~ baxma pəncərəsinə qoyulan şüşə blok (zirehli avtomobilin)
block dolly ~ düzəltmək üçün şablon (kuzanın elementlarini)
block drive ~ s aparıcı çıxıntılar; hərəkətverici barmaqlar
block engine ~ silindrlər bloku
block filler ~ kipgəc [salnik]
block friction ~ friksion qəlib
block fuse ~ əriyən qoruyucu
block gauge ~ İohanson ölçü plitkası
block guige ~ 1. şablon, kopir; lekal 2. salazka
block hairpin road ~ yolun sərt döngəsində çəpər
block junction ~ yol kəsişməsində tıxac
block layout ~ nişanlayıcı plitə
block open-deck cylinder ~ üst piltəsi açıq silindrlər bloku
block open-side cylinder ~ yanı açıq silindrlər bloku
block pillow ~ 1. dayaq piltəsi 2.transmissiya tipli yastıq
block pulley ~ polispast, tal
block raising ~ altlıq
block rubber ~ rezindən kiçik tir; rezin lövhələr və ya halqalar dəsti
block rubbing ~ qırıcının yumruğunun yastığı
block scotch ~ dayaq qəlibi (takar altında)
block screw ~ vintli domkrat
block scribing ~ reysmus
block silent ~ rezin-metal oynaq, rezin-metal oymaq
block single ~ birbloklu konstruksiya, monoblok
block sliding ~ sürüngəc
block spacing ~ aralı saxlayan kiçik tir; aralıq detal
block spring ~ yayın yəhəri; yayın dayağı; resor yastığı
block stop ~ 1. dayandırıcı; gedişi məhdudlaşdıran 2. tormoz qəlibi
block supporting ~ dirək altlıq; dayaq
block terminal ~ klem qəlibi
block test ~ proqramlaşdırılmış stend sınaqlarında yük bloku (yükün müxtəlif qiymətləri)
block track ~ tırtılın başmağı
block tread ~ tırtılın başmağı
block trunnion ~ kardan xaçı yığım halında
block U- ~ U-şəkilli blok (mühərrikin silindrləri)
block valve ~ klapanlar bloku
blockade ~ tıxanma (hərəkətdə)
blockage ~ bağlanma, tutulma; tıxac yaranması
blockage snow ~ qar yığımı
blocking ~ 1. bağlanma, tıxanma || tıxanmış 2.bloklanma, bloklayıcı
blocking ~ of tractor for belt work ~ traktorun stasionar iş üçün qurulması
blot ~ astarlamaq
blow ~ 1. zərbə 2. üfürmə; üfürülmə; üfürüb təmizləmə 3.yanmaq, ərimək (qoruyucu haqqında)
blow to ~ off ~ endirmək (məs., suyu); üfürmək (hava ilə);
blow to ~ through ~ üfürmək;
blow to ~ up ~ parlatmaq
blow traffic ~ s hərəkət zamanı zərbələr (yola)
blow back ~ əks qığılcım
blow by ~ qaz sızma
blow combustion ~ mühərrikin karterinə qaz sızma
blow compression ~ mühərrikin karterinə qaz sızma
blow crankcase ~ qazların mühərrik karterinə keçməsi
blow valve ~ hermetik olmayan klapanlardan qazın keçməsi
blow blower ~ kompressor; ventilyator; qovucu kompressor
blow air ~ kompressor; ventilyator
blow air sand ~ qum şırnağı apparatı; qum üfürmə
blow centrifugal ~ mərkəzdənqaçma ventilyatoru; mərkəzdənqaçma qovucu kompressor
blow exhaust ~ sorucu ventilyator, eksqauster
blow fan ~ mərkəzdənqaçma ventilyator, vintli ventilyator
blow-by helical ~ pərli və ya vintli ventilyator
blow-by paint ~ rəng üfürən, rəngləmək üçün pnevmatik aparat
blow-by piston ~ porşenli qovucu
blow-by positive ~ qovucu ventilyator
blow-by pressure ~ kompressor, yüksək təzyiqli hava üfürmə
blow-by Root’s ~ Rut qovucusu
blow-by vane-type ~ pərli qovucu ventilyator
blower-cooled ~ hava ilə soyudulmuş
blowhole ~ qaz qovucuğu, qovuq, boşluq (tökmədə)
blowing ~ 1. üfürmə; üfürülmə; üfürüb təmizlənmə 2. yanıb qurtarma (qoruyucuda)
blowing-out ~ üfürmə (karterda)
blowout ~ 1. partlayış 2. deşilmə (takarin) 3.tullantı (yağ, qaz)
blowout gas ~ qaz tullantsı
blowout tire ~ təkərin (şinin) deşilməsi
blowpipe ~ 1. lehimləyici boru 2.sıxılmış hava üçün boru
blowtorch ~ lehimləyici lampa
blueprint ~ göy kağız [cizgi kağızı], çertyojun həssas kağız üzərində surəti
blunt ~ küt, enliburun, enlidimdik
board ~ 1. taxta; lövhə || taxta ilə tikmək 2. löv- hə; qın; panel; pult; tablo 3. karton 4. Bort 5. oturmaq (məs., avtobusda)
board asbestos ~ asbest karton
board caution (notice) ~ üstü yazılı xəbərdaredici lövhə
board control ~ idarəetmə lövhəsi, idarəetmə paneli
board danger ~ təhlükəni xəbərdar edən lövhə [şit]
board dash ~ 1. cihazlar lövhəsi [şiti], idarəetmə lövhəsi [şiti] 2. arakəsmə (sürücünün kabinası ilə mühərrik arasında)
board deadening paper ~ səs izolyasiya edən karton
board destination ~ marşrutu göstərən lövhə [şit] (avtobusun, marşrut taksinin)
board display ~ cihaz lövhəsi [şiti]
board fiber ~ fibralı karton, vərəq fibra
board floor ~ döşəmə lövhəsi [planka]
board gauge ~ cihaz lövhəsi [şiti]
board gradient ~ mailliyi göstərən yol nişanı [şit]
board guard ~ bortun üstündən qoyulan (yük avtomobilinin kuzasının)
board instrument ~ cihaz lövhəsi [şiti], idarəetmə lövhəsi; idarəetmə paneli
board lining ~ üzlük paneli (kuzanın karkası)
board notice ~ elanlar üçün lövhə [şit]; üstü yazılı xəbərdaredici cədvəl və ya lövhə
board panel ~ 1. idarəetmə paneli [şiti]; idarəetmə lövhəsi 2. vərəqli karton
board running ~ ayaq yeri; pillə
board seat ~ oturacaq lövhəsi
board splash ~ sıçrantıları saxlayan, palçıq lövhəsi [şiti]; qanad (avtomobilin)
board tail ~ arxa atılan [açılan] bort (yük avtomobilinin)
board test rig panel ~ sınaq stendinin idarəetmə lövhəsi [şiti]
board warning ~ xəbərdaredici üstü yazılı cədvəl və ya lövhə [şiti]
Board: Road ~ şosse yolların idarəsi
boarding ~ 1. lövhələrdən üzlük; taxta üzlük 2.minmə (sərnişinlərin)
bob ~ 1. şaqül 2. balanslı pənsəng
bobin ~ makara (alışdırma)
bobtail ~ danış. dartqı; yarımqoşqusuz yəhərli dartıcı
bob-weight ~ əks yük
BoCor ~ firm. Verilmiş mikrorelyefin alınmasını təmin edən porşenin ətəyini cilalama üsulu
body ~ 1. kuza 2. gövdə; korpus 3. konsistentlik (yağın)
body ~ integral with chassis ~çərçivə ilə bütövlük təşkil edən daşıyıcı kuza;
body ~ in- tegral with frame ~ çərçivə ilə bütövlük təşkil edən daşıyıcı kuza;
body ~ -inwhite ~ rənglən- məyə hazırlanmış kuza;
body tipped sideways ~ yana boşaldan kuza;
body ~ with portion over cab ~ sürücü kabinası üzərində yerləşən kuzanın hissəsi
body ~ of oil ~ 1. yağın əsası 2. yağın konsistentliyi
body ~ of paint ~ rəngin konsistentliyi
body ~ of screw ~ vint çubuğu
body ~ stile ~ kuzanın tipi
body aerodynamic ~ axımlı formalı kuza
body aft ~ kuzanın arxa hissəsi
body all-metal ~ bütöv metal kuza
body all-plastic ~ bütöv plastmaslı kuza
body all-silent ~ səskeçirməyən kuza
body all-steel ~ bütöv metal kuza
body all-weather ~ hər cür havada istismara yararlı kuza
body all-year ~ hər cür havada istismara yararlı kuza
body bearing ~ yastığın gövdəsi
body box ~ kuza-furqon
body Brewer’s ~ butulkaları daşımaq üçün kuza
body bulk ~ səpmə yükləri daşımaq üçün kuza
body bus ~ avtobusun kuzası
body cab ~ kabinanın gövdəsi
body camelback ~ arxa hissə istiqamətində meyilli olan döşəməli kuza
body canopy ~ örtülü kuza
body car ~ minik avtomobilinin kuzavu
body carburetor ~ karbüratorun gövdəsi
body carburetor main ~ karbüratorun gövdəsi
body cargo ~ yük avtomobilinin kuzası
body caterer’s ~ ərzaq məhsullarını daşımaq üçün kuza
body chummy ~ qatlanan oturacaqları olan açıq kuza
body cloverleaf ~ üçyerli kuza
body coachbuilt ~ qeyri-metal üzlüklü və taxta karkaslı kuza
body combination ~ yuxarısı çıxarılan kuza
body composite ~ metal və taxta konstruksiyalı qarışıq kuza
body connectig-rod ~ sürgüqolun gövdəsi, sürgüqolun çubuğu
body convertible ~ yuxarısı qatlanan kuza; damı açılan kuza
body crank ~ çarxqolun çiyni
body delivery ~ malları paylamaq üçün kuza
body demonstration ~ vintli kuza
body demountable ~ çıxarılan kuza
body distributor ~ paylayıcının gövdəsi
body drag link ~ uzununa sükan dartısının orta hissəsi
body dray ~ çıxarılan bortlu yük avtomobilinin platforması
body drop-head ~ yuxarısı qatlanan kuza
body drop-side(d) ~ bortları qatlanan kuza
body dual-slope ~ iki tərəfə özüboşaldan
body dump(ing) ~ aşırılan kuza, özüboşaldan kuza
body elevator truck ~ yük avtomobilinin qaldırılan və aşağı salınan kuzası
body enclosed ~ bağlı kuza
body enclosed-deck ~ bağlı kuza-platforma
body end-dump ~ geri aşırılan kuza
body fence-type brewer’s ~ butulka daşımaq üçün bölmələri olan kuza
body flat ~ bortsuz platforma
body flexible ~ iki çevik bölmənin birləşməsindən ibarət kuza
body fore ~ kuzanın qabaq hissəsi
body foreign ~ xarici [çöl, bayır] gövdə; aşqar
body four-light ~ dörd yan pəncərəli kuza
body fuel-pump ~ yanacaq nasosunun gövdəsi
body furniture van ~ mebel daşımaq üçün kuzafurqon
body fuse ~ əriyən qoruyucunun gövdəsi
body garbage (-and-refuse) ~ zibil və qalıqların daşınması üçün kuza
body glazier s ~ vərəqvari şüşənin daşınması üçün kuza
body grain ~ taxıl daşımaq üçün kuza
body grain hopper ~ taxıl daşımaq üçün bunkerli kuza
body gravity dump ~ aşırılan kuza, yükün ağırlığına görə boşalan kuza
body gunboat ~ torpedo tipli kuza, siqarşəkilli kuza
body high-drag ~ böyük aerodinamik müqavimətli kuza
body highway hopper ~ yol-tikinti materialları daşıyan bunkerli kuza
body hopper ~ kuza-bunker, bunkerli kuza
body ice ~ buz daşımaq üçün kuza
body ice-cream ~ dondurma daşımaq üçün kuza
body injector ~ forsunkanın gövdəsi
body insulated van ~ nəzarətdə olan temperaturda yük daşımaq üçün isti izolyasiyalı furqon kuza
body integral ~ daşıyıcı kuza
body lamp ~ fənərin gövdəsi
body lightweigh ~ yüngül çəkili kuza
body log ~ şalban daşımaq üçün kuza
body lorry ~ yük avtomobilinin kuzası
body low-weight alloy ~ yüngül ərintidən hazırlanmış kuza
body lumber ~ taxta-şalban daşımaq üçün kuza
body main ~ of road ~ yolun döşəməsi
body moving floor ~ hərəkət edən döşəməli kuza
body multistop ~ tez-tez dayanmalarla istismar olunan yük avtomobilinin kuzası
body nonspill truck ~ səpmə yüklərin daşınması üçün hündür bortlu kuzası olan yük avtomobili
body nozzle ~forsunkanın gövdəsi
body oil field ~ neft mədənlərində istismar olunmaq üçün kuza
body oil-filter ~ yağ təmizləyicisinin gövdəsi
bodyoil-pump ~ yağ nasosunun gövdəsi
body open-top box ~ damı olmayan hər tərəfi bağlı kuza
body palletized ~ yükləri altlıqla daşımaq üçün kuza
body panel ~ kuza-furqon; qatlanan hündür borlu kuza
body parcel ~ poçt posılkaları və paketləşmiş yüklər üçün kuza
body pick-up ~ kuza-picap
body pillarless ~ orta qapı dayağı olmayan kuza
body plank ~ taxta kuza
body plastic ~ plastmas kuza
body platform ~ kuza-platforma
body platform-and-stake ~ zəncirlərlə köndələn tirlər və ya panellərlə birləşmiş asan dəyişilən dayaqlı kuza platforma
body pressed-steel ~ ştamplanmış polad kuza
body pulpwood ~ kağız-sellüloz istehsalının xammalını daşımaq üçün kuza
body pump ~ nasosun gövdəsi
body pump-and-injector-unit ~ nasos-forsunkanın gövdəsi
body racing ~ yarış avtomobilinin kuzası
body rack ~ sürücü tərəfdən qəfəs şəkilli bortlu və şitli kuza-platforma
body rear-dump ~ arxaya aşırılan kuza resprayed ~ boyaçəkənlə təkrar rənglənmiş kuza
body rig ~ neft-mədən avadanlıqların quraşdır- maq üçün tərtibatları olan kuza
body rigid ~ sərt kuza
body roomy ~ tutumlu [həcmli] kuza
body scavenge oil-pump ~ yağ çəkən nasosun gövdəsi; yağ nasosunun çəkən bölməsinin gövdəsi
body screen-side ~ yanları məftil torlarla bağlı kuza
body sedan delivery ~ malların daşınması üçün yüngül şassi avtomobililində furqon-kuza
body self-discharging ~ öz-özünə boşalan kuza
body semistreamline ~ yarımaxarlı forması olan kuza
body sheet steel ~ polad vərəqdən kuza
body shock-absorber ~ amortizatorun gövdəsi
body shop-car ~ avtodükanın kuzası
body side-extended ~ böyüdülmüş [hündürlüyü artırılmış] bortlu kuza (yük avtomobilinin)
body side-car ~ motosiklet faytonunun kuzası
body side-dump ~ yana aşırılan kuza
body single-skinned ~ birqat üzlüklü kuza
body spacious ~ tutumlu [həcmli] kuza
body spark-plug ~ alışdırıcı şamın gövdəsi
body sporting ~ idman avtomobilinin kuzası
body stake ~ zəncirlərlə, eninə tirlə və panellərlə birləşdirilmiş asan dəyişdirilən platforma
body steel ~ polad kuza
body stick ~ qəfəsli kuza
body stock rack ~ mal-qara daşımaq üçün qəfəsli kuza
body straight-line ~ dövrəsi düzxətli kuza
body streamlined ~ axarlı kuza, axarlı forması olan kuza
body sunshine ~ damda lyuku açılan kuza; yuxarısı qatlanan kuza
body tank ~ sistern-kuza
body teardrop ~ axarlı kuza, axarlı forması olan kuza
body timber ~ meşə materialları daşımaq üçün kuza
body tipper ~ aşırılan kuza
body tipping ~ aşırılan kuza
body torpedo ~ torpedo tipli kuza
body touring ~ fayton tipli kuza (açıq və ya yuxarısı qatlanan)
body town ~ şəhər tipli kuza
body trailer ~ qoşqunun kuzası
body truck ~ yük avtomobilinin kuzası; yük avtomobilinin platforması
body union ~ ştuser
body unitized ~ daşıyıcı kuza, çərçivəsiz kuza
body utilities ~ kommunal təsərrüfatına xidmət edən avtomobillər üçün xüsusiləşmiş kuza
body valve ~ klapan və ya ventilin gövdəsi
body van ~ kuza-furqon
body ventilated van ~ ventilyasiya olunan kuza- furqon
body wagon ~ vaqon tipli kuza
body water-pump ~ su nasosunun gövdəsi
body werge shaped ~ pazşəkilli kuza (minik avtomobilinin)
body wide angled ~ geniş bucaqlı kuza (yük avtomobilinin)
body wrecker ~ zədələnmiş nəqliyyat maşınını yükləmək və nəql etmək üçün qurğusu və bucurğadı olan kuza
body zinc-galvanized ~ sinklənmiş kuza
bodywork ~ 1. kuzanın konstruksiyası 2. kuza işləri
bog ~ bataqlıq, bataq yer
bog to ~ down ~ bağlamaq, palçıqda ilişib qalmaq, bağlanmaq
bogey; acceptance ~ məhsulun yararlığı təyin olunan zaman qəbul sınaqlarında məmulatın işlənməsi
bogey; mileage ~ sınaqların müddətini məhdudlaş- dıran mil ilə ifadə olunmuş işləmə
bogie ~ arabacıq
bogie double-drive ~ iki intiqallı arabacıq (arxa aparan)
bogie driving ~ aparıcı arabacıq
bogie four-wheel drive ~ dörd aparan təkərli arabacıq
bogie rear ~ arxa arabacıq
bogie trailing ~ arxa arabacıq
boil: frost ~ şaxtadan əmələ gəlmiş qabarma (yolda)
boiling of radiator ~ radiatorun qaynaması
bolster ~ yəhər qurğusu; dayaq-ilişmə qurğusu
bolster spring ~ yayın yəhəri, yayın dayağı, resorun yastığı
bolster truck ~ yük avtomobil-dartqısının yəhər qurğusu
bolster-type~ yəhər tipli
bolt ~ bolt; çubuq; barmaq; ox; şkvoren; mil || boltla birləşdirmək, boltlamaq; sancaqla bərkitmək;
bolt to ~ on ~ boltla bərkitmək;
bolt to ~ together ~ boltla bərkitmək;
bolt to ~ up ~ boltla bərkitmək
bolt adjusting ~ nizamlayıcı bol
bolt t anchor ~ anker [özül] boltu
bolt assemblim ~ montaj boltu
bolt ball-headed ~ yarımdairəvi başlıqlı bolt
bolt barb ~ burulmuş bolt
bolt bearing ~ yastıq qapağının boltu
bolt bearing head wheel ~ yarımoxun flansının deşiyinə burulan bolt
bolt big-end ~ sürgü qol boltu, sürgü qolun qapağının boltu
bolt binding ~ birləşdirici bolt
bolt binder ~ tavr başlıqlı bolt
bolt black ~ qara bolt
bolt brake-shoe anchor ~ tormoz qəlibinin dayaq barmağı
bolt butterfly ~ burma başlıqlı bolt
bolt cap ~ qapağın boltu
bolt catch ~ dayandırıcı bolt
bolt centering ~ mərkəzləyici bolt
bolt chain skid ~ zəncirin məhdudlayıcı boltu
bolt heese head ~ silindrik başlıqlı bolt
bolt clamp(ing) ~ çəkilən bolt
bolt clevis ~ şplint altı deşiyi olan bolt
bolt clinch ~ ucunda pərçimi açılan bolt, pərçimləyici bolt
bolt coach ~ kvadrat başlıqaltısı olan bolt
bolt connecting rod ~ sürgü qol boltu; sürgü qol qapağının boltu
bolt cone-headed ~ konusvari başlıqlı bolt
bolt construction ~ montaj boltu
bolt contact ~ kontakt boltu
bolt cotter ~ çivli bolt; anker [özül] boltu
bolt countersunk-head ~ gizli başlıqlı bolt
bolt coupling ~ birləşdirici bolt; çəkilən bolt
bolt crab ~ iki tərəfə açıq ankerli bolt
bolt crankshaft bearing cap ~ dirsəkli valın əsas yastığının qapağının boltu
bolt cylinder-head ~ silindr başlığının sancağı
bolt distance ~ dayaq boltu
bolt dog ~ qatlanan [oynaq] bolt
bolt dormant ~ batırılmış (dərinliyə) bolt
bolt double-end ~ hər iki ucunda kəsiyi olan sancaq
bolt dowel ~ dəqiq quraşdırılmış bolt; prizon boltu
bolt draw-in ~ tarımlayıcı bolt
bolt driving ~ cilov barmağı
bolt engine hold-down ~ mühərriki bərkidən bolt
bolt expander ~ açılan oymaqlı bolt
bolt expansion ~ dayaq boltu
bolt bolt eye ~ qulaqcıqlı [dəlikli] bolt
bolt fang ~ anker [özül] boltu
bolt fastening ~ bərkidici bolt
bolt forelocked ~ şplintlənmiş bolt
bolt foundation ~ özül [anker] boltu
bolt guide ~ istiqamətləndirici bolt
bolt hex (agon-headed) ~ altı künclü başlığı olan bolt
bolt hinge(d) ~ oynaqlı [qatlanan] bolt
bolt hooked ~ T-şəkilli bolt
bolt hub ~ topun boltu
bolt joint ~ tikişləri [calaq yeri] birləşdirmək üçün bolt
bolt king ~ şkvoren; birləşdirici barmaq (tırtıl lentində)
bolt link ~ oynaqlı [qatlanan] bolt
bolt lead-indicating ~ çökməsində əsasən çəkib bərkitmə qüvvəsi vizual təyin edilən deformasiya olunan başlıqla bolt
bolt locking ~ dayandırıcı bolt
bolt perch ~ resorun mərkəzi boltu
bolt pivot ~ şkvoren
bolt quick detachable ~ tez açılan bolt
bolt reamed ~ dəqiq quraşdırılmış bolt, prizon boltu
bolt rod ~ ştokun boltu; sürgü qol boltu
bolt safety ~ qoruyucu bolt
bolt screw ~ yivi kəsilən bolt
bolt securing ~ sıxıcı bolt
bolt self-locking ~ özünü dayandıran bolt
bolt set ~ quraşdırıcı bolt
bolt shackle ~ sırqanın boltu; birləşdirici dəmir bəndin boltu
bolt shear ~ kəsik bolt
bolt shoulder ~ burtikli [çıxıntılı] bolt
bolt spoke ~ dəndənəni birləşdirən bolt
bolt spring ~ 1. resorun barmağı 2. resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring center ~ resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring-shackle ~ resorun sırqasının barmağı
bolt spring tie ~ resorun mərkəzi [çəkib bağlayan] boltu
bolt spring U ~ resoru bərkidən stremyanka [dəmir bənd]
bolt square-head(ed) ~ dördkünc başlıqlı bolt
bolt stay ~ dayaq boltu
bolt steering-yoke ~ dönmə şapfasının şkvoreni; dönmə şkvoreni
bolt stud ~ şapfa, qısa ox; sancaq
bolt swing ~ 1. oynaq [qatlanan] bolt 2. oynağın oxu
bolt T- ~ T-şəkilli bolt
bolt top ~ özükəsilən yivli bolt
bolt tension control ~ yükünə nəzarət olunan (burulma və dartılma) yüksək gərginlikli bolt
bolt terminal ~ klemin boltu
bolt through ~ ikitərəfli açıq bolt
bolt thrust ~ sıxıcı bolt
bolt tie ~ birləşdirici bolt; dartıb bərkidən bolt
bolt torqued ~ müəyyən qüvvə ilə çəkilib bərkidilmiş bolt
bolt U- ~ S-şəkilli bolt; bərkidici; bərkitmə stremyankası [dəmir bəndi] (resorun)
bolt upset ~ yeri dəyişdirilmiş bolt
bolt wheel hub ~ təkərin topunun boltu
bolt yoke ~ nizamlanan çəngəlin qurtaracağı [quyruğu]
bolted ~ boltla və ya boltlarla birləşdiriliş
bolting ~ bolt birləşdirməsi
bond ~ 1. əlaqə; birləşdirmə - əlaqələndirmək; birləşdirmək 2.əlaqələndirici maddə
bond bearing ~ polad tərkibli antifriksion metallı polad əsaslı yastıq içliyi ilə birləşdirən qatın əlaqəsi
bond metallic ~ iki müxtəlif metalların metal və ya metal-keramikanın qatlarının əlaqəsi
bond rivet ~ pərçim birləşməsi
bond weld ~ qaynaq birləşməsi
bonderite ~ fosfat örtüyü (qara metalların)
bonderization ~ bonderizləmə, fosfatlama
bonding ~ 1. əlaqə; birləşmə 2.yapışdırma
bonding ~ of rubber to metal ~ rezin metala bərkitmə
bimetallic ~ iki metalın birləşməsi
bimetallic creep controlled ~ axıcılığın nəticəsi olaraq iki kələ-kötür səthlərin birləşməsi (yüksək temperaturda böyük olmayan təzyiq altında uzun müddət saxlamaqla əmələ gələn)
bimetallic diffusion controlled ~ iki səthin diffuziya ilə birləşməsi (axma həddindən kiçik gərginlikdə təzyiq altında baş verən)
bimetallic resilient adhesive ~ özlülü əlaqələndirici maddə ilə yapışdırma (səsi söndürmək üçün)
bimetallic yield stress controlled ~ axma həddini aşan gərginliyin təsiri altında səthlərin birləşdirilməsi
bonnet ~kapot (müharrikin); örtük; kolpak; qapaq;
bonnet engine ~ mühərrikin kapotu
bonnet folding engine ~ mühərrikin qatlanan kapotu
bonnet sloping ~ sürüşdürülən kapot
bonnet radiator ~ radiatorun örtüyü
bonnet valve ~ ventilin qapaqcığı
book: Blue ~ spesifikasiya jurnalı
book: instruction ~ rəhbərlik
book: log ~ texniki pasport
book: eparts ~ ehtiyat hissələrinin kataloqu
book: record ~ müşahidələr jurnalı (sınaq zamanı)
book: reference ~ sorğu kitabçası
boom ~ qol (qaldırıcı kranın)
boost ~ 1. qüvvətləndirmə; artırma || qüvvətləndirmək 2. sürətləndirmək (mühərrikin); üfürmək
boost cetane-number ~ setan ədədini qaldırmaq
boost pressure ~ təzyiqin artması
boost rated ~ nominal [hesabat] üfürmə
boost turbo ~ turbo üfürmə
booster ~ buster; qüvvətləndirici; qovucu; ser- vomexanizm; köməkçi mühərrik
booster air ~ pnevmoqüvvətləndirici
booster brake ~ tormoz qüvvətləndirici
booster cetane-number ~ setan ədədini qaldırmaq üçün aşqar
booster clutch ~ ilişmə muftasının qüvvətləndiricisi
booster heat ~ qızdırıcı
booster hydraulic steering ~ sükan mexanizminin hidroqüvvətləndiricisi
booster steering ~ sükanın hidroqüvvətləndiricisi
booster temperature ~ qızdırıcı
booster traction ~ aparan təkərləri yükləyən
booster vacuum ~ vakuum-qüvvətləndirici
boot ~ 1. örtük 2. yük yeri; əlavə oturacaq yeri üçün bölmə (kuzanın arxa hissəsində)
boot ball-joint ~ kürəvi oynağın örtüyü
boot brake cylinder ~ tormoz silindrinin örtüyü
boot canvas ~ brezent örtük
boot dust ~ toz əleyhinə örtük
boot luggage ~ yük yeri
boot magneto ~ maqnetonun örtüyü
boot rubber ~ rezin örtük (ötürməni dəyişən lingin)
boot seal ~ kipləşdiricinin manjeti
boot shifting lever ~ ötürməni dəyişən lingin örtüyü
boot spring ~ resor örtüyü
boot top ~ kuzanın qatlanan yuxarısının örtüyü
boot universal-joint ~ kardan örtüyü
booth: paint spray ~ tozlama ilə rəngləmə üçün kamera
booth: spray ~ tozlama ilə rəngləmə üçün kamera
booth: water test ~ hidravlik sınaqlar üçün kabina
booth: booting ~ örtükləmə
booth: border ~ sərhəd; kənar; haşiyə || həmsərhəd olmaq; haşiyələmək
booth: road ~ yolun kənarı [qırağı]
borderlinel ~ between comfort and discomfort ~ komfort və diskomfort arası sərhəd
bore ~ 1. dəlik, deşik || yonmaq; burğu ilə genəlmək 2. deşiyin diametri; işıq diametri
bore ~ - and-stroke ~ silindrin diametri və porşenin gedişi;
bore to ~ out ~ burğu ilə genəltmək
bore bearing saddle ~ yastıq yuvasının deşiyi
bore burner ~ 1. forsunka altı deşik 2. forsunka altı deşiyin diametri
bore crank ~ böyük başlıqlı sürgü qolunun deşiyi
bore cylinder ~ 1. silindrin deşiyi (blokda) 2. silindrin diametri
bore jet ~ 1. jiklyorun deşiyi 2. jiklyor deşiyinin diametri
bore line ~ s eynioxlu presizion deşiklər (silindrlər blokunda)
bore nozzle ~ 1. ucluğun deşiyi 2.ucluq deşiyinin diametri
bore piston-pin ~ porşen barmağı üçün deşik
bore stator ~ statorun yonulması
bore valve seat ~ klapan yuvasının deşiyi
bore wheel ~ təkər topunun deşiyi
bored ~ yonulmuş
bored ~ in line ~ «xətt» üzrə yonulmuş; bir dəfə qurmaqla yonulmuş
borer ~ 1. burğu 2. deşici 3. yonan dəzgah
borer deep hole ~ dərin deşikləri yonmaq üçün dəzgah
borer finne ~ dəqiq yonmalar üçün dəzgah
borer jig ~ koordinat deşən dəzgah
boring ~ yonma, burğu ilə deşmə; deşilmə; yonulan
boring cylindrical ~ silindrik deşiklərin yonulması
boring diamond ~ almazlı yonma; bərk ərintidən kəsgi
boring finish ~ təmiz yonma
boring line ~ tuşoxlu deşiklərin birgə yonulması
boring preliminary ~ ilkin yonma
boring straight ~ silindr üzrə yonma; silindrik yonma
boring taper ~ konusluğa yonma
boronizing ~ borlaşdırma; səthi borla doydurma
borosiliconizing ~ birgə borlaşdırma və silisiumlaşdırma
boss ~ 1. bobışka; qalınlaşma; çıxıntı 2. oymaq (təkərin); top (təkərin) 3. ştamplayıcı çəkic
boss anchor ~ dayaq bobışkası
boss anchor pin ~ şkvorenin dayaq bobışkası (dönmə yumruǧunun)
boss center ~ top (təkərin)
boss gudgeon-pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss piston ~ porşenin dibinin bobışkası, sıxışdırıcı
boss piston-pin ~ porşen barmağı üçün deşiyin bobışkası
boss spoke ~ dəndənələri birləşdirilən top
boss swivel pin ~ şkvorenin dayaq bobışkası (dönmə yumruğunun)
bottle ~ butılka; kolba
bottle overflow ~ genəldici çən (soyutma sisteminin)
bottleneck ~ 1. dar keçid 2. istehsalın dar yeri
bottleneck traffic ~ nəqliyyat üçün dar keçid
bottom ~ 1. aşağı, alt, aşağı hissə 2. dib 3. əsas, özül; döşəmə (yol) 4.çöküntü, xılt
bottom ~ up ~ dibi yuxarı
bottom ~ of stroke ~ porşen gedişinin aşağı sərhəddi, aşağı ölü nöqtə
bottom ~ of thread ~ yivin çöküyünün dibi
bottom body ~ kuzanın əsası
bottom drop ~ qatlanan [atılan] dib
bottom dumping ~ qatlanan [atılan] dib
bottom fuel-cell ~ yanacaq elementində çöküntü
bottom loose ~ qatlanan [atılan] dib
bottom oil-tank ~ 1. yağ çəninin çökdürücüsü; yağ çəninin dibi 2. yağ çənində çöküntü
bottom piston ~ porşenin aşağı qurtaracağı
bottom ring groove ~ porşen halqasının qanovunun dibi
bottom U- ~ U-şəkilli dib (avtomobilamfibiya gövdəsinin)
bottoming ~ oturma (kuzanın asqıda)
bounce ~ tullanma; sıçrama; çapma || tullanmaq; atlanmaq; çapmaq
bounce contact ~ kontaktların vibrasiyası [titrəyişi]
bounce contact valve ~ klapanın tullanışı (yuvaya oturduqda)
bouncing ~ 1. bucaq rəqsləri hərəkəti (ressorüstu hissələrin) 2. tullanma; çapma
bouncing wheel ~ təkərin tullanması (kələ-kötür yollarda)
bound ~ 1. sərhəd; hədd; hüdud || hüdudlanmış 2. tullanma, sıçrayış || tullanmaq 3. rabitəli; əlaqəli; bağlanmış
bound air ~ hava tıxacı
bound uper ~ yuxarı sərhəd; yuxarı hədd
boundary ~ sərhəd
boundary acceptance ~ qəbul sərhəddi
boundary crystal ~ nüvə sərhəddi (metalda)
boundary grain ~ nüvə sərhəddi (metalda)
boundary rejection ~ zay edilmə həddi
bow ~ 1. qövs 2. burun hissə
bow folding-top ~ qatlanan damın qövsü (kuzanın)
bow outer roof ~ damın xarici qövsü (kuzanın)
bow roof ~ damın qövsü (kuzanın)
bow top ~ damin qövsü (kuzanın)
bow bow-heavy ~ qabaq hissədə ağırlaşmış
bowl ~ 1. puta 2. rezervuar, çən 3.xamıt (resorun)
bowl ~ in piston ~ porşenin dibində yanma kamerası
bowl carburetor ~ karbüratorun üzgəc kamerası
bowl filter ~ təmizləyicinin gövdəsi
bowl float ~ üzgəc kamerası (karbüratorun)
bowl sediment ~ çökdürücü, çökdürücü kamera
bowl settling ~ çökdürücü, çökdürücü kamera
box ~ 1. qutu, yeşik 2. örtük 3. bölmə; şöbə, boks
box accumulator ~ akkumulyator batareyasının yeşiyi
box acid-proof battery ~ turşuya davamlı akkumulyator batareyasının yeşiyi
box axle ~ ox oymağı
box battery ~ akkumulyator batareyasının yeşiyi
box bearing ~ yastığın gövdəsi
box bevel-gear ~ konusvari dişli çarx ötürməsinin karteri, baş ötürücünün karteri
box branch ~ bölüşdürücü [paylayıcı] qutu
box cam ~ yumruqlu mexanizm
box shange-speed ~ dəyişən ötürmələr qutusu
box cold ~ soyuducu [sınaq] kamera
box connection ~ klem qutusu
box control ~ 1. idarəetmə qutusu 2. idarəetmə bölməsi
box coupling ~ birləşdirici mufta
box distributing ~ paylayıcı [bölüşdürücü] qutu
box distributor ~ paylayıcı [bölüşdürücü] qutu
box drawer-type glove ~ çəkilən əlcək yeşiyi
box drop-gear ~ azaldıcı ötürmələr qutusu, reduktor
box dual-output drop-gear ~ iki çıxış vallı azaldıcı ötürmələr qutusu
box exhaust ~ səsbatıran
box filter ~ təmizləyicinin gövdəsi
box fuse ~ əriyən qoruyucular qutusu
box gear ~ ötürmələr qutusu
box glove ~ əlcək yeşiyi
box grease ~ yağdan; konsistent yağla doldurulmuş həcm
box idiot ~ avtomatik ötürmələr qutusu
box junction ~ birləşdirici qutu
box labyrinth ~ labirint kipləşdirmənin gövdəsi
box lead-lined accumulator ~ qurğuşun döşənmiş akkumulyator batareyasının yeşiyi
box leveling ~ asma sisteminin çəp dayağının nizamlayıcısı
box load ~ yük bölməsi
box motor horse ~ atları daşımaq üçün kuza (yük avtomobilinin)
box mud ~ palçıq tutan; çökdürücü
box oil ~ yağdan; yağ üçün çən
box oil distributing ~ yağ paylayıcı qutu
box packing ~ kipləşdiricinin gövdəsi
box radiator ~ radiatorun gövdəsi
box repair ~ təmir üçün alətlər dəsti yeşiyi
box seat ~ oturacaq altında yeşik
box service ~ paylayıcı qutu
box shipping-and-storage ~ yükün saxlanması və daşınması üçün tara
box sound ~ rezonans yaradıcı qutu (karterin)
box speed(-change) ~ ötürmələr qutusu
box spring ~ resor qutusu
box steering ~ sükan mexanizminin karteri
box straining ~ ələkli qutu (təmizləyicinin)
box stuffing ~ kipləşdiricinin gövdəsi
box switch ~ dəyişdiricilərin qutusu
box switch plug ~ ştepsel qutusu
box tool ~ alət yeşiyi
box torque ~ burucu qüvvələrə əkstəsir göstərən qutuvari element
box transfer ~ paylama qutusu
box transport ~ nəqliyyat konteyneri
box used-ticket ~ istifadə olunmuş biletlər üçün yeşik (avtobusda)
box valve ~ klapanlar qutusu; zolotnik qutusu
box weighing batch ~ çəkini ölçmək üçün bunker; çəki dozatorunun bunkeri
box weight ~ ballast yeşiyi; ölçü yeşiyi (çəkiyə görə)
box worm gear ~ sonsuz vint intiqalının karteri
boxcar ~ yüngül avtomobil-furqon
box-twpe ~ qutu tipli, qutuvari; qapalı (en kəsiyi)
brace ~ 1. burğu 2. sarıma; sarınma; əlaqə; dayaq || bəndləmək; bağlamaq; çəkib bağlamaq
brace angle ~ bucaq əlaqəsi; ləçək; çəpvurulmuş dayaq
brac brace bit ~ burğu; deşən
brace body ~ çəkib uzatma və ya kuzanın karkasının çəp dayağı
brace cross ~ eninə əlaqə, eninə tir; xaçşəkilli köndələn tir
brace diagonal ~ diaqonal əlaqə, diaqonal çəp vurulmuş dayaq
brace drawbar plate ~ qoşqu qarmağının bərkitməsinin lövhəsi
brace frame ~ çərçivənin çəp vurulmuş dayağı, çərçivənin əlaqəsi
brace pillar ~ dayağı çəkib uzatma
brace radiator ~ radiatoru çəkib uzatma [dartıb genəltmə, qəlibə verib uzatmaq]
brace top ~ damın bərkidilməsi (kuzada)
brace transverse ~ eninə əlaqə
braced ~ 1. sərt 2. əlaqəli 3. qabırğalarla və ya polad məftillərlə qüvvətləndirilmiş
bracing ~ əlaqə; dayaq; dirək; gərmə; çəkib uzatma [dartıb genəltmə]
bracing central cruciform ~ mərkəzi xaçşəkilli köndələn tir
bracing cruciform ~ xaçşəkilli köndələn tir
bracing diagonal ~ diaqonal əlaqə; diaqonal çəp vurulmuş dayaq
bracing steel ~ polad sarıma
bracing textile ~ sapla sarıma
bracing tread ~ şinin protektorunun özülündə sərt araqatı
bracing X- ~ xaçşəkilli köndələn tir
bracing wheel ~ təkərin qaykalarını bərkitmək üçün açar
bracket ~ 1. kronşteyn; konsol 2.konsol yastıq
bracket accelerator pedal ~ qaz pedalının kronşteyni
bracket adjusting ~ nizamlayıcı mexanizmin kronşteyni
bracket angle ~ bucaq kronşteyni
bracket auxiliary spring ~ əlavə resorun kronşteyni
bracket bearing ~ dayaq kronşteyni; yastığın kronşteyni
bracket body ~ kuza kronşteyni
bracket bogie ~ arabacığın kronşteyni, diyircəyin balansir karetkasının yellənmə oxunun kronşteyni
bracket brake-gear-support ~ tormoz ötürməsinin kronşteyni
bracket carrier roller ~ saxlayan diyircəyin kronşteyni
bracket condenser ~ kondensatorun kronşteyni
bracket cowl support ~ kapotun kronşteyni
bracket engine ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket engine front support ~ mühərrikin qabaq dayaq kroşteyni
bracket engine-mounting ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket engine support ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket fan ~ ventilyatorun kronşteyni
bracket fan pulley ~ ventilyator qasnağının kronşteyni
bracket fender ~ qanadın kronşteyni (avtomobilin)
bracket front axle ~ qabaq oxun kronşteyni
bracket fuel-pump ~ yanacaq nasosunun kronşteyni
bracket headlight ~ fənərlərin kronşteyni
bracket hood catch ~ kapotu qapayan yuva
bracket horn ~ siqnalın kronşteyni
bracket jacking ~ domkrat üçün kronşteyn
bracket lamp ~ fənərin kronşteyni
bracket lamp mounting ~ fənərin kronşteyni
bracket licence ~ nömrə nişanının kronşteyni
bracket mirror ~ güzgünün kronşteyni
bracket motor ~ mühərrikin dayaq kronşteyni
bracket mounting ~ quraşdırıcı kronşteyn
bracket pedal ~ pedalın kronşteyni
bracket radiator ~ radiatorun kronşteyni
bracket rocker shaft ~ klapan mancanağının oxunun kronşteyni
bracket shackle ~ resorların sırğasının kronşteyni
bracket shock-absorber ~ amortizatorun kronşteyni
bracket side rack seat hinge ~ asma yan oturacaqların kronşteyni
bracket slipper ~ hərəkətli kronşteyn
bracket slip-ring end ~ kontakt halqaları tərəfdən generatorun qapağında bərkidici kronşteyn
bracket spindle ~ oxun kronşteyni
bracket splash apron ~ palçıq sipərinin kronşteyni, sıçrantıları saxlayanın kronşteyni, qanadın kronşteyni (avtomobilin)
bracket spring (anchorage) ~ resorun kronşteyni
bracket squab ~ oturacaq söykənəcəyinin kronşteyni
bracket starting crank ~ buraxıcı dəstəyin [qulpun] kronşteyni
bracket steering knuckle ~ dönmə yumruğunun kronşteyni
bracket support(ing) ~ dayaq kronşteyni
bracket suspension ~ asqının kronşteyni
bracket tail-gate chain ~ arxa bortun zəncirinin asqısının kronşteyni
bracket tank ~ çənin kronşteyni
bracket terminal ~ kontakt qəlibinin kronşteyni, birləşdirici qutunun kronşteyni
bracket tilting lamp ~ fənərin mailliyini dəişməyə imkan verən kronşteyn
bracket tire carrier ~ ehtiyat təkəri bərkidən kronşteyn
bracket top (clamping) ~ qatlanan üstün kronşteyni
bracket transverse ~ köndələn kronşteyn
bracket trunk stay ~ yük yerinin dayaq kronşteyni
bracket trunnion ~ sapfanın kronşteyni
bracket valve lever ~ klapan mancanağının kronşteyni
bracket visor ~ günəş əleyhinə günlük kronşteyni
bracket windshield ~ külək şüşəsinin kronşteyni
bracket braid ~ 1. hörmə, hörgü 2. şnur; tesma, lent
bracket metallic ~ metal hörmə
braided ~ hörgülü
braiding ~ hörmə, hörgü
brail ~ çəp vurulmuş dayaq [dirək]; diaqonal dirək
brainpower ~ elmi kadrlar; elmi işçilər
brake ~ tormoz || tormozlamaq; sürəti azaltmaq
brake hand ~ on ~ əl tormozu qoşulmuşdur (siqnal);
brake ~ on differential shaft ~ diferensialın tormozu;
brake ~ on transmission shaft ~ transmissiyanın valında mərkəzi tormozu;
brake ~ out of adjust- ment ~ nizamlanmamış tormoz;
brake to apply the ~ s tormozlamaq, tormozu qoşmaq;
brake to hard ~ qəfil tormozlamaq;
brake to loosen the ~ tormozu geri buraxmaq;
brake to put on ~ s tormozlamaq;
brake ~ with two leading shoes ~ iki aparan qəlibli tormoz
brake absorption ~ gücü udmaq üçün tormoz qurğusu
brake air ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake adjustment free ~ nizamlanmayan tormoz
brake air-cooled ~ hava ilə soyudulan tormoz
brake air-operated cable ~ pnevmatik intiqallı troslu tormoz
brake air-operated hydraulic ~ hidropnevmatik intiqallı tormoz
brake air-operated linkage ~ dartqılı pnevmatik intiqallı tormoz
brake air-over hydraulic ~ hidropnevmatik inti- qallı tormoz
brake air-pressure ~ hidro-pnevmatik intiqallı tormoz
brake automatic ~ avtomatik tormoz
brake auxillary ~ köməkçi tormoz; dayanacaq tormozu
brake band ~ lentli tormoz
brake belt ~ lentli tormoz
brake block ~ qəlibli [barabanlı] tormoz
brake boosted ~ qüvvətləndirici mexanizmli tormoz
brake cable ~ s tros intiqallı tormoz sistemi
brake cablet(-operated) ~ tros intiqallı tormoz
brake cablet-operated hand ~ tros intiqallı əl tormozu
brake caliper (disk) ~ diskli tormoz
brake cam(-actuated) ~ yumruqlu tormoz
brake cam-operated ~ yumruqlu tormoz
brake cheek ~ qəlibli tormoz
brake clasp ~ diskli tormoz
brake clutch type disk ~ mufta tipli diskli tormoz, böyük qarşılıqlı örtmə əmsalı olan diskli tormoz
brake clutch ~ ilişmənin tormozlayıcısı
brake column-mounted hand ~ lingi sükan kolonkasında olan əl tormozu
brake combined compressed-air and hydraulic ~ hidropnevmatik intiqal
brake compressed-air ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake constant-pressure parking ~ pnevmointiqalda təzyiq dəyişdikdə effektliyini itirməyən dayanacaq tormozu
brake contracting ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake contracting band ~ lentli tormoz
brake differential ~ qabaq və arxa təkərlərə ayrılmış intiqallı tormoz; differensial tormoz
brake disk ~ diskli tormoz
brake divided-system hydraulic ~s qabaq və arxa təkərlərə ayrılmış hidravlik intiqallı tormoz
brake drive line parking ~ transmissiya dayanacaq tormozu
brake drum ~ barabanlı tormoz
brake dry band-type ~ quru lentli tormoz
brake dual primary ~ avtomobilin hərəkəti zamanı hər iki tərəfə servotəsirli tormoz
brake duo-servo ~ ikiqəlibli servotormoz
brake dynamometer ~ dinamometrik tormoz
brake eddy-current ~ induksiya tormozu
brake effective ~ effektiv tormoz
brake electric ~ elektrik tormozu
brake electric dynamic ~ elektrodinamik tormoz
brake electromagnetic ~ elektromaqnit tormoz
brake emergensy ~ qəza tormozu; qəfil dayandırma tormozu
brake emergensy contracting ~ qəfil dayanmada barabanlı tormoz (qəlibli və ya lentli)
brake emergensy hand ~ qəfil dayanmada əl tormozu
brake engine ~ tormozlama üçün istifadə olunan mühərrik; tormoz mühərrik
brake engine exaust ~ ixrac qazlarını drosselləməklə hərəkəti yavaşıtmaq üçün qurğu
brake exhaust ~ tıxac qazlarını drosselləmək üçün qurğu (avtomobili müharriklə tormozladıqda)
brake expanding inside ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake expanding wedge ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake expansion ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake external ~ 1. lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz 2. təkərin xarici tərəfində yerləşmiş tormoz
brake external cheek ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake external contracting ~ lentli tormoz; xaricdən sıxılan qəlibli tormoz
brake externally acting ~ barabanın xarici səthi işlək olan tormoz
brake fade-free ~ qızma zamanı effektliyini itirməyən tormoz
brake fan ~ ventilyator tormozu, mulinet
brake fixed-caliper disk ~ supportu sərt bərkidilmiş diskli tormoz
brake floating caliper disk ~ üzən supportlu diskli tormoz
brake fluid ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake foot ~ayaq [pedallı] tormozu
brake foundation ~ s əsas tormoz (avtomobildə köməkçi tormozu olduqda)
brake four-wheel ~ s dörd təkərdə tormoz
brake friction ~ friksion tormoz
brake front-wheel ~ qabaq təkərin tormozu
brake full energizing ~ servotəsirli tormoz
brake full-width hub ~ barabanın eni təkərin topunun uzunluğuna bərabər olan barabanlı tormoz
brake half-servo ~ pedala lazımi təzyiqi azaldan qüvvətləndirici tormoz sistemi
brake hand ~ əl tormozu
brake hand-lever ~ lingli əl tormozu
brake hub ~ təkər tormozu
brake hydraulic ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake hydraulic boost ~ hidravlik qüvvətləndiri- cili tormoz
brake hydraulic ~ with vacuum power ~ vakuum qüvvətləndiricili və hidravlik intiqallı tormoz
brake hydraulic foot ~ pedalın hidravlik intiqalı olan tormoz
brake inner ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake inside ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake internal expanding ~ tormoz barabanı daxilində aralanan qəlibli tormoz
brake internal expanding drum ~ daxili aralanan qəlibləri olan qəlibli tormoz
brake internally acting ~ barabanın daxili səthi işlək olan tormoz
brake internal wheel ~ tormoz barabanının içərisində qəlibləri olan təkər tormozu
brake knee ~ lentli tormoz
brake lever ~ lingli tormoz
brake liquid ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake liquid-cooled ~ maye soyuduculu tormoz
brake liquid cooled disk ~ maye soyuduculu diskli tormoz
brake load-sensitive ~ yükdən asılı olaraq tormoz qüvvəsini avtomatik nizamlamaq üçün qurğusu olan tormoz
brake magnetic ~ elektromaqnit tormoz
brake master clutch ~ ilişmə tormozu
brake multiple-disk ~ çoxdiskli tormoz
brake oil ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake outer ~ 1. lentli tormoz; bayırdan sıxan qəlibli tormoz 2. təkərin bayır tərəfində yerləşmiş tormoz
brake ordinary ~ istismar tormozu
brake overrunning ~ ətalət tormozu
brake outer-band ~ lentli tormoz
brake outside-mounted ~ təkərin bayır tərəfinə yerləşmiş tormoz
brake overrunning trailer ~ qoşquda enişdə diyirlənməni dayandırma tormozu
brake parking ~ dayanacaq tormozu
brake pedal ~ pedal [ayaq] tormozu
brake pivoted shoe ~ qəlibi oynaq quraşdırılmış tormoz
brake plate ~ lövhəşəkilli tormoz
brake pneumatic ~ pnevmatik intiqallı tormoz
brake power ~ 1. qüvvətləndiricili tormoz 2. dinamometrik tormoz
brake progressive ~ proqressiv təsirli tormoz; pedala təzyiqin qiymətinə mütənasib avtomo- bilin yavaşımasını təmin edən tormoz
brake Prony ~ Proni tormozu (stend sınaqları üçün)
brake prop shaft ~ mərkəzi [transmissiya] tormoz
brake pull-out hand ~ dəstəyi çəkməklə işləyən əl tormozu
brake quick-action ~ tez təsir edən tormoz
brake rear-wheel ~s arxa təkərlərdə tormoz
brake regenerative ~ regenerativ tormoz
brake rim ~ təkərin çənbərində təsir edən tormoz
brake rudder ~ sükan dayandırıcısı
brake safety ~ qoruyucu tormoz
brake S-cam ~ S-şəkilli aralayıcı [ayıran] yumruğu olan özü tormozlanan tormoz
brake self-actuating ~ özütormozlanan tormoz
brake self-adjusting ~ avtomatik nizamlanan tormoz
brake self-energizing ~ özütormozlanan tormoz
brake self-energizing parking ~ özü qapanan dayanacaq tormozu
brake semi-energizing ~ bir sıxıcı qəlibli tormoz
brake service ~ işlək tormoz (dayanma və ya qaza tormozundan fərqli olaraq), ayaq tormozu (avtomobildə)
brake servo ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake servo-actuated ~ servo intiqallı tormoz
brake servo-and-power ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake servo-assisted ~ servo tormoz; qüvvətləndiricili tormoz sistemi
brake shoe ~ qəlibli tormoz
brake side-friction ~ uc səthlərə sürtünməklə enerji udan tormoz
brake single-sided disk ~ birtərəfli friksion üstlüklü diskli tormoz
brake slinding caliper ~ hərəkətli supportu olan diskli tormoz
brake solenoid ~ elektromaqnitli [solenoidli] tormoz
brake split-system hydraulic ~ s arxa və qabaq təkərlərə ayrılmış hidravlik intiqallı tormoz
brake steering ~ dönmə muftasının tormozu
brake steering-clutch ~ dönmə muftasının tormozu
brake stopping ~ dayanacaq tormozu
brake strap ~ lentli tormoz
brake swinding caliper ~ yellənmə supportlu diskli tormoz
brake swinding caliper disk ~ yellənən xamıtlı diskli tormoz
brake tire ~ bilavasitə şinə təsir edən tormoz
brake toe ~ ayaq tormozu
brake trailer ~ qoşqunun tormozu
brake transmission ~ mərkəzi tormoz, transmissiya tormozu
brake transmission parking ~ transmissiya ilə bloklanmış dayanacaq tormozu
brake tread ~ qəlibli tormoz
brake triple servo ~ qüvvətləndiricili üç qəlibli tormoz
brake twin-action ~ iki intiqallı tormoz
brake twin disk ~ ikidiskli tormoz
brake two-leading shoe ~ iki sarınan qəlibli tormoz
brake two-shoe drum ~ ikiqəlibli tormoz
brake two-trailing shoe ~ ikiaçılan qəlibli tormoz
brake acuum ~ vakuum intiqallı tormoz
brake vacuum-operated hydraulic ~ hidrovakuum intiqallı tormoz
brake vacuum power ~ vakuum qüvvələndiricili tormoz
brake water ~ hidravlik intiqallı tormoz
brake water-cooled ~ su ilə soyudulan tormoz
brake wedge ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wedge-actuated ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wedge-operated ~ pazla hərəkətə gətirilən aralanan qəlibli tormoz
brake wheel ~ təkər tormozu
brake-fade ~ tormozlama effektinin müvəqqəti azalması
braked ~ 1. tormozlanmış 2. tormozu olan
braking ~ tormozlanan, tormozlayan
braking ~ by grades ~ pilləli tormozlama
braking aerodynamic ~ aerodinamik tormozlama
braking air ~ 1. aerodinamik tormozlama 2. pnevmatik intiqallı tormoz
braking atmospheric ~ aerodinamik tormozlama
braking cadence ~ fasiləli tormozlama
braking compressed-air ~ pnevmatik intiqallı tormozlama
braking divided ~ qabaq və arxa təkərlərin ayrılıqda [asılı olmayan] tormozlanması
braking downhill ~ enişdə tormozlama
braking dynamic ~ dinamik tormozlama
braking electric ~ elektrik tormozlama
braking emergensy ~ qəfil tormozlama, qəza tormozlaması
braking energy storage ~ enerjini akkumulyasiya etməklə tormozlama
braking engine ~ 1. mühərrik ilə tormozlama 2.mühərriki tormozlama
braking four-wheel ~ dörd təkərin tormozlanması
braking full ~ tam tormozlama
braking gradual ~ səlis [tədricən] tormozlama
braking hard ~ qəfil tormozlama
braking inefficient ~ effektli olmayan tormozlama
braking modulated ~ səlis tormozlama
braking motor ~ 1. mühərriki tormozlama 2. mühərriklə tormozlama
braking nonskid ~ yana sürüşməni xəbərdaredən tormozlama (avtomobilin)
braking progressive ~ səlis [tədricən] tormozlama
braking pump ~ fasiləli tormozlama
braking repeated ~ s təkrar tormozlama
braking rheostatic ~ reostat tormozlaması
braking short-circuit ~ qısa qapanmadan yaranan tormozlama
braking slippery-road ~ sürüşkən yolda tormozlama
braking split ~ qabaq və arxa təkərlərin ayrılıqda [asılı olmayan] tormozlanması
braking step-by-step ~ pilləli tormozlama
branch ~ 1. ayırma; şaxələnmə; budaq || ayırmaq; qollara ayrılmaq, şaxələnmək 2. üçlük; üçağızlı boru; qol boru 3. sahə 4. filial, şöbə
branch to ~ off ~ şaxələnmək;
branch to ~ out ~ çəkilmək, şaxələnmək
branch exhaust ~ ixrac kollektoru; ixrac qol borusu
branch exit ~ ayıran qol boru
branch inlet ~ giriş qol borusu; verici qol boru
branch inlet connecting ~ giriş birləşdirici qol borusu
branch intake ~ giriş kollektoru, sorucu kollektor
branch outlet ~ ayıran qol boru
branch pipe ~ qol boru
branching ~ şaxələnmə
brand ~ 1. növ 2. fabrik nişanı [markası]; fabrik möhürü; mal nişanı
brand low-priced ~ ucuz marka
brass ~ 1. latun; sarı mis || latunla örtmək 2. içlik (yastığın)
brass lower ~ aşağı içlik
brass main ~ əsas yastığın içliyi
brass sheet ~ latun vərəq
brassing l~ atunla örtülmək braze bərk lehimlə lehimləmək
brazing ~ bərk lehimlə lehimləmək
brazing brass ~ latun lehimlə lehimləmək
brazing dip ~ batırmaqla lehimləmə
brazing electric ~ elektrik lehimləmə, elektrik qızdırıcısı ilə lehimləmə
brazing induction ~ induksiya lehimləməsi, induksiya qızdırıcısı ilə lehimləmə
breadth ~ 1. en 2. işıq məsafəsi; aşırım
break ~ 1. dağılma; sınma [qırılma]; kəsilmə; qırılma || dağıtmaq, sındırmaq 2. ayrılma (məs., elektrik zancirinda) 3.ayrılma || ayrılmaq
break ~ in grade ~ bir enişdən başqa bir enişə keçid; uzununa profildə sınma;
break to ~ down ~ dağıtmaq; qırılmaq; kəsilmək;
break to ~ into ~ ayrı- ayrı hissələrə parçalanmaq;
break to ~ off ~ qoparmaq; ayrılmaq;
break to ~ up ~ ayırmaq (qoşqunu)
break carcass ~ karkasın qırılması (şinin)
break cross ~ eninə qırılma
break crown ~ tacboyu qırılma (şinin)
break impact ~ 1. zərbədən qırılma (şinin) 2.zərbədən sınma
break production ~ texnoloji ayırma
break protracted ~ uzun müddətli gərginliyə görə qırılma
break tire ~ şinin qırılması
break welded ~ qaynaqlanmış çat, sınıq yerin qaynaqlanması
break breakage ~ 1. qəza; sınıq; dağılma 2. kəsilmə, qırılma 3. aralıq kəsilmə (kabelda)
break overload ~ artıq yükləmədən sınma
break skin ~ səthi dağılma, qabığın dağılması
breakaway ~ qopartma, kəsmə
breakaway cornering ~ döngədə təkərin yoldan ayrılması
breakdown ~ 1. qəza; sınma; dağılma 2. kəsilmə 3. aralıq kəsilmə (kabelda)
breakdown ~ of lubrication ~ yağın ayrılması
breakdown electric ~ elektrik aralıq kəsilməsi
breakdown fatigue ~ yorqunluqdan dağılma
breakdown mechanical ~ mexanizm və ya maşının sınması
breakdown oxidative ~ oksidləşmə zamanı ayrılma (məs., yaǧların)
breakdown road ~ yolda sınma; yolda imtina
breakdown shear ~ 1. sürüşməyə müqavimət göstərmək qabiliyyətinin itirilməsi (yağın) 2. kəsilmə dağılması
breakdown thermal ~ istilikdən [termik] dağılma
breaker ~ 1. ayırıcı; qırıcı 2. breker (takarin)
breaker automatic circuit ~ avtomatik ayırıcı; avtomatik qırıcı
breaker circuit ~ ayırıcı; qırıcı
breaker contact ~ kontakt qırıcısı
breaker cord ~ parça kordundan breker
breaker fixed ~ kontaktların hərəkətsiz qırıcısı
breaker magneto(contact) ~ maqnetonun qırıcısı
breaker moving ~ kontaktların hərəkətli qırıcısı
breaker slip-ring circuit ~ paylayıcının fırlanan kontaktlı qurğusu
breaker tire ~ şinin brekeri
breaker vibrating ~ titrəyişli qırıcı
breakerless ~ qırıcısız
breakeven ~ itkisizlik || itkisiz
break-in ~ işləyib uyuşma; yoxlama işlənməsi
break-in lining ~ friksion üstlüyün işləyib uyuşması
break-in rapid ~ sürətli işləyib uyuşma; tez işləyib uyuşma
breaking ~ 1. dağılma; sınma; ayrılma 2.aralanma (cərəyanın)
breaking ~ at weld ~ qaynaq tikişi üzrə sınma
breaking ~ of bulk ~ yükün növləşdirilməsi
breaking ~ of record ~ rekord vurmaq
breaking ~ of track ~ tırtıllı bəndlərə ayırma
breaking dynamic ~ artıq dinamik yükləmədə sınma, zərbədən sınma
breaking-down of lubrication ~ yağın ayrılması
breaking-in ~ 1. işləyib uyuşma 2.istismara buraxma, işə salma
breaking-up ~ paylama (şırnağı); tozlandırma (yanacağı)
breakstone ~ çınqıl
breakup ~ 1. dağılma; parçalanma 2. dispersiya
breathalize ~ sürücünün nəfəsində alkoqolun buxarının olmasını yoxlamaq
breathalizer ~ sürücünün nəfəsində alkoqolun buxarının olmasını yoxlamaq üçün cihaz
breathalyser ~ nəfəs buraxdıqda alkoqolu saxlayan analizator
breather ~ sapun
breather crankcase ~ karterin sapunu
breathing ~ qazın gah udulması və gah da ayrılması
breathing engine ~ mühərrikin doldurulması (sorma və ixrac sistemlərinin xarakteristikası)
breathing static ~ süni üfürmə
bridge ~ 1. körpü [kiçik körpü] 2.elektrikölçən körpü 3. arakəsmə; bölmə
bridge ~ out ~ «körpü yoxdur» (yol nişanı)
bridge botom-road ~ altdan gedişi olan körpü
bridge carbon ~ alışdırıcı şamın kontaktları arasında körpü yaradan yanığın qalığı
bridge deck ~ gedişi üstdən olan körpü
bridge double-deck ~ ikiyaruslu körpü
bridge double-level ~ ikiyaruslu körpü
bridge highway ~ avtomobil yolunda körpü
bridge jeep ~ yüngül nəqliyyat maşınları üçün körpü
bridge low truss ~ gedişi altdan olan körpü
bridge main-bearing ~ silindrlər blokunun tağı, əsas yastıqların dayağının daşıyıcısı
bridge measuring ~ ölçücü kiçik körpü
bridge one-lane ~ birsıralı hərəkəti olan körpü
bridge road ~ avtonəqliyyat körpüsü
bridge through ~ gediş altdan olan körpü
bridge toll ~ gediş ödənişli olan körpü
bridge top-road ~ gediş üstdən olan körpü
bridge unloading ~ yükboşaltma estakadası
bridge vehicular ~ avtonəqliyyat körpüsü
bridge weight(ing) ~ körpü tərəzisi, platforma tərəzisi
bridging ~ 1. taxta səki [taxta meydança], döşəmə 2. şuntlama; qapanma (kontaktların)
bridging core ~ mərkəzi elektrodun qapanması
bridging gap ~ qığılcım aralığının qapanması
bridle ~ resorun xamıtı
bright ~ parlaq; pardaxlanmış, cilalanmış
brighten ~ pardaxlamaq, cilalamaq, hamarlamaq
brighener ~ pardaxlayıcı pasta
brightness: road ~ yolun işığı əks etdirməsi
brightness: spatial ~ məkan parlaqlığı, məkan işıqlanması
brightwork ~ parlaq detal [hissə]; dekorativ hissə [detal]; avtomobilin metal üzlüyü
brinelling ~ brinelləmə; yastıqların diyirlənmə səthlərində batıqların əmələ gəlməsi
brinelling false ~ brinelləmə; yastıqların diyirlənmə səthlərində batıqların əmələ gəlməsi
bring: to ~ up to date ~ müasirləşdirmək
bringing-out ~ xaricə çıxış
brittle ~ kövrək, zərif
brittleness ~ kövrəklik, zəriflik
brittleness acid ~ kimyəvi üsulla təmizlənmədən kövrəklik
brittleness cold ~ aşağı temperaturda sınma
brittleness hot ~ közərmədə sınma
brittleness impact ~ zərbədə kövrəklik
brittleness notch ~ kəsilmədən yaranan kövrəklik
brittleness pickle ~ kimyəvi üsulla təmizlənmədən kövrəklik
brittleness red ~ közərmədə sınma
brittleness temper ~ tabəksiltmədə kövrəklik
broach ~ 1. dartıb nazikləşdirmə; deşik açma || dartıb nazikləşdirmək; deşik açmaq 2. borodok 3. açma, açmaq (deşik)
broach to ~ out ~ çəkmək; uzatmaq; deşik açmaq
broaching ~ 1. dartıb nazikləşdirmə; deşik açmaq 2. açma, açılma
broaching surface ~ səthi dartıb nazikləşdirmə
broadcloth: upholstery ~ üzlük üçün mahud (avtomobillarin kuzasının)
broken ~ 1. qırılmış; sındırılmış 2.dərəli-təpəli (yer haqqında)
broken-down ~ qəzaya uğramış; qırılmış, sındırılmış
broken-in ~ işləyib uyuşmuş, sürtülmüş
broken-in completely ~ tam işləyib uyuşmuş
broken-up ~ sökülmüş (konstruksiya haqqında)
bronze ~ bürünc || buruncləmək
bronze aluminium ~ alüminiumlu bürünc
bronze leaded ~ qurğuşunlu bürünc
bronze phosphor ~ fosforlu bürünc
broom ~ 1. yol fırçası [şotkası] 2. hamarlamaq
broom brush ~ məftildən yol fırçası [şotkası]
broom power ~ mexaniki yol fırçası [şotkası]
broom push ~ mexaniki yol fırçası [şotkası]
broom rotary power ~ fırlanan mexaniki yol fırçası [şotkası]
brougham ~ broqam (sürücünün yerinin üstün- da daxili arakasmali damsız kuza)
brought-out ~ çıxardılmış (maftilin ucları)
brow ~ qıraq, kənar
bruise ~ ayrılma, qırılma, deşilmə, çat (şinda)
bruise rim ~ çəmbərin zədələnməsi (şinin)
bruise stone ~ daşa zərbədən dağılma (şinin)
brush ~ 1. şotka 2. kist
brush air ~ boya çəkən [tozlandırma üsulu ilə rəngləyən cihaz]
brush alternator ~ generatorun şotkası
brush carbon (-baked) ~ elektrik kömür şotkası (qrafitdan)
brush carbon-removing ~ yanığı təmizləmək üçün şotka
brush copper-graphite ~ misqrafit şotka
brush cross ~ düz bucaq altında yerləşdirilmiş şotkalar
brush distributor (carbon) ~ paylayıcının kömür şotkası
brush earthed ~ torpaqla [yerlə] birləşdirilmiş şotka
brush generator ~ generatorun şotkası
brush magneto ~ maqnetonun şotkası
brush magneto carbon ~ maqnetonun kömür şotkası
brush metal fiber ~ metal lifli şotka
brush sticking ~ sürtülən şotka
brush wire ~ məftilli şotka (yol üçün)
brush wire wheel ~ diskli məftil şotka (yol üçün)
brusher ~ mexaniki şotka (yol üçün)
brushing ~ şotka ilə təmizləmə (metal şotka)
brushless ~ şotkasız, şotkası olmayan
bubble: air ~ hava qabarcığı, qovuq (tökmədə)
bubbling ~ qaz qabarcıqlarının ayrılması, qaynama
bucket ~ 1. vedrə 2. çalov 3. kürək, pər 4. porşen (nasosun)
bucket brain ~ danış. yarışçının qalpağı [şlemi]
bucket canvas ~ brezent vedrə
bucket duck ~ brezent vedrə
bucket leather ~ gön manjet
buckle ~ 1. dəmir bənd; xamıt; çəkib bağlayan mufta 2. uzununa əyilmə 3. qabarmaq; şişmək
buckle spring ~ resorun sırqası
buckled ~ əyilmiş; qabarmış; şişmiş
buckling ~ 1. uzununa əyilmə 2.qabarma; şişmə
buckling ~ ot spring ~ resorun qabarması
buckling elastic ~ elastik uzununa əyilmə
buckram ~ yapışdırılmış qalın kətan
budget: engineering ~ təcrübəkonstruktor elmi-tədqiqat işlərin büdcəsi
buff ~ 1. cilalayıcı dairə || dairə ilə cilalamaq 2.təkanı amortizasiya etmək
buffer ~ bufer; dempfer; amortizator
buffer air ~ pnevmatik amortizator
buffer pneumatic ~ pnevmatik amortizator
buffer rubber ~ rezin amortizator
buffer spring ~yaylı [ressorlu] amortizator; resorun gedişini məhdudlayan
buffering ~ dempferləmə; amortizasiya
buffing ~ dairə ilə cilalama
bug ~ texniki qüsur
bug water ~ danış. avtomobilamfibiya (kiçik yük qaldırma qabiliyyətli)
buggy ~ baqqi (avtomobilin tipi)
buggy dune ~ enli profilli şin baqqi
buggy marsh ~ bataqlığı keçmək üçün özüyeriyən nəqliyyat vasitəsi; bataqlıqda gedən
build: to ~in; ~ quraşdırmaq; yerinə qoymaq (detalı)
build: to ~ up ~ 1. yığmaq, quraşdırmaq 2.artırmaq, qaynaq etmək, lehimləmək 3.qaldırmaq (təzyiqi) 4. düzəltmək, birləşdirmək (ayrılmış hissəni)
builder ~ hazırlayan; hazırlayan zavod; hazırlayan firma
building: body ~ kuza qayırma
building: engine ~ mühərrik qayırma
building: ice ~ in carburetor ~ karbüratorun donması [buz bağlama]
building: road ~s yol qurğuları
building-up ~ 1. yığma, montaj 2.lehimləmə; artırma
build-up ~ 1. artırma, lehimləyib calama 2. yaranma
build-up carbon ~ yanığın artması (porşenda)
build-up frost ~ qırov əmələgəlmə
build-up heat ~ istilik əmələgəlmə [yaranma]
build-up lacquer ~ lak əmələgəlmə [yaranma]
build-up pressure ~ təzyiqin artması
build-up slow pressure ~ təzyiqin yavaş artması
build-up temperature ~ temperaturun artması
build-up trash ~ çirk və toz yığımı
built ~ tikilmiş; montaj edilmiş
built ~ in sections ~ bölmə üzrə tikilmiş
built-in ~ tikilmiş (başqa tikilinin içinda); montaj edilmiş
built-up ~ 1. qurma [quraşdırılmış], yığma, sökülən 2. qaynaq edilmiş; lehimlənib calanmış
bulb ~ 1.közərmə lampası 2. kürəyə oxşar detal
bulb double-filament ~ ikitelli [saplı] lampa
bulb flasher ~ göz vuran [yanıb keçən] lampa
bulb globular ~ kürəşəkilli lampa
bulb head-lamp ~ lampa fara
bulb horn ~ pnevmatik siqnalın armudu
bulb hot ~ fitil kürəsi, metaləridən başlıq
bulb incandescent ~ közərmə lampası
bulb lamp ~ közərmə lampası
bulb light ~ közərmə lampası
bulb petrol sediment ~ benzin çökdürücü
bulb sediment ~ çökdürücü
bulge ~ əyrilik; şiş; qabarıq; üfürmə || deformasiya olmaq; sıxılmaq; şişmək
bulged ~ əyilmiş; qabarmış; şişmiş
bulged-in ~ təzyiq ilə sıxılmış; sıxılmış
bulging ~ əymə; əyilmə; qabarma; köpmə; şişmə
bulging-in ~ təzyiq ilə sıxma, batıq, əzik
bulk ~ 1. kütlə 2. tutum, həcm
bulk in ~ səpilmə halında, ümumi kütlə halında; səpmə, naval halında
bulk small ~ kiçik həcm
bulkhead ~ bənd, sədd, tağ, arakəsmə
bulkhead ~of cylinder block ~ silindrlər blokunda köndələn tağ (asas yastığın yatağı üçün)
bulkhead body ~ kuzada arakəsmə
bulkhead engine compartment ~ motor bölməsində arakəsmə
bulkhead fire ~ yanğın əleyhinə arakəsmə divar
bulkhead frame ~ çərçivənin lonjeronunda əlavə etmə (sərtliyi artırmaq üçün)
bulkhead front ~ qabaq hissədə arakəsmə (avtobusun kuzasında sürücü yerini ayıran)
bulkhead insulating ~ izoləedən arakəsmə
bulkhead movable ~ hərəkətli arakəsmə
bulkhead rear ~ arxa hissədə arakəsmə (avtobusun kuzasında)
bulkhead waterproof ~ su keçirməyən arakəsmə
bulkheading ~ tağ və ya arakəsmə quraşdırılması
bulkiness ~ qabaritsizlik; yekəlik, irilik
bulking ~ 1. qabarma 2. köpmə, qabarma
bulkload ~ səpilən yük, qalaq yük, həcmli yük
bulky ~ 1. massiv; iri həcmli 2.kütləvi (yük haqqında)
bump ~ 1. zərbə, təkan 2. qabarıqlıq, təpə, çalaçuxur
bump to go over a ~ kələ-kötür yolla getmək
bump parallel ~s bir-birinə paralel yerləşmiş süni kələ-kötürlük (poliqon trekdə)
bump single ~ tək süni kələ-kötürlük (poliqon trekdə)
bump staggered ~s şahmatvari qaydada düzülmüş süni kələ-kötürlüklər (poliqon trekdə)
bumper ~ 1. bamper; bamper tir 2.bufer; dempfer; amortizator
bumper collision ~ bamper
bumper compression ~ sıxılmaya işləyən amortizator
bumper door ~ qapının buferi
bumper radiator ~ radiatorun dayağının amortizatoru
bumper rebound ~ dəfetmə gedişində yerdəyişmələri məhdudlayan dəfetmə buferi
bumper spring ~ yaylı [resorlu] amortizator
bumper underrun ~ minik avtomobillərinin bamperi səviyyəsində quraşdırılmış yük avtomobilinin bamperi
bumper water ~ sulu [hidravlik] bamper
bumping ~ 1. atlanma, sıçrama 2. kələ-kötürlüyün yaranması
bumpy ~ 1. atlanma, sıçrayan 2. təkana səbəb olan 3. kələ-kötürlü, sınmış, çala-çuxurlu (yol haqqında)
bunch ~ dəstə || dəstə yığmaq
bunch of testers ~ sınaq aparanlar qrupu
bundle ~ bağlama; dəstə; paçka || bağlamaq
bundle conductor ~ məftil dəstəsi
bundle pipe ~ boru dəstəsi
bung ~ oymaq; tıxac; qapaq || tıxamaq; bağlamaq
bunk ~ yataq yeri (kabinada)
bunker ~ bunker || bunkerə yükləmək
buoyancy ~ üzməklik
buoyant ~ üzən [üzücü]
burden traffic ~ nəqliyyatın iş gərginliyi
bureau: travel ~ səyahət bürosu
burn ~ 1. yanmaq 2. Yandırmaq
burn to ~ down ~ tam yanmaq;
burn to ~ in ~ qaynaq etmək;
burn to ~ on ~ əritmək [qaynaq ilə]; lehimləyib yapışdırmaq;
burn to ~ out ~ yanmaq, yanıb kül olmaq;
burn to ~ uncompletely ~ tam yanmamaq
burner ~ odluq; forsunka
burner acetylene ~ asetilen odluq
burner fusing ~ qazla kəsən
burner gas ~ qaz odluq
burner spill ~ yanacağı çənə geri buraxan forsunka
burner spray ~ forsunka
burner welding ~ qaynaqedici odluq
burning ~ 1. yanma, alışma 2. yandırılmış 3.yandırılmış 4.oksidləşmə (metalın)
burning ~ of bearing ~ yastığın yanması
burning clean ~ tam alışma
burning delayed ~ 1. yanıb qurtarma 2. yavaş yanma
burning late ~ gec yanma
burning rough ~ qeyri-bərabər yanma; yarımçıq yanma
burning slow ~ yavaş yanma
burning thorough ~ tam yanma
burning turbulent ~ burulğan yanma
burning-out ~ 1. yanma (porşen, klapan) 2. yandıran 3. ərimə (yastığın)
burning-out bearing ~ yastığın əriməsi
burning-out valve ~ klapanın yanması, klapanın tamam yanması
burnish ~ 1. parıldama || parıldatmaq 2. parlaqlaşdırmaq 3. işlədib uyuşdurmaq (tormozların friksion səthini və ilişməni)
burnishing ~ 1. parıldatma || parıldadıcı 2. diyirlətmə (səth qatını kiplaşdirmak üçün) 3. işləyib uyuşma (tormozun və ilişmə friksionsəthlərin)
burnishing ~of gear ~ etalon dişliçarx etalonu ilə dişlərin kəsilməsi
burr ~ 1. tilişkə, qırıntı || tilişkəni götürmək 2.üçbucaq zubila (dəmir və daş yonmaq üçün) 3. bütöv 4. səs-küy, gurultu (məs., təkərin fırlanmasından); cırıltı
burr ~ protruding ~ tilişkə; çıxıntısı olan tilişkə
burring ~ tilişkələrin götürülməsi
burst ~ partlamaq
burst to ~ into flame ~ yanmaq, alışıb yanmaq, alışdırmaq, alovlandırmaq
bursting ~ daxili təzyiqdən partlama (şin, şlanq)
bursting concussion ~ təkan və zərbədən partlama (həddən artıq daxili təzyiqdə)
bus ~ 1. avtobus 2. şin (elektrik)
bus ~ for town service ~ şəhər avtobusu
bus airport ~ sərnişinləri aeroporta və aeroportdan daşıyan avtobus
bus all-route operation ~ istənilən marşrutlarda istismar olunan avtobus
bus articulated ~ birləşdirilmiş avtobus; ikibölməli avtobus
bus cargo-carrying ~ yük avtobusu
bus city ~ şəhər avtobusu
bus contuctorless ~ konduktorsuz avtobus
bus connection ~ birləşdirici şin
bus deck-and-one half ~ bir yarım mərtəbəli avtobus
bus double-articulated ~ üçbölməli avtobus
bus double-deck ~ ikimərtəbəli avtobus
bus double-decker ~ ikimərtəbəli avtobus
bus double-deck top-covered ~ örtülü kuzalı ikimərtəbəli avtobus
bus dual-control trainee ~ iki idarəetməli təlim-məşq avtobusu
bus electric ~ akkumulyatorlu avtobus; elektrik intiqallı avtobus
bus highway post-offise ~ avtostradada reys edən poçt avtobusu
bus integral ~ daşıyıcı kuzalı avtobus
bus intercity ~ şəhərlərarası avtobus
bus interurban ~ şəhərlərarası avtobus
bus limited-stop ~ az sayda dayanacaqla reys edən avtobus
bus metropolitan-type ~ şəhər tipli avtobus
bus multiplex ~ çox bölməli avtobus
bus municipal ~ şəhər marşrutları üçün avtobus
bus nonstop ~ dayanacaqlarda dayanmadan reys edən avtobus-ekspress
bus observation ~ ekskursiya avtobusu; görüntülüyü artırılımış avtobus
bus oil-engine(d) ~ dizellə işləyən avtobus
bus one-man (operation) ~ konduktorsuz avtobus
bus open ~ açıq avtobus
bus pay-as-you-board ~ gediş haqqı girişdə ödənilən avtobus
bus pay-as-you-enter ~ gediş haqqı girişdə ödənilən avtobus
bus petrol-electric ~ benzin-elektriklə işləyən avtobus
bus plate connection ~ akkumulyator lövhələri lehimlənən şina
bus school ~ məktəb avtobusu
bus service ~ xidmət avtobusu; xüsusiləşmiş avtobus
bus shuttle ~ şəhərətrafı avtobus
bus sightseeing ~ ekskursiya avtobusu; görüntüsü artırılmış avtobus
bus single-deck ~ birmərtəbəli avtobus
bus single-decker ~ birmərtəbəli avtobus
bus sleeper ~ yatacaq yeri olan avtobus (ikinci sürücünün istirahəti üçün)
bus standee ~ az sayda oturacağı olan avtobus
bus suburban ~ şəhərətrafı avtobus
bus tourist ~ turist avtobusu, ekskursiya avtobusu
bus town ~ şəhər avtobusu
bus transit-type ~ 1. beynəlxalq avtobus 2. bir ölkədən digər ölkəyə gedən avtobus
bus trolley ~ trolleybus
bus twin-deck ~ ikimərtəbəli avtobus
bus two-men (operation) ~ sürücü və konduktorlu avtobus
bus underfloor-engined ~ mühərriki kuzanın döşəməsinin altında yerləşmiş avtobus
bus urban ~ şəhər avtobusu
bus wag(g)on-type ~ vaqon tipli avtobus
bush ~ 1. giliz 2. oymaq, içlik (yastığın) || oymaq qoymaq; oymaq ilə təchiz etmək
bush connecting rod (small-end) ~ sürgü qolunun kiçik başlığının oymağı
bush coupling ~ birləşdirici oymaq
bush floating ~ üzən oymaq
bush guide ~ istiqamətləndirici oymaq
bush insulating ~ izoləedici oymaq
bush neck ~ sapfa
bush reverse idler gear ~ arxa gedişin aralıq dişli çarxının oymağı
bush rubber ~ rezin oymaq
bush rubber bonded ~ rezinləşmiş oymaq
bush sealing ~ kipləşdirici oymaq
bush spigot ~ istiqamətləndirici yastığın oymağı
bush split ~ kəsilmiş oymaq, sökülə bilən içlik; bükülən oymaq
bush steering knuckle ~ dönmə yumruğunun oymağı
bush tapered ~ konusvari oymaq
bush terminal ~ klemin gilizi
bush wrapped ~ bükülən oymaq
bush wrist-pin ~ porşen barmağının oymağı; qoşunun sürgüqolun barmağının oymağı
bushed ~ oymağı olan; oymaqla təchiz olunmuş
bushing ~ oymaq; içlik (yastığın)
bushing bearing ~ yastığın içliyi; yastığın oymağı
bushing bottom ~ kar [bir tərəfi bağlı] oymaq
bushing brass ~ latun oymaq
bushing connecting ~ birləşdirici oymaq
bushing coupling ~ birləşdirici mufta
bushing crankshalft bearing ~ əsas yastığın içliyi
bushing eccentric ~ ekssentrik oymaq
bushing graphite ~ qrafit halqalı oymaq; deşikləri qrafitlə doldurulmuş oymaq
bushing iron-base ~ metal-keramik oymaq (tərkibində 95% dəmir olan)
bushing locating ~ quraşdırıcı mufta
bushing locking ~ qapayıcı yivli oymaq
bushing loose ~ çıxarıla bilən oymaq; kip oturdulmayan oymaq
bushing master drive ~ rotorun əsas içliyi
bushing needle ~ içi halqasız iynəli yastıq
bushing oil(ing) ~ özüyağlanan oymaq; yağlayıcı maddə hopdurulmuş məsaməli materialdan oymaq
bushing oilite ~ özüyağlanan oymaq; yağlayıcı maddə, hopdurulmuş məsaməli materialdan oymaq
bushing pilot ~ istiqamətləndirici oymaq
bushing pin ~ porşen barmağının oymağı
bushing piston pin ~ porşen barmağının oymağı
bushing plunger ~ plunjerin oymağı
bushing preloaded rubber ~ ilkin gərilməli rezinmetal oymaq
bushing receiver ~ quraşdırıcı oymaq
bushing self-adjusting ~ özünizamlanan oymaq
bushing spring ~ resorun oymağının qulaqcığı
bushing tapered ~ konusvari oymaq
bushing threaded ~ kəsikli oymaq
business: haulage ~ nəqliyyat müəssisəsi
business-coupe ~ ikiqapılı bağlı qapının dalında pəncərələri olan kuza-kupe
buster: rivet~ pərçimləri kəsmək üçün tərtibat
butt ~ 1. qovuşuq yeri || uc-uca birləşdirmək 2.qurtaracaq, qurtaracaq səthi 3. ilgək, həncəma (qapılar, pəncərə)
butt door ~ qapı həncəması
butt steering clutch control ~ dönmə muftasının linginin dayağı
butterfly ~ drossell qapağı
button ~ knopka [düymə]
button battery switch ~ akkumulyator batareyasının ayırıcı knopkası [düyməsi]
button control ~ idarəedici knopka [düymə]
button cut-off push ~ ayırıcı knopka [düymə]
button emergency stop ~ qəza tormozlama knopkası [düyməsi]
button function ~ funksional klaviş
button heater ~ qızdırıcını ayıran knopka [düymə]
button horn ~ səs siqnalının knopkası [düyməsi]
button illuminated ~ işıqlanma siqnalizasiyası ilə knopka [düymə]
button magneto ~ maqnetonu işə salan knopka [düymə]
button press ~ basma knopka [düymə]
button pull ~ çəkilən knopka [düymə]
button push ~ basma knopka [düymə]
button resume-speed ~ verilmiş sürəti bərpa edən knopka [düymə]
button retard ~ yavaşıtma knopkası [düyməsi]
button selector ~ seçici lingin knopkası [düyməsi]
button set-speed ~ sürəti seçmək knopkası [düyməsi]
button speed set ~ sürəti seçmək knopkası [düyməsi]
button start ~ işə salan knopka [düymə]
button starter ~ starterin knopkalı [düyməli] işə salanı
button throttle ~ drossel qapağını idarəedən knopka [düymə]
button thrust ~ basma knopka [düymə]
button toe ~ ayaqla idarəolunan knopka [düymə]
button turn ~ dönmə knopkası [düyməsi]
buttress ~ protektorun yanı
buttstrap ~ uc-uca üstlük
buy-off ~ hazırlanmanın texniki şərtlərinin tələblərini ödəyən və ya yenidən düzəltmək üçün qaytarmağı tələb etməyən
buzz ~ vızıltı, səs-küy || vızıldamaq, səs-küy etmək
buzzer ~ zummer
buzzer alarm ~ səsli həyəcan siqnalı
buzzer sound ~ zummer
buzzer temperature ~ həddi temperaturun səsli siqnalı
buzzer by-effect ~ əlavə hadisə, əlavə effekt
bypass ~ 1. dolama yol 2. dolanma [buraxma] kanalı 3.şunt 4. buraxma klapan
bypass bridge ~ körpünün yanında dolama yol
bypass emergensy ~ ehtiyat dolama yol
bypass pump ~ buraxma kanalı və ya nasosun klapanı
bypass supercharger control ~ qovucunun verdiyi havanın miqdarını nizamlayan klapan
bypass water ~ su üçün buraxma klapanı
bypassing ~ 1. dolama yolda hərəkət 2. buraxma
bypassing pump ~ nasosun boşaldılması
bypath ~ köndələn yol
by-product ~ əlavə məhsul
by-product combustion ~s yanmanın əlavə məhsulları
byroad ~ yan [köndələn] yol; az gedişli yol
byway ~ yan [köndələn] yol; az gedişli yol
cab ~ 1. kabina, bölmə (sürücünün) 2. Taksi
cab ~ beside engine ~ muhərrik ilə yanaşı kabina (şassinin tipi);
cab ~ forward qabaqda yerləşmiş kabina, qabaq kabina (şassinin tipi);
cab ~ over engine ~ mühərrikin üstündə kabina (şassinin tipi)
cab all-eater ~ damı açılan kabina;
cab all-welded ~ tam qaynaqlanmış kabina
cab buit-in ~ quraşdırılmış kabina
cab canvas ~ brezent tentli və yanlı kabina
cab slosed ~ bağlı kabina
cab conventional ~ klassik kabina
cab day ~ yatmaq yeri olmayan yük avtomobilinin kabinası
cab double-bunk sleeper ~ iki yatmaq yeri olan kabina (yük avtomobilində)
cab driver ~ sürücünün kabinası; sürücünün bölməsi
cab ustproof ~ toz keçirməyən kabina
cab elevating ~ qaldırılan kabina
cab fixed ~ qatlanmayan kabina
cab full-vision ~ dairəvi görünüşlü kabina
cab half ~ yarımkabina; (daralmış) kabina
cab long-base ~ uzadılmış kabina
cab low-profile ~ aşağıda yerləşmiş kabina
cab motor ~ taksi
cab movable ~ arxaya qatlanan kabina
cab noise insuluted ~ səsə qarşı izolə edilmiş kabina
cab one man ~ bir yerli kabina
cab open ~ açıq kabina
cab pack-back ~ arxaya qatlanan kabina
cab roomy ~ tutumlu kabina
cab short-base ~ gödək kabina
cab sleeper ~ yataq kabinası; yatmaq yerli kabana
cab soft-top ~ yumşaq örtüklü kabina
cab spray-proof ~ kimyəvi tozları keçirməyən kabina
cab steel-top ~ polad örtüklü kabina
cab tilt(ing) ~ qatlanan kabina
cab top sleeper ~ sürücünün oturacağının üstündə yatmaq yeri olan kabina (yük avtomobilində)
cab truck ~ yük avtomobilinin kabinası
cabbies ~ danış. taksi
cabin ~ kabina, bölmə (sürücünün)
cabin air-conditioned ~ havası kondisionerləşdirilən kabina
cabin climatized ~ havası kondisionerləşdirilən kabina
cabin hermeti ~ hermetik kabina
cabin mock-up ~ kabinanın maketi
cabin pressurized ~ hermetik kabina
cabinet ~ 1. ayırma; bölmə 2. yeşik, şkaf
cabinet controlled-temperature ~ temperaturu nizamlanan sınaq kamerası
cabinet environmetal ~ verilmiş əhatə şəraitini yaradan kamera (sınaqlar zamanı)
cabinet humidity ~ verilmiş rütübəti yaradan kamera (sınaqlar zamanı)
cabinet oil ~ yağpaylama mexanizminin qutusu
cabinet oil-dispersing ~ tozlama ilə yağlama kamerası
cabinet tool ~ alət şkafı
cable ~ 1. kanat; tros || kanatla bağlamaq 2. kabel, çoxlifli məftil;
cable ~ of bead ~ şinin bortunun məftil həlqəsi
cable accelerator ~ akseleratorun trosu
cable armored ~ zirehli kabel
cable battery ~ akkumulyatorun batareyasından gələn məftili
cable bonnet release [lock] ~ kapotun açarının trosu
cable bracing ~ dartılan tros
cable braided ~ hörgülü kabel
cable braidless ~ hörgüsüz kabel
cable brake ~ tormozun trosu
cable charging ~ akkumulyatoru doldurmaq üçün tros
cable connector ~ birləşdirici kabel
cable control ~ idarəetmə trosu
cable cruise control ~ orta sürətin nəzarət trosu
cable downshift ~ ötürməni aşağı salma trosu
cable duplex ~ iki damarlı kabel
cable extension ~ uzadıcı kabel
cable feeder ~ qidalandırıcı kabel
cable flat ~ yastı kabel
cable flat two-conductor ~ iki damarlı yastı kabel
cable flexible ~ 1. elastik tros 2.elastik hərəkətverici val
cable flexible control ~ elastik idarəetmə trosu
cable handbrake ~ əl tormozunun trosu
cable glass-core ~ şüşə lifli damarı olan məftil, qeyri-metal lifli damarı olan məftil
cable high-resistance ~ böyük xüsusi müqavimətli məftil
cable high-tension ~ yüksək gərginlikli məftil
cable hoisting ~ qaldırıcı tros
cable ignition ~ alışma məftili
cable ignition ~ with nonmetallic core ~ qeyri-metal damarlı yüksək gərginlikli alışma məftili, paylanmış müqavimətli yüksək gərginlikli alışma məftili
cable lifting ~ qaldırıcı tros
cable lighting ~ işıqlanma sisteminin məftili
cable magneto ~ maqneto məftili
cable monoconductor ~ birdamarlı kabel
cable multicore ~ çoxdamarlı kabel
cable nonmetalic type ignition ~ qeyri-metal damarlı yüksək gərginlikli alışma məftili, paylanmış müqavimətli yüksək gərginlikli alışma məftili
cable primary ~ ilkin dolaq məftili, aşağı gərginlik məftili
cable push-pull ~ dartmaq və sıxmaqla idarəetmə məftili
cable release ~ açılan tros
cable ribbon ~ lentli məftil, lentli kabel
cable rigid ~ möhkəm [bərk] kabel
cable round ~ dairəvi kəsikli kabel
cable screened ~ ekranlaşmış kabel
cable screened ignition ~ ekranlaşmış alışma kabeli
cable secondary ~ ikiqat sarğılı məftil
cable speedometr ~ spidometrin hərəkətverici elastik valı
cable starter ~ starterin məftili
cable test ~ hərəkət sınaqları üçün kabel (avtomat transmissiyanın)
cable three-conductor [three-core] ~ üç damarlı kabel
cable throttle ~ drossel qapağının trosu
cable towing ~ buksir [dartı] trosu
cable trailing ~ 1. sərbəst yerüstü kabel (hərəkət edən aqreqatın) 2. buksir [dartı] trosu
cable twin ~ iki damarlı kabel
cable winch ~ bucurdağın trosu
cabling ~ məftillər sistemi
cabover ~ danışıq kabinası mühərrikin üstündə olan avtomobil
cabriolet ~ kabriolet tipli kuza (4-8 yerli daxili arakəsməsi olmayan damı açılan və ya qatlanan)
cabriolet all-weather (decapotable) ~ damı qatlanan kabriolet tipli kuza
cabriolet foursome ~ ikiqapılı kabriolet tipli kuza
cabriolet single ~ sürücü üçün yanda açıq yeri olan sedan
cabriolet sedan - kabriolet tipli kuza
cabriolet stationary ~ kabriolet tipli bağlı kuza (yuxarısı qatlanmayan və ya qatlanan örtüklü)
cabriolet-coupe ~ kupe-kabriolet tipli kuza (2-6 yerli, adətən iki qapılı daxili arakəsməsiz açılan damlı)
cabriolet-roadster ~ kabriolet-roadster tipli kuza (2 yerli açılan damı qatlanan arxa oturacaqlı)
cabriolet-sedan ~ sedan-kabriolet tipli kuza (4-8 yerli daxili arakəsməsiz və qatlanan damlı)
cadmium-plated ~ kadmiumlanmış
cage ~ 1. separator 2. örtük, qutu
cage rollers and ~ diyircəklə birlikdə separator, həlqələrsiz diyircəkli yastıq
cage ball ~ 1. kürəcikli yastığın separatoru 2. separator kürəciklərlə birlikdə
cage bearing ~ diyirlənmə yastığının separatoru
cage contact-breaker ~ qırıcının gövdəsi
cage pinion ~ satellitin aparıcısı; differensialın çaşkası
cage reinforcing ~ armaturlu karkas
cage roller ~ 1. diyircəkli yastığın separatoru 2.separator diyircəklərlə birlikdə
cage safety ~ müdafiə çəpəri
cage valve ~ klapan qutusu
cage caking ~ yanağın əmələ gəlməsi
cage calculate ~ hesablamaq
cage calculated ~ hesablanmış
cage calculation ~ hesablama, ədədi hesablama
cage calculation checking ~ yoxlama hesabatı, ədədi yoxlama hesablanması
cage graphic ~ qrafik həll
cage heat ~ istilik balansının hesabatı
cage stiffness ~ sərtliyə hesabat
calculator ~ hesabalama maşını, hesabalma-həlletmə qurğusu, kalkulyator
calculator analog ~ modelləşdirmə hesablama qurğusu; analoq hesabalama-həlledici qurğusu
calculator direct-reading ~ bilavasitə saymaqla hesablama qurğusu
calculator electronic ~ elektron-hesablama maşını; kalkulyator
caliber ~ kalibr, diametr; ölçü
calibrate ~ 1. kalibrləmək; arvası tutulmaq (taralamaq); dərəcələrə bölmək 2. yoxlamaq; yoxlayıb düzəltmək
calibrated ~ 1. kalibrlənmiş; arvası tutulmuş; dərəcələrə bölünmüş 2. yoxlanıb düzəldilmiş
calibration ~ kalibrləmə, arvasını tutma; dərəcələrə bölmə
calibration jet ~ jiklorun kalibrlənməsi
calibration meter ~ qazaoxşar maddələri avtomatik ölçənin kalibrlənməsi
caliper ~ 1. tormozun supportu 2. kronsirkul, ştangensirkul 3. tutqac || kronsirkulla, ştangensirkulla və ya nutromerlə ölçmə
caliper brake ~ tormozun supportu
caliper fixed brake ~ tormozun sərt bərkidilmiş supportu
caliper floating brake ~ tormozun üzən supportu
caliper opposed piston ~ bir-birinin əksinə yerləşmiş porşenli support
caliper sliding pin ~ qoşalaşmış porşenli support
caliper vernier ~ naniuslu ştangensirkul
calipers ~ kronsirkul, ştangensirkul – nutromer
calipers beam ~ ştangensirkul
calipers gear tooth vernier ~ diş ölçən
calipers inside ~ nutromer
calipers sliding ~ 1. ştangensirkul; 2. aralanan kalibr
calipers thread ~ yivölçən
calipers tooth ~ dişölçən
call ~ 1. çağırış; 2. Siqnal
call ~ for assistance ~ köməyə çağırış (polisi, xidmət stansiyasının hospitalı 15-30 km radiusda çaǧırmaq üçün xüsüsi radioavadanlıq ilə təchiz edilmiş avtomobillər)
call accusing ~ reklam təqdim etmək üçün çağırış (firmanın nümayəndəsini)
call alterhours ~ dərs olmayan vaxt çağırış
call driver's trouble ~ sürücünün texniki köməyə çağırış
call fire ~ yanğın həyacan siqnalı
call road ~ yol çağırışı (avtomobilin nasazlığında köməklik göstərmək üçün)
call service ~ 1. plandan əlavə texniki qulluq göstərmək və ya maşının təmiri üçün sifariş 2.maşının nasazlığı zamanı texniki kömək üçün çağırış
caloricity ~ istilik yaratma qabiliyyəti, kalorilik
calorie ~ kalori
calorie large ~ kilokari
calorie small ~ kalori
calorific ~ istilik, istilikyaratma
calorimeter ~ kalorimetr
calorimeter spark ~ qığılcımlı kalorimetr, alışma şamında şüalanan istilik enerjisinin orta qiymətini ölçmək üçün kalorimetr
calorstat ~ termostat
cam ~ 1. yumruqcuq, yumruq, ekssentrik 2. kopir
cam ~ and double roller ~ sonsuz vint və ikiqat diyircək (sükan mexanizminin sxemi);
cam ~ and peg ~ sonsuz vint və barmaq (sükan mexanizminin sxemi);
cam ~ and roller ~ sonsuz vint və barmaq (sükan mexanizminin sxemi);
cam ~ and twin lever ~ sonsuz vint və ikiqat surğuqol (sükan mexanizminin sxemi);
cam ~ for relieving compression ~ dekompressiya yumruqcuğu
cam adjustable ~ quraşdırma yumruqcuğu, nizamlama yumruqcuğu
cam admission ~ sorma klapanının yumruqcuğu
cam brake ~ tormoz yumruğu
cam brake operating ~ barabanlı tormozun aralayan yumruğu
cam brake-shoe adjusting ~ tormoz qəlibinin nizamlayıcı yumruğu
cam breaker (point) ~ qırıcının yumruqcuğu
cam cancelling ~ atıcı yumruqcuq
cam centering ~ mərkəzləndirici yumruqcuq
cam circular ~ yumruqcuq şayba
cam contact-breaker ~ qırıcının yumruqcuğu
cam distributor ~ qırıcı-paylayıcının yumruqcuğu
cam double-lift ~ ikipilləli yumruqcuq
cam drive ~ intiqalın yumruqcuğu
cam driving ~ intiqalın yumruqcuğu
cam exhaust(-valve) ~ ixrac klapanının yumruqcuğu
cam expansion ~ aralanan yumruq
cam face ~ yastı [diskli] yumruqcuq
cam flat-topped ~ yastı çıxıntılı yumruqcuq
cam four-boss breaker ~ qırıcının dörd qığılcımlı yumruqcuğu (alışmanın bölüşdürücüsü)
cam frog ~ kardioid yumruqcuğu
cam harmonic ~ harmonik hərəkəti təmin edən yumruqcuq
cam high-lift ~ klapanların yuxarı qalxmasını təmin edən yumruqcuq
cam ignition ~ alışma-qırıcı paylayıcısının yumruqcuğu
cam inlet(valve) ~ sorma klapanın yumruqcuğu
cam inteqral ~ val ilə birlikdə hazırlanmış yumruqcuq
cam interrupter ~ qırıcının yumruqcuğu
cam long-dwell ~ klapanın davamlı maksimal qalxmasını təmin edən profilli yumruqcuq
cam magneto breaker ~ maqnetonun qırıcısının yumruqcuğu
cam make-and-break ~ qırıcının yumruqcuğu
cam master ~ kopir
cam periphery ~ yastı [diskli] yumruqcuq; xarici işçi konturlu yumruqcuq
cam pointed ~ iti uclu yumruqcuq
cam push ~ itələyici yumruqcuq
cam radial ~ yastı [diskli] yumruqcuq, xarici işçi konturlu yumruqcuq
cam relief ~ dekompressor yumruqcuğu
cam steering ~ sükan sonsuz vinti
cam swash ~ yellənən şayba (oxa düz bucaq altında oturdulmayan və onunla qovuşmada olan detala irəli-geri hərəkət verən)
cam uniform acceleration ~ bərabər təcilli yumruqcuq
cam uniform motion ~ klapanın itələyicinə bütün tsikl müddətində sabit surət verən yumruqcuq
cam valve (lifting) ~ klapan yumruqcuqu, paylayıcı valın yumruqcuğu
cam variable-contour ~ dəyişən konturlu yumruqcuq (klapanın gedişini verilmiş qanunla dəyişən)
cam variable-lift ~ dəyişən konturlu yumruqcuq (klapanın gedişini verilmiş qanunla dəyişən)
cam wiper ~ şüşətəmizləyənin yumruqcuğu
cam-actuated ~ yumruqcuq ilə hərəkətə gətirilən
camber ~ 1. qabaq təkərin razvalı 2. Qabarıqlıq əyrilik 4. qolun əyintisi
camber ~ of paving ~ yol örtüyünün qabarıqlığı
camber ~ of road ~ yolun profilinin eninə qabarıqlığı
camber ~ of spring ~ resorun qolunun əyintisi
camber concave ~ çöküklük
camber convex ~ qabarıqlıq
camber barrel ~ çəlləkvari qabarıqlıq
camber deep ~ 1. böyük əyrilik; 2. qolun böyük əyintisi;
camber geometric free ~ of spring ~ sərbəst vəziyyətdə resorun həndəsi qolunun əyintisi
camber high ~ 1. qabaq təkərlərin böyük razvalı; 2.eninə profilin böyük qabarıqlığı (yolun)
camber negative ~ 1. qabaq təkərin mənfi [əks] razvalı 2. mənfi əyrilik 3. mənfi əyinti
camber negative spring ~ resorun qolunun mənfi əyintisi
camber positive ~ 1. qabaq təkərin müsbət razvalı 2. müsbət əyinti
camber positive spring ~ resorun qolunun müsbət əyintisi
camber reverse ~ qolun mənfi [əks] əyintisi
camber spring ~ qolun əyintisi
camber wheel ~ qabaq təkərin razvalı
camber cambered ~ əyilmiş, qatlanmış, qabarıq
camera: radiosotope ~ radioaktiv izotopların köməyilə sınaq (məmulatların və materialların) kamerası
cam-ground ~ kopir üzrə cilalanmış
camshaft ~ paylayıcı [yumruqcuqlu] val
camshaft ~ in the vee ~ paylayıcı val, V-şəkilli mühərrikin silindrləri arasında yerləşdirilmiş paylayıcı val
camshaft breaker ~ qırıcının yumruqcuğunun valı
camshaft double overhead ~ qoşalaşmış yuxarı paylayıcı val
camshaft exhaust ~ ixrac klapanlarının paylayıcı valı
camshaft overhead ~ yuxarı paylayıcı val
camshaft shifting ~ işəsalma və ya dəyişdirmənin yumruqlu valı
camshaft single overhead ~ birqat yuxarı paylayıcı val
camshaft steering ~ sükanın sonsuz vint valı
canway ~ yumruqcuğun qovuşmada olan detalla kontakt cığırı
can ~ kanistr, bidon
can accumulator ~ akkumulyator bankası
can gasoline ~ benzin üçün konistr
can lubricating ~ yağdan
can oil ~ 1. yağdan 2. yağ üçün bidon
can priming ~ oddan təhlükəli mayelər üçün kanistr
canal ~ kanal
canal diversion ~ aparıcı kanal
canal fuel ~ yanacaq kanalı
canal main ~ magistral kanalı
canal supply ~ qoşucu kanal
cancel(l)ing ~ 1. atılma (keçiricinin neytral vaziyyətə); 2. söndürülmə
canister ~ 1. kanistr 2. gövdə, qutu 3. təmizləyici
cannibalization ~ zədələnmiş detalların və aqreqatların başqa maşınların təmirində istifadə edilməsi
canopy ~ tent
canopy fording ~ parusindən qatlanan örtük
cantilever ~ konsol; kronşteyn; qol
canvas ~ brezent, qalın kətan, qalın kətan parça
cap ~ 1. kolpak, qapaq 2. boşqab, başlıq (klapanın) 3. kürsücük (elektrik lampasının)
cap axle ~ təkərin kolpakı
cap bayonet ~ çıxıntılı kürsücük
cap bayonet radiator ~ süngülü cəftəsi olan radiator qapağı
cap bearing ~ yastığın dövrəsinin qapağı
cap big end ~ sürgü qolun qapağı
cap center-contact ~ mərkəzi kontaktlı kürsülük
cap clutch spring ~ ilişmənin sıxıcı yayının stəkanı
cap connecting rod (bearing) ~ sürgü qolun böyük başlığının qapağı
cap crankshaft bearing ~ əsas yastığın qapağı
cap distributor ~ paylayıcının qapağı
cap dust ~ tozdan müdafiə qapağı
cap end ~ tıxac, qapayıcı; yan qapaq
cap engine oil filling ~ mühərrikin karterinə yağ tökmək üçün boğazlığın qapağı
cap exhaust-valve ~ ixrac klapanının nimçəsi
cap filler ~ yağ tökülən boğazlığın qapağı
cap flanged ~ flanslı kürsülük
cap fuel tank filler ~ yanacaq çəninin boğazlığının qapağı
cap gas filler ~ yanacaq çəninin boğazlığının qapağı
cap hub ~ topun qalpağı [örtüyü]
cap lamp ~ lampanın kürsülüyü
cap main bearing ~ əsas yastığın qapağı
cap main shaft bearing ~ birinci valın yastığının qapağı
cap oil ~ yağdanın qapağı
cap oil filler ~ yağtökülən deşiyin qapağı; yağ sapununun qapağı
cap one-turn (fuel) tank ~ (yanacaq) çənin bir dəfə döndərməklə bağlanan qapağı
cap one-turn radiator ~ radiatorun bir dəfə döndərməklə bağlanan qapağı
cap petrol locking ~ benzin üçün konistrin deşiyinin örtülən qapağı
cap piston pin end ~ porşen barmağının qapayıcısı
cap pressure ~ verilmiş təzyiqi saxlayan hermetik qapaq (soyutma sistemində)
cap protecting ~ qoruyucu qalpaq
cap racing ~ yarış şlemi
cap radiator (filler) ~ radiatorun boğazlığının qapağı
cap seal ~ kipləşdirici qalpaq (klapanın)
cap screw ~ 1. qalpaqlı qayka 2. jivli qapaq 3. kürsülük (elektrik lampası)
cap spring ~ yayın çaşkası (klapanın) və ya nimçəsi
cap starting crank socket ~ işəsalma dəstəyi üçün deşiyin qapağı
cap tamper proof ~ bacarıqsız nizamlamadan qorunma qalpağı
cap tank ~ yanacaq çəninin doldurma boğazlığının qapağı
cap top ~ (kuzanın) üstün çexolu
cap valve ~ 1. klapanın nimçəsi; 2. klapanın çubuğunun qurtaracağı; 3.ventilin qalpağı (kameranın və ya şinin)
cap valve dust ~ ventilin qalpağı (kameranın və ya şinin)
cap valve spring ~ klapan yayının nimçəsi və ya çaşkası
cap wheel (hub) ~ təkərin topunun qalpağı
capabilit/y ~ qabiliyyət
capabilit/y acceleration ~ sürətləmə qabiliyyəti; yerindən götürülmə
capabilit/y all-surface ~ istənilən səth üzrə hərəkət etmək qabiliyyəti
capabilit/y antiskid ~ sürüşməyə qarşı dəyanətlik
capabilit/y built-in amphibious ~ nəqliyyat avtomobilinin avadanlığı dəyişmədən üzə bilmə qabiliyyəti
capabilit/y engineering ~ies texnoloji və ya texniki imkanlar
capabilit/y gradient ~ yoxuşluğu dəf etmək qabiliyyəti
capabilit/y highway ~ avtomobil yolunun buraxma qabiliyyəti
capabilit/y highway tonnage ~ avtomobil yolunun tonlarla faydalı yük buraxma qabiliyyəti
capabilit/y laboratory ~ laboratoriyanın buraxma qabiliyyəti; laboratoriyanın imkanları
capabilit/y maneuvering ~ manevrlilik
capabilit/y negotiation ~ maneələri dəf etmək qabiliyyəti
capabilit/y obstacle(-climbing) ~ maneələri dəf etmək qabiliyyəti
capabilit/y obstacle-crossing ~ maneələri dəf etmək qabiliyyəti
capabilit/y off-road ~ yoldan kənarda hərəkət etmək qabiliyyəti; hər yerdə hərəkət etmə; artırılmış keçicilik
capabilit/y operational ~ iş görmə qabiliyyəti; istismara yaralılığı
capabilit/y run-flat ~ şinin deşilmiş halda hərəkəti davam etdirə bilmək qabiliyyəti
capabilit/y speed ~ sürəti artırmaq qabiliyyəti; verilmiş sürətə çatmaq imkanı
capabilit/y swimming ~ suda hərəkət etmək qabiliyyəti
capabilit/y tactical ~ies ~ taktiki keyfiyyətləri
capabilit/y tonnage ~ yükburaxma qabiliyyəti
capacious ~ tutumlu
capacitor ~ kondensator
capacitor blocking ~ bloklayıcı kondensator
capacitor feed-through ~ keçən kondensator
capacit/y ~ 1. tutum; tutumluq 2. işçi həcm 3.məhsuldarlıq; güc 4.qabiliyyət
capacit/y ~ of bridge ~ körpünün yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y ~ of heat ~ transmission istilikkeçirmə
capacit/y ~ of hidway ~ magistral yolun buraxma qabildiyyəti
capacit/y absorption ~ udmaq qabiliyyəti
capacit/y accumulator ~ akkumulyator batareyasının tutumu
capacit/y actual ~ həqiqi tutum
capacit/y aggregate ~ aqreqatın gücü
capacit/y ampere-hour ~ amper-saatlarla tutum
capacit/y authorized load ~ firma tərəfindən müəyyən olunmuş buraxılan yük
capacit/y amurage seating ~ oturacaq yerlərin sayına görə tutum
capacit/y basic roadway ~ yolun əsas buraxma qabiliyyəti
capacit/y battery ~ akkumulyator batareyasının tutumu
capacit/y battery discharge ~ akkumulyator batareyasının boşalma gücü
capacit/y bearing ~ daşıma qabiliyyəti; yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y bearing ~ of soil ~ qruntun daşıma qabiliyyəti
capacit/y blast ~ təzyiqlə vurulan qazın həcmi; sıxıcının məhsuldarlığı
capacit/y body ~ kuzanın tutumu
capacit/y braking surface ~ sürtünən səthlərin tormozlamada enerjini udma qabiliyyəti
capacit/y bulk ~ səpələnən yük üçün tutum [həcm]
capacit/y carbon [charcoal] ~ kömür təmizləyicisi (benzinin buxarlarının tutmaq üçün)
capacit/y calorific ~ istilik tutumu
capacit/y capacitor ~ kondensatorun tutumu
capacit/y cargo ~ 1. yükgötürmə qabiliyyəti 2. yük tutumu
capacit/y carryng ~ 1. daşıma qabiliyyəti 2. yükgötürmə qabiliyyəti
capacit/y charging ~ doldurma tutumu
capacit/y condenser ~ kondensatorun tutumu
capacit/y contaminant holding ~ çirk tutumu (təmizləyicinin); çirkləndirici hissəcikləri saxlamaq qabiliyyəti (təmizləyicinin)
capacit/y cooling system ~ soyutma sisteminin tutumu; soyutma sistseminin doldurma həcmi
capacit/y cross-country ~ yolsuzluq şəraitində hərəkət etmə qabiliyyəti; hər yerdə hərəkət etmə; artırılmış keçicilik
capacit/y crossing ~ kəsişmələrin buraxma qabiliyyəti
capacit/y cubic ~ [həcm] tutum; işçi həcm; litraj (mühərrikin)
capacit/y current (-carrying) ~ cərəyana görə buraxıla bilən yük
capacit/y cushioning ~ amortizasiya edə bilmək qabiliyyəti
capacit/y cylinder ~ silindrin işçi həcmi
capacit/y damage ~ yükləri zədəsiz qəbul edə bilmək qabiliyyəti
capacit/y damping ~ 1. titrəmələri söndürmək qabilliyyəti 2. dempferləmə qabiliyyəti 3. tsiklin özlülüyü
capacit/y directional ~ of tire ~ şinin verilmiş hərəkət istiqamətini saxlamaq qabiliyyəti
capacit/y dirt ~ çirk tutumu (təmizləyicinin); tutulmuş çirkləndirici hissəcikləri saxlama qabiliyyəti (təmizləyicinin)
capacit/y drying ~ tez quruma qabiliyyəti
capacit/y dust ~ toz tutumu (təmizləyicinin)
capacit/y energy-absorption ~ enerjini udmaq qabiliyyəti (tormoz sisteminin)
capacit/y energy-dissipation ~ toplanmış (istilik) enerjinin yayılması (tormoz sistemində)
capacit/y engine ~ 1. mühərrikin gücü 2. mühərrikin işçi həcmi, mühərrikin litrajı
capacit/y engine oil ~ mühərrikin yağlama sisteminin tutumu; mühərrikin karterinin tutumu
capacit/y filter ~ təmizləyicinin buraxma qabiliyyəti
capacit/y filter dirt holding ~ təmizləyicinin çirk tutumu; təmizləyicinin tutulmuş çirkləndirici hissəcikləri saxlamaq qabiliyyəti
capacit/y filtering ~ təmizləmənin zərifliyi
capacit/y fuel ~ yanacaq çənlərinin tutumu
capacit/y fuel tank ~ yanacaq çəninin tutumu
capacit/y gas ~ qazın həcmi
capacit/y ground loading ~ qruntun daşıma qabiliyyəti
capacit/y guaranteed ~ təminatlı güc; təminatlı məhsuldarlıq
capacit/y haul(ing) ~ 1. nəqliyyat maşınının məhsuldarlığı; 2. dartı qüvvəsi; dartıcı qüvvə
capacit/y heaped ~ üstdən yüklənmiş kuzanın və ya çalovun tutumu
capacit/y heat ~ istilik tutumu
capacit/y heating ~ qızdırma qabiliyyəti
capacit/y hoisting ~ 1. yükqaldırma qabiliyyəti (bucurǧacın və özüboşaldanın) 2. qaldırıcı quruluşun məhsuldarlığı
capacit/y holding ~ tutum
capacit/y hourly ~ saatlıq məhsuldarlıq; saatlıq güc
capacit/y ice load-bearing ~ buzun daşıma qabiliyyəti
capacit/y idle ~ ehtiyat güc
capacit/y ignition ~ of accumulator ~ az güclü cərəyanla boşalmada akkumulyator batareyasının tutumu
capacit/y kerb ~ dayanacağın trotuarının yanında tutumu
capacit/y labor ~ əmək məhsuldarlığı
capacit/y lift(ing) ~ qaldırma qüvvəsi; yükqaldırma qabiliyyəti (qaldırma mexanizmi)
capacit/y liter ~ 1. litraj, (müharrikin) litrlərlə işçi həcmi 2. litr gücü (mühərrikin)
capacit/y load(-carrying) ~ 1. daşıma qabiliyyəti; yükə davam etmə qabiliyyəti; yükdaşıma qabiliyyəti 2. yük tutumu
capacit/y load-supporting ~ daşıma qabiliyyəti, yükə davam gətirmək qabiliyyəti
capacit/y low traffic ~ yolun kiçik buraxma qabiliyyəti
capacit/y maximum weight-and-load ~ maksimal tam çəki və yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y nominal ~ 1. nominal tutum 2. nominal güc 3. nominal məhsuldarlıq
capacit/y nominal calorific ~ nominal istilik tutumu (adətın 200C-da)
capacit/y nominal load ~ nominal yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y off higiway truck ~ karyer özüboşaldanın yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y oil pump ~ yağ nasosunun məhsuldarlığı
capacit/y oil sump ~ yağçökdürücüsünün tutumu
capacit/y overload ~ artıq yükləmə ilə işləyə bilmək qabiliyyəti; artıq yükləməyə davam gətirmək qabiliyyəti
capacit/y parking ~ dayanacağın tutumu
capacit/y pay(load) ~ faydalı yük; faydalı tutum (kuzanın)
capacit/y peaking ~ maksimal məhsuldarlıq və ya böyük təlabat olduqda qısa müddətdə istifadə olunan tutum
capacit/y petrol ~ benzin çənlərinin tutumu
capacit/y plant ~ qurğunun gücü; zavodun və ya qurğunun gücü
capacit/y posted ~ yükqaldırma qabiliyyəti (körpünün yol nişanında göstərilan)
capacit/y primary ~ ilkin tutum; ilkin zəncirin tutumu (alışma sisteminin)
capacit/y productive ~ 1. məhsuldarlıq 2. istehsalat gücü
capacit/y pump ~ nasosun məhsuldarlığı
capacit/y radial ~ radial yükü qəbul etmək qabiliyyəti
capacit/y rated ~ 1. nominal tutum 2.hesabat gücü və məhsuldarlıq; nominal güc və ya məhsuldarlıq
capacit/y refrigerating ~ soyutma məhsuldarlığı
capacit/y reserve ~ ehtiyat güc
capacit/y road ~ yolun buraxma qabiliyyəti
capacit/y seating ~ oturacaq yerlərinin sayına görə kuzanın tutumu
capacit/y service ~ istismar imkanları
capacit/y shock-absorbing ~ amortizasiya etmək qabiliyyəti
capacit/y single chamber ~ bölmənin işçi həcmi (rotor-porşen mühərriki)
capacit/y snow-cleaning ~ qaryıganın məhsuldarlığı
capacit/y soil ~ qruntun daşıma qabiliyyəti
capacit/y spare ~ ehtiyat imkanları
capacit/y specific ~ 1. xüsusi tutum; 2.xüsusi güc
capacit/y storage ~ doldurma tutumu (akkumulyator batareyasının)
capacit/y stroke ~ silindrin işçi həcmi
capacit/y struck ~ bortun hündürlüyünə kimi yüklənmiş kuzanın tutumu və ya çalovun tutumu
capacit/y summer ~ yay mövsümü üçün qurulmuş tutum (soyutma sistemi)
capacit/y supporting ~ daşıma qabiliyyəti
capacit/y swept(-volume) ~ işçi həcm, litraj (mühərrikin)
capacit/y tank ~ çənin və ya sisternin tutumu
capacit/y thermal ~ istilik tutumu
capacit/y throughrut ~ buraxma qabiliyyəti
capacit/y thrust ~ ox boyu yükü qəbul etmə qabiliyyəti
capacit/y tire ~ şinin yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y toolbox ~ alət qutusunun tutumu
capacit/y torque ~ burucu momentə görə ötürmənin daşıma qabiliyyəti
capacit/y torsional ~ burucu momentə görə ötürmənin daşıma qabiliyyəti
capacit/y total fuel ~ yanacaq çənlərinin və ehtiyat kanistrinin ümumi tutumu
capacit/y traffic ~ yolun və küçənin buraxma qabiliyyəti
capacit/y traffic ~ of public service ~ ictimai nəqliyyatın daşıma həcmi
capacit/y trench-crossing ~ küveti və ya xəndəkləri keçmək qabiliyyəti
capacit/y trench-spanning ~ küveti və ya xəndəkləri keçmək qabiliyyəti
capacit/y truck ~ yük avtomobilinin yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y ultimate ~ 1. həddi tutum; 2.həddi məhsuldarlıq; həddi [tam] güc
capacit/y ultimate carryng ~ həddi daşıma qabiliyyəti, həddi yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y uncongested traffic ~ tıxacsız hərəkəti təmin edən yolun və ya küçənin buraxma qabiliyyəti
capacit/y varying ~ 1. dəyişən tutum; 2. dəyişən məhsuldarlıq
capacit/y vapour ~ kömür təmizləyici (benzinin buxarlarını tutan)
capacit/y vehicle ~ nəqliyyat maşınının yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y volumetric ~ tutum
capacit/y volumetric heat ~ həcmi tutum
capacit/y water ~ doldurulan suyun həcmi
capacit/y water ~ of cooling system ~ su ilə soyutma sisteminin tutumu
capacit/y weight-carrying ~ yükqaldırma qabiliyyəti
capacit/y winter ~ qış mövsümü üçün tutum (soyutma sisteminin)
capacit/y work(ing) ~ işgörmə qabiliyyəti
capacit/y wox type ~ mum kamerası
cap-half of big end bearing ~ sürgü qolunun böyük başlığının qapağı
capping ~ 1. plintus; 2. şinin naxışının bərpası
capping top ~ şinin naxışının bərpası
capstan ~ şaquli dolama çarx
capsule: cargo ~ yük konteyneri
capsule: hydraulic ~ hidravlik ötürücülü dartıcı dinamometr
capsule: starting fluid ~ işəsalma yanacağının porsiyasının kapsulu
capture ~ tutqac
car ~ (minik) avtomobil
car for sale ~ satılmaq üçün avtomobil;
car ~ for the owner-driver ~ sürücü- sahib üçün avtomobil;
car ~ on wires ~ kabellə idarə olunan avtomobil;
car ~ taken at ran- dom from assembly line ~ yaığılma xəttindən təsadüfi seçmə yolu ilə götürülmüş avtomobil;
car ~ wired for radio ~ radioqurğu quraşdırmaq üçün antennalı avtomobil;
car ~ with four independent wheels ~ dördtəkərli asılı olmayan asqılı avtomobil;
car ~ with rigid axles ~ kəsilməz oxlu avtomobil
car accumulator ~ akkumulyator batareyalı elektromobil
car advertising ~ reklam kuzovlu avtomobil; reklam radio xəbər verici qurğusu olan avtomobil
car air ~ hava yastıqlı avtomobil [aparat]
car ambulance ~ sanitar avtomobili; təcili yardım avtomobili
car armored motor ~ zirehlənmiş avtomobil; zirehli avtomobil
car armored radio ~ radioqurğulu zirehli avtomobil
car assembled ~ 1. yığma avtomobil 2. müxtəlif firmaların aqreqatlarından yığılmış avtomobil
car austerity ~ sadə işlənməli və nisbətən aşağı komfortabelliyi olan avtomobil
car autodelivery ~ malları paylamaq üçün avtomobil
car automobile railway ~ avtomotris
car automobile winch ~ avtobucurğaq
car baby ~ kiçik litrajlı avtomobil
car bantam ~ yüksək keçicikli avtomobil
car bilevel ~ iki yaruslu vaqon (avtomobilləri daşımaq üçün)
car cargo-and-personnel ~ yük-sərnişin kuzalı minik avtomobili
car cattle ~ malqara daşımaq üçün avtomobil
car closed ~ bağlı kuzalı avtomobil
car command ~ başdakı avtomobil (kolonun)
car commercial ~ kommersiya daşımaları üçün avtomobil
car commuter ~ qısa məsafələrə yerdəyişmək üçün minik avtomobili
car compact ~ kiçik qabaritli avtomobil
car competition ~ yarış avtomobili
car crashworthy ~ toqquşma halına möhkəmlik ehtiyatı ilə avtomobil
car custom-built ~ xüsusi sifarişlə hazırlanmış avtomobil ; seriya ilə olmayan avtomobil
car custom-made ~ fərdi sifarişlə düzəldilmiş avtomobil
car damaged ~ zədələnmiş avtomobil, qəzaya uğramış avtomobil
car demonstration ~ sərgi avtomobili; nümayiş etdirilən avtomobil
car diesel-engined ~ dizel mühərrikli avtomobil
car double sheathed automobile box ~ avtomobilləri daşımaq üçün ikiqat üzlüklü vaqon
car dream ~ gələcəyin avtomobili; perspektivli avtomobil
car driven ~ sürücü tərəfindən idarə olunan avtomobil (sınaqlarda idarə olunmayan avtomobildən fərqli olaraq)
car dual-control ~ ikili idarəsi olan avtomobil (sürücülüya öyrətmək üçün)
car economy ~ qənaətli (kiçik litrajlı) avtomobil
car eight-seater ~ səkkiz yerli avtomobil
car electric (motor) ~ 1. akkumulyator batareyalı avtomobil 2. elektrik intiqallı avtomobil
car emergency ~ texniki yardım avtomobili, qəza-təmir xidməti
car emission free ~ işlənmiş qazı zəhərsiz avtomobil
car estate ~ kuzası «universal» tipli avtomobil
car everyday ~ gündəlik istifadə üçün avtomobil (xüsusi hallarda istifadədə olan avtomobillardan fərqli olaraq)
car exhibition ~ sərgi avtomobili
car ferguson formula fourwheel drive ~ tam aparıcılı avtomobil (bütün təkərləri aparan)
car five-seater ~ beşyerli avtomobil
car flat ~ yanbortsuz platformalı avtomobil
car fording ~ qatlanan avtomobil (hərbi, aviadesant üçün)
car four-light ~ dörd yan pəncərəli avtomobil
car four-seater ~ dörd yerli avtomobil
car front-heavy ~ qabaq oxu yükün 50 %-dən çoxunu götürən avtomobil
car full-size ~ böyük qabaritli avtomobil
car fun ~ uşaq avtomobili
car funeral ~ dəfn avtomobili
car gas-electric ~ benzini mühərrikli və elektrik intiqallı avtomobil
car goods ~ malları çatdırmaq üçün avtomobil
car high-pollution ~ ixrac qazları yüksək zəhərli avtomobil
car high-volume ~ kütləvi istehsalda olan avtomobil
car hight-priced ~ yüksək sinifli avtomobil; bahalı avtomobil
car hight-speed ~ sürətli avtomobil; iti gedən avtomobil
car highway patrol ~ polis-patrul avtomobili
car hire ~ kirayə verilən avtomobil; muzdla tutulmuş avtomobil
car hose ~ yanğın şlanqları üçün avtomobil
car idea ~ gələcəyin avtomobili; perspektiv avtomobil
car imported ~ xarici avtomobil
car independently sprung ~ asılı olmayan asqılı avtomobil
car jet-powered ~ reaktiv mühərrikli avtomobil
car junk ~ əridilməyə (loma) veriləcək avtomobil
car kiddie ~ uşaq avtomobili
car large ~ böyük qabaritli avtomobil
car large-capacity ~ böyük tutumlu avtomobil; çoxyerli avtomobil
car leg-driven ~ ayaq ilə idarə olunan avtomobil
car light ~ yüngül çəkili avtomobil, yüngül avtomobil (adətən kiçik litrajlı)
car little used ~ az saxlanılmış avtomobil
car low-pollution ~ ixrac qazları kəskin zəhərli
car low-price ~ ucuz sinifli avtomobil; ucuz avtomobil
car luxury ~ yüksək sinifli avtomobil; «lyuks» tipli avtomobil
car manageable ~ yüngül idarə olunan avtomobil
car medium ~ orta sinif avtomobil
car medium-powered ~ mühərriki orta güclü avtomobil
car mid-engined ~ mühərriki şassinin ortasında yerləşən avtomobil; orta güclü avtomobil
car midget ~ mikrolitrajlı avtomobil
car midsector ~ orta sinifli avtomobil
car motor ~ minik avtomobili
car motor water ~ su üçün avtosistern; küçələri sulamaq üçün avtomobil
car multilevel rack ~ kuzası çoxyaruslu çəpəri olan yük avtomobili (minik avtomobillərini daşımaq üçün)
car muscle ~ yüksək xüsusi güclü avtomobil
car naturally aspirated ~ mühərriki üfürməsiz avtomobil
car oil tank ~ neft məhsullarını daşımaq üçün avtosistern
car open ~ açıq avtomobil
car oversteering ~ izafi [artıq] dönərlyi olan avtomobil
car package ~ paketləşdirilmiş malları daşımaq üçün avtomobil
car partially loaded ~ tam yüklənməmiş avtomobil, yarımçıq yüklənmiş avtomobil
car passenger ~ minik avtomobili
car patrol ~ polis patrul avtomobili
car people’s ~ ucuz kiçik litrajlı avtomobil, kütləvi avtomobil
car performance-oriented ~ yüksək dinamiki və sürət keyfiyyətli minik avtomobili
car permanently open ~ qatlanan damı olmayan açıq avtomobil
car petroleum ~ maye yanacağı daşımaq üçün avtosistern
car plastics-bodied ~ kuzası plastmas avtomobil
car pleasure ~ turist avtomobili
car postal ~ poçt avtomobili
car present-day ~ müasir avtomobil
car private ~ xüsusi avtomobil
car prowl ~ polis patrul avtomobili
car pushing ~ itələyici avtomobil
car racing ~ yarış avtomobili
car rack ~ minik avtomobillərini daşımaq üçün vaqon
car radio ~ radio qurğulu avtomobil
car rear-drive ~ arxa aparan körpülü avtomobil
car rear-steering ~ arxa təkərləri idarə olunan avtomombil
car reconnaissance ~ axtarış avtomobili
car record ~ rekordlar təyin etmək üçün avtomobil
car renewed ~ təmir olunmuş avtomobil
car road-test ~ yol sınaqlarını keçən avtomobil; yol sınaqları üçün avtomobil
car scout ~ axtarış avtomobili
car second-hand ~ saxlanılmış (işladilmiş) avtomobil
car sedan ~ kuzası SEDAN tipli örtülü avtomobil
car semienclosed ~ yarım örtülü avtomobil
car seven-seater ~ yeddi yerli avtomobil
car shaved ~ dekorativ elementləri çıxarılmış avtomobil
car shop ~ avtodükan
car short-chassis ~ şassisi qısaldılmış avtoombil
car show ~ sərgi avtomobili
car sightseeing ~ artırılmış görünüşlü turist avtomobil
car six-seater ~ altı yerli avtomobil
car sledge ~ avtoxizəklər
car small ~ kiçik litrajlı avtomobil
car small medium ~ kiçik və orta litrajlı avtomobil (adətən mühərrikin işçi həcmi 1,3 litr olan)
car soft sprung ~ yumşaq asqılı avtomobil
car solar ~ günəş avtomobili
car special ~ standart olmayan avtomobil
car speed ~ sürətli avtomobil, iki gedişli avtomobil
car sport-racing ~ idman-yarış avtomobili
car sprint ~ yarış avtomobili
car squad ~ yanğın komandasını və ya fəhlələr briqadasını nəql etdirmək üçün avtomobil
car stake ~ kuzası çəpərli avtomobil
car standart ~ seriylı avtomobil; adi konstruksiyalı avtomobil
car station ~ yük sərnişin kuzalı avtomobil
car steam ~ buxar avtomobili
car stock ~ əvvəlcədən sifarişsiz satılan avtomobil; ambarda olan avtomobil
car street watering motor ~ küçələri sulamaq üçün avtomobil
car striking ~ maneələrə çırpılan avtomobil (toqquşmaya sınaqlarda)
car subcompact ~ orta çəkili avtomobil
car suburban ~ şəhər ətrafı daşımalar üçün avtomobil
car supercharged ~ üfürməli mühərriki olan avtomobil
car supereconomy ~ hədsiz qənaətli avtomobil
car supervisor’s ~ nəzarətçinin və ya müşahidəçinin avtomobili
car talking ~ danışıq avtoinformatoru olan avtomobil
car tank ~ avtosistern
car test ~ təcrübə üçün (ekspenriment üçün) avtomobil, sınağı keçirilən avtomobil
car three-banger ~ üç qapılı avtomobil
car tipping ~ özü boşaldan avtomobil
car touring ~ turist avtomobili
car tow ~ dartqı
car town ~ şəhər avtomobili
car trail(ler) ~ qoşqu
car trailing ~ 1. kolonun sonundakı avtomobil 2. buksirlənən avtomobil
car traveler’s ~ turist avtomobili (baqaj və gecələmək üçün uyǧunlaşdırılmış)
car turborotary ~ turbo ötürməli rotorlu-porşenli mühərriki olan avtomobil
car twin-engined ~ iki mühərrikli avtomobil
car two-seater ~ iki yerli avtomobil
car unattended ~ xidmət olunmayan avtomobil
car understeering ~ çatışmaz dönərlikli avtomobil
car unitary ~ daşıyıcı kuzalı avtomobil
car up-market ~ yüksək sinifli avtomobil
car used ~ saxlanılmış (işlənmiş) avtomobil
car utility ~ furqon kuzalı avtomobil
car variable-stability ~ dəyanətliyi dəyişdirə bilən avtomobil (sükan mexanizmlərinin müxtəlif konstruksiyalarının sınaǧı üçün istifadə olunan)
car vehicle ~ avtomobilləri daşımaq üçün vaqon
car volume ~ böyük seriyalı istehsalda olan avtomobil
car watering ~ su üçün avtosistern; küçələri sulamaq üçün avtomobil
car wheel-driven ~ təkərli avtomobil
car world ~ müxtəlif ölkələrdə satılan avtomobil; dünyanın bir çox ölkələrində tanınmış avtomobil
caravan ~ yaşayış qoşqusu
caravan car ~ yaşayış qoşqusu
caravan house ~ yaşayış qoşqusu
caravan motor ~ yaşayış qoşqusu
caravan self-propelled ~ yaşamaq üçün kuzası olan avtomobdil
caravanning ~ yaşayış qoşqusunu qoşmaq üçün avtomobil
carbide of iron ~ dəmir karbidi; sement
carbinol ~ metil spirti, karbinol
carbon ~ 1. karbon, karbit 2. yanıq, yanıq qatı
carbon poor in ~ kasıb karbonlu, az karbonlu
carbon annealing ~ tablama karbonu
carbon combined ~ əlaqəli karbon
carbon dioxide ~ karbon dörd oksid - CO2
carbon free ~ sərbəst [əlaqəsiz] karbon
carbon graphitic ~ qarfitləşdirilmiş karbon
carbon total ~ karbonun ümumi miqdarı
carbon uncombined ~ sərbəst [əlaqəsiz] karbon
carbon-free ~ karbonsuz
carbonitriding ~ nitrosementləmə, sianlama
carbonization ~ kokslama, yanığın əmələ gəlməsi
carbonization ~ of oil ~ yağın kokslanması
carbonizing lf engine ~ mühərrikin silindrində yanığın əmələ gəlməsi
carborundum ~ karborund, silisium karbidi
carburant ~ karbürasiya olunan yanacaq
carburation ~ karbürasiya, havanın yanacağın buxarları ilə doydurulması; yanacaq qarışığının hazırlanması
carburation ~ by spraying ~ püskürmə ilə karbürasiya
carburation double ~ yanacaq qarışığının iki karbüratorda hazırlanması
carburation dual ~ bax double carburation
carburetor ~ karbürator
carburetor ~ for heavy fuel ~ ağır yanacaq üçün karbürator;
carburetor ~ with variable choke dimensions ~ diffuzoru dəyişən en kəsikli karbürator
carburetor atomizing ~ jiklyorlu karbürator
carburetor balanced-type ~ işə salma borusu ilə birləşdirilmiş sapunlu üzgər kameralı karbürator
carburetor blown-tyre ~ kompressorun arxasında yerləşən karbürator (üfürməli mühərrik)
carburetor bubling ~ tərpənən tipli karbürator
carburetor choke-tube ~ jiklyorun yanında daimi seyrəlmə olan karbürator
carburetor compound ~ drossel qapaqlarının ardıcıl açılması olan karbürator
carburetor constant depression ~ jiklyorun yanında daimi seyrəlmə olan karbürator
carburetor cross-coutry ~ avtomobilin yana meylliyi- nə həssas olmayan karbürator
carburetor constant-level ~ yanacağın səviyyəsi sabit olan karbürator
carburetor diaphragm ~ diafraqmalı karbürator
carburetor D-model ~ qoşalaşmış karbürator, iki qarışdırıcı kameralı və ümumi üzgəc kameralı karbürator
carburetor double-barrel ~ iki diffuzorlu karbürator, iki kameralı karbürator (drossel qapaqlarının paralel açılması ilə)
carburetor double-choke ~ iki diffuzorlu karbürator
carburetor double-jet ~ iki jiklyorlu karbürator
carburetor downdraft (downflow) ~ hava axının verilməsinin azalması ilə işləyən karbürator
carburetor dual-fuel ~ iş prosesində bir jiklyordan başqa jiklyora keçirilən karbürator (benzin və dizel yanacaqları üçün)
carburetor dual-throat ~ iki diffuzorlu karbürator
carburetor dual Venturi ~ iki diffuzorlu karbürator
carburetor duplex ~ qoşalaşmış karbürator
carburetor economic(al) ~ yanacağa qənaəti təmin edən karbürator; ekonomayzerli karbürator
carburetor economy-type ~ yanacağa qənaəti təmin edən karbürator; ekonomayzerli karbürator
carburetor exhaust-jacketed ~ qarışdırıcı kamerası ixrac qazları ilə qızdırılan karbürator
carburetor fixed-jet ~ en kəsiyi sabit jiklyorlu karbürator
carburetor float(-tyre) ~ üzgəcli karbürator
carburetor floutless ~ üzgəcsiz karbürator
carburetor flooded ~ dolub daşmış karbürator
carburetor four-barrel ~ dörd diffuzorlu karbürator; dördkameralı karbürator
carburetor four-choke ~ dörd diffuzorlu karbürator
carburetor horizontal draught (draft) ~ horizontal hava axınlı karbürator
carburetor hydraulic-type ~ kompensəedici quyulu karbürator
carburetor insulated ~ istilik izolyasiyalı karbürator
carburetor inverted ~ əks hava axınlı karbürator
carburetor jet ~ jiklyorlu karbürator
carburetor metering pin ~ seyrəlməsi avtomatik nizamlanan iynəli karbürator
carburetor multichoke ~ çoxkameralı karbürator
carburetor multiple-jet ~ çoxjiklyorlu karbürator
carburetor pulverization ~ pulverizasiyalı [tozlandıran] karbürator
carburetor quad ~ dörd kameralı karbürator
carburetor quadrajet ~ dördjiklyorlu karbürator
carburetor self-feeding ~ özü soran karbürator; vakuum karbüratoru
carburetor semidown-draft ~ maili axınlı karbürator
carburetor side-draft ~ yan hava axınlı karbürator
carburetor simple ~ ən sadə [elementar] karbürator
carburetor spray(-atomizing) ~ pulverizasiyalı (tozlandıran) karbürator
carburetor spray-type ~ pulverizasiyalı karbürator
carburetor spraying ~ pulverizasiyalı [tozlandıran] karbürator
carburetor starting-engine ~ işə salıcı mühərrikin karbüratoru
carburetor submerged jet ~ kompensəedici jiklyorlu karbürator
carburetor suction operated compensated jet ~ jiklyorun yanında daim seyrəlmə olan karbürator
carburetor surface (evaporation) ~ buxarlandıran karbürator
carburetor thermostatic ~ termostatik nizamlamalı karbürator
carburetor three-jet ~ üç jiklyorlu karbürator
carburetor twin-choke ~ iki diffuzorlu karbürator
carburetor twin-throat ~ iki diffuzolu karbürator
carburetor two-barrel ~ iki diffuzorlu karbürator
carburetor two-stage ~ qapaqları ardıcıl açılan iki kameralı karbürator
carburetor updraft ~ hava axınını artıran karbürator
carburetor vacuum ~ vakuumlu karbürator
carburetor vaporizing ~ buxarlandıran karbürator
carburetor variable-choke ~ diffuzorları nizamlanan karbürator
carburetor variable Venturi ~ diffuzorları nizamlanan karbürator
carburetor water-jacketed ~ su köynəkli karbürator
carburetor well type ~ axını kompensə olunan karbürator
carburettor ~ sementləmə, karbonlama
carburettor gas ~ qazla sementləmə
carburizing ~ sementləmə, karbonlama
carburizing ~ by gas(es) ~ qazla sementləmə;
carburizing ~ by molten salts ~ ərimiş duzlarda sementləmə;
carburizing solid ~ bərk karbüratorda karbonlama
carcass ~ karkas; özək; gövdə
carcass ~ of tire ~ şinin karkası
carcass cord ~ kord kaskası
carcass card ~ kart, xəritə
carcass hold-off ~ xəbərdaredici plakat (yolda)
carcass identification ~ nömrəli və ya adlı yarlık
carcass indicator ~ indikator diaqramı
carcass operating ~ əməliyyat xəritəsi
carcass tire ~ şinin karkası
carcass file ~ qeyd olunma vərəqi
carcass inspection work ~ baxışın texnoloji xəritəsi
carcass record ~ qeyd olunma vərəqi
carcass service ~ servis xidmətinin vərəqi
carcass time ~ xronometraj xəritəsi
carcass vehicle shipping ~ nəqliyyat maşınının daşınması üçün faktura
cardan ~ kardan
cardboard: asbestos ~ asbest kartonu
cargo ~ yük
cargo to chock ~ pazlarla bərkidilən yük
cargo cardboard bulk ~ tarasız yük, səpmə və ya tökülən yük
cargo cardboard damaged ~ zədələnmiş [xarab olmuş] yük
cargo cardboard general ~ əsas yük
cargo cardboard high-density ~ sıx yük; həcmi, çəkisi böyük yük
cargo cardboard measurement ~ 1. həcmi, çəkisi az olan yük; 2. həcmə görə ödənilən yük
cargo cardboard weight ~ çəkisinə görə ödənilən yük
cargo-carrying ~ yük
cargo-mile ~ yük-mil, millə yüklü yürüş
cargotainer ~ yük konteyneri
carpet ~ 1. xalça; 2. üst örtüyü (yolun)
carpet asphalt ~ asfalt yol örtüyü
carpet bitumen-rich ~ bitum artığı ilə yol örtüyü
carpet bituminous (black-top) ~ bitumlu (yol) örtük
carpet cab ~ kabinanın xalçası (döşəməyə salınan)
carpet floor ~ kuzanın döşəməsində xalça
carpet road ~ yol örtüyünün üst qatı; yolun yeyilən səthi
carpet rubber ~ rezin xalça
carpet-covered ~ xalça materialından örtük; xalçalı örtük
carpeting ~ 1. döşəmənin xalça ilə örtülməsi (kuzada) 2. üst örtüyü (yolun)
carport ~ örtülü avtodayanacaq
carriage ~ 1. şassi, çərçivə 2. support, karetka, salazka 3. daşımaq, nəqliyyat
carriage pen ~ peronun karetkası (özüyazan cihazın)
carriage pole ~ qoşqu-rospusk
carriage semitrailer pole ~ yarımqoşqu-rospusk
carriage timber ~ meşə materialı üçün qoşqu
carriageway ~ yolun hərəkət hissəsi
carriageway dual ~ iki tərəfli yolun hərəkət hissəsi
carriageway multilane ~ çoxzolaqlı hərəkət hissəsi
carrier ~ 1. nəqledici 2. dayaq, konstruksiyanın daşıyıcı elementi 3. hərəkət hissəsi, salazkalar
carrier off ~ nəqledicidən cıxarılmış
carrier amphibian ~ nəqledici-amfibiya
carrier amphibious cargo ~ yük nəqledici-amfibiya
carrier armored ~ zirehli nəqledici
carrier auto ~ avtomobillərin daşınması üçün qoşqu
carrier axle drive pinion ~ baş ötürücünün aparan dişli çarxının stəkanı
carrier battery ~ akkumulyator batareyasının kronşteyni
carrier bearing ~ 1. yastığın dayağı; yastığın kronşteyni 2. konstruksiyanın daşıyıcı elementi
carrier brake shoe ~ tormoz qəlibinin saxlayıcısı
carrier brush ~ fırçasaxlayan
carrier bulk(-commodity) ~ aşırılan yükləri daşımaq üçün nəqledici
carrier caliper ~ supportu saxlayan
carrier car ~ avtomobilləri daşımaq üçün nəqledici
carrier car-body ~ avtomobillərin kuzalarını daşımaq üçün nəqledici
carrier cargo ~ yük nəqledicisi
carrier central-tube ~ aşırımlı çərçivəsi olan özügedən şassi
carrier cross-country cargo ~ yüksək keçicikli yük nəqledicisi; hər yerdə gedən nəqledici
carrier differential ~ differensialın çaşkası
carrier earth-moving ~ torpaqdaşıyan
carrier extendable ~ qoşqu-rospusklu dartqı
carrier blade ~ ventilyatorun xaçı
carrier fluid ~ mayelər üçün diyirlənən rezin konteyner
carrier freight ~ yük nəqledici
carrier gear ~ 1. dişli çarx ötürməsinin karteri 2.aparıcı (planetar ötürmədə)
carrier grain ~ taxılı daşımaq üçün nəqledici
carrier guided weapon ~ raketlər üçün nəqledici
carrier heat ~ istilik daşıyan
carrier high-clearance ~ yüksək klirensli nəqledici
carrier hose ~ şlanqın futlyarı üçün kronşteyn (avtosisternlərdə və yanǧın avtomobillarində)
carrier implement ~ özügedən şassi
carrier labor ~ fəhlələri daşımaq üçün qoşqu
carrier lamp ~ faraların kronşteyni
carrier load ~ yük nəqledicisi
carrier lubricant ~ yağ tutan örtük; yağsaxlayan örtük
carrier luggage ~ baqaj üçün rəf
carrier lumber ~ meşə daşıyan avtomobil
carrier motor ~ nəqledici
carrier open-flame tool ~ ikitirli özügedən şassi
carrier pinion ~ 1. aparan dişli çarxın karteri 2.aparıcı (planetar ötürmədə)
carrier piston-ring ~ 1. porşen həlqələrini porşenə quraşdırmaq üçün tərtibat 2. porşenin yarıqlarına porşen həlqələrinin salınması
carrier planet(ary) ~ planetar dişli çarxın dayağı; planetar ötürmədə aparıcı
carrier pneumatic roller ~ pnevmatik diyircəkli yüksək keçicikli nəqledici
carrier portal-type implement ~ tağşəkilli yüksək klirensli özü gedən şassi
carrier rear-axle ~ arxa körpünün karteri
carrier ring ~ 1. porşen həlqələrini porşenə quraşdırmaq üçün tərtibat 2. porşenin yarığına porşen həlqəsinin salınması
carrier scout ~ axtarış nəqledicisi
carrier self-propelled (tool) ~ özügedən şassi
carrier spare-rim ~ ehtiyat təkərin kronşteyni
carrier spare-wheel ~ ehtiyat təkərin kronşteyni
carrier spring ~ resorun kronşteyni və ya saxlayıcısı
carrier straddle ~ meşə materialı daşıyan; uzun ölçülü yükləri daşımaq üçün nəqledici
carrier tire ~ 1. ehtiyat şini bağlamaq üçün qurğu 2. şinləri daşımaq üçün nəqledici
carrier tool ~ özügedən şassi
carrier trailer ~ nəqledici-qoşqu
carrier trunk ~ baqajnikin dayağı, baqajnikin kronşteyni
carrier trused differential ~ sərtliyi artırmaq üçün boltlarla bərkidilmiş differensialın karteri
carrier universal ~ ümumi təyinatlı nəqledici
carrier wheel ~ ehtiyat təkərin kronşteyni
carry ~ aparmaq; daşımaq
carry to ~ out ~ aparmaq (analizləri, sınaqları)
carrying ~ 1. daşıma 2. saxlayıcı (tırtırın diyircəkləri üzrə)
cart ~ kart; yarış avtomobili
cartage ~ 1. daşımanın dəyəri 2.çatdırma
carting ~ karting, kartlarda yarış
cartridge ~ 1. giliz, oymaq 2. patron 3. kasset
cartridge strainer ~ təmizləyici lövhələr yığını
cartway ~ yolun tırtıllı nəqliyata ayrılmış hissəsi
case ~ 1. örtük, çexol, üzlük 2. karter, gövdə 2. möhkəmləndirilmiş qat [sementlənmiş qat] 3. konteyner, qutu, qab
case axle ~ aparan körpünün karteri; yarım oxun örtüyü
case banjo ~ ayrılmaz karter (aparan körpü)
case bath-splash gear ~ çiləmə ilə yağlanan reduktorun karteri
case battery ~ akkumulyator qutusu, akkumulyator batareyasının qutusu
case bevel ~ konusvari dişli çarx ötürməsinin karteri; baş ötürücünün karteri
case buffer ~ bufer stəkanı
case camshaft ~ paylayıcı valın karteri
case carburetor ~ karbüratorun gövdəsi
case chain ~ zəncir ötürməsinin karteri
case clutch ~ ilişmə muftasının karteri
case condenser ~ kondinsionerin gövdəsi
case differential (gear) ~ differensialın karteri [çaşkası]
case distributor ~ paylayıcının gövdəsi
case door ~ qapı çərçivəsi
case drive axle ~ aparan körpünün karteri
case driving axle ~ aparan körpünün karteri
case dustproof ~ toz keçirməyən çexol
case engine ~ mühərrikin karteri
case engine cross-drive ~ mühərrikdən eninə ötürmənin karteri
case engine timing ~ paylama karteri; paylayıcı mexanizmin intiqalının karteri
case fulter ~ təmizləyicinin gövdəsi
case final drive ~ baş və ya yan ötürücünün karteri
case flywheel ~ nazim çarxın karteri
case gear ~ reduktorun karteri, ötürmə qutusunun karteri
case head-lamp ~ fazaların gövdəsi
case heavy ~ möhkəmləndirilmiş qalın qat
case instrument ~ alət qutusu
case low-high trasfer ~ demultiplikatorlu paylayıcı qutu
case motor ~ mühərrikin karteri
case nozzle ~ forsunkanın gövdəsi
case nitrided ~ azotlanmış qat
case oil-pump ~ yağ nasosunun gövdəsi
case plunger ~ plunjerin silindri
case protective ~ mühafizə qabığı; mühafizə örtüyü
case radiator ~ radiatorun üzlüyü
case rear-axle ~ arxa körpünün karteri
case scroll ~ spiralvari gövdə
case solid ~ massivli separator (diyirlənmə yastığının)
case spare part ~ ehtiyat hissələri qutusu
case split ~ ayrılan karter (aparan körpünün)
case stator ~ statorun gövdəsi
case steering-gear ~ sükan mexanizminin karteri
case switch ~ 1. keçiricinin gövdəsi 2. paylayıcı qutu
case timing ~ paylayıcının karteri; paylayıcı mexanizmin intiqalının karteri
case timing chain ~ paylayıcı mexanizmin intiqalının zəncir ötürməsinin karteri
case tire ~ pnevmatik kameralı şin
case tool ~ alət qutusu
case transfer ~ paylayıcı qutu
case transfer gear ~ boşaldıcı qutu
case transmission (gear) ~ ötürmələr qutusunun karteri
case transport ~ nəqledici konteyner
case truck tire ~ 1. yük avtomobilinin şininin çexolu 2. yük avtomobili üçün pnevmatik kameralı şin
case two-speed transfer ~ ikipilləli azaldıcı qutu
case universal-joint ~ kardan şarnirinin qabığı [çexolu]
case valve ~ klapan qutusu; zolotnikli qutu
case waterproof ~ 1. su buraxmayan örtük 2. su buraxmayan gövdə və ya karter
case water propeller transfer ~ avar vintinin intiqalının paylayıcı qutusu
case-chilled ~«qabığı» möhkəmləndirilmiş; möhkəmləndirilmiş üst səthli
cased ~ 1. örtüyə yerləşdirilmiş 2.yeşiyə yerləşdirilmiş 3. sementləşdirilmiş
cased fully ~ yeşiyə qablaşdırılmış
caseharden ~ sementləmək
casehardening ~ sementləmə
cast ~ 1. (metalın) əritmə 2. tökmə üçün forma 3. tökmə; tökmək || tökülmüş
cast as ~ tökülmüş vəziyyətdə (növbəti mexaniki emalsız);
cast to ~ integral, bütöv halda tökmək;
cast ~ solid ~ bütöv tökülmüş, bütöv halda tökülmüş
castability ~ mayeaxıcılıq
caster ~ uzununa maillik (dönmə şkvorninin)
caster kingpin ~ dönmə şkvorneninin uzununa mailliliyi
caster negative ~ uzununa mənfi maillik (dönmə şkvoreninin)
caster positive ~ uzununa müsbət maillik (dönmə şkvoreninin)
cast-in ~ tökülmüş, tökmə
cast-in-block ~ bütöv tökmə
casting ~ tökmə || tökülmüş
casting ~ in shells ~ örtük formasında tökmə
casting brass ~ latun və ya misdən tökmə
casting bronze ~ bürüncdən tökmə
casting centrifugal ~ mərkəzdən qaçma tökmə
casting chill ~ kokil tökməsi
casting die ~ daimi formalara tökmə
casting finished ~ emal olunmuş tökmə
casting hard ~ ağ çuqundan tökmə; ağlaşdırılmış tökmə
casting intiricate ~ örtük formalarına tökmə, əridilən modellərə tökmə
casting iron ~ çuqun tökmə
casting malleable ~ döyülən çuqundan tökmə
casting monoblock ~ bütöv [çoxbloklu] tökmə
casting one-piece ~ bütöv [çoxbloklu] tökmə
casting open sand ~ açıq torpaq formasında tökmə
casting permanent-mold ~ daimi formalara tökmə
casting precision ~ dəqiq tökmə
casting pressure ~ təzyiq altında tökmə; təzyiq altında alınmış tökmə
casting rotary ~ mərkəzdənqaçma ilə tökmə
casting sand ~ torpaq formaya tökmə; torpağa tökmə
casting single ~ 1. bütöv [çoxbloklu tökmə] 2. fərdi tökmə
casting solid ~ başdan-başa tökmə
casting sound ~ keyfiyyətli tökmə; sıx tökmə
casting spun ~ mərkəzdənqaçma tökmə
casting unit ~ fərdi tökmə
cast-in pairs ~ cüt-cüt tökmə
cast-to-shape ~ ölçüyə görə tökmə
casualty ~ qəza; bədbəxt hadisə
casualty road ~ yol qəzası; yol hadisəsi
casualty vehicular ~ nəqledici maşının qəzası; nəqliyyatda bədbəxt hadisə
catalog(ue): parts ~ ehtiyat hissələrinin kataloqu
catapult: spring ~ yaylı katapult (avtomobillərin bir- birinə toqquşmasının sınağı üçün)
catch ~ 1. cəftə, dilçək; fiksator [məhdudlayıcı], dilçək, dayaq 2.tutqac, saxlayıcı tərtibat || tutmaq, ilişmək 3.dartıcı bolt 4.tutucu; 5.toxunacaq, ilişmək
catch arrestor ~ dilçək, saxlayıcı; saxlayıcı tərtibat
catch bayonet ~ süngülü cəftə; dilçəkli cəftə
catch bonnet ~ kapotun dilçəyi
catch chtldproof safety ~ avtomobilin içərisində olan uşaqların aça bilmədiyi qapı qıfılı
catch door ~ qapı dilçəyi (kuzanın)
catch free-drop ~ sərbəst düşən dilçək
catch hood ~ kapotun qıfılı
catch safety ~ qoruyucu dilçək; qoruyucu ştift
catch spring ~ yaylı dilçək
catch stop ~ dilçək
catch tail-gate chain ~ arxa bortun qarmağı
catcher t~ utucu; kollektor
catcher dust ~ toztutan
catcher oil ~ yağtutan, yağyığan
catcher wind ~ havanı tutmaq üçün deşik
category ~ kateqoriya, dərəcə, sinif
category ~ of maintenance ~ texniki xidmətin növü
category drawbar ~ dartıcı qabiliyyətə görə təsnifat qrupu
caterpillar 1. tırtıl, tırtıl zənciri, tırtıl gedişi 2.tırtıl çarxı 3. tırtıllı traktor
caterpillar tread ~ tırtıllı lent
catwalk ~ 1. avtosisternin tökülmə boğazları boyu körpü; yük avtomobilinin kuzası boyu ensiz çıxıntı 2.kuza-furqonun xaricində pilləkan
cause ~ səbəb
cause ~ of failure ~ dağılmanın və ya imtinanın səbəbi
cause assignable ~ təyin olunan səbəb
caution ~ ehtiyatlılıq; ehtiyatlanma || ehtiyat etmək
caving-in ~ basıb çıxarmaq (toqquşmada avtomobilin kuzasını)
cavity ~ 1. boşluq 2. dərinlik, batıq
cavity air ~ hava boşluğu
cavity contraction ~ soyuma ovuğu
cavity drain ~ drenaj boşluğu
cavity gas ~ qaz qovcuğu
cavity oil ~ 1. yağlama boşluğu; yağlama üçün kanal 2. detalın qatı yağlamada hərəkətində yaranan boşluq
cavity premixing ~ qabaq kamera, forkamera
cavity seal ~ kipləşdirici manjetin altının yonulması
cavity shrinkage ~ soyuma ovuğu
cavity unloader ~ yüksüzləşdirici qurğunun boşluğu [kamera]
cavity vortex ~ burulğanlı yanma kamerası
ceiling ~ 1. tavan 2. hədd (mas. müharrikin forsirovkasında)
ceiling body ~ kuzanın tavanı
cell ~ 1. kamera; bölmə; boks 2. element (yanacaq, akkumulyator) 3. yaçeyka (yaddaşın)
cell accumulator ~ akkumulyator elementi
cell acid ~ turşulu akkumulyator
cell alkaline ~ qələvi akkumulyatoru
cell battery ~ akkumulyator elementi
cell climate ~ süni iqlim kamerası
cell dry ~ quru element
cell Edison storage ~ dəmir-nikel akkumulyator elementi
cell electrolytic ~ qalvanik element
cell engine test ~ mühərrikin sınağı üçün kamera
cell exhausted ~ boşalmış element
cell filter ~ təmizləyici element
cell force ~ yük verici [datçik]; dinamometrik verici [datçik]
cell fuel ~ yanacaq elementi
cell hot ~ yüksək temperaturlu sınaq boksu
cell hydrogen ~ hidrogen-oksigen (yanacaq) elementi
cell ignition ~ kamera qabağı, forkamera, alışma kamerası
cell lead ~ qurğuşunlu akkumulyator elementi
cell load ~ yük vericisi [datçik], dinamometrik verici [datçik]
cell low-temperature fuel ~ aşağı temperaturlu yanacaq elementi; kiçik işçi temperaturlu yanacaq element
cell photoelectric ~ fotoelement
cell pressure ~ təzyiq vericisi [datçik]
cell radiator ~ radiatorun özəyi [şanıları]
cell roller ~ sirkulyasiya kamerası
cell soil-pressure ~ torpağın təzyiq vericisi [datçik]
cell storage ~ akkumulyator elementi
cell storage-battery ~ akkumulyator elementi
cell test ~ sınaq kamerası
cell wet ~ yaş element
cellophan ~ sellofan
cement ~ 1. pasta, yapışqan, zamazka; 2. sement || sementləmə
cement or radiator leaks ~ radiatorun axıtmasını ləğv etmək üçün zamazka
cement asphaltine ~ asfalt yapışqanı (keçəni kuzanın damına və içinə bərkitmək üçün)
cement body ~ kuza pastası
cement electrode ~ elektrodu doldurmaq üçün sement
cement gasket ~ araqatları quraşdırmaq üçün yapışqan
cement insulating ~ izolyasiya zamazkası
cement pavement ~ yol sementi
cement radiator (repair) ~ radiatorda axmanı ləğv etmək üçün zamazka
cement rust ~ paslanmadan qorumaq üçün pasta
cement tire repair ~ avtomobil kameralarını və şinləri təmir etmək üçün yapışqan
cementite ~ sementit, dəmir karbidi
cementite divorced ~ dağılmış torlu sementit
census: trafic ~ hərəkətin nəzərə alınması
center ~ 1. mərkəz; mərkəzi və ya orta hissə; ortalıq || mərkəzə yerləşdirmək; mərkəzləşdirmək 2. qısa mərkəzləşdirici detal
center to drill ~ s mərkəzi deşiklər açmaq;
center off ~ s oxdan aralanmış; qeyri mərkəzi;
center on ~ mərkəz üzrə quraşdırılmış
center ~ of curvature ~ əyrinin mərkəzi
center ~ of gravity ~ ağırlıq mərkəzi
center ~ of oscillation ~ rəqslər mərkəzi
center ~ of pressure ~ təzyiq mərkəzi
center ~ of turn ~ dönmə mərkəzi
center accident repair ~ qəza təmiri mərkəzi
center auto ~ avtomərkəz
center bench ~ s çilingər masalarının mərkəzi
center bottom (dead) ~ aşağı ölü nöqtə
center clutch ~ ilişmə muftasının diskinin topu
center computation ~ hesablama mərkəzi
center computer ~ hesablama mərkəzi
center cone ~ bölgü konusunun zirvəsi
center dead ~ ölü nöqtə
center diagnostic service ~ nəqliyyat maşınlarının vəziyyətinin mərkəzləşdirilmiş yoxlanması punktu; diaqnostika stansiyası
center grad ~ müqavimət qüvvələrinin tətbiq nöqtəsi
center fan ~ ventilyatorun topu
center fixed ~ hərəkətsiz [fırlanmayan] mərkəz
center front axle ~ qabaq oxun tiri
center front roll ~ yana əyilmənin qabaq mərkəzi
center inner dead ~ aşağı ölü nöqtəsi
center instantaneous ~ of turn ~ ani dönmə mərkəzi
center knuckle-pin ~ dönmə şkvoreninin oxunun yol ilə kəsişmə nöqtəsi
center lower dead ~ aşağı ölü nöqtə
center pivot ~ 1. fırlanma oxu (dönmə detalının) 2. dönmə yumruğunun şkvoreninin oxunun yolla kəsişmə nöqtəsi
center pressure ~ təzyiq mərkəzi
center radiator ~ radiatorun özəyi [şanılar]
center rear roll ~ yana əyilmənin arxa mərkəzi; fırlanmanın arxa mərkəzi
center roll ~ yana əyilmə mərkəzi
center scattering ~ yayılma mərkəzi
center service ~ (texniki) xidmət mərkəzi
center spider ~ təkərin topun dəndənələrlə; xaçın mərkəzi
center test ~ sınaq mərkəzi
center tire ~ yolda şinin izinin mərkəzi
center tire cantact ~ şinin yolla kontaktının mərkəzi
center top dead ~ yuxarı ölü nöqtəsi
center torque arm ~ in braking ~ tormozlamada təkərin ani yerdəyişmə mərkəzi
center torque arm ~ in drive ~ mühərrikin transmissiya ilə birləşdirilməsi anında təkərin ani fırlanma mərkəzi
center traffic (control) ~ yol hərəkətinin idarə edilmə mərkəzi
center turning ~ dönmə mərkəzi
center upper dead ~ yuxarı ölü nöqtəsi
center wheel ~ təkərin topu
centering ~ mərkəzləşdirmə
centering automatic ~ avtomatik mərkəzləşdirmə
centering axle ~ oxun mərkəzləşdirilməsi
centering beam ~ şüaların mərkəzləşdirilməsi (faralarda)
centering high ~ ağırlıq mərkəzinin yuxarıda yerləşməsi
centerpiece ~ xaç
centistoke ~ santistoks (özlülük vahidi)
central ~ mərkəzi
centralized ~ mərkəzləşdirmə üçün tərtibat
centre ~ mərkəzdənqaçma
centrifuging ~ mərkəzdənqaçmalaşdırma
century ~ yüzmillik və ya yüzkilometrlik yürüş
ceramal ~ metalkeramika
cerametallic ~ metalkeramikli
ceramic-metallic ~ metalkeramikli
ceramics ~ keramika, keramik material
ceramics metal ~ metalkeramika
cermet ~ metalkeramika
certificate: ~ of delivery ~ yükün təyinat yerinə çatdırılma aktı
certificate: ~ of fair wear and tear ~ maşının və ya aqreqatın yeyilməsi nəticəsində silinməsi
certificate: ~ of fitness ~ istismara rəsmi icazə (avtomobilin)
certificate: ~ of proof ~ sınaq aktı; sınaq haqqında şəhadətnamə
certificate: ~ of unserviceability ~ istismara yararsızlıq haqqında akt; maşının və aqreqatın silinməsi haqqında akt
certificate: acceptance ~ qəbul aktı
certificate: competency ~ buraxılmağa aid şəhadətnamə (texniki qulluğa və i.a.)
certificate: release ~ istehsal müəssisəsinin paspotu
certificate: test(ing) ~ sınaq aktı; sınaq şəhadətnaməsi
certificate: verification ~ sınaq şəhadətnaməsi
certification: power ~ 1. gücün təyini 2.məmulatın texniki xarakteristikasına gücün daxil edilməsi
certify ~ şəhadətnamə vermək; attestasiya etmək
cetane ~ setan
chafing ~ yeyilmə
chain ~ zəncir || zəncirlə birləşdirmək
chain ~ of coordinated ~ hərəkəti koordinasiya olunma ilə nizamlanan kəsişmələr zənciri
chain antiskid ~ sürüşməyə qarşı zəncir
chain camshaft ~ paylayıcı valın intiqalının zənciri
chain caterpillar ~ tırtıl, tırtıllı lent, tırtıllı zəncir
chain check ~ qoruyucu zəncir
chain closed ~ qapalı zəncir, bağlı zəncir (örtükdə)
chain discharging ~ boşaldıcı zəncirli nəqledici
chain double-pitch roller ~ ikiaddımlı diyircəkli zəncir
chain drog ~ zəncir-antistatik
chain driving ~ hərəkətverici zəncir
chain duplex roller ~ ikiqat diyircəkli zəncir
chain electric ~ elektrik zənciri
chain excitation ~ həyacanlanma zənciri (sınaqlar zamanı titramalar)
chain feed ~ qidalandırıcı zəncir
chain flat-link ~ oynaqlı yastıbəndli zəncir
chain Gall’s ~ Qall zənciri
chain handbrake ~ əl tormozunun zənciri
chain lifting ~ qaldırıcı zəncir
chain link ~ oynaqlı [yastıbəndli] zəncir
chain link belt ~ dişli [səssiz] zəncir
chain lug-type ~ sürüşməyə qarşı torpağa ilişgənləri olan zəncir
chain maneuvring ~ dartı zənciri [buksir]
chain measuring ~ ölçü zənciri (vericidən ölçücüyə və yarıcı qurğuya kimi)
chain multilink ~ çoxbəndli zəncir
chain nonskid ~ sürüşməyə qarşı zəncir
chain pintle ~ oynaqlı zəncir
chain pulling ~ dartı [buksir] zənciri
chain roller ~ diyircəkli zəncir
chain safety ~ qoruyucu zəncir
chain sheet-roller ~ yastıbəndli diyircəkli zəncir
chain silent ~ səssiz zəncir
chain skid ~ sürüşməyə qarşı zəncir
chain sleeve-type ~ oynaqlı zəncir
chain sling ~ bağlama zənciri
chain sprocket ~ zəncir ötürməsinin zənciri
chain stud-link ~ bəndlərdə dayaqları olan zəncir
chain tail-gate ~ açılan arxa bortun zənciri
chain timing ~ paylayıcı mexanizmin intiqalının zənciri
chain tire ~ sürüşməyə qarşı zəncir
chain toothed ~ dişli zəncir
chain towing ~ dartı [buksir] zənciri
chain track ~ tırtıl, tırtıl lenti, tırtıllı zəncir
chain transmission ~ hərəkətverici zəncir
chain-driven ~ zəncirlə hərəkətə gətirilən
challenge ~ mürəkkəb məsələ; problem
challenging ~ mürəkkəb, çətin
chalk ~ təbaşir [mel]
chalk merking ~ markalayıcı təbaşir
chamber ~ kamera; boşluq; ayırma
chamber admission ~ doldurucu kamera, sorma kamerası
chamber air ~ hava boşluğu; hava kamerası
chamber air cell ~ hava boşluğu olan yanma kamerası
chamber air-mixing ~ hava qarışdıran kamera, yanacağı hava ilə qarışdıran kamera
chamber air-storage ~ köməkçi hava kamerası (silindrin və ya porşenin başlığında)
chamber air-ventilation ~ ventilyasiya kamerası
chamber anechoic ~ səsbatırıcı örtüklü kamera
chamber annual combustion ~ həlqəvi yanma kamerası
chamber antecombustion ~ kamera qabağı, forkamera
chamber arctic test ~ arktik iqlimli sınaq kamerası
chamber baffle ~ səsbatırıcı kamera
chamber balance ~ kompensəedici kamera
chamber base ~ poddon (karterin)
chamber blending ~ qarışdırıcı kamera
chamber bowl-in-crown combustion ~ porşenin dibində yanma kamerası
chamber bowl-in-piston type combustion ~ porşenin dibində yanma kamerası
chamber box-type combustion ~ seqmentvari yanma kamerası
chamber brake ~ tormoz kamerası
chamber burst ~ mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsirindən dağılmanın (fırlanan detallarda) sınağı üçün kamera
chamber cannular combustion ~ boruvari-həlqəvari yanma kamerası
chamber can-type combuston ~ boruvari yanma kamerası
chamber carburetor diffuser ~ karbüratorun qarışdırıcı kamerası
chamber carburetor float ~ karbürator üzgəc kamerası
chamber carburetor suction ~ karbüratorun pnevmoklapanlı vakuumlu kamerası
chamber climatic test ~ süni iqlimli sınaq kamerası
chamber cold ~ soyutma kamerası
chamber combustion ~ yanma kamerası, sıxma kamerası
chamber combustion ~ of wedge form ~ pazvari formalı yanma kamerası
chamber compression ~ sıxma kamerası, yanma kamerası
chamber controlled environmental test ~ xarici şəraiti nəzarət olunan sınaq kamerası
chamber cooling ~ soyutma kamerası
chamber crank ~ çarxqol mexanizminin işlədiyi zonada daxili boşluq
chamber curing ~ vulkanizasiya kamerası
chamber cyclone combustion ~ siklonlu yanma kamerası
chamber deaerating ~ havanı ayırmaq üçün kamera
chamber diffuser ~ qarışdırıcı kamera
chamber divided combustion ~ ayrılmış yanma kamerası
chamber dry-ice ~ quru buzla soyudan kamera
chamber dry slagging combustion ~ quru şlaklayıcı yanma kamerası
chamber dust ~ toz kamerası, tozu ayıran
chamber elbow-type combustion ~ dirsəkli yanma kamerası
chamber environmental ~ süni iqlimli sınaq kamerası
chamber expansion ~ genişləndirici çən (soyutma sistemində)
chamber experiment ~ 1. eksperiment işləri üçün kamera 2. işçi kamera (aerodinamik borunun)
chamber explosion ~ yanma kamerası
chamber fast-burn ~ yanma proseinin sürətləndirən yanma kamerası
chamber film-cooled ~ divarları lentvari soyudulan yanma kamerası
chamber firing ~ yanma kamerası
chamber float ~ üzgəcli kamera
chamber head combustion ~ silindrin başlığında yanma kamerası
chamber heating ~ qızdırıcı kamera
chamber hemispherical combustion ~ yarımsferik yanma kamerası
chamber heron ~ porşenin dibində yanma kamerası
chamber humidity ~ havanın nəmliyi ilə nizamlanan kamera
chamber ignition ~ alışma kamerası
chamber intel ~ dolma kamerası; sorulma kamerası
chamber jet ~ tozlanma kamerası
chamber main combustion ~ əsas yanma kamerası (qabaq kameralı mühərrikdə)
chamber mixing ~ qarışdırıcı kamera
chamber mixture ~ qarışdırıcı kamera
chamber oil ~ yağ üçün boşluq və ya kamera
chamber open combustion ~ ayrılmamış yanma kamerası
chamber ozone ~ ozonun təsirindən materialların köhnəlməsini sınamaq üçün kamera
chamber pent-roof combustion ~ yarımsferik yanma kamerası
chamber piston(-crown) combustion ~ porşenin dibində yanma kamerası
chamber plain combustion ~ porşenin dibi ilə silindr başlığının yuxarı səthi arasında yaranmış boşluqda yanma kamerası
chamber plenum ~ 1. yığıcı kamera 2.qazın yüksək təzyiqi olan boşluq [həcm]
chamber precombustion ~ kamera qabağı, forkamera
chamber pre-expansion ~ əvvəlcədən genişləndirmək üçün kamera (səsbatırıcıda ixrac qazları)
chamber preheating ~ qızdırma kamerası
chamber preignition ~ kamera qabağı, forkamera
chamber premix ~ əvvəlcədən yerdəyişmə kamerası
chamber pressure ~ təzyiq kamerası
chamber recessed piston combustion ~ porşenin dibində yanma kamerası
chamber sediment ~ çökdürücünün qabı
chamber separate combustion ~ silindirdə yerləşmiş kamera
chamber setting ~ çökdürücü və ya çökdürmə kamerası
chamber stagging combustion ~ şlaklayıcı yanma kamerası
chamber sound-insulated ~ səskeçirməyən kamera
chamber spark ~ qığılcım tutan kamera
chamber spherical combustion ~ sferik yanma kamerası
chamber spherical segment combustion ~ yarımsferik yanma kamerası
chamber spray ~ pulverizasiya ilə rəngləmək üçün kamera
chamber straight-through combustion ~ düzaxınlı yanma kamerası
chamber staight (-through) row ~ düzaxınlı yanma kamerası
chamber subdivided combustion ~ ayrılmış kamera
chamber swirl ~ burulğan kamera (d.y.m.)
chamber swirl combustion ~ burulğanlı yanma kamerası
chamber test ~ sınaq kamerası
chamber thermastatically controlled ~ termostatlı kamera, termostat
chamber toroidal(-cavity) combustion ~ toroidal yanma kamerası
chamber tortura ~ məmulatlar dağılanadək sınaq yanma kamerası
chamber tropical test ~ süni tropik sınaq kamerası
chamber tubular combuston ~ boruvari yanma kamerası
chamber turbulence combustion ~ burulğanlı yanma kamerası
chamber two-stage combustion ~ ikipilləli yanma kamerası; qabaq kameralı yanma kamerası
chamber vacuum ~ vakuum kamerası
chamber vacuum diaphragm ~ diafraqmalı vakuum kamerası
chamber valve ~ klapanlı kamera; zootnikli kamera
chamber vaporizing ~ buxarlandırıcı kamera
chamber valute ~ spiralvari kamera (məsələn su nasosunda); ilbis (məs. ventilyatorda)
chamber vortex combustion ~ burulğanlı yanma kamerası
chamber water ~ su üçün boşluq
chamber wedge-section combustion ~ pazvari formalı yanma kamerası
chamber wedge-shaped ~ pazvari yanma kamerası
chamber wedge-type combustion ~ pazvari formada yanma kamerası
chamfer ~ 1. faska, kəsik; ucunu girdələmək (iti taraflari) || faska çıxarmaq, girdələmək (qabırǧa, iti tərəf ) 2. nov
chamfer piston ~ porşenin (iti tərəfi) faskası
change ~ 1. dəyişiklik || dəyişmək
change to ~ down ~ azaldıcı ötürməni qoşmaq;
change ~ in direc-tion ~ istiqaməti dəyişmək;
change ~ in structure ~ strukturu dəyişmək, struktur dəyişikliyi;
change no ~ necessary ~ dəyişmək lazım gəlmir (yağlama xəritasində göstəriş)
change ~ of gradient ~ profilin sınması (yolda)
change abrupt ~ kəskin dəyişmə
change ball ~ kürəli dayağı olan dəstəklə ötürmələrin qoşulması
change camber ~ qabaq təkərin razvalının dəyişdirilməsi (təkərin mərkəzinin ressor üstü hissələrə nisbətən şaquliliyinin dəyişməsində)
change caster ~ uzununa mailliyi dəyişmək (dönmə şkvorenin təkərinin mərkazinin resor üstü hissələrə nisbətən şaqıli yerdəyişməsində)
change clutchless gear ~ ilişmə muftası qoşulmadan ötürmələrin dəyişdirilməsi
change crash ~ of speeds ~ ötürəmələrin zərbə ilə qoşulması; ötürmələrin sinxronizatorsuz qoşulması
change downward gear ~ azaldıcı pillənin qoşulması
change faultless gear ~ ötürmənin zərbəsiz qoşulması
change free wheel ~ neytralın qoşulması, dəstəyin neytral vəziyyətə gətirilməsi
change gate ~ ötürmələrin kulisin köməyi ilə qoşulması, ötürmələrin kulis qoşulması
change gear ~ ötürmələrin qoşulması
change instant ~ of direction ~ hərəkətin istiqamətinin ani dəyişdirilməsi
change lane ~ sıranın dəyişdirilməsi (çox sıralı ha- rakatda), sıradan çıxma
change opposite ~ 1800 (dərəcəyədək) dönmə
change pretooling design ~ texnoloji təchizatın hazırlanmasın qədər konstruksiyanın dəyişdirilməsi
change rapid ~ tez dəyişmə
change speed ~ ötürmələrin qoşulması; hərəkət sürətinin dəyişdirilməsi
change steering-column gear ~ sükan kolonkasının yanında yerləşmiş dəstəklə ötürmələrin qoşulması
change structural ~ strukturun dəyişdirilməsi; struktur dəyişikliyi
change temperature ~ temperaturun dəyişməsi [rəqs etməsi]
change toe-in ~ təkərlərin görüşmə bucağının dəyişdəirilməsi (resor üstü kütlələrə görə)
change tread ~ koleyanın dəyişdirilməsi (asqının əyilməsi zamanı)
change upward gear ~ artırıcı ötürmənin qoşulması
change vacuum-power ~ ötürmələrin vakuum intiqalı ilə qoşulması
changeover ~ 1. ötürmələrin dəyişdirilməsi 2.dəyişdirilmə
changeover model ~ modelin dəyişdirilməsi
changeover automatic head-light beam ~ faraların işığının avtomatik qoşulması
changer: automatic rpm ~ fırlanma tezliyini avtomatik nizamlayan qurğu
changer: tire ~ şinlərin dəyişdirilməsi üçün qurğu [cihaz]
changing ~ dəyişmə;
changing ~ down to low gear ~ yuxarı pillələrdən birinci pilləyə keçmək
changing ~ of design ~ konstruksiyanın dəyişdirilməsi
changing gear ~ ötürmələrin qoşulması
changing gear ~ by foot ~ pillələrin ayaqla qoşulması (pedala təsir etməklə)
changing tire ~ şinin dəyişdirilməsi
changing wheel ~ təkərin dəyişdirilməsi
changing channel ~ 1. kanal, paz, yarıq 2. nov, axar, axım
changing ~ of oil piston ring ~ porşenin yağ yığıcı həlqəsində kanal
changing air ~ hava kanalı; ventilyasiya borusu
changing bypass ~ kənardan aparıcı kanal
changing closed ~ qapalı tabaq şəkilli profil
changing cooling ~ soyutma sisteminin kanalı
changing cored ~ çubuğun tökmədə yaratdığı kanal
changing data ~ informasiyanın yazılması kanalı
changing drop ~ suyun axması üçün nov
changing engine main oil ~ mühərrikin yağlama magistralı
changing glass ~ pəncərə şüşəsinin novçası
changing glass-run ~ qaldırılan pəncərə şüşəsinin novçası
changing impeller ~ pərin kanalı
changing intel ~ işə salma kanalı
changing input ~ daxil olma kanalı
changing lubrication ~ yağlama üçün kanal
changing main ~ magistral kanal
changing oil ~ yağlama üçün kanal [keçid]
changing outlet ~ çıxarıcı kanal
changing output ~ çıxış kanalı
changing rain ~ 1. çala-çuxur (yolda) 2. yağışaxıdıcı
changing rubber window ~ pəncərə şüşəsinin rezin novalçası
changing seat bottom ~ oturacağın aşağı şvellerli lövhəsi
changing streamlined ~ ucları girdələnmiş yarıq (porşenin yağyığıcı halqasi)
changing transmission ~ ötürmə traktı
changing vertical ~ şaquli kanal
changing voice comment ~ sınağın gedişini səsləndirən sınaqçının səsini yazmaq üçün kanal (maqnit lentinə)
changing wind ~ aerodinamik boru
changing window-glass ~ pəncərə şüşəsi üçün yarıq
changing window-glass division ~ pəncərənin tabaq şəkilli ayırıcı plankası
changing windshield glass ~ külək şüşəsinin çərçivə- sinin yarığı
channelling ~ 1. vərəqvari metalın formalı əyilməsi 2. kanalların yaranması (yastığın qatı yağlamada fırlanmasında)
channelling traffic ~ yolun eninə görə hərəkətin nizamlanması
chap ~ tükəbənzər çat
chapter ~ fəsil; bölmə (təlimatda)
charabanc ~ açıq ekskursiya avtomobili
character of service ~ istismarın [növü] xarakteri
characteristic ~ xarakteristika
characteristic acceleration ~ yerindən götürmə xarakteristikası (mühərrikin)
characteristic aerodynamic ~ aerodinamik xarakteristika
characteristic amphibious ~ üzücülük xarakteristikası
characteristic braking ~ tormozlama xarakteristikası
characteristic breathing ~s mühərrikin dolma xarakteristikası
characteristic cleanliness ~ təmizlik xarakteristikaları (yanığın növünə görə qalıqlar)
characteristic comparison ~s müqayisəli xarakteristika
characteristic corrosive ~s korroziya xüsusiyyətləri
characteristic crash-protective ~s konstruksiyanın sərnişinləri toqquşma zamanı zərbələrdn qorumaq xüsusiyyəti (avtomobilin)
characteristic design ~ s konstruktiv xarakteristikalar
characteristic dynamic ~ dinamik xüsusiyyətlər xarakteristikası
characteristic engine test-bench ~s mühərrikin stend siqnallarından alınmış xarakteristikaları
characteristic external ~ xarici xarakteristika
characteristic flow ~ axıcılıq xarakteristikası
characteristic force-deflection ~ əyintinin təsir edən yükdən asılılıq xarkteristikası
characteristic frequency ~ tezlik xarakteristikası
characteristic full-load ~ tam yük altında xarakteristika
characteristic full throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətdə xarakteristikası
characteristic gross performance ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətdə xarkteristikası
characteristic hardenability ~ qızdırılıb bərkidilmək xarakteristikası
characteristic horsepower ~ güc xarakteristikası; mühərrikin dövrələr sayından asılı güc əyrisi
characteristic land locomotion soil ~s torpağın nəqliyat xarakteristikaları; relssiz nəqliyyat vasitələrinin keçiciliyini qiymətləndirmək üçün qruntun səthinin xarakteristikaları
characteristic light ~ işıqlanma xarakteristikası
characteristic magnetization ~ maqnitlənmə əyrisi
characteristic maneuvering ~s manevretmə xarakteristikası
characteristic mechanical ~s mexaniki xüsusiyyətlər xarakteristikası
characteristic mirror reflectivity ~s güzgünün əksetmə xüsusiyyətləri xarakteristikaları (arxa görünmə)
characteristic motor starting ~ mühərrkin işəsalma xüsusiyyətləri xarakteristikaları
characteristic negative voltage-current ~ aşağı düşən volt-amper xarakteristikası
characteristic noise ~ səs-küy xarakteristikası
characteristic no-load ~ boş gediş xarakteristikası
characteristic oil control ~ yürüşün və ya sınağın müddətinin uzunluğundan asılı yağ sərfinin əyrisi
characteristic operating ~ istismar xarakteristikası
characteristic operational ~ istismar xarakteristikası
characteristic overload ~s artıq yükləmələr xarakteristikası
characteristic performance ~ istismar xarakteristikası
characteristic response ~s idarəetmə xarakteristikası
characteristic riding ~s səlis gediş xarakteristikası
characteristic running ~s işçi xarakteristikalar; maşının hərəkətdə xarakteristikaları
characteristic soil-mobility ~s qruntun xüsusiyyətlərindən asılı gediş keyfiyyətlərinin xarakteristikası
characteristic speed-torque ~ burucu momentin dövrələr sayından asılılıq əyrisi
characteristic staining ~ rənglənmiş səthin yeyilmə və rəngsizləşməyə qarşı davamlılıq xüsusiyyətinin xarakteristikası (rezinlə kontaktda)
characteristic steady-state ~s 1. qərarlaşmış iş rejimində xarakteristikalar 2. rezinin bərk yağlardan ona çökmüş hissəcikləri saxlamaq xüsusiyyətinin xarakteristikaları
characteristic strength ~ s möhkəmlik xarakteristikaları
characteristic surging ~ döyünmə xarakteristikası
characteristic torque-speed ~ burucu momentin dövrələr sayından asılılıq əyrisi
characteristic total ~ ümumi xarakteristika
characteristic trade-off ~s məmulatın istehlak keyfiyyətlərinə təsir edən xarakteristikalar
characteristic trafficability ~ 1. keçicilik xarakteristikası (yolun, yerin) 2. buraxma qabiliyyəti xarakteristikası (yolun, körpünün)
characteristic voltage-current ~ volt-amper xarakteristikası
characteristic volt-ampere ~ volt-amper xarakteristikası
characteristic wear ~s yeyilməyə davamlılıq xarakteristikası
characteristic wetting ~s islanma xarakteristikası
characteristic working ~s işçi xarakterstikası
charge ~ 1. yükləmə, yük, doldunma (yanacaq, yanacaq qarışığı) || tökmək; doldunmaq 2.yanacaq doldunmaq 3. dəyər
charge ~ of rupture ~ dağıdıcı yük
charge ~ of surety ~ buraxıla bilən yük
charge additional ~ əlavə doldurma
charge air ~ hava doldurma
charge boost(er) ~ əlavə doldurma
charge capacitor ~ kondensatorun doldurulması
charge carburet(t)ed ~ yanacaq qarışığının doldurulması
charge combustide ~ yanıcı qarışığın doldurulması
charge constant-current ~ sabit cərəyanla doldurulma
charge constant-voltage ~ dəyişməyən gərginlikdə dolurma, sabit gərginliklə doldurma
charge electric(al) ~ elektrik doldurması
charge establishment ~s təşkilatı xərclər
charge extra ~ 1. əlavə ödəniş 2. əlavə yük 3. artıq doldurma
charge fixed ~s sabit istismar xərcləri (vergi, amortizator, qaraj, sığorta)
charge fluctuating ~s cəri xərclər
charge floating ~ fasiləsiz dodurma (akkumulyator batareyası), bufer rejimində doldurulma
charge freight ~ daşıma xərcləri; daşıma qiyməti
charge fresh ~ təzə yanacaq qarışığı ilə doldurma, yeni yanacağın doldurulması
charge fuel ~ yanacağın doldurulması
charge full ~ tam doldurulma
charge hauling ~s daşıma xərcləri, nəqliyyat xərcləri
charge incoming ~ daxil olan doldurma (yanacaq, yanacaq qarışığı)
charge initial ~ 1. başlanğıc doldurma (yanacağı) 2. ilkin doldurma (akkumulyator batareyasını)
charge maintenance ~ saxlamaq və ya xidmət qiyməti
charge metered fuel ~ yanacağın dozalandırılmış doldurulması
charge overhead ~s faktura xərcləri
charge partial ~ hissə-hissə doldurma (akkumulyator batareyasını)
charge priming ~ işəsalma qabağı yanacaq payı (mühərrik); alışan doldurma
charge residual ~ qalıq doldurma
charge shipping ~s yüklərin daşınması üçün xərclər
charge standby ~ boşdayanma vaxtı üçün ödəniş (avtomobilin)
charge standing ~s daimi istismar xərcləri (vergi, sığorta, amortizasiya, qaraj)
charge stratified ~ tərkibinə görə qatlara paylanmış yanacaq qarışığı doldurulması
charge transportation ~s daşıma üzrə xərclər; daşıma qiyməti
charge trickle ~ fasiləsiz [damcılı] doldurma (akkumulyator batareyasını)
charge variable ~s dəyişən istismar xərcləri
charged ~ 1. doldurulmuş 2. yüklənmiş
charged fully ~ tam doldurulmuş
charger ~ doldurma aqreqatı; doldurucu düzləndirici
charger battery ~ doldurma aqreqatı (akkumulyator batareyasını)
charger fuel ~ yanacaq üçün dorldurucu nasos
charger solid-state ~ yarımkeçirici cihazlarda doldurma aqreqatı
charging ~ 1. doldurma; qovma; üfürmə; verilmə 2. doldurma
charging cycle ~ tsiklik doldurma (akkumulyator batareyasını)
charging group ~ qrup halında doldurma
charging high-pressure ~ yüksək üfürmə; yüksək təzyiq altında verilmə
charging low-pressure ~ kiçik təzyiqdə üfürmə; kiçik təzyiqdə verilmə
charging nonpressure ~ üfürməsiz verilmə
charging pressure ~ üfürmə
chart ~ 1. sxem; diaqram; cizgi; qrafik; xəritə 2.cədvəl
chart alignment ~ nomoqram
chart band ~ dəyişən kəmiyyətin hədlərini xarakterizə edən diaqramdakı zolaqlar
chart bar ~ histoqram
chart control ~ yoxlama qrafiki
chart design ~ hesablama qrafiki
chart fault-tracing ~ nasazlıqların axtarış sxemi
chart flow ~ funksional sxem; iş sxemi (maşının); əməliyyatların ardıcıllıq sxemi
chart frequency bar ~ tezliklər histoqramı
chart loading ~ yükün paylanması sxemi və ya diaqramı
chart log-log ~ hər iki oxu loqarifmik koordinatlarla qurulmuş diaqram
chart lubrication ~ yağlama xəritəsi; yağlama sxemi
chart mileage ~ məsafələr millə göstərilmiş marşrut xəritəsi
chart oiling ~ yağlama sxemi; yağlama xəritəsi
chart process ~ texnoloji prosesin xəritəsi; texnoloji marşrut xəritəsi
chart quality control ~ keyfiyyətə nəzarət qrafiki; keyfiyyətin yoxlama xəritəsi
chart range ~ dolaylanma qrafiki (keyfiyyətin statik yoxlanmasında)
chart recor(ing) ~ qeydedici cihazın yazdığı diaqram
chart service ~ texniki xidmət xəritəsi
chart sight-reading ~ ötürmələri dəyişdirən dəstəyin vəziyyətinin sxemi
chart strip ~ lentdə diaqram (özüyazan cihazın)
chart «tee-test» ~ testerin paralel birləşdirilməsində ölçmələr cədvəli
chart torque-tension ~ dartıcı qüvvənin burucu momentdən asılılıq diaqramı
chart trouble(-shooting) ~ mümkün zədələnmə yerlərinin göstərilməsi sxemi; zədələnmə cədvəli
chart vehicle identification ~ avtomobilin identifikasiya olunma cədvəli (avtomobilin kuzasına bərkidilən, avtomobilin parametrlərinin cədvəli)
chase ~ paz; yarıq
chaser ~ vintkəsən plaşka; yiv darağı
chassis ~ şassi; hərəkət hissəsi
chassis ~ with center tube ~ mərəkzi borulu şassi;
chassis ~ with four in dependent wheels ~ dörd təkərli asılı olmayan asqı
chassis bare ~ yalnız hərəkətə lazım aqreqatlara və detallar olan şassi (yanacaqsız, soyutma mayesiz, ehtiyat təkərsiz, alətsiz)
chassis bulkload ~ səpələnən yükləri daşımaq üçün şassi
chassis caravan ~ yaşayış qoşqusunun şassisi
chassis cross-country ~ yüksək keçicikli avtomobilin şassisi, hər yerdə gedən avtomobilin şassisi
chassis double-axle ~ cütləşdirilmiş oxlarla şassi
chassis extensible pole ~ qoşqu-rospusk
chassis front-drive ~ qabaq körpüsü aparan şassi
chassis goods ~ yük avtomobilinin şassisi
chassis lodder-type ~ pilləli çərçivəsi olan şassi
chassis long-wheelbase ~ uzun bazalı şassi
chassis low-built ~ aşağı çərçivəli şassi
chassis low-height ~ aşağı çərçivəli şassi
chassis low-level ~ aşağı çərçivəli şassi
chassis low-loading ~ aşağı çərçivəli şassi
chassis passenger-carrying ~ özügedən şassi
chassis self-propelled ~ özügedən şassi
chassis short-wheelbase ~ qısa bazalı şassi, bazası qısa olan şassi
chassis side-engined ~ mühərriki yanda yerləşmiş şassi
chassis tandem truck ~ iki (və çox) arxa körpüsü ardıcıl yerləşdirilmiş yük avtomobilinin şassisi
chassis tipping ~ aşırıcı qurğusu olan şassi
chassis trailer ~ qoşqunun şassisi
chassis truck ~ yük avtomobilinin şassisi
chassis tubular ~ çərçivəsi boru şəkilli şassi
chassis two-piece ~ iki seksiyalı şassi
chassis underslung platform ~ platformalı aşağı çərçivəli şassi
chassis venture ~ yolun səthi ilə diffuzor əmələ gətirən dib (avtomobilin)
chatter ~ titrəyiş; titrəmə || titrəmək
chatter brake ~ tormozların cingiltisi
chatter-resistant ~ titrəməyə davamlı; silkələnməyə və titrəmələrə müqavimət göstərən
chauffeur ~ sürücü
check ~ 1. yoxlama, nəzarət; yoxlama sınağı || yoxlamaq, nəzarət etmək 2. saxlamaq 3. çat 4.dayandırıcı
check ~ for ~ nəyinsə yerinə olub-olmadığını yoxlamaq;
check ~ for end play ~ ox boyu ara boşluğunu yoxlamaq;
check ~ for loose- ness ~ oturmanın sıxlığını yoxlamaq (birləşmiş hissalərdə);
check ~ for tightness ~ 1. hermetikliyi yoxlamaq 2. çəkilməni yoxlamaq; birləşmənin sıxılmasını yoxlamaq;
check ~ for wear ~ yeyilmənin olmasını yoxlamaq;
check ~ for treatment ~ termiki emalın keyfiyyətini yoxlamaq;
check to run the ~s nəzatət təcrübələri aparmaq
check automatic ~ 1. avtomatik nəzarət 2. avtomatik nəzarət elementi (məs. valın)
check consistency ~ dürüstlüyü yoxlamaq (hesablamaların nəticalarini və ya eksperimentdən alınmış informasiyaların)
check control ~ nəzarət yoxlaması
check cross ~ kəsişən yoxlama
check current ~ kəsişən nəzarət
check door ~ qapının açılmasının məhdudlaşdırıcısı (kuzanın)
check dynamometer ~ dinamometrik sınaq
check electrical ~ elektrik sxeminin yoxlanması
check experimental ~ eksperimentlə yoxlama, təcrübədə yoxlama
check final ~ son yoxlama
check heat ~ istilikdən yaranan çat
check leak ~ kipliyə yoxlamaq, axmağa yoxlamaq
check machine ~ mexanikləşdirilmiş nəzarət
check point ~ xidmət üçün təlimatda göstərilmiş maşının müəyyən nöqtələrinin yoxlanması
check preburnish ~ işləyib uyuşmadan əvvəl yoxlama
check pressure ~ təzyiq altında yoxlama; kipliyin yoxlanması
check pre-trip ~ işə çıxmazdan əvvəl yoxlama (nəqliyyat maşınını)
check quality ~ keyfiyyət yoxlaması [nəzarət]
check rebound ~ gedişi məhdudlayan (resorun)
check recoil ~ gedişi məhdudlayan (resorun)
check reverse ~ arxaya gediş ötürməsinin qıfılı
check routine ~ cari kontrol [nəzarət]
check running ~ cari yoxlama
check safety ~ hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəqliyyat maşınının vəziyyətinin yoxlanması
check selection ~ seçmə yoxlaması, seçmə nəzarəti
check speed ~ maşının sürətinin qazın artırılması və ya tormozlama ilə nizamlanması
check spot ~ yerli nəzarət
check test ~ nəzarət sınağı
checked ~ yoxlanılmış
checker ~ 1. sınaq qurğusu; nəzarət qurğusü 2.nəzarətçı
checker time ~ xronometraj aparan
checking ~ 1. sınaq qurğusu; nəzarət qurğusü 2.çatların yaranması
checking ~ by blueing ~ rəng ilə yoxlama, «rəngə yoxlama»;
checking ~ for leak ~ kipliyə yoxlamaq; axmaya yoxlamaq
checking performance ~ 1. effektliyin yoxlanması 2.yerindən götürülmənin yoxlanması 3. faydalı iş əmsalının yoxlanması
checking sun ~ günəş şüaları təsirindən çatların yaranması
checking thermal ~ artıq qızdırılmada çatın yaranması
checklist ~ texnoloji xəritə
checkstrap ~ qapının açılmasını məhdudlaşdıran qayış (kuzanın)
checkout ~ nəzarət, yoxlama
checkpoint ~ oriyentir, səmt
checkup ~ yoxlama, nəzarət
cheek ~ 1. yanaq, çiyin (çarx qolun) 2. qəlib
cheek brake ~ tormoz qəlibi
cheek cranc(shaft) ~ dirsəkli valın çiyini [yanağı]
chest: valve ~ klapan qəlibi; zolotnik qutusu
chtll ~ 1. kəskin soyuma; tablama || soyutmaq; bərkitmək 2. ağartmaq (tökmədə); 3. kokil
chtll air ~ havada soyutma; havada soyutma ilə bərkitmək
chilling ~ soyutma
chip ~ 1. yonqar 2. çınqıl 3. yeyilmə detallarının məhsulu
chip coarse ~s iri qırmadaş
chip embedded ~s daş xırdaları; yapışdırıcı maddələr qatına batmış
chipping ~ 1. rənglənmə, boyanma 2. materialın səthindən hissəciklərin ayrılması (şinin protektorunun) 3. yonqar 4. qırmadaş
chipping coated ~s bitum plyonkası ilə örtulmuş xırda qırmadaş
chisel ~ iskənə; balta; qələm (dəmir və daş yonmaq üçün) || oymaq, deşmək, dəlmək; iskənə ilə işləmək
chisel bench ~ çilingər qələmi (daş və ya dəmir yonmaq üçün)
chisel burring ~ kiçik çıxıntıları ləğv etmək üçün qələm (daş və ya dəmir yonmaq üçün)
chisel cold ~ çilingər qələmi (daş və ya dəmir yonmaq üçün)
chisel hand ~ çilingər qələmi (daş və ya dəmir yonmaq üçün)
chisel mortise ~ isgənə, balta (qazma işinda)
chisel wood ~ isgənə
chisel(l)ing ~ qələmlə (daş və ya dəmir yonmaq üçün) kəsmə [doğrama, yarma]; qüsurlu yerlərin qələmlə (daş və ya dəmir yonmaq üçün) kəsilməsi [doğranması, yarılması]
chock ~ 1. çiv 2. sıxıcı patron 3. təkərin altına qoyulan paz || paz vurmaq 4. şinə geydirilən tormoz qəlibi
choke ~ 1. bağlayıcı; karbüratorun hava qapağı; drossel 2. geydirmək; çirkləndirmək
choke to ~ up ~ çirkləndirmək, qapamaq
choke air ~ hava qapağı
choke automatic ~ avtomatik idarə olunan hava qapağı
carburetor ~ 1. karbüratorun hava qapağı 2.karbüratorun diffuzoru
carburetor electric-fasist ~ hava qapağı
carburetor filter ~ təmizləyicinin bərkidilmə çivi
carburetor insufficient ~ qarışığın sorulmasının kifayət qədər olmaması
carburetor twin progressive ~ qapaqların ardıcıl açılma drosseli
choked ~ 1. qapanmış 2. çirklənmiş
choking ~ 1. sönmə; drosselləmə || drosselli 2.qapanma
choking ~ of crossings ~ kəsişmələrdə tıxac
choking pipe ~ boruların tutulması (çirklanmasi)
chord ~ xorda, vətər
chord speed ~ yolun əyrisi üzrə böyük sürətlə hərəkət edən avtomobilin hərəkət trayektoriyasının vətəri (özgə zolaǧına daxil olmaqla)
chrome-faced ~ xarici səthi üzrə xromlanmış
chrome-faced heavily ~ qalın xrom qatı ilə örtülmüş
chromium: microcracked ~ torlu mikroçatı olan xrom örtüyü
chromium: microporous ~ mikroboşluqlu xrom örtüyü
chromium: solid ~ sıx xrom örtüyü
chronograph ~ özüyazan saniyəölçən, xronoqraf
chronometer ~ xronometr
chronoscope ~ xronometr
chuck ~ 1. patron (sıxıcı) || sıxmaq (patronda) 2. planşayba 3.opravka
chuck contracting ~ sanqa
chuck drill ~ deşici patron
chuck face ~ sıxıcı yan patron
chuck inside jaw ~ aralayan yumruqlu patron (detalları içəridən sıxmaq üçün)
chuckhole ~ çuxur, oyuq, çökək, çala (yolda)
chug(-chug) ~ mühərrikin səsbatıranında partlayışlar
chugging ~ mühərrikin səsbatıranında partlayışlar
chunking(-off) of tread ~ (şinin) protektorunun ovulması
chunk-out of tread ~ naxışların ovulması (şinin)
churning ~ çalxalanma, köpüklənmə
chute ~ novalça, eniş
chute discharge ~ enişli navalça, yüksüzləşdirilmiş nov
chute emptying ~ enişli novalça, yüksüzləşdirilmiş nov
chute feed ~ yükləyici nov
chute loading ~ yükləyici nov
chute sack ~ 1. sürüşdürücü lövhə (kisələrin boşaldılması üçün) 2. kisələrin boşaldılması üçün salazkalar
circle ~ çevrə, dairə
circle addendum ~ xarici çevrə (dişli çarxın dişlərinin)
circle base ~ əsas çevrə (dişli çarxın dişlərini)
circle bolt ~ boltların mərkəzləri yerləşən çevrə
circle crank ~ sürgü qolunun boynunun mərkəzinin cızdığı çevrə
circle curb clearance ~ dönmə zamanı təkərlərin trotuara dəymədiyi halda avtomobilin cızdığı ən kiçik çevrənin diametri
circle dedendum ~ çöküklərin çevrəsi (dişliçarxın dişlərinin dibinin çevrəsi)
circle generating ~ əsas çevrə (dişli çarxın dişlərinin)
circle minimum turning ~ ən kiçik dönmə diametri
circle outside ~ xarici çevrə (dişli çarxın dişlərinin)
circle pitch ~ 1. bölgü çevrəsi (dişli çarxın dişlərinin) 2. oynaqların mərkəzlərinin çevrəsi (zəncir ötürməsində) 3. deşiklərin mərkəzlərinin çevrəsi (boltlar üçün)
circle rack ~ dişli seqment, dişli sektor; dairəvi reyka
circle rolling ~ 1. əsas çevrə (dişli çarxın dişlərnin) 2. dönmə dairəsi
circle root ~ çöküklərin çevrəsi [dibinin çevrəsi] (dişli çarxın dişlərinin)
circle tight turning ~ dönmənin kiçik diametri
circle top ~ xarici çevrə (dişli çarxın dişlərinin)
circle turning ~ 1. dönmə çevrəsi; dönmə diametri 2. dönmə ilgəyi (yolda)
circle vihicle clearance ~ minimal radiusla dönməsi zaman avtomobilin xarici çıxıntılarına toxunan ən kiçik çevrənin diametri
circlet ~ həlqə
circlip ~ yaylı həlqə; dayandırıcı (kəsik) həlqə
circlip gudgeon-pin ~ porşen barmağının dayandırıcı yaylı həlgəsi
circlip piston-pin ~ porşen barmağının dayandırıcı yaylı həlqəsi
circuit ~ 1. zəncir, kontur 2. sxem 3. ilgək (yol)
circuit in ~ daxil edilmiş; zəncirə salınmış
circuit ac ~ dəyişən cərəyan zənciri
circuit alarm ~ qəza siqnalizasiya sxemi
circuit alive ~ gərginlik altında elektrik zənciri
circuit analogous ~ modelləşdirmə sxemi; analoq sxemi
circuit banked ~s qruplaşmış poliqon trekləri
circuit base ~ baza zənciri (gərginlik nizamlayıcısında və ya tranzistor alışma sxemlərində)
circuit basic ~ əsas [prinsipial] sxem
circuit breek ~ ayırıcı zəncir
circuit bridge ~ körpülü sxem
circuit broken ~ ayrılmış zəncir
circuit charging ~ doldurucu zəncir
circuit close(d) ~ qapalı kontur, qapalı zəncir
circuit closed magnetic ~ qapalı maqnit zənciri
circuit compensating ~ kompensəedici [düzəldici] sxem
circuit computing ~ hesablama sxemi
circuit cooling ~ soyudan trakt
circuit dc ~ sabit cərəyan zənciri
circuit dual ~s qoşalaşmış kontur (ayrılmış tormoz intiqalında)
circuit earth(ed) ~ 1. torpağa ötürmə sxemi 2. torpağa ötürmə zənciri
circuit electric ~ elektrik zənciri
circuit equivalent ~ ekvivalent sxem
circuit exciting ~ ekvivalent sxem
circuit external ~ xarici zəncir
circuit firing ~ alışma zənciri
circuit feed ~ qida sistemi
circuit flow control ~ axını nizamlama zənciri
circuit fluid ~ mayenin qapalı axını
circuit high-speed (test) ~ avtomobilləri yüksək sürətdə sınaq üçün həlgəvi trek, həlqəvi yüksək sürətli trek
circuit hydraulic ~ 1. hidravlik sistem konturu 2.hidrointiqal
circuit hydroulic servo ~ əks əlaqəli hidro-iniqal
circuit ignition primary ~ alışma sisteminin aşağı gərginlikli zənciri
circuit ignition secondary ~ alışma sisteminin yüksək gərginlikli zənciri
circuit ignition ~ alışma zənciri
circuit impulse ~ həyacanlanma zənciri
circuit inductive ~ induktiv zəncir
circuit input ~ daxil olma zənciri
circuit integrated ~ inteqral konturu
circuit locking ~ bloklama sxemi
circuit make ~ qapayıcı zəncir
circuit noninductive ~ induktiv yan zənçir
circuit one wire ~ bir naqilli sxem
circuit open ~ ayrılmış zəncir
circuit open magnetic ~ aralanmış maqnit zənciri
circuit oscillating ~ rəqs etdirən kontur
circuit oscillation ~ rəqs etdirən kontur
circuit partial short ~ qismən qısa qapanmalı
circuit pilot ~ idarəetmə zənciri, yoxlama zənciri
circuit pneumatic ~ pnevmointiqal
circuit primary ~ ilkin zəncir
circuit printed ~ çapetmə sxemi
circuit racing ~ həlqəvi yarış treki
circuit redundant ~ təkrarlayıcı sxem, təkrarlayıcı zəncir
circuit relay ~ rele sxemi
circuit remote-ring ~ distansiyalı siqnalizasiya sxem
circuit repetitive timing ~ tsiklik qoşulma sxemi və ya verilmiş periodikli qoşulma
circuit retaining ~ bloklama sxemi
circuit road ~ yol ilgəkləri
circuit secondary ~ ikinci zəncir
circuit short ~ qısa qapanmma; qısa qapanma zənciri
circuit shunt ~ şuntlama zənciri
circuit shutoff ~ mühərrikin söndürülməsinin elektrik sxemi
circuit starting ~ starterin elektrik zənciri
circuit supply ~ qidalanma zənciri
circuit throttled ~ drossel sistemi (hidronevmointiqal)
circuit timing ~ vaxt [zaman] relesi
circuit traffic ~ 1. nəqliyyatın hərəkət sxemi 2.nəqliyyatın həlqəvi marşrutu
circuiting ~ dolama yol, dolama yolla hərəkət
circuitor ~ qapayıcı (zanciri)
circuitry ~ elektrik sxemi
circular ~ dairəvi; həlqəvi
circulate ~ dairə üzrə hərəkət etmək
circulation ~ sirkulyasiya; dairəvi hərəkət
circulation air ~ havanın sirkulyasiyası
circulation continuous oil ~ yağın fasiləsiz sirkulyasiyası
circulation coolant ~ soyuducu mayenin sirkulyasiyası
circulation force(d) ~ məcburi sirkulyasiya
circulation free air ~ havanın sərbəst sirkulyasiyası
circulation gravity ~ öz axını ilə sirkulyasiya; təbii (termosifon) sirkulyasiya
circulation natural ~ təbii (termosifon) sirkulyasiya, öz axını ilə sirkulyasiya
circulation oil ~ yağın sirkulyasiyası
circulation power ~ gücün sirkulyasiyası
circulation pump ~ nasosla verilən mayenin sirkulyasiyası
circulation siphon ~ sifon sirkulyasiyası
circulation traffic ~ nəqliyyatın dövrü
circulation water ~ suyun sirkulyasiyası
circulator ~ sirkulyasiya nasosu
circumambience ~ ətraf mühit
circumference ~ 1. çevrə 2. əyalət
circumferencial ~ 1. dairəvi; həlqəvi 2. əhatə edən 3. əyalət
circumfluent ~ axıntılı
circus ~ radial ayrılan küçələri olan diarəvi sahə
cistern ~ sistern; çən
cistern dairy truck ~ süd sisterni [çəni]
cistern water ~ su sisterni [çəni]
clack: ball ~ kürəcəkli klapan
chadding ~ örtük; üzlük
claim ~ reklamasiya
claim ports stock ~ ehtiyat hissələri uyğun olmadığına reklamasiya
claim warranty ~ zəmanətin təsir etdiyi müddət də verilmiş reklamasiya
clairecolle ~ qruntlama (yapışqanlı rangin altına)
clamp ~ sıxıcı, fiksator, xamıt
clamp adjustable ~ nizamlanan xamıt və ya sıxıcı
clamp air-operated ~ pnevmatik sıxıcı
clamp battery ~ akkumulyator batareyasının sıxıcısı
clamp bench ~ verstak məngələri
clamp bolted ~ boltlu sıxıcı
clamp boot ~ 1. baqajnikin qapağının siyirtməsi 2. çexolun xamıtı
clamp brake cylinder ~s hidravlik tormoz intiqalının təkər silindrinin porşenini sıxmaq üçün tərtibat (alət, mexanizm)
clamp bumper ~ bamperin bərkidilməsi
clamp C- ~ C-şəkilli sıxıcı xamıt
clamp cam ~ ekssentrikli sıxıcı
clamp conductor ~ naqil üçün sıxıcı
clamp connecting ~ birləşdirici sıxıcı
clamp cable ~ kabelin klemı; trosun sıxıcısı
clamp eccentric ~ ekssentrik sıxıcı
clamp hose ~ şlanqın xamıtı
clamp manifold ~ boru kəmərinin xamıtı
clamp piston-ring ~ porşen həlqələrinin sıxılması üçün tərtibat
clamp rim ~ təkərin sağanağının bortunu bərkidən boltların xamıtı
clamp ring ~ həlqəvi sıxıcı, sıxıcı həlqə
clamp saddle ~ ressor yastığının xamıtı
clamp sliding ~ hərəkət edən sıxıcı; sürüşgən xamıt
clamp spider ~ çoxdayaqlı yaylı sıxıcı lövhə
clamp split ~ kəsilkli xamıt
clamp spring ~ ressor xamıtı, yaylı sıxıcı
clamp spring center ~ ressoru bərkidiən sremyanka
clamp stabilizer spring center ~ eninə ressorun xamıtı
clamp terminal ~ kontaktlı rejim
clamp top ~ qatlanan üstün (kuzanın) sıxıcısı
clamp vice ~ məngənə
clamp water inlet hose ~ gətirən su qol borusunun sıxıcısı (radiatorun)
clamp water outlet hose ~ aparan su qol borusunun sıxıcısı (radiatorun)
clamp wire cable ~ məftil trosun sıxıcısı
clamping ~ sıxma, bərkitmə, sıxıcı
clamper ~ məhdudlayıcı
clarification ~ (mayenin) asılmış qarışıqlardan təmizlənmə; şəffaflaşdırma
clarifier: oil ~ yağ təmizləyən
clasher: gear ~ dişli çarxın qoşulması zamanı zərbənin sınağı üçün qurğu
clasp ~ ilgək; çarpaz; toqqa; düymələmək
class ~ sinif; görünüş; kateqoriya; dərəcə; növ || təsnifat
class ~ of a bridge ~ yükqaldırma qabiliyyətinə görə körpünün sinfi
class ~ of fit ~ oturmanın sinfi
class ~ of traffic ~ daşımaların növü; nəqliyyat vasitələrinin tipi
class bore ~ silindrin diametrinin növləşdirilmə qrupu (müşaidələr həddi daxilində); silindrin diametr qrupunun təmiz ölçüləri
class medium heavy-duty ~ orta yükgötürmə qabiliyyətli (avtomobillərin) sinif (8 tona yaxın)
class vacuum ~ tozsoranla təmizləmə
class vapor (phase) ~ həlledicinin buxarında təmizləmə
class vehicle ~ nəqliyyat maşınının sinfi (aparan oxlara görə, yükqaldırma qabiliyyətinə görə, tam kütləyə görə)
class weight ~ kütləyə görə sinif (avtomobil)
classification ~ təsnifat
classification operation cost ~ istismar xərclərinin təsnifatı
classification road ~ yolların təsnifatı
classification route ~ marşrutun xarakteristikası
classification soil ~ torpağın təsnifatı
claw ~ 1. tutqac 2. yumruq; diş; çıxıntı; torpağa ilişən (tırtıl)
clean ~ təmiz; qarışıqlardan azad || təmizləmək
cleanability ~ təmizlənmə qabiliyyəti; təmizləməyə uyğunlaşması
cleaned: finely ~ zərif təmizləyici
cleaner ~ təmizləyici
cleaner air ~ hava təimzləyicisi;
cleaner air-filter ~ hava təmizləyicisini təmizləmək və yumaq üçün qurğu
cleaner centrifugal air ~ mərkəzdənqaçma hava təmizləyicisi
cleaner cloth ~ parça materialdan təmizləyici
cleaner cooling system ~ soyutma sisteminin təmizləyicisi
cleaner eductor-basin ~ çökdürücü quyulardan və qazılmış çalalardan mayeni çəkmək üçün mexanizmi olan assenizasiyalı avtosistern
cleaner fume ~ keçən qazları təmizləmək üçün qurğu
cleaner gas ~ qaz təmizləyici
cleaner glass ~ şüşətəmizləyici
cleaner oil ~ yağtəmizləyici; yağtəmizləyici filtr
cleaner oil-bath air ~ yağ vannalı hava təmizləyicisi
cleaner oil-type air ~ yağ vannalı hava təmizləyicisi
cleaner oil wetted air ~ yağ vannalı hava təmizləyicisi
cleaner spark-plug ~ alışma şamlarını təmizləmək üçün qurğu
cleaner street ~ küçələri süpürmək üçün avtomobil
cleaner terminal ~ kontaktları təmizləmək üçün alət
cleaner two-stage air ~ havanı iki pilləli təmizləyən hava təmizləyicisi
cleaner vacuum ~ tozsoran
cleaner vacuum windshield ~ vakuum intiqallı şüşə təmizləyicisi
cleaner valve guide ~ klapanların istiqamət verici oymaqlarını təmizləmək üçün tərtibat
cleaner wet ~ mayeli və ya nəm təmizləyici mühitli havatəmizləyici
cleaner window ~ şüşətəmizləyici
cleaner windshield ~ şüşətəmizləyici
cleaner wire ~ məftilli fırça
cleaning ~ təmizləmə,
cleaning ~ from carbon yanıqdan təmizləmə
cleaning fir-blast ~ (detalın) üfürülmə
cleaning blast ~ qum şırnağı ilə təmizləmə
cleaning carbon ~ yanıqdan təmizləmə
cleaning drum ~ fırlanan barabanda təmizləmə, baraban təmizləməsi
cleaning fine gas ~ zərif təmizləmə
cleaning gas ~ qazın təmizlənməsi
cleaning maintenance ~ texniki xidmət prosesində təmizləmə və ya yuma
cleaning sand blast ~ qum şırnağı ilə təmizləmə
cleaning solvent ~ həlledici ilə təmizləmə
cleaning steam ~ buxar şırnağı ilə təmizləmə
cleaning ultrasonic ~ ultrasəslə təmizləmə
cleaning unit ~ aqreqatların və ya detalların təmizlənməsi və ya yuyulması
cleanliness of exhaust ~ işlənmiş qazın təmizliyi; işlənmiş qazın zərərsizliyi
cleanser ~ 1. təmizləyici vasitə 2. sıyırıcı
cleanser mobile ~ yuyulma və dezinfeksiya üçün yerdəyişən qurğu
cleansing ~ təmizləmə
clear ~ 1. açıq yol siqnalı 2. təmiz || təmizləmək güzgü kimi (səth) 4.verilmiş qabaritlərdə olmaq 5. işıqlı 6. şəffaf
clear all ~ «yol açıqdır»;
clear in ~ işığa doğru
clearance ~ 1. araboşluğu; ara məsafəsi; işıq düşən məsafə; klirens 2.dayağa qədər əyintisinin qiyməti (resorun) 3. zərərli boşluq (mühərrikin silindrində)
clearance to allow the ~ araboşluğu qoymaq; araboşluğu nəzərdə tutmaq
clearance actual ~ həqiqi araboşluğu
clearance adjustable ~ nizamlanan ara boşluğu
clearance air ~ hava ara boşluğu
clearance air-gap ~ qığılcım araboşluğunun qiyməti
clearance allowable ~ buraxıla bilən araboşluğu
clearance axial ~ ox xəttinin araboşluğu
clearance axle(-ground) ~ qabaq və arxa körpülərin aşağı nöqtəsi ilə yol arasında məsafə
clearance bearing ~ yastıqda araboşluğu
clearance blade ~ kürəklər arasında araboşluğu
clearance bridge ~ körpü altı qabarit
clearance bulge ~ əyintiyə imkan verən ara məsafəsi (məs. resorda)
clearance bump ~ dinamik əyintiyə imkan verən ara məsafəsi (resorda)
clearance cold ~ soyuq halda ara boşluğu
clearance cultivating ~ aqrotexniki işıq düşən məsafə
clearance customs ~ gömrük baxışı
clearance cylinder ~ silindr və porşen arasında ara boşluğu
clearance daylight ~ hava yastığı aparatının aşağı hissəsi ilə hərəkət səthi arasındakı ara boşluğu
clearance diameter ~ diametr istiqamətində ara boşluğu
clearance diametral ~ diametr üzrə ara boşluğu
clearance end ~ porşen həlgəsinin arasında ara boşluğu, yan ara boşluğu, qurtaracaqda ara boşluğu
clearance equal ~s eyni [bərabər] ara boşluğu
clearance excessive ~ həddən artıq ara boşluğu
clearance expansion ~ istilik ara boşluğu, kompensə edici ara boşluğu
clearance extreme ~ kritik [böhran] ara boşluğu
clearance flank ~ yan ara boşluğu
clearance gap ~ uclarda ara boşluğu
clearance gear ~ dişli çarx cütündə ara boşluğu
clearance ground ~ yol işıq məsafəsi, klirens
clearance height ~ hündürlük üzrə qabarit
clearance horizontal ~ horizontal qabarit
clearance inner-to-outer rotor ~ daxili və xarici rotorlar arasında ara boşluğu
clearance impeller ~ doldurucu və işçi kürəklər arasında ara boşluğu
clearance insufficient ~ çatışmaz ara boşluğu
clearance joint ~ birləşmədə ara boşluğu
clearance operating ~ işçi ara boşluğu
clearance outer rotor-to-housing ~ xarici rotorla gövdə arasında ara boşluğu
clearance pad-to-rotor ~ tormoz qəlibi ilə disk arasında ara boşluğu
clearance peripheral ~ işçi və istiqamətverici təkər arasında ara boşluğu
clearance permissible ~ buraxırıla bilən ara boşluğu
clearance piston ~ porşenin dibi ilə silindrlər başlığ nın müstəvisi arasında ara boşluğu (porşenin gedişinin sonunda)
clearance piston land ~ porşenin darağı ilə silindr arasında ara boşluğu
clearance piston ring back ~ porşen həlqəsinin daxili səthi ilə porşen yarığının dibi arasında ara boşluğu
clearance piston ring-to-groove ~ porşen həlgəsi ilə porşen yarığı arasında ara boşluğu
clearance piston ring side ~ porşenin yan tərəfi ilə porşen yarığı arasında ara boşluğu
clearance piston-to-head ~ porşenin dibi ilə silindrlər başlığının müstəvisi arasında ara boşluğu (porşenin gedişinin sonunda)
clearance radial ~ radial ara boşluğu
clearance rebound ~ (dayağa qədər) əyintinin qiyməti (ressorun)
clearance restricted ~ s kifayət qədər olmayan intervallar (hərəkət edan avtomobillər arasında)
clearance ride ~ elastik elementin sıxılmasında asqının ressor üstü hissələrinin buraxıla bilən qiyməti
clearance rim ~ qoşalaşmış təkərlərin sağanaqları arasında ara boşluğu
clearance road ~ işıq məsafəsi, klirens
clearance running ~ işçi ara boşluğu
clearance safety ~ buraxıla bilən ara boşluğu
clearance shoe-to-drum ~ qəlib ilə baraban arasında ara boşluğu
clearance side ~ yan ara boşluğu
clearance skirt ~ porşenin ətəyi ilə silindr arasında ara boşluğu
clearance stem-to-guide ~ klapanın çubuğu ilə istiqamət verici oymaq arasında ara boşluğu
clearance tappet ~ klapanın çubuğu ilə itələyici arasında ara boşluğu
clearance thread ~ jivdə ara boşluğu
clearance tip ~ dişli çarxın dişlərinin başlığı və ya jivlərin sarğılarının zirvələri üzrə ara boşluğu
clearance tooth ~ ilişən dişli çarxların dişlərinin başlığı və dibi arasında ara boşluğu
clearance underaxle ~ qabaq və arxa körpünün aşağı nöqtəsi ilə yol arasında məsafə
clearance underbody ~ kuzanın dibi ilə yol arasında məsafə
clearance underbridge ~ klapanın ara boşluğu
clearance valve ~ klapanlı ara boşluğu
clearance valve stem ~ klapanın çubuğu ilə itələyici arasında ara boşluğu
clearance valve tappet ~ klapanın çubuğu və itələyicinin arasında ara boşluğu
clearance valve-to-stem ~ klapanın nimçəsindən çubuğuna keçən zonada ara boşluğu
clearance vertical ~ nəqliyyat maşınının yüksək nöqtəsi ilə örtülü keçidin aşağı nöqtəsi arasında məsafə
clearance water ~ şaybanın deşiyində ara boşluğu
clearance width ~ eninə qabarit
clearance zero ~ sıfır ara boşluğu
clearback ~ arxa panoram pəncərəsi (kuzada)
clearcole ~ qruntlama (yapışqanlı rənglənmədə)
clearer ~ təmizləyici
clearing ~ 1. təmizləmə 2. ixrac 3.ləğv etmək (çatışmazlığı və ya zədələnməni)
clearing snow ~ qartəmizləmə; qarın yığılması
clearway ~ nəqliyyatın dayanması qadağan olunmuş yolun məntəqəsi
cleat ~ 1. sıxıcı 2. başmaq (tırtılın) 3. torpağa ilişən
cleat grouser ~ torpağa ilişən başmaq (tırtılın); şpor [çıxıntı] (təkərli traktorun)
clerk: mileage ~ avtomobilin yürüşünü hesablayan
clevis ~ 1. dartıcı yaylı qarmaq; 2.sırqa, dəmirbənd
clevis brake ~ tormoz dartısının çəngəli
clevis brake band ~ tormoz lentinin çəkilmə çubuğu
clevis cylinder ~ silindrin oynaq bərkidilmə dəmir bəndi
clevis cylinder rod ~ silindrin stokunun çəngəli
clevis drawbar ~ yedək talaşasının sırqası
clevis rod ~ çəngəlin ştoku, ştokun çəngəlli birləşməsi
clevis tie-rod ~ birləşdirici dartının çəngəli
clevis Y- ~ Y-şəkilli ucluq
click ~ 1. dilçək 2. xır-xıra
client ~ 1. sifarişçi 2. istifadə edən
climate ~ iqlim
climate artificial ~ süni iqlim
climate coastal ~ dəniz sahili iqlim
climate continental ~ qitə iqlimi
climate subtropical ~ subtropik iqlim
climate harsh ~ kəskin iqlim
climate synthetic ~ süni iqlim
climate tropical ~ tropik iqlim
climatizer ~ süni iqlim kamerası
climb ~ yoxuş || yoxuşu dəf etmək; yoxuşu götürmək
climb full-throttle ~ drossel qapağının tam açıq vəziyyətində yoxuşu dəf etmək
climb sharp ~ sərt yoxuşu
climbability ~ yoxuşu dəf etmək qabiliyyəti
climbing ~ yoxuş, yoxuşun dəf edilməsi
climbing grade ~ yoxuşun dəf edilmsəi
climbing hill ~ yoxuşun dəf edilmsəi
climbing obstacle ~ maneələrin dəf edilməsi
climbing slope ~ mailliliyin dəf edilməsi
clinch ~ sıxıcı; pərçim || pərçimləmək
clinch rim ~ sağanağın bortunun qoyulan həlgəsi; çəkici dəmir bənd
clip ~ sıxıcı; xamıt || sıxmaq; sırqa
clip alignment ~ quraşdırıcı xamıt
clip alignment spring ~ resorun quraşdırıcı xamıtı
clip attachment ~ bərkitmə xamıtı; bərkitmə dəmir bəndi
clip battery ~ akkumulyator batareyasının xamıtı
clip binding ~ sıxıcı dəmir bənd
clip bolt-type ~ boltlarla çəkilən xamıt, boltla bərkidilən xamıt
clip box-type ~ qutu tipli resor xamıtı
clip brake band anchor ~ tormoz lentinin dayağı
clip brake hose ~ tormoz dəstəyinin xamıtı
clip cable ~ 1. kabelin həlqəli muftası 2. trosun və kabelin xamıtı
clip cable relaining ~ kabelin bərkidilmə sıxıcısı
clip clinch-type ~ dəmir bənd şəklində resor xamıtı
clip cover ~ qapağın siyirtməsi
clip cowling ~ kapotun siyirtməsi və sıxıcısı
clip carthing ~ torpağa ötürən sıxıcı
clip fuse ~ s saxlayıcı-kontaktlar
clip head-lamp ~ faraların yaylı saxlayıcısı
clip hinged ~ oynaqlı dəmir bənd
clip hose ~ şlanqın xamıtı
clip leaf spring ~ resoru bərkidən xamıt
clip pipe ~ tormoz dəstəyinin xamıtı
clip radiator ~ radiatorun xamıtı
clip rigid ~ sərt klem
clip saddle ~ resor yastığının xamıtı və ya dəmir bəndi
clip screw ~ vintvari kəsikli xamıt
clip spring ~ resorun bərkidən stremyankası; yaylı xamıt
clip terminal ~ klemmanın qurtaracağı
clip test ~ müvəqqəti birləşmələr üçün yaylı sıxıcı
clip tube ~ borunu bərkitmək üçün xamıt
clip water-pipe hose ~ su qol borusunun xamıtı
clip windshield finger ~ şüşətəmizləyicinin çubuğunun sıxıcısı
clip wire ~ məftilli xamıt
clip worm ~ sonsuz vint dartıcılı tərtibatı olan xamıt
clipper ~ kəsici
clipper rivet ~ pərçimləri kəsmək üçün tutqac
clock ~ 1. saat; vaxt vericisi 2. yürüşün hesablayıcısı 3. xronometrləmək
clock contact ~ kontakt saatı
clock digital ~ vaxtın rəqəmli vericisi
clock electric ~ elektrik saatı
clock electronic ~ elektron saat
clock impanelled ~ quraşdırılmış saat
clock luminous ~ işıqlanan saat
clock proqram ~ proqramlaşdırıcı mexanizmin saatı
clock time ~ taymer
clocking ~ vaxtın qeyd olunması
clockwise ~ saat əqrəbi istiqamətində
clog ~ 1. maneə; tıxac 2. çirklənmə; bağlanma, tutulma
clogging: ~ of filter element ~ təmizləyici elementin tutulması
clogging: ~ of oil screen ~ yağ təmizləyicisinin torunun tutlması
clogging: ~ of roads ~ yolun dolması, yollarda nəqliyyat tıxaclarının yaranması
clogging: filter ~ təmizləyicinin [filtrin] dolması [tutulması]
clogging: fuel ~ yanacaq aparan sistemin tutulması
clogging: oil ring ~ yağ siyirən porşen həlqəsinin axan yarıqlarının tutulması (yağdan ayrılan materiallarla)
clogging: radiator ~ radiatorun tutulması
close ~ 1. bağlamaq 2. qapamaq (elektrik zəncirini)
closed ~ bağlı; qapalı
close-grained ~ kiçik [xırda] dənəli
closer ~ 1. bağlayıcı qurğu 2. elektrik qapayıcısı
closer circuit ~ qoşucu
closer door ~ qapı mexanizmi
closer dipe ~ borunun qapayıcısı
closing ~ 1. bağlama 2. qapama 3.örtmə
closing circuit ~ zəncirin qapanması
closing retarded ~ gec qapanma
closing safety lock ~ qoruyucu qıfılın qapanması
closing seam ~ vərəqvari metalların birləşdirilməsi
closing tube ~ borunun qapanması
closing valve ~ klapanın bağlanması
closure ~ bağlama; kipləşdirmə
closure contact ~ kontaktların qapanması
closure engine ~ mühərrik bölməsinin arakəsməsi
closure safety ~ təhlükəsizlik qalpağı
closure sprinkler ~ tozlandırıcı [çiləyici] qapaq
cloth ~ parça, material
cloth abrasive ~ abraziv lövhə; abraziv şkurka
cloth asbestos ~ asbest parça
cloth canvas ~ brezent
cloth cleaning ~ təmizləyici, silgi materialı
cloth crocus ~ nazik abrazivli şkurka
cloth electrically conductive ~ elektrikkeçiricili parça
cloth emery ~ sumbata lenti; sumbata qabıq (şkurkası)
cloth felted ~ keçə
cloth filter ~ təmizləyici [filtrli] parça
cloth glass ~ şüşə parça
cloth rubber ~ rezinləşmiş parça
cloth sack ~ kisə parçası
cloth sand ~ abraziv lent; abraziv sumbata
cloth top ~ örtülən [qatlanan] üst üçün material (kuzanın)
cloth trimming ~ işləmə materialı
cloth washable ~ yuyulan parça
cloth waste ~ silgi materialı
cloth waterproof ~ sukeçirməyən parça
cloth wire ~ məftilli tor; metal parça
cloth-reinforced ~ parça ilə armləşdirilmiş
cloud: dust ~ s toz dumanı
cloudy ~ tutqun; qeyri-şəffaf (maye)
club test ~ eşilmiş
clunk ~ cingilti; zəif metal səsi || cingildəmək, zəif metal səsi çıxarmaq
cluster ~ 1. yığım 2. düyün; blok; dəst; qrup
cluster ~ of vehicles~ avtomobillərin yığılması
cluster gear ~ dişli çarxlar qrupu [bloku]
cluster instrument ~ cihaz şiti; cihazlar qrupu; alətlər dəsti
cluster instrument-board ~ şitdə yığılmış cihazlar qrupu
cluster instrument-panel ~ şitdə yığılmış cihazlar qrupu
cluster layshaft gear ~ aralıq valın dişli çarxlar bloku
cluster light ~ işıq fənərləri bloku (avtomobilin)
cluster variable flywheel ~ dəyişən ətalət momentli yığılma nazim çarxı
clustering: light ~ işıq siqnalları qrupu (kuzanın qabaq və arxa hissələrində)
clutch ~ 1. ilişmə muftası || ilişmə muftasını qoşmaq 2. ilişmə; ilişdirici mexanizm || ilişdirmək; birləşdirmək; ilişmək
clutch to operate the ~ ilişmə muftasını qoşmaq və ayırmaq;
clutch to throw out the ~ ilişmə muftasını qoşmaq
clutch air-actuated friction ~ pnevmatik mufta
clutch air assisted hidraulic operated ~ pnevmatik gücləndiricili və hidravlik intiqallı ilişmə muftası
clutch automatic ~ avtomatik ilişmə muftası
clutch automatic control ~ avtomat
clutch bayonet ~ süngüli birləşdiricisi olan ilişmə muftası; siyirtməli ilişmə muftası
clutch bevel ~ konusvari ilişmə muftası
clutch beveled claw ~ kəsilmiş yumruqlu mufta
clutch brake actuating ~ tormozun qoşulma muftası
clutch cable-operated ~ intiqalı troslu ilişmə
clutch cam ~ yumruqlu mufta
clutch centrifugal ~ mərkəzdənqaçma ilişmə muftası
clutch claw ~ yumruqlu mufta; dişli mufta
clutch cone ~ konusvari ilişmə muftası
clutch constantly engaged ~ daimi ilişmədə olan ilişmə muftası (transmissiyanın)
clutch cutoff ~ ayıran mufta
clutch diaphragm ~ diafraqmalı ilişmə muftası
clutch direct-cone ~ düz konuslu ilişmə muftası
clutch direct-drive ~ düz ötürmənin qoşulma muftası
clutch differential lock ~ differensialın bloklama muftası
clutch direct-driving ~ düz ötürmənin qoşulma muftası
clutch direction ~ hərəkəti istiqamətləndirmə muftası
clutch disengaging ~ ayırıcı mufta
clutch disk ~ diskli mufta; diskli ilişmə
clutch dog ~ yumruqlu mufta
clutch double-cone ~ ikiqat konuslu ilişmə muftası
clutch double disk ~ iki konuslu mufta
clutch dry ~ quru ilişmə
clutch dry disk ~ quru diskli ilişmə muftası
clutch dry plate ~ quru diskli ilişmə muftası
clutch easy-working ~ pedala çox da böyük sıxma qüvvəsi tələb etməyən ilişmə muftası
clutch elastic ~ elastik mufta
clutch electromagnetic ~ elektromaqnit ilişmə muftası
clutch engine ~ mühərrik ilə transmissiya arasında yerləşmiş ilişmə muftası
clutch expanding ~ ayırıcı ilişmə muftası, ayırıcı və ya hərəkət etdirici mufta
clutch fan ~ ventilyatorun muftası
clutch fan drive ~ ventilyatorun intiqalının muftası
clutch fluid actuated ~ hidravlik mufta
clutch flywheel ~ aparıcı diskli nazım çarxa sıxılan mufta
clutch forward ~ qabağa hərəkəti qoşan mufta
clutch freewheel ~ sərbəst gedişli mufta
clutch free-wheeling ~ sərbəst gedişli mufta, ötmə muftası
clutch free-wheeling roller ~ silindrik diyircəklərin profilli (daxili) və silindrik həlqələr (xarici) arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli ilişmə muftası
clutch friction ~ sürtünməli ilişmə muftası, sürtünmə muftası
clutch gear ~ dişli mufta
clutch grabing ~ tutan ilişmə muftası
clutch gripping ~ tutan ilişmə muftası
clutch harsh ~ kəskin təsir edən ilişmə muftası
clutch high-speed ~ yüksək pilləni qoşan mufta
clutch hydrauvlic ~ hidromufta
clutch hydraulic-operated ~ hidravlik intiqallı ötürmə
clutch impeller ~ pərin muftası
clutch independet power takeoff ~ gücü ayıran valın asılı olmayan qoşulma muftası
clutch internal connection ~ daxili birləşdirməli mufta
clutch internal-external gear ~ daxili dişli ilişməsi olan dəyişdirici muftası
clutch internal gear ~ daxili dişli ilişməli keçirmə muftası
clutch jaw ~ yumruqlu mufta
clutch jaw-tupe overload release ~ yumruqlu qoruyucu mufta
clutch lock-up ~ bloklayıcı mufta
clutch magnetic (fluid) ~ elektromaqnit ilişmə muftası, elektromaqnit tozlu mufta
clutch manual shift transmission ~ transmissiyanı əl ilə idarə etmə muftası
clutch master ~ mühərrik ilə transmissiya arasında yerləşmiş ilişmə muftası
clutch multicone friction ~ çoxkonuslu sürtünmə muftası
clutch multidisk ~ çoxdiskli mufta
clutch multiplate ~ çoxdiskli ilişmə muftası; çoxdiskli friksion
clutch multiplate steering ~ çoxdiskli yan friksion
clutch multiple disk ~ çoxdiskli ilişmə muftası; çoxdiskli friksion
clutch nonreversible ~ reversiv olmayan mufta
clutch oil actuated friction ~ hidravlik friksion mufta
clutch oil-batch ~ yağ vannasında işləyən ilişmə muftası
clutch one-way ~ sərbəst gedişli ilişmə muftası
clutch overcenter ~ daimi qapalı olmayan tipli ilişmə muftası (friksion səthlərin sıxılmaması ekssentrik və linglər sistemi ilə olan)
clutch overload friction ~ artıq yüklənmələrdən mexanizmləri qoruyan friksion mufta
clutch overload release ~ qoruyucu mufta
clutch overload shearing ~ mexanizmi artıq yüklənmədən qoruyan kəsilən civli mufta
clutch overriding ~ qabaq körpünü qoşan mufta
clutch overrunning ~ sərbəst gedişli mufta
clutch overrunning roller ~ silindrik diyircəklərin profilli (daxili) və silindrik həlqələr (xarici) arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli ilişmə muftası
clutch overrunning sprag ~ mürəkkəb həndəsi forması olan tirciklərin xarici və daxili həlqələri arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli mufta
clutch overtime ~ həddi momentli mufta
clutch pinion ~ dişli mufta
clutch piston actuated ~ porşenlə sıxılan mufta
clutch planetary ~ planetar ötürmənin muftası
clutch plate ~ diskli ilişmə muftası; diskli mufta
clutch pneumatic ~ pnevmointiqallı mufta
clutch power-controlled ~ gücləndiricili ilişmə muftası; servointiqallı ilişmə muftası
clutch power takeoff ~ güc ayıran valın qoşma muftası
clutch power-transfer ~ paylayıcı qutunun qoşma muftası
clutch push-type ~ sıxma tipli ilişmə muftası
clutch radiator fan ~ radiatorun ventilyatorunun muftası
clutch release ~ ayırma muftası
clutch reverse ~ arxa hərəkəti qoşma muftası
clutch reversing ~ arxa hərəkəti qoşma muftası
clutch reversed-cone ~ əks konuslu ilişmə muftası
clutch roller-type free-wheeling ~ with polygon cam ~ silindrik diyircəklərin profilli (daxili) və silindrik həlqələr (xarici) arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli ilişmə muftası
clutch roller-type overrunning ~ silindrik diyircəklərin profilli (daxili) və silindrik həlqələr (xarici) arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli ilişmə muftası
clutch rotating ~ fırlanan ilişmə muftası
clutch running ~ mərkəzdənqaçma ilişmə muftasının fırlanan hissəsi
clutch safety ~ qoruyucu mufta
clutch safety friction ~ friksion qoruyucu mufta
clutch safety notch ~ tutucu xırxıralı mufta
clutch self adjusting ~ öz-özünə nizamlanan ilişmə muftası
clutch semiautomatic ~ yarımavtomat ilişmə muftası
clutch shearing ~ kəsilən çivli ilişmə muftası
clutch single-disk ~ birdiskli ilişmə muftası
clutch single dry plate ~ birdiskli quru ilişmə muftası
clutch single-plate ~ birdiskli ilişmə muftası
clutch sleeve-type ~ sərt mufta
clutch sliding dog ~ sürüşən [hərəkət edən] dişli və ya yumruqlu mufta
clutch slip(ping) ~ burucu momentin verilən həddi qiymətindən sonra sürüşən qoruyucu mufta (friksion)
clutch sprag ~ mürəkkəb forması olan tirciklərin xarici və daxili həlqələr arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli mufta
clutch sprag-type overrunning ~ mürəkkəb forması olan tirciklərin xarici və daxili həlqələr arasında pazlanması prinsipi ilə işləyən sərbəst gedişli mufta
clutch spring-loaded ~ daimi qapalı tipli ilişmə muftası (sürtünən səthlərin sıxılması yaylar vasitəsilə olduqda)
clutch spring-loaded type master ~ daimi qapalı tipli baş ilişmə muftası
clutch starting ~ mərkəzdənqaçma ilişmə muftasının işəsalan hissəsi
clutch striker ~ dəyişdirmə muftası
clutch three-disk ~ üçdiskli ilişmə muftası
clutch three-plate ~ üçdiskli ilişmə muftası
clutch top ~ yüksək pilləni qoşma muftası
clutch toggle ~ aralanan həlqəli mufta
clutch tooth ~ dişli mufta
clutch torque-limiting ~ ötürülən burucu momenti məhdudlaşdıran mufta
clutch transmission ~ transmissiyanın muftası
clutch transmission power shift ~ yük altında pillələri dəyişdirilən transmissiyanın muftası
clutch triple-plate ~ üçdiskli ilişmə muftası
clutch twin disk ~ qoşalaşmış diskli mufta
clutch unidirectional ~ sərbəst gedişli mufta
clutch vacuum-controlled ~ pnevmatik servointiqallı ilişmə muftası
clutch viscous ~ özlülük muftası
clutch wet ~ yağ vannasında işləyən ilişmə muftası
CO-meter ~ ixrac qazlarında karbon oksidinin (CO) olmasına nəzarət etmək üçün cihaz
coach ~ 1. şəhərlərarası avtobus; avtobus 2. avtobus kuzası
coach airline ~ aeroporta xidmət edən avtobus
coach express (motor) ~ avtobus-ekspress
coach half-deck ~ birmərtəbə yarım avtobus
coach high-decker ~ salonu hündür yerləşmiş turist avtobusu
coach luxury ~ lyuks-avtobus; komfortabelli avtobus
coach motor ~ avtobus
coach night ~ 1. yataq avtobusu 2.gecə reyslərini yerinə yetirən avtobus
coach observation ~ görünüşü [obzor] artırılmış ekskursiya avtobusu
coach one-and-a-half deck ~ birmərtəbə yarım avtobus
coach parlor ~ lyuks-avtobus; komfortlu avtobus
coach propane ~ propan ilə işləyən qaz mühərrikli avtobus
coach saloon ~ bağlı kuzalı avtobus (imperialsız)
coach transcontinental ~ qitələrarası işləyən avtobus
coach trolley ~ trolleybus
coachbuilder ~ avtobus kuzalarını və avtobusları hazırlayan firma
coachmaker ~ avtobus kuzalarını və avtobusları hazırlayan firma
coachwork ~ avtobus kuzalarının istehsalı
coagulation ~ koaqulyasiya
coagulant ~ qatılaşdırıcı maddə; koaqulyant
coarse ~ kobud; işlənməmiş
coarse-grained ~ iridənəli
coast ~ ağırlığı ilə (enişdə) hərəkət etmək, ətaləti ilə hərəkət etmək, enişdə hərəkət
coat ~ 1. örtük; qat; qruntlama || örtüyü çəkmək 2. səthinə çəkmək || üzləmək
coat anticorrosive ~ antikorroziya örtüyü
coat antirust ~ antikorroziya örtüyü
coat asphalt ~ asfalt örtük; bitum örtüyü
coat bituminous ~ bitum örtüyü
coat blotter ~ özünə çəkən qat
coat body ~ laklarənglənmədə axırıncı qat
coat fining ~ laklarənglənmədə axırıncı qat
coat finishing ~ 1. işlənmə qatı (yol örtüyünün); 2. axırıncı qat (rəngin)
coat ground ~ qruntlama; qruntlama qatı; rəngin birinci qatı
coat hard ~ bərk qat
coat heavy seal ~ gücləndirilmiş qoruyucu qat (yol örtüyünün)
coat hot applied ~ qaynar üsulla çəkilən örtük
coat lacquer ~ lak örtüyü
coat metal ~ metal örtük, konservasiya
coat oil ~ yağ örtüyü
coat paint ~ rəng qatı
coat preservating ~ qoruyucu örtük
coat prime(r) ~ qruntlama, qrunt qatı; rəngin birinci qatı
coat protective ~ qoruyucu örtük
coat sand-asphalt protective ~ asfaltqum müdafiə örtüyü
coat seal ~ müdafiə qatı; örtücü qat; yeyilmə qatı (yol örtüyü)
coat stress ~ gərginlikləri tədqiq etmək üçün örtük
coat water-repellent ~ suyu qaytaran örtük
coat wearing ~ örtüyün yeyilən üst qatı
coating ~ 1. örtük; qat; 2. üzlük; 3.örtük qatının çəkilməsi
coating age ~ of lamp ~ balonun lampasının uzun müddət yanmaqdan tündləşməsi
coating antifretting ~ fretting ~ frettinq-korroziyadan qoruyucu örtük
coating antigalling ~ cızılmağa qarşı örtük
coating antiscuff ~ cızılmağa qarşı örtük
coating antiwear ~ yeyilməyə davamlı örtük
coating asphalt ~ asfaltla tökmə; asfalt örtük
coating base ~ qruntlama (lakrəngli örtük)
coating black ~ qurum qatı
coating brittle laquer ~ kövrək lak örtüyü (gərginliklərin paylanmasını tədqiq etmək üçün)
coating ceramic ~ keramik örtük [saxsı örtük]
coating chromium ~ 1. xromlu örtük 2. xromlama
coating copper ~ mis örtük; misləşdirmə; mis qatı ilə örtmə
coating epoxy ~ epoksid qatranından örtük
coating finishing ~ işləmə [naxış] örtüyü
coating flash ~ çiləmə ilə metallaşdırma
coating gravel ~ çınqıl örtüyü
coating hiph-temperature ~ yüksək temperaturlu örtük
coating hot-dip ~ qaynar məhlula batırmaqla örtmə
coating hydropholic ~ hidrofob [suqaytaran] örtük
coating inoxidizing ~ oksidləşməyən örtük
coating laminated ~ qatlı örtük
coating lead ~ qurğuşunlu örtük; qurğuşunlu qabıq
coating metal(lic) ~ 1. metal örtük 2. metallaşdırma
coating nickel ~ nikel örtüyü; nikelləmə
coating oil-absorbing ~ yağı özünə çəkən örtük
coating oxide ~ oksid örtüyü; oksidli nazik vərəqin yaranması
coating polyester fiberglass ~ poliefir şüşəplastikdən örtük
coating protective~ qoruyucu örtük
coating removable ~ ləğv oluna bilən örtük (metalların və məmulatların uzun müddət korroziyadan qorunması üçün)
coating scuff-resistant ~ cızılmaya qarşı örtük
coating spray(ed) ~ tozlanma ilə çəkilən örtük
coating varnish ~ lak örtüyü
coating wear-resistant ~ yeyilməyə davamlı örtük
coating zinc ~ 1. sinkli örtük 2. sinkləmə
coaxial ~ tuşoxlu; koaksial
coble ~ çay daşı || çaydaşı ilə döşəmək
cobblestone ~ çaydaşı
cobstone ~ çaydaşı
cock ~ kran
cock air ~ havanı buraxmaq üçün kran
cock blowoff ~ üfürmə kranı
cock closing ~ qapama kranı
cock compression ~ kompressiya kranı
cock coupling ~ birləşdirici kran
cock crankcase crain ~ karterin buraxıcı kranı
cock cutout ~ qapama kranı
cock delivery ~ verici kran, üfürmə kranı
cock disharge ~ buraxma kranı
cock disharging ~ buraxma kranı
cock distributing ~ paylayıcı kran
cock drain ~ axıdıcı kran
cock fuel ~ yanacağı axıtmaq üçün kran
cock gauge ~ nəzarət kranı (yanacağın, suyun və yağın səviyyasini göstərən)
cock gas ~ yanacağı axıtmaq üçün kran
cock indicator ~ 1. indikatorun fitil qurğusu 2. nəzarət kranı (yanacağın, yağın və ya suyun səviyyəsini göstərən)
cock jacket (water) drain ~ su köynəyinin axıdıcı kranı
cock oil ~ yağın səviyyəsini yoxlamaq üçün kran, yağı axıtmaq üçün kran
cock oil drain ~ yağı axıtmaq üçün kran
cock oil gauge ~ yağın səviyyəsini yoxlamaq üçün kran
cock oil-level ~ yağın səviyyəsini yoxlamaq üçün kran
cock oil pan drain ~ poddonun axıdıcı kranı
cock oil reservoir drain ~ yağ çəninin axıdıcı kranı
cock outlet ~ axıdıcı kran
cock pet ~ axıdıcı kran
cock plug ~ çubuqlu kran
cock priming ~ yanacağı doldurmaq üçün kran
cock radiator drain ~ radiatorun axıdıcı kranı
cock release ~ buraxıcı kran, dekompressiya kranı
cock relief ~ buraxıcı kran; dekompressiya kranı
cock safety ~ qoruyucu kran
cock shut ~ qapayıcı kran
cock steam ~ buxarın buraxılması üçün kran
cock stop ~ qapayıcı kran
cock surface ~ mayenin səviyyəsinə nəzarət etmək üçün kran (rezervuarlarda)
cock three-way ~ üçgedişli kran
cock vent ~ havanı buraxmaq üçün kran
cocking ~ 1. çəp; kəsik; eniş 2. oxlar arasında bucaq (qovuşan detallarda)
cockpit ~ sürücünün kabinası (yarış avtomobilində); kokpit
code ~ 1. kodeks; qanunlar; qaydalar; normalar; standart 2. kod; şifr || kodlaşdırma; şifrləmə
code alphabetic ~ hərfi kod
code defect ~ qusurlar kodu (informasiyanın ötürülməsində, işlənməsində yıǧımında çatışmazlıqların kodlaşdırılmış siyahısı)
code digital ~ rəqəmli kod
code display ~ displeyə çıxarılan kod
code engine ~ mühərrikin kodu
code faulty ~ nasazlıqların kodu
code test ~ sınaqların metodikası
code Higway ~ nəqliyyatın hərəkət qaydaları toplusu
code Uniform Vehicle ~ avtomobillərə qoyulan vahid tələblər toplusu
code anti-theft ~ qaçırılmaya qarşı kod
coding ~ kodlaşdırma; şifrləmə; proqramlaşdırma
codriver ~ dəyişdirilən sürücü (uzaq yürüşlərdə birinci sürücü ilə əvəz olunan)
coefficient ~ əmsal
coefficient ~ of adhesion ~ ilişmə əmsalı
coefficient ~ of admission ~ dolma əmsalı
coefficient ~ of air resistance ~ havanın müqavimət əmsalı
coefficient ~ of charge ~ dolma əmsalı
coefficient ~ of correction ~ düzəldici əmsal; korreksiya əmsalı (dişli çarx ilişməsində)
coefficient ~ of efficiency ~ 1. faydalı iş əmsalı 2. istifadə əmsalı
coefficient ~ of elasticity ~ elastiklik əmsalı
coefficient ~ of expansion ~ genişlənmə əmsalı
coefficient ~ of flow ~ sərf əmsalı
coefficient ~ of impact ~ dinamik əmsal
coefficient ~ of mechanical efficiency ~ mexaniki faydalı iş əmsalı
coefficient ~ of performance ~ faydalı iş əmsalı
coefficient ~ of air resistance ~ havanın müqavimət əmsalı
coefficient ~ of thermal efficiency ~ termik faydalı iş əmsalı
coefficient ~ of variation ~ dəyişiklik əmsalı
coefficient air drag ~ aerodinamik keyfiyyət əmsalı
coefficient assurance ~ təhlükəsizlik əmsalı, ehtiyat əmsalı
coefficient block ~ dolma əmsalı
confidence ~ dürüstlük əmsalı
coefficient cornering ~ şini yana apramağa xüsusi müqavimət əmsalı; dönməyə müqavimət əmsalı
coefficient correlation ~ korrelyasiya əmsalı
coefficient damping ~ sönmə əmsalı
coefficient decay ~ sönmə əmsalı
coefficient dilatation ~ genişlənmə əmsalı
coefficient discharge ~ işlənmə [xərc] əmsalı
coefficient dispersion ~ səpələnmə əmsalı; variasiya əmsalı
coefficient drag ~ 1. alın müqavimət əmsalı 2. dartılmada və ya yerində fırlanmada müqavimət əmsalı
coefficient friction ~ sürtünmə əmsalı
coefficient heat-transfer ~ istilik keçirmə əmsalı
coefficient kinematic viscosity ~ kinematik özlülük əmsalı, kinematik özlülük
coefficient output ~ istifadə əmsalı, vermə əmsalı
coefficient propulsive ~ dartı əmsalı
coefficient ram ~ sürətli təzyiqdən istifadə əmsalı
coefficient reduction ~ keçirmə əmsalı
coefficient safety ~ təhlükəsizlik əmsalı, ehtiyat əmsalı
coefficient skid ~ of friction ~ yana sürüşmə əmsalı
coefficient sound-absorption ~ səsbatırma əmsalı
coefficient temperature ~ temperatur əmsalı
coefficient thermal expansion ~ istidən genişlənmə əmsalı
cog ~ 1. diş; çıxıntı; şip; paz; barmaq; yumruq 2. ilişmək
cohesion ~ ilişmə;
coil ~ sarğı; spiral; iynəvari || sarımaq (yayı)
coil armature ~ lövbərin dolağı; rotorun dolağı
coil bifilar ~ bifilyar sarğı
coil boost(er) ~ buraxma sarğısı
coil bypass ~ şuntlama sarğısı
coil compensating ~ kompensəedici sarğı
coil cooling ~ soyuducu ilanvari boru
coil core ~ 1. içliyin sarğısı; 2. içliyin makarası
coil current ~ cərəyan sarğısı; cərəyan makarası
coil electric heater ~ elektrik qızdırıcının spiralı
coil exciting ~ həyacanlandırma sarğısı
coil field ~ həyacanlandırma sarğısı
coil heating ~ qızdırıcı ilanvari boru, qızdırıcı spiral
coil heavy-duty ignition ~ yüksək etibarlı alışma makarası
coil hold-in ~ saxlayıcı makara
coil holding ~ saxlayıcı makara
coil ignition ~ alışma makarası, bobina
coil impedance ~ reaktiv makara
coil induction ~ alışma makarası; induksiya ma- karası
coil intensity ~ ikinci sarğı (gərginliyi artıran)
coil jump-spark ~ alışma makarası
coil magnet ~ elektromaqnit makarası
coil magnetizing ~ 1. həyacanlanma makarası 2. maqnitləndirici makara
coil magneto ~ maqnetonun sarğısı
coil magneto ignition ~ maqnetonun transformatoru
coil magneto indication ~ maqnetonun transformatoru
coil oil-filled ignition ~ doldurucu yağlı alışma makarası
coil pipe ~ ilanvari boru
coil primary ~ ilkin sarğının makarası, ilkin makara
coil pull-in ~ çəkən [dartan] makara
coil radiator ~ radiatorun və ya soyuducunun ilanvari borusu
coil relay ~ relenin sarğısı
coil resistance ~ müqavimət makarası
coil secondary ~ ikinci sarğının makarası, ikinci makara
coil solenoid(al) ~ solenoid
coil spark(ing) ~ alışma makarası
coil steam ~ buxar üçün ilanvari boru
coil vibrator ~ qırıcılı makara
coil vibrator-type induction ~ vibrasiya tipli induksiya makarası
coincide ~ üst-üstə düşmək
coke ~ koks (daş kömür və ya torfdan alınan yanacaq) || kokslaşdırmaq [kömürü koksa çevirmək]
coking of oil ~ yağın kokslanması
cold ~ soyuq || soyuq halda
cold-drawn ~ soyuqçəkilmiş
cold-resistant ~ şaxtayadavamlı; soyuğa davamlı
cold-rolled ~ soyuqvərdələnmiş
collapse ~ 1. uzununa əyilmə 2. dağılma
collapse ~ of piston skirt ~ porşenin ətəyinin deformasiyası
collapse ~ tire ~ şinin yastılanması; şinin yükaltında sıxılması
collapsed ~ yararsız hala gəlmiş
collapsible ~ açılıb-yığılan
collar ~ 1. manjet; kipgəc 2. həlqə; burtik; xomıt; 3. keçid muftası 4. qıraq; kənar; arxa
collar adjusting ~ quraşdırıcı həlqə
collar clamping ~ sıxıcı həlqə; xomıt
collar clutch (shiffer) ~ ilişməni ayıran muftanın sıxıcı həlqəsi və ya sıxıcısı [xamıtı]
collar distance ~ dayaq həlqəsi; dayaq oymağı
collar gear sliding ~ aparan dişli çarxın sürüşən oymağı [həlqəsi]
collar graduated ~ bölgülü həlqə; həlqəvi şkala; limb-bucaq ölçən cihazlarda: dərəcələrə bölünmüş dairə
collar loose ~ sərbəst oturan həlqə
collar retractor ~ sıxıcı həlqə; ayırma həlqəsi
collar set ~ quraşdırıcı həlqə
collar shaft ~ valın çiyni [çıxıntısı]
collar shifter ~ işəsalma [qoşma] həlqəsi
collar spacing ~ dayaq həlqəsi; dayaq oymağı
collar spider ~ sıxıcı xamıt
collar split ~ kəsikli həlqə
collar spring ~ yağın dayağının mərkəzləyici həlqəsi
collar throw-out ~ sıxıcı həlqə
collar thrust ~ dayaq həlqəsi; dayaq şaybası
collar valve ~ klapan boşqabı [nimçəsi]
collar valve spring ~ klapan yayının boşqabı [nimçəsi]
collar withdraw ~ sıxıcı həlqə
collection ~ 1. yığılma; 2. yığma, yığım
collection dust ~ tozun yığılması; tozun tutulması
collection fare ~ gediş haqqının yığılması
collection moisture ~ nəmin toplanması
collection mud ~ 1. çirkin toplanması 2.çirkin yapışması
collector ~ 1. kollektor 2. cərəyan çıxaran 3. fırça (elektrik maşınının) 4. çökdürücü
collector brush ~ fırçalı kollektor
collector dust ~ toztutan; tozyığan; tozsoran qurğu
collector mud ~ çirk tutan; çökdürücü
collector oil ~ yağyığıcı; yağtutucu
collector refuse ~ 1. tullantıları daşımaq üçün avtomobil və ya qoşqu 2. zibil üçün konteyner
collector side-loading refuse ~ tullantıları daşımaq üçün qoşqu və ya yandan yüklənən avtomobil
collet ~ patron; konusvari oymaq; kəsikli konusvari qıfıl
collet valve ~ s klapanın suxarisi
collision ~ toqquşma;
collision ~ with fixed object ~ hərəkətsiz əşya ilə toqquşma
collision angle ~ bucaqaltında toqquşma
collision front/angle ~ eyni zamanda qabaqdan və ya yandan zərbə
collision bumping ~ elastik toqquşma
collision central ~ alın toqquşması; avtomobillərin qarşı-qarşıya toqquşması
collision front(al) ~ alın [qarşıdan] zərbəsi
collision full-scale ~ avtomobillərin sınağı zamanı toqquşma
collision head-on ~ alın toqquşması; avtomobillərin qarşı-qarşıya toqquşması
collision intersection-type ~ kəsilən istiqamətlərdə hərəkət zamanı toqquşma
collision rear ~ arxa zərbə; avtomobilin arxa hissəsinə zərbə
collision rear-end ~ avtomobilin arxaya hərəkəti zamanı toqquşma; qabaqda hərəkət edən avtomobilin arxa hissəsinin vurulması; arxaya hərəkət zamanı vurulma
collision skidding ~ (avtomobilin) yana sürüşmə zamanı toqquşma
color ~ rəng;
color fast ~ möhkəm rəng; rəngi getməyən rəng
color permanent ~ möhkəm [davamlı] rəng; rəngi getməyən rəng
color primary ~ rəngin birinci qatı
color smoke ~ ixrac qazların rəngi
color temper ~ qızdırıldığı zaman metalın rəngdəyişmə xassəsi
color weatherproof ~ iqlim amillərinin təsirindən rəngini dəyişməyən rəng
coloring ~ rəngləmə
column ~ 1. kolonka: dayaq 2. kolon [dəstəsi] (avtomobillarin)
column adjustable steering ~ uzunu üzrə və ya maillik bucağı üzrə nizamlanan sukan kolonkası
column bus ~ avtobuslar kolonu
column clotted ~ (nəqliyyat maşınlarının) yığılmış kolon
column collapsible steering ~ toqquşma zamanı zərbə enerjisini söndürən elastik elementli sükan kolonkası
column energy-absorbing steering ~ toqquşma zamanı zərbə enerjisini söndürən elastik elementli sükan kolonkası
column fuel filling ~ yanacaq doldurma kolonkası
column motor ~ motorlaşdırılmış kolon
column packed truck ~ maşınlar arasında qısaldılmış intervallı yük avtomobillərinin kolonu
column side ~ yan (radiatorun); yan dayaq
column steering ~ sükan kolonkası
column supply ~ təchizatın nəqliyyat kolonu [dəstəsi]
column telescopic ~ teleskopik sükan kolonkası (xəsarətə qarşı təhlükəsiz)
column tilt steering ~ bucağına görə nizamlanan sükan kolonu
column transport ~ avtokolon, nəqliyyat kolonu
column water ~ 1. su sütunu 2. su ölçən şüşə 3. su yığan kolonka
combination ~ birləşmə; uyğunlaşma; kombinə etmə
combination ~ of air silencer and filter ~ sorma səsini batıran hava təmizləyicisi
combination ~ of vehicles ~ avtoqatar; yarımqoşqulu və ya qoşqulu dartqı
combination code ~ kod kombinasiyası
combination three-driving rear-axle ~ üç aparıcı körpülü intiqal (yük avtomobilinin)
combination tractor-trailer ~ avtoqatar; yarımqoşqulu və ya qoşqulu dartqı
combination truck ~ avtoqatar
combining of test results ~ sınaqların nəticələrinin qruplaşdırılması
combustibility ~ alışmaqlıq
combustible ~ yanacaq
combustion ~ yanma; yandırma
combustion accelerated ~ sürətləndirilmiş yanma
combustion complete ~ tam yanma
combustion constant-volume ~ sabit həcmdə yanma
combustion controlled-turbulence ~ yanacağın hava ilə qarışığının burulğanlaşmasının nizamlaması ilə yanma
combustion detonation ~ detonasiyalı yanma
combustion economical ~ qənaətli yanma; tam yanma
combustion fractional ~ qaz qarışığının komponentlərindən birinin yanması
combustion fuel-rich ~ yanacaq artıqlığı ilə yanma
combustion imperfect ~ natamam yanma
combustion incomplete ~ natamam yanma
combustion initial ~ ilkin yanma (kamera qabağı yanacağın)
combustion internal ~ daxili yanma
combustion lean-burn ~ kasıb yanacaq qarışığının yanması
combustion lively ~ tez yanma; intensiv yanma
combustion nonuniform ~ qeyri-bərabər yanma
combustion normal ~ tam yanma
combustion partial ~ natamam yanma
combustion perfect ~ tam yanma
combustion retarded ~ gecikmiş yanma; yavaş yanma
combustion self-propellant ~ öz-özünə alışma; kənardan alışma mənbəyi
combustion slow ~ gecikmiş yanma
combustion smokeless ~ tüstüsüz yanma
combustion spontaneous ~ öz-özünə alovlanma; kənardan alışma mənbəyi olmadan alovlanma
combustion stratified charge ~ doldurucunun təbəqəli paylanması zamanı yanma
combustion uniform ~ bərabər yanma
combustor ~ yanma kamerası
come out of action ~ sıradan çıxmaq; iş qabiliyyətini itirmək; imtina
comeback ~ öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaq
comfort ~ komfort; rahat; komfortabellik
comfort crew ~ personal və sürücü üçün komfortabellik (maşının)
comfort riding ~ hərəkət zamanı komfortabellik
comfort traveling ~ hərəkət zamanı komfortabellik
Committee: Auto İndustries Highway Safety ~ avtomobil sənayesinin hərəkətin təhlükəsizliyi üzrə Komitəsi
commonality of parts ~ detalların ümumiliyi [unifikasiyası]
communal ~ kommunal; ümumi istifadə
communication ~ rabitə; kommunikasiya
communication access ~s yaxınlaşma yolları
communication disaster ~ qəza rəbitəsi
communication emergency ~ qəza rabitəsi
communication ground ~s quru rabitə yolları
communication highway ~ avtomaqistrallarda rabitə
communication interurban ~s beynəlxalq əlaqə yollları
communication intervehicle ~ nəqliyyat maşınları arasında rabitə (radio, siqnalizasiya)
communication safety ~ təcili rabitə
communication vehicle-to-vehicle ~ nəqliyyat maşınları arasında rabitə (radio, siqnalizasiya)
communication wire-free (wireless) ~ məftilsiz rabitə; radiorabitə
communication wireless telephonic ~ radiotelefon əlaqəsi
commutation ~ kommutasiya
commutator ~ 1. kommutator; dəyişdirici 2. kollektor
commutator reversing ~ cərəyanın istiqamətinin dəyişdirici
commutator compact ~ 1. kompakt 2. böyük olmayan avtomobil
compact-grained ~ sıx quruluşlu və ya struk- turlu; xırdadənəvari
compaction ~ kipləşdirici
compaction soil ~ torpağın kipləşdirilməsi
company ~ kompaniya; firma
company automobile ~ avtomobil kompaniyası
company automobile operating ~ avtonəqliyyat müəssisəsi; avtonəqliyyatı istismar edən firma
company basing ~ təşkilatlara müqavilə ilə xidmət edən nəqliyyat firması
company branch ~ doğma firma-istehsalçı
company full-line ~ müxtəlif ölçülərdə məmulatlar buraxan və dilerlər qovşağı olan böyük firma
company haulage ~ nəqliyyat müəssisəsi; nəqliyyat firması
company mother ~ baş firma-istehsalçı
company multilateral automotive ~ bir sıra ölkələrdə zavodları olan avtomobil firması
company short-line ~ məhdud nomenklaturalı məmulat buraxan, adətən özünün dilerləri olmayan kiçik firma
company subsidiary ~ firmanın filialı
company supplier ~ firma-təminatçı
company tipper ~ özüboşaldan avtomobilləri istismar edən nəqliyyat müəssisəsi
company vehicle ~ avtonəqliyyat müəssisəsi; avtonəqliyyatı istismar edən firma
compartment ~ bölmə; kamera; kabina; ayırma
compartment ~ for crew ~ personal üçün bölmə (şəhərlərarası avtobusda);
compartment ~ for door ~ handle qapı dəstəyi üçün dərinlik (kuzanın qapısında)
compartment axle ~ yarımoxun karteri
compartment baggage ~ yük bölməsi; yük yeri
compartment boot ~ arxa yük yeri [baqajnik]
compartment cranckcase ~ karterin bölməsi
compartment driver¢s ~ sürücünün kabinası və ya bölməsi
compartment engine ~ mühərrik bölməsi
compartment freight ~ yük üçün bölmə; yük bölməsi
compartment fuel ~ yanacaq yeri [bölməsi]
compartment glove ~ əlcək yeşiyi
compartment haulage ~ yükdaşımaları üzrə kompaniya
compartment inbuilt luggage ~ quraşdırılmış yük yeri (kuza ilə birlikdə vahidlik təşkil edan)
compartment instrument board (glove) ~ cihazlar şitində yeşik (alcək üçün)
compartment luggage ~ yük yeri bölməsi
compartment maintenance ~ texniki qulluq bölməsi
compartment package ~ paketlənmiş yüklər üçün bölmə
compartment passenger ~ avtomobil salonu; avtomobus salonu
compartment rental-car ~ minik avtomobillərinin prokatı üzrə kompaniya
compartment spacious ~ yerləşdirmə bölməsi
compartment tank ~ çənlər və ya kanistr üçün bölmə
compartment trunk ~ yük yeri; yük yeri üçün bölmə
compartment vanity ~ işıqlanma, güzgü və tualet ləvazimətları olan yer (adətən minik avtomobillərinin qabaq oturacaǧının arxasında)
compatibility ~ uyğunlaşma; bir yerdə ola bilmə
compatibility environmental ~ ətraf şəraitə uyğunluq [müvafiqlik]
compatibility interunit ~ düyünlərin və ya aqreqatların uyğunlaşması; bir maşında düyün və ya aqreqatların işlədilə bilməsi
compatible ~ uyğunlaşan; münasib; oxşar
compensate ~ kompensə etmək
compensate to ~ for wear ~ yeyilməni kompensə etmək; yeyilməyə görə ara boşluğunu nizamlamaq
compensation ~ əvəzinin ödənilməsi; kompensə etmə
compensator ~ kompensator
compensator automatic load ~ yükün dəyişməsi ilə kuzanın hündürlüyünü avtomatik nizamlayan
compensator brake ~ tormozlanmanın düzləndiricisi
competition ~ rəqabət
competitive ~ rəqabət aparan
complaint ~ reklamasiya, şikayət
complaint field ~ s istismar reklamasiyası
complement ~ 1. əlavə || əlavə etmək; 2.komplekt [dəst]
complaint full ~ tam komplekt [dəst]
complete ~ qurtarmaq, yekunlaşdırmaq, komplektləşdirmək || tam; yığılmış halda; qurtarmış
completeness: combustion ~ yanmanın tamlığı
completion ~ başa çatdırma; son; yekun qərar
completion ~ of test ~ sınaqların başa çatdırılması (tam proqramın)
completion shift ~ ötürmənin qoşulmasının başa çatdırılması, tam qoşulma
complex ~ kompleks || mürəkkəb
complex computer ~ hesablama kompleksi; hesablama vasitələri kompleksi
complex man-machine ~ «insan-maşın» kompleksi [sistemi]
complex test ~ sınaq kompleksi; sınaq vasiləri kompleksi
compliance~ axıcılıq
complicated ~ mürəkkəb
component ~ 1. komponent, tərkib elementi, tərkib hissə 2. düyün, blok, detal 3.toplanan
component to resolve into ~s toplananlarına ayırmaq
component ~ komponent
component ~ of fuel blend ~ mühərrik yanacağının toplananları
component accessible ~ s konstruksiyanın baxışı və xidməti yüngül olan elementləri
component antiknock ~ antidetanator
component auxiliary ~ köməkçi komponent
component base ~ baza komponenti
component bearing ~ daşıyıcı [aparıcı] komponent
component faulty ~ nasaz düyün
component high-octane number ~ yüksək oktanlı komponent
component horizontal ~ horizontal toplanan
component major ~ s iri düyünlər
component matng ~ qovuşan detal
component minor ~ xırda düyünlər və detallar
component peripheral ~ toxunan [tangensial] toplanan
component revelant ~ uyğun komponent
component serviceable ~s konstruksiyanın asan dəyişdirilən elementləri; konstruksiyanın baxışı və xidməti asan olan elementləri
component valve operating ~ qazpaylama mexaniz- minin detalları
component vehicular ~s nəqliyyat maşınlarının detalları [düyünləri, aqreqatları]
component vertical ~ şaquli toplanan
composite ~ 1. qarışıq 2. mürəkkəb, qatışıq
composition ~ 1. struktur; quruluş; tərkib 2. qarışıq, birləşmə 3.montaj [quraşdırma]
composition antifouling ~ çürümənin və aşınmanın qarşısını alan tərkib
composition antirust ~ antikorroziya tərkibi
composition antiscaling ~ ərpi həll etmək üçün tərkib
composition blend ~ (mühərrikin yaǧının) tərkib komponentləri
composition elementary ~ kimyəvi tərkib
composition equilibrium ~ müvazinətli tərkib
composition fraction ~ fraksiya tərkibi
composition fuel ~ yanacağın tərkibi
composition fuel-rich ~ zəngin yanıcı qarışıq
composition granulometric ~ qranulometrik tərkib
composition lean fuel ~ kasıb yanıcı qarışıq
composition oilproof ~ yağadavamlı tərkib
composition polishing ~ parlatmaq üçün tərkib
composition priming ~ 1. alışan tərkib 2.işəsalma yanacaq tərkibi 3.astarlama [qruntovka] üçün tərkib tərkib
compound ~ qarışıq; birləşmə; tərkib || qarışdırmaq; birləşdirmək || mürəkkəb; qarışdırılmış; kampaundlaşmış
compound additive ~ aşqar
compound antidim ~ şüşələrin tərləməsinin qarşısını alan tərkib
compound anti-drumming ~ səs-küyə qarşı tərkib
compound antifouling ~ çürümənin qarşısını alan tərkib
compound antirust ~ antikorroziya tərkibi
compound antizeise ~ cızılmalara qarşı aşqar
compound hardening ~ tablandırma mühiti
compound impregnating ~ hopdurucu tərkib
compound insulating ~ izoləedici tərkib
compound jointing ~ tikişləri kipləşdirən pasta
compound lapping ~ sürtüb uyğunlaşdırmaq üçün tərkib
compound potting ~ hermetik
compound sealing ~ kipləşdirici tərkib
compound slushing ~ antikorroziya tərkibi
compound thread ~ yiv üçün çoxkomponentli yağ
compound thread sealant ~ yav üçün hermetik
compound valve grinding ~ klapanları sürtüb uyğunlaşdırmaq üçün tərkib
compound waterproofing ~ hidroizoləedici tərkib
compounding of delays ~ ləngimələrin birləşməsi
compress ~ sıxmaq
compressibility ~ sıxılmaqlıq
compressible ~ sıxılan
compressing ~ sıxma || sıxan
compressing circumferencially ~ bütün çevrə boyu sıxılan
compression ~ 1. sıxma; təzyiq 2.kompressiya; porşenin sıxma yolu 3. hərtərəfdən sıxma
compression adiabatic ~ adiabatik sıxma
compression crankcase ~ karterin boşluğunda təzyiq
compression cylinder ~ mühərrikin silindrində kompressiya
compression high ~ yüksək kompressiya; sıxmada yüksək təzyiq
compression poor ~ kifayət qədər olmayan kompressiya
compression uneven-cylinder ~ silindrlərdə qeyri-bərabər kompressiya (mühərrikin)
compression variable ~ sıxmanın dəyişmə dərəcəsi
compressometer ~ 1. kompressometr 2. sıxmanı ölçmək üçün cihaz (nümunəni)
compressometer air ~ hava kompressoru
compressometer air scavenging ~ üfürücü kompressor
compressometer axial-flow ~ ox kompressor
compressometer baby ~ az güclü kompressor
compressometer brake ~ tormoz kompressoru
compressometer charging ~ doldurucu kompressoru
compressometer clutch ~ ilişmə muftasının yayının bərabər sıxılması üçün tərtibat [yığma zamanı]
compressometer displacement ~ həcmli kompressor
compressometer double-entry ~ iki girişli kompressor
compressometer double-stage ~ iki pilləli kompressor
compressometer engine driven air ~ ayrıca mühərrikdən intiqalı olan hava kompressoru; mühərrik-kompressor
compressometer four-stage ~ dördpilləli kompressor
compressometer high-pressure ~ yüksək təzyiqli kompressor
compressometer horizontal ~ horizontal kompressor; silindrləri horizontal yerləşmiş kompressor
compressometer inclined ~ maili kompressor; silindrləri maili yerləşmiş kompressor
compressometer low-pressure ~ aşağı təzyiqli kompressor
compressometer motor-driven air ~ ayrıca mühərrikdən intiqalı olan hava kompressoru; mühərrik-kompressor
compressometer nonunloading ~ təzyiqi aşağı salmadan işləyən kompressor
compressometer piston ~ porşenli kompressor
compressometer piston ring ~ porşen həlqələrinin çıxarıcısı
compressometer radial-flow ~ mərkəzdənqaçma kompressoru
compressometer ring ~ porşen həlqələrini sıxmaq üçün tərtibat
compressometer rotary ~ rotorlu kompressor
compressometer rotary displacement ~ rotorlu həcmli kompressor
compressometer single-acting air ~ sadə təsirli hava kompressoru
compressometer single-entry ~ bir tərəfdən girişi olan kompressor
compressometer single-stage ~ bir pilləli kompressor
compressometer single-stage centrifugal ~ bir pilləli mərkəzdənqaçma kompressor
compressometer single-stage single-sided centrifugal ~ birpilləli birtərəfli mərkəzdənqaçma kompressor
compressometer spring ~ 1. klapan yayınin tarelkası [nimçəsi] 2. yayın çıxarıcısı
compressometer starting ~ buraxıcı kompressor
compressometer two-stage ~ ikipilləli kompressor
compressometer valve ~ klapanlı kompressor
compressometer valve spring ~ klapan yaylarını sıxmaq üçün tərtibat
compressometer vertical ~ şaquli kompressor; silindrləri şaquli yerləşmiş kompressor
compulation ~ hesablama; hesabat
compulation analog ~ analoq formasında hesablama; modelləşdirmə
compulation digital ~ ədədi formada hesablama
compulation machine ~ maşın hesablaması
compute ~ hesablamaq
computer ~ kompüter
computer impanelled ~ quraşdırılmış kompüter
computer on board ~ yan [bort] kompüteri
computer trip ~ yan [bort] kompüteri
computer digital ~ rəqəmli kompüter
computer electronic ~ elektron hesablama maşını
computer stock availability ~ ehtiyatları təyin etmək üçün kompüter
computer computer-aided ~ kompüterin köməyi ilə yerinə yetirilmiş
computer computer-controlled ~ idarə olunan kompüter
concealed ~ gizlədilmiş; batırılmış; salınmış
concentration ~ konsentrasiya
concentration acid ~ turşunun konsentrasiyası; elektrolitin sıxlığı
concentration stress ~ gərginliyin konsentrasiyası
concept ~ konsepsiya; anlayış; ümumi təsəvvür
concept fail-safe ~ konstruksiyanın bəzi elementlərini zədələnməsində iş görmə qabiliyyətini təmin etmək konsepsiyası
concept maximum emission ~ ixrac qazlarında çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasının buraxıla bilən həddi
concept probability ~ ehtimal anlayışı
concrete ~ beton || betonlamaq; beton yol örtüyünün salınması
concrete bituminous ~ asfaltbeton
concrete blown-out ~ araboşluqlu beton
concrete broken ~ betonlu çınqıl
concrete granite ~ qranit qırmadaş beton
concrete gravel ~ çınqıl betonu
concrete sandwich ~ qatlı beton
concussion ~ silkələnmə, toqquşma
condemn ~ yararsız etmək; yararsız hesab etmək
condensance ~ tutumlu müqavimət
condensation ~ kondensasiya; qatılaşma; kipləşmə
condensation fractional ~ kəsirli [fraksiyalı] kondensasiya
condenser ~ kondensator
condenser blowby-gas ~ porşenaltı boşluqdan mühərrikin karterinə keçən qazlar üçün kondensator
condenser fixed ~ sabit həcmli kondensator
condenser spark ~ qığılcım söndürən kondensator
condition ~ 1. şərt 2. vəziyyət
condition in working ~ saz vəziyyətdə; işə hazır vəziyyətdə;
condition to restore to service-able ~ işə hazır vəziyyətə gətirmək;
condition under service ~s istismar şəraitlərində;
condition ~ of readiness ~ hazırlıq vəziyyəti
condition ~ of road surface ~ yolun vəziyyəti
condition ~s of usage ~ istifadə şəraiti; istismar şəraiti
condition abnormal operating ~ qeyri-normal istismar şəraiti
condition accident ~ qəza vəziyyəti
condition actual operating ~s real istismar şəraiti
condition actual-use test ~s real istismar şəraitini yaradan sınaq şəraiti
condition adverse ~s münasib olmayan şərait
condition ambient ~s əhatə edən [xarici] şərait, əhatə edən mühit şəraiti
condition anticipated ~s nəzərdə tutulan şəraitlər
condition arctic ~ s arktika şəraitləri
condition atmospheric ~s atmosfer şəraitləri
condition average operating ~s orta istismar şəraiti
condition average service ~s orta istismar şəraiti
condition boundary ~s sərhəd şərtləri; sərhəd qatında şərt
condition charge ~ akkumulyator batareyaasının vəziyyəti; doldurulma dərəcəsi
condition climatic ~s iqlim şəraitləri
condition climatic service ~s istismar iqlim şəraitləri
condition close ~s mürəkkəb şəraitlər (yol şaraiti)
condition critical ~s kritik şərtlər; kritik rejim
condition cross-country ~s yolsuzluq şəraiti
condition design ~s hesabalama şəraitləri
condition distress ~s qəza baş verən şərait
condition dry road ~s quru yolda hərəkət şəraiti
condition dusty environmental ~s ətraf mühitin tozlanması şəraiti
condition emergency ~ qəza şəraiti
condition edge ~s sərhəd şərtləri; kənarlar üzrə kontaktda şərtlər (yükləmə)
condition end-service ~ məmulatın istismarından sonra vəziyyət
condition end-use ~ məmulatın istimarından sonra vəziyyət
condition environmental ~s əhatə şəraiti [xarici], ətraf mühitin şəraitləri
condition extreme ~s həddi vəziyyətlər
condition extremely arduous ~s həddən ağır şəraitlər
condition extremely hard ~s həddən ağır şəraitlər
condition faulty ~ nasaz vəziyyət
condition field ~s çöl şəraitləri; istismar şəraitləri
condition film ~s qatın vəziyyəti (yağqatının)
condition final ~s son şəraitlər
condition flushing surface ~s yol səthində hərəkət şəraitləri
condition force ~s yükləmə; qüvvənin təsir şəraitləri
condition full-load ~ tam yük altında iş şəraitləri
condition good charge ~ akkumulyator tam doldurulmuşdur
condition ground ~ qruntun vəziyyəti
condition humid ~ yaş [nəm] mühit
condition idling ~s boş gediş şəraiti
condition impact ~s təkanlar, zərbələr və ya silkələnmə yaradan şəraitlər
condition intel ~s daxil olma şəraitləri; girişdə şərait
condition inoperable ~ işə yararsız vəziyyət
condition intensive test ~s istismar şəraitlərinə görə sərtləşdirilmiş sınaq şəraitləri
condition limiting ~ məhdudlaşdırıcı şərait
condition loaded-up ~s yüklənmiş vəziyyət
condition loading ~ s yüklənmə şəraitləri
condition load-up ~ yükləmə şəraitləri
condition low-duty operating ~s yüngül istismar şəraiti
condition maximum ~s maksimal şəraitlər
condition medium operating ~s orta istismar şəraitləri
condition mild-duty operating ~s yüngül istismar şəraiti
condition moderate operating ~s ağır olmayan istismar şəraitləri
condition motoring ~s avtomobilin hərəkət şəraitləri
condition necessary ~ lazımi şəraitlər
condition normal ~s normal şəraitlər (15° C temperaturunda və 760 mm civə sütunu təzyiqdə)
condition normal charge ~ akkumulyator normal doldurulmuşdur
condition normal running ~s normal istismar şəraitləri; normal hərəkət şəraitləri
condition obscured ~ pis görünmə şəraitləri
condition off ~ «söndürülmüş» vəziyyət
condition on ~ «qoşulmuş» vəziyyət
condition on speed ~s mühərrikin verilmiş dövrələr sayını təmin edən şərait
condition operable ~ işgörmə qabiliyyətinin vəziyyəti
condition operating ~s istismar şəraitləri
condition operative ~ saz vəziyyət; istismara hazır vəziyyət
condition overheating ~s həddən artıq qızdırma şəraitləri
condition overload ~s həddən artıq yüklənmə rejimi
condition part-load ~s qismən yüklənmədə iş şəraitləri
condition peak load ~s maksimal yükdə iş şəraitləri
condition peripheral ~s xarici şəraitlər
condition plant ~s istehsalat şəraitləri; zavod şəraitləri
condition poor charge ~ akkumulyator qismən boşalmışdır
condition pulling ~ yana aparma vəziyyəti (avtomobilin)
condition prorust ~s korroziyanın artmasına kömək edən şərait
condition rated ~s nominal [hesabat] şəraitlər
condition reasonable ~s qəbul olunan şəraitlər
condition regular service ~s adi istismar şəraitləri
condition resonance ~s rezonansın yaranması şəraitləri
condition road ~s 1. yollarda hərəkət şəraitləri 2. yol şəraitləri; yolların vəziyyəti
condition running ~s istismar şəraitləri
condition safety ~s təhlükəsizlik şəraitləri
condition service ~s istismar şəraitləri
condition serviceable ~ işgörmə qabiliyyətinin vəziyyəti
condition service-simulated ~s istismar şəraitlərini imitasiya edən
condition sharply-changing road ~s kəskin dəyişən yol şəraitləri
condition simulated ~s süni yaradılmış iş şəraitləri
condition skid ~s yana sürüşmədə və ya boş fırlanmada yaranan şəraitlər; yana sürüşməyə və ya boş fırlanmaya (təkərin) kömək edən şəraitlər
condition slick road ~ yolun sürüşən səthi üzrə hərəkət şəraitləri
condition soil ~s torpaq şəraitləri
condition specified operating ~s verilmiş istismar şəraitləri (istehsalçının texniki şərtləri)
condition stabilized ~s 1. qərarlaşmış rejim 2. stabilləşmiş şəraitlər
condition storage ~ s saxlanma şəraitləri
condition straight-through drive ~s gücün birbaşa ötürülməsi şəraitləri (güc axınının paylanması ilə)
condition strained ~s gərgin vəziyyət
condition summer ~s yay şəraitləri
condition supersevere ~s xüsusi ilə ağır şəraitlər
condition surface ~ səthin vəziyyəti; səthin keyfiyyəti
condition technical ~s texniki şəraitlər
condition temperate ~s mülayim iqlim şəraitləri
condition terrain ~s yerli şərait (onun keçiciliyini xarakterizə edən)
condition test ~s sınaq şəraitləri
condition thermal ~s istilik rejimi
condition top operating ~ nöqsansız iş görmə qabiliyyəti şəraiti
condition transient ~s qərarlaşmamış (keçid) vəziyyət
condition tropical ~s tropik şəraitlər
condition under poload ~s boş gediş rejimi
condition usage ~s istismar şəraitləri
condition weather ~s atmosfer şəraitləri; iqlim şəraitləri
condition wet road ~s yaş yolda hərəkət şəraitləri
condition winter ~s qış şəraitləri
condition working ~s istismar şəraitləri
condition worst possible ~s ən pis istismar şəraitləri
conditioner ~ kondisioner; havanı kondinsionerləşdirmək üçün qurğu
conditioner air ~ havanı kondinsionerləşdirmək üçün qurğu
conditioner cooling system ~ kondisioner soyutma sistemi
conditioner liquid cooling system ~ mayeli kondisioner soyutma sistemi
conditioner roof mounted air ~ kabinanın damında quraşdırılan kondisioner
conditioning ~ kondisionerləşdirmə
conditioning air ~ havanın kondisionerləşdirilməsi
conductance ~ aktiv keçiricilik
conductance back ~ əks keçiricilik
conductance forward ~ birbaşa keçiricilik
conduction ~ keçiricilik
conduction heat ~ istilik keçirmə
conduction thermal ~ istlik keçirmə
conduction thermal ~ per unit area ~ vahid səthə düşən istilik keçirmə
conductivity ~ xüsusi keçiricilik
conductivity heat ~ xüsusi istilik keçiriciliyi
conductivity thermal ~ xüsusi keçiricilik
conductivity unilateral ~ birtərəfli istilik keçirmə
conductor ~ 1. məftil 2. keçirici 3.konduktor
conductor bare ~ izolə edilməmiş məftil
conductor cooxial ~ koaksial məftil
conductor flexible ~ elastik keçirici
conductor grounding ~ torpağa ötürən məftil
conductor hidden ~s gizli məftil çəkilməsi
conductor high-resistance ~ böyük xüsusi müqavimətli məftilin damarı; paylanmış müqavimətli məftilin damarı
conductor insulated ~ izolə edilmiş keçirici
conductor nonmetallic ~ metal olmayan damar (alışma məftilinin)
conductor rigid ~ sərt örtükdə məftil
conductor round ~ dairəvi en kəsikli məftil
conductor rubber ~ rezin izolyasiyalı məftil
conductor twin ~ iki damarlı məftil
conduit ~ boru; boru kəməri; kanal
conduit air ~ hava kəməri; hava kanalı
conduit brake ~ tormoz maqistralı
conduit delivery ~ qovucu boru kəməri
conduit heating ~ istlik kəməri
conduit oil ~ yağ kəməri
conduit wire ~ elektrik keçiricinin dəstəyi
cone ~ 1. konus 2. daxili həlqə (konusvari diyircəkli və ya kürəcikli radial-dayaq yastıǧının)
cone addendum ~ çıxıntılar konusu (konusvari dişli çarxın)
cone adjustable ~ quraşdırıcı konus, nizamlanan konus
cone adjustable bearing ~ diyirlənmə yastığının nizamlanan daxili həlqəsi
cone adjusting ~ quraşdırıcı konus; nizamlayıcı konus
cone atomizer ~ tozlayıcı; forsunka; tozlayıcı konus; diffuzor
cone atomizing ~ tozlayıcı; forsunka; tozlayıcı konus; diffuzor
cone back ~ əlavə konus (konusvari dişli çarx ötürməsində)
cone base ~ əsas konus (konusavri dişli çarx ötürməsində)
cone bearing ~ kürəcikli radial-dayaq yastığının və ya diyircəkli konusvari yastığın daxili həlqəsi
cone clutch ~ muftanın konusu
cone dedendum ~ dişlərin dibinin konusu (konusvari dişli çarxın)
cone delivery ~ verici [qovucu] ucluq
cone diamond ~ almazlı konus (bərkliyi ölçənin)
cone engaging friction ~ qoşulan dişli çarxın sinxronizatorunun friksion konusu; qoşulan dişli çarxın sinxronlaşdırıcı konusu
cone exit ~ çıxış diffuzoru [aerodinamik borunun]
cone face ~ dişli çarxın dişlərinin başlığının konusu
cone female ~ daxili konus
cone generating ~ əsas konus (konusvari dişli çarxın)
cone injector ~ forsunkanın ucluğu
cone male ~ xarici konus
cone male friction ~ sinxronizatorun xarici friksion konusu
cone mixing ~ qarışdırıcı ucluq
cone outside ~ xarici konus; dişlərin başlığının konusu (konusvari dişli çarxın)
cone pitch ~ bölgü konusu (konusvari dişli çarxın)
cone recniving ~ qəbul qıfı; yükləmə konusu
cone root ~ dişlərin dibinin konusu (konusvari dişli çarxın)
cone spray ~ injeksiya konusu; şırnaq konusu
cone stepped ~ pilləli qasnaq
cone synchronizer ~ sinxronizatorun konusu
cone synchronizing ~ sinxronlaşdırıcı konus
cone traffic control ~s yol konusları (hərəkət istiqamətini bildirmək üçün qoyulan)
cone valve ~ klapanın nimçəsinin klapanı
cone-shaped ~ konusvari; konusformalı
configuration ~ forma; kontur; konfiqurasiya
configuration vehicle-ground-contact ~ maşının qruntla kontaktda olan dayaq elementlərinin forması
conformability: ~ to bore contour ~ silindr güzgüsünə uyğunlaşa bilməsi (porşen halqalarinin)
conformability: ~ of sleeve bearing ~ nazik divarlı içliyin vala və gövdəyə uyğunlaşması
conformance to specification ~ texniki şərthlərə uyğunluq
congest ~ avtomobil yolunu bağlamaq
congestion ~ yığılma; tıxac (harakatda); yol tıxacı
congestion road ~ hərəkət tıxacı; yol tıxacı
congestion traffic ~ hərəkət tıxacı; yol tıxacı
congestion transportation ~ 1. hərəkət tıxacı; yol tıxacı 2. yol şəbəkəsinin həddən artıq yüklənməsi
conical ~ konusvari
conjugated ~ bir-birinə bağlanmış; bağlı; əlaqəli, qovuşan
conk ~ fasilə ilə (arası kəsilmə ilə; durma ilə) işləyən; (mühərrikin) sönmək
connect ~ birləşdirmək; calamaq
connect to ~ in ~ parallel ~ paralel qoşmaq;
connect to ~ in series ~ ardıcıl qoşmaq;
connect to ~ up ~ birləşdirmək
connection ~ 1. birləşmə; əlaqə; qoşma 2. ştuser; nippel – müxtəlif cihaz və mexanizmlərdə: ayrı-ayrı hissələri birləşdirən ucları yivli borucuq 3. dartı 4. taxma, asma
connection ~ for breather pipe~ atmosfer borusunun ştuseri; sapunun ştuseri
connection adjustable ~ nizamlanan birləşmə
connection clip ~ sıxan birləşmə
connection color (code) ~ rəngli kodlarla məftillərin birləşdirilməsi
connection cross ~ xaçvari [eninə] birləşmə
connection delta ~ üçbucaq birləşdirməsi
connection discharge ~ axıdıcı ştusser
connection earth ~ gövdəyə birləşdirmə; kütləyə birləşdirmə
connection electric ~ 1. elektrik birləşməsi 2. elektrik sxemi
connection flange(d) ~ flans (dəmir boruları bir-birinə bənd etmək üçün onların uclarında olan yastı dairə) birləşməsi
connection flexible ~ elastik birləşdirmə; elastik əlaqə
connection fuel ~ yanacaq sisteminin ştusseri
connection fuel-intake ~ yanacaq borusunun ştusseri
connection fuel-supply ~ yanacaq borusunun ştusseri
connection ground ~ gövdəyə birləşdirmə; kütləyə birləşdirmə
connection hinged ~ oynaq
connection hose ~ şlanqların birləşməsi; şlanqları birləşdirmək üçün mufta
connection inlet ~ giriş ştusseri
connection intercell ~ akkumulyator batareyasının elementlərinin birləşdirilməsi
connection leak-off ~ kip olmayan birləşmə; axan [sızan] birləşmə
connection leaky ~ kip olmayan [hermetik olmayan] birləşmə
connection link ~ oynaq birləşməsi
connection lokal ~s yerli nəqliyyatın əlaqə yolları
connection loose ~ zəifləmiş birləşmə
connection lower link ~ eninə dartının traktora birləşdirmə nöqtəsi
connection multiple ~ paralel birləşmə
connection oil pressure gauge ~ yağ monometrinin ştusseri
connection outlet ~ buraxıcı ştusser
connection parallel ~ paralel birləşmə
connection permanent ~ ayrılmaz birləşmə
connection pipe ~ borular üçün birləşdirici mufta; borular üçün ştusser
connection pivot ~ oynaq birləşmə
connection power ~ güc ötürən birləşmə
connection radiator ~ radiatorun qol borusunun birləşməsi
connection radiator hose ~ radiatorun qol borusunun və şlanqı birləşdirən mufta
connection relesable ~ ayrılan birləşmə
connection rigid ~ sərt birləşmə
connection rolled edge ~ yayma ilə birləşmə
connection rotary ~ fırlanan birləşmə
connection rubber hose ~ 1. rezin şlanqla birləşdirmə 2.rezin şlanqı bərkidən sıxıcı [xamıtı]
connection series ~ ardıcıl birləşmə
connection shock-absorbing ~ zərbə söndürən birləşmə
connection shunt ~ paralel birləşmə
connection slip joint ~ sürüşgən birləşmə
connection speedometer drive ~ spidometrin intiqalının birləşməsi
connection spline ~ şlis birləşməsi
connection split bolt(ed) ~ ayrılan bolt birləşməsi
connection star ~ ulduzvari birləşmə
connection steering gear ~ 1. sükan intiqalının dartısı 2.dönmə muftasının intiqalı (tırtıllı maşının)
connection tachometer ~ taxometrin intiqalının birləşməsi
connection tandem ~ ardıcıl birləşmə
connection threaded ~ yiv birləşməsi
connection tight ~ kip birləşmə
connection top link ~ yuxarı dartının traktora birləşmə nöqtəsi
connection unreleasable ~ ayrılmayan [sökülməyən] birlşəmə
connection vacuum ~ vakuum sisteminin elementlərinin birləşməsi
connection vaporproof ~ mayenin buxarlanmasına imkan verməyən birləşmə (avtosisternin, çənin elementləri)
connection water outlet ~ suaparan ştusser
connection Y- ~ ulduzvari birləşmə
connection welded ~ qaynaq birləşməsi
connection wire (wiring) ~ məftilli birləşmə
connective ~ birləşdirici
connector ~ birləşdirən; birləşdirici mufta; nippel; bənd
connector adapter ~ keçidlik
connector bolt(ed) ~ ayırıcı birləşdirən
connector breakway ~ 1. ştepsel ayırıcısı 2. tezayıran mufta
connector cable ~ məftillərin birləşdiricisi
connector cell ~ akkumulyator batareyasının elementlərinin birləşdiricisi
connector electric ~ elektrik birləşdiricisi; rozetka; vilka; ştepsel
connector flange ~ flanslı birləşdirmə
connector plug ~ ştepselli birləşdirici
connector starter-to-terminal ~ işəburaxma keçiricili starterin birləşdiricisi
connector T-(tee) ~ 1. üçlük 2. T-şəkilli sıxıcı
connector consideration: under ~ baxılan; yoxlanılan; tədqiq olunan; sınağı aparılan
connector design ~ s konstruktiv mülahizələr
consign ~ göndərmək
consignee ~ yükalan
consigner ~ yükgöndərən
consist of ~ hər hansı komponentlərdən ibarətdir
consistence ~ 1. konsistensiya; sıxlıq 2. Ardıcıllıq stabillik; sabitlik; dəyanətlik 4. uzlaşma
consistence powerplant ~ güc qurğusunun dayanıqlı işləməsi
console ~ idarə etmə pultu
control ~ idarə etmə pultu
consolidation ~ 1. bərkimə; kiplik 2.bərkitmək
constable: traffic ~ küçə hərəkətini nizamlayan (adam)
constant ~ sabit; konstant || sabit; dəyişməz
constant ~ of gravitation ~ qravitasiya sabiti
constant damping ~ sönmə əmsalı
constant ~ driving ~ fasiləsiz hərəkət
constant ~ service ~ control daimi xidmət
constant ~ spring ~ yayın sərtliyi
constant-mesh ~ daimi ilişmədə
constituent ~ tərkib hissə; toplanan
constituent inert ~s inert ~ toplananlar
constituent motor fuel ~ mühərrik yanacağının komponenti
constituent structural ~ struktur tərkibi; strukturun elementi
constitution ~ quruluş; tərkib
constitution soil ~ torpağın tərkibi
constriction ~ 1. daralma; dar yer 2.keçidin kiçildilmiş qabarit ölçüləri
construction ~ konstruksiya; qurğu
construction under ~ konstruksiya etmə mərhələsində; konstruksiya etmə prosesində; qurulma zamanı
construction ~ of traffic stream ~ küçə axınının təşkili
construction basic ~ baza konstruksiyası
construction boltless ~ bolt birləşməsiz konstruksiya (məs., qaynaq üsulu ilə hazırlanmış sistern) .
construction chassisless ~ çərçivəsiz konstruksiya
construction composite ~ mürəkkəb konstruksiya
construction fail-safe ~ hər hansı bir elementin dağılmasından iş qabiliyyətini itirməyən konstruksiya
construction frame ~ 1. karkas konstruksiyası 2. çərçivənin konstruksiyası 3. çərçivəli konstruksiya
construction individual ~ fərdi sifarişlə hazırlanmış konstuksiya
construction integral chassis and body ~ yükdaşıyıcı kuzası olan şassi konstruksiyası
construction one-piece ~ bütöv [ayrılmayan] konstruksiya
construction ribbed ~ qabırğalanmış konstruksiya
construction shell-type ~ yükdaşıyıcı örtük tipli konstruksiya
construction single-unit car ~ yükdaşıyıcı kuzası olan minik avtomobilinin konstruksiyası
construction skeleton ~ karkas konstruksiyası; reşotkalı konstruksiya
construction transportation ~ nəqliyyat qurğuları (nəqliyat yolları və onlarda qurğular)
construction tray frame ~ çərçivənin təknəvari [çanaqvari, tabaqvari] qurğusu
construction unique ~ özünə məxsus konstruksiya; unikal konstruksiya
construction unit ~ bir blokda hazırlanmış konstruksiya
construction unit chassis-body ~ yük daşıyıcı kuzası olan şassi konstruksiya
consume ~ xərcləmək; istifadə etmək; işlətmək
consumption ~ istifadə etmə; işlətmə; xərc; sərf
consumption air ~ hava sərfi
consumption brake fuel ~ tormoz stendində sınaq zamanı yanacaq sərfi
consumption brake specific fuel ~ tormoz stendində sınaq zamanı xüsusi yanacaq sərfi (1 a.q./s)
consumption controlled oil ~ nəzarət olunan yağ sərfi
consumption cooling medium ~ soyuducunun sərfi
consumption correct specific fuel ~ normal şəraitlərə gətirilmiş xüsusi yanacaq sərfi
consumption cumulative fuel ~ cəm yanacaq sərfi
consumption energy ~ enerji sərfi
consumption fuel ~ yanacaq sərfi
consumption full-load fuel ~ tam yükləmədə yanacaq sərfi
consumption gasoline ~ benzin sərfi
consumption gasoline ~ per car ~ bir avtomobilin benzin sərfi
consumption grease ~ konsistent yağın sərfi
consumption heat ~ istiliyin işlədilməsi
consumption idling fuel ~ boş gedişdə yanacaq sərfi
consumption lubricating oil ~ yağlama materialının sərfi
consumption oil ~ yağ sərfi
consumption part-load fuel ~ natamam yükləmədə yanacaq sərfi (mühərrikin)
consumption petrol ~ benzin sərfi
consumption power ~ güc sərfi; enerjinin işlədilməsi
consumption rated ~ nominal sərf
consumption route fuel ~ reys ərzində sərf
consumption specific ~ xüsusi sərf
consumption specific fuel ~ xüsusi yanacaq sərfi
consumption specified fuel ~ pasport xarakteristikasına görə yanacaq sərfi
consumption touring fuel ~ «kreyser» sürətində yanacaq sərfi (48 km/s va böyük dəyişən sürətlərdə)
consumption warranty fuel ~ yanacağın zəmanət sərfi
consumption watt ~ vatt ilə işlədilən güc
contact ~ 1. toxunma, kontakt || kontaktda olmaq 2. ilişmə
contact to gain ~ toxunmaya və ya ilişməyə daxil olmaq;
contact to make ~ 1. zənciri qa- pamaq; cərəyan vermək 2. kontakt yaratmaq
contact adjustable ~ nizamlanan kontakt
contact anvil ~ qırıcının kontaktı
contact back ~ qovuşan detalın arxa səthinin kontaktı (içliyin)
contact body ~ kuzaya birləşmə
contact break ~ ayırıcı kontakt
contact breaker ~ qırıcının kontaktı
contact dead ~ aralanmış kontakt
contact earthed ~ torpağa birləşdirilmiş kontakt
contact edge ~ kənar [haşiyə] kontaktı
contact elastic ~ elastik kontakt; elastik elementlərin yük altında kontaktı
contact electric ~ elektrik kontaktı
contact female ~ əhatə edən kontakt
contact fixed ~ daimi kontakt
contact floating ~ üzən kontakt
contact full-circle ~ bütün çevrə boyu kontakt
contact full-length ~ bütün uzunu boyu kontakt
contact gear-(tooth) ~ dişli çarxın dişlərinin kontaktı; kontakt ləkəsi (ilişmə rəng və ya yeyilmənin izinə göra yoxlamada)
contact ground ~ 1. torpaqla kontakt 2. birləşmə və ya kütləyə qısa qapanma
contact intimate ~ kip kontakt; bilavasitə kontakt (yağlama olmadıqda və ya sürtünən səthlər arasından yağqatı çıxarıldıqda)
contact loose ~ sıx olmayan kontakt
contact magneto ~ kontakt maqneto
contact make-before-break relay ~ relenin kontaktlarının keçiricisi
contact male ~ əhatə olunan kontakt
contact mechanical ~ mexaniki kontakt
contact metallic ~ metal səthlərin kontaktı (yağ olmadıqda və ya yağ qatı çıxarıldıqda)
contact metal-to-metal ~ metal səthlərin kontaktı (yağ olmadıqda və ya yağ qatı çıxarıldıqda)
contact open ~ aralanmış kontakt
contact partial ~ tam olmayan [qismən] kontakt
contact point ~ nöqtəli kontakt
contact poor ~ pis kontakt
contact pressure ~ yük altında kontakt; təzyiq altında kontakt
contact relay ~ relenin kontaktı
contact road tire ~ şinin yolla kontaktı
contact road wheel ~ təkərin yolla kontaktı
contact running ~ sürüşən kontakt
contact self-wiping ~ öz-özünə təmizlənən kontakt
contact short heel ~ dişin enli ucuna doğru sürüşmüş konusvari dişli çarxların dişlərinin qısa kontakt ləkəsi
contact short toe ~ dişin ensiz ücuna doğru sürüşmüş dişli çarxların dişlərinin kontakt qısa ləkəsi
contact sliding ~ sürüşən kontakt
contact solder ~ lehim altı kontakt
contact soldered ~ lehimləmə kontaktı
contact spring ~ kontakt yayı
contact surface ~ səthlərin toxunması [kontakt]
contact uninentional ~ təsadüfi kontakt
contact wipe ~ sürtünən səthlərin kontaktı
contain ~ özündə yerləşdirmək
container ~ konteyner; çən; kanistr; qab
container battery ~ akkumulyator yeşiyi; akkumulyator batareyasının qabı
container air ~ hava çəni; hava akkumulyatoru
container cargo-type ~ yük konteyneri
container fluid ~ maye üçün rezervuar [çən]
container freight ~ yük konteyneri
container fuel ~ yanacaq çəni; kanistr
container hauling ~ yük konteyneri
container lubrirant ~ yağlama materialı üçün kanistr
container oil ~ yağ çəni; yağ üçün qab
container spare-wheel ~ ehtiyat təkərin yerləşdirilməsi üçün konteyner və ya boşluq
container tool ~ alətlər üçün yuva
container transport ~ yük konteyneri
contaminant ~ çirkləndirici maddə; qarışıq
contaminant dispersible ~ dispersiyalanmış çirkləndirici qarışıqlar
contaminant dissolved ~s həll olmuş çirkləndirici qarışıqlar
contaminant suspended ~ asılı halda çirkləndirici qarışıqlar
contaminate ~ çirkləndirmək
contamination ~ çirklənmə
contamination air ~ havanın çirklənməsi
contamination enviromental ~ ətraf mühitin çirklənməsi
contamination service ~ istismar prosesində çirklənmə
contender ~ yarışların iştirakçısı
content ~ 1. saxlanma 2. tərkib; həcm; tutum 3.içindəki;
content ash ~ küllülük; külün tərkibi
content caloric ~ kalorilik
content carbon ~ karbohidrogenin tərkibi
content dislocation ~ dislokasiyanın sıxlığı
content heat ~ istilik saxlama
content mean carbon ~ karbohidrogenin orta miqdarı
content moisture ~ nəmliyin miqdarı
content tar ~ qatranın tərkibi
contest: fuel economy ~ yanacağın qənaətliyinə yarış
contigency ~ qəza vəziyyəti
continuity ~ fasiləsiz; bütövlük
continuous ~ 1. uzun müddətli 2.fasiləsiz, bütöv 3. daimi; sönməyən 4. səlis 5. axınlı
contortion ~ əyilmə
contour ~ kontur; əhatə
contour ~ of track ~ trekin konturu
contour body ~ kuzanın konturu
contour cam ~ yümrüğün profili
contour distorted ~ əyilmiş kontur (zadalanmadan sonra)
contour piston cam ~ porşenin dibində çıxıntının konturu
contour piston crown ~ porşenin dibinin konturu
contour rim ~ təkərin sağanağının profili
contour tread ~ naxışın profili
contouring ~ hava yastığı üzərində aparatın uzun dalğaların konturlarını əyməsi
contract ~ 1. sıxmaq; düzəltmək; kipləşdirmək 2. çöküntü vermək 3. bişirilmək 4. kontrakt bağlamaq || kontrakt
contraction ~ sıxılma; dartma; kipləşmə; çökmə
contraction local ~ yerli daralma; yerli sıxılma
contraction volume ~ həcmin azalması
control ~ 1. idarəetmə || idarə etmək 2. idarəet- mə qurğusu 3. nizamlama 4. nizamlayıcı qurğu 5. nəzarət || nəzarət etmək 6.idarəetmə dartıları; idarəetmə dəstəkləri; idarəetmə orqanları
control acceleration ~ akselleratorun nizamlanması
control advance ~ alışmanın qabaqlanmasının nizamlanması
control air ~ 1. pnevmatik intiqalla idarəetmə 2. verilən havanın miqdarının nizamlanması
control air-actuated ~ pnevmatik intiqalla idarəetmə
control air brake ~ pnevmatik intiqallı tormozun idarə edilməsi
control air brake foot ~ pnevmatik intiqallı tormozun pedal ilə idarə edilməsi
control air-fuel ratio ~ hava ilə yanacağın miqdarının nisbətinin nizamlanması
control air mixture ~ yanacaq-hava qarışığının nizamlanması
control air-operated ~ pnevmatik intqalla idarəetmə
control air steering ~ sükan idarəsinin pnevmatik servomexanizmi
control alternative ~ arasıkəsilən nizamlama (məs. tormoz kompressorunun qoşulması və ayrılması)
control antidive ~ avtomobilin qabaq körpüsünün yolun nahamarlığına qədər aşağı düşməsini məhdudlaşdıran qurğu
control area (traffic) ~ ərazidə hərəkətin mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi
control assisted ~ servointiqalla idarə etmə
control automatic ~ avtomatik idarəetmə; avtomatik nizamlama; avtomatik nəzarət
control automatic boost ~ üfürülmənin avtomatik nizamlanması
control automatic idle ~ boş dövrlər sayının av- tomatik nizamlanması
control automatic level ~ kuzanın vəziyyətinin düzəldilməsinin avtomatik nizamlama mexanizmi
control automatic mixture ~ qarışığın tərkibinin avtomatik nizamlanması
control automatic temperature ~ temperaturun avtomatik nizamlanması
control automatic timing ~ alışmanın qabaqlan- masının avtomatik nizamlanması
control ball-and-socket gear ~ ötürmələri dəyişən kürəvi dayaqlı dəstək
control beam ~ şüanın nizamlanması (faraların)
control block ~ hərəkətin bloklama ilə nizamlanması
control boost ~ üfürmənin nizamlanması
control boundary layer ~ sərhəd qatında nizamlanma
control brake ~ 1. tormozların idarə olunması 2.tormoz intiqalı
control button ~ düyməli idarəetmə
control bypass ~ buraxıcı klapan vasitəsilə nizamlama
control cable-operated ~ trosla idarəetmə
control car ~ for disabled drivers ~ şikəst sürücülər üçün avtomobillərinin idarə etmə mexanizmi
control carburetor ~s karbüratoru idarə etmə dartıları
control carburetor throttle ~s karbüratorun drossel qapağının idarə dartıları
control centralized traffic ~ hərəkətin mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsi
control central traffic management ~ hərəkətin idarə etmə mərkəzi
control check ~ avtomobilin parametrlərinə nəzarət sistemi
control choke ~ hava qapağının idarə edilməsi
control closed-cycle ~ əks əlaqəli idarə etmə; qapalı tsikl üzrə idarə etmə
control closed-loop ~ əks əlaqəli idarə etmə; qapalı tsikl üzrə idarə etmə
control cold idle ~ soyuq mühərrikin boş dövrlərinin nizamlanması
control column ~ sükan kolonkasında idarə etmə
control combined hand-and-foot ~ (motosikldə) əl və ayaq ilə kombinə edilmiş idarə etmə
control computer [computerized] ~ kompüter vasitəsilə idarəetmə
control coolant flow ~ soyuducu mayenin sirkulyasiyasının nizamlanması (termostatla)
control cost ~ qiymətin nizamlanması; qiymətə nəzarət
control coupled ~ ikiqat idarə etmə
control cowl vent ~ radiatorun jalüzünün idarə etmə dəstəyi
control cruise ~ kruiz-nəzarət (istismar süratinin saxlanması rejimi)
control cycle ~ tsiklin idarə edilməsi
control damage ~ nasazlıqların axtarılması; zədələnmələrin axtarılması
control depth ~ 1. yüksəkliyi nizamlama; dərinləşmənin nizamlanması 2. dərinləşmənin nizamlayıcısı
control dimmer ~ faraların işığının keçiricisi
control dip-switch ~ bir faranı qoşan və digərinin işığının istiqamətini dəyişən tərtibat
control dipping ~ faraları aşağı əyən tərtibat
control direct ~ bilavasitə idarə etmə
control distance ~ distansiyadan idarə etmə; tele - idarə etmə
control distributor vacuum ~ paylayıcıda qoyulmuş vakuum korrektor
control door lock remote ~ qapıların qıfıllarının distansiyadan idarə edilməsi
control draft ~ qüvvə nizamlaması (asma alətin); qüvvə nizamlayıcısı (asma alətin)
control draught ~ ikiqat idarə etmə
control dynamo output ~ gərginliyin və doldurucu cərəyan qüvvəsinin nizamlayıcısı
control downhill speed ~ enişlərdə sürətin idarə edilməsi
control dynamic beam ~ şüanın dinamik nizamlanması
control electric ~ elektrik idarə etmə
control electronic ~ elektron idarə etmə
control emergency ~ ehtiyat idarə etməsi; qəza idarə etməsi
control engine ~ mühərrikin idarə dartıları
control environmetantal ~ xarici şəraitin (əhatə edan) nizamlanması və nəzarəti (sınaqlardı)
control evaporative fuel ~ yanacağın buxarlanmasına nəzarət sistemi
control exhaust-emission ~ işlənmiş qazlarda zərərli komponentlərin məhdudlaşdırılması
control exhaust temperature ~ ixrac qazlarının temperaturunun nizamlayıcısı
control fan ~ ventilyatorun idarə edilməsi; ventilyatorun dövrələr sayının nizamlayıcısı
control feed ~ verilişin nizamlanması
control finger-tip ~ düyməli idarə etmə
control float suction ~ üzgəc kamerində təzyiqi aşağı salmaqla qarışığın keyfiyyətinin korrektə edilməsi
control flow ~ temperaturun nizamlanması
control follow-up ~ idarə etmənin izləmə sistemi
control foot gear ~ ötürmələrin dəyişdirilməsinin pedalla idarə edilməsi
control forward ~ nəqliyyat maşınının qabaq hissəsinə çıxardılmış idarəetmə
control front ~ nəqliyyat maşınının qabaq hissəsinə çıxardılmış idarə etmə
control fuel consumption ~ yanacaq sərfinin nizamlanması
control fuel-flow ~ yanacağın verilməsinin nizamlanması
control fuel injection ~ yanacağın püskürülməsinin nizamlanması
control fuel-metering ~ yanacağı dozalaşdıran qurğu
control gage ~ sensor nəzarəti
control gas-flow ~ yanacaq verilişinin nizamlanması
control gate ~ kulisin dəstəyin ilə ötürmələrin keçirilməsi; selektor idarə olunması
control gear ~s ötürmələri keçirən mexanizm
control hand ~ əl ilə idarə olunma
control hand throttle ~ drossel qapağının əl ilə idarə olunması
control height ~ hündürlüyün nizamlanması
control higway traffic ~ avtomobil yollarında hərəkətin nizamlanması
control humidity ~ nəmliyin nizamlanması
control hydraulic ~ hidravlik intiqalla idarə olunma; hidroidarəetmə
control hydrulic drawbar ~ ilişmə qurğusunun hidro idarə olunması
control hydraulic lift ~ asma qurğusunun hidro idarə olunması
control hydrojack ~ hidravlik domkratın idarə olunması
control ice ~ buzlaşma ilə mübarizə
control idle ~ boş gedişin dövrlər sayında mühərrikin işinin nizamlanması
control ignition ~ alışmanın (yerinin dəyişdirilməsi) nizamlanması
control illuminaton ~ işıqlanmanın nizamlanması
control inching ~ 1. dəqiq nizamlama 2. hissiyatlı idaretmə
control independent ~ avtonom idarə etmə
control integrated ~s ümumi şitdə yerləşdirilmiş idarəetmə dəstəkləri
control intermittent ~ arasıkəsilən nizamlama
control intermittent wiper ~ şüşətəmizləyənin arası kəsilmə rejiminin keçiricisi
control knock ~ detonasiyanın idarə olunması
control level ~ 1. səviyyənin yolxanması 2. səviyyənin nizamlanması
control lever ~ dəstəkli idarəolunma
control lighting ~ işıqlanmanın nizamlanması
control load ~ yükün nizamlanması
control local ~ yerli (bilavasita) idarə etmə
control magneto ~ maqnetonu idarə etmə; maqnetonun nizamlanması
control manifold heat ~ işəsalma kollektorunda qazların qızdırılmasının nizamlanması
control manual ~ əl ilə idarə etmə
control manual mixture ~ qarışığın tərkibinin əl ilə nizamlanması
control mechanical ~ mexaniki idarə etmə
control memory-stored ~ yaddaş saxlama qurğusundan istifadə etməklə proqramla idarə etmə
control mixture ~ qarışığın nizamlanması
control moisture ~ nəmliyin nizamlanması
control motor speed ~ mühərrikin dövrələr sayının nizamlanması
control movement ~ hərəkətin nizamlanması
control numerical ~ pillələrin rəqəmli göstərilməsilə idarə etmə
control off-line ~ avtonom idarəetmə
control oil temperature ~ yağın temperaturunun nizamlanması
control open-cycle ~ əks əlaqəsiz idarəetmə; qapalı olmayan tsiklə görə nizamlama
control open-ended ~ əks əlaqəsiz idarə etmə; qapalı olmayan tsiklə görə nizamlama
control open-loop ~ əks əlaqəsiz idarə etmə; qapalı olmayan tsiklə görə nizamlama
control operator ~ operator tərəfindən yerinə yetirilən idarə etmə
control overheat ~ həddən artıq qızmadan qoruma
control overpressure ~ təzyiq müəyyən həddi keçdikdən sonra işə düşən nizamlayıcı qurğu
control painstaking quality ~ keyfiyyətə diqqətli nəzarət
control pedal ~ pedalla idarəetmə
control pedestrian ~ piyada hərəkətinin nizamlanması
control pilot ~ servoklapanın idarə olunması (hidravlik mexanizmin)
control point ~ postların hərəkətinin nizamlanması
control pollution ~ çirkləndirici maddələrin ayrılmasına nəzarət
control position ~ pozisiya [mövqe] nizamlaması (asılan alətin)
control positive ~ etibarlı idarə etmə
control power ~ 1. buraxıcı dəstək; işəsalma düyməsi (mühərrikin) 2. gücün nizamlanması
control preoptive ~ ötürmələrin qabaqcadan seçilməsi ilə idarə etmə; selektiv idarə etmə
control preselective ~ ötürmələrin qabaqcadan seçilməsi ilə idarə etmə; selektiv idarə etmə
control press-button ~ düymə ilə idarə etmə
control pressure ~ təzyiqin nizamlanması
control process ~ 1. texnoloji prosesin idarə olunması 2. arasıkəsilməz prosesin idarə olunması 3. istehsal prosesində idarə etmə
control product ~ məhsula nəzarət
control program ~ proqramla idarə etmə (bort kompüteri)
control programed ~ proqramla idarə etmə; proqramla nizamlama
control push-button ~ düyməli idarəetmə
control quality ~ 1. keyfiyyətə nəzarət 2. keyfiyətin idarəedilməsi; keyfiyyətin nizamlanması
control radar ~ avtoradarla nəzarət
control radiator shutter ~ radiatorun jalüzünün idarəedilməsi
control reliability ~ 1. etibarlılığın yoxlanması 2. imtinasızlığın yoxlanması
control remote ~ məsafədən idarəetmə; teleidarəetmə
control remote gear ~ ötürülmələrin keçirilməsinin məsafədən idarəedilməsi
control remote starter ~ starterin məsafədən idarəedilməsi
control rheostatic ~ reostatın köməyi ilə nizamlama
control ride ~ səlis gedişin nizamlanması
control seat warmer ~ oturacağın qızdırılmasının nizamlanması
control sensor (-based) ~ datçiklərdən istifadə etməklə idarəetmə
control servo ~ servoidarəetmə
control shutter ~ jalüzlü idarəetmə
control side-away ~ yan dəyanətliyin stabilizatoru
control slow-running ~ boş gedişdə mühərrikin işinin nizamlanması
control snowdrift ~ qarda yana sürüşmə ilə mübarizə
control spark ~ alışmanın nizamlanması
control speed ~ 1. sürətin nizamlanması 2. ötürmələrin keçirilməsinin idarəedilməsi
control starter ~ starterin idarəedilməsi
control statistical quality ~ keyfiyyətə statistik nəzarət
control steering ~ s sükan idarəsinin dartıları
control steering-column (gear) ~ sükan kolonkasında yerləşmiş dəstəklə ötürmələrin keçirilməsi
control stepless ~ səlis (pillasiz) idarəetmə
control synchrotouch gear ~ ötürmələrin keçirilməsinin sinxronizasiya düyməli idarəedilməsi
control tape ~ lentə yazılmış idarəetmə (maqnitla)
control temperature ~ temperaturun nizamlanması
control termostatic ~ termostatik nizamlama
control throttle ~ drossel qapağı ilə idarəetmə
control time ~ 1. vaxta nəzarət 2.vaxta görə idarəetmə 3. proqramla idarəetmə
control timing ~ alışmanın və ya yanacağın püskürməsinin nizamlanması
control traction ~ 1. dartı qüvvəsinin nizamlanması 2. yolla ilişmənin nizamlanması
control traffic ~ hərəkətin nizamlanması
control transportation ~ daşımaların idarəedilməsi
control two-pedal ~ iki pedallı idarəetmə
control vacuum spark ~ alışmanı qabaqlayan vakuum nizamlayıcı
control valve ~ 1. qazpaylama mexanizmi; klapanlı paylanma mexanizmi 2. klapan araboşluğunun nizamlanması
control vendor ~ göndərən tərəfindən nəzarət
control ventilator ~ ventilyatorun idarə edilməsi; ventilyatorun dövrlər sayının nizamlanması
control visual ~ 1. baxış keçirməklə nəzarət; gözlə nəzarət 2. bilavasitə müşahidə ilə idarəetmə
control voltage ~ gərginliyin nizamlanması
control window ~ şüşəqaldırıcının mexanizmi
control controllability ~ idarəolunma; nizamlanmaqlıq; yoxlanılmaqlıq
controlled ~ idarə edilən; nizamlanan; nəzarətedilən
controlled remotely ~ məsafədən idarəedilən; teleida- rəedilən
contoroller ~ 1. idarəetmə cihazı; idarəedən cihaz; nizamlayıcı 2. buraxıcı reostat 3. inspektor; dispetçer
contoroller adjustable ~ dəyişən quraşdırıcılı nizamlayıcı
controlled cabin-temperatur ~ kabina və ya kuzada temperatur nizamlayıcısı
contoroller engine ~ mühərrikin işinin nizamlayıcısı
contoroller heat(ing) ~ istilik nizamlayıcısı; termonizamlayıcı
contoroller manual ~ idarəetmənin əl ilə işləyən orqanı
contoroller program(ed) ~ proqramlı nizamlayıcı
contoroller servo ~ servoidarəetmə qurğusu
contoroller speed ~ sürət nizamlayıcısı
contoroller temperature ~ temperatur nizamlayıcı
contoroller time-shedule ~ müvəqqəti proramlı nizamlayıcısı
contoroller traffic ~ hərəkətin nizamlanması üzrə inspektor
convection ~ konveksiya
convection heat ~ istilik konveksiyası
convenience ~ rahatlıq
convenience passender ~s sərnişinlər üçün rahatlıq və ya komfortluq
conventional ~ 1. adi tipli; ümumi qəbul edilmiş 2. seriyalı 3.şərti
conventional ~ of front wheels ~ qabaq təkərlərin görüşməsi
conventional traffic ~ hərəkət axınının qovuşması
conversion ~ dəyişdirmə, dəyişdirilmə, şəklini dəyişmə, kökündən dəyişmə; döndərmə, çevirmə
conversion ~ of motion ~ hərəkətin dəyişdirilməsi
conversion analog-digital ~ analoq-rəqəmli çevrilmə [dəyişdirilmə]; arasıkəsilməz informasiya yanın diskret informasiyaya çevrilməsi
conversion data ~ verilənlərin çevrilməsi
conversion digital-to-analog ~ verilənlərin rəqəmli formadan analoq formasına çevrilməsi
conversion hardness number ~ bərkliyin ədədlərinin bir şkaladan başqasına keçirilməsi
conversion torque ~ burucu momentin dəyişdirilməsi
converter ~ dəyişdirici
converter AC/DC ~ düzləndirici
converter alternating current ~ dəyişən cərəyan dəyişdiricisi
converter analog-to-digital ~ analoq ədədi dəyişdiricisi
converter catalytic(st) ~ ixrac qazlarının katalitik neytrallaşdırıcısı
converter data ~ verilənlərin qeyd olunma şəklinin dəyişdiricisi
converter digital-to-analog ~ diskret informasiyanı fasiləsiz dəyişdirən ədədi analoq dəyişdiricisi
converter fluid ~ hidrotransformator
converter frequency-to-number ~ tezliyi koda dəyişdirən; tezliyin analoq-ədədi dəyişdirilməsi
converter hydrulic torque ~ hidrotransformator
converter hydrodynamic torque ~ hidrodinamik transformator
converter lens ~ faraların konversiya olunan üstlüyü
converter matching torque ~ transmissiyanın müəyyən rejimində işə düşən hidrotransformator
converter multistage torque ~ çoxpilləli hidrotransformator
converter multiturbine torque ~ çoxturbinli transformator
converter polyphase torque ~ bir neçə reaktiv təkərli hidrotransformator
converter single-phase torque ~ bir reaktiv təkərli hidrotransformator
converter single-stage torque ~ bir pilləli hidrotransformator
converter time-digital ~ vaxtın intervalları rəqəmli formaya dəyişdirən
converter torque ~ hidrotransformator
converter torque ~ witch planetary gearbox ~ planetar ötürmələr qutulu hidrotransformator
converter two-stage torque ~ ikipilləli hidrotransformator
converter-coupling ~ kompleksli hidrotransformator
convertible ~ 1. üstü qatlanan kuza 2. dəyişdirilən, konversiya olunan
convertible hard-top ~ sərt qatlanan üslü «kabriolet» tipli avtomobil
convex ~ qabarıq
convey ~ 1. daşımaq; nəql etmək 2. ötürmək
conveyance ~ 1. daşıma; çatdırma; nəql etmək 2. nəqliyyat vasitələri 3. konveyer; transportyor
conveyance trand ~ quruda hərəkət edən nəqliyat vasitələri
conveyance public ~ sərnişinlərin daşınması
conveyance conveyer ~ konveyer; nəqledici
conveyance belt ~ lentli konveyer; lentli nəqledici
conveyance chain ~ zəncirli nəql edici
conveyance discharge ~ boşaldan nəqledici
conveyance filling ~ yükləyən nəqledici
conveyance helical ~ şnekli nəqledici
conveyance loading ~ yükləyən nəqledici
conveyance overhead ~ asma konveyer
conveyance overhead chain ~ asma zəncirli nəqledici
conveyance slat ~ lövhəli konveyer; lövhəli nəqledici
conveyance spiral ~ şnekli nəqledici
conveying: bulk ~ qablaşdırılmamış daşıma; yüklərin tökülmə ilə və ya qalama [qabsız] daşınması
coolant ~ xladagent; soyudan; soyuducu tərkib; soyuducu mühit; soyuducu maye
coolant with additives ~ aşqarlı soyuducu agent
coolant: cold proof ~ antifriz
coolant: liquid ~ soyuducu maye, soyuducu xladagent
coolant: summer ~ yay üçün soyuducu maye
cooler ~ 1. radiator; soyudan 2. soyuducu
cooler air ~ hava soyudan
cooler compressed air ~ sıxılmış hava ilə üfürülən radiator
cooler oil ~ yağ radiatoru; yağ soyuducu qurğu
cooler pipe ~ borulu soyudan
cooler serpentine ~ ilanvari soyudan; ilanvari borulu soyuducu
cooler watter ~ su soyudan
cooling ~ soyutma || soyudan
cooling air ~ hava soyutması
cooling artificial ~ süni soyuma
cooling combustion chamber ~ yanma kamerasının soyudulması
cooling directional ~ istiqamətlənmiş soyutma
cooling ebullition ~ buxarlanma soyutması .
cooling engine ~ mühərrikin soyudulması
cooling external ~ xarici soyudulma
cooling fluid ~ mayeli soyudulma
cooling forced ~ məcburi soyudulma
cooling forced air ~ məcburi hava ilə soyudulma
cooling forced water ~ məcburi su ilə soyudulma
cooling gravity-system water ~ termosifon su ilə soyutma
cooling grill-tube ~ qabırqalı boruların köməyi ilə soyutma
cooling jacket ~ köynəkdə sirkulyasiya edən maye ilə soyutma
cooling jet ~ maye və ya hava şırnağı ilə soyutma
cooling liquid ~ mayeli soyutma
cooling natural ~ təbii soyutma
cooling oil ~ yağla soyutma
cooling oil-water ~ yağ-su ilə soyutma
cooling pressurized ~ artırılmış təzyiqlə soyutma
cooling pump ~ nasosla məcburi soyutma
cooling pump system water ~ nasosla məcburi su ilə soyutma
cooling radiation ~ radiasiya ilə soyutma; şüalanma ilə soyutma
cooling ram ~ üfürmə ilə soyutma
cooling shower ~ axıtmaqla soyutma; duşla soyutma
cooling sodium ~ natrium duzu ilə soyutma
cooling thermosiphon ~ termosifon soyutması
cooling water ~ su ilə soyutma
coordinate ~ koordinasiya etmək; razılaşdırmaq düzgün nisbət qoymaq
cop: traffic ~ yol hərəkətini nizamlayan polis
copper-clad ~ misləşmiş
copper-coated ~ misləşmiş
copper-plated ~ misləşmiş
cord ~ 1. məftl; kəndir; 2. kord (çox möhkəm parça növü) parçası
cord asbestos ~ asbest məftil
cord curtain ~ pərdənin [örtüyün; ştoraların] ipi [kəndiri]
cord draw ~ siqnal məftili
cord glass(-fiber) ~ şüşəlifdən kord [çox möhkəm parça növü]
cord high-flex ~ ən [lap] asanlıqla əyilə bilən kord [çox möhkəm parça]
cord high-strenght ~ yüksək möhkəmlikli kord [çox möhkəm parça]
cord loosely woven ~ seyrək [boş toxunmuş] kord [çox möhkəm parça növü]
cord packing ~ kipləşdiricini doldurmaq üçün məftil
cord rope ~ yumşaq əl tutan (adətən qabaq oturacağın arxasında)
cord rubberized breaker ~ brekerin rezinləşmiş parçası
cord sash ~ pəncərəni qaldırmaq və aşağı salmaq üçün qayış
cord tire ~ şin kordu
core ~ 1. özək 2. çubuq 3. damar (kabelin və ya məftilin)
core armature ~ lövbərin özəyi
core bread ~ şinin yan bortunun özəyi
core cable ~ məftilin damarı; kabelin damarı
core closed ~ qapalı özək
core ferrite ~ ferrit özək
core hard ~ çınqıllı yataq [yol]
core magnet ~ elektromaqnitin özəyi
core nonmetallic ~ qeyri-metal özək
core porcelain ~ farfor özək
core powdered-iron ~ dəmir tozundan preslənmiş özək
core soluble (salt) ~ həll olan (duzlu) çubuq (porşenlərin tökülməsi zamanı soyutma kanallarının yaradılması üçün)
core radiator ~ radiatorun özəyi [şanıları]
core sectional radiator ~ radiatorun bölməli özəyi
core type valve ~ şinin klapanının nippeli
core valve ~ ventilin çubuğu (şinin kamerinin)
core wire bead ~ bortun (şinin) məftilli özəyi
cored for lightness ~ çəkinin yüngülləşdirilməsəi üçün çubuqların köməyi ilə içərisi boş tökmə
core-treated ~ özəyin xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün termiki emal edilmiş
corner ~ 1. bucaq 2. künc 3.qabırğa; kant 4. döngə (yolun); dönmə; çevrilmə;
corner to cut a ~ dönməni kəsmək
corner to negotiate the ~ döndərmək;
corner on ~ döngədə;
corner dangerous ~ təhlükəli dönmə
corner fast ~ sərt dönmə
corner filleted ~ girdələnmiş bucaq; qaltel
corner left-hand ~ sola dönmə
corner right-hand ~ sağa dönmə
corner sharp ~ sərt döngü; iti bucaq
corner spracket tooth ~ ulduzcuğun dişinin bucağı
corner superrelevated ~s yolun döngələrində azacıq qaldırılmış məntəqələri
corner tight ~ sərt döngə
corner truncated ~ kəsilmiş döngə
cornering ~ döngədə hərəkət
cornering fast ~ döngədə böyük sürətlə hərəkət
cornice ~ yağış suyunun axması üçün çıxıntı (kuzanın damında)
correct ~ düzəltmək; korreksiya etmək; || düzgün
correction ~ düzəliş; korreksiya
correction dipped beam ~ faraların yaxın işığının korreksiya edilməsi
correction main beam ~ faraların uzaq işığının korreksiya edilməsi
correction relative ~ nisbi düzəliş
correction steering ~s idaretmənin korreksiya edici əməliyyatları (maşının verilmiş hərəkət istiqamətindən yayınmasının kompensa edilməsi)
correction temperature ~ temperatur düzəlişi
correction timing ~ alışma anının korreksiya edilməsi
corrector ~ korreksiyaedici qurğu, korrektor
corrector fuel supply ~ yanacağın verilməsini korreksiya edən
correlation ~ rabitə, əlaqə, (qarşılıqlı) münasibət, nisbət; korrelyasiya
corrode ~ korrodirasiya etmək
corrosion ~ korroziya; metalların turşular və ya atmosfer təsirindən yeyilib pozulması; içərisindən dağılmaq
corrosion concentration-cell ~ buxar konsentrasiyalarından əmələ gələn korroziya
corrosion contact ~ kontakt korroziyası
corrosion dissimilar metal contact ~ müxtəlif cinsli metalların kontakt zonalarında əmələ gələn korroziya
corrosion existent ~ mühərrik yağından aqressiv elementlərin əmələ gətirdiyi korroziya (antifriksion yastıqların ərintiləri)
corrosion fretting ~ sürtünmədə korroziya; frettinqkorroziya
corrosion gas ~ qaz kamerası
corrosion intercrystalline ~ kristallitlərarası korroziya
corrosion intergranular ~ kristallitlərarası korroziya
corrosion localized ~ yerli [lokallaşmış] korroziya
corrosion pit ~ nöqtəli korroziya
corrosion pitting ~ nöqtəli korroziya
corrosion pointed ~ nöqtəli korroziya; ləkəli korroziya
corrosion potential ~ mühərrikin işləməsi zamanı turşuların təsirindən əmələ gələn korroziiya (antifriksion yastıqların ərintilərində)
corrosion salt ~ duzun təsirindən yaranan korroziya
corrosion salt-on-roads ~ yola səpilən duzun təsirindən korroziya
corrosion selective ~ seçici korroziya
corrosion stress ~ gərginlik təsiri altında korroziya; yük altında korroziya
corrosion stressless ~ gərginliklə əlaqəsi olmayan korroziya
corrosion terminal ~ sıxıcıların korroziyası; klemmaların korroziyası
corrosion tubercular ~ çopurlaşmış korroziya
corrosion wet ~ nəmliyin təsirindən korroziya
corrosion-proof ~ korroziyaya davamlı
corrosion-resistant ~ korroziyaya davamlı
corrosive ~ yeyici maddə || korroziya yaradan
corrugated ~ dalğavari; büzməli; çopurlaşmış; novçalı; büküklü
corrugations ~ dalğalar, büzmələr, büküklər (yolun səthində)
cost ~ 1. dəyər, qiymət 2. xərclər
cost ~ per mile ~ bir mil yürüşün dəyəri
cost ~ per unit weight ~ vahid çəkinin qiyməti
cost ~ of freight ~ nəqletmə qiyməti
cost ~ of handling labor ~ xidmət qiyməti
cost ~ of price ~ maya dəyəri
cost actual ~ faktiki dəyər
cost after-shipment ~ məmulatı istehlakçıya göndərdikdən sonra zavodun xərcləri (zəmanət, instruktaj, montaj xərcləri)
cost before-shipment ~s məmulatı istehlakçıya göndərməzdən əvvəl xərclər
cost burden ~s faktura xərclər
cost commulative warranty ~s zəmanət təmirinə tam xərclər; zəmanət öhdəliklərinə zavodun xərcləri
cost depreciation ~s amortizasiya xərcləri
cost development ~ işləyib hazırlamaq qiyməti; sınaq-konstruktor işələrinin qiyməti
cost factory ~ maya dəyəri
cost final ~ əlavə xərclərin bütün növləri daxil olmaqla son qiymət
cost first ~ başlanğıc qiymət, alınma qiyməti
cost haul ~ nəqletmə qiyməti
cost initial ~ başlanğıc qiymət, alınma qiyməti
cost launching ~s məmulatı istehsala buraxmaq üçün xərclər
cost life repair ~ tam istismar müddətində təmir qiyməti
cost maintenance(-and-reppair) ~ texniki qulluq və təmir qiyməti; maşını işlək vəziyyətdə saxlamaq qiyməti
cost maintenance-and-running ~s texniki qulluq; təmir və istismar xərcləri
cost manufacturing ~ istehsal qiyməti; hazırlamaq qiyməti
cost net ~ maya dəyəri
cost operating ~ istismar qiyməti
cost operating ~ per mile ~ bir mil yürüşə görə istismar qiyməti
cost operation ~s istismar xərcləri
cost orirginal ~ başlanğıc qiymət, alınma qiymət
cost original capital ~s başlanğıc kapital xərcləri
cost owning ~ alınma qiyməti
cost parking ~ dayanacaq qiyməti
cost per-mile operating ~ bir mil yürüşə görə istismar qiyməti
cost per-ton haul ~ bir ton yükün daşınma qiyməti
cost power ~ enerjinin qiyməti
cost primary ~ maya dəyəri
cost prime ~ maya dəyəri
cost production ~ istehsal qiyməti, hazırlanma qiyməti
cost renewal ~ bərpa qiyməti, təmir qiyməti, dəyişdirmə qiyməti
cost repair ~s təmir xərcləri
cost replacement ~ dəyişdirilmə qiyməti
cost running ~s istismar qiyməti, cari qiymət
cost cheduled ~ s planlaşdırılmış xərclər
cost standing ~ s sabit (istismar) xərclər
cost transportation ~ nəqletmə xərcləri
cost treating ~ emal xərcləri
cost ultimate ~ son qiymət
cost unscheduled ~ plandan əlavə xərclər
cost upkeep ~ saxlanma qiyməti (avtomobilin)
cost warranty ~ s zəmanətli təmir xərcləri; zəmanət müddətində maşın işlədikdə istehsalçı zavodun təmirə zəmanət xərcləri
cost working ~s istismar xərcləri
cotter ~ şplint – maşınlarda kiçik detalları bərkitmək üçün mil; civ, paz || şplintləmək
cotter split ~ aralanan şplint
cotter split taper ~ konusvari kəsilmiş qıfıl (klapanın yayı)
cotter valve ~ klapanın çivi
couch ~ qrunt, qruntlama || qruntlamaq
count ~ hesab || saymaq
countdown ~ əksinə sayma [hesablama]
counter ~ 1. sayğac 2. spidometr 3.taxometr
counter ~ for petrol pump ~ benzin dolduran kolonkanın sayğacı
counter application ~ nəqliyyat maşınının idarə olunma əməliyyatlarının sayını hesablayan sayğac (tormozlamaları, ötürmələrin dəyişdirilməsini və s.)
counter cycle ~ tsiklləri hesablayan sayğac, tsiklomer
counter deposit-ignition ~ közdən öz-özünə alışma hallarını sayan sayğac
counter down ~ əks sayğac; azalmanı sayan sayğac
counter dust ~ havada olan tozun hissəciklərini sayan sayğac; toz ölçən
counter electronic ~ elektron sayğac
counter engine revolution ~ mühərrikin dirsəkli valının dövrlər sayının sayğacı
counter friction revolution ~ dövrlərin friksion sayğacı
counter misfire ~ alışmada buraxmaların sayğacı
counter oscillation ~ rəqslərin sayğacı
counter pulse ~ 1. impulslar sayğacı 2. impulslu sayğac
counter vrevolution ~ dövrlər sayınının sayğacı
counter seconds ~ saniyə ölçən
counter speed ~ spidometr
counter stop ~ dayanmaları sayan sayğac
counter stroke ~ gedişləri sayan sayğac
counteract ~ əksinə təsir göstərmək; müvazinətləşdirmək; neytrallaşdırmaq
counteraction ~ əks təsir
counterbalance ~ əks yük
counterbalance weight ~ əks yük
counterbalanced ~ müvazinətləşmiş; əks yüklə təchiz olunmuş
counterbore ~ 1. açılma; burulmaqla emal olunmuş deşik || deşiyi genəltmək 2. yan zenker – deşiklərin divarlarını işləmək üçün metalkəsən alət || zenkerləmək
counterbuffer ~ amortizator, bufer
counterclockwise ~ saat əqrəbi istiqamətinin əksinə
counterpart ~ qarşılıqlı əvəz olunan hissə; qovuşan detal
counterpoise ~ əksyük
counterpressure ~ əkstəzyiq
countershaft ~ kontrintiqal; aralıq valı (ötürmələr qutusunun)
countershaft transmission ~ aralıq val (ötürmələr qutusunun)
countersink ~ 1. zenkerləmə; konusvari zenker || zenkerləmək 2.deşiyin faskası
counterskid ~ ilkin yana sürüşmənin əksinə avtomobilin yana sürüşməsi
countersteer ~ yana apramanın əksinə təsir göstərmək
countersunk ~ gizlədilmiş; batırılmış
counterweight ~ əksyük
counterweight integral ~s dirsəkli valla birlikdə olan əksyük
counterweight crankshaft ~ dirsəkli valın əksyükü
counterweight country ~ ölkə, vilayət, ərazi, rayon, yer
counterweight across ~ yolsuzluqla; birbaşa
counterweight back ~ əlaqə yollarından uzaqda yerləşən, əhalisi az olan yer; həmin məntəqəyə cəlb edən yer
counterweight broken ~ dərə-təpə yer
counterweight closed ~ görünməsi məhdud olan yer
counterweight cross ~ dərə-təpəli yer
counterweight difficult ~ çətin keçilən yer, dərə-təpəsi çox olan yer
counterweight flat ~ düzənlik
counterweight gently rolling ~ yüngülcə dərə-təpəli olan yer
counterweight hilly cross ~ dərə-təpəli yer
counterweight intersected ~ dərə-təpəli yer
counterweight level cross ~ düzən dərə-təpə yer
counterweight low ~ ovalıq
counterweight mountain ~ dağ yeri
counterweight plain ~ düzənlik
counterweight rolling ~ dərəli-təpəli yer; dərə-təpəsi çox olan yer
country-side ~ kənd yeri || kəndli
coupe ~ kupe tipli kuza (bağlı, damı açılmayan, daxili arakasmasi, iki qapılı)
coupe convertible ~ kupe-kabriolet tipli kuza (daxili arakasmasiz, yuxarısı açılan, iki qapılı)
coupe fastback ~ bir qapılı arxa hissəsi kəsilmiş kuza
coupe fixed-head ~ damı açılan kupe tipli kuzalı
coupe single ~ iki yerli kupe tipli kuza
coupe three-quarter ~ qapılardan sonra pəncərəsi olan kupe tipli kuza (iki qapılı)
coupe-cabriolet ~ kupe-kabriolet tipli kuza (damı açılan daxili arakasmasiz iki qapılı)
coupe-de-ville ~ kupe-kabriolet tipli kuza, damı hissələrlə açılan (iki qapılı, daxili arakəsməsiz)
coupe-landau ~ lando-kupe tipli kuza (daxili arakəsməsiz, damı yalnız arxa oturacaq üzərində açılan)
couple ~ 1. cüt 2. qüvvələr cütü, qüvvə cütü momenti 3. ilişdirmək; birləşdirmək; sıxmaq
couple overturning ~ aşırıcı moment
couple pyrometer ~ termocüt
couple roll ~ avtomobilin yana əyilməsindən yara- nan aşırıcı moment
couple thermoelectric ~ termocüt
couple torsional ~ burucu moment
couple twisting ~ burucu moment
coupled ~ qoşalaşmış, ikiqat
coupler ~ birləşdirici qurğu, birləşdirici mufta
coupler automatic ~ avtoqoşma
coupler cable ~ məftilləri birləşdirmək üçün qurğu
coupler grease ~ yağlayıcı nippel
coupler hose ~ şlanqları birləşdirmək üçün mufta
coupler towing ~ yedək [buksir] ilişməsi
coupler tractor ~ tarktor ilişməsi
coupling ~ 1. ilişmə; friksion; ilişmə muftası; ilişmə cihazı; ilişmə (qoşulma) 2. qoşalaşma
coupling adaptor ~ keçid muftası
coupling air ~ pnevmatik birləşdirici mufta
coupling air hose ~ pnevmatik tormoz sisteminin şlanqlarını birləşdirən mufta
coupling automobile hose ~ avtomobil şlanqlarını birləşdirmək üçün mufta
coupling back ~ əks əlaqə
coupling balanced self-sealing ~ öz-özünə kipləşdirən balanslaşdırılmış birləşmə (hidrosistemin şlanqlarını)
coupling ball ~ kürəli oynaq; kürəli oynaq birləşmə
coupling banjo ~ banjo tipli (boru) birləşmə
coupling brake ~ tormoz muftası
coupling breakaway ~ artıq yüklənmədən qoruyan birləşdirici mufta,
coupling chain ~ zəncirin birləşdirilməsi; zəncirin qapayıcı bəndi
coupling claw ~ yumruqlu mufta
coupling clutch ~ mufta vasitəsilə birləşmə; mufta birləşməsi
coupling controlled-torque ~ ötürülən burucu momenti məhdudlaşdıran birləşdirici mufta
coupling cushion dick ~ elastik disklərlə birləşmə
coupling direct ~ bilavasitə birləşmə
coupling disk ~ diskli birləşmə
coupling dog ~ yumruqlu mufta
coupling double fluid ~ iki boşluqlu hidromufta
coupling dynamo ~ generatorun intiqalının muftası
coupling elastic ~ elastik birləşmə, elastik mufta
coupling fast ~ kar mufta; sərt mufta
coupling feedback ~ əks əlaqə
coupling fixed ~ kar mufta; sərt mufta
coupling flange(d) ~ flanslı mufta
coupling flexible ~ elastik birləşmə; elastik mufta
coupling fluid ~ hidromufta
coupling fuel pump ~ yanacaq nasosunun ötürücü muftası
coupling gear ~ dişli mufta
coupling Hooke’s ~ Huk oynağı, universal oynaq
coupling hose ~ şlanqlar üçün birləşdirici mufta
coupling hydraulic ~ hidromufta
coupling hydrokinetic ~ hidromufta
coupling jaw ~ yümruqlu mufta
coupling liquid ~ hidromufta
coupling lock-type hose ~ şlanqlar üçün qıfıl tipli birləşdirici mufta
coupling loose ~ boşluğu (zəifliyi) olan birləşmə, ara boşluqlu birləşmə
coupling magnetic ~ elektromaqnit mufta
coupling magnetic fan ~ ventilyatoru işə salan elektromaqnit muftası
coupling magnetic particle ~ elektromaqnit tozlu mufta
coupling magneto ~ maqneto muftası
coupling magneto impulse ~ maqneto muftanın sürətləndiricisi
coupling movable ~ hərəkət edən mufta
coupling nonsealed fluid ~ qapalı olmayan hidromufta
coupling nonspill ~ hidrosistemin şlanqları dağıldıqda və ya ayrıldıqda işə düşən qapayıcı qurğu
coupling one-circle fluid ~ birboşluqlu hidromufta
coupling parallel ~ paralel birləşmə
coupling pipe ~ boru kəmərinin uc-uca birləşməsi
coupling plate ~ diskli birləşmə
coupling plunding ~ öz oxu boyunca sürüşən elementlə birləşmə
coupling power takeoff ~ güc ayıran valla birləşdirən mufta
coupling pull-off ~ çıxarılan mufta
coupling reducing ~ keçid muftası
coupling rigid ~ sərt birləşmə; sərt mufta; kar mufta
coupling rod ~ çubuqlu mufta
coupling rotating ~ fırlanan mufta
coupling rubber ~ rezin mufta
coupling screw ~ vintli dartma
coupling scaled fluid ~ qapalı hidromufta
coupling self-acting trailer ~ avtomatik yedək cihazı, avtomatik ilişmə qurğusu
coupling self-sealing ~ hidrosistemin şlanqları dağıldıqda işə düşən qapayıcı qurğu
coupling shaft ~ valların birləşməsi; valları birləşdirmək üçün mufta
coupling sleeve ~ oynaqlı mufta
coupling sliding ~ 1. sürüşkən mufta 2.sürüşən çəngəlli kardan
coupling slip joint ~ sürüşkən oynaqlı birləşmə
coupling spline ~ şlis birləşməsi
coupling star ~ Huk oynağı, universal oynaq, kardan birləşməsi
coupling toothed ~ dişli birləşmə; dişli mufta
coupling trailer ~ 1. yedək cihazı; ilişmə qurğusu 2.qoşqunun tormoz maqistralının birləşdirici başlığı
coupling two-circle fluid ~ ikiboşluqlu hidromufta
coupling universal ~ Huk oynağı, universal oynaq, kardan birləşməsi
coupling vernier ~ valları istənilən nisbi vəziyyətdə birləşdirmək üçün mufta
coupling viscous ~ özlülüklü mufta
coupling water-pump ~ su nasosunun birləşdirici muftası
coupon ~ 1. tökmə zamanı axma şəklində nümunə (mexaniki sınaqlar üçün) 2. kəsilib çıxarılmış nümunə (sınaqlar üçün)
coupon test ~ sınaqlar üçün kəsidlib çıxarılmış nümunə
course ~ 1. istiqamət; kurs; gediş; trass; yol; marşrut 2. Qat
course to alter the ~ istiqaməti dəyişmək; trası dəyişmək; marşrutu dəyişmək
course artificial ~ süni trek (poliqonda)
course asphalitic road-mix surface ~ yol örtüyünün üst səthinin bitumla qarışdırmaqla əmələ gələn səthi
course asphalt surface ~ asfaltlanmış səth qatı (yol örtüyünün)
course bump ~ düzən olmayan yer üzrə və ya düzən olmayan yerli trek üzrə marşrut
course closed ~ qapalı tras
course collision ~ toqquşmaya aparan hərəkət istiqaməti
course goal ~ təyinat yerinə marşrut
course mountain test ~ dağlıq yerdə sınaq trası
course oblique ~ düzxətli olmayan marşrut
course race ~ yarış treki
course sand ~ qumlu sınaq trası
course starting ~ sürətlənmə yolu
course straight-line ~ düzxəttli marşrut
course suspension(-test) ~ asqını sınamaq üçün tras
course test ~ sınaq trası
course twist ~ (çərçivənin və kuzanın) burulmasına səbəb olan sınaq trası
course washboard ~ «spiral lövhə» tipli dalğavari sınaq trası
course wearing ~ yeyilmə əmələ gətirən sınaq trası (tədqiq olunan detalların)
course wearing surface ~ yeyilən səth qatı (yol örtüyünün)
court: tourist ~ avtoturistlər üçün kemping
court: trailer ~ yaşayış avtoqoşqularından ibarət qəsəbə
cover ~ 1. qapaq; kolpak 2. qabıq; çexol
cover battery ~ akkumulyator batareyasının qapağı
cover blank ~ ştamplanmış qapayıcı; Uelç mantarı [probka, tıxac]
cover brake drum dust ~ qoruyucu barabanın tozdan qoruyan çexolu
cover breaker ~ paylayıcının qapağı
cover canvas ~ brezent çexol; brezent tent
cover car ~s avtomobilin müxtəlif hissələri üçün çexol (kuzanın, oturacaqların daxili üzlüyü)
cover cell ~ elementin qapağı (akkumulyator batareyasının)
cover chain tensioner ~ zəncir ötürməsinin gərilmə qurğusunun qapağı
cover clutch case ~ ilişmə muftasının karterinin qapağı
cover clutch housing ~ ilişmə muftasının karterinin qapağı
cover contact ~ paylayıcının qapağı; klem qutusunun qapağı
cover control ~ sürətləri dəyişən mexanizmin qapağı (ötürmələr qutusunun)
cover crankcase front ~ mühərrikin karterinin qabaq qapağı
cover cylinder ~ silindrlər başlığının qapağı; silindrlər blokunun kolpakı
cover cylinder front ~ silindrlər blokunun qapaq qapağı
cover cylinder side ~ silindrlər blokunun yan qapağı
cover cylinder valve ~ klapan mexanizmini bağlayan silindrlər blokunun qapağı
cover dished ~ kasavari qapaq, kasavari kolpak
cover dust ~ 1. tozdan qoruyan qapaq 2. tozdan qoruyan çexol
cover end ~ axırdakı [qurtaracaq] qapaq
cover flexible cylinderrod ~ silindr ştokunun elastik qabığı
cover floor board battery ~ akkumulyator batareyasına baxmaq üçün döşəmənin (kuzanın) lyukunun qapağı
cover folding top ~ qatlanan tentin çexolu (kuzanın)
cover front ~ qabaq qapaq
cover gear case ~ ötürmələr qutusunun karterinin qapağı
cover hood ~ kapotun çexolu; dişli çarx reduktorunun qapağı
cover inspection ~ baxış lyukunun qapağı
cover insulating ~ izoləedici qapaq; izolyasiya materialından qapaq
cover leaf spring ~ resorun qoruyucu çexolu
cover magneto ~ maqnetonun qapağı
cover magneto dust ~ 1. maqnetonun tozdan qoruyan kolpakı 2. maqnetonun tozdan qoruyan çexolu
cover main shaft bearing ~ birinci valın yastığının qapağı
cover oil-pump (body) ~ yağ nasosunun gövdəsinin qapağı
cover perspex headlamp ~ faranın sınmayan şüşədən qapağı
cover pneumatic tire ~ pnevmatik kamerli şin
cover power steering oil reservoir ~ hidravlik gücləndiricili sükan idarəsinin yağ çəninin qapağı
cover protecting ~ qoruyucu çexol; qoruyan qabıq
cover protective ~ qoruyucu çexol; qoruyucu qabıq
cover radiator ~ radiatorun çexolu
cover radiator-hood ~ radiatorun və kapotun çexolu
cover rear-axle casing ~ arxa körpünün karterinin qapağı
cover rocker arm ~ klapan mexanizminin qapağı
cover scroll ~ spiralvari qabıq (turbinin, ventilyatorun)
cover seat ~ oturacağın çexolu
cover sleep ~ sürüşdürücü qapaq
cover spar wheel ~ ehtiyat təkərinin çexolu
cover spring ~ ressorun çexolu
cover switch ~ ayırıcının qabığı
cover timing gear ~ paylayıcı mexanizmin qapağı
cover top ~ yuxarı [üst] qapaq
cover transmission case ~ ötürmələr qutusunun qapağı
cover valve ~ klapan mexanizminin kolpakı
cover vent ~ ventilyasiya dişikli qapaq və ya probka [tıxac]
cover ventilator ~ ventilyatorun çexolu
cover water-jacket side ~ su köynəyinin yan qapağı
cover watertight ~ su keçirməyən qapaq
cover weight housing ~ yükcüklərin örtüyünün qapağı (mərkəzdanqaçma nizamlayıcının)
cover wheel (well) ~ təkərin yuxarı hissəsi yerləşən boşluğun qapağı (kuzanın örtüyündə)
coverage ~ 1. təsir zonası; gedişin uzaqlığı 2.təminat; əhatə 3. örtük
coverage ratio ~ ötürmə ədədlər diapazonu
coverage shot peening ~ arası kəsilərək üfürülən zona
coverage traffic ~ 1. nəqliyyatın təsir zonası 2. nəqliyyatla təmin edilmə
coverage warranty ~ zəmanət əhatəsi; zəmanətin yayılması
coverage wheel ~ təkərin dekorativ kolpakı
coverall ~ xüsusi paltar; kombinezon
covering ~ 1. örtük; üzlük 2. arakəsmə 3. örtük; çexol
covering ~ of roadway ~ yol geyimi
covering anticorrosion ~ antikorroziya örtüyü
covering asphalt ~ asfalt örtük
covering body ~ kuzanın astarlanması [qruntovkası]
covering braided ~ of the cable ~ məftilin hörgüsü
corrosion-resistant ~ korroziyaya davamlı örtük
corrosion-resistant double-braid ~ ikiqat hörgü
corrosion-resistant fabric ~ materialdan üzlük
corrosion-resistant floor ~ (kuzanın) döşəməsinin örtüyü
corrosion-resistant ice ~ buzlaşma
corrosion-resistant laminated ~ təbəqəli örtük
corrosion-resistant leather ~ (oturacağın) dəri örtüyü
corrosion-resistant load-carryng ~ daşıyıcı örtük
corrosion-resistant metal ~ metal örtük
corrosion-resistant protective ~ qoruyucu örtük
corrosion-resistant rubber ~ rezin qabıq
corrosion-resistant skin ~ səthi örtük
corrosion-resistant snow ~ qar örtüyü
corrosion-resistant upholstery ~ (kuzanın) yumşaq örtüyü
corrosion-resistant wood ~ ağacdan döşəmə; ağacdan arakəsmə
cowboy ~ danış. qovan-sürücü
cowl ~ 1. ağzı genlik; qıfa oxşarlıq; boru bilərziyi; boru ağzı 2.qabıq; kapot; axıdıcı; kuzanın torpedosu 3. deflektor; qapaq
cowl dashboard ~ cihazlar şitinin boru ağzı
cowl engine ~ mühərrikin kapotu
cowl fan ~ ventilyatorun qabığı
cowl hinged ~ atılaraq açılan kapot; atılaraq açılan qabıq
cowl low-grad ~ kiçik alın müqavimətli axarlı kapot
cowl radiator ~ radiatorun üzlüyü
cowl wind ~ aerodinamik borunun ağzı
cowling ~ qabıq; kapot; axarlıq yaradan
crack ~ çat; şırım || silkələnmək; parçalanmaq; dağıtmaq; çatlamaq
crack atmospheric ~ (rezində) atmosfer çatı
crack bending ~ 1. əyilmədən yaranan çat 2. çatda əyilmə
crack butt ~ uc-uca birləşmə yerində çat
crack contraction ~ sıxılmada (kiçilmədə, sıxlaşmada, qurumada, soyumada donmada və s. nəticəsində) çat
crack edge ~ haşiyədə çat
crack endurance ~ yorğunluq çatı
crack external ~ xarici çat
crack face ~ səthdə çat
crack fatigue ~ yorğunluq çatı
crack fire ~ qızdırılmadan çat
crack fold ~ əyilmədə və ya bükülmədə çat
crack hair(line) ~ tükvari çat
crack hardening ~ bərkidici çat
crack heat ~ istilik çatı
crack heat-treatment ~ termiki emalda yaranan çat
crack honeycomb ~s kəsişən çatlar şəbəkəsi
crack hot ~ qızdırılmadan çat
crack incipient ~ çat; çətinliklə görünən çat
crack intercrystalline ~ kristallitlərarası çat
crack internal ~ daxili çat
crack minute ~ tükvari çat
crack nonpropagating ~ böyüməyən çat
crack progressive ~ böyüyən çat
crack quenching ~ bərkidici çat
crack rolling ~ yayma zamanı yaranan çat
crack shatter ~ döymədən yaranan çat
crack shear ~ qopartmadan yaranan çat (kəsici gərginliklərin təsirindən yaranan çat)
crack shrinkage ~ sıxılmada (kiçilmədə, sıxlaşmada, qurumada, soyumada donmada və s. nəticəsində) çat
crack stress coat ~ s gərginliyin konsentrasiyasını göstərən səthdə olan çat
crack surface ~ səthdə olan çat
crack thermal ~ istilik çatı
crack through ~ birbaşa gedən çat
crack tiny ~ tükvari çat
crack transverse ~ eninə çat
crack water ~ suda soyutma zamanı yaranan çat
cracking ~ 1. çatın yaranması; çatlama 2. krekinq; krekinq-prosesi
cracking ~ of bearing surface ~ yastığın səthində yaranan çat
cracking pitting ~ pittinqlə korlanmış səthdə yorulma çatlarının əmələ gəlməsi
cracking strain ~ deformasiyalardan və ya gərginliklərdən çatın yaranması
crackproof ~ çatın yaranmasına qarşı davamlı; çatın yaranmasına meylli olmayan
cradle ~ 1. yuva; dayaq; çərçivə 2.asma beşik (təmiz işlər üçün)
cradle dump ~ özüboşaldan avtomobilin aşırıcısı
cradle dynamo ~ generatorun dayağı
craft ~ 1. üzən vasitə 2. hava yastığında aparat (avtomobil)
craft landing ~ desant avtomobili-amfibiya
cramp ~ 1. qulp; sıxıcı; vintli sıxac; məngənə || bərkitmək; sıxmaq 2. sıxlaşdırmaq
cramped ~ sıxılmış; sıxılıb-büzüşdürülmüş; sıxışdırılmış
cramping~ sıxışdırılma (kuzada sərnişinlərin)
crane ~ kran; qaldırıcı qurğu [mexanizm] || kranla qaldırmaq
crane bracket ~ konsol kran
crane breakdown ~ qəza kranı; təcili texniki yardım kranı
crane crawler ~ tırtıl üzərində kran
crane erecting ~ montaj kranı
crane hand power ~ əl intiqallı kran
crane hoisting ~ qaldırıcı kran
crane jib ~ dönən qollu kran
crane lorry-mounted ~ avtokran
crane lewing ~ dönən kran
crane truck ~ avtokran
crane whirler ~ dönən kran
crank ~ 1. sürguqol; sürgüqol dəstəyi; dirsəkli dəstək; dəstəkli birləşmə; dirsək 2. işəsalma dəstəyi || mühərriki işəsalma dəstəyi || mühərriki işə salmaq (işəsalma dəstəyi ilə); mühərrikin dirsəkli valını döndərmək
crank to ~ up ~ işə salmaq (mühərriki)
crank brake ~ tormozun bucaq dəstəyi
crank divided ~ yığma sürgü qolu
crank pedal ~ pedalın sürgü qolu (velosipedin)
crank safety starting ~ əks zərbədən qoruyan qurğulu [mexanizmli] işəsalma dəstəyi
crank starting ~ işəsalma dəstəyi
crank steering ~ sükan intiqalının dəstəyi
crank two-part ~ iki hissədən ibarət olan sürgü qol
crank window ~ şüşəqaldıranın dəstəyi
crankcase ~ mühərrikin karteri
crankcase barrel ~ mühərrikin ayrılmayan karteri
crankcase divided ~ mühərrikin ayrılan krateri
crankcase dry ~ mühərrikin quru karteri
crankcase lower ~ mühərrikin karterinin aşağı hissəsi, mühərrikin karterinin poddonu
crankcase pressurized ~ mühərrikin ventilyasiyası olmayan və ya işdən ayrılmış ventilyasiyalı karterin (təzyiqi atmosfer təzyiqindən artıq olduqda)
crankcase split ~ mühərrikin ayrılan karteri
crank-driven ~ intiqalı sürgü qoldan olan
cranking ~ işəsalma (mühərriki); dirsəkli valın döndərilməsi (mühərrikin)
cranking cold ~ soyuq işəsalma; soyuq mühərrikin dirsəkli valının fırladılması
cranking engine ~ mühərrikin işə salınması; mühərrikin dirsəkli valının döndərilməsi
cranking hand ~ dirsəkli valın əl ilə döndərilməsi
crankpin ~ çarx qolunun barmağı; sürgü qol boynu
crankpin hollow ~ içiboş [oyuq] sürgü qol boğazı
crankpin scored ~ didilmiş sürgü qol boğaz
crankshaft ~ dirsəkli val
crankshaft balanced ~ müvazinətlənmiş dirsəkli val
crankshaft ball bearing ~ kürəcikli yastıqlarda dirsəkli val
crankshaft counterweighted ~ əksyüklü dirsəkli val
crankshaft divided ~ ayrılan dirsəkli val
crankshaft five-bearing ~ beşdayaqlı dirsəkli val
crankshaft four-throw ~ dörddayaqlı dirsəkli val
crankshaft nine-bearing ~ doqquz dayaqlı dirsəkli val
crankshaft nitrided ~ azotlaşmış dirsəkli val
crankshaft roller-bearing ~ diyircəkli yastıqlarda dirsəkli val
crankshaft seven-bearing ~ yeddi dayaqlı dirsəkli val
crankshaft single-throw ~ bir dirsəkli val
crankshaft three-bearing ~ üçdayaqlı dirsəkli val
crankshaft tuffrided ~ duzlu vannada aşağı temperatur azotlaşmasından keçmiş val
crankshaft two part ~ iki hissədən ibarət dirsəkli val
crankshaft two-throw ~ ikidirsəkli dirsəkli val
crankshaft uncounterweighted ~ əksyüksüz dirsəkli val
cranmobile ~ avtomobil kranı
crash ~ 1. qəza; toqquşma; sınma || parçalanmaq 2. silkələnmə; gurultu || xırıldamaq; guruldamaq
crash full-scale ~ sınaqlarda avtomobillərin toqquşması
crashproof ~ toqquşma zamanı zərbəyə davam gətirmək; qopmayan; qırılmayan
cratering ~ çöküklərin əmələ gəlməsi (yolda)
crawler ~ 1. tırtıllı traktor 2. tırtıl, tırtıl gedişi
crawling over crossings ~ kəsilmələrdə yavaş hərəkət (avtomobillərin)
cream: polishing ~ parıldatmaq üçün krem
creep ~ 1. axıcılıq; axıcılıq deformasiyası 2.sərbəst diyirlənən təkərlərdən fərqli olaraq bu rucu moment ötürdükdə və ya tormozlandıqda təkərin bir dövrdə getdiyi yolun dəyişməsi
creep belt ~ qayışın sürüşməsi
creep torque ~ burulma momentinin ötürülməsi zamanı sürüşmə
creep traffic-light ~ svetoforun yaxınlığında avtomobilin yavaş hərəkəti
creep zero ~ sıfır nöqtəsinin yerdəyişməsi (cihazın)
creeper ~ avtomobilin altında uzanaraq işləmək üçün arabacıq
creeping ~ 1. axıcılıq 2. sürüşmə 3.sızıb keçmə
creeping ~ of tire ~ təkərin sağanağının çevrəsiüzrə şinin sürüşməsi
creeping magnetic ~ maqnit histerezisi
crest of corrugation ~ dalğanın darağı (yolun səthində)
crest fold ~ qatda və ya qatlanmada [bükülmədə] çat
crew ~ bir maşina xidmət edən briqada [heyət]
crew ~ of interior cleaners ~ kuzanın içərisinin yığışdırılması və təmizlənməsi üzrə briqada
crew audit ~ nəqliyyat maşınlarının bazaya gəldikdə vəziyyətini yoxlayan briqada
crew crash ~ qəza briqadası
crew maintenance ~ texniki xidmət briqadası
crew operating ~ işçi briqada; işçi növbəsi
crew pit ~ baxış və texniki xidməti yerinə yetirən briqada (yarış avtomobillərinin)
crew trouble ~ qəza briqadası
crimp ~ 1. qat; büzmə; büzmələmək; qat-qat etmək 2. bort; qatlanmış qıraq [kənar]; burtik; kənarlaşdırmaq
crimp cushion ~s ilişmənin yumşaqlığını təmin edən aparılan diskin kəsikli bölmələri
crimping ~ sıxılma
crippling ~ 1. deformasiya; qabarma; dəyanətliyin itirilməsi; qırılma; dağılma 2. kritik (yük haqqında)
critical ~ 1. kritik 2. defisit olan [az olan]; normalaşdırılan
crocodile ~ «timsah» tipli sıxıcı
cross ~ 1. xaç; çarpaz; kəsilmə; çarpazlaşdırma || kəsişdirmək; çarpazlaşdırmaq || kəsişən; diaqonal; keçmək (çay üstündən); keçmək (küçəni)
cross center ~ xaç
cross differential ~ differensialın xaçı
cross trunnion ~ kardanın xaçı
cross universal-joint center ~ kardanın xaçı
crossarm ~ 1. köndələn atılan tir; köndələn tir; köndələn dayaq 2. çarpaz
crossbar ~ köndələn atılan tir; köndələn tir; köndələn dayaq
crossbar channel ~ U-şəkilli köndələn tir
crossbar rigid track frame ~ tırtıllı arabacığın sərt çərçivəsinin köndələn tiri
crossbar sill ~ aşağı köndələn tir (kuzanın)
crossbar steering wheel ~ sükan çarxının köndələn tiri
crossbeam ~ 1. köndələn atılan tir; köndələn tir; köndələn dayaq 2. xaç
crossbolster ~ köndələn tir; köndələn altlıq (avtosisterndə)
crossbow ~ köndələn qövs (kuzanın damı)
cross-country ~ hər yerdə gedən; artırılmış keçicilikli; yerdə düzünə hərəkət edən (marşrut haqqında)
cross-drive ~ köndələn ötürmə
cross-flow ~ köndələn axın
cross-feed ~ köndələn veriliş
crosshead ~ kreyskopf; sürüngəc
crossing ~ 1. kəsişmə 2. keçid (piyada üçün), avtomobil keçidi; bərə 3. xaç;
crossing ~ above yuxarı səviyyədə kəsişmə (bir yolun o biri yol üzərində);
crossing ~atgrave eyni səviyyədə kəsişmə (yolların)
crossing ~ of large area ~ geniş kəsişmə
crossing blind ~ pis görünüşlü kəsişmə
crossing bridge ~ körpü keçidi
crossing busy ~ canlanan kəsişmə; böyük hərəkətli kəsişmə
crossing clover-leaf ~ «yonca yarpağı» tipli kəsişmə
crossing ditch ~ xəndəkdən və ya ensiz arxdan keçid
crossing flyover ~ müxtəlif səviyələrdə kəsişmə (yolların); bir yolun o biri yolun üstündən keçməsi
crossing fly-under ~ müxtəlif səviyyələrdə kəsişmə (yolların); bir yolun o biri yolun altından keçməsi
crossing gate ~ şlaqbaumlu keçid; qorunan keçid
crossing grade ~ eyni səviyyədə kəsişmə (yolların)
crossing guarded railway ~ qorunan dəmir yolu keçidi
crossing highway ~ avtomobillərin yollarının kəsişməsi; avtomobil magistralından piyada və ya avtomobil keçidi
crossing large multiple ~ çoxlu sayda küçələrin çıxışı olan geniş keçid
crossing level ~ bir səviyyədə və ya bir müstəvidə kəsişmə (yolları)
crossing long-cycle ~ hərəkətin nizamlanmasının uzun tsikli olan kəsişmə
crossing main ~ əsas kəsişmə
crossing mid-point ~ pereqonda (yolun) kəsişmə
crossing multiple ~ mürəkkəb kəsişmə; çoxlu sayda küçələrin çıxışı olan keçid
crossing no-gates ~ şlaqbaumsuz keçid; qorunmayan keçid
crossing non-guarded ~ qorunmayan (dəmir yolu) keçid
crossing oblique ~ iti bucaq altında (yolların) kəsişmə
crossing obstacle ~ maneələrin dəf olunması
crossing open railway ~ qorunmayan dəmir yol keçidi
crossing overhead ~ müxtəlif səviyyələrdə kəsişmə (yolların); bir yolun o biri yolun üzərindən keçməsi
crossing pedestrian ~ piyada keçid
crossing railroad [railway] ~ dəmir yolu keçidi
crossing road(s) ~ yolların kəsişməsi; yol kəsişməsi
crossing roundabout ~ dolama yolla kəsişmə
crossing separate grade ~ müxtəlif səviyyələrdə kəsişmə (yolların)
crossing signaled ~ nizamlanan kəsişmə
crossing simple square ~ düz bucaq altında kəsişmə (yolların)
crossing skew(ed) ~ iti bucaq altında kəsişmə (yolların)
crossing square ~ düz bucaq altında kəsişmə (yolların)
crossing sterilized ~ tam təhlükəsiz kəsişmə
crossing street ~ küçə kəsişməsi
crossing timbered ~ taxta örtüklü keçid
crossing track ~ relslərin üzərindən keçid
crossing trench ~ xəndəkdən və ya arxdan keçid
crossing triangle ~ (yolların) üçbucaq kəsişməsi
crossing turn ~ (yolların) kəsişməsi, dönmələrə icazə verən
crossing undergrade ~ (yolların) müxtəlif səviyyələrdə kəsişməsi
crossing underground ~ yeraltı keçid
crossing unsupervised ~ nizamlanmayan kəsişmə; qorunmayan dəmir yolu keçidi
crossing watched ~ nizamlanan kəsişmə; qorunan dəmir yol keçidi
crossing zebra ~ «zebra» tipli piyada keçidi (aǧ zolaqla işlənmiş)
crossing crossmember ~ 1. köndələn atılmış tir; köndələn tir; köndələn dayaq 2. xaç
crossing frame ~ çərçivənin köndələn tiri
crossing front ~ qabaq köndələn tir
crossing X-form ~ xaçşəkilli köndələn tir, X-şəkilli köndələn tir
crossover ~ piyada keçid; müxtəlif səviyyəli yollardan keçid; bir yoldan o biri yola keçid
crosspiece ~ 1. köndələn atılmış tir 2. xaç
crosspin ~ xaçın şipi; köndələn çiv
crossroad ~ kəsişən yol; dörd yol ağzı
cross-section ~ eninə kəsik; en kəsiyi
cross-sectional ~ köndələn
cross-shaped ~ xaçvari
cross-streams of traffic ~ kəsişən hərəkət axınları
crosswalk ~ küçədən və yoldan piyada keçidi
crosswall ~ arakəsmə
crossway ~ yolların kəsişməsi
crowbar ~ ling [lom]; tir, böyük tərəzi, qapan [vaqa]
crowd ~ yığılma; tıxac (avtomobil)
crowded ~ 1. hərəkətlə yüklənmiş 2.qədərindən artıq dolmuş (avtobusun)
crown ~ 1. ən yüksək nöqtə; zirvə 2.tac (dişli çarxın) 3. çənbər (takarin) 4. tac hissəsi (şinin); 5. qabarıqlıq
crown dished piston ~ porşenin kasa şəkilli çökük dibi
crown insulated piston ~ porşenin istilik izolyasiyalı başlığı
crown pavement ~ yol örtüyünün qabarıqlığı
crown piston ~ porşenin başlığı [dibi]
crown steep ~ (yolun) eninə profilin böyük qabarıqlığı
crown tire ~ (şinin) tac zonası
crown threaded ~ tac qayka
crown tooth ~ dişli çarxın xarici çevrəsi
crown turbine ~ turbin çarxının sağanağı
crownwheel ~ tacvari dişli çarx
crude ~ 1. kobud; işlənməmiş; çiv; təmirlənməmiş 2. xam neft
cruise ~ 1. kruiz; gəzinti 2. reys (istismar süratinda hayata keçirilan)
cruise control ~ verilmiş hərəkət sürətini saxlamaq üçün avtomatik sistem
cruiser: land ~ şəhərlərarası avtobus
cruising ~ 1. qənaətli; istismar sürəti 2. yüksüz gedən
crumble ~ 1. xırdalanmaq; ovularaq dağılmaq 2. dağılmaq
clumbing-out ~ ovularaq dağılma
crunch ~ cırıltı, xısıltı, şaqqıltı || cırıldamaq; xısıldamaq; şaqqıldamaq
crush ~ yastığın içliyinin ayrılma müstəvisinin üstündən çıxıntısı
crust ~ qabıq; bərk səth
crust ~ ice ~ buz qabığı
crust oil ~ yanıq qatı
crust road ~ yol örtüyünün üst qatı
crust scale ~ ərp qatı
crust soil ~ torpaq qabığı
crust trap ~ möhkəm olmayan qabıq (qarın, bataqlığın)
crust cube ~ dörd yanlı uzunsov brus (daş, metal və s.) (daş döşamə üçün)
cubicle: test ~ sınaq keçirilən örtülü yer; sınaq boksu
cuff ~ manjet
cuff cul-de-sac ~ dalan
cumulative ~ toplanmış; kumulyativ
cup ~ 1. kolpak 2. manjet; kipləşdirici həlqə 3.qurtaracaq qapaq 4. xarici həlqə (ayrılan kürəcikli radial dayaq və konusvari diyircəkli yastığının)
cup adjustable bearing ~ yastığın xarici nizamlanan həlqəsi
cup ball ~ 1. kürəvi oynağın çaşkası 2. ayrılan kürəcikli radial-dayaq yastığının xarici həlqəsi
cup bearing ~ konusvari diyircəkli və ya ayrılan kürəcikli radial-dayaq yastığının xarici həlqəsi
cup brake cylinder piston ~ tormoz silindrinin porşeninin manjeti
cup brake piston ~ tormoz silindrinin porşeninin manjeti
cup combustion ~ yanma kamerası rolunu yerinə yetirən porşendə dərinləşmə (porşenin dibində)
cup compression grease ~ press-yağdan
cup drip ~ poddon, yağyığıcı
cup grease ~ qatı yağ üçün yağdan
cup oil ~ yağdan; poddon; yağyığan
cup piston ~ porşenin manjeti
cup pump ~ nasosun manjeti
cup radio-shielded spark plug ~ alışma şamının ekranlanmış klapanı
cup roller ~ konusvari diyircəkli yastığın xarici həlqəsi
cup screw feed grease ~ qatı yağ üçün yağdan
cup sediment ~ çökdürücü
cup spring ~ sıxıcı yayın stəkanı
cup valve ~ klapanın sonluğu; klapanın çubuğunun kolpakı
cupboard: battery ~ akkumulyator batareyası üçün rəf
curb ~ bordyur (yol örtüyünün); səkinin kənarı
curb integral ~ yol örtüyü ilə bütövlük təşkil edən bordyur
curb lip ~ giriş bordyuru
curb rolled ~ dairəvi bordyur
curb sloped [sloping] ~ kənarları kəsilmiş bordyur
curb street ~ səkinin bordyur daşı
curbing ~ bordyur daşları
cubstone ~ bordyur daşı
cure ~ vulkanlaşdırma || vulkanlaşdırmaq
cure to ~ in vulkanlaşdırmaq
cure dry-heat ~ isti hava ilə vulkanlaşdırmaq
cure open ~ açıq üsulla vulkanlaşdırmaq, formasız vulkanlaşdırma
cure press ~ presdə vulkanlaşdırma
cure spot ~ yerli vulkanlaşdırma
cured ~ vulkanlaşdırılmış
curing ~ vulkanlaşdırma
current ~ 1. cərəyan 2. axın
current air ~ hava axını
current air-stream eddy ~ burulğan hava axını
current alternate [alternating] ~ dəyişən cərəyan
current back ~ əks cərəyan; əks istiqamətli cərəyan
current harging ~ doldurucu cərəyan
current collector ~ kollektor cərəyanı
current constant ~ sabit cərəyan
current continuous ~ sabit cərəyan
current direct ~ sabit cərəyan
current discharge ~ boşaldıcı cərəyan
current eddy ~ s burulğan cərəyanı
current effective ~ cərəyanın effektiv qiyməti
current excess ~ buraxıla bilən və normadan yuxarı cərəyan
current exciting ~ 1. həyacanlanma cərəyanı 2.maqnitləşmə cərəyanı
current extra ~ ekstra cərəyan
current failure ~ zədələnmə cərəyanı
current fault ~ qısa qapanma cərəyanı
current filament ~ qızarma cərəyanı
current forward ~ birbaşa cərəyan
current Foucault ~s burulğan cərəyan; Fuko cərəyanları
current fusing ~ qoruyucunun yanmasına səbəb olan cərəyan
current high-frequency ~ yüksək tezlikli cərəyan
current ignition ~ alışma cərəyanı
current induced ~ induksiya edilmiş cərəyan
current initial ~ başlanğıc cərəyan (akkumulyator batareyasının boşaldılması)
current insulation ~ izolyasiyadan keçərək itən cərəyan
current inverse ~ 1. ayırma cərəyanı 2. əks cərəyan
current leakage ~ itən cərəyan
current line ~ xətti cərəyan
current magnetizing ~ maqnitləşdirici cərəyan
current parasite ~ s parazit cərəyanlar
current primary ~ ilkin sarğıda cərəyan; lkin cərəyan
current return ~ əks cərəyan (şassinin və kuzanın detallarından keçən)
current reverse ~ cərəyanın əksinə; əks istiqamətli cərəyan
current saturation ~ doyma cərəyanı
current secondary ~ ikinci sarğıda cərəyan; ikinci cərəyan
current short-circuit ~ qısa qapanma cərəyanı
current starting ~ işəsalma cərəyanı
current thermal ~ istilik cərəyanı
current traffic ~ nəqliyyat axını
current turbulent ~ turbulent cərəyanı
current weak ~ zəif cərəyan
current-carrying ~ cərəyandaşıyıcı; cərəyan altında
curtain ~ pərdə [ştora]
curtain end ~ arxa tent (furqon tipli kuzanın brezent örtüyü)
curtain fluid ~ hava yastığını ayırmaq üçün maye pərdə
curtain side ~ qatlanan örtüyün yanları (kuzanın)
curtain storm ~ islanmayan pərdə; islanmayan yanlıq (kuzanın çıxarılan örtüyü)
curtain window ~ pəncərə pərdəsi
curature ~ əyilmə; əyrilik; əyinti
curature common ~ ümumi əyrilik (resorun vərəqlərinin qonşu vərəqlərin bütün uzunluğu boyu toxunduqda)
curve ~ 1. əyri; qövs 2. əyilmə; girdələnmə; əyrilik || əymək; yuvarlaşdırmaq 3. xarakteristika; xarakteristik əyri 4. lekal
curve to plot a ~ əyrini çəkmək; verilənləri diaqrama köçürmək
curve to run a ~ xarakteristikasını çıxarmaq (mühərrikin)
curve ~ of output ~ məhsuldarlıq əyrisi
curve acceleration ~ sürətlənmə əyrisi
curve adiabatic ~ adiabat, adiabatik əyri
curve beaming ~ əyilmə əyrisi
curve boiling ~ sürətləndirmə əyrisi
curve bordeline ~ sərhəd əyrisi
curve brake application ~ tormozlama əyrisi
curve characteristic ~ xarakteristika, xarakteristik əyri
curve compound ~ qutu şəkilli əyri, mürəkkəb əyri
curve connecting ~ qovuşma əyrisi; keçid əyrisi
curve consumption ~ sərf əyrisi
curve cooling ~ soyuma əyrisi
curve commulative frequency ~ yığılmış tezlik əyrisi; paylanmanın inteqral əyrisi
curve depth-hardness ~ səthdən müxtəlif məsafədə bərkliyin dəyişmə əyrisi, közərdilmə əyrisi
curve diagrammatic ~ diaqramda əyri
curve distillation ~ sürətləndirmə əyrisi
curve distribution ~ paylanma əyrisi
curve easement ~ keçid əyrisi, qovuşma əyrisi
curve efficiency ~ faydalı iş əmsalı əyrisi
curve ezhaust ~ ixrac əyrisi
curve expansion ~ genişlənmə əyrisi
curve flat ~ yatıq əyri
curve flow ~ axma həddindən kənarda deformasiya əyrisi (metalın)
curve freezing ~ donma əyrisi
curve hardness-depth ~ közərdilmə əyrisi, səthdən müxtəlif məsafədə bərkliyin dəyişmə əyrisi
curve harmonic ~ harmonik əyri, sinusoidal
curve horsepower ~ güc əyrisi (mühərrikin)
curve hysteresis ~ histerezis əyrisi
curve instantaneous stress-strain ~ ani gərginlikdə «gərginlik-deformasiya» əyrisi
curve inverted ~ çökük əyri (yolun)
curve junction ~ keçid əyrisi
curve lifting ~ yuxarı çıxıntının profili (yumruğun)
curve load ~ yükləmə qrafiki; yükləmə xarakteristikası; yükləmə əyrisi (zamandan, sürətdən və ya başqa parametrdən asılı olaraq)
curve load-deflectiom ~ deformasiyanın yükdən asılılıq əyrisi; sərtlik xarakteristikaları
curve load-deformation ~ deformasiyanın yükdən asılılq əyrisi; sərtlik xarakteristikaları
curve load-elongation ~ yükdən asılı olaraq uzanma əyrisi
curve load extension ~ yükdən asılı olaraq uzanma əyrisi
curve long-radius ~ böyük əyrilik radiuslu əyri, səlis əyri
curve loop ~ ilgəkşəkilli əyri
curve moment ~ momentlər epürü
curve mortality ~ iş müddəti və ya işlənməyə görə sıradan çıxma əyrisi (detalların və ya düyünlərin), resursların paylanma əyrisi; itgi əyrisi; ölüm əyrisi
curve narrow ~ 1. kiçik əyrilik radiuslu əyri kəskin viraj; kiçik radiuslu viraj
curve no-load ~ boş gediş xarakteristikasının əyrisi
curve normal probability ~ hadisənin ehtimalının normal əyrisi, dəyişən kəmiyyətin normal əyrisi, dəyişən kəmiyyətin sıxlığının normal paylanması əyrisi, Qauss əyrisi
curve performance ~ işçi xarakteristika
curve plane ~ kiçik əyrilikli əyri; yatıq əyri
curve power ~ güc əyrisi
curve pressure ~ təzyiq əyrisi
curve probability ~ hadisənin ehtimal əyrisi, dəyişən kəmiyyətin sıxlığının paylanma əyrisi
curve raised ~ yolun profili bir qədər qaldırılmış viraj
curve release ~ zamandan asılı olaraq tormozlamanın geri qayıtması əyrisi
curve retardation ~ ötmə [keçmə] əyrisi
curve reverse ~ əks əyri
curve road ~ yolun döngüsü
curve sag ~ əyilmə əyrisi, elastik xətt; sallanma əyrisi
curve sharp ~ 1. kiçik əyrilikli radiuslu əyri 2. kiçik radiuslu sərt viraj
curve simple ~ sabit əyrilik əyrisi
curve skewed ~ qeyri-simmetrik əyri
curve tepped ~ pilləli əyri
curve stress-elongaton ~ gərginlikdən asılı olaraq uzanma əyrisi
curve stress-strain ~ deformasiyaların gərginlikdən asılılıq əyrisi
curve superelevated-and-widened ~ yolun döngüdə qalxma və genişlənmə əyrisi
curve survival ~ dağılmamaq ehtimalı əyrisi
curve survivor’s ~ dağılmamaq ehtimalı əyrisi
curve temperature-pressure ~ təzyiqin temperaturdan asılılıq əyrisi
curve test ~ sınaqların nəticələrinin diaqramı
curve time ~ zamandan asılılq diaqramı
curve time-deformation ~ deformasiyanın zamandan asılılq əyrisi
curve time-displacement ~ yolun zamandan asılılıq əyrisi
curve time-temperature ~ temperaturun zamandan asılılq əyrisi
curve torque ~ burucu momentin əyrisi
curve torque-life ~ resursun ötürülən burucu momentdən asılılq əyrisi
curve torque-speed ~ burucu momentin dövrlər sayından asılılq əyrisi
curve torsion ~ burulmada deformasiya əyrisi
curve track ~ yolun yuvarlaqlaşdırılması
curve transit ~ keçid əyrisi
curve transition ~ keçid əyrisi
curve vapor ~ buxarın elastiklik əyrisi
curve wear ~ yeyilmə əyrisi; yeyilmənin zamandan və ya işləmədən asılılq əyrisi
curve wide ~ 1. böyük əyrilik radiuslu əyri 2. yatıq viraj; böyük radiuslu viraj
curving ~ əyrilik; əyilmə
curving ~ of spring ~ resorun əyriliyi; resorun əyintisi
curving slight ~ az əyrilik
cushion ~ 1. yastıq; elastik altlıq; bufer; amortizator || qapamaq; yumşaltmaq; dempferləmək 2. şinin brekeri
cushion air ~ 1. pnevmatik elastik element 2. pnevmatik yastıq; pnevmatik oturacaq 3. hava yastığı
cushion all-sponge ~ qubkavari rezindən yastıq
cushion back ~ arxa yastıq
cushion engine support ~ mühərrikin dayağının yastığı (altlıq)
cushion head ~ başaltı (oturacağın)
cushion seat ~ oturacağın yastığı
cushion side ~ yan yastıq
cushion spring ~ yayın yəhəri (dayaq); resor yastığı
cushion tire ~ şinin brekeri
cushion uncompressed ~ sərbəst (sıxılmamış) vəziyyətdə oturacağın yastığı
cushioned ~ elastik; resor üstünə salınmış; elastik asılmış
cushioning ~ elastik sıxılma, amortizasiya edilmə, resor üstünə salınmış
cushioning pneumatic ~ pnevmatik amortizasiya etmə
custom-built ~ sifarişlə hazırlanmış
custom-designed ~ sifarişlə konstruksiya edilmiş
custom-made ~ sifarişlə hazırlanmış
custome ~ alıcı; istehlakçı; sifarişçi
customer-specified ~ sifarişçinin texniki təlabatlarında qeyd olunmuş
custom-fitting ~ sifarişçinin tələbi ilə quraşdırılan və ya yerləşdirilən
customizing ~ verilmiş maşının modelinə tərtibat (məs., kuzanın akustik xüsusiyyətlərinə avtomobil radioqurğusu)
custom-tailored ~ xüsusi sifarişlə hazırlanmış və ya işlənmiş
cut ~ 1. profil; en kəsik; kəsik 2. çökük; kəsik 3.kəsmək || kəsib çıxarmaq, kəsmək 4. küvet; arx 5. kəsmək (cərəyanı)
cut to ~ away ~ kəsmək;
cut to ~ in ~ qoşmaq (cihaz, rele);
cut to ~ down ~ kəsmək, kökündən kəsmək; ixtisar etmək (xərcləri);
cut to ~ off ~ 1. söndürmək, qapamaq 2. kəsmək 3. verilişi dayandırmaq (yanacağın);
cut to ~ out ~ 1. söndürmək 2. kəsib ayırmaq;
cut to ~ to length ~ müəyyən uzunluqlu parçalara kəsmək; müəyyən uzunluqlu parça kəsmək
cut finish(ing) ~ təmizləmə gedişi; kəsməklə təmiz emal
cut oblique ~ çəp kəsik
cut rim ~ 1. sağanağın kənarının kəsiyi (şinin) 2.sağanağın kəsiyi
cut short ~ yolun düzlüyü (marşrutda)
cut tire ~ yolun kələ-kötürlüyünün naxışların səthindən hissəcikləri kəsməsi (şinin sürüşməsi zamanı)
cut-in ~ işə salma; işin başlanğıcı
cutoff ~ 1. kəsilmə (yanacaǧın) 2.işdən ayrılma 3. «işdən ayrılıb» (talimat cədvəlində yazı)
cutoff alarm ~ qəza siqnalizasiyanı ayırma
cutoff automatic ~ avtomatik ayrılma
cutoff combustion ~ mühərriki söndürmək; yanma prosesini dayandırmaq
cutoff engine ~ mühərrikin söndürülməsi
cutoff final ~ tam söndürmək, dayandırmaq (mühərriki)
cutoff fuel ~ yanacağın kəsilməsi
cutoff power ~ güc aqreqatından və ya qüvvə xəttindən ayırmaq; mühərriki söndürmək
cutout ~ dayandırmaq, söndürmək (mühərriki)
cutout automatic ~ avtomatik işdən ayırma
cutout battery ~ akkumulyator batareyasını avtomatik ayıran
cutout cylinder ~ silindri mühərrikin işindən çıxarmaq, silindrdə partlayışların buraxılması
cutout exhaust ~ səsbatıranı işdən ayırmaq
cutout fusible ~ əriyən qoruyucu
cutout ignition ~ alışma zəncirinin qırıcıpaylayıcısı
cutout muffler ~ səsbatıranı işdən ayırmaq
cutout power ~ güc aqreqatından və ya qüvvə xətlərindən ayırmaq; mühərriki söndürmək
cutter ~ kəsici alət; frez; kəsgi; yivaçan (alat) 2.kəsən (qaz ilə kəsmək üçün)
cutter angle ~ bucaq frezi
cutter bevel gear ~ konusvari dişli çarxları kəsmək üçün dəzgah
cutter boring ~ yonma kəsgisi
cutter facing ~ frez başlığı
cutter glass ~ şüşə üçün almaz; şüşəkəsən
cutter shaving ~ şever
cutter wire ~ itiağız kəlbətin
cutting ~ kəsmək, kəsmə, frezləmə
cutting autogenous ~ avtogenlə kəsmə
cutting flame ~ oksigenlə kəsmə
cutting gas ~ qazla kəsmə
cutting-off ~ 1. kəsib ayırmaq 2.kəsmək (yanacağı); söndürmək
cyaniding ~ sianlama
cyaniding gas ~ qaz mühitində sianlama
cycle ~ 1. tsikl; dövr; takt; dairəvi [qapalı] proses 2. Motosiklet
cycle per second ~ saniyədə dövr, hers;
cycle ~ s-to-failure ~ dağılmağa qədər yükün və ya gərginliyin tsikllərinin sayı;
cycle ~ with auxillary engine ~ motovelosiped, moped
cycle ~ operations ~ işçi tsikl
cycle actual ~ həqiqi [real] tsikl
cycle basic ~ əsas [baş] tsikl
cycle battery ~ akkumulyator batareyasının doldurulma-boşaldılma tsikli
cycle burning ~ yanma tsikli
cycle charning ~ doldulma tsikli
cycle closed ~ qapalı tsikl
cycle complex ~ mürəkkəb tsikl
cycle composite ~ əsas [tərkib] tsikl
cycle compound ~ kombinə edilmiş tsikl
cycle constant-pressure ~ sabit təzyiq altında yanmaqla tsikl
cycle constant-volume ~ sabit həcmdə yanmaqla tsikl
cycle cranking ~ mühərriki işə salmaq tsikli
cycle cross-compound ~ iki pilləli təzyiqi olan qazoturbin qurğusunun tsikli, harada ki, yüksək təzyiqli turbin kiçik təzyiqli kompressoru, kiçik təzyiqli turbin isə yüksək təzyiqli kompressoru hərəkətə gətirir
cycle Diesel ~ sıxılmadan alışan tsikl, Dizel tsikli
cycle drive [driving] ~ sınaq tsikli (ixrac qazının zəhərliyini təyin etmək üçün)
cycle duty ~ işçi tsikl, istismar zamanı müəyyən iş müddətinə ekvivalent proqramla yükləmə tsikli (konstuksiyanın stendində)
cycle empty haul ~ boş reys
cycle equipressure ~ bərəbar təzyiqli tsikl
cycle exhaust-heated (open) ~ çıxışda istilik verməklə açıq tsikl (qaz turbinin ardınca ötürücünün köməyilə)
cycle flex ~ əyilmə tsikli
cycle four-stroke ~ dördtaktlı tsikl
cycle full-load ~ tam yük altında tsikl
cycle gas-generator ~ qaz-generator tsikli
cycle gas-turbine ~ qazoturbin tsikli
cycle half ~ yarımtsikl; yarımperiod
cycle haul ~ reys, gediş (yük daşımalarında)
cycle heating ~ qızdırılma tsikli
cycle hot-cold ~ qızdırma və soyutma tsikli
cycle ideal ~ nəzəri [ideal] tsikl
cycle imposed stress ~s gərginliklərin tsikllərinin yığılmış sayı
cycle life ~ 1. uzun ömürlük tsiklləri 2. birinci əsaslı təmirə və əsaslı təmirlərarası resurslar
cycle loaded hail ~ yüklü reys
cycle magnetic ~ maqnitləşdirmə tsikli
cycle maintenance proof ~ texniki qulluq prose- sində maşının profilaktik yoxlaması tsikli
cycle motive ~ işçi tsikl
cycle nonintercooled ~ aralıq soyutmasız tsikl (kompressorun pillələri arasında işçi cismin)
cycle open ~ qapanmamış tsikl
cycle operating ~ işçi tsikl
cycle part-load ~ natamam yük altında işçi tsikl
cycle pedal ~ velosiped
cycle power ~ qüvvə (energetik) tsikli
cycle programed durability ~ məmulatın uzun ömürlüyə sınağı zamanı proqramlaşdırılmış yükləmə tsikli
cycle proof(ing) ~ yoxlama tsikli, sınaq tsikli
cycle reliability proofing ~ etibarlığın yoxlanması tsikli
cycle running ~ işçi tsikl
cycle semiclosed ~ yarımqapalı tsikl
cycle service ~ xidmət tsikli
cycle simple gas-turbine ~ sadə qazoturbin tsikli
cycle starting ~ buraxma tsikli
cycle straight-compound ~ iki pilləli təzyiqi olan qazoturbin qurğusunun tsikli, harada ki, yüksək təzyiqli turbin kiçik təzyiqli kompressoru, kiçik təzyiqli turbin isə yüksək təzyiqli kompressoru hərəkətə gətirir
cycle stress ~ gərginliklər tsikli
cycle theoretical ~ nəzəri [ideal] tsikl
cycle two-stroke ~ iki taktlı tsikl
cycle variable ~ dəyişmə tsikli
cycle work ~ işçi tsikl
cycle warm-up ~ qızdırma tsikli
cylclear ~ mototsikletin kolyaskası; motosiklet mühərrikli mikrolitrajlı avtomobil
cylcling ~ 1. tsiklləşdirmək (akkumulyator batareyasını) 2. növbə ilə bir-birini əvəz etmək 3.tsiklik; periodik
cyclometer ~ tsikllərin sayğacı, tsiklsayan
cyclone ~ tsiklon (hava və ya yağtəmizləyicisinin elementi)
cylinder ~ 1. silindr 2. Balon
cylinder ~ s cast-in-block ~ bir blokda tökülmüş silindrlər;
cylinder ~ s cast-inpair ~ cüt tökülmüş silindrlər;
cylinder ~ s in line ~ bir sırada yerləşən silindrlər; xətti yerləşən silindrlər;
cylinder ~ s in V-arrangement ~ V-şəkilli yerləşmiş silindrlər; bucaq altında yeləşmiş silindrlər
cylinder actuating ~ qüvvə silindri (hidravlik intiqalın)
cylinder actuating brake ~ tormoz intiqalının qüvvə silindri
cylinder air ~ hava [pnevmatik] silindr
cylinder air-power master ~ pnevmatik intiqallı baş silindr (tormozda)
cylinder all-in-one-piece ~ s bir blokda birləşdirilmiş silindrlər; silindrlər bloku
cylinder bell-mouthed ~ yuxarı hissədə diametr boyunca böyümüş silindr
cylinder blind-end ~ başlığı ilə birgə hazırlanmış silindr
cylinder block-cast ~ bir blokda tökülmüş silindrlər
cylinder boost ~ gücləndiricinin hidrosilindri
cylinder brake ~ tormoz silindri
cylinder brake master ~ əsas tormoz silindri
cylinder braking ~ tormoz silindri
cylinder brake wheel ~ tormoz silindri
cylinder cartridge brake master ~ hidravlik hissəsi dəyişdirilən baş tormoz silindri
cylinder compressed-air shift ~ ötürmələrin pnevmatik dəyişdirilməsi silindri
cylinder cushion(ed) ~ bufer silindri; porşenin gedişinin sonunda dempferləyən hidrosilindr
cylinder dead ~ mühərrikin işləməyən silindri
cylinder disk brake ~ diskli tormozun silindri
cylinder dome-head ~ yarımsferik sıxma kameralı silindr
cylinder door lock ~ qapı qıfılının silindri
cylinder door operating ~ qapıların intiqalının silindri
cylinder dualmaster ~ iki bölməli baş silindr (tormoz sisteminin)
cylinder double-acting ~ iki təsirli silindr; porşenin hər iki tərəfinə təzyiq növbə ilə təsir göstərən silindr
cylinder dry-sleeve ~ quru gilizli silindr
cylinder ejection ~ itələyib çıxardan qurğunun silindri
cylinder felt ~ fetr [keçə] silindr
cylinder F-heat ~ klapanları birtərəfli yan yerləşmiş silindr, G-şəkilli silindr
cylinder finned ~ qabırğalı silindr
cylinder fire extinguisher [fire supression] ~ yanğın söndürən
cylinder flange-cooled ~ hava soyudan qabırğalı silindr
cylinder flanged ~ flanslarla silindr gas ~ qaz üçün balon
cylinder hydraulic ~ hidrosilindr
cylinder inner ~ (pnevmoressorun) porşen
cylinder jacketed ~ su köynəkli silindr
cylinder knocking ~ detonasiya baş verən silindr
cylinder L-head ~ klapanları birtərəfli yan yerləşmiş silindr, G-şəkilli silindr
cylinder lock ~ qıfılın silindri
cylinder longitudinally ribbed ~ uzununa qabırğalı silindr
cylinder main braking ~ baş tormoz silindri
cylinder master ~ əsas silindr
cylinder offset ~s sürüşdürülmüş silindrlər
cylinder opposed ~s oppozit (bir-birinin əksinə yerləşdirilmiş) silindrlər
cylinder outer ~ pnevmoressorun istiqamət vericisi
cylinder oval ~ oval şəkilli silindr
cylinder pair-cast ~s cüt tökülmüş silindrlər
cylinder pitch ~ bölgü silindri (dişli çarxın)
cylinder power ~ gücləndiricinin silindri; servomexanizmin silindri
cylinder power clutch ~ ilişmə muftasının vakuum və ya pnevmatik intiqalının silindri
cylinder pumping ~ qovucu silindr
cylinder ram ~ hidroqaldırıcının silindri
cylinder remote power ~ idarəetmənin çıxan qüvvə silindri
cylinder ribbed ~ qabırğalı silindr
cylinder roof-head ~ şatr başlıqlı silindr
cylinder scored ~ güzgülü səthində cızıqlar olan silindr, cızıqlanmış silindr
cylinder servo ~ servosilindr
cylinder shifter ~ ötürmələri keçirən mexanizmin silindri
cylinder single-acting ~ sadə təsirli silindr; mayenin təzyiqi yalnız bir istiqamətdə təsir edən silindr
cylinder single-chamber brake ~ bir kameralı tormoz silindri
cylinder slave ~ işçi silindr, təkər silindri (hidrotormozun)
cylinder staggered ~s bir ox istiqamətində olmayan silindrlər
cylinder steam ~ buxar silindri
cylinder steering ~ sükan mexanizminin gücləndi- ricsinin silindri
cylinder steering-actuation ~ sükan mexanizminin gücləndiricisinin silindri
cylinder tee-head ~ T-şəkilli başlığı olan silindr
cylinder three-bank ~s bir sırada üç silindr yerləşən; düzülmüş silindrlər
cylinder tilt ~ aşırıcı mexanizmin hidroqaldırıcının silindri
cylinder transversally flanged ~ köndələn flanslı silindr
cylinder twin ~s qoşalaşmış [ikiqat] silindrlər
cylinder twin cast ~s cüt tökülmüş silindrlər
cylinder two-chamber brake ~ ikikamerli tormoz silindri
cylinder upright ~ şaquli silindr
cylinder vacuum diaphragm ~ diafraqmalı vakuum silindr
cylinder V-shaped ~s V-şəkilli yerləşmiş silindrlər; bucaq altında yerləşmiş silindrlər
cylinder wet-sleeve ~ yaş gilizli silindr
cylinder wheel(-braking) ~ təkər tormozunun silindri
dab ~ 1. kern || kernləmək 2. ləkə (rəngin) || rəngləmək
dabble ~ 1. nəmləşdirmək 2. püsgürmək;
dadoing ~ pazın kəsilməsi (oyulması, yonulması)
dag ~ qrafit tozu (yaǧlama komponenti)
daily ~ gündəlik; sutkalıq
dais ~ yüksəldilmə, ucaltma, qaldırma
dam: heat ~ istilik maneəsi
dam: nickel ~ babbit və qurğuşunlu bronza arasında nikel qatı
damage ~ zədə; korlanma || zədələmək
damage ~ be- yond repair ~ təmir zamanı ləğv edilə bilməyən zədə
damage body ~ kuzanın zədələnməsi
damage corrosive ~ korroziya zədəsi
damage critical ~ təhlükəli zədə
damage cumulative ~ yığılmış zədə
damage ecological ~ ekoloji ziyan
damage fatigue ~ yorulma zədəsi
damage foreign object ~ başqa cisimlərin düşməsindən yaranan zədə
damage fractional ~ qismən zədələnmə
damage frost ~ şaxtadan zədələnmə
damage impact ~ zərbədən dağılma
damage major ~ ciddi zədələnmə
damage minor ~ cüzi zədə
damage progressive ~ 1. artan dağılma prosesi 2.inkişaf edən zədə
damage radiation ~ radiasiya zədəsi
damage superficial ~ cüzi [tezdüzələn] zədə
damage surface ~ səthin zədələnməsi
damage tool ~ alətin zədələnməsi [sınması]
damageable ~ korlanmış və ya zədələnmiş
damaged ~ zədələnmiş
damaged badly ~ bərk zədələnimiş
damp ~ 1. nəmişlik, rütubət || islatmaq, nəmləşdirmək || çiy, nəm 2. dempferləmək; qapamaq; zəiflətmək; amortizasiya etmək
damper ~ 1. dempfer, sakitləşdirici; amortizator 2. qapaq, siyirtmə 3. nəmləndirici
damper air ~ 1. hava qapağı, hava drosseli 2. pnevmatik amortizator
damper coil spring ~ spiralvari yaylı amortizator
damper exhaust flame ~ ixrac zamanı alovu söndürən
damper fluid ~ hidravlik amortizator
damper friction ~ sürtünmə dempferi
damper inertia ~ ətalətli amortizator
damper liquid ~ hidravlik amortizator
damper oil pressure ~ hidravlik amortizator
damper piston-type ~ porşen tipli amortizator
damper pitch(ing) ~ uzununa rəqslər dempferi
damper radiator ~ radiatorun jalüzü (daraqları)
damper roll ~ əymə dempferi; eninə rəqslər dempferi
damper shock ~ amortizator
damper sound ~ səsboğucu qurğu, səs batıran, səsi udan material
damper spring ~ yaylı amortizator, yaylı dempfer
damper steering ~ sükan mexanizminin amortizatoru
damper steering wheel ~ sükan çarxının amortizatoru
damper surge ~ rəqslər dempferi
damper telescopic ~ teleskopik amortizator
damper torque vibration ~ burulma rəqsləri dempferi
damper torsional (oscillation) ~ burulma rəqsləri dempferi
damper valve spring ~ klapan yayının amortizatoru
damper vibration ~ rəqslər dempferi; amortizator
damper viscous (vibration) ~ özlülü dempfer (özlülü mühitdə elementlərin yerini dəyişdirərkən rəqsləri söndürən)
damping ~ 1. dempferləmə, səsboğma, zəiflətmə, sakitləşdirmə (rəqsləri) amortizasiya etmə || dempferləyici; sönən amortizasiya edən 2. islanma, nəmlətmə
damping air ~ pnevmatik amortizasiya
damping cycic ~ tsiklik özlülük
damping friction ~ friksion dempferləmə; sürtünmə ilə dempferləmə
damping hydraulic ~ hidravlik dempferləmə
damping hysteresis ~ histerezis dempferləməsi
damping lateral ~ eninə rəqsləri dempferləmə
damping longitudinal ~ uzununa rəqsləri dempferləmə
damping oil ~ yağla dempferləmə
damping pitch ~ uzununa rəqsləri dempferləmə
damping roll ~ eninə rəqsləri dempferləmə
damping vibration ~ rəqslərin sönməsi; rəqsləri dempferləmə
damping viscous ~ özlülü dempferləmə
dampness ~ nəmişlik, rütubət
dampproof ~ rütubətkeçirməz; nəmədavamlı; rütubətdən qorxmayan
dancing ~ tullanma (məs., tənzimləyicinin, cihazın əqrəbinin)
dancing fire ~ yanğın təhlükəsi
dash ~ 1. çox iti hərəkət 2. əhəmiyyətli olmayan qarışıq (aşqar)
dash to ~ against ~ toqquşmaq, üzləşmək, ötüb keçmək
dashboard ~ 1. cihaz şiti; idarəetmə şiti; cihaz paneli 2.arakəsmə (mühərrik və sürücünün kabinasının arasında)
dash-gontrolled ~ şitdən idarəolunan
dash-mounted ~ şitdə quraşdırılmış
dashpot ~ hava və ya yağ buferi; pnevmatik və ya hidravlik amortizator
data ~ məlumat; verilənlər; informasiya
data anthropometric ~ antropometrik verilənlər (insan bədəninin ölçüləri haqqında)
data comparative ~ müqayisəli verilənlər
data comprehensive ~ qanətedici [tam, bütöv] verilənlər
data design ~ hesablama verilənləri
data duty-cycle ~ tsiklik istismar yükləri haqqında verilənlər
data engine ~ mühərrikin texniki xarakteristikası
data engineering ~ texniki verilənlər
data engine performance ~ mühərrikin texniki xarakteristikası
data experimental ~ eksperimental verilənlər
data field ~ istismar verilənləri
data failure-rate ~ imtinaların tezliyi haqqında [intensivliyi] verilənlər
data fatigue ~ 1. yorulma haqda verilənlər 2.yorulma möhkəmliyi haqda verilənlər
data field-collected ~ istismar şəraitində yığılmış verilənlər
data frequency-response ~ tezlik xarakteristikası
data initial ~ ilkin verilənlər
data installation ~ quraşdırma verilənləri; montaj xarakteristikası (məs., stendin)
data operating life ~ istismar uzunömürlüyü haqqında verilənlər, iş müddəti və ya istismar resursu haqqında verilənlər
data operational ~ istismar verilənləri
data preliminary test ~ sınaqların ilkin verilənləri
data race ~ avtomobil yarışlarının verilənləri
data rating ~ nominal xarakteristikalar (gücün, məhsuldarlıǧın)
data reference ~ ilkin verilənlər
data removal ~ dəyişmə haqda məlumat (detalların, düyünlərin və ya aqreqatların)
data rigorous ~ dəqiq verilənlər
data service ~ istismar verilənləri
data shipping ~ maşın və ya aqreqatın qablaşdırılmış halda göndərilməsi haqqında verilənlər
data supplier ~ məmulatın üzərində göndərənin verilənləri
data tape ~ lentə yazılmış verilənlər
data tentative ~ ilkin verilənlər
data test ~ təcrübə verilənləri, sınaq verilənləri, sınaqların verilənləri
data warranty ~ zəmanətli iş müddəti ərzində məmulat haqda məlumat
data working ~ istismar verilənləri
data-in ~ daxil edilən verilənlər
data-out ~ çıxış verilənləri
date ~ tarix, müddət, zaman; vaxt
date ~ for delivery ~ çatdırılma müddəti
date contract ~ müqavilə müddəti
date effective ~ yararlıq müddəti
datum ~ 1. verilmiş kəmiyyət 2.hesablamanın başlanğıcı
daubing ~ 1. sürtmə 2. qaynaq etmə
day ~ gün; sutkalar
day ~ out of service ~ məcburi boşdayanma günləri
day eight-hour haul ~ səkkizsaatlıq davam edən daşıma
day labor ~ iş günü
day lay(ing) ~s məcburi boşdayanma günləri
day scheduled ~ cədvəl və ya qrafiklə nəzərdə tutulmuş gün və ya müddət (məs., yükün çatdırılması)
daytime ~ gündüz vaxtı
dazzle ~ koredici təsir || kor etmək; qamaşdırma
dazzle mirror ~ korolma (sürücünün) arxadan güzgüyə işıqsalma
dazzling ~ koredici
deactivation ~ işi dayandırma
deactivation valve ~ klapanın ayrılması
dead ~ 1. əsas xüsusiyyətini itirmiş 2. birbaşa olmayan 3. faydasız, başa çatmış 4. istehlakdan çıxmış 5. hərəkətsiz 6.cərəyansızlaşdırılmış; gərginlilikdən azad
deaden ~ 1. qapanmaq; dempferləmək; amorti- zasiya etmək 2.söndürmək
dead-end(ed) ~ birbaşa olmayan
deadener ~ 1. səsbatıran 2. səsi izoləedən material
deadener felt ~ səsi izoləedən keçə örtük
deadener sound ~ səs batırıcı
deadener tube ~ səsi və titrəməni söndürmək üçün kardan valının borusuna qoyulan element
deadening ~ səsboğan, səsi izolə edən
deadening ~ of vehicle ~ danış. avtomobili xətdən çıx- arma
deadening sound ~ səsboğucu; səsi batıran
deadlock ~ tam dayanma
deadweight ~ öz çəkisi (nəqliyyat maşınının)
deaerated ~ havasızlaşdırılmış
deaeration ~ havanın çıxarılması, vakuumun yaradılması
deafen ~ kəsmək; səsi bartırmaq
deafener ~ səsi batıran
deafening ~ səs izolyasiyası
dealer ~ diler
dealer authorized ~ şirkətin nümayəndəsi
dealer car ~ avtomobil dileri
dealer retail ~ pərakəndə satış üzrə agent
dealership: car ~ avtomobil ticarəti üzrə diler bölməsi
deashing ~ külsüzləşdirmə
deaths ~ ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrin sayı
deaths ~ per vehicle mile ~ bir mil yürüşdə ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrin sayı
deaths highway ~ yolda baş vermiş ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrin sayı
deaths traffic ~ nəqliyyatda baş vermiş ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrin sayı
debark ~ düşürmək; boşaltmaq
debarkation ~ düşürmə; boşaltma
debilitate ~ zəifləmək, yorulmaq, taqətdən düşmək
debooster ~ 1. məhdudlaşdırıcı 2.qayıtma mexanizmi (qüvvətləndirici olan idarəetma sistemində)
debris ~ qırıntı; kəsik; tikə
debris dislocation ~ yerdəyişmə zamanı qalıq
debris fatigue ~ kontakt yorulmasından səthin dağılmasının məhsulları
debris metal ~ 1. metal qırıntıları 2. metal tozu
debris wear ~ yeyilmə məhsulları
debris debug ~ axtarıb səhvləri ləğv etmək
debugging ~ 1. səhvlərin və ya nasazlıqların tapılıb ləğv edilməsi 2. sazlama; düzəltmə (qurǧunu), hazırlanmış məhsula son şəkilvermə
deburring ~ tilişkələrin çıxarılması
debus ~ avtobusdan düşürmək [endirmək]
debussing ~ avtobusdan endirilmə, çıxartma
decalgify ~ əhəngli maddəni çıxarmaq
decarb ~ danış. karbonsızlaşdırma
decarbonization ~ karbonsızlaşdırma
decarbonization skin ~ səthi karbonsızlaşdırma
decarbonization surface ~ səthi karbonsızlaşdırma
decarbonize ~ karbonsızlaşdırmaq
decarburate ~ karbonsızlaşdırmaq
decarburation ~ karbonsızlaşdırma
decarburization ~ karbonsızlaşdırma
decarburize ~ karbonsızlaşdırmaq
decay ~ 1. enmə, düşmə 2. çürüntü, çürümə, çürümək (ağac)
decay pressure ~ təzyiqin düşməsi
decelerability ~ tez yavaşımaq qabiliyyəti
decelerate ~ yavaşımaq, sürəti azaltmaq
deceleration ~ yavaşıma, mənfi təcil
deceleration to idle ~ boş gedişə qədər mühərrikin dövrlər sayının azalması
deceleration atmospheric ~ atmosfer tormozlaması; aerodinamik tormozlama
deceleration closed-throttle ~ mühərriklə tormozlama
deceleration maximum ~ maksimum mənfi təcil
deceleration smooth ~ səlis yavaşıma
decelerometer mənfi ~ təcilləri ölçmək üçün akselerometr
dechromization ~ dexromlama
decision ~ qərar
decision computer-made ~ kompüterlə verilmiş qərar
deck ~ 1. avtobusun ikinci mərtəbəsi 2. döşəmə || döşəmək 3.qatlanan və ya çıxarılan
deck cylinder ~ silindrlər blokunun yuxarı plitəsi; blokun silindrlər başlığı ilə kontakt səthi
deck top ~ üst mərtəbə (ikimərtəbəli avtobusun)
deck upper ~ üst mərtəbə (ikimərtəbəli avtobusun)
decking ~ döşəmə; örtük
decline ~ eniş, yamac || enmək
decline sharp ~ sərt eniş
declinometer ~ deklinometr, maillik ölçən
declivity ~ eniş, yamac, maillik (yolun)
declutch ~ çıxarmaq, ayırmaq (ilişmə, mufta)
declutching ~ çıxarmaq ayırmaq (ilişmə, mufta)
declutching front axle ~ qabaq aparan körpünün ayrılması
decoder ~ şifr açan; kod açan qurğu
decoder digital-analog ~ rəqəmli analoq formadan informasiyanı çevirən
decomposability ~ yerbəyer olmaq (ayrılmaq) qabiliyyəti
decompose ~ parçalamaq; ayırmaq
decomposition ~ parçalama; ayırma
decomposition ~ of force ~ qüvvələrin ayrılması (toplananlara)
decomposition thepmal ~ termik ayrılma
decompress ~ təzyiqi salmaq
decompression ~ təzyiqin enməsi; dekompressiya; təzyiqin səlis salınma prosesi
decompressor ~ dekompressor
decoppering ~ misdən təmizləmə; mislənmiş qatın çıxarılması
decoupling ~ 1. ayrılma; ayrılıq 2.əlaqənin kəsilməsi || ayıran (kontor haqqında)
degrease ~ azalma, aşağı düşmə || azalmaq, düşmək
decrement ~ 1. dekrement 2. sakitləşmə, sönmə, dempferləmə 3. azalma dərəcəsi
decremeter ~ sönməni ölçən
decripitation ~ silkələnmə (qızdırılmada)
decussate ~ xaçşəkilli yerləşmək; düz bucaq altında kəsişmək
dedendum ~ dişin ayağının hündürlüyü (dişli çarxın)
dedendum tooth ~ dişin ayağının hündürlüyü (dişli çarxın)
deditch ~ batmış maşını kanaldan, xəndəkdən və ya küvetdən çıxarmaq
deep ~ 1. dərinlik || dərin 2. alçaq (səs) 3. qatı (rəng haqqında)
deep-chromed ~ qalın xromlanmış örtüklə, əhəmiyyətli dərinlikdə xromlanmış
deepford ~ dərin bərəni aşmaq
defect ~ defekt, qüsur
defect ~s per unit ~ vahid məmulata düşən qüsurların sayı
defect critical ~ təhlükəli qüsur
defect factory ~ fabrik qüsuru
defect incidental ~ qeyri-xarakterik qüsur, təsadüfi qüsur
defect in-process ~ istehsal prosesində yaranan qüsur
defect major ~ əsas qüsur
defect minor ~ ötəri (əhəmiyyətsiz) qüsur
defect nonmeasurable ~s sayca qiymətləndirilməyən qüsurlar
defect pouring ~ düzgün olmayan tökmədən qüsur
defect welding ~ qaynaq qüsuru
defective ~ 1. qüsurlu məmulat 2.nöqsanlı, qüsurlu
defective critical ~ təhlükəli qüsurlu məmulat
defective fraction ~ qüsurlu məmulatların payı
defective incidental ~ təsadüfi qüsurlu məmulat
defective process average fraction ~ verilmiş hazırlanma prosesində qüsurlu məmulatların orta payı
defective sample fraction ~ seçmədə qüsurlu məmulatın orta payı
deficiency ~ çatışmazlıq, yoxluq
defile ~ marşrutun dar yeri
definition ~ təyin
deflagrate ~ tez [ani] yanmaq; detonasiyasız yanmaq
deflate ~ hava çıxarmaq [şindən]
deflated ~ doldurulmamış, boşalmış (şin haqqında)
deflation ~ hava çıxarmaq [şindən]
deflation inner tube ~ kameradan havanı boşaltma (şindən)
deflect ~ 1. əyilmək; bükülmək; asılmaq 2. meyllənmək 3. istiqamətini dəyişmək (şüa haqqında)
deflection ~ 1. əyilmə; əyintinin qolu 2. meyl- lənmə 3. sınma (şüaların)
deflection allowabie ~ buraxıla bilən əyilmə
deflection angular ~ 1. bucaq əyintisi 2. bucaq meyllənməsi
deflection assembly ~ yığma zamanı deformasiya
deflection beam ~ şüanın meyllənməsi
deflection belt ~ qayışın sallanması
deflection bending ~ əyilmə qolu; oxun əyilmə qolu
deflection combned ~ cəm əyinti; cəm deformasiya
deflection dynamic ~ dinamik yükün təsirindən əyilmə; dinamik əyilmə
deflection geometric ~ həndəsi əyilmə
deflection Hertz ~ müxtəlif əyrilikli yüklənmiş qovuşan səthlərin kontakt zonasında elastik deformasiyası
deflection inevitable ~ zəruri (qaçılmaz) əyilmə, zəruri (qaçılmaz) məlumat
deflection load ~ yükün təsirindən əyilmə
deflection needle ~ əqrəbin meyllənməsi (ölçü cihazının)
deflection ovalizing ~ ovallaşma əmələ gətirən deformasiya (porşenin)
deflection parallelogramming ~ paraleloqram forması verən deformasiya (çərçivəyə)
deflection spring ~ resorun və ya yayın əyilməsi, yayın və ya resorun deformasiyası
deflection static ~ statik yükdən əyilmə, statik əyilmə
deflection static spring ~ statik yükdən yayın və ya resorun əyilməsi
deflection static tire ~ statik yükdən şinin deformasiyası
deflection tire ~ təkərin deformasiyası
deflection tire percent ~ statik yüklənmədə şinin deformasiyasının şinin deformasiya olunan hissəsinin en kəsiyinin hündürlüyünə faiz ilə nisbəti
deflection torsional ~ burulma zamanı deformasiya
deflection total ~ cəm əyilmə, cəm deformasiya
deflection unladen static ~ öz çəkisindən statik əyilmə
deflectivity ~ əyilməklik, əyilmə qabiliyyəti (dağılmadan)
deflectometer ~ deflektometr; əyinti ölçən
deflector ~ 1. qaytarıcı, günlük deflektor 2. istiqamətləndirən aparat (turbinin)
deflector air ~ deflektor, hava axınını qaytaran
deflector beam ~ işıqqaytaran
deflector cylinder air ~ silindrin deflektoru, soyuq hava axınının qaytarıcısı
deflector draught ~ deflektor, hava axınının qaytarıcısı
deflector gear lubricant ~ yağ qaytaran
deflector insect ~ həşəratları qaytaran (külak şüşəsindən)
deflector mud-and-stone ~ palçıq sipəri
deflector oil ~ yağ qaytaran
deflector wind ~ külək sipəri
defocus ~ defokuslama || defokuslamaq
defocusing ~ fokusdan çıxarmaq
defogging ~ tərləmiş şüşənin təmizlənməsi
deform ~ deformasiya etmək; dəyişmək; qabarma
deformability ~ deformasiya olunmaq
deformation ~ deformasiya; dəyişmə; qabarma
deformation ~ due to hardening ~ möhkəmlətmə deformasiyası;
deformation in compression ~ sıxılma zamanı deformasiya
deformation buckling ~ uzununa əyilmə zamanı deformasiya
deformation elastic ~ elastik deformasiya
deformation hyperelastic ~ elastiklik həddindən kənarda deformasiya; həddən çox elastik deformasiya
deformation lateral ~ eninə deformasiya
deformation linear ~ xətti deformasiya
deformation permanent ~ qalıq deformasiya
deformation plastic ~ plastik deformasiya
deformation relative ~ nisbi deformasiya; nisbi uzanma
deformation residual ~ qalıq deformasiyası
deformation thermal ~ istilik deformasiyası
deformeter ~ deformasiyanı ölçən cihaz
deforming ~ deformasiya olunan
defroster ~ defroster; antidonma; şüşəqızdırıcı
defroster hot-air-windshield ~ külək şüşəsinə isti hava vuran qızdırıcı
defroster windshield ~ külək süşəsinin qızdırıcısı
defrosting ~ ərimə, açılma
defrosting automatic ~ avtomatik ərimə
defrosting electric(heat) ~ elektroqızdırıcı ilə donmanın açılması [əriməsi]
defueling ~ yanacağın axması
degas ~ qazdan təmizləmə (deqazasiya)
degassing ~ qazdan təmizləmə (deqazasiya)
degassing ~ of steel ~ poladın deqazasiyası [qazsızlaşdırılması]
degradation ~ 1. deqradasiya; tədricən xüsusiyyətlərin pisləşməsi (detalın, aqreqatın) 2.azalma (miqyasın) 3. parçalama
degradation ~ of structure ~ konstruksiyanın sərtliyinin və möhkəmliyinin tədricən azalması
degradation bearing ~ yastığın yeyilməsi
degradation light ~ işığın təsirindən xüsusiyyətlərin tədricən pisləşməsi
degradation shear ~ sürüşməyə müqavimətin tədricən azalması
degreaser ~ 1. piysizləşdirici maddə 2. konsistent yağı və ya piyi ləğv etmək üçün qurğu
degreasing ~ piysizləşdirmə; konsistent yağın ləğv edilməsi; piydən təmizləmə
degreasing dolvent ~ həlledici ilə piysizləşdirmə
degree ~ 1. dərəcə [qradus] 2. dərəcə [üst]
degree ~ of accuracy ~ dəqiqliyin dərəcəsi
degree ~ of acidity ~ turşuluq, turşuluq dərəcəsi
degree ~ of admission ~ 1. doldurma dərəcəsi; dolma əmsalı 2.işəsalmanın kəsilmə kəmiyyəti
degree ~ of advance ~ qabaqlama dərəcəsi
degree ~ of advance of release ~ ixracetmə çıxarma dərəcəsi
degree ~ of atomization ~ tozlanma dərəcəsi (yanacağın)
degree ~ of balance ~ müvazinətlik dərəcəsi
degree ~ of compression ~ sıxma dərəcəsi
degree ~ of cure ~ vulkanizasiya dərəcəsi
degree ~ of curvature ~ 1. əyrilik dərəcəsi 2. əyrinin tənliyinin dərəcəsi
degree ~ of expansion ~ genişlənmə dərəcəsi
degree ~ of filtration ~ süzülmə zamanı təmizləmə dərəcəsi
degree ~ of firmness ~ sıxlığın dərəcəsi
degree ~ of freedom ~ sərbəstlik dərəcəsi
degree ~ of hardness ~ bərklik dərəcəsi
degree ~ of inspection ~ nəzarətin intensivliyi
degree ~ of irregularity ~ qeyri-bərabərlik dərəcəsi
degree ~ of liberty ~ sərbəstlik dərəcəsi
degree ~ of mixing ~ qarışdırma dərəcəsi
degree ~ of quality ~ keyfiyyətin səviyyəsi; keyfiyyət sinfi
degree ~ of regulation ~ nizamlama dəqiqliyi
degree ~ of reliability ~ 1. imtinasızlıq [dərəcəsi] səviyyəsi 2.etibarsızlıq [dərəcəsi] səviyyəsi
degree ~ of safety ~ ehtiyat əmsalı; möhkəmlik ehtiyatı; təhlükəsizlik [dərəcəsi] səviyyəsi
degree ~ of saturation ~ doyma dərəcəsi
degree ~ of shrinkage ~ 1. çökmə dərəcəsi 2. daralma və ya sıxılma dərəcəsi
degree ~ of tension ~ tarımlama dərəcəsi
degree ~ of tortuosity ~ dağıdıcılıq dərəcəsi (sınaq və ya istismar)
degree ~ of turn ~ dönmə dərəcəsi
degree ~ of uniformity ~ 1. bərabərlik dərəcəsi 2.həmcinslik əmsalı
degree ~ of valve lift ~ yumruğun dərəcələrlə dönmə ifadəsində klapanın qalxma hündürlüyü (paylayıcı valın)
degree camshaft ~ yumruqlu [paylayıcı] valın dönmə bucağı
degree crankshaft ~ dirsəkli valın dönmə bucağı
degree Engler’s ~ Enqler dərəcəsi
degree evaporation ~ buxarlanma dərəcəsi
dehumidification ~ qurutma
dehumidifier ~ qurudan
dehydrate ~ susuzlaşdırmaq
dehydrator ~ 1. quruducu 2. su ayıran 3. susuzlaşdırıcı maddə
deicer ~ 1. defroster; antidondurucu; şüşəqızdıran 2. buzu ləğv etmək üçün tərtibat (külək şüşüəsindən)
deicer electrical ~ elektrik buzlanmadan qoruyan
deicer hot air ~ termik buzlanmadan qoruyan
delaminate ~ laylara ayrılmaq, qat-qat olmaq
delamination ~ laylanma; təbəqələrə ayrılma
delay ~ gecikmə; ləngimə || saxlamaq; yubanmaq
delay ~ in delivery ~ çatdırmada ləngimə;
delay ~ in supply ~ verilmədə ləngimə (məs., yağlamanın);
delay ~ in warming ~ qızdırmanın yavaşıması
delay ~ of firing ~ alışmanın gecikməsi; alovlanmanın gecikməsi
delay ignition ~ alışmanın gecikməsi; alovlanma- nın gecikməsi
delay ignition time ~ alışma periodunun gecikməsi; alovlanma periodunun gecikməsi
delay injection ~ püskürmənin gecikməsi
delay reaction ~ qoşulmanın gecikməsi
delay terminal ~ son punktlarda [məntəqələrdə] ləngimə
delay time ~ müvəqqəti ləngimə
delay timing ~ alışmanın gecikmə anı; alışmanın gecikməsi
delay(ed) ~ saxlanmış; yubanan; gecikən
deleterious ~ zərərli; ziyanlı
delineator ~ gedilən yolun uzunluğunun və profilini ölçən cihaz
deliver ~ göndərmək; çatdırmaq; təchiz etmək
delivery ~ 1. verilmə; qidalanma; təchiz etmə 2. Çatdırma
delivery ~ at door ~ evə çatdırma
delivery ~ of energy ~ enerji ilə təmin etmə
delivery air ~ hava verilməsi [buraxma]
delivery bulk ~ qabsız çatdırma
delivery door-to-door ~ evə çatdırma
delivery fuel ~ yanacağın verilməsi
delivery local ~ yerli çatdırılma
delivery multistop ~ fasilələrlə malın çatdırılması
delivery parts ~ hissələrin çatdırılması
delivery pump ~ nasosun məhsuldarlığı
demagnetization ~ maqnitsizləşdirmə
deman ~ tələbat: tələb; ehtiyac
deman oil ~ yağlamağa tələbat
demesh ~ ayırmaq; aralamaq
demeshing ~ ayırmaq; aralamaq
demister ~ tərləməyə qarşı qurğu
demonstration: reliability ~ etibarlılıq və ya imtinaetməzliyin nümayişi (məs., sınaqlar zamanı)
demonstration: dynamic wheel ~ təkərlərin dinamik balanslaşdırılması üçün cihaz
demount ~ tökmək, araşdırmaq
demountable ~ sökülmüş, ayrılmış
demounting ~ sökmə, ayırma
demounting ~ of tire ~ şinin sökülməsi, şinin sağanaqdan çıxarılması
demultiplicator ~ demultiplikator; ötürmə ədədini artıran reduktor
demurrage ~ boşdayanma cəriməsi
dense ~ sıx; kip
densi(to)meter ~ areometr (qarın və havanın çəki və sıxlığını ölçən cihaz)
density ~ 1. sıxlıq 2. intensivlik 3.gərginlik
density ~ of acid ~ elektrolitin sıxlığı
density ~of equipment ~ texniki vasitələrlə bolluca təmin edilmiş
density ~ of freight traffic ~ yük nəqliyyatının hərəkətinin intensivliyi
density ~ of load ~ yükün sıxlığı
density ~ of passenger traffic ~ sərnişin nəqliyya tının hərəkətinin intensivliyi
density ~ of test points ~ sınaq nöqtələrinin yerləşməsinin sıxlığı (diaqramda)</